ತೆ ದೀಸ್ ಹೆ ದೀಸ್

ಆದಿಂ ಗಿಮ್ಶಿಲೆ ದೀಸ್ ಆಯ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕಸಲಿ ಖುಶಿ! ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಸುರ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್‌ಚ್ ಪ್ರಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಪರಿಂ, ತಾಂಚೊ ಖೆಳ್ ಅಸ್ತಾಲೊ. ಉದೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸುರ್ಯಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಉಟೊಂವ್ಚೆ ಆಸ್ಲೆಂ. ಉಟ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಚ್ಹಾ ಕಾಪಿ ಯಾ ನೀಸ್ ಪೇಜ್ ಸೆವುನ್ ಗುಡ್ಯಾರ್ ವಾ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ಭೊಂವಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಮೇಳ್ ಘಡ್ತಾಲೊ. ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪುರ್ತ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ನಾ. ತರೀ ಪುಟ್ಟಾ, ಚಿನ್ನು, ಅಪ್ಪು, ಅಚ್ಚಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸೆಜಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚಿ ವ್ಹಳಕ್ ಆಸ್ಲಿ. ಚೆಡೆ ಚೆಡ್ವಾಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಬೇದ್‌ಯ್ ನಾತ್ಲೊ. ಘರಾ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ವಸ್ತ್ರಾಂತ್ಲೆ ಬುರಾಕ್ ತಾರಾಂಕ್ ಹೆಡಾಯ್ತಾಲೆ. ಆಮ್ಚೆಂ ವೇದ್ ವಾಕ್ಯ್ ‘ನಾಕಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಮುಲ್ಯಾಕ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಘರಾಂತ್ಲಿ ಹರ್ಯೆಕ್ ವಸ್ತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಖೆಳಾಕ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ವಸ್ತ್’. ಬೊತ್ಲ್ಯೊ, ಟಾಯರಾಂ, ಕಾಡಿಯೊ ಮೊಡ್ಲಲ್ಯೊ ಸತ್ರ್ಯೊ, ರುಕಾಡಾಚಿಂ ರಿಪಾಂ, ಪಿಡೆ, ಪೊವ್ಲ್ಯೊ, ಟೊಯ್ನಾಂ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಕಿತೆಂ… ಸಕ್ಕಡ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾಲೆಂ. ಆಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ ಲ್ಲ್ಯೊ, ಆತಾಂ ಮಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ವಸ್ತು ಹ್ಯೊ –

ಕಮಿನಿಶ್ಟ್ ಪಾನಾಂ (ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹೆಂ ನಾಂವ್? ಹಾಂವ್ ಆಜೂನ್ ನೆಣಾಂ)

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಮದ್ಲೆ ಥೊಡೆ ತವಳ್‌ಚ್ ದಾಕ್ತೆರ್ ಇಂಜ್ನೆರ್ ಆಸ್ಲೆ. ಪಡುನ್ ಮಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ದಾಂವುನ್ ವಚುನ್ ‘ಕಮಿನಿಶ್ಟ್’ ಪಾನಾಂಕ್ ಥಿಂಪಿ ಥುಕುನ್, ಬೊರೆಂ ಮುಡ್ಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾಲೆ. ಪಾಚ್ವೊ ರೋಸ್ ಘಾಯಾಚೆರ್ ದೆಂವ್ತಚ್, ಘಾಯ್ ಕಿತ್ಲೊ ಗೂಂಡ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಯ್ ಗೂಣ್ ಜಾತಾಲೊ. ಹಿ ದಾಕ್ತೆರ್‌ಗಿರಿ ತವಳ್ ದಾಕಯ್‌ಲ್ಲೆ, ಆಜಿಕ್ ಕಿತ್ಲೆ ಜಣ್ ದಾಕ್ತೆರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ. ಪುಣ್ ತವಳ್ಚೆ ಇಂಜ್ನೆರ್ ಜಾಯ್ತೆ ಜಣ್ ಆಜ್ ಇಂಜ್ನೆರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ‘ಕೊಯ್ತಿ’ ಜಾಲ್ಲಿ ತಾಂಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ‘ಇನ್ಸ್‌ಟ್ರುಮೆಂಟ್’…

ಪಿಡ್ಯಾಚೆಂ ಬ್ಯಾಟ್

ಕೊಯ್ತೊ ಜಡ್. ಕೊಯ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಳೂ, ಧರುಂಕ್ ಜತಾಲಿ. ಹ್ಯಾ ಕೊಯ್ತೆಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾನ್ ಆಮ್ಚಿ ಕಲಾ ಸಾದರ್ ಜಾತಾಲಿ. ಘರ್ಚ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿರೊಧ್ ವಚುನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕಾಮಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ ಕಾಮ್ ‘ಪಿಡ್ಯಾಚೆಂ ಬ್ಯಾಟ್’ ಕರ್‍ಚೆಂ. ಹೆಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಸುಲಭ್ ನಂಯ್. ಪಯ್ಲೆಂ ಎಕ್ ಬರೊ ಪಿಡೊ ಸೊದಿಜೆ. ತರ್ನೊ ತರ್ ಇಲ್ಲೊ ಜಡ್ ಜಾತಾ ಪುಣ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಸೊಭಿತ್. ತರೀ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ತವಳ್ ಪ್ರಾಯೆಚಿ ಅಡ್ಕಳ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕ್ ಪಿಡೊ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಉಕ್ಲುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ತಸಲೊ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೊ. ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ರಾಸ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಡ್ಲಾಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ವೋಡ್ನ್, ಖುದ್ದ್ ಪಾಜ್ಲಲೆ ಕೊಯ್ತೆನ್ ಕಾತ್ರುನ್, ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಬ್ಯಾಟ್ ತಯಾರ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ‘ದಾಟ್ಟು’ನ್. ವ್ಹಡಾಂಚ್ಯಾ ದೆಂಕ್ಣ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲೊ ಸಂಘರ್ಶ್ ಕಶೆಂ ಹೆಂ ‘ಪಿಡ್ಯಾಚೆಂ ಬ್ಯಾಟ್’ ತಯಾರ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಚಿ ಪಯ್ಲಿ ‘ಕ್ರಿಯೆಟಿವಿಟಿ’ ತಿ.

ಬೋರ್ ಗುಡ್ಯಾಚೆಂ ರಾವ್ಳೆರ್

ಖೆಳೊಂಕ್ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಚಡ್ತಾವ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ-ಮದ್ಯಮ್ ವರ್ಗಾಚಿಂ. ಗ್ರೇಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಶಾ ಆಸ್ಲಿ ತರೀ ತಾಂಕಾಂ ಗೆಟಿ ಭಾಯ್ರ್ ಸೊಡಿನಾತ್ಲಿಂ. ಭಾಂಗ್ರಾಳ್ಯಾ ಪಿಂಜ್ರ್ಯಾಂತ್ಲಿಂ ‘ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್’ ತಿಂ. ಆಮಿ ಜಾಯ್ ಥಂಯ್ ಉಬ್ಚ್ಯೊ, ಆವಾಜ್ ಕರ್ಚ್ಯೊ ಗಿರ್ಬುಜ್ಯೊ. ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಬೋರ್ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚಿಂ ರಾವ್ಳೆರಾಂ ತಯಾರ್ ಜಾತಾಲಿಂ. ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಮುಕೆಲ್ಪಣ್ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಸಹಕಾರ್. ಎಕ್ವಟಾಂತ್ ಬಳ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಲಿಸಾಂವ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಂವ್ಟಿನ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ರಾವ್ಳೆರಾಂತ್ ಥಿರ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದಿಸ್ಲಲಿ ಹರ್ಯೆಕ್ ವಸ್ತ್ ರಾವ್ಳೆರಾಚೊ ಹಿಸ್ಸೊ ಜಾತಾಲಿ. ಹಾ! ರಾವ್ಳೆರಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ವೊಡ್ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಾಳಾಂತ್ ಉದಾಕ್ ವ್ಹಾಳ್ಚೆಂ ದೆಕ್ತಾನಾ ಜಾಂವ್ಚಿ ಖುಶಿ ಮೀತ್ ಮೇರ್ ನಾತ್ಲಲಿ.

ಹೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಮತಿಕ್ ಹಾಡ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜ್ ಕಾಂತೊಂವ್ಚೆಂ ಸವಾಲ್ – ಆಮಿ ಸೊಭಿತ್ ರಾವ್ಳೆರಾಂ ಭಾಂದ್‌ಲ್ಲಿಂ ತರೀ, ತಸಲ್ಯಾ ರಾವ್ಳೆರಾಂತ್ ರಾವಾಜಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಭೊಗುಂಕ್ ನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ತವಳ್ಚೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಹೆಂ ಬರಪ್ ಟಾಯ್ಪ್ ಕರ್ತಾಸ್ತಾನಾ ‘ಆಮಿಂ ಭಾಂಗ್ರಾಳ್ಯಾ ಪಿಂಜ್ರ್ಯಾಂತ್ಲಿಂ ಸುಕ್ಣಿಂ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್‌ಗಾಯ್?’ ಮ್ಹಣುನ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ವಿಚಾರ್ತಾಂ.

ಪಾವ್ಸಾನ್ ಭರ್ ಲ್ಲೆ ವ್ಹಾಳ್, ವ್ಹಾಳಾಂತ್ ರ್ ಲ್ಲ್ಯೊ ದೊಣಿ

ಗಿಮ್ಶಿಲ್ಯಾ ರಜೆಚೆ ಆಕ್ರೇಚೆ ದೀಸ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ನವೊ ಈಶ್ಟ್ ಮೆಳ್ತಾಲೊ- ಪಾವ್ಸ್. ಯೆತಾನಾ ಮಾತಿಯೆಚೊ ಫರ್ಮಳ್ ಸಂಗಿಂ ಹಾಡ್ತಾಲೊ. ಮಾತಿಯೆ ಸಂಗಿಂ ಆಮ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಹೊ. ಮಯ್ದಾನಾರ್ ಎಕಾ ಪೊಂತಾರ್ ಪಾವ್ಸ್ ವೊತುಂಕ್ ಸುರು ಜಾತಾನಾ ಆಮಿ ಆನ್ಯೆಕಾ ಪೊಂತಾಕ್ ಧಾಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ. ಪಾವ್ಸಾ ಸಂಗಿಂ ಧಾಂವ್ಣೆ ಸರ್ತ್. ಪುಣ್ ಆಜ್ ನಿಜಾಕಿ ಧಾಂವೊನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಮಿ ಪಯ್ಸ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಪಾವ್ಸ್ ಪಾಟಿಂಚ್ ಉರ್ಲೊ. ತವಳ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಅಶೆಂ ಧಾಂವ್ತಾನಾ ಥಂಯ್ ಥಂಯ್ ವ್ಹಡ್ ರೂಕ್ ಆಸ್ತಾಲೆ. ಪೊಕ್ರಿ ಪಾವ್ಸಾ ಪಾವ್ಳ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ರಾಕ್ತಾಲೆ. ಪೊಕ್ರಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತೆ ಆಮ್ಕಾಂ ಭಿಜಯ್ತಾಲೆ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಘರಾ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸರ್ಸರಿ ಪಡ್ತಾಲೆ. ತರೀ ಸತ್ರಿ ಘೆವ್ನ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ನಾ. ಬರೊ ಪಾವ್ಸ್ ವೊತ್ಲೊಚ್ ವ್ಹಾಳಾಂ, ಮೊರಿಯೊ ಭೊರ್‍ತಾಲ್ಯೊ. ಆಮ್ಚ್ಯೊ ದೊಣಿ ಘಡ್ತಾಲ್ಯೊ. ತಾಂತುಂಯ್ ಸರ್ತ್. ಕೊಣಾಚಿ ದೋಣ್ ಮುಕಾರ್?

 ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಖೆಳಾಂನಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ನೈಂ ಬಗಾರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚಿ ಜೀಕ್ ಆಸ್ತಾಲಿ. ಪುಣ್ ಆಜ್ ಹೊ ಮನೊಭಾವ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ದಿಸಾನಾ. ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಚಿ ದೋಣ್ ಬುಡ್ತಾನಾ ರಾಕುನ್ ವ್ಹರ್‍ಚೆಂ ಬರೆಂ ಮನ್‌ಯ್ ನಾ. ಆಸುಂ, ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಶಿಕಯ್ಲಾಂ.

ಪೂಣ್ ಹೆ ದೀಸ್

ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಚಿಂ ಪಾನಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ರಂಗಾಳ್ ಶಾಯಾಂನಿ ಫಿಚಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಹೊ ಆಮ್ಚೊ ಅನ್ಭೊಗ್. ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಮೆಳ್ಚೊ ನಾ. ಆಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಮಿ ಆಧುನಿಕ್ ವರ್ತಮಾನ್ ಕಾಳಾಕ್ ಕಾಂಟಾಳುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಅನ್ಬೊಗ್ ಚಾಕುನ್ ಆಸಾತ್. ಹೊಯ್ ಅನ್ಬೊಗ್ ವೆಗ್ಳೊ ಆನಿ ಸೊಭಿತ್. ಕಮಿನಿಶ್ಟ್ ಪಾನಾಂನಿ, ಪಿಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬ್ಯಾಟಾಂನಿ, ಗುಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ರಾವ್ಳೆರಾಂನಿ, ವ್ಹಾಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದೊಣಿಂನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ಳಲಿ ಖುಶಿ, ವಿಡಿಯೊ ಗೇಮ್, ಮೊಬಾಯ್ಲ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಮಾಲಾಂನಿ, ತ್ರಿ ಡಿ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಪಿಂಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಳುನ್ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚಿಚ್ ದೆಣ್ಗಿ ಹಿ ಉಡಾಸ್ ಆಸುಂ. ಆತಾಂ ಖೊಡಿ ಕಾಡುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾ. ತರೀ ಜಿಣ್ಯೆಚಿಂ ಮೊಲಾಂ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್, ಪೊಂವ್ಚೆಂ ಪಾಕೆಂಚ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಾ. ವಾ ಪಿಂಜ್ಕುರ್ ವಸ್ತ್ರಾಂಚ್ ನ್ಹೆಸಾಜಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಾ. ಎಕ್ ಬಳಿಶ್ಟ್ ಬಾಂಧ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ. ಆಮ್ಕಾಂ ಪ್ರಕೃತೆ ಸಂಗಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ, ಆತಾಂಚಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ಥಂಯ್ ಸೊದ್ತಾತ್. ಪಯ್ಲೆಂ ಜಿವ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಚೊ ಸೊದ್ತಾತ್. ಮೆಳ್ನಾ ತರ್ ನಿರ್ಜೀವ್ ಯಂತ್ರಾಂಕ್ ಲಬ್ದತಾತ್.

ತಾಂಚ್ಯಾ ಹರ್ ಸೊದ್ನೆಂತ್ ಆಮಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಪುರೊ. ತವಳ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚೊ ಮೋಗ್ ಮಯ್ಪಾಸ್ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿಂಯ್ ಮೆಳ್ತಾ.

 ಜೈಸನ್ ಜೆ. ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಗುರ್ಪುರ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !