Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಜರ್ ಹಾಂವ್ … ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ : 4

JHST 1JHST 2ನಿ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚಾ ಬಾಪಾಯ್ಚಾ ಹ್ಯಾ ಚಡ್ಪಡೆವೆಳಾ ರಿಶಭಾಚೊ ತಾಳೊ ಪರತ್ ಉಟ್ಲೊ. ಆನಿಂ ರಿಶಭಾಚಾ ದುಖಾಂ ಝರಿಚೆರ್ ಕಳ್ವಳೆಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಖಂಚುನ್, ಅವ್ಯಕ್ತ್ ಭೊಗ್ಣಾಂನಿಂ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲೊ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚೊ ಬಾಪಯ್, ಜಾಗೊ ಜಾಲೊ….

“ಹಾಂವ್ ಅನಿರೀಕ್ಶಿತ್ ಥರಾನ್ ಮೊಗಾ ಸಲ್ವಣೆಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾವ್ನ್, ತಶೆಂಚ್ಚ್ ತಸಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಅವ್ಚಿತ್ತ್, ವಿಕಾಳ್ ಘಡ್ಯೆ, ಕುಡಿಕ್ ಭೀಕರ್ ಜಖ್ಮ್ ಯೀ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್, ಮನ್ಶಾಕ್ ಕಾಂಟಾಳೊ ಹಾಡ್ಚೊ ತಸಲೊ, ಅಂಗ್ ವಿಕಲ್ ಜಾಲ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಚಾ ಎಕಾ ಹಂತಾರ್….

ಮ್ಹಜೆಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಆಘಾತೆನ್, ನಿರಾಸಕ್ತೆನ್ ಭರೊನ್, ಏಕಾಗ್ರತಾ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್, ಎಕಾಂತೆಚಾ ಮೌನ್ ಪಣಾಕ್ ಶರಣಾಗತ್ ಜಾಲೊಂ. ಆನಿಂ ಜಿವಿತಾ ಫುಡಾರಾಂತ್, ಜಿಯೆಂವ್ಚಾಕ್ ವಾಟ್-ಚ್ಚ್ ನಾಂ, ಮ್ಹಳ್ಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಧಿಗ್ಧತೆಕ್ ವೊಳಗ್ ಜಾಲೊಂ!

ಆನಿಂ ಹ್ಯಾ ಧೆಧೆಸ್ಪರ್ ಭರಿತ್ ಶೂನ್ಯ್ ಮತಿಚಾ ಮನೋಖಿನ್ನತೆಚಾ ಉತ್ಕೃಶ್ಟ್ ಪರಿಗತೆಚಾ ಎಕಾ ಹಂತ್ತಾರ್…ಆಪ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್ ಚ್ಚ್ ಸಂಪಂವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮಾರೆಕಾರ್ ಹಂತಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಪಾವ್ ಲ್ಲೊಂ.!. ಅಸಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿವ್ಘಾತೆಚಾ ಭೀಕರ್ ಮನೋಖಿನ್ನತೆಕ್ ಶಿರ್ಕೊನ್, ಪಿಸೊಚ್ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಘಡಿಯೆ ಹಾಂವ್ ಕಶ್ಟುನ್ ಆಸ್ತಾಂ…ಮ್ಹಜಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್….

ತೊ ಮಾನಸಿಕ್ ದಾಕ್ತೆರ್ ರಾಕೊಣ್ ಭಡ್ವ್ಯಾ ಪರಿಂ ಉದೆಲೊ. ಆನಿಂ ಮ್ಹಜಾ ತ್ಯಾ ಮನೋವಿಕಾರಾಚಾ ಸಂಧಿಗ್ಧ್ ಘಡಿಯಾಂನಿಂ, ಮಾಕಾ ತಾಣೆಂ ಜಾಗೈಲೆಂ ಆನಿಂ ಭುಜೈಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಕಠಿಣ್ ಮನೋದಬಾವೆವರ್ವಿಂ ಜಿವಿತ್-ಚ್ಚ್ ಸಂಪವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಲ್ಯಾ ಹಂತಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಪಾವ್ಲೆಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿಂ, ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ತಾಚಿ ಮೊಗಾ ಲಯ್ ಉಬ್ಜೊವ್ನ್, ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಭರ್ಚೊ ಪ್ರೇತನ್ ತೊ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ. ಆನಿಂ…

ಜಿವಿತ್ ಧೈರಾನ್ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್, ಸಬಾರ್ ತೇಂಪ್ ಮಾಕಾ ತಾಣೆಂ ಊಂಚ್ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ಶುಶ್ರಾಶಾ ದಿಲೆಂ ಆನಿಂ ‘ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ’ ಕೆಲೆಂ. ಆನಿಂ ಮ್ಹಜಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಪರತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಉತ್ಸಾಹ್ ಉದೆಶೆಂ ಕರುನ್, ಮಾಕಾ ತ್ಯಾ ಮನೋಖಿನ್ನತೆಂತ್ಲೆಂ ಬಚಾವ್ ಕೆಲೆಂ. ಆನಿಂ ಜರ್…..

ತ್ಯಾ ಜಿವ್ಘಾತೆಚಾ ಆಯಿನ್ನ್ ವಿಕಾಳ್ ಘಡ್ಯೆ ಜರ್ ತಾಚೆಂ ಯೆಣೆಂ ಜಾಯ್ನಾತ್ ಲ್ಲೆಂ ತರ್….ಮ್ಹಜಾ ಮತಿಂ ಬರೆಂಚ್ಚ್ ಛಾಪುನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಜಿವ್ಘಾತೆ ವಿಂಚೊವ್ಣ್ಯಾಂ ಪೈಕಿ ಹಾಂವೆಂ ವಿಂಚ್ಲೊಲ್ಯಾ ವಿಂಚೊವ್ಣೆಪರಿಂ….ಮ್ಹಜಿ ಹಿ ಕಾಂಟಾಳಿ ವಿದ್ರೂಪಿ ಕೂಡ್ ಖಂಯ್ ತರೀ ಉಮ್ಕಾಳೊನ್ ಆಸ್ತಿ.!….”

“ಮೈ….ಗೋಡ್ !”…ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಪುಸ್ಪುಸೊ ಅಕ್ಲಾಸಿ ಉದ್ಗಾರ್, ಫೆಡ್ರಿಕಾಚಾ ಬಾಪಾಯ್ಚಾ ವೊಂಟಾಂತುನ್ ಉಸಾಳ್ಳೊ. ಪೂಣ್ ರಿಶಬಾಚೆ ವಿಕಾರ್ ವೋಂಟ್ ಉಲವ್ನ್0ಚ್ಚ್ ಗೆಲೆ…..

“ಹ್ಯಾ ಮನೋಖಿನ್ನತೆಚಾ ಅಪಾಯೆ ವರ್ತುಲಾಂತ್ ಪರತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮೇಟ್ ಪಡಾನಾಂಯೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ, ದಾಕ್ತೆರಾಚಾ ಜಾಗ್ವಣೆ ಹಿಶಾರ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ… ‘ಹಾಂವೆಂ ಫೆಡ್ರಿಕಾಕ್ ಭೊಗ್ಸುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಆನಿಂ ಫೆಡ್ರಿಕಾನ್ ಯೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಪ್ರಾದಿ ಮನೋದಬಾವೆನ್ ಮತಿಂತ್ ಚ್ಚ್ ಕರ್ಗೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್, ಅಪಾಯ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ನೊಜೊ ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಇರಾದ್ಯೆನ್ ಹಾಂವ್ ಫೆಡ್ರಿಕಾಕ್ ಭೆಟುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ.

“ನೀಜ್ ತರ್ ಮ್ಹಜಾ ತ್ಯಾ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಡೊಕ್ಟರಾನ್ ಮಾಕಾ ದಿಲ್ಲಿ ತಿ, ಫೆಡ್ರಿಕಾಕ್ ಭೊಗ್ಸುನ್ ರಾಜಿ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಲಹಾ, ಮ್ಹಜಾ ಗರ್ವಿ ಜಿಧ್ಧ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚಾ ಕಾಲೆತೆಕ್ ಸಹಜ್ ನಾತ್ಲೆಲಿ ತಸಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್-ಲ್ಲಿ. ತರೀ…..ಮ್ಹಜಾ ಮತಿ ಪಡ್ದ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಳೊನ್ ಆಸ್ಚೊ ತೊ ವಿಪರೀತ್ ಕ್ರೋಧ್ ನಿವ್ಲೊ ತರ್, ಖಂಡಿತ್ ತ್ಯಾ ಮನೋಖಿನ್ನತೆ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆವ್ಯೆತ್. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಮ್ಹಜಾ ಮತಿಚಾ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವೆಂ ಹೆಂ ಕಡ್ಡಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಳಿಜಾಯ್-ಚ್ಚ್ ಪಡ್ತಾ.! ಆನಿಂ…

ತ್ಯಾ ಕಾರಾಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್, ಫೆಡ್ರಿಕಾನ್ ಮಾಕಾ ಕೆಲ್ಲೊ ಘಾತ್, ಹಾಂವೆಂ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿಂ ತಾಕಾ ಮಾಫ್ ಕರುನ್, ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಪರತ್ ಇಶ್ಟಾಗತೆಚೊ ಹಾತ್ ಮೆಳಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ’ ಮ್ಹಣ್ ಡೊಕ್ಟರಾನ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ದಬಾವ್ ಘಾಲೊ.

ತಾಚಾ ಸಲಹಾ ದಬಾವೆವರ್ವಿಂ, ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಆನಿಂ ಮ್ಹಜೊ ತೊ ಆದ್ಲೊ ಇಶ್ಟಾಗತೆಚೊ ಮೋಗ್, ಮ್ಹಜಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಕೊನ್ಶಾಂತ್ ಜಾಗೊ ಜಾಯ್ತ್ ಆಯ್ಲೊ. ತರೀ ತಾಣೆಂ ಆಧಾರ್-ಲ್ಲೆ ತೆ ದೋನ್ ಘಾತ್….ಮ್ಹಜಾ ಆನಿಂ ಡಯಾನಾಕ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಕಾಳ್ಜಾಘಾತ್ ಆನಿಂ ಮ್ಹಜಾ ಕುಡಿರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಎಸಿಡ್ ಘಾತ್, ಹೆ ದೊನೀಂ ಮ್ಹಜಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಚಾಕ್ ಮಾಕಾ ಬೋವ್ ಕಶ್ಟಾಂಚೆ ಜಾಲೆ.

ಪೂಣ್ ದಾಕ್ತೆರಾಚಿ ಸಲಹಾ ವಯ್ರ್-ವಯ್ರ್ ಮತಿಚೆರ್ ದಬಾವ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಫೆಡ್ರಿಕಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಘಾತ್ ಜಬರ್-ಸ್ತೆನ್ ವಿಸ್ರೊನ್, ‘ಮಾಕಾಯೀ ಬರೆಂ ತಾಚೆಂಯೀ ಬರೆಂ ಜಾಂವ್ ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಇರಾಧ್ಯಾನ್, ‘ಯೆದೊಳ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೆಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪರಿವರ್ತನಾಚಾ ಚಿಂತ್ಪಾನ್, ಬೋವ್ ಕಶ್ಟಾಂನಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ ತಾಕಾ ಭೆಟ್ಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಹಾಂವೆ ಘೆತ್ಲೊ.

ಆನಿಂ ಮ್ಹಜಾ ಕಾಲೆತೆಕ್ ತಾಳ್ ಪಡಾನಾತ್ಲೆಲ್ಲೆಂ, ಖಾಲ್ತೆಪಣ್ ಬಲತ್ಕಾರಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಪರಿಂ ಹಾಂವೆಂ ವಿಂಚ್ಲೆಂ. ಆನಿಂ ಫೆಡ್ರಿಕಾ ಸಂಗಿ ಹಾತ್ ಮೆಳೊವ್ನ್, ಮ್ಹಜಾ ಮನೋಖಿನ್ನತೆ ಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಲಹಾ ಹಾಂವೆಂ ವಿಂಚ್ಲಿ.

ಆನಿಂ ತ್ಯಾಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ಆತಾಂ ಹಾಂಗಾಸರ್, ಫೆಡ್ರಿಕಾಚೊ ಇಶ್ಟಾಗತೆಚೊ ಹಾತ್ ಸೊಧುನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ದೆಕುನ್ ಅಂಕಲ್…ದಯಕರ್ನ್ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ಸಮ್ಜಯ್ ಆನಿಂ ತಾಕಾ ಬಾಯ್ರ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್….ಪ್ಲೀಜ್…” ಪೊರಾತ್ತಿಲಾಗ್ಲೊ ರಿಶಭ್.

ಪೂಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗೀ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ಮತಿಂತ್ಲೆ ದುಬಾವಿ ಝಗ್ಡೆಂ ಥಾಂಬೊಂಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾತ್ ಲ್ಲೆಂ!. ರಿಶಭಾಚೊ ತೊ ವಿಪರೀತ್ ಕ್ರೋಧ್, ಧಾರುಣಾಯ್, ಆನಿಂ ಕಠೋರಾಯೆನ್ ಬುಡ್ಲೆಲಿಂ ತಾಚಿಂ ಘೋರ್ ಭೆಂ ಉಟಂವ್ಚಿಂ ಕ್ರತ್ತ್ಯಾಂ ತಶೆಂ ಗಜಾಲಿ….ರಿಶಭಾಚಾ ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ಪಣಾಚೆರ್ ದುಬಾವಾಚೊ ದಬಾವ್ ಹಾಡವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿಂ! ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್…..

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ಘಡಿಯಾಂ ಆದಿಂ ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೊ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಅವಾಂತರ್ ಖುಧ್ಧ್ ಪಳೆಲ್ಲೊ ಉಗ್ಡಾಸ್-ಯೀ ತಾಕಾ ಚಡಿತ್ ಆಕಾಂತೆಕ್ ಬುಡವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂ….ರಿಶಭಾಚಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಭರ್ವೊಸೊಂವ್ಚೊ ಭರ್ವೊಸೊ ಉಣೊ ಜಾವ್ನ್, ತಾಚಾ ಆಕಾಂತೆ ಕ್ರೂರ್ ಕರ್ನ್ಯಾಂಚಿ ಜಡಾಯ್ ಚಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಆನಿಂ ತಾಚಿ ಕಾಳ್ಜಾಶಿರ್ ಕಾಂಪಾಲಾಗ್ಲಿ. ಹ್ಯಾವೆಳಾ….

ತ್ಯಾ ತಾಚಾ ಅಕಾಂತೆ ದುಬಾವೆಚಾ ದಬಾವೆರ್, ಏಕ್ ಘಡಿ ಆಪ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ನದರ್ ಭಂವ್ಡಾವ್ನ್, ಮತಿಂ ಬಚಾವೆಚೆಂ ನೀಬ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಆನಿಂ…ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾ ಸಟ್ಟ್-ಕರ್ನ್ ಫಟ್ ಮಾರ್ನ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೊ…..

“ರಿಶಬ್ ಮಾಕಾ ಪಾತ್ಯೆ. ಹ್ಯಾವೆಳಿಂ ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಖೈಂಸರ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಖರೆಂಚ್ಚ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ. ಪೂಣ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಜಾಂವ್, ದಯಕರ್ನ್ ಆಯ್ಚಾ ದಿಸಾ ತಾಚಿ ಭೆಟ್ ವಿಸರ್. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿಂ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ತಾಚಾ ಭೆಟೆಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರುನ್ ದಿತಾ. ಆತಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾಂವ್ ತುಜಾ ನಾಸ್ಟ್ಯಾಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಕರ್ತಾಂ…..ಆನಿಂ ಉಪ್ರಾಂತ್…..”

“ನಾಕಾ ಅಂಕಲ್…..” ತಕ್ಶಾಣಾಂಚ್ಚ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ರಿಶಭ್…“ಭುಕೆಚೆಂ ಪೋಟ್ ಖಾಣಾಕ್ ಆವಾಜ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ ಖರೆಂ. ತರೀ…ತಾಚಾಕೀ ವರ್ತೊ ಆವಾಜ್ ಮ್ಹಜಿ ಧೆಧೆಸ್ಪರ್ ಮತ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಬಾಪೊಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದಬಾವ್ ತುಂ ತಾಚೆರ್ ಘಾಲುನ್, ಕಶೆಂ ತರೀ ಸಮ್ಜವ್ನ್, ಫೆಡ್ರಿಕಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಮೆಜಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್.”

“ರಿಶಭ್….ಆಜ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಸುಧಾರ್ಸಿ…ಪ್ಲೀಜ್ ರಿಶಭ್….ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಖಂಡಿತ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ತಾಚಿ ಭೆಟ್ ಕರಯ್ತಾಂ ” ಪರತ್ ಪೊರಾತ್ತುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚೊ ಬಾಪೊಯ್, ಭೆಂ ಭರ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಿರಾರಾಯೆನ್. ತ್ಯಾಘಡ್ಯೆ….

ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂಚಾಕ್ ತಾಂಚಿ ದೊಗಾಂಯ್ಚಿ ದಿಶ್ಟಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಅದ್ಳೊನ್ ಝಗ್ಡೊಂಕ್ ರಾವ್ಲಿ. ಆನಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ಪಾರ್ಕುಂಚಾರ್ ವೆಸ್ತ್ ಜಾಲಿ. ಪೂಣ್ ಥೊಡಿಂಚ್ಚ್ ಸೆಕುಂದಾ…..

ಫಲಾಣ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಚೆರ್ ಮತಿಂ ಝಗ್ಡೊನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ರಿಶಭ್….ಆತಾಂ ಕಸಲ್ಯಾಗೀ ವಿಚಾರಾನ್, ಸಟ್ಟ್ ಕರುನ್ ಬಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಥಂಯ್ಚೊ ಉಬೊ ಜಾಲೊ. ಆನಿಂ ತವಳ್ ಚ್ಚ್….ರಿಶಭಾಚಾ ಮೌನ್ ದಿಶ್ಟಿ ಪಾಟ್ಲಿ ಅಪಾಯೆಚಿ ಸಾವ್ಳಿ, ಫೆಡ್ರಿಕಾಚಾ ಬಾಪಾಯ್ಚಾ ಶಿರಾಂನಿಂ ಮಿರ್ಮಿರೊ ಉಟಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾಂ, ತಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಧೈರ್ ಮೆಳ್ಳೆಂನಾ!. ಆತಾಂ ಧೀರ್ಘ್ ಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡುನ್ ರಿಶಭ್-ಚ್ಚ್ ಪರತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ…

“ಅಂಕಲ್….ತುಜಾ ಆಸ್ಥಿರ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಪಾಟ್ಲೊ ದುಬಾವ್, ತುಜಾ ತ್ಯಾ ಭೆಂಭರಿತ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ನದ್ರೆಂತ್ ಸಾರ್ಕೊ ಸಮ್ಜತಾಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ಗೀ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪರಿಗತ್, ಮ್ಹಜಾವಯ್ಲಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಮಸ್ತುನ್ ಆಸಾ. ಆನಿಂ ಹ್ಯಾ ಕಾರಾಣಾನ್, ಮ್ಹಜಿ ಕಾಳ್ಜಾ ಧಾರುಣಾಯ್-ಯೀ ವಾಡೊನ್ ಆಸಾ. ಕಿತೆಂಯೀ ಜಾಂವ್….ಸೊಡ್ಯಾಂ ತಿ ಗಜಾಲ್….

ಆಜ್-ಯೀ ಫೆಡ್ರಿಕಾನ್ ಮಾಕಾ ಎಕಾ ಥರಾಚೊ ಘಾತ್-ಚ್ಚ್ ಕೆಲೊ. ವ್ಹಡ್ ನಾಂ. ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕರ್ಮ್ ತೊ ಖಾತೊಲೊ. ಆನಿಂ ತಾಣೆಂ ಆಧಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕರ್ಮಾಕ್ ತಾಚಾ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಚಿ ಕಾಂತೊವ್ಣಿ, ತಾಕಾ ಶಾಂತ್ ಸಮಧಾನೆನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸೊಡಿಶಿನಾಂ…..”,ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಸ್ತಾಂ ಏಕ್ ಅಸ್ಕತ್ ಹಾಸೊ ತಾಚಾ ವಿದ್ರೂಪಿ ತೊಂಡಾರ್ ಖೆಳೊನ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲೊ. ಆನಿಂ ತ್ಯಾ ಬರಾಬರ್, ತೊ ಮುಕಾರ್ ಮೇಟ್ ದವರಿಲಾಗ್ಲೊ.

“ರಿಶಬ್…ಪ್ಲೀಜ್ ತಶೆಂ ಶಿರಾಪಿನಾಕಾ…..” ತಕ್ಶಣಾಂಚ್ಚ್ ಬಡ್ಬಡ್ಲೊ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚೊ ಬಾಪೊಯ್.

“ನಾಂ…ನಾಂ…ಫೆಡ್ರಿಕಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಆಪ್ತ್ ಮಿತ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ವಿಸ್ರೊನ್, ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ನೊಜೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಆಘಾತ್ ಮಾಕಾ ತಾಣೆಂ ದಿಲೊ ತರೀ, ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಮ್ಹಜೊ ಆಪ್ತ್ ಮಿತ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಎಕಾ ಕಾರಾಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್, ತಾಕಾ ಶಿರಾಪಿನಾಂ.

ಪೂಣ್ ತಾಚಿ ಘಾತ್ಕಿ ಕರ್ನಿ ಆನಿಂ ವಂಚನಾವರ್ವಿಂ, ಆಜ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಖಠಿಣ್ ಕಶ್ಟ್ ಸಂಕಶ್ಟಾನ್ ವಳ್ವಳೊನ್ ಆಸ್ತಾಂ……ಮತಿಚಾ ಧೆಧೆಸ್ಪೊರಾಕ್, ಮ್ಹಜೆ ವೋಂಟ್, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಭೊಗ್ ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಉಚಾರ್ನ್ ಸೊಡ್ತಾ.” ಜಿಗುಪ್ಸಾ ಭರ್ಲೆಲ್ಯಾ ನಿರಾಶೆಚ್ಯಾ ಉದ್ವೇಗಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಕಾರ್ ವೊಂಟಾಂನಿಂ ಉಲೈತ್ತ್, ಘಳಾಯೆವಿನ್ಹ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್, ಬಗ್ಲೆಚ್ಯಾ ಸರಳಾಚೆರ್ ಬಸಯ್ಲೊ. ಆನಿಂ ಪರತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ….

“ಆಮ್ಚಾ ಎಕಾಮೆಕಾಚಾ ಭೊಗ್ಸಾಣ್ಯಾನ್, ಆಮ್ಕಾಂ ದೊಗಾಂಯ್ಕೀ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಮನೋಖಿನ್ನತೆಚಾ ಅಪಾಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟೊಂಕ್ ಸಹಕಾರ್ ಜಾತೆಲೆಂ….ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆಶೆನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊಂ. ಪೂಣ್ ನಾಂ…ತೊ ಕೀಳ್ ಮನಾಚೊ, ಧಾರುಣ್ ಕಾಳ್ಜಾಚೊ, ಅವಿಶ್ವಾಸಿ ಘಾತ್ಕಿ!. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಬೈಬಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜುದಾಸಾ ತಸಲೊ ಘಾತ್ಕಿ ಉಮ್ಯಾಚೊ ಪಾತ್ಕಿ ತೊ…”

ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾಂ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚೊ ಬಾಪೊಯ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಧೊಮೊಸಾ ಸಾರ್ಕೆ ಬಸ್ಚ್ಯಾ ಮಾರಾಪರಿಂ ಮಾರ್ಚಿಂ ರಿಶಭಾಚಿಂ ತಿಂ ಕ್ರೋಧಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ, ಮತಿಂ ಆಟಾಯ್ತಾನಾಂ….

ಎಕಾ ಕುಶಿನ್, ರಿಶಭಾಚಿ ತಿ ನಿತಳ್ ಇಶ್ಟಾಗತೆಚಿ ಅತೀವ್ ಅತ್ರೆಗಾಚಿ ಆಶಾ. ದುಸ್ರ್ಯಾನ್….

ಫೆಡ್ರಿಕಾನ್ ಆಪ್ಣಾಚಾ ಆಪ್ತ್ ಮಿತ್ರಾಕ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಅವಿಶ್ವಾಸಿ ಘಾತ್. ಆನಿಂ ಹ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚಾ ಮತಿಂ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿ ತಿ ರಿಶಭಾಚಿ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚಿ ಭೆಂಭರಿತ್ ಅಪಾಯೆ ಸಾವ್ಳಿ…

ಹಾಂಚಾ ಹ್ಯಾ ದೊನೀಂ ವಿಶಮ್ ವಿಶಯಾಂಕ್, ಆಪ್ಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಕಸಲೆಂ ಪರಿಹಾರ್ ದಿವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮಿಸ್ತೆರಾ ಭರಿತ್ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಮಿಸ್ಳೊನ್, ತಾಚಿ ಬಿರ್ಮೊತಿ ದೀಶ್ಟ್ ರಿಶಭಾಚೆರ್ ಖಂಚೊನ್ ರಾವ್ಲಿ. ಅಶೆಂ ತಾಚೆರ್ ಚ್ಚ್ ತೊ ಏಕ್ ವಿಭಿನ್ನ್ ನದರ್ ಖಂಚೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂ,….ರಿಶಭ್….
ಆಪ್ಣಾಕ್ ಬಾಂದ್ಪಾಸ್ ದೀಂವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವಾತಾವರಣೆ ಥಾವ್ನ್ ಆಪುಣ್ ವೆಗ್ಳೊ ಜಾಂವ್ಚಾಕ್, ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸರಳಾಖಾತಿರ್ ಪರತ್ ಸಾಸ್ಪೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಆನಿಂ ಮುಕಾರ್ ಮೇಟ್ ದವರ್ಚಾ ಫುಡೆಂ ಪರತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ….

“ಅಂಕಲ್… ತ್ಯಾ ಧಯ್ರ್, ವಿಶ್ವಾಸ್ ನಾತ್ಲೊಲ್ಯಾ ಘಾತ್ಕಿ ಹಿಜ್ಡ್ಯಾಕ್, ಮ್ಹಜೆಂ ಸೈರಣ್ ಚುಕೊನ್ ಜಾಂವ್ಚಾ ಅಪಾಯೆ ಆದಿಂ, ತಾಕಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ಸಮ್ಜಂವ್ಕ್ ಪಳೆ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಆಕ್ರಮಣಾ ವೆಳಾ ಹಾಂವ್ ಸಲ್ವಾಲಾಂ ಖರೆಂ….ಪೂಣ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಚೆ ಹಾತಿಂ ಸಲ್ವೊನ್ ಎಸಿಡಾ ಘಾಯಾನ್ ಆಜ್ ಅಸಾಹಾಯೆಕ್ ಸ್ಥಿತೆರ್ ವೊಳ್ವೊಳ್ಚೊ ಹೊ ರಿಶಭ್, ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂಚಾ ತಾಚಾ ಕಸಲ್ಯಾಯೀ ಆಕ್ರಮಣಾಕ್ ಕೆದಿಂಕ್ ಚ್ಚ್ ಸಲ್ವೊಂಚೊ ನ್ಹಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಚಾ ಮತಿಂ ಬರೆಂಚ್ಚ್ ಖಂಸ್ಚಾ ಪರಿಂ ಕರ್ತೊಲೊ.

ಆನಿಂ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಮ್ಹಜೆಪರಿಂ ತುಮ್ಕಾಂಯೀ ಬಾಪಯ್ ಪುತಾಂಕ್ ಮೊರ್ಚಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಂತ್ ಉರ್ಚಾ ತಸೆಂ ಕರ್ತೊಲೊಂ.” ಉತ್ರಾಂ ಬರಾಬರ್ ತಾಚಿ ಸರಳಾ ಚಾಲ್ ತಾಣೆಂ ಆರಂಭ್ ಕೆಲಿ.

ಹ್ಯಾವೆಳಾ ತಾಚಿಂ ಹಿಂ….‘ಸೈರಣ್ ಚುಕೊನ್ ವೆಚಾ ಆದಿಂ ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕಾಳಿಜ್ ಕಾಂಪಂವ್ಚಿಂ ಭೆಶ್ಟಾವ್ಣಿಂ, ಫೆಡ್ರಿಕಾಚಾ ಬಾಪಾಯ್ಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್, ರಿಶಭಾಚಿಂ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚಿಂ ಘಾಂಟಿ ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ವ್ಹಾಜುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಆನಿಂ ತಕ್ಶಾಣಾಂಚ್ಚ್ ತೊ ತಾಕಾ ಪರತ್ ರಾವೊಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರುನ್, ಉಸ್ಮಡ್ಲೊ….

“ಸತ್ ಸಾಂಗುಂ ರಿಶಭ್….ತುಜಾ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚಿ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಸಾಯ್, ಫೆಡ್ರಿಕಾಚಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಗುಂಡಾಯೆರ್ ನಿರಂತರ್ ಭಾಲಿಯೊ ತೊಪುನ್ ಆಸಾತ್. ಹಾಚಾ ಪರಿಣಾಮಾನ್, ತುಜಿ ಸಾವ್ಳಿ ತಾಕಾ ಸುಡಾಳಾಯೆನ್ ತುಜಾ ಮುಕಾರ್ ಉಬೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸೊಡಿನಾಂ!. ದೆಕುನ್ ದಯಕರ್ನ್ ಸದ್ಧ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಬಿರ್ಮೊತ್ ದವರ್ನ್ ತರೀ….

ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ತುಜೆಂ ಸೈರಣ್ ಚುಕಾನಾಶೆಂ ಪಳೆ….ಪ್ಲೀಜ್!….ಆನಿಂ ಆತಾಂ ಏಕ್ ಘಡಿ ಸರ್ವ್ ವಿಸರ್ ಆನಿಂ ಹಾಂಗಾ ಬಸ್….ಪ್ಲೀಜ್….” ಅಶೆಂ ಪೊರಾತ್ತುನ್ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚೊ ಬಾಪೊಯ್ ರಿಶಭಾಚಾ ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ಹಾತ್ ಘಾಲುನ್ ಸಮಧಾನ್ ಕರುನ್, ಸಪ್ಲಾಯರಾಕ್ ನಾಸ್ಟ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹಿಶಾರೊ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಹೆಂ ಗಮನಾಕ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೊ ರಿಶಭ್, ತ್ಯಾವೆಳಾ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚಾ ಬಾಪಾಯ್ಚಾ ಪ್ರೇತನಾಚೆರ್ ಭರ್ವೊಸೊ ದವರುನ್ ಸೈರಣೆಕ್ ಶರಣಾಗತ್ ಜಾಲೊ ಆನಿಂ ಸವ್ಕಾಸ್ ಪರತ್ ಬಸ್ಕೆರ್ ಬಸ್ಲೊ. ಆನಿಂ ಘುಸ್ಪೊಡ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಸಂಗಿಂ, ನಾಸ್ಟ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ಫೆಡ್ರಿಕಾಚಾ ಬಾಪಾಯ್ ಸಂಗಿಂ ಮುಖಾಮಖಿ ಆಯ್ತೊ ಜಾಲೊ.

♥ ♥ ♥

ಅಶೆಂ ಹ್ಯಾ ನಂತರ್…. ಮಹಿನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ಹೆಂ ನಾಸ್ಟ್ಯಾ ಘಟನ್ ಮುಂದರುನ್0ಚ್ಚ್ ಗೆಲೆಂ….

ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ ಪಯ್ಲೆ ತಾರ್ಕೆರ್ ರಿಶಭ್… ರೋಶ್ನಾಂ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾಕ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾಂ ಮೇಟ್ ದವರ್ತಾಲೊ….ರಿಶಭಾಚಾ ಸರಳಾ ಆವಾಜಾಕ್, ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಘಡ್ಯೆನ್ ಕೌಂಟರಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾತಾಲೊ… ಆನಿಂ ತ್ಯಾ ನಂತರ್, ರಿಶಬ್ ಆನಿಂ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚೊ ಬಾಪಯ್, ಸಕಾಳಿಂಚಾ ನಾಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಮುಖಾಮುಖಿ ಹಾಜರ್ ಜಾತಾಲೆ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ, ಪುತಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ವಿಪರೀತ್ ಕಾಳ್ಜೆನ್…..

ಫೆಡ್ರಿಕಾಚೊ ಬಾಪೊಯ್, ಫಟ್ಕಿರ್ಯಾಂ ನಿಬಾಂಸಂಗಿಂ ರಿಶಭಾಲಾಗಿಂ ದೀನ್ ಪಣಿಂ ಪೊರಾತ್ತುನ್ ಮಾಗೊನ್, ತೊ ತಾಚಾ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲಿನಾಶೆಂ ಜಾಗ್ರುತ್ ಆಸೊನ್, ತಾಣೆಂ ಪರಿವರ್ತನ್ ಜಾಂವ್ಚಾ ವಾಟೆಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ಆನಿಂ ಅಶೆಂ ಹೆಂ ಮುಂದರುನ್0ಚ್ಚ್ ಗೆಲೆಂ……

ರಿಶಭ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ ಪಯ್ಲೆ ತಾರ್ಕೆರ್….ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಬಂಗ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಡಾಯಾನಾಕ್ ‘ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ ’ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಯ್ಲ್ ಜಾಗ್ವೊಣಿಂ ದೀವ್ನ್ ಸಕಾಳಿಂಚಾ ನಾಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ರೋಶ್ನಾಂ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾಂತ್ ಫೆಡ್ರಿಕಾಕ್ ಭೆಟ್ಚಾ ಭರ್ವೊಶ್ಯಾನ್ ಹಾಜರ್ ಜಾತೊಲೊ. ಪೂಣ್ ನಾಸ್ಟ್ಯಾವೆಳಾ…
ಫೆಡ್ರಿಕಾಚಾ ಬಾಪಾಯ್ಚಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಸಲ್ವೊನ್, ‘ಆಜ್ ನೈಂತರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸೈರಣೆನ್ ರಿಶಭ್, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಚ್ಚ್ ಫಟವ್ನ್, ಸಮಧಾನ್ ಸೈರಣೆನ್, ಹೊಟೆಲಾ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ತಲೊ. ಆನಿಂ ಹ್ಯಾ ನಂತರ್ ಚ್ಚ್, ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಕೌಂಟರಾರ್ ಪರತ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಶ್ ಜಾತಾಲೊ!

ಮುಕಾರ್ತಾ►►►

ಜರ್ ಹಾಂವ್... ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ - ಆದ್ಲೆ ಅವಸ್ವರ್ ►

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.