Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ಮಿನಿಕ್ಲಬ್ – ಭಂಡಾರಿ ಹೇರ್‌ ಸಲುನ್

MelkoColumn copy 1ಸಾಹಿತಿಕ್‌ ರೂಚ್‌ ಖಂಯ್‌ ಥಾವ್ನ್‌ ಲಾಗ್ಲಿ? ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಮಿ ವಿಚಾರ್ಚ್ಯಾತ್‌ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಮ್ಹಜಿ ಜಾಪ್‌ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸೋಮಯ್ಯ ಭಂಡಾರಿಚ್ಯಾ ಕೇಸ್‌ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಸಲುನಾಥಾವ್ನ್‌ ಮ್ಹಣುನ್, ತೇಂಯ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಾಣ್ವಾಯೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ತವಳ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಗಾಂವಾಂತ್‌ ತಶೆಂ ಸುತ್ತುರ್ಚ್ಯಾ ಚಾರ್ ಕುಶಿಕ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಮಾತ್ ಸಲುನ್‌ ತೆಂ. ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಭೋವ್‌ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಪ್ಲೆಕ್ಸಾಂತ್‌ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಸೋಮಯ್ಯ ಭಂಡಾರಿಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸಲುನಾಚೆ ನಾಂವ್ ಚ್ ಭಂಡಾರಿ ಹೇರ್‌ ಸಲುನ್. ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಲೋಕಾಕ್ ಭಂಡಾರಿ ಸಲುನ್ ಮ್ಹಣುನ್‌ಚ್ ವೊಳೊಕ್. ತ್ಯಾ ಸಲುನಾ ಶಿವಾಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಗಾಂವಾಂತ್ ಹೆರ್‌ ಖಂಚೆಯ್‌ ಸಲುನ್‌ ಆಸ್‍ ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂತೀ ನಾ ಆನಿ ಗುಮಾನಾಂತೀ ನಾ. ಮಿಸಾಕ್‌ ಗೆಲ್ಲೆ ತವಳ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತ್ಯಾ ಸಲುನಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ನದರ್‌ ಘಂವ್ತಾನಾ ಭರೊನ್‌ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸಲುನಾಕ್‌ ಚಡಾವತ್‌ ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಗಾಂವ್ಚೊ ಸರ್ವ್ ಲೋಕ್‌ ಥಂಯ್ಚ್‌ ಯೆತಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಸುರ್ವೆರ್‌ ಕೇಸ್‌ ಕಾಡುಂಕ್‌ ತ್ಯಾ ಸಲುನಾಕ್‌ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೆಂ ಪಪ್ಪನ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚಡ್ಡಿದೊಸ್ತ್‌ ಆಲ್ಫಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಂವ್ ವೆತಾಲೊಂ ತರ್‌ ಕ್ರಮೇಣ್‌ ಎಕ್ಲೊಚ್. ಪುಣ್‌ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ, ಕೊಣಾಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಗೆಲ್ಯಾರಿಯ್ ಭಂಡಾರಿ ಹೆರ್‌ಸಲುನ್‌ಮಾತ್ರ್ ಹೌಸ್‌ಪುಲ್.

 ‘ಪಯ್ಲೆ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಚಾನ್ಸ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಿಯಮ್‌ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸಲುನಾಂತ್ ಸರ್ತೆ ಪ್ರಕಾರ್‌ ಕೇಸ್‌ ಕಾಡುಂಕ್ ಬಸೊಂಕ್‌ ಆವ್ಕಾಸ್. ನಿಯಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ನಿಯಮ್. ಸೊಡ್‌ದೊಡ್‌ ಕೊಣಿಯ್ ಪ್ರಾಯೆಚೆ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್. ತೇಂಯ್ ಪುಡೆಂಚ್‌ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗಿರಾಯ್ಕೆಚ್ಯಾ ಪರ್ವಣ್ಗೆನ್. ಹಾಚೆ ಭಾಯ್ರ್‌ ಕೊಣಾಚೆಂಯ್‌ ಇನ್‌ಪ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ವಾ ಲೋಭಿ ಚಲಾನಾ. ಕೊಣಾಕ್ ಪುಣಿ ಆಮ್ಸೊರ್‌ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಲಾಗಿಂ ವಚಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಡಕ್ಕ್‌ ಜಾಪ್. ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾಸುತ್ತುರಾಂತ್ ಹೆರ್‌ ಖಂಚೆಯ್‌ ಸಲುನ್ ನಾತ್ ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಣಿಯ್‌ ಎಕ್ಲೊ ಪಾಟಿಂ ವಚಾನಾತ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಿಘಂಟ್‌ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಚ್ ತಸ್ಲಿ ಖಡಕ್ಕ್‌ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್‌ ತೊದಾಕ್ಷೆನಾತ್ಲೊ. ಆಶೆಂ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ಥಂಯ್ಸರ್‌ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪುಡೆಂ ಕೇಸ್‌ ಕಾಡುಂಕ್ ವಾ ಖಾಡ್‌ ಕಾಡುಂಕ್‌ ದೋಗ್ – ತೇಗ್‌ ಆಸ್ತೆಲೆಚ್. ದೆಕುನ್‌ ರಾಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್‌ಯ್ ನಾತ್ಲಿ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಘಡಿಯಾಳಾಚೆ ಕಾಂಟೆ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬೊಂವಾಡ್ ಮಾರ್ತಾತ್‌ ತೆಂ ಮೆಜುನ್ ಬಸಜೆ ಮ್ಹಣುನ್‌ ಕಿತೆಯ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ತರ್‌ ಥಂಯ್ಸರ್‌ ರಾಕೊನ್ ಬಸ್ತಾನಾ ವೇಳ್ ಕಸೊ ಪಾಶಾರ್‌ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣೊನ್‌ಚ್ ಕಳಾನಾತ್ಲೆಂ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಘಡ್ಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂ ಥಾವ್ನ್‌ ಆಮಾಂ ಗಿರಾಯ್ಕಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಬರ್ಪೂರ್‌ ಟೈಮ್‌ಪಾಸ್.

 ಥಂಯ್‌ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗಿರಾಯ್ಕಾಂಕ್ ಬಸೊಂಕ್‌ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬಾಂಕಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್‌ ದವರ್ಲೆಲೆ ಬಾಲಮಂಗಳ, ಚಂಪಕ, ತರಂಗ, ಸುಧಾ, ಮಯೂರ ಆನಿ ಇತರ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಳಿಂ, ಮಹಿನ್ಯಾಳಾಚಿಂ ಪಾನಾಂ ಪರ್ತುನ್‌ಚ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸರ್ತೆಕ್‌ ರಾಕೊನ್ ಬಸ್ಚೆಂ. ಹಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್‌ ಥಂಯ್ಸರ್‌ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಚಡಾವತ್‌ ಜಣಾಂಚಿ ಕಾಣಿ ತಿಚ್. ಸಲುನಾಕ್‌ ಯೆಂವ್ಚೆ, ಕಿತ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಆಸಾಗಿ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ, ಕಿತೆಂಗೀ ಲೇಕ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಆನಿ ಹಾತಾಂತ್‌ ತರಂಗ, ಸುಧಾ ವಾ ಮಯೂರ ವಾ ಕಿತೆಂಯ್ ನಾಂ ತರ್ ಬಾಲಮಂಗಳ ಹಾತಿಂ ಘೆವ್ನ್ ಬಸ್ಚೆಂ. ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್‌ ಏಕ್ ಪುಸ್ತಕ್ ವಾಚುನ್‌ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ ಆನ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚಾ ಹಾತಿಂ ಆಸ್ಚೊ ಬೂಕ್ ಘೆಂವ್ಚೊ, ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ಪುಸ್ತಕ್‌ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ದಿಂವ್ಚೊ ಆನಿ ವಾಚ್ಚೆಂ. ಹಾಂವೆ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತ್ಯಾ ಸಲುನಾ ಥಾವ್ನ್‌ ಆದ್ಲೆ ಚಂಪಕ, ಬಾಲಮಂಗಳ ಘರಾ ಹಾಡ್ನ್ ವಾಚುನ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಪಾಟಿಂ ದಿಲ್ಲೆಯ್ ಆಸಾ. ತವಳ್‌ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಸಲುನಾಂನಿ ಆಸ್ಚೆಪರಿಂ ಟಿ.ವಿ ನಾತ್ಲಿ. ಸಲುನಾಂತ್‌ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ತವಳ್‌ ಘರಾಂನಿ ಸಮೇತ್ ಟಿ.ವಿ ನಾತ್ಲಿ. ದೆಕುನ್‌ಚ್ ಸರ್ವಾಂಕಿಯ್‌ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತ್, ಆಭಿರುಚ್‌ ಏಕ್‌ಚ್. ತಿಂ ವಾಚ್ಚಿ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಲೈಬ್ರೆರಿ ಆಸ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಯ್. ಭಂಡಾರಿಚೆ ಹೇರ್ ಸಲುನ್‌ಚ್‌ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚಿ ಮಿನಿ ಲೈಬ್ರೆರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ.

♠ ♠ ♠

FB001 Copy 1 ಭಂಡಾರಿ ಸಲುನಾಂತ್ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್‌ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಚಿ ಆನ್ಯೇಕ್ ಸಂಗತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಕಾಶವಾಣಿ. ಆಜೂನ್‌ ಜಾಲ್ಯಾರಿಯ್‌ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಲುನಾಕ್‌ ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಯಾರ್‌ ಥಂಯ್ಸರ್‌ ರೇಡಿಯೊ ಏಕ್‌ ಆಸ್ತಾಚ್. ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಆಮ್ಚೆಂ ಭಂಡಾರಿ ಹೇರ್‌ ಸಲುನ್ ಸೋಮಯ್ಯ ಭಂಡಾರಿಚೊ ಪೂತ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭಂಡಾರಿ ಚಲಯ್ತಾ. ಆತಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರಿಯ್‌ ತಾಚ್ಯಾ ಸಲುನಾಂತ್‌ ರೆಡಿಯೊ ಗಾಜೊನ್‌ ಚ್ ಆಸ್ತಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ “ರೇಡಿಯೊದ ಕಾಲ ಮುಗಿಡ್, ಒಂಜಿ ಟಿ.ವಿ ದಿಲೆ” ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ “ಟಿ.ವಿ ಆಪುಜಿಯೆ ಪೊರ್ಬುಲೆ, ಸಲುನ್‌ಡ್ ಟಿ.ವಿ ದೀಂಡ ಕೂಜಲ್‌ ದೆಪ್ಪನಗ ಮಂಡೆ ಆಂಚಿ – ಇಂಚಿ ಆಲ್ಗಾವೆರ್, ನಮಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಸಲುನ್‌ಡ್‌ ರೆಡಿಯೊನೆ ಬೆಸ್ಟ್. ಅವು ಒಲ್ಡ್‌ ಇಸ್‌ ಗೊಲ್ಡ್‌ ಏನಾನ ಪನ್ಪೆರ್ ಆತ್ತಾ…ಆಂಚಾನೆ ” ಮ್ಹಣ್‌ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಚೆಂಯ್‌ ಸತ್. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಟಿ.ವಿ, ಮೊಬೈಲ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮ್ಹಣುನ್‌ ಖಂಚೆಯ್ ಸಾರ್ಕ್ಯಾನ್‌ ವಾಪರುಂಕ್ ವೇಳ್ ನಾತ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ರೇಡಿಯೊ ಆವಾಜ್ ಖಂಯ್‌ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ?. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭಂಡಾರಿನ್ ‘ಒಲ್ಡ್‌ ಇಸ್‌ ಗೊಲ್ಡ್’ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಪರಿಂ ದೆಹಲಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರ, ಧಾರಾವಾಡ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರ ವಾ ಮಂಗಳೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿಕೇಂದ್ರ ಮ್ಹಣುನ್‌ ಆಜ್‌ ರೇಡಿಯೊ ಖಂಯ್‌ ತರಿಯ್‌ ಗಾಜ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ ತೊ ಜಾಗೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಹಳ್ಳೆಚಿಂ ಹೇರ್‌ ಸಲುನಾಂ.

 ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್‌ ಜಾಲ್ಯಾರಿಯ್ ಗಾಂವ್ಚಿ ಹೇರ್ ಸಲುನಾಂ ನ್ಯೂಸ್ ಸೆಂಟರಾಂಯ್ ವ್ಹಯ್. ಭಂಡಾರಿ ಹೇರ್‌ ಸಲುನ್‌ಯಿ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್‌ ಅಪ್ವಾದಾಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಕೇಸ್‌ ಕಾಡುಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಉಲೊಂವ್ಕ್, ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್‌ ಕರುಂಕ್, ಎಕಾಮೆಕಾ ಮೆಳುಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಗಾಂವ್ಚ್ಯಾತರ್ನಾಟ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ಚೊ ಆಡ್ಡಾ’ಯ್ ‘ಭಂಡಾರಿ ಹೇರ್‌ ಸಲುನ್’. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್‌ ಜಾಯ್ತೆ ಖಬ್ರೊ, ವಿಷಯ್, ಗಜಾಲಿ ಹಾಂಗಾಸರ್‌ಚ್‌ ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಕ್ ಪಡ್ತಾಲೆ ಆನಿ ಹಾಂಗಾಸರ್‌ ಥಾವ್ನ್‌ ಆಶಾರ್ ಪಾಶಾರ್‌ ಜಾತೆಲೆ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ಫೊನಾಂ, ಮೊಬೈಲಾಂ ನಾತ್ ಲ್ಲೆಂಯ್ ಹಾಕಾ ಏಕ್‌ ಕಾರಣ್. ಕಿತೆಂಯ್‌ ಗಜಾಲ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಮೆಳುನ್‌ಚ್ ಸಾಂಗಾಜೆ. ಆನಿ ಚಡಾವತ್‌ ಜಣಾನಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಜಾಗೊ ‘ಭಂಡಾರಿಚೆಣ್ ಹೇರ್‌ ಸಲುನ್’. ಎಕಾಚ್ ಸಬ್ದಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ತರ್‌ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚೆ ‘ಮಿನಿಕ್ಲಬ್’. ಸೋಮಯ್ಯ ಭಂಡಾರಿ ಜಾಲ್ಯಾರಿಯ್‌ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಕ್ ಪಡ್ಲೆಲೆ ಕಾಣಿಯೊ, ಖಬ್ರೊ ತಾಚ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಕೇಸ್‌ ಕಾಡುಂಕ್‌ ಆಯ್ಲ್ಯಾಲಾಗಿಂ ವಾಂಟುನ್‌ ಘೆತಾಲೊ. ಕೇಸ್‌ ಕಾಡುಂಕ್‌ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಆಮ್ಚಿ ತಕ್ಲಿ ದೀವ್ನ್ ಸುಶೆಗ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾರ್‌ ಜಾಲೆಂ. ಕೇಸ್‌ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಹರಿಕಥೆ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾರ್ ಪಡ್ಲಲ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ತೊ ಸಾಂಗುನ್‌ಚ್ ವೆತಾಲೊ. ತ್ಯಾ ಖಬ್ರೆಂತ್ ವಾ ಗಜಾಲೆಂತ್‌ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸತ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ಸಮೇತ್‌ ತಾಕಾ ನಾತ್ಲಿ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ತಾಣೆ ರಾತಿಂ ವಿಮಾನ್‌ ಆಕಾಸಾರ್‌ ಉಭ್ತಾನಾ ತಾಂಬ್ಡೊ ಲೈಟ್‌ ಘಾಲ್ನ್‌ ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ ಉಬ್ತಾ? ಮ್ಹಣ್‌ ಮ್ಹಜೆಕಡೆ ಸವಾಲ್‌ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ ಮ್ಹಣುನ್‌ ಸಾಂಗ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಣೆ ದಿಲ್ಲಿ ಜಾಪ್ ” ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‌ ಆಡಾಂವ್ಕ್‌ ವಿಮಾನಾನ್‌ ಇಂಡಿಕೇಟರ್‌ ಘಾಲ್ನ್‌ ಆಕಾಸಾರ್‌ ಉಭ್ತಾ” ಮ್ಹಣುನ್‌ ತಾಕಾ ಕೊಣೆಂಗೀ ಸಾಂಗ್ ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಜೆಕಡೆ ವಾಂಟುನ್‌ ಘೆತ್ಲೆಲೆಂ ಆಸಾ.

ತಶೆಂ ಮ್ಹಣುನ್‌ ಸೋಮಯ್ಯ ಖಂಚಿಯ್‌ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ನಾತ್ ಲ್ಲೊ ದಾಡ್ಡೊ ನ್ಹಯ್. ತುಮ್ಕಾಂ ಕೆಲ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಮಂಗ್ಳರಾಚೆಂಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ ರಜಾ? ಮ್ಹಣುನ್ ಹಾಂವೆ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಕಾ ವಿಚಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಣೆ ದಿಲ್ಲಿ ಜಾಪ್ ಮಾನ್ವೊಚ್ಯಾ ತಸ್ಲಿ. ಆಯ್ತಾರಾ ಸರ್ವಾಂಕ್‌ ರಜಾ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಡಾವತ್ ಲೋಕ್‌ ಕೇಸ್‌ ಕಾಡುಂಕ್‌ ಯೆತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್‌ ಗಿರಾಯ್ಕ್‌ ಚುಕೊನ್ ವಚುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ ಮ್ಹಣುನ್‌ ಕೆಲ್ಶ್ಯಾಂನಿ ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಕಾಮ್‌ ಕರ್ಚೆ ಆನಿ ಹಪ್ತ್ಯಾಕ್‌ ಏಕ್ ದೀಸ್ ವಿರಾಮ್‌ ಘೆಂವ್ಕ್ ಮಂಗ್ಳರಾಚಿ ರಜಾ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಖಂಯ್. ಹೆಂಚ್‌ಕಾರಣ್ ಶಿವಾಯ್ ವಿಶೇಷ್‌ ಕಾರಣ್ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್‌ ತಾಣೆಂ ದಿಲ್ಲಿ ಜಾಪ್. ಇತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್ ಮಂಗ್ಳರಾ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್‌ ಥೊಡ್ಯಾ ಸುವಾತೆಂನಿ ಹೆರ್‌ ಖಂಚಾಯ್ ದಿಸಾ ರಜಾ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಆಸಾ ಖಂಯ್. ಜಶೆಂ ಮುಂಬೈಂತ್ ಸೋಮಾರಾಚಿ ರಜಾ ಘೆತಾತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ, .ಮಂಗ್ಳಾರಾಚ್‌ ಕೆಲ್ಶ್ಯಾಂನಿ ರಜಾ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ತಶೆಂ ಕಿತೆಯ್ ನಿಯಮ್‌ಶಾಸ್ತ್ರ್ ನಾ ಮ್ಹಣುನ್‌ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ‘ಕಾತಿ ವಯ್ರ್‌ ಖೊರೊಜ್‌ ಪಡ್ತಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಸುರ್ಯೊ ಬುಡ್ತೆಚ್ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಕಡೆ ದೊನ್ಪಾರ್‌ ಉತರ್ತೆತ್‌ ಕೇಸ್‌ಚ್‌ ಕಾಡಿನಾತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣುನ್‌ ತಾಣೆಚ್‌ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್ ಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್.

♠ ♠ ♠

FB002ಸೋಮಯ್ಯ ಭಂಡಾರಿ ಆಮ್ಚೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೆಲ್ಶಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಬಾಕಿಯ್‌ ತೊಚ್. ಬಾಪ್ಪುಕಿಯ್‌ ತೊಚ್. ಪಪ್ಪಕಿಯ್‌ ತೊಚ್. ಇತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಲ್ಹಾನ್‌ಪಣಾರ್‌ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯೆಕಿಯಿ ತೊಚ್ಚ್‌ ಕೆಲ್ಶಿ. ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಚಲಿಯಾಂಚಿಂ ಪಾರ್ಲರಾಂ ಖಂಯ್? ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ತರಿಯ್‌ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾತ್ ಪುಣೀ ನಾತ್ಲಿಂ. ದೆಕುನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾರ್‌ ಚಲೆ – ಚಲಿಯೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಭೇದ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಸರ್ವಾಂಕೀ ತೊಚ್‌ ಕೆಲ್ಶಿ. ಆಬ್ ಪಿಡೆಸ್ತ್‌ ಜಾತೆಚ್ ಏಕಾ ಸೈಕಾಲಾರ್‌ ಯೇವ್ನ್‌ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಚ್‌ ಕೇಸ್‌ ಕಾಡ್ತಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರಿಯ್‌ ತೆಂಚ್‌ ಹೇರ್‌ಸಲುನ್. ಕೆಳ್ಶಿ ಮಾತ್ರ್‌ ತಾಚೊ ಪೂತ್. ಹಾ…ಮಧೆಂ ಏಕ್ – ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿ ಹಾತಾಂತ್‌ ದೋನ್‌ ಕಾಸ್‌ ಜಾತಾನಾ ಲಗ್ಸುರಿ ಹೇರ್ ಪಾರ್ಲರಾಕ್‌ ಗೆಲ್ಲೊಂಯ್‌ ಆಸಾಂ. ಥಂಯ್ಸರ್‌ ಕೇಸ್‌ ತಾಸ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಫೇಶಿಯರ್, ಫೇಸ್ ಕ್ಲಿನಿಂಗ್, ಹೆಡ್ಡ್ ಮಸಾಜ್, ಹೆರ್ ಸ್ಮೂತಿಂಗ್ ಮ್ಹಣುನ್‌ ಹಾತಾಂತ್ಲೆಂ ಕಾಸ್‌ಯೀ ತಾಸೊವ್ನ್‌ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ ಆಸಾಂ. ಪೂಣ್ ಥಂಯ್ ವಚೊನ್ ಯೆತೆಚ್ ಜಾಣಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಸತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೇರ್‌ ಪಾರ್ಲರ್‌ ಕಿತ್ಲೆಂಯ್ ಲಗ್ಸುರಿ ಆಸೊಂದಿ ಭಂಡಾರಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್‌ ಆಪ್ಲಿ ತಕ್ಲಿ ದೀವ್ನ್‌ ಕೇಸ್‌ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಸುಕ್ ಲಗ್ಸುರಿ ಹೇರ್ ಪಾರ್ಲರಾಂತ್ ಮೆಳಾನಾ. ತಾಣೆ ಕೇಸ್‌ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ಗಜಾಲಿ ಉಲೊವ್ಚೆಂ ತೆಂ ಸುಕ್‌ ಚ್ ವೆಗ್ಳೆಂ.

 ಭಂಡಾರಿ ಸಲುನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆಜ್‌ ದೋನ್‌ ಘಡಿತಾಂ ಉಡಾಸಾಕ್‌ ಯೆತಾತ್. ಏಕ್ ಹಾಂವ್‌ ಚೊವ್ತ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್‌ಗೀ ವಾ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್‌ ಗೀ ಆಸ್ತಾನಾ ಘಡ್ ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್. ಬಾಯ್, ರಾಬರ್ಟ್ ಬಾಪ್ಪುಚಿ ಧುವ್ ಸವಿತಾ, ಪೂತ್‌ ಡೆನ್ಜಿಲ್, ಎಲ್ಸಿ ಮೌಶೆಚೊ ಪೂತ್‌ ರೋಶನ್, ಧುವ್ ರೋಸ್ಲಿನ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್‌ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಹಿತ್ಲಾಂತ್ ‘ಮನೆಯಾಟ’ ಖೆಳ್ತಾನಾ ರೋಶನಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾಚೆ ಕೇಸ್ ಆಮೀಬಾ, ಬ್ಯಾಕ್ಟಿರಿಯಾ ಮ್ಹಣುನ್‌ ವಿಚಿತ್ರ್ ನಮೂನ್ಯಾರ್‌ ಕಾತ್ರಿಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್, ಪಪ್ಪನ್ ಸಾರ್ಕೆ ಕರುಂಕ್ ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಸೊಮಯ್ಯ ಭಂಡಾರಿಲಾಗಿಂ ಆಪವ್ನ್‌ ವರ್ನ್‌ ಕೇಸ್‌ ಆಸಾತ್‌ಗಿ ವಾ ನಾಂತ್‌ಗಿ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾತಶೆಂ ಸರ್ವ್‌ ಕೇಸ್‌ ಕಾಡಯ್ಲೆ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸೊಣ್ಣಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ನಾರ್ಲಾ ಪರಿಂ ದಿಸ್ಚೊ ಮ್ಹಜೊ ಮಾಂಡೊ ಘೆವ್ನ್‌ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್‌ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ’ಆಮ್ಲೇಟ್’ ಮ್ಹಣ್‌ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಅಜೂನ್‌ ಉಡಾಸ್. ದುಸ್ರೆಂ ಘಡಿತ್‌ ಧಾವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ವೊಂಟಾ ವಯ್ರ್ ಫಾತೊಳ್ ಮಿಶಿಯೊ ಆಂಕ್ರೆಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ್. ಧಾವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾಚ್ ಮಿಶಿಯೊ ನಾಕಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭಂಡಾರಿಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗುನ್‌ ತಾಣೆಂ ನಾಕಾ – ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿಯ್ ಒತ್ತಾಯ್‌ ಕರ್ನ್ ಮಿಶಿಯೊ ತಾಸಾಯ್ತಾನಾ ತೊಂಡ್ ಮಾಂಕ್ಡಾಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್‌ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ‘ಹನುಮಂತ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಂವ್.

♠ ♠ ♠

ಹಾಂವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಭಂಡಾರಿಚ್ಯಾ ಹೆರ್‌ ಸಲುನಾಂತ್‌ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೆ ಕೇಸ್‌ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಮೋಲ್‌ ಧಾ ರುಪಯ್. ಥೊಡ್ಯಾಂ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಂದ್ರಾ ರುಪಯ್‌ ಉತ್ರೊನ್ ವೀಸ್‌ ರುಪಯ್‌ ಜಾಲೆಂ. ಪೊರ್ಚ್ಯಾ ಸ ಮಹಿನ್ಯಾ ಆದಿಂ ಪನ್ನಾಸ್‌ ರುಪಯ್‌ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ ಆತಾಂ ಸಾಟ್‌ ರುಪಯ್‌ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ‘ವಸ್ತುಚೆಂ ಮೋಲ್‌ ಚಡ್ತಾನಾ ಅಪ್ಣಾನೀ ಚಡಯ್ಜೆ ಪಡ್ತಾ ‘ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭಂಡಾರಿ. ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂಯ್‌ ಸತ್‌ಚ್. ನಾ ತರ್‌ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ? ಸೋಮಯ್ಯ ಭಂಡಾರಿ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಚೆಂ ಸಲುನ್‌ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಾಂತ್‌ ಆಸ್ಲೆಂ. ಭೋವ್‌ ಆದ್ಲೆಂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್‌ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ಶೆಂಭೊರ್‌ ರುಪಯ್ ಭಾಡೆಂ ಮಾತ್ರ್‌ ಆಸ್ಲೆಂ ಖಂಯ್. ಉಪ್ರಾಂತ್‌ ಇಗರ್ಜೆಚೆಂ ಸಾಲ್ ಬಾಂದ್ತಾನಾ ತೆಂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್‌ ಮೊಡ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನವೆಂ ಕೊಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್‌ ಥಂಯ್ಸರ್‌ ಉಬಾರುಂಕ್‌ಚ್ ನಾ. ಆತಾಂ ತಾಚೆ ಸಲುನ್‌ ಆಸ್ಚ್ಯಾಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಾಕ್ ಮಹಿನ್ಯಾಕ್‌ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ಬಾಡೆಂ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಮೆಟಾಂ-ಮೆಟಾಂನಿ ಸೆಲುನಾಂ, ಕೊಂಪಿಟಿಶನ್. ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಚಿ ನದರ್ ಲಗ್ಸುರಿ ಹೆರ್ ಪಾರ್ಲರಾ ತೆವ್ಶಿನ್. ಆಶೆಂ ಆಸೊನೀ ಖಾಯಂ ಗಿರಾಯ್ಕಿ ಮಾತ್ರ್ ಭಂಡಾರಿ ಹೇರ್‌ ಸಲುನಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ತಾಚ್ . ತಾಂತು ಹಾಂವ್‌ಯ್‌ ಏಕ್ಲೊ.

 ಹಾಂ…ಆನ್ಯೇಕ್ ವಿಷಯ್…ಆದಿಂ ಚಂಪಕ, ಬಾಲಮಂಗಳ, ಸುಧಾ, ಮಯೂರ, ತರಂಗ ಮ್ಹಣುನ್‌ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಂಡಾರಿ ಸಲುನಾಂತ್‌ ಆತಾ ತರಂಗ ಮಾತ್ರ್ ದಿಸ್ತಾ. “ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್‌ ಕಿತೆಂ ನಾ?” ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ” ಇತ್ತೆ ಆವು ಮಾತ ಓದುನಾ ಜೊಕಲೇ ಇಜ್ಜಯೆ. ಪೂರಾ ಮೊಬೈಲ್. ಪುಸ್ತಕಾ ಓದುನಾ ಮಾತ ನಿಗಲ್ನಾ ಕಾಲಡ್‌ ಆಂಡ್” ಮ್ಹಣ್ ತಾಚಿ ಜಾಪ್. ಪುಣ್‌ ಕೊಣಿಯ್‌ ಆಯ್ಕೊಂದಿ ವಾ ಕಾನ್‌ ದಾಂಪುದಿ ರೇಡಿಯೊ ಮಾತ್ರ್ ಭಂಡಾರಿ ಹೆರ್‌ ಸಲುನಾಂತ್‌ ಉಲವ್ನ್ ಚ್ ಆಸ್ತಾ.

ಮೆಲ್ವಿನ್, ಕೊಳಲ್‌ಗಿರಿ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.