Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಜರ್ ಹಾಂವ್ … ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ : 5

JHST 1JHST 2ಹಿನ್ಯಾಚಿ ಪಯಿಲ್ಲಿ ತಾರೀಕ್ .

ರೋಶ್ನಾಂ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾಂತ್, ರಿಶಭ್, ಆಪ್ಲೊ ನಾಸ್ಟೊ ತಿರ್ಸೊನ್, ಬಸೊನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾವೆಳಾ….

ಎಸಿಡ್ ಘಾಯಾಚಾ ತ್ಯಾ ಹುಲ್ಪಾಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ದೊಳ್ಯಾಚಿ ಘಯ್ರೆ ದೀಶ್ಟ್….ತಲ್ವಾರೆಚಾ ಪಾಜ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಧಾರೆಪರಿಂ, ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಎಟಿಎಮ್ ಬೂತಾ ಥಂಯ್ ಖಂಚೊನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ.! ಆನಿಂ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ….

ಫೆಡ್ರಿಕಾಚಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ರೆಟ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಕಾರ್ ವಾಂಕ್ಡ್ಯಾ ವೊಂಟಾ ಮಧೆಂ ಚಿಟ್ಕೊವ್ನ್, ಜಳ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸಿಗ್ರೆಟಿಚೊ ಧುಂವೊರ್ ಆರಾಮೆರ್ ಸೊಡುನ್. ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ. ಆನಿಂ ತ್ಯಾ ಆಯಿನ್ನ್ ವೆಳಾ….ಫೆಡ್ರಿಕ್…..

ಥಂಯ್ಚ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾ ಆಡೋಸಾಂತ್ ರಾವೈಲೆಲ್ಯಾ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾರ್ ಬಸೊನ್, ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ ದೈನಿಕ್ ವಾರ್ತಾ ಪತ್ರ್ ವಾಚೊನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ. ತರೀ ತಾಚೆಂ ಗಮನ್, ತವಳ್ ತವಳ್ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ರಿಶಬಾಚೆರ್ ಬದ್ಲೊನ್ ಆಸ್ತಾಲಿ. ಆನಿಂ…

‘ಹ್ಯಾ ಸೈತಾನಾಚಿ ಮಾರ್ ಕೆದಾಳಾ ವೊಚೊಂಕ್ ?’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿರಾರಾಯೆಚಾ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ, ರಿಶಬಾಚಾ ನಿರ್ಗಮನಾಚೆರ್ ಗಿದಾ ದೊಳೆ ಖಂಚೊನ್, ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ!.ಆನಿಂ ತ್ಯಾ ವೆಳಾ…

ಹಾಂಗಾಸರ್, ರಿಶಭಾಚಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಕದೆಲಾರ್ ಮುಖಾಮುಖಿ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ಯೀ….ತಾಚಾ ಎಸಿಡ್ ಘಾಯಾಂಚಾ ಖತಾಂನಿಂ ವಿಕಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮುಖಮಳಾಚಾ ನಾಕಾ ಬಿಳಾಂನಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸೊಡುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಿಗ್ರೆಟೆ ಧುಂವೊರಾಚೆರ್, ಆಪ್ಲೆ ದೊಳೆ ಖಂಚುನ್…ರಿಶಭಾಚಾ ನಿರ್ಗಮನಾಚಾ ನಿರೀಕ್ಶಣೆರ್ ಚಡ್ಪಡುನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ!.

ಅಶೆ, ಹೆ ದೊಗೀ ಬಾಪೊಯ್ ಪೂತ್…ರಿಶಬಾಚಾ ನಿರ್ಗಮನಾಚಾ ಮನೋದಬಾವೆಂತ್ ವಿರಾರಾಯೆಂತ್ ಬುಡೊನ್ ಚಡ್ಪಡೊನ್ ಆಸ್-ಲ್ಲೆ. ಆನಿಂ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಂಧಿಘ್ಧ್ ಘಡ್ಯೆ…ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ರಿಶಭ್ ಥೊಡೊ ಚುರುಕ್ ಜಾಲೊ. ಆನಿಂ ತಾಚೊ ಸಿಗ್ರೆಟಿಚೊ ಹಾತ್, ಅರ್ಧಿ ವೊಡ್ ಲ್ಲಿ ಆಪ್ಲಿ ತಿ ಸಿಗ್ರೆಟ್, ಮೆಜಾವಯ್ಲ್ಯಾ ಪಿರಿಂತ್ ಚಿರ್ಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಹೆಂ ಗಮನಾಕ್ ಯೆತಾಸ್ತಾಂ….ಮಾತ್ಸೆಂ ಉತ್ಸಾಹಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚೊ ಬಾಪೊಯ್, ಮನಾಂತ್ ಚ್ಚ್….‘ಹ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಎ.ಟಿ.ಎಮ್. ಬೂತಾ ಮುಕಾರ್, ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೆಂ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಕಾರ್ ಉಬೆಂ ಜಾಲಾಂ ’ ಮ್ಙಳ್ಳೆಂ ತೆಂ, ತ್ಯಾ ಕುಶಿಂ ಆಪ್ಲಿ ದೀಶ್ಟ್ ಬದ್ಲಿನಾಸ್ತಾಂಚ್ಚ್ ಸಮ್ಜಾಲೊ.

ಯೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್…ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚಾ ರಕ್ಶಣಾ ಖಾತಿರ್, ತೊ ಎಕಾ ಪೊಲಿಸ್ ಪೆಟ್ಯಾಪರಿಂ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಬಸ್ಲೆಲ್ಯಾ, ತ್ಯಾ ಎಕಾ ದೊಳ್ಯಾಚೆರ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಘಡಿ ಜಾಗರಣೆಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಖಂಚೊವ್ನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ತೊ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ!

ರಿಶಭ್ ಮಾತ್ಸೆಂ ಹಾಲ್ತಾನಾಂ, ಹೊಯೀ ಹಾಲ್ತಾಲೊ…ತೊ ಉಟ್ತಾನಾಂ, ಬಸ್ತಾನಾಂ, ಹೊಯೀ ಉಟ್ತಾಲೊ ಬಸ್ತಾಲೊ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮತಿಂತ್, ಎಕಾಎಕಿ ಉದೆಂವ್ಚಾ ರಿಶಬಾಚಾ ಕಠೋರ್ ರಾನ್ವಟಿ ವರ್ತಾನಾವಿಶಿಂ, ಆಕಾಂತ್ ಆಕ್ಲಾಸ್ ಭರೊನ್, ಸಮಧಾನ್ ನಾತ್ಲೆಲಿಂ, ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾ ಘಡಿಯೊ ತೊ ಸಾರೊನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ.

ಆನಿಂ ಆತಾಂ….ಯೆದೊಳ್ ಸ್ಥಭ್ಧ್ ಥಂಡ್ ಆಸೊನ್, ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಾ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಕಾರಾಚಾ ನಿರೀಕ್ಶಣೆರ್, ಅತ್ರೆಗಾನ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ಲೊಲೊ ರಿಶಭ್…

ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಎ.ಟಿ.ಎಮ್. ಮುಕಾರ್ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಝಳ್ಕಾತಾನಾಂ, ಕ್ಶಣಾನ್ ಚುರುಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಆನಿಂ ತ್ಯಾಎಕಾ ಘಡಿಯೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ದೊಳ್ಯಾಚಿ ಘಯ್ರಿ ನದರ್ ಸಾರ್ಕಿ ಖಂಚವ್ನ್, ತೆಂಚ್ಚ್ ಕಾರ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಖಾತ್ರಿ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ಚ್, ತೊ ಕದೆಲ್ ಲೊಟ್ಚಾ ಆವಾಜಾ ಬರಾಬರ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ, ಉಬೊ ಜಾಲೊ. ಆನಿಂ ದೆಗೆಲ್ಯಾ ವೊಣೊದೆ ಕೊನ್ಶಾಂತ್ ದವರ್ಲೊಲೊ ಸರಳ್ ಹಾತಿಂ ಲಾಗ್ಚಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಾಸ್ಪೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಆನಿಂ ತವಳ್ ಚ್ಚ್, ಫೆಡ್ರಿಕಾಚೊ ಬಾಪೊಯ್ ಯೀ ಸುಟ್ಕೆಚೊ ಧೀರ್ಘ್ ಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡೊನ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಏಕ್ ದೇಡ್ ಮಿನುಟಾನ್…

ತೊ ಸರಳಾಂ ಆವಾಜ್, ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂ, ಗಿರಾಯ್ಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಮಾಗಾಗಾರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚೆ ಗಮನ್, ತ್ಯಾ ಲೊಂಕ್ಡಾ ಆವಾಜಾ ಕುಶಿನ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾಂ, ಆದ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಅಕ್ಲಾಸಿ ಉಗ್ಡಾಸಾನ್, ತಾಂಚಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಕೊನ್ಶಾಂತ್ ಕಾವ್ಜೆಣೆಚಿ ಛಾಯಾ ರಿಗಾಲಾಗ್ಲಿ. ಆನಿಂ ಹ್ಯಾ ಆಯಿನ್ನ್ ವೆಳಾ….

ಏಕ್ ಜೊಡಿ ದೊಳೆ…..ತಾಚಾ ತ್ಯಾ ಲೊಂಕ್ಡಾ ಆವಾಜಾಕ್, ಚಡಿತ್ ಗಮನ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲೆ ತೆ ಜಾಗೆ ಜಾಲೆ.

ಏಕ್ ಜೊಡಿ ದೊಳೆ….ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಕಾರಾರ್, ರೇಬನ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಸ್ಚೆ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೆ ಚಿತ್ಳಾ ದೊಳೆ ತರ್….ಆನಿಂ ಏಕ್ ಜೊಡಿ ದೊಳೆ …..

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾರ್ ಬಸೊನ್ ರಿಶಬಾಚೆರ್ ಆಪ್ಲೊ ಲಿಪ್ತೊ ದೊಳೊ ದವರ್ನ್ ಆಸ್ಲೊಲ್ಯಾ….ಫೆಡ್ರಿಕಾಚೆ!.

ಆನಿಂ ರಿಶಭಾಚೊ ಧರ್ನಿಕ್ ಮಾರ್ಚೊ ತೊ ಸರಳಾ ಆವಾಜ್, ಕಾನಾಕ್ ಆಪ್ಟಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಆಯಿನ್ನ್ ಘಡ್ಯೆ … ಫೆಡ್ರಿಕಾನ್ ಹಾತಾಂತ್ಲೆಂ ದಿಸಾಳೆಂ ಧಾಂಪ್ಲೆಂ. ಆನಿಂ ಕಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ತೊ ಜಾಲೊ. ಆನಿಂ ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾ… ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾಂತ್, ಯೊದೊಳ್ ರಿಶಬಾ ಮುಕಾರ್ ಬಸೊನ್ ಥಕ್ ಲ್ಲೊ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚೊ ಬಾಪೊಯ್…ಆತಾಂ ಪರತ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೌಂಟರಾಕ್ ವೆಚಾಕ್ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಮೆಟಾಂ ಘಾಲಿತ್ತ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ. ಅಸಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ….

ಎ.ಟಿ.ಎಮ್. ಬೂತಾ ಮುಕಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಕಾರಾರ್…ಲಾಂಬ್ ಮೆರುನ್ ಫ್ರೋಕ್ ನೆಸ್ಲೆಲೆಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ…ತವಳ್ ಆಪ್ಣಾಂಚೆರ್ ಕೊಣಾಚಿಚ್ಚ್ ದುಬಾವಿ ನದರ್ ಪಡಾನಾತ್ಲೆಲೆ ವಿಶಿಂ, ಜಾಗ್ರತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾನ್, ಕಾನಾಕ್ ಧರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್, ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಸಾರಾಯಿಲ್ಲೆ ಆಪ್ಲೆ ನಾಜೂಕ್ ಪಾತಳ್ ವೋಂಟ್, ಬೆಶ್ಟೆಂಚ್ಚ್ ಹಾಲವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿಂ ಹ್ಯಾ ಆಯಿನ್ನ್ ವೆಳಾ….

ಯೊದೊಳ್ ಚ್ಚ್ ರೋಶ್ನಾಂ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ ಲ್ಲೊ…ರಿಶಭ್…

ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಎ.ಟಿ.ಎಮ್. ಕುಶಿನ್ ವೆಚಾಕ್, ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ತೊ ಸರಳಾ ಆವಾಜ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬುಟ್ಸಾ ಆವಾಜಾಂತ್ ಮಿಸ್ಳೊವ್ನ್, ತ್ಯಾ ಫಲಾಣ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ವೆಚಾ ವಾಟೆರ್ ಹಳ್ತಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಘಾಲಿತ್ತ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸುಮಾರ್ ದೇಡ್ ದೋನ್ ಮಿನುಟಾಂನಿಂ, ರಿಶಭಾಚೊ ತೊ ಸರಳಾ ಆವಾಜ್, ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ರಾಜ್ ರಸ್ತ್ಯಾಚಾ ದೆಗೆಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಆನಿಂ ತ್ಯಾವೆಳಾ ಮುಕಾರ್ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ಎ.ಟಿ.ಎಮ್. ಬೂತಾ ಕುಶಿನ್ ಚಮ್ಕೊಂಚಾ ಉದ್ವೇಗಾರ್ ತೊ ರಾಜ್ ರಸ್ತೊ ಉತ್ರೊಂಚಾ ಅಮ್ಸರಾರ್ ಪಡ್ಲೊ. ಆನಿಂ ವೆವೆಗ್ಗಿಂ ಮೆಟಾಂ ಘಾಲುನ್, ರಸ್ತೊ ಉತ್ರೊಂಚಾ ದರ್ವಡ್ಯಾಂ ಪ್ರೇತನಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ…ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಘಡ್ಯೆ….

ನಿರ್ಜನ್, ತಶೆಂ ವಾಹನಾಂಚಿ ಕಸಲಿಚ್ಚ್ ಗಡ್ದಿ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ರಾಜ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್, ಕಠಿಣ್ ವೇಗಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಕಾರ್, ತಾಚಾ ಎಕಾ ದೊಳ್ಯಾಚಾ ಘಯ್ರ್ಯಾ ದಿಶ್ಟೆಕ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ದಿಶ್ಟೆಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೆಂ.!. ಪೂಣ್…ಯೆದೊಳ್-ಚ್ಚ್ ತಾಣೆಂ ರಸ್ತೊ ಉತ್ರೊವ್ಣೆಕ್ ಪಾಂಯ್ ದವರ್ನ್ ತೀನ್-ಚಾರ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಆನಿಂ ಆತಾಂ…

‘ಉತ್ರೊಂವ್ಯಾ ಯಾ ನಾಕಾ ?’ ಮ್ಹಳ್ಲ್ಯಾ ದಂದ್ವ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲೊ ರಿಶಭ್….ಕಾರ್ ಪಾಂವ್ಚಾ ಆದಿಂ ವೆವೆಗ್ಗಿಂ ರಸ್ತೊ ಉತ್ರೊಂವ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ರಿಸ್ಕೆ ಚಿಂತ್ಪಾರ್ ಮುಕಾರ್ ಮೇಟ್ ದವರ್ಲೆಂಚ್ಚ್ !!

ಪೂಣ್ ತ್ಯಾ ಆಯಿನ್ನ್ ವೆಳಾ ವೇಳ್ ಉತರ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ರಸ್ತ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಕಠಿಣ್ ವೇಗ್ ಆರಾವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್0ಚ್ಚ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಧೊವೆಂ ಕಾರ್…..ರಸ್ತ್ಯಾ ಮಧೆಗಾತ್ ಪಾವ್ಲೊಲ್ಯಾ ರಿಶಭಾಕ್ ಅಕ್ಲಾಸಾಚಾ ಧೆಧೆಸ್ಪೊರಾಕ್ ಶಿರ್ಕೊಂಕ್ ಕಾರಾಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.!!!,

ತರೀ ಹ್ಯಾ ಕಠಿಣ್ ಆಕಾಂತೆ ವೆಳಾ…ತಾಂಕ್ಲೆಲೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ದರ್ವಡಿಂ ಮೆಟಾಂ ಘಾಲುನ್, ಏಕ್-ಪಾವ್ಟಿಂ ರಸ್ತ್ಯಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ಪಾವ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ರಿಶಭ್, ಅಮ್ಸರಿಂ ಅಮ್ಸರಿಂ ರಸ್ತೊ ಉತ್ರೊಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ!. ಪೂಣ್ ತಾಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಯೆದೊಳ್-ಚ್ಚ್ ಬೋವ್ ರಿಸ್ಕೆಚಾ ಹಂತಾಕ್ ಪಾವೊನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ! ಆನಿಂ…ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಘಡ್ಯೆ…..

ಕಾರ್ ಡ್ರೈವ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಚಿ ಆಕ್ಲಾಸಿ ದೀಶ್ಟ್ ಅಚಾನಕ್, ರಸ್ತೊ ಉತ್ರೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಚೆರ್ ಪಡ್ತಾನಾಂ ತೊಯೀ ಸಗ್ಳೊಚ್ಚ್ ಅಕಾಂತೆ ಅಮ್ಸೊರಾರ್ ಶೆರ್ಮೆವ್ನ್ ಗೆಲೊ.! ಆನಿಂ ಖಿಣಾಚಾ ಅಕ್ಲಾಸೆ ಚುರುಕಾಯೆನ್, ಸಟ್ಟ್ ಕರುನ್ ಉಜ್ವೊ ವಾಂಯ್ ಉಕ್ಲೊನ್ ಬಲತ್ಕಾರಾನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಥಾಂಬ್ಚಾ ಪ್ರೇತನಾರ್ ಪಡ್ಲೊ.! ಆನಿಂ ತ್ಯಾ ವೆಳಾ….

ಬ್ರೇಕ್ ಘಾಲ್ಲೊ ವ್ಹಡ್ ಆಂಗ್ ಶಿರ್ಶಿರ್ಚೊ ಏಕ್… ‘ಕ್ರೀಂ’….ಆವಾಜ್…. ಭವಂರಿಚಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್, ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂಚಾಕ್ ಉಡೊನ್ ಪಡಾಶೆಂ ಕರ್ತಾನಾಂ….ಭಂವ್ತಿಚೆ ಸರ್ವ್, ತ್ಯಾ ಕುಶಿನ್, ತಾಂಚಿಂ ಆಕ್ಲಾಸಿ ದೀಶ್ಟ್, ಬದ್ಲಿಲಾಗ್ಲೆ!.

ಆನಿ ತ್ಯಾ ಸಬಾರಾಂ ಪೈಕಿ…ಏಕ್ ಜೊಡಿ ದೊಳೆ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆ…ರೇಬನ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸಾಂನಿಂ ಆಕಾಂತೆನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆ….ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೆ ಅಕ್ಲಾಸಾನ್ ರುಂದಾಲ್ಲೆ ದೊಳೆ.!!.

ಆನಿಂ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದೃಶ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಭಯಾನಕ್ ಧಡ್ಧಡ್ಯಾಂನಿಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ತ್ಯಾಘಡ್ಯೆ…ತಾಚೆ ವೋಂಟ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಉದ್ಗಾರ್ಲೆ…“ಮೈ ಗಾಡ್ !”.

ಆನಿಂ ತಾಚಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಕೊನ್ಶಾಂತ್ ಉದೆಲ್ಲೆಂ…ರಿಶಭ್ ಕಾರಾಕ್ ಆಪ್ಟೊನ್ ಧರ್ನಿರ್ ಉಸ್ಳೊಂಚೆಂ ಭೀಕರ್ ದೃಶ್ಯ್, ತಾಚಾ ಕುಡಿಕ್ ಶಿರ್ಶೀರಾಯ್ತಾನಾಂ ….

“ದೆವಾ ಮ್ಹಜಾ!….ತಾಕಾ ರಾಕ್ !!” ಮ್ಹಣ್ ಕಾಳ್ಜಾ ಗುಂಡಾಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಉಟ್ಲೆಂಲೆಂ, ಆಕಾಂತಾ ಮಾಗ್ಣೆಂ, ತಾಕಾ ಆತಾಯೀ….ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್….ಪ್ರಸ್ತುತ್ ತೆಂ ಲಗ್ನಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸ್ತಾಂಯೀ, ತಶೆಂಚ್ಚ್ ರಿಶಭ್ ವಿದ್ರೂಪಿ ಜಾವ್ನ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಭೊಂವೊನ್ ಆಸ್ಚಾ ಪರಿಗತೆಂತ್-ಯೀ, ತಾಚಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಕೊನ್ಶಾಂತ್ ಆತಾಂಯೀ ರಿಶಭಾಕ್ ಏಕ್ ನಾಜೂಕ್ ಮೊಗಾ ಜಾಗೊ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಉಟೋವ್ನ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ.!

ಆನಿಂ ಹೆಂ ತಾಚೆಂ ಕಾಳ್ಜಾ ಥಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಖರ್ಯಾ ಮೊಗಾಚಿ ದಾವ್ ಉಮಾಳುನ್ ಆಸೊನ್ ಮಾಗ್ಲೆಲೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ದೆವಾಚಾ ಮೆಟಾರ್ ಪಾವ್ತಾಸ್ತಾಂ….

ಕಠಿಣ್ ವೇಗಾರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕಾರಾಚಿ ರೊಜಾಂ, ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ಬ್ರೇಕ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜಬರ್ದಸ್ತೆಕ್….ಧರ್ನಿಕ್ ಬಲತ್ಕಾರಾಚೆಂ ಘರ್ಶಣ್ ದೀಲಾಗ್ಲಿಂ. ಆನಿಂ ಹ್ಯಾ ಪರಿಣಾಮೆನ್, ತ್ಯಾ ಘರ್ಶಣೆಕ್ ಉಟ್ಲೆಲ್ಯಾ ರಬ್ಬರ್ ಹುಲ್ಪಾಲ್ಲ್ಯಾ ಘಾಣೆ ಬರಾಬರ್, ಕಾರಾಚಿ ಬ್ರೇಕ್ ಬಳಾನ್ ಲಾಗ್ಲಿ !.

ಆನಿಂ ಹ್ಯಾ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಬ್ರೇಕಿಚಾ ಪರಿಣಾಮಾನ್, ಕಾರ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ರೊದಾಂಚೆಂ, ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಚುಕ್ಲೆಲೆ ಪರಿಂ ಜಾವ್ನ್, ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ತೆಣೆಂ ಹೆಣೆಂ ನಿಸ್ರೊನ್ ವೊಚೊನ್, ನಿಮಾಣೆಂ….
ರಸ್ತ್ಯಾ ಮಧೆಂಚ್ಚ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ, ರಿಶಭಾಕ್ ಆಪ್ಟಾಲೆಂಚ್ಚ್!.

ಆನಿಂ….ರಸ್ತ್ಯಾ ಮಧೆಂಗಾತ್….ರಿಶಭಾಕ್ ಕಾರ್ ಆಪ್ಟಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಶಣಾಂ…..ಭವರಿಂಚಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಸ್ವಾಸ್ ಬಾಂದುನ್ ದೊಳೆ ರುಂದಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಅನಿರೀಕ್ಶಿತ್ ಅವ್ಘಡ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಅಕ್ಲಾಸಾನ್ ಶಿರ್ಶಿರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ!!. ಪೂಣ್ ಥೊಡಿಂಚ್ಚ್ ಸೆಕುಂದಾಂ. ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ಚ್ ಘಡ್ಯೆ ತಿಂ, ಹ್ಯಾ ಅಕಾಂತೆ ದೃಶ್ಯಾಚೆರ್ ದೊಳೆ ಖಂಚೊನ್ ಆಸ್ತಾಂ ಆಸ್ತಾಂ ತಾಂಚಿ ತಿ ಅಕಾಂತೆ ದೀಶ್ಟ್, ಕ್ಶಣಾನ್ ವಿಜ್ಮಿತೆಚಾ ಲಾರಾಂನಿಂ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಕಿತ್ಯಾ…..

ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ವೇಗಾನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೆಲೆಂ ಕಾರ್, ಡ್ರೈವ್ ಕರ್ತೆಲಾಚ್ಚ್ಯಾ ಸಮಯೋಜಿತ್ ಚಿಂತ್ಪಾ ಸುಡ್ಸುಡಾಯೆನ್, ಖಿಣಾನ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬ್ರೇಕಿಚಾ ಪರಿಣಾಮಾನ್, ರಿಶಬಾಕ್ ಕಾರ್ ಆಪ್ಟಾತಾನಾಂ, ತಾಚೊ ವೇಗ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ನಿಯಂತ್ರಣಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ.!

ಆನಿಂ ತ್ಯಾ ಪರಿಣಾಮಾನ್, ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ…ವಿಜ್ಮಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಪರಿಂ, ಕಸಲೆಂಚ್ಚ್ ಭೀಕರ್ ಆಘಾತ್ ಅಪಾಯೆಚೆಂ ಘಟನ್ ಉಬ್ಜಾನಾಸ್ತಾಂ…..ರಿಶಭಾಕ್ ಫಕತ್ ಬಳಾನ್ ಲೊಟ್ಲೆಲೆ ಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ. ಆನಿಂ, ತಾಕಾ ತಾಚಾ ಕುಡಿಚೆಂ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಚುಕ್ಲೆಲೆಪರಿಂ ಜಾವ್ನ್, ಖಿಣಾನ್ ತೊ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಉಸ್ಳಾಲ್ಲೊ.!!

ಆನಿಂ ರಭಸಾನ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕಾರಾಚೆಂ ವೇಗಾಚಾ ಪರಿಣಾಮಾನ್ ಕಾರ್, ರಿಶಬಾಕ್ ಆಪ್ಟೊನ್, ತಾಕಾ ಬಳಾನ್ ಲಾಗೊನ್-ಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ, ಥಾಂಬ್ ಲ್ಲೆಂ!.

ಆತಾಂ ಸಗ್ಳೊಚ್ಚ್ ಅವ್ಘಾಡಾಚಾ ಭಿರಾಂತೆನ್ ಸಗ್ಳೊಚ್ಚ್ ಕಾಂಪೊನ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚೊ ರಿಶಭ್, ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ಚ್ ಘಡ್ಯೆ, ಜಗ್ಲಾಣ್ಯಾ ವೇಗಾನ್ ವೆವೆಗ್ಗಿಂ ಕಾರಾ ಟಯರಾ ಮುಕ್ಲೊ ವೆಗ್ಳೊ ಜಾಲೊ. ಆನಿಂ, ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೇಗಾನ್ ಉಬೊ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ತೊ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಪೂಣ್ ತವಳ್ ಉಬೊ ರಾಂವ್ಚಾ ಪ್ರೇತನಾಂತ್ ತೊ ಸಲ್ವಾಲೊ. ಆತಾಂ ತ್ಯಾ ಕ್ಶಣಾಂ ಮುಕಾರ್ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಚಿಂತೊಂಕ್ ವಚಾನಾಸ್ತಾಂ…..ತೊ ವೆವೆಗ್ಗಿಂ ಚಾರ್ ಪಾಂಯಾಂನಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಹಾತಾ ಪಾಂಯಾನಿಂ ಚರೊನ್, ರಸ್ತ್ಯಾಚಾ ತ್ಯಾಕುಶಿನ್ ಖಿಣಾನ್ ಪಾಂವೊಂಕ್ ಅಮ್ಸರಿಂ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಥೊಡಿಂಚ್ಚ್ ಸೆಕುಂದಾಂ….ರಸ್ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ತೊ ಪಾವ್ ಲ್ಲೊಚ್ಚ್…ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ‘ ದೆವಾ ಮ್ಹಜಾ ಬಚಾವ್ ಜಾಲೊಂ!’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಮಧಾನೆಚೊ ಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡೊನ್, ಉಬೊ ಜಾಲೊ. ಆನಿಂ ತವಳ್-ಚ್ಚ್… ತೊ ಧರ್ನಿಕ್ ಉಸ್ಳಾಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸಂಧಿಘ್ಧ್ ವೆಳಾ, ತಾಚಾ ಕಾಂಪ್ಚಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ಉಸ್ಳೊನ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಪಡ್ಲೊಲ್ಯಾ ಸರಳ್ ಕುಶಿನ್ ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಪಡ್ಲಿ.

ಆನಿಂ ಏಕ್ ಘಡಿ ತಸೊಚ್ಚ್ ತ್ಯಾ ಸರಳಾಚೆರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಖಂಚೊನ್ ಆಸ್ತಾಂ…. ಹ್ಯಾ ಆಕಾಂತೆ ಘಡಿತಾಕ್ ತಶೆಂ ತ್ಯಾ ಅಕ್ಲಾಸಿ ಪರಿಗತೆಕ್ ಆಪುಣ್0ಚ್ಚ್ ಕಾರಾಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಲಿ ಚೂಕ್ ವೊಳ್ಕಾಲ್ಲೊ ರಿಶಭ್, ಸಗ್ಳೊಚ್ಚ್ ಘಾಮಾನ್ ಬುಡ್ಲೊ. ಆನಿಂ ತ್ಯಾ ರಿಸ್ಕೆ ಘಡ್ಯೆ, ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್ಲೊಲೊ ತೊ ಸರಳ್ ವಿಂಸ್ಚೊ ಧಯ್ರ್ ಚುಕೊನ್…ಆಪ್ಲಿ ನದರ್ ಸರಳಾ ಥಾವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಕಾರಾ ಕುಶಿಕ್ ಬದ್ಲಿಲಾಗ್ಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾ…

ರಸ್ತ್ಯಾ ಮದೆಂ ಆಸ್ಲೆಂಲೆಂ ಕಾರ್, ಆತಾಂ ರಸ್ತ್ಯಾ ದೆಗೆನ್ ಚರೊನ್, ರಸ್ತ್ಯಾಚಾ ದಾವ್ಯಾ ದೆಗೆನ್ ಉಬೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಆನಿಂ ದುಸ್ರೆಚ್ಚ್ ಘಡ್ಯೆ, ರಿಶಭ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್ತಾಂ ಆಸ್ತಾಂ….ಕಾರಾಚೆಂ ಡ್ರೈವರಾ ಕುಶಿಚೆಂ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಆನಿಂ ಡ್ರೈವರ್ ಸಿಟಿ ಥಾವ್ನ್…

ಏಕ್ ಧೊವೊ ಲೋಬ್ ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವ್ಲೊ !.

ಆನಿಂ ತೆವ್ಶಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೆಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ದೊಳ್ಯಾಚಾ ಅಸಾಹಾಯೆಕ್ ರಿಶಭಾಚೆರ್ ಏಕ್ ಆಕ್ಲಾಸಿ ನದರ್ ಘಾಲುನ್ ನಂತರ್….ತೊ ತರ್ನೊ ಯಾಜಕ್, ರಸ್ತ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಪಡೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸರಳಾ ಥಂಯ್ ಮೆಟಾಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಆನಿಂ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ಮೆಟಾನಿಂ ತೊ, ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್ಲೊಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸರಳಾ ಲಾಗಿಂ ಪಾವೊನ್, ಧರ್ನಿವಯ್ಲೊ ತೊ ಸರಳ್ ವಿಂಚೊಂಕ್ ಬಾಗ್ವಾಲಾಗ್ಲೊ. ತವಳ್ ….

ರಸ್ತ್ಯಾಚಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ಉಬೊ ಆಸ್ಚೊ ರಿಶಭ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ದೊಳ್ಯಾಚಿ ತಿ ಗಯ್ರಿ ದೀಶ್ಟ್, ಸರಳ್ ವಿಂಚೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ, ತ್ಯಾ ಧೊವ್ಯಾ ಲೋಬಾಚಾ ಯಾಜಕಾಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಕಶ್ಟಾಲಾಗ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ಚ್ ಕ್ಶಣಾ ತಾಚಿ ಮತ್ ಕಸಲ್ಯಾಗೀ ದುಬಾವಾನ್ ಕುತೂಪಲಿತ್ ಜಾಲಿ.

ಆನಿಂ ತಾಕಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ಪಳೆತಾಂ ಪಳೆತಾಂ…ತೊ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಚ್ಚ್ ಪಾತ್ಯೆನಾ ಜಾಲೊ!. ಆನಿಂ ಎಸಿಡ್ ಜಕ್ಮೆಚಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಕಾರ್ ವೊಂಟಾಂನಿಂ ತೊ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಉದ್ಗಾರ್ಲೊ…

“ಫಾದರ್….ಫಾದರ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನ್ ?!”

ಆನಿಂ ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ …ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಠಿಣ್ ಮನೋದ್ವೇಗಾಕ್ ವಳಗ್ ಕರ್ಚೆಂ….ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಜಿವಿತ್ ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತೆಂ, ಭೀಕರ್ ಘಡಿತ್, ತಾಚಾ ಮತಿಂ ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಥಾಪುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾಂ…..ತಾಚೆ ಮುಖಮಳ್ ನಾನಾಂತ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂನಿಂ ಮಿಸ್ಳೊನ್, ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಳ್ ಛಾರ್ಯಾನ್ ವರ್ಣಾಂತರ್ ಜಾಲೆಂ.

ಪೂಣ್ , ತೆಂ ಏಕ್ ಮನ್ಶಾ ಮುಸ್ಕರ್ ಚ್ಚ್ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಳ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ, ಎಸಿಡಾನ್ ಹುಲ್ವಾಲ್ಲ್ಯಾ ಘಾಯಾ ಖತಾಂನಿಂ, ಬುಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವಿದ್ರೂಪ್ ಮುಖಮಳಾ ವಯ್ಲೊ ಛಾರೊ….ಆನಿಂ ಫಕತ್ತ್ ತಾಂಬ್ಶ್ಯಾ ಬುರಾಕಾ ಪರಿಂ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲಿಂ ತಿಂ ಕಾಳಿಜ್ ಶಿರ್ಶಿರಾಂವ್ಚಿಂ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಳ್ ಭಾವಾನಾಂ, ಕೊಣಾಚ್ಯಾಂನೀ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚ್ ನಾತ್ ಲ್ಲಿಂ !.

ಅಶೆಂ ರಿಶಭ್, ವಿವಿಧ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಬಾವಾನಾಂನಿಂ ಫಾ. ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನಾಚೆರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಖಂಚೊನ್ ಉಬೊ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಆಯಿನ್ನ್ ಘಡ್ಯೆ….

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾರ್, ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ….ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಕಾಂತೆ ದಿಶ್ಟೆನ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ಮದ್ಲೆಂ ತೆಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ದೃಶ್ಯ್ ಪಳೆತ್ತ್ ಆಸ್-ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾವೆಳಾ ಎಕಾಎಕಿ ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಯೀ….ಆತಾಂ ರಸ್ತ್ಯಾ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಫಾ.ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನಾಚೆರ್ ಪಡ್ಲಿ !.

ಆನಿಂ ಫಾದರ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನಾಕ್ ಪಳೆತಾಂ ಪಳೆತಾಂ ಆದ್ಲಿಂ ವಿವಿಧ್ ಘಡಿತಾಂ…ತಾಚೆ, ರಿಶಭ್, ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಆನಿಂ ಫಾ.ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನ್ ಮದ್ಲಿಂ ತಿಂ ಮತಿಂತ್ ಜಗ್ಲೊನ್, ತಾಚೊ ಛಾರೊಯೀ ಹಳ್ತಾರ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಆನಿಂ ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಧರ್ನಿಕ್ ತೆಂಕೊಂಕ್ ಆಯ್ತೆ ಜಾಲ್ಲೆ ತಾಚೆ ಹೀಲ್ಸ್ ಘಾಲ್ಲೆ ಪಾಂಯ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಸ್ಥಭ್ಧ್ ಜಾಲೆ !. ಆನಿಂ….

ರಿಶಭ್ ರಸ್ತೊ ಉತರ್ತಾನಾಂ ಅಚಾನಕ್ ಘಡ್ಲೆಲ್ಲೆಂ ತೆಂ… ಆಪ್ಣಾಚಾ ಆನಿಂ ರಿಶಭಾಚಾ ವೆಗ್ಳಾಚಾರಾಕ್ ಕಾರಾಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ, ‘ಫಾ.ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನಾಚ್ಯಾ ಕಾರಾ ಆನಿಂ ರಿಶಬಾ’ ಮದೆಂ ಘಡ್ಲೆಲೆಂ ತೆಂ ಕಾಕತಾಳೀಯ್ ಘಡಿತ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಾ ಮತಿಂ ನಾಂನಾಂತಿ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಲಾರಾಂ ಉಟವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವಗ್ತಾ…

ತ್ಯಾ ಅಚಾನಕ್ ಅವ್ಘಡಾ ಘಡಿತಾಂತ್….ರಿಶಬಾಕ್, ಕಸಲೊಚ್ಚ್ ಅಪಾಯ್ ಘಡಿನಾತ್ಲೆಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್, ತೆಂಯೀ ವಿಜ್ಮಿತೆಕ್ ವೊಳಗ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.!. ಆನಿಂ ಆಪ್ಣೆಂ ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ದವರಿಲ್ಲೊ ಪಾಂಯ್, ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಥರಾನ್ ತೆಂ ಪರತ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾರಾಕ್ ವ್ಹರಿಲಾಗ್ಲೆಂ.

ತವಳ್ ಚ್ಚ್, ರಸ್ತ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸರಳ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಫಾ.ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನ್, ಸರಳಾಸಂಗಿ, ರಸ್ತ್ಯಾ ತೆವ್ಶಿನ್…..ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸರಳಾ ಖಾತಿರ್ ಉಬೊ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ರಿಶಭಾಚಿ ವಳಕ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಸಖಾನಾಸ್ತಾಂ, ಅಸಾಹಾಯೆಕ್ ವಿದ್ರೂಪ್ ಅಪರಿಚಿತ್ ವ್ಯಕ್ತೆಕ್ ತೊ ಸರಳ್ ಪಾವಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉಪ್ಕಾರಿ ಚಿಂತ್ಪಾನ್, ತ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಮೆಟಾಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ನೀಜ್ ತರ್….

ತ್ಯಾ ಎಕಾ ರಾತಿಂ…ತೆ ದೊಗೀ…ರಿಶಭ್ ಆನಿಂ ಫಾ.ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನ್…ಫಾ.ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನಾಚಾ ಫಿರ್ಗಜೆ ಘರಾ ತೆ ಎಕಾಮೆಕಾ ಮುಖಾಮುಕಿ ಭೆಟ್ಲೆಲ್ಯಾ ನಂತರ್… ದೊಗಾಂಯ್ಕೀ ಎಕಾಮೆಕಾ ಪರತ್ ಭೆಟುಂಕ್ ನಾಕಾಸ್ಲೆಲಿ ತಿ ಭೆಟ್ ಆಜ್ ಅಚಾನಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್-ಲ್ಲಿ.!

ತ್ಯಾ ರಾತಿಂ…ಇಗರ್ಜೆ ವಟಾರಾಂತ್ ತರ್…. ಆಜ್…ದಿಸಾ ಮಧೆಂ ರಾಜ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್!!

ಪೂಣ್ ಫರಕ್ ಇತ್ಲಿಚ್ಚ್….ತವಳ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜೀವನ್ ಸಾಂಗಾತಿಣ್ ಡಾಯಾನಾಕ್ ವಿಚಾರ್ ಕರುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಹಾಜಾರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ರಿಶಭ್ ಮ್ಹಣ್ ಫಾ.ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನ್ ವೊಳ್ಕಾತಾಲೊ ತರ್….ಆಜ್ ತೊಚ್ಚ್ ರಿಶಭ್ ಆಪ್ಣಾ ಮುಕಾರ್ ಆತಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತೆಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚಾ ಸರಳಾಖಾತಿರ್ ಉಬೊ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ನೆಣಾಂ ಆಸ್-ಲ್ಲೊ!

ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ವಕ್ತಾ….ಥೊಡ್ಯಾ ಘಡಿಯಾಂ ಆದಿಂ ರಸ್ತ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಪ್ರಥಮ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚಿ ವಳಕ್ ಪಾರ್ಕುನ್…. “ಫಾದರ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನ್ !”… ಮ್ಹಣ್ ವಿಜ್ಮಿತೆನ್ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೆಲ್ಲೆ ತೆ ರಿಶಭಾಚೆ ವಿಕಾರ್ ವೋಂಟ್…. ಆತಾಂ ಮತಿಚಾ ದಬಾವೆನ್, ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಜಳ್ಚಾ ಕ್ರೋಧಾನ್, ಪರತ್ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೆ ….

“ ಮ್ಹಜೆಂ ಜಿವಿತ್ ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ… ಫಾದರ್….ಫಾದರ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ !”….

ಮುಕಾರ್ತಾ ►

ಜರ್ ಹಾಂವ್... ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ - ಆದ್ಲೆ ಅವಸ್ವರ್ ►

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.