ಬೊ೦ಬಯ್ಚ್ಯಾ ಲೋಕಲ್ ಟ್ರೇಯ್ನಿ೦ತ್ಲೆ೦ ‘ಸುಕ್ – ದುಕ್ ’

ಬೊ೦ಬಯ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಕಿತೆ೦ ತರೀ ವಿಸ್ರಾತ್, ಪೂಣ್…ಹಾ೦ಗಾಚ್ಯಾ ಲೋಕಲ್ ಟ್ರೇಯ್ನಿರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕೆಲ್ಲೊ, ಧಖ್ಖೆ ಖೆಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ವಿಸರ್ಚೆಪರಿಂ ನಾ! ಬೊ೦ಬಯ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ದಿಸ್ಪಡ್ತ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೊ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ಕಶೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಹ್ಯೊ ಲೋಕಲ್ ಟ್ರೇಯ್ನಿ, ಮ್ಹನ್ಶಾಕ್ ಪಾಟಿಚೊ ಕಣೊ ಅಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ೦!

 ಬಸ್ಸಾ೦ನಿ, ಟೆಕ್ಸೆ೦ನಿ ವಾ ಖಾಸ್ಗಿ ವಾಹನಾ೦ನಿ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತಾನಾ, ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಲಾಗ್ಚಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪಳೆಯ್ತಾನಾ, ವಾಹನಾ೦ಚೊ ಧು೦ವರ್ ಖಾತಾನಾ, ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊಚ್ ಹ್ಯೊ ಲೋಕಲ್ ಟ್ರೇಯ್ನಿ. ಎಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಅನ್ಯೆಕ್ ಟ್ರೇಯ್ನ್ ಧಾ೦ವ್ಲ್ಯಾರಿ, ಹ್ಯಾ ಟ್ರೇಯ್ನಿ ಭಿತರ್ ಅಸ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಮಾತ್ರ್ ವಿಶೇಸ್! ಜಶೆ೦ ಸಾಸಾ೦ವ್ ಘಾಲು೦ಕ್ ಜಾಗೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಬರಿ೦ ಯಾ ಸಾಕ್ರಿಕ್ ಮುಯಾ೦ನಿ ವೆಡೊ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ೦! ತೇ೦ಯ್ ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾ೦ನಿ, ಸಕಾಳಿ೦, ಸಾ೦ಜೆರ್, ಹ್ಯಾ ಟ್ರೇಯ್ನಿ೦ನಿ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ಚೆ೦ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ – ಬೇತ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ೦! ತಾಕಾ, ಹಾಕಾ, ಗುಡ್ಡಾವ್ನ್, ವೊಡುನ್, ಲೊಟುನ್, ಟ್ರೇಯ್ನಿರ್ ಚಡ್ಚೆ೦ – ದೆ೦ವ್ಚೆ೦ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಏಕ್ ಪರ್ವತ್ ಚಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ!

 ‘ಬೊ೦ಬಯ್ ಸರ್ಗ್’ ಪಳೆಯ್ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಿ೦ತ್ತೆಲ್ಯಾ೦ಕ್, ಹ್ಯೊ ಟ್ರೇಯ್ನಿ ಯಮ್ಕೊ೦ಡ್ ದಾಕಾಯ್ತಾತ್ ತೆ೦ ಖ೦ಡಿತ್!

 ಎಕೆಕಾ ಸ್ಟೆಶನಾ೦ನಿ, ಹ್ಯೊ ಟ್ರೇಯ್ನಿ ರಾ೦ವ್ಚ್ಯೊ ಫಕತ್ ಅರ್ಧೆ೦ ಮಿನುಟ್ ಮಾತ್. ಹ್ಯಾ ಅರ್ಧ್ಯಾ ಮಿನುಟಾ ಭಿತರ್,ಚಡ್ತೆಲ್ಯಾ೦ನಿ ಚಡಾಜೆ, ದೆ೦ವ್ತೆಲ್ಯಾ೦ನಿ ದೆ೦ವಾಜೆ! ನ್ಹಯ್ ತರ್…ಚಡ್ತಾಲೊ, ಪ್ಲಾಟ್ ಫೊರ್ಮಾರ್, ದೆ೦ವ್ತಾಲೊ ಟ್ರೇಯ್ನಿ ಭಿತರ್, ಆನಿ ಟ್ರೇಯ್ನ್ ದೋನ್ ಸ್ಟೆಶನಾ೦ ಮ್ಹದ್ಲ್ಯಾ ಪಾಟ್ಯಾರ್! ದೆಕುನ್ ಹಾ೦ಗಾಸಾರ್ ಸೆಕು೦ಡಾಕೀ ಮಹತ್ವ್!

 ಹ್ಯೊ ಟ್ರೇಯ್ನಿ೦ಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಬರೆ ನಾಟಕ್ ಖೆಳ್ತಾತ್…ಸ್ಟೆಶನಾ೦ನಿ ರಾವೊ೦ಕ್ ಅಮ್ಸೊರ್ತಾತ್, ಪುಣ್ ಸಿಗ್ನಲಾ೦ನಿ೦ ಮಿನುಟಾ೦ನಿ ರಾವ್ತಾತ್!

 ಹಾ೦ಗಾಸಾರ್ ಆಸಾತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆನಿ೦ ಸ್ಲೊ ಟ್ರೇಯ್ನಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಮ್ಜಣೆ ಫರ್ಮಾಣೆ, ಹಾ೦ಕಾ ಆಸ್ಚೊ ತಫಾವತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಸ್ಲೊ ಟ್ರೇಯ್ನಿ ಹರ್ಯೆಕಾ ಸ್ಟೆಶನಾ೦ನಿ ರಾವ್ತಾತ್ ಆನಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಯ್ನಿ, ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಿಗ್ನಲಾ೦ನಿ ರಾವ್ತಾತ್! ಆನಿ ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿ೦ ಅಶೆ೦ ಜಾತಾಗಿ, ವೆಗ್ಗಿ೦ ಪಾವಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಯ್ನಿರ್ ಚಡ್‌ಲ್ಲೊ, ಸ್ಲೊ ಟ್ರೇಯ್ನಿಚ್ಯಾಕೀ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾವ್ತಾ!

 ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಟ್ರೇಯ್ನಿ ಭಿತೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಶಾಭಿತಾಯೆನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆ೦ವ್ಚೆ ಅನ್ಯೆಕ್ ವ್ಹಡ್ ಸವಾಲ್! ‘ಅಪುಣ್ ಅಪ್ಣಾಕ್, ದೇವ್ ಸಮೆಸ್ತಾ೦ಕ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಚಿ೦ತಾಪ್ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾ೦ವ್ಚಿನಾ. ತುವೆ೦ ಸ್ಟೆಶನಾ೦ತ್ , ತಾ೦ಕಾ, ಹಾ೦ಕಾ ಗುಡ್ಡಾವ್ನ್, ಗಾಳಿ ಶಿರಾಪ್ ಘಾಲ್ನ್, ‘ಮ್ಹನ್ಶಾಪಣ್ ’ ವಿಸ್ರೊನ್ ಅಮ್ಸೊರಾನ್ ದೆ೦ವ್ತಾನಾ, ತುಜೆ೦ ಕಿತೆ೦ಯ್, ಕೊಣೆ೦ಯ್ ಲುಟ್ಲ್ಯಾರೀ ಖಬಾರ್ ಅಸಾನಾ! ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಜಿ ಮತ್, ಕಶೆ೦ ವೆಗ್ಗಿ೦ ದೆ೦ವ್ಚೆ೦ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್‌ ಚ್ ಬಿಝಿ ಆಸ್ತಾ. ಪ್ಲಾಟ್ ಫೊರ್ಮಾರ್ ದೆ೦ವೊನ್ ‘ಉಸ್ಸಪ್ಪಾ….’ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡುನ್, ಪ್ಯಾ೦ಟಾಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ, ಪರ್ಸ್ ಮಾಯಾಕ್! ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿ೦ ಹಾತಾ೦ತ್ಲೆ೦ ವಾಚ್ ಆಸಾನಾ! ತಿತ್ಲೆ೦ಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಹಾತಾ೦ತ್ಲೆ೦ ಬ್ಯಾಗ್‌ ಚ್ ಆಸಾನಾ! ಟ್ರ‍ೇಯ್ನಿ ಭಿತೆರ್ ಟ್ರೇಯ್ನಿ೦ಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚೊರಾ೦ನಿ, ತುಜೆ೦ ಚೊರ್‌ ಲ್ಲೆ೦ಚ್ ಕಳಾನಾ!

 

 

 

ಬೊ೦ಬಯ್ ಶಹರಾ೦ತ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಜಾತಿ, ಕಾತಿ, ರೀತಿಚೊ, ವಿವಿದ್ ಗಾ೦ವ್ಚೊ, ವಿವಿದ್ ವರ್ಗಾಚೊ ಲಾಕೊ೦ ಲೋಕ್ ಜಿಯೆತಾ. ಟ್ರೇಯ್ನಿಚಾ ಎಕಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾ ಭಿತರ್‌ ಚ್ ಹ್ಯಾ ಲೋಕಾಕ್ ಪಳೆವ್ಯೆತ್. ವಿವಿದ್ ಲೋಕ್ ಎಕಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಎಕ್ಟಾ೦ಯ್ ಜಾತಾನಾ, ಥ೦ಯ್ಸರ್ ಜಾ೦ವ್ಚೊ ಆವಾಜ್, ಚಟುವಟಿಕ್ಯೊಯ್ ವೆವೆಗ್ಳೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ತಶೆ೦ ವಿವಿದ್ ರಿತಿಚೆ೦ ವರ್ತನ್, ಉ೦ಚ್ಲೆ, ಸಕಯ್ಲೆ ಗಾಳಿ – ಶಿರಾಪ್, ಹೊಗ್ಳಾಪ್, ಸಯ್ಲಾಪ್, ನೆಗಾರ್ಚೆಂ, ಪುಗಾರ್ಚೆಂ, ವಯ್ರ್ ಉಕ್ಲುನ್ ದರ್ಚೆ೦, ಸಕಯ್ಲ್ ಘಾಲ್ಚೆ೦, ಆಯ್ಕೊ೦ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ…ಪಳೆ೦ವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ.

 ವಿವಿದ್ ರೀತಿ೦ಚ್ಯೊ ಕಿತಾಪತಿ, ಚಟುವಟಿಕ್ಯೊ ಸದಾ೦ನೀತ್ ಟ್ರೇಯ್ನಿಚ್ಯಾ ಸ್ಟೆಶನಾ೦ನಿ, ಡಬ್ಬ್ಯಾ೦ನಿ ಚಲೊನ್ ಅಸ್ತಾತ್. ತಾ೦ತ್ಲ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಸಾ೦ಗ್ಚೆ ತರ್, ಆಯ್ಕಾ…

 ನಮುನ್ಯಾ ನಮುನ್ಯಾ೦ಚೆ ಭಿಕಾರಿ ಹ್ಯಾ ಟ್ರೇಯ್ನಿ ಭಿತರ್ ಕಾ೦ಯ್ ಉಣೆ ನಾ೦ತ್. ಕಿತ್ಲಿಯ್ ಗಡ್ದಿ ಅಸ್ಲ್ಯಾರಿ, ತಾ೦ಚೆ ಕಾಮ್ ರಾವಯ್ನಾ೦ತ್. ಕೋಣ್ ಎಕ್ಲೊ ಪಾ೦ಯಾ ಮುಳಾ೦ತ್ಲಿ ಧುಳ್ ಝಾಡುನ್, ಭಿಕ್ ಮಾಗ್ತಾ ತರ್, ಆನಿ ಥೊಡೆ ಪದಾ೦ ಗಾವ್ನ್ ಪಯ್ಶೆ ಜೊಡ್ತಾತ್. ಪದಾ೦ ಗಾವ್ನ್ ಭಿಕ್ ಮಾಗ್ಚೆ ಭಿಕಾರಿ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಿಕಾರ‍್ಯಾ೦ಚ್ಯಾಕೀ ಗ್ರೇಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸ್ತಾತ್. ಫಿಲ್ಮಿ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ಲಿ ನವಿ೦ ನವಿ೦ ಪದಾ೦ ಗಾವ್ನ್, ತೆ ಭಿಕ್ ಜಮಯ್ತಾತ್. ಪಾಪ್…ತಾಣಿ ಗಾ೦ವ್ಚಾ ಪದಾ೦ಚೊ ಅರ್ಥ್ ತಾ೦ಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ತಾಗಿ ನಾ೦ ತೆ೦ ಕಳಾನಾ. ಹಾ೦ಗಾ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ಆಸಾ. ಆಯ್ಕಾ…

 ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಎಕ್ಲೊ ಚೆರ್ಕೊ ಭಿಕಾರಿ, ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾಮುಕಾರ್ ಉಭೊ ರಾವೊನ್, “ಕಹೊನಾ…ಪ್ಯಾರ್ ಹೆ…ಕಹೊನಾ ಪ್ಯಾರ್ ಹೆ…” ಪದ್ ಗಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಪಳೆತೆಲ್ಯಾ೦ಕ್ ಹಾಸೊ ಯೆತಾಲೆ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಲಜೆನ್ ತಕ್ಲಿ ಪ೦ದಾ ಗಾಲ್ಲಿ! ಚೆಡ್ವಾನ್ ತಾಕಾ ಪಯ್ಶೆ ದೀ೦ವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಪಳೆವ್ನ್, ತಾಣೆ ಆನ್ಯೆಕ್ ಪದ್ ಗಾ೦ವ್ಕ್ ಸುರ್ ಕೆಲ್ಲೆ೦. ಪುಣ್ ಆತಾ೦ ಮಾತ್ರ್ ತಾಕಾ ಪಯ್ಶೆ ಮೆಳ್ಚಾ ಬದ್ಲಾಕ್, ವಾಣ್ಯಾ೦ಚೆ ಮಾರ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆ! ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಣಾ೦ತ್ಗಿ? ತೊ ಆತಾ೦ ತ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾ ಮುಕಾರ್ “ತು೦ ಚೀಜ್ ಬಡಿಯೆ..ಮಸ್ತ್..ಮಸ್ತ್….” ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಪದ್ ಗಾವ್ನ್ ಅಸ್‌ಲ್ಲೊ!

ಕಾಮ್ ಸುಟ್‌ಲ್ಲೆ೦ಚ್ಚ್ ವೆಗ್ಗಿ೦ ಘರಾ ಪಾ೦ವ್ಚೊ ಆಮ್ಸೊರ್, ಚಡಾವತ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲಾ೦ ಥ೦ಯ್ ಆಸ್ತಾಚ್ಚ್. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಎಕ್ಲೊ ಪಾಪಾರಿ, ಅಮ್ಸೊರಾನ್ ಟ್ರೇಯ್ನಿರ್ ಚಡ್ಲೊ. ‘ಅಬ್ಬಾ ದೇವ್ ಪಾವ್ಲೊ…’ ಮ್ಹಣ್ ಲ್ಹಾ೦ಬ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ತಾನಾ, ತಾಚಾ ಪಾಟಿರ್ ಬೆತಾಚೊ ಮಾರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ! ‘ಕಳ್ಳೆ೦ಗಿ ಗಾಡ್ವಾ..?’ ಮ್ಹಣ್ ಪೋಲಿಸಾನ್ ಅನ್ಯೆಕ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಬೇತ್ ಉಬ್ರಾಯ್ತಾನಾ, ‘ನಾಕಾ ನಾಕಾ ಸಾಯ್ಭಾನೊ೦…ಚೂಕ್ ಜಾಲಿ..’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪನ್ನಾಸ್ ರುಪ್ಯಾ೦ಚೊ ನೋಟ್ ತಾಣೆ, ಪೋಲಿಸಾಚಾ ಬೊಲ್ಸಾ೦ತ್ ಚೆಪ್ಲೊ. ನೋಟ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಪೋಲಿಸ್ ಖುಶ್. ಪೂಣ್, ಅಮ್ಸೊರಾನ್ “ಲೇಡಿಸ್ ಡಬ್ಬ್ಯಾ” ಚೆರ್ ಚಡ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾಪ್ ಬಾವ್ಡೊ ಮಾತ್ರ್ ದುಕಿನ್ ಫಿರ‍್ಗೊ೦ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ!

‘ಅವಸರವೆ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಾ೦ಗ್ಣಿ, ಹಾ೦ಗಾಸಾರ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಸತ್ ಜಾತಾ. ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಜಣ್ ಸ್ಲೊ ಟ್ರೇಯ್ನ್ ಮ್ಹಣ್, ಅಮ್ಸೊರಾನ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಯ್ನಿರ್ ಚಡ್ಲ್ಯಾತ್! ತಿತ್ಲೆ೦ಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಲಾಯ್ನಿರ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ವೇಳ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್, ಟಿಕೆಟಿವಿಣೆ೦ ಪಯ್ಣ್ ಕರುನ್, ಟಿಕೆಟ್ ಚೆಕ್ಕಿ೦ಗಾರಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿ೦ ಸಾ೦ಪ್ಡೊನ್, ದ೦ಡ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೆ ಸ೦ಧರ್ಭ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ೦ಲಾಗ್ಗಿ೦, ಜಾಯ್ತೆಪಾವ್ಟಿ೦ ಆಯ್ಲಾತ್!

ಹಾಂಗಾ ಆನ್ಯೆಕ್ ಗಮ್ಮತ್ ಆಯ್ಕಾ…

ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ೦, ಕಿಟ್ಟ ಇಶ್ಟಾಚಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಕುರ್ಲಾ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ. ಜಾಯ್ತೆ ‘ಪರ್ಬು’ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ಕ್ರೀಸ್ತಾ೦ವಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾ೦ನಿ, ವೊವ್ಯೊ, ವೇರ್ಸ್, ಆಮೊರಿ, ತೇರ್ಸ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರಿ ವ್ಹಡ್ ನಾ, ಪುಣ್ ಸೊರೊ ಆನಿ ದುಕೊರ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆ೦ ಕಾರ್ಯೆ೦ ಚಾಪ್ಪೆ೦ ಪಳೆಯಾ!

ಕಿಟ್ಟ, ಬಾಟ್ಲಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಸೊರೊ ಘೊಟ್ಚೊ ಬೆವ್ಡೊ ಕಾಂಯ್ ನ್ಹಯ್ ತರೀ, ಗ್ಲಾಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ‘ಅಪ್ಣಾಚೆ ಕಿತ್ಲೆ ಜಾಲೆ?’ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಕಾಚ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೊ ಬಾವ್ಡೊ ತೊ! ಅಶೆ೦ ತೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾತಿ೦ ಧರುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಇಶ್ಟಾ೦ಲಾಗ್ಗಿ ಸುಕ್ – ದುಕ್ ಉಲೊ೦ವ್ಕ್‌ಲಾಗ್ಲೊ. ಕಶ್ಟ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ, ಎಕ್ ಪೆಗ್ಗ್ ಆನಿ ಬೆಜಾರಾಯೆಚೆ೦ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಅನ್ಯೆಕ್ ಪೆಗ್ಗ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಿಟ್ಟ, ‘ಮಾಮ್’ ಜಾಲ್ಲೊ!

ಬೊ೦ಬಯ್ತ್ ಕೊಣಾಚ್ಯಾಯ್ ಘರಾ ಗೆಲ್ಯಾರ್, ತುಕಾ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ೦ ಮೆಳಾತ್, ಪುಣ್, ಹಾತ್ – ಪಾ೦ಯ್ ಸೊಡ್ನ್ ನಿದೊ೦ಕ್ ಜಾಗೊ ಮೆಳ್ಚೊ ಮಾತ್ ಕಶ್ಟಾ೦ಚೆ! ಹಾ೦ಗಾಚಿ ಘರಾ೦ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಗಾ೦ವಾ೦ತ್ ಏಕ್ ಲಾನ್ಶೆ೦ ಕೂಡ್ ಅಸ್‌ಲ್ಲೆ‌ಬರಿ೦. ಹಾ೦ಗಾಸಾರ್ ನಿದ್ಚೆ೦, ರಾ೦ದ್ಚೆ೦, ಜೆ೦ವ್ಚೆ, ಸರ್ವ್ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕುಡ್ಕ್ಯಾ ಭಿತರ್! ಹ್ಯಾ ಘರಾ೦ನಿ ಅಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹನ್ಶಾ೦ನಿ, ಸೊಡ್ ದೊಡ್ ಕರುನ್ ರಾವ್ತಾನಾ, ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಯ್ರ‍್ಯಾಕ್ ರಾವೊ೦ಕ್ ದಿಲ್ಯಾರ್, ತಾಣಿ೦ ತಾ೦ಚಿ ನೀದ್ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ!

 ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆ೦ತ್ ಕಿಟ್ಟ ತಾ೦ಗೆರ್ ರಾವೊ೦ಕ್ ಕಶೆ೦ ಮನ್ ಕರ್ತಾಲೊ? ದೆಕುನ್ ಕಾಜಾರಾಚೆ೦ ಕಾರ್ಯೆ೦ ಅಕೇರ್ ಜಾಲ್ಲೆ೦ಚ್, ತೊ ಕುರ್ಲಾ ಸ್ಟೆಶನಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೊ. ತೊ ಪೊರ್ಟಾ೦ತ್ ರಾವ್ತಾಲೊ, ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಣೆ೦ ವಿಟಿ ವೆಚಿ ಟ್ರೇಯ್ನ್ [ಗಾಡಿ] ಧರ್‌ ಲ್ಲಿ. ರಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಗಾಡಿ ಖಾಲಿ ಅಸ್‌ಲ್ಲಿ, ದೆಕುನ್ ತಾಕಾ ಅರಮಾಯೆರ್ ಬಸೊ೦ಕ್ ಮೆಳ್ಳೆ೦. ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ‌ಕಡೆಚ್ಚ್ ತೊ ನಿದೆಚಾ ಆಧೀನ್ ಜಾಲೊ. ಟ್ರೇಯ್ನ್, ಮಾಟು೦ಗ, ದಾದರ್ ಉತ್ರೊನ್ ಬಾಯ್ಕಾಲಾ ಪಾವ್ತಾನಾ, ಕಿಟ್ಟಾಕ್ ಎಕಾಚ್ ಫರಾ ಜಾಗ್ ಜಾಲಿ. ದೊಳೆ ಘಸ್ಟುನ್ ಪಳೆತಾನಾ ತೊ ‘ಬಾಯ್ಕಾಲ’ ಸ್ಟೆಶನಾ೦ತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳೆ೦ ತಾಕಾ. ವಿಟಿ ಯೇ೦ವ್ಕ್ ಆನಿಕಿ ವೇಳ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್, ಪರತ್ ತಾಣೆ೦ ದೊಳೆ ಆಡ್ ಕೆಲೆ. ಆನಿ ಬರೀ ನೀದ್ ಪಡ್ಲಿ.

 ಉಪ್ರಾ೦ತ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್, ತಾಕಾ ಪರತ್ ಜಾಗ್ ಜಾತಾನಾ ತೊ ಬಾಯ್ಕಾಲ ಸ್ಟೆಶನಾ೦ತ್‌ ಚ್ ಅಸ್‌ಲ್ಲೊ! ‘ಗಾಡ್ಯೆಕ್ ಸಿಗ್ನಾಲ್ ಮೆಳ್ಳಾ೦ ಅಸ್ತೆಲೆ೦’ ಮ್ಹಣ್ ಚಿ೦ತುನ್, ಪರತ್ ದೊಳೆ ಆಡ್ ಕೆಲೆ ತಾಣೆ. ನಿದೆನ್‌ ಯ್ ತಾಚಿ ಪಾಟ್ ಸೊಡು೦ಕ್ ನಾ…

 ಗಾಡಿ ಮುಕಾರ್ ದಾ೦ವ್ಲಿ. ಚಡುಣೆ೦ ವೀಸ್ ಮಿನುಟಾ೦ ಜಾತಾನಾ, ಗಾಡಿ ಪರತ್ ಕುರ್ಲಾ ಪಾವ್‌ಲ್ಲಿ. ಸಡನ್ನ್ ತಾಕಾ ಜಾಗ್ ಜಾತಾನಾ ತೊ ಕಿತೆ೦ ಪಳೆತಾಲೊ? ತೊ ಕುರ್ಲಾ ಪಾಟಿ೦ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ! ವೊಚ್ ಪಳೆತಾನಾ ವೊರ್ ಏಕ್ ಜಾಲ್ಲೆ೦! ರಾತಿಚ್ಯೊ ಗಾಡಿಯೊ ಬ೦ದ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ! ಅಶೆ೦, ಕಶೆ೦ ಜಾಲೆ೦ ಮ್ಹಣ್ ತಕ್ಲಿ ಖೊರ್ಪಿತಾನಾ, ತಾಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾ ವಯ್ಲೊ ದೆ೦ವ್‌ಲ್ಲೊ!

ಆತಾ೦ ತಾಕಾ ‘ಅಪುಣ್ ಕಸೊ೦ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಕುರ್ಲಾ ಪಾವ್ಲೊ೦?” ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲೆ೦, ವಿಟಿ ವೆಚಿ ಟ್ರೇಯ್ನ್, ಬಾಯ್ಕಾಲಾ ರಾವ್‌ಲ್ಲಿ. ವಿಟಿ ಯೇ೦ವ್ಕ್ ವೇಳ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ನಿದ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ, ವಿಟಿ ಆಯಿಲ್ಲೆ೦ಚ್ ಕಳೊ೦ಕ್ ನಾ! ವಿಟಿ ಥಾವ್ನ್ ಗಾಡಿ, ಪರತ್ ಕುರ್ಲಾ ಪಾಟಿ೦ ಬಾಯ್ರ್ ಸರ್‌ಲ್ಲಿ. ಆನಿ ಅಶೆ೦ ಪಾಟಿ೦ ವೆತಾನಾ, ತಾಕಾ ಪರತ್ ಬಾಯ್ಕಾಲಾ ಸ್ಟೆಶನಾ೦ತ್‌ ಚ್ ಜಾಗ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ‘ಸಿಗ್ನಲ್ ಪಡ್ಲಾ೦ ಕೊಣ್ಣಾ೦’ ಮ್ಹಣ್ ಪರತ್ ನಿದ್ಲೊ ತೊ. ಪುಣ್, ಸೊರ‍್ಯಾಚಾ ಅಮಾಲಾರ್ ತಾಕಾ ಗಾಡಿ ಪಾಟಿ೦ ವೆತಾಗಿ? ಮುಕಾರ್ ವೆತಾಗಿ? ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಕಳ್ಳೆ೦ನಾ! ಪರತ್ ತೊ ಕುರ್ಲಾ‌ಚ್ ಪಾಟಿ೦ ಪಾವ್ತಾನಾ, ವೇಳ್ ಉತ್ರೊನ್ ಜಾಲ್ಲೊ !

ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಆರ್., ಪಾ೦ಗ್ಳಾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !