ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ ಬೊನಾ

ಸಾಂ. ಜುಜೆ ವಸ್ತೆಘರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೊಹಿನೂರ್ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಚಿಂ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಶಿಡ್ಯೆಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಚಡ್ತಾನಾ ಡೆನಿಸಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಜೊರಾನ್ ದದ್ಡಡ್ತಾಲೆಂ. ಪರ್ನೆಂ, ರುಕಾಡಾಚೆಂ ತೀನ್ ಮಾಳ್ಯೆಂಚೆಂ ಬಾಂಧಾಪ್ ತೆಂ.

ಡೆನಿಸ್ ಬೊಂಬಂಯ್ತ್ ನವೊಚ್. ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಮಾವ್ಳ್ಯಾಚ್ಯಾ 14’x8’ ಕೊಟ್ರೆಂತ್ ದೀಸ್ ಕಾಡ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಮಹಾನಗರಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚಿ ತಾಣೆ ರೂಚ್ ಚಾಕೊನ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಕೊಟ್ರೆಂತ್ ತಾಚೊ ಮಾವ್ಳೊ, ಮಾವೊಳ್ಣ್, ಚೊವ್ಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆನಿ ಮಾವ್ಳ್ಯಾಚಿ ಮ್ಹಾತಾರಿ ಆವಯ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾಲಿಂ. ತಾಂತುಂಚ್ ಏಕ್ ಮೊರಿ – ನ್ಹಾಂವ್ಕ್, ವಸ್ತುರಾಂ ಉಂಬ್ಳುಂಕ್ ಆನಿ ಆರ್ಜೆಂಟ್ ಸುಸು ಕರುಂಕ್. ಮೊರಿಯೆ ಲಾಗಿಂ ಏಕ್ ಡ್ರಮ್ಮ್ – ಉದಾಕ್ ಭರುಂಕ್. ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಏಕ್ ರಾಂದ್ಪಾಚೆಂ ಮೆಜ್. ತಾಚೆರ್ ಏಕ್ ಸ್ಟೊವ್, ಹಾಂಡಿಯೊ.ಮೆಜಾಚ್ಯಾ ಪಂದಾ ವಾನ್, ಚಿಮ್ಣೆ ತೆಲಾಚೊ ಡಬ್ಬೊ, ಖಾಲಿ ಸೊರ‍್ಯಾಚ್ಯೊ ಆನಿ ಸೊಡಾಚ್ಯೊ ಬೊತ್ಲಿ. ಮೆಜಾಲ್ಹಾಗಿಂ ವಯ್ರ್ ವೊಣ್ತಿಕ್ ಖಿಳಾಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಫೊಳ್ಯಾಂವಯ್ರ್ ಥರಾವಳ್ ಆಕಾರಾಂಚೆ ಡಬ್ಬೆ ಆನಿ ಬೊತ್ಲಿ. ಮೆಜಾಕ್ ಲಾಗೊನುಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಏಕ್ ಲೊಂಕ್ಡಾಚಿ ಖಾಟ್. ಲಜಿಷ್ಟ್ ಸ್ವಭಾವಾಚ್ಯಾ ಡೆನಿಸಾನ್ ತ್ಯಾ ಉಂದ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಬಿಳಾಂತ್ ಪಂದ್ರಾ ದೀಸ್ ಕಶೆ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೊ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಣಾ.

ಆನಿ ತ್ಯೆ ದೀಸ್ ಸಾಂ. ಜುಜೆ ಕುಡಾಂತ್ ಮೆಂಬರ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಕಾ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ ಲ್ಲೊ.

“ ಹೆರ್ ಮೆಂಬ್ರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ಚಲ್, ಕಳ್ಳೆಂ?”, ಮಾವ್ಳ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಪರತ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. “ ಕೊಣಾಕೀ ಪಾಟಿಂ ಜಾಪ್ ದೀನಾಕಾ. ತಮಾಸೆ ಕರ್ತಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸೊಸುನ್ ವರ್. ಆಡ್ ನಾಂವಾನ್ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಶಿಣಾನಾಕಾ. ಕುಡಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಆಡ್ ನಾಂವ್ ಆಸಾ ಕಳ್ಳೆಂಮೂ? ರೂಕಾಚ್ಯೆ ಪೆಟೆಂಚೆರ್ ಚಡ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ವ್ಹಾಣೊ ಕಾಡ್ನ್ ಚಡ್. ನಿದ್ತಾನಾ ವ್ಹಾಣೊ ಉಶ್ಯಾ ಪಂದಾ ದವರುಂಕ್ ವಿಚ್ರಾನಾಕಾ, ಕೊಣಿ ಚೊರ್ತಿತ್, ಕಳ್ಳೆಂ? ಸದಾಂ ಸಾಂಜೆರ್ ಸಾತ್ ವೊರಾಂಕ್ ಆಮೊರಿ ಆನಿ ಆಟ್ ವೊರಾಂಕ್ ತೇರ್ಸ್. ಚುಕವ್ನ್ ಕಾಡಿನಾಕಾ.”

ವಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಮುಖಾರ್ ಮೆಳ್ಳೊ. “ ಹೊ, ಪಿಟ್ಟಾಸಿ, ಖಂಯ್ಗಾ ಭಾರಿ ಆಪ್ರೂಪ್?” ತಾಣೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

ಡೆನಿಸಾಕ್ ತೆದಾಳಾ ಕಳ್ಳೆಂ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾವ್ಳ್ಯಾಚೆಂ ಆಡ್ ನಾಂವ್ ಪಿಟ್ಟಾಸಿ ಮ್ಹಣ್. ಖರೊಚ್ ತೊ ಏಕ್ ಪಿಟ್ಟಾಸಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ. ಮತಿ ಭಿತರ್ ಹಾಸ್ಲೊ ಡೆನಿಸ್.

“ಕಸೊ ಆಸಾಯ್ ತುಂ ಬಾಳ್ಶ್ಯಾ?” ತಾಚ್ಯಾ ಮಾವ್ಳ್ಯಾನ್ ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಧರ್ನ್ ಹಾಲಯ್ಲೊ.

ಬಾಳ್ಶೆಂ? ಚಿಂತಿಲಾಗ್ಲೊ ಡೆನಿಸ್. ತೊ ಟೆಕ್ಸಿ ಡ್ರಾಯ್ವರ್ ದಾರಾ ಸಿಂಘಾಪರಿಂ ಲಾಂಬ್ ಆನಿ ಮೊಟೊ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ. ಪೊಟ್ ದುಕ್ರಾಪರಿಂ ವಾಡ್ ಲ್ಲೆಂ. ಖಾಕಿ ಕಲ್ಸಾಂವ್ ಆನಿ ಕೋಟ್ ತಾಣೆ ಘಾಲ್ಲೊ. ಕೊಟಾಕ್ ಬುತಾಂವ್ ನಾತ್ ಲ್ಲೆ. ತೊಂದೆಂ ಪೋಟ್ ಆನಿ ಲೊಂವೆಚೆಂ ಹರ್ಧೆಂ ಲಿಪಂವ್ಕ್ ಭುರ್ಶೆಂ ಬನಿಯಾನ್ ತಾಣೆ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಬುರಾಕ್. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೊಂಬ್ಲಿ ಸಾರ್ಕಿ ದಿಸ್ತಾಲಿ. ಕೊಣೆ ತರಿ ಪೊಕ್ರ್ಯಾಂನಿ ಬೊಂಬ್ಲೆಲಾಗಿಂ ಬನಿಯಾನ್ ಕಾತರ್ನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಬುರಾಕ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಡೆನಿಸಾನ್ ಅಂದಾಜ್ ಕೆಲೊ.

“ಹೊ ಕೊಣ್ ಭುರ್ಗೊ? ಬೊಂಬಂಯ್ತ್ ನವೊಚ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ,” ತಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಡೆನಿಸಾಚೆರ್ ಪಡ್ಲಿ.

“ಹೊ ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನಾಚೊ ಪೂತ್, ತೊ ಆತಾಂ ಗಾಂವಾಂತ್ ಸೆಟಲ್ ಜಾಲಾ ನ್ಹಯ್ವೆ? ಹಾಕಾ ಕುಡಾಂತ್ ಮೆಂಬರ್ ಕರ್ನ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ಲೊ.” ತಾಚ್ಯಾ ಮಾವ್ಳ್ಯಾನ್ ವಿವರ್ಸಿಲೆಂ.

“ಕೊಣ್ ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ಗಾ ತುಂ? ಎಕ್ಲೊ ತಾರ್ವೊಟಿ ಆಸಲ್ಲೊ ತೊ ಮೆಲಾ. ದುಸ್ರೊ ಕೊಣ್ ಹಾಬಾ?”

“ತೊ ಸಾಯ್ಬಾ ಎಮ್ ಎಮ್ ಎಮ್ 988 ಗಾಡಿ ಸೊಡ್ತಾಲೊ?”

“ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ ಕಳ್ಳೆಂ, ಕಳ್ಳೆಂ. ಆತಾಂ ಕಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ. ತೊ ತೊವ್ಶೆಂ ಮಾರ್ಸೆಲ್. ಕಸೊ ಆಸಾರೆ ಆಪಾ ತೊ?”

“ತೊ ಬರೊ ಆಸಾ, ಆಂಕಲ್,” ಡೆನಿಸಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆನಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ತೊವ್ಶೆಂ ಮಾರ್ಸೆಲ್ ತರ್, ಚಿಂತಿಲಾಗ್ಲೊ ಡೆನಿಸ್. ತೆಂ ನಾಂವ್ ತಾಕಾ ಕಸೆಂ ಪಡ್ಲೆಂಗಾಯ್? ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಸಲೆಂ ನಾಂವ್ ಮೆಳ್ತಲೆಂ?

“ಬರೆಂ ತರ್ ಚಲ್ತಾಂ ಹಾಂವ್”, ಗೆಲೊ ತೊ.

ತೆ ದೊಗಿ ಶಿಡಿ ಚಡಾಲಾಗ್ಲೆ.

ಕೂಡ್ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಮಾಳ್ಯೆರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ. ಮುಕಾರ್ ಚ್ ದೋನ್ ಕಾಕುಸ್ ಆಸ್ಲೆ. ತೆ ಡೆನಿಸಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮಾಮಾನ್ ದಾಕಯ್ಲೆ.

“ಅಳೆ, ಹೆ ದೋನ್ ಕಾಕುಸ್. ಸಕಾಳಿಂ ಲಾಯ್ನಿರ್ ರಾವೊಂಕ್ ಪಡ್ತಾ. ಕಾಕ್ಸಾಂತ್ ಉದಾಕ್ ನಾ. ಡಬ್ಬೊ ಘೆವ್ನ್ ಕುಜ್ನಾಂತ್ಲೆಂ ಹಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಪಿಪಾಂತ್ ಕಾಕ್ಸಾಚೊ ಡಬ್ಬೊ ಬುಡಂವ್ಕ್ ನಜೊ, ಕಳ್ಳೆಂ?”

ಉಗ್ತ್ಯಾ ದಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆ ಭಿತರ್ ಸರ್ಲೆ. ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ದಾವ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ವ್ಹೊಡ್ಲೆಂ ಕುಜ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ. ತಾಂತುಂ ಲಾಂಬ್ ದೋನ್ ಜೆವ್ಣಾಚಿಂ ಮೆಜಾಂ ಆನಿ ಬಸೊಂಕ್ ಬಾಂಕ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆ. ಇಂಗ್ಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಏಕ್ ಶಿಗ್ಡೆರ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಏಕ್ ಹಾಂಡ್ಯೆಂತ್ ಶಿತ್ ಶಿಜ್ತಾಲೆಂ.

“ಅರೆ ಪಿಟ್ಟಾಸಿ! ಕಸೊ ಆಸಾಯ್ರೆ ತುಂ?” ಮೆಸ್ತಾನ್ ಕುಲೆರ್ ಮೆಜಾರ್ ದವರ್ನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಬರೊ ಆಸಾಂ, ಮೆಸ್ತಾಮಾ, ತುಂ ಕಸೊ ಆಸಾಯ್?”

ಮೆಸ್ತಾಕ್ ಆಡ್ ನಾಂವಾನ್ ಆಪಂವ್ಚೆಂ ಬಾರಿ ಆಪ್ರೂಪ್ ಮ್ಹಣ್ ಡೆನಿಸಾಕ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಳ್ಳೆಂ. ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಬೊಂಬಯ್ ಬಂಧ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಏಕಾ ದಿಸಾ ಜೆವಾಣ್ ಕಠಿಣ್ ತೀಕ್ ಕರ್ನ್ ಮೆಂಬ್ರಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಬೂಧ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲಿ ಖಂಯ್ – ಆಡ್ ನಾಂವಾನ್ ಆಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್.

ಡೆನಿಸಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ವಿಸ್ತಾರ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಲಾಕ್ ಗೆಲಿ. ವೊಣ್ತಿ ದೆಗೆನ್ ಲಾಯ್ನಿರ್ ರೂಕಾಚ್ಯೊ ವ್ಹಡ್ ಪೆಟ್ಯೊ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯೊ. ತಾಚೆರ್ ಬಸೊನ್ ಥೊಡೆ ಪತ್ರಾಂ, ಪುಸ್ತಕಾಂ ವಾಚ್ತಾಲೆ. ತಾಂಚೆಂ ಹರ್ದೆಂ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ. ಎಕ್ಲೊ ಲ್ಹಾನ್ಶೆಂ ಇಜಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಏಕ್ ಪಾಂಯ್ ಪೆಟೆರ್ ದವರ್ನ್ ಕುಲೊ ಖೊರ್ಪಿತಾಲೊ. ಗಾಂವಾಂತ್ ರುಕಾಚ್ಯಾ ಫಾಂಟ್ಯಾರ್ ಬಸ್ಚ್ಯಾ ಮಾಂಕ್ಡಾಂಚೊ ತಾಕಾ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಚೆಂ ಆಡ್ ನಾಂವ್ ಮಾಂಕೊಡ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಪಾಯ್ ವಯ್ರ್ ದವರ್ನ್ ಬಸ್ಚಿ ಸವಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಡೆನಿಸಾಕ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಳ್ತಾನಾ, ತಾಕಾ ಹಾಸೊನ್ ಪೊಟಾಂತ್ ದುಕ್.

ಪಯ್ಲ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ಸಭಾರ್ ಜಣಾಂಚಿಂ ಆಡ್ ನಾಂವಾಂ ಆನಿ ತಿಂ ದವರ್ಲೆಲೆಂ ಕಾರಣ್ ಡೆನಿಸ್ ಜಾಣಾ ಜಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಚಾರ್ – ಪಾಂಚ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಏಕ್ ಪಗ್ಡಾಂತ್ ತಾಕಾ ಆಸ್ರೊ ಮೆಳ್ಳೊ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ತೆ ತಾಚೆ ಮೊಗಾಚೆ ಮಿತ್ರ್ ಜಾಲೆ.

♦ ♦ ♦

“ಹಾಚೆಂ ನೀಜ್ ನಾಂವ್ ಬೊನಾ,” ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ಪರಿಚಯ್ ಕೆಲಿ. ಪುಡ್ಪುಡಿತ್ ದಿಂಡೊ ಮಾನಾಯ್ ತೊ. ತಾಚೆ ಬಾವ್ಳೆ ಘಟ್ ಮುಟ್ ಆಸಲ್ಲೆ. ಹರ್ದೆಂ ವಿಶಾಲ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ. ತೊಂಡಾರ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಹಾಸೊ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ. “ಆನಿ ಆಡ್ ನಾಂವ್ ಗಂಗಾ. ತಿ ನ್ಹಂಯ್ ಪವಿತ್ರ್ ಆಸಾ ತಶಿ ಹೊ ಬೆವಾರ್ಶಿ ಪವಿತ್ರ್ ನ್ಹಯ್. ಮಹಾ ಪಾತ್ಕಿ ಹೊ. ಗಂಗಾ ನ್ಹಂಯ್ಚೆಂ ಉದಾಕ್ ಕಸೆಂ ಸುಕಾನಾಂಗಿ ತಸೆಂ ಹಾಚೆಂ ಉದಾಕ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಸುಕಾನಾ. ಕಾಜಾರಿ ಆನಿ ಆಂಕ್ವಾರಿ ಮೆಳೊನ್ ಆತಾಂ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಹಾಕಾ ಸಾತಾಟ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡಾಂ ಆಸಾತ್.”

ಡೆನಿಸಾನ್ ಹಾಸೊ ದಾಂಬುನ್ ಧರ್ಲ್ಯೊ. ಪಾನಾಂ ಖೆಳೊಂಕ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಧರ್ಣಿರ್ ಮಾಂದ್ರೆರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆ ತೆ.

“ಹಾಚೆಂ ಖರೆಂ ನಾಂವ್ ಜೆರಿ,” ದುಸ್ರ್ಯಾಚಿ ವಳಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ ತಾಣೆ. “ಆಡ್ ನಾಂವ್ ಕೊಲೊ. ವಿಶೇಸ್ ಶಿಂತ್ರ್ಯಾಳಿ ಆಸಾ ಹೊ. ಹೆರಾಂಕ್ ಬಾಂದ್ಪಾಸಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸಂತೊಸ್ ಭಗ್ಚೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಕಾ ಜೀವ್. ಹೊ ಚೆರ್ಕೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಹೆರ್ ಕೊಣಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆನಾಂತ್.”

ಡೆನಿಸಾನ್ ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಧರ್ನ್ ಹಾಲಯ್ಲೊ.

“ಹಾಚೆಂ ನೀಜ್ ನಾಂವ್ ರಯ್ಯು,” ತಿಸ್ರ್ಯಾಚಿ ವಳಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ ತಾಣೆ. “ಆನಿ ಆಡ್ ನಾಂವ್ ವಾಸ್ರುಂ. ಗಾಂವಾಂತ್ ಹಾಚ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಪುಡ್ಪುಡಿತ್ ಪಾಡೊ ಮಾಯಾಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಖಂಯ್. ಖಂಯ್ ಸೊಧ್ಲ್ಯಾರೀ ಪಾಡೊ ನಾ ತೊ ನಾಂಚ್. ನಿಮಾಣೆ ತ್ಯಾ ಪಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಶಿಮ್ಟ್ಯೆಚೊ ಕುಡ್ಕೊ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಕೆಂಳ್ಬ್ಯಾ ತೊಟಾಂತ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ಹಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾಂನಿ ತಾಕಾ ಮಾರ್ನ್ ಖೆಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಖಬಾರ್ ಪ್ರಸಾರ್ಲಿ. ದೆಕುನ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಆಜ್ಯಾಕ್ ಪಾಡೊ ಮ್ಹಣ್ ಆಡ್ ನಾಂವ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಪುತಾಕ್, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಪಾಡ್ಕೊ ಆನಿ ಹಾಕಾ ವಾಸ್ರುಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಹಾಚ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಶಿಮ್ಟಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ಪಡ್ತಲೆಂ.” ವಾಸ್ರಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಕ್ ಮಾತೆಂ ಆಪ್ಟಿಲೆಂ.

ಸಕ್ಕಡ್ ಹಾಸ್ಲೆ.

“ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ನೀಜ್ ನಾಂವ್ ಬಾಜಿಲ್,” ಆಪ್ಲಿ ಪರಿಚಯ್ ಕೆಲಿ ತಾಣೆ. “ಆನಿ ಆಡ್ ನಾಂವ್ ಬೆರುಂ. ತ್ಯಾ ನಾಂವಾ ಪಾಟ್ಲಿ ಕಾಣಿ ಮಾತ್ರ್ ನೀಜ್ ನ್ಹಯ್. ಮೆಂಬ್ರಾಂಚಿಂ ಘಡ್ಪಾಂ ತಿಂ.”

“ವ್ಹಡ್ ನ್ಹಯ್, ಸಾಂಗ್,” ಜೆರಿನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

“ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ,” ರಯ್ಯು ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಗಾಂವಾಂತ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಘರಾಲಾಗಿಂ ಏಕ್ ಮ್ಹಾರಾಂಚಿ ಕೇರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ. ತಾಣಿ ಪೊಸ್ಲಲೆಂ ಕಾಳೆಂ ಕೊಲ್ಗೆಂ ಸಟ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ಏಕ್ ರಾತಿಂ ನಾ ಜಾಲೆಂ. ತಾಣಿ ಕೊಲ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜೊರಾನ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕರ್ತಾನಾ, ಹಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಮಾಸ್ ಶಿಜ್ತಾಲೆಂ. ತ್ಯೆ ರಾತಿಂ ಹಾಣಿ ಗೊವ್ಜೆನ್ ಇಂದಾ ಫಳಾಂಚ್ಯಾ ಗಂಗಸರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಾಸಾಚೆಂ ಗಡ್ದ್ ಜೆವಾಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಖರಿ ಗಜಾಲ್ ದುಸ್ರೆ ದೀಸ್ ಕಳ್ಳಿ. ಹಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಸೊರೊ ಪಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮಾಲಾರ್ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಇಂದಾಚಿಂ ಫಳಾಂ ಖಾಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಬೆರುಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಮಾರಾಂಚ್ಯಾ ಕೊಲ್ಗ್ಯಾಕ್ ಬಂದುಕೆಂತ್ ಮಾರ್ನ್ ಚಾಂಬ್ಡೆಂ ವೊಡ್ ಲ್ಲೆಂ.”

“ಪೂರಾ ಫಟಿ,” ಬಾಜಿಲ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ರಾಗಾನ್.

“ತಶೆಂಚ್ ಆಮಿ ಪಾಡೊ ಮಾರ್ನ್ ಖೆಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕಾಣಿಯಿ ಫಟ್ಕಿರಿ.” ರಯ್ಯುನ್ ಸೊಡ್ನ್ ದಿಲೆಂನಾ.

“ತಿ ಗಜಾಲ್ ಆತಾಂ ಆಸೊಂ,” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಬೊನಾ ಡೆನಿಸಾಕ್ ಉದ್ದೆಸುನ್, “ತುಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ಆಡ್ ನಾಂವ್ ತೊವ್ಶೆಂ. ದೆಕುನ್ ತುಕಾ ಮೊಗೆಂ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ಪಡ್ಲಾಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಸ್ವಾಗತ್ ತುಕಾ.” ಆನಿ ತಾಣಿ ಡೆನಿಸಾಚೊ ಹಾತ್ ಧರ್ನ್ ಹಾಲಯ್ಲೊ.

“ಹಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ತೊವ್ಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಪಯ್ತಾತ್?”, ಜೆರಿನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಹಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಸುರ್ವೆರ್ ದುಸ್ರೆಂಚ್ ಕಸಲೆಂ ತರಿ ನಾಂವ್ ಆಸಲ್ಲೆಂ,” ಬಾಜಿಲಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ. “ಏಕ್ ದೀಸ್ ತೊ ಗೊಂಯ್ಕಾರ್ನ್ ಆಂಟಿಗೆರ್ ಸೊರೊ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ವೆತಾನಾ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ತೊವ್ಶೆಂ ಆಸಲ್ಲೆಂ. ಪಿಯೆವ್ನ್ ಜಾತಚ್ ಪಯ್ಶೆ ದಿತಾನಾ ಆಟ್ ಆಣೆ ಉಣೆ ಪಡ್ಲೆ. ದೆಕುನ್ ತಾಣೆ ಸೊರ‍್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಂಟಿಕ್ ಆಟ್ ಆಣ್ಯಾಂ ಬದ್ಲೆಕ್ ತೊವ್ಶೆಂ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಳೆಂ. ಬಿಗಡ್ಲೆಲೆ ಆಂಟಿನ್ ತೆಂ ತೊವ್ಶೆಂ ಹಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ ತೊವ್ಶೆಂ ಮಾರ್ಸೆಲ್ ನಾಂವ್ ಪಡ್ಲೆಂ.”

♦ ♦ ♦

ಕುಡಾಂತ್ ನ್ಹಾಂವ್ಕ್ ಹುನ್ ಉದ್ಕಾಚಿ ವಿಲೆವರಿ ನಾತ್ ಲ್ಲಿ. ಹಿಂವಾಳ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ನ್ಹಾಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಭಾರಿಚ್ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ. ಥೊಡೆ ಜಣ್ ಹಾಪ್ತ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ನ್ಹಾತಾಲೆ. ಆನಿಕಿ ಥೊಡೆ ಜಣ್, ನಾತ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಚೆಂ ನಾಂವ್ ಕಾಡ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಹುನ್ ಉದಾಕ್ ನ್ಹಾಂವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಫಟಿ ಸಾಂಗೊನ್ ಚುಕಾರಿ ಮಾರ್ತಾಲೆ. ಡೆನಿಸ್ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಚೊ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ನ್ಹಾಂವ್ಕ್ ಮೊರಿಯೆಕ್ ದೆಂವ್ತಾಲೊ. ಕುಡಾಂತ್ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ನ್ಹಾಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾತ್ ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಿಂವಾಳ್ಯಾ ದಿಸಾ ನ್ಹಾಂವ್ಕ್ ಮೊರಿಯೆಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಏಕ್ ಘಡ್ಭಡ್ ಜಾಲಿ. ನಳಾ ಪಂದಾ ಬಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಬೊನಾನ್ ಕಠಿಣ್ ಹೀಂವ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಜೊರಾನ್ ಹಾತ್ ಮಾರ್ಲೆ. ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಕ್ ಬರ್ಫಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ಶೆಳೆಂ ಉದಾಕ್ ಉಸಾಳ್ಳೆಂ. ರಯ್ಯುಚೆಂ ಚಾಡ್ಡೆಂತ್ ಮೂತ್ ಸುಟ್ಲೆಂ. “ಮೂತ್ಲೊಯ್ರೆ” ಮ್ಹಣ್ ಹಾಸೊನ್ ಡೆನಿಸಾನ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ನ್ಹಾಂವ್ಕ್ ಸರ್ತೆಕ್ ರಾವ್ಲೆಲ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಏಕ್ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ಕಿಸ್ತುನ್ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ. ತಾಣೆ ಗಲಾಟೊ ಕೆಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ಹೆರಾಂನಿ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿತಾನಾ ತಾಣೆ ಬೊನಾ ನ್ಹಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮೊರಿಯೆಂತ್ ಮುತ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಕ್ ದೂರ್ ದಿಲೆಂ.

ಪಂದ್ರಾ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಜಮವ್ನ್ ಬೊನಾಚಿ ಝಡ್ತಿ ಕೆಲಿ. ಶಿಂತ್ರ್ಯಾಳಿ ಜೆರಿನ್ ತಾಕಾ ದಂಡ್ ಭರ್ಚ್ಯಾ ಲಜೆಂತ್ಲೊ ಬಚಾವ್ ಕೆಲೊ. ತಾಣೆ ಸಾಂಗೊನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯೆ ಪ್ರಮಾಣೆ ಬೊನಾನ್ ಆಪುಣ್ ಮೂತೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ಲೊ. ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ಹೆರಾಂನಿ ತಾಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ. ದೂರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಿಸ್ತುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾತ್ ಲ್ಲೆಂ ತರೀ ತಾಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾಂನಿ ಹಟ್ ಸೊಡ್ಲೆಂನಾ. ಮರ್ಯಾದಿಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ ಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ.

ಸಾರ್ಕಿ ಸಾಕ್ಸ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಕ್ರಾರ್ ಪರಿಹಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಕುಡಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರೊನ್ ಸಾಂತಾಚಿ ಮಜತ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ. ಸಾಂತಾಚ್ಯೆ ನಾಂವಿಂ ಫಟಿ ಸಾಂಗ್ಲಲೊ ಮನಿಸ್ ಪಂದ್ರಾ ದಿಸಾಂ ಭಿತರ್ ಕಸಲ್ಯಾ ತರಿ ಭಯಂಕರ್ ಅನ್ವಾರಾಂಕ್ ಸಾಂಪಾಡ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಾಡ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಗುಂತುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೆರ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ. ಬೊನಾ ಕಾತ್ರಿಂತ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೊ. ಆಪುಣ್ ಮೊರಿಯೆಂತ್ ಮೂತೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಬೊನಾ ಪಾತ್ರೊನ್ ಸಾಂತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಕಾಡ್ನ್ ಸಾಂಗೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ದೂರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಟ್ ಧರ್ಲೆಂ. ತೆದಾಳಾ ಶಿಂತ್ರ್ಯಾಳಿ ಜೆರಿ ಉಟೊನ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ.

“ಮ್ಹಜೊ ಮಿತ್ರ್ ಬೊನಾ ಸಾಂತಾಚೊ ಸೊಪುತ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾ, ಪುಣ್ ಏಕ್ ಶರ್ತಾ ಖಾಲ್.” ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ.

“ಕಸಲೆಂ ಶರ್ತ್?” ಅಧ್ಯಕ್ಷಾನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.

“ಮೊರಿಯೆಂತ್ ನ್ಹಾತಾನಾ, ತೇಂಯೀ ಹಿಂವಾಳ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ, ಗುಪಿತ್ ಮೂತಾನಾತ್ಲೆ ಹ್ಯಾ ಕೂಡಾಂತ್ ಕೊಣೀ ಆಸ್ಚೆನಾಂತ್,” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಮ್ಹಜೊ ಮಿತ್ರ್ ಬೊನಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಸೊಪುತ್ ಘೆವ್ನ್ ಸತ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ. ತಾಚ್ಯೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂಗಾ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ ಸಾಂದ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾಚ್ ಪರಿಂ ಸೊಪುತ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಪುಣ್ ನ್ಹಾತಾನಾ ಮೊರಿಯೆಂತ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಮೂತೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್.”

ಸಕ್ಕಡ್ ಥಂಡ್ ಪಡ್ಲೆ.

ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಹಾಸೊ ಉದೆಲ್ಯೊ. ನ್ಹಾತಾನಾ ಮೊರಿಯೆಂತ್ ಮೂತ್ ಲ್ಲೊ ಗಂಭೀರ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ನ್ಹಯ್.

ಅಸಲ್ಯಾ ಚಿಲ್ಲರ್ ಸಂಗ್ತಿಂ ಖಾತಿರ್ ಪಾತ್ರೊನ್ ಸಾಂತಾಕ್ ಮಧೆಂ ಹಾಡ್ಚೆಂ ತಾಕಾ ಪಸಂದ್ ನಾತ್ ಲ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ಚಡ್ ಚರ್ಚೆ ಕರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಣೆ ತೀರ್ಪ್ ದಿಲೆಂ.

“ಬೊನಾ ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ. ಕೇಜ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ಡ್.”

► ವೊಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !