Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಜರ್ ಹಾಂವ್ … ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ : 3

JHST 1JHST 2ವೊರಾಂ…..ಸಕಾಳಿಚಿಂ ಸಾಡೆ ನೋವ್ ವ್ಹಾಜ್ತಾಸ್ತಾಂ…. ಕ್ಲೋಡಿಯಾ…

ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾ ದಾರ್ವಾಟ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ನಂತರ್ ತಾಚಿ ಚಾಲ್, ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ, ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಕಾರಾ ಕುಶಿನ್ ಚಾಲು ಜಾಲಿ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸುಮಾರ್ ಧಾ ಪಂದ್ರಾ ಮಿನುಟಾಂನಿಂ, ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೆಂ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್…. ‘ಝಾರಾ ಸರ್ಕಲ್ ’ ಕುಶಿನ್ ಧಾಂವಾತ್ತ್ ಆಸ್ತಾನಾಂ…ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಆಯಿನ್ನ್ ವೆಳಾ….

ಎಸಿಡಾನ್ ಹುಲ್ಪಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜರ್ಜರಿತ್ ಮುಖಮಳಾಚೊ, ಎಕಾ ದೊಳ್ಯಾಚೊ…ರಿಶಭ್….

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸರಳಾ ಆವಾಜಾ ಬರಾಬರ್….ಸಕಾಳಿಂಚಾ ನಾಸ್ಟ್ಯಾಕ್…..ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ‘ಝಾರಾ ಸರ್ಕಲಾ’ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ, ರಾಜ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ತೆವ್ಶಿನ್, ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ…‘ರೋಶ್ನಾಂ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾ ’ ಕುಶಿನ್ ಮೆಟಾಂ ಘಾಲಿತ್ತ್ ಆಸ್-ಲ್ಲೊ. ಕೆನ್ನಾಂಯೀ…

ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ತಾಚೊ ಹೊ ಲೊಂಕ್ಡಾ ಸರಳಾ ಆವಾಜ್, ಪರಿಸರಾಕ್ ಜಾಗೈತಾನಾಂ…..

‘ರೋಶ್ನಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾ’ 0ತ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಚಿತ್ರಣ್ ಬದ್ಲೊನ್ ವೆತಾಲೆಂ.!.

ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ರೆಸ್ಟೋರಂಟಾಚಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೌಂಟರಾರಾರ್ ಆಸ್ಚೊ ಫೆಡ್ರಿಕ್, ಸುಮಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ಚ್ ಪ್ರಾಯೆಚಾ ರಿಶಭಾಚೊ…..ಸರಳಾ ಆವಾಜ್ ಕಾನಾಕ್ ಪಡ್-ಲ್ಲೊಚ್ಚ್… ತೊ ಖಿಣಾನ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ನಪೈಂಚ್ಚ್ ಜಾತಾಲೊ. ಆನಿಂ….

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾಂತ್ ರಿಶಭಾನ್ ಹ್ಯಾಆದಿಂ ಆಧಾರಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಚಾಂಬಳಿ-ಭರಿತ್ ಭಯಾನಕ್ ವರ್ತಾನಾಂಚಾ ಉಗ್ಡಾಸಾನ್….ಫೆಡ್ರಿಕಾಚೊ ಭಾಪೊಯ್….

ಖಿಣಾನ್ ರಿಶಭಾ ಮುಕಾರ್ ಹಾಜರ್ ಜಾತೊಲೊ. ಆನಿಂ ರಿಶಭಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಯೆದೊಳ್-ಚ್ಚ್ ಮಾಂಡೊನ್ ದವರ್ಲೆಲ್ಯಾ ವರೆ ವಿಂಗಡ್ ಮೆಜಾ ಮುಕಾರ್ ತಾಚೆ ಸಂಗಿ ನಾಸ್ಟೊ ಕರುಂಕ್ ಬಸ್ತಾಲೊ.

ಆನಿಂ ಹೆಂ ಸರ್ವ್…ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ ಪಯ್ಲೆ ತಾರ್ಕೆರ್, ಕೆನ್ನಾಂಯೀ ಚಲ್ಚಾ ಪರಿಂಚ್ಚ್ ಆಜ್ ಯೀ ಥಂಯ್ಸರ್ ಚಲಾತ್ತ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ. ಆಜ್ ಯೀ ರಿಶಭ್…

ಹಾಂಗಸರ್ ಪಾಂವ್ಚಾ, ಸುಮಾರ್ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ವೊರಾಂ ಆದಿಂ…..ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಸರಳಾ ಆವಾಜ್ ಕರುನ್….

ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾಂತ್, ಧೆಧೆಸ್ಪರಾಚಿ ನಿರಾಶಿ ಜಿಣಿಂ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ….ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್…

‘ಆಜ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ತಾರೀಕ್.!’ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಗ್ವೊಣಿ ದೀವ್ನ್, ಆಪ್ಣಾಚಿ ತಿ…

‘ಜರ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ !’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಪ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೆಯ್ಲ್ ಜಾಗ್ವಣಿಚಿ ದಾಗ್ ದೀವ್ನ್, ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ನಂತರ್ ಆತಾಂ….

ಹರ್ಶೆಂಚೆ ಪರಿಂ….ಸಕಾಳಿಂಚಾ ನಾಸ್ಟ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚಾ ರೋಶ್ನಾಂ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾಂತ್, ಜಬರ್-ದಸ್ತೆನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಹಾಜರ್ ಜಾಲೊ.

ರೋಶ್ನಾಂ ರೆಸ್ಚೋರೆಂಟಾಂತ್ ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ವಿಬ್ಭಿನ್ನ್ ವಾತಾವರಣ್ ಉದೆಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾರಾಣ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ….ಆನಿಂ ತೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್-ಲ್ಲೆಂ….

♥ ♥ ♥

ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ….ತ್ಯಾ ಎಕಾ ದಿಸಾ….

ಹ್ಯಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾಂತ್….ರಿಶಭಾನ್….ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚೆ ಕಾಳ್ಜಾ ಥಳ್ ಹಾಲವ್ನ್, ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಭಿರಾಂತ್ ರೊಂಬೊಯ್ಶೆಂ ಕರುನ್, ಏಕ್ ಕಠಿಣ್ ಕ್ರೂರ್ ರಾನ್ವಟಿ ಪ್ರಕಾರಾಚೆಂ ಆಕಾಂತೆಂ ವರ್ತನ್ ಆಧಾರ್-ಲ್ಲೆಂ.!

ಕುಡಿ ತಶೆಂ ಕಾಳ್ಜಾನ್ ಘಾಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ರಿಶಭಾನ್, ತ್ಯಾದೀಸ್…ಹೆಂ ಭಯಾನಕ್ ಅವಾಂತರ್ ಕರುಂಕ್ ಯೀ ಏಕ್ ಕಾರಾಣ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ.! ಆನಿಂ ತೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ…..

ರಿಶಭಾನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾಂತ್ ಹೆಂ ಭೆಂಭರಿತ್ ಘಡಿತ್ ಆಧಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ, ಸುಮಾರ್ ಧಾ ಮಹಿನ್ಯಾ ಆದಿಂ….ತ್ಯಾ ಎಕಾ ವಾಯ್ಟ್ ಘಡಿಯೆ……

ಸುಂದರ್ ಸುಧೃಢ್ ರಿಶಭಾಚಾ ಮುಸ್ಕಾರಾ ವಯ್ರ್, ಮಾರೆಕಾರ್ ಎಸಿಡ್ ಉಸ್ಳಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಣಾಮಾನ್….ಘಡಿಯಾಂ ಆದಿಂ ಆಕರ್ಶಿಕ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಲೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಸಗ್ಳೆಂ ತಾಣೆಂ ಹುಲ್ಪೊನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ!.

ಆನಿಂ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಇತ್ಲೆಂ ಭೀಕರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂಗೀ….ದೆಕ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಂಗ್ ಹಿಂವ್ಳಾಂವ್ಚಾಪರಿಂ ರಿಶಭ್….ವಿದ್ರೂಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲಾಲ್ಲೊ.!!.

ಆನಿಂ ಹ್ಯಾ ಭೀಕರ್ ಆಕ್ರಮಣಾಚಾ ಶುಶ್ರೂಶೆ ಖಾತಿರ್, ತಾಣೆಂ ಚಡ್ ಉಣೆಂ ಸುಮಾರ್ ಸಾತ್-ಆಟ್ ಮಹಿನೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಾಂತ್ ಕಠಿಣ್ ಥರಾನ್ ವಳ್ವೊಳಾಜಾಯ್ ಪಡ್ಲೆಂ.!!

ಆನಿಂ ಹೆಂ ನ್ಹಂಹಿ ಆಸ್ತಾಂ, ಘಾಯಾಚೆರ್ ಘಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಪರಿಂ…..

ದೀಸ್ ವೆತಾವೆತಾಂ….ಚಡಾವತ್ ಸರ್ವ್ ತಾಚಾ ಖಾಸ್ ಒಳ್ಕೆಚ್ಯಾಂನಿಂ, ಆಪ್ತ್ ಮನ್ಶಾಂನಿಂ ಸೈತ್ ಹಾಕಾ ಪಯ್ಸಾ ಪಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಚೊ ಸಂಭಂಧ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಚ್ಚ್ ತುಟೊನ್ ಘಾಲುನ್ , ಸರ್ವಾಂನಿಂ ಹಾಚೊ ಹಾತ್ ಸೊಡ್ಲೊ!…ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಕಾ ವಿಸರ್ನ್0ಚ್ಚ್ ಸೊಡ್ಲೊ!!. ಆನಿಂ ಹ್ಯಾವೆಳಾ….

ಕೊಣ್0ಚ್ಚ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ, ತ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಿರಾಶೆ ಏಕಾಂತೆಂತ್ ಧೆಧೆಸ್ಪರಾನ್ ಆಸ್ತಾಂ…. ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಯೀ ಉದೆವ್ನ್, ತೊ ಕಠಿಣ್ ಮನೋದಬಾವೆನ್ ವಳ್ವಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಅನಿಂ ಅಶೆಂ ತೊ ಮಾನವೀಯೆತೆನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಥರಾನ್ ಸಲ್ವೊನ್, ಕಠಿಣ್ ಧೆಧೆಸ್ಪರಾಚಾ ಕಾಂಟ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ತೊ ಸವ್ಕಾಸ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಥರಾನ್ ತೊ ಮನೋಖಿನ್ನತೆಚಾ ರಿಸ್ಕೆಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೊ. ಆನಿಂ ನಿಮಾಣೆಂ….

ತೊ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ವಾಟ್ ದಿಸಾನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಕ್ ಪಾವ್ತಾಸ್ತಾಂ ….

ಸಗ್ಳೊಚ್ಚ್ ಧೆಧೆಸ್ಪರ್ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಿಸೊಚ್ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ ಜಾಲೊ!

ಆನಿಂ ಅಸಲ್ಲ್ಯಾ ಧೆಧೆಸ್ಪರ್ ನಿರಾಶೆ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಚಡ್ಪಡೊನ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಎಕಾಎಕಿ ಅಚಾನಕ್ ಎಕ್ಲೊ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಆಂಜಾಪರಿಂ ತಾಚಾ ಜರ್ಜರಿತ್ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಉದೆಲೊ. ಆನಿಂ ತಾಚಾ ಜಿವಿತಾ ಬದ್ಲಾವಣೆಚೊ ಕೀರ್ಣ್-ಚ್ಚ್ ಜಾಲೊ!.

ತಾಚಾ ಬಿರ್ಮೊತೆಚಾ ಆನಿಂ ಉಪ್ಕಾರಿ ಮನಾಚಾ ಪರಿಣಾಮಾನ್ ರಿಶಭ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕಠಿಣ್ ಮನೋಖಿನ್ನಾತೆಚಾ ಸುಟ್ಕೆ ಝಗ್ಡೆಕ್ ದೆವ್ಲೊ. ಆನಿಂ ತ್ಯಾ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟಾಚಾ ಸಲಹಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರೋಧಾಚಾ ಸುಟ್ಕೆಕ್,…ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ…

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸರಳಾಂ ಆವಾಜಾ ಬರಾಬರ್, ಫೆಡ್ರಿಕಾಕ್ ಸೊಧುನ್, ತಾಕಾ ಭೆಟೊಂಕ್, ಮ್ಹಣ್ ರೋಶ್ನಾಂ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ! ಹ್ಯಾವೆಳಾ…

ತಾಚಾ ಭೆಸಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ದೋನ್ ದಂದ್ವ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ, ಧೊಸುನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿಂ.!!

ಏಕ್… ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ಚ್ ಆಪ್ತ್ ಮಿತ್ರಾನ್….ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾತ್ವಾಕ್ ದ್ರೋಹ್ ಆಧಾರುನ್ ವಂಚನಾಚಿ ಕುರಾಡ್ ಮಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ, ಕರಾಳ್ ಕರ್ನ್ಯಾಚೆ ಮಿಸ್ತೆರಾ ಅಂಕ್ಡೆ ಸೊಡಂವ್ಚೆ ಪ್ರೇತನ್ ತರ್….

ದುಸ್ರೆಂ…

ಮಿತ್ರಾನ್, ಮಿತ್ರತ್ವೆಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಂಚಿತ್ ಕೃತ್ಯಾವರ್ವಿಂ, ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಅಚಾನಕ್ ಉದೆಲ್ಲಿ ತಿ ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯೆಚಿ ಜಡಾಯ್, ಆತಾಂ ವಿಸ್ರೊನ್, ಪರತ್ ಇಶ್ಟಾಗತೆಚೊ ಹಾತ್ ಮೆಳಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್, ಆಪ್ಣೆಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೆಲೆಂ ಬಲತ್ಕಾರಾರಾಚೆಂ ಮೇಟ್ !

ಆನಿಂ ಹಿಂ ದೋನ್ ಭೊಗ್ಣಾಂಕ್ ಕಾರಾಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆನಿಂ ತಾಚೆರ್ ಎಸಿಡ್ ಉಸ್ಳಾವ್ನ್, ಹ್ಯಾ ಘಂಭೀರ್ ಪರಿಗತೆಕ್ ಪಾವಯ್ಲೊಲೊ ತಾಚೊ ತೊ ಆಪ್ತ್ ಮಿತ್ರ್….ದುಸ್ರೊ ಕೊಣ್0ಚ್ಚ್ ನ್ಹಂಯ್ …

ಬಗಾರ್ ತಾಚಾ ಸಾಂಗಾತಾ ದೀಸ್ ರಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿ ಅಖಂಡ್ ಮಿತ್ರತ್ವರ್ ಆಸ್ಲೊಲ್ಲೊ….

ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ರೋಶ್ನಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾಚೊ ಮ್ಹಾಲಕ್…..ಫೆಡ್ರಿಕ್.!.

ಆನಿಂ ರಿಶಬಾಚೆಂ ಸುಂದರ್ ಜಿವಿತ್….ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಪಾವಯಿಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ‘ಎಸಿಡ್ ದುರಂತ್ ’ ಪ್ರಕರಣ್ ಘಡ್ ಲ್ಲೆಂಯೀ…ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚಾ, ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ರೋಶ್ನಾಂ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾಂತ್.!!

ಆನಿಂ ರಿಶಬ್….ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಎಸಿಡ್ ದುರಂತೆಚಾ ಲಾಂಬ್ ಶುಶ್ರೇಶೆ ನಂತರ್, ಹಾಸ್ಪಿಟಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಲ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ, ಸುಮಾರ್ ಎಕ್ ದೇಡ್ ಮಹಿನ್ಯಾ ನಂತರ್…ಫೆಡ್ರಿಕಾಚಾ ರೋಶ್ನಾಂ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾಕ್ ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಣೆಂ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ…ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್…

ಜ್ಯಾ ದಿಸಾ ತಾಣೆಂ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರೋಧ್ ಭರಿತ್ ಕರ್ನ್ಯಾನ್ ತುಫಾನ್ ಉಟಯಿಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ….

ರಿಶಬ್, ಹಾಸ್ಪಿಟಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್, ತಶೆಂ ಪ್ರಸ್ಥುತ್ ತೊ ಸರಳಾಚೆಂ ಆದಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಆವಾಜ್ ಕರಿತ್ತ್, ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಭೊಂವೊನ್ ಆಸ್ಚಿ ತಿ ಅಸಾಹಾಯೆಕ್ ವಿಶಯ್….

ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ನೆಣಾಂ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ….ಫೆಡ್ರಿಕ್…..

ಆತಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ರಿಶಭ್ ಎಕಾಎಕಿ ಉಬೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ….

ತ್ಯಾ, ಎಕಾ ದೊಳ್ಯಾಚಾ ವಿದ್ರೂಪ್ ರಿಶಭಾಚಿ ವಳಕ್ ಧರುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಆನಿಂ ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ, ತೊ ಏಕ್ ಅಪರಿಚಿತ್ ಭಿಕಾರಿ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ತಾಕಾ ಲೆಕ್ಲೆಂ. ಆನಿಂ ತ್ಯಾದೆಕುನ್…..

ತಾಣೆಂ ಕೌಂಟರಾ ಥಾವ್ನ್0ಚ್ಚ್, ತಾಕಾ ಥಂಯ್ಚ್ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಚ್ಚ್ ರಾವೊಂಕ್ ಹಿಶಾರೊ ಕೆಲೊ. ಆನಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ‘ವೇಯ್ಟರಾಕ್ ’ ಲಾಗಿಂ ಆಪವ್ನ್, ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ಧಾ ರುಪಯ್ ದೀವ್ನ್, ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್, ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಂಡುಂಕ್ ತಾಕಾ ತಾಣೆಂ ತಾಚೆ ಸರ್ಶಿಂ ಧಾಡ್ಲೊ.

ಆನಿಂ ಆತಾಂ….ಫೆಡ್ರಿಕಾಚಿ ನಾ ಸಮ್ಜಣಿಂ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲೊ ರಿಶಭ್….

‘ಹಾಸ್ಪಿಟಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ನಂತರ್, ಆಮ್ಚಿ ಎಕಾಮೆಕಾಚಿ ಹಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ್ ಮುಖಾಮುಖಿ ಭೆಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಫೆಡ್ರಿಕಾಕ್ ಆಪ್ಲಿ ವೊಳೊಕ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ ನಾಂ.’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಮತಿಕ್ ಹಾಡುನ್…..ಆಪ್ಣಾ ಮುಕಾರ್ ಧಾ ರುಪಯ್ ವೊಡ್ಡಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವರಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್, ಶಾಂತ್ ಪಣಿಂ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ…

“ಹಾಂವ್ ತುಜಾ ಧನಿಯಾಚಾ ಭಿಕೆಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಂ….ಬಗಾರ್ ಹಾಂವ್ ತಾಚಾ ಭೆಟೆಕ್ ಆಶೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ದೆಕುನ್ ಏಕ್–ಪಾವ್ಟಿಂ ತುಜಾ ಧನಿಯಾಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಯೇವ್ನ್ ಮಾಕಾ ಮೆಳುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ ”.

ಪೂಣ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಸೈರಣ್ ನಾತ್ಲೊಲೊ ವೇಯ್ಟರ್, ಎಕಾ ಚಿಲ್ಲರ್ ಭಿಕೆಗಾರಾಚೆಂ ಉಧ್ಧಟ್ಪಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮತಿಂ ಜಿರೊವ್ನ್,….ತಾಕಾ ಅಣ್ಕುನ್ ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೊ…

“ಚಲ್-ಗಾ….ಆತಾಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಘೆವ್ನ್ ಚಲ್ ಗಾ”

ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಹೆಂ ನಿರೀಕ್ಶಣ್ ಕರಿನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ರಿಶಭಾಕ್, ತಾಚೆಂ ಕೀಳ್ ವರ್ತನ್ ಪಳೆವ್ನ್, ತಾಚೊ ರಾಗ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಚಡ್ಲೊ. ಸಾಮಾನ್ಯ್ ವೇಯ್ಟರಾ ಥಾವ್ನ್ ಅಸಲೆಂ ಹಲ್ಕ್ ಭರಿತ್ ವರ್ತನ್, ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ…..ಸಗ್ಳೊಚ್ಚ್ ಖುಬಾಳ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ ಕ್ಶಣಾನ್ ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ಸರಳ್ ಕಾಡ್ನ್ ಧರ್ನಿಕ್ ಮಾರ್ಲೊ.

‘ಠಂಯ್ ! ’….

ಕಾಳಿಜ್ ಥರ್ಥಾರಾಂವ್ಚೊ ಹೊ ಸರಳಾ ಆವಾಜ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಚಾ ಕಾನ್ಪಾಟ್ಯಾರ್ ಬಸ್ಲೆಲೆಪರಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲೊಲೊ ತೊ, ಕ್ಶಣಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ಪಾಟಿಂ ದವರಿಲಾಗ್ಲೊ. ತವಳ್-ಚ್ಚ್ ತಾಚೆ ಅಕಾಂತೆ ವಿಜ್ಮಿತೆ ದೀಶ್ಟ್ ಏಕ್ ಘಡಿ ತಾಚೆರ್-ಚ್ಚ್ ಖಂಚುನ್ ರಾವ್ಲೆ.

ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾ ತೊ ವಿದ್ರೂಪಿ ರಿಶಭ್, ಆಪ್ಲೊ ಸರಳ್ ತಾಚೆ ಕುಶಿನ್ ಉಬ್ರಾವ್ನ್….ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಕಾರ್ ವೊಂಟಾಂನಿಂ ಪರತ್ ಗರ್ಜಾಲೊ….

“ದೋನ್0ಚ್ಚ್ ದೋನ್ ಮಿನುಟಾಂನಿಂ ತುಜೊ ತೊ ಧನಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವಾನಾಂ ತರ್, ಧರ್ನಿಕ್ ಮಾರ್ ಲ್ಲೊ ಹೊ ಸರಳ್, ತುಜಾ ತಕ್ಲೆರ್ ಬಸೈತೊಲೊಂ ಖಂಡಿತ್…ಆತಾಂ ಚಲ್ ವೆಗ್ಗಿಂ… ”

ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಯೆಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತೊ ಧಡ್ಧಡ್ಡ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚೊ ವೇಯ್ಟರ್, ತವಳ್ ಚ್ಚ್ ಆಪ್ಲಿ ಆಕಾಂತೆ ದೀಶ್ಟ್ ಪಾಟಿಂ-ಪಾಟಿಂ ರಿಶಭಾಚೆರ್ ಬದ್ಲುನ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಕೌಂಟರಾ ಕುಶಿನ್ ಅಮ್ಸೊರಾ ಮೆಟಾಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಲಾಗ್-ಲ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಧೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ಸೆಕುಂದಾಂನಿಂ…

ಫೆಡ್ರಿಕಾ ಮುಕಾರ್ ಪಾವ್ಲೊಲೊ ತೊ,,,,ರಿಶಭಾಚಿಂ ತಿಂ ಕ್ರೋಧ್ ಭರಿತ್ ಉತ್ರಾಂ ಆನಿಂ ತಾಚಿ ಕ್ರೂರ್ ಭೆಶ್ಟಾವ್ಣಿ ಘಂಭೀರ್ ಥರಾನ್ ತಿಳ್ಸುನ್ ಆಸ್ತಾಂ-ಆಸ್ತಾಂ…..

ವೆವೆಹಾರಾಚಾ ದಬಾವೆರ್ ಆಸ್ಲೊಲೊ ಫೆಡ್ರಿಕ್, ವೇಯ್ಟರ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸರ್ವ್ ಎಕಾ ಕಾನಾನ್ ಆಯ್ಕೊನ್, ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಸೈರಣ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಆನಿಂ ರಾಗಾನ್ ಕ್ಯಾಶಾ ಥಾವ್ನ್0ಚ್ಚ್ ಧೆಂಕ್ಣೊ ಘಾಲುನ್ ಭೊಬಾಟಿ ಲಾಗ್ಲೊ….

“ಕೋಣ್-ರೆ ತೊ ?…ಲೊಟುನ್ ಬಾಯ್ರ್ ಘಾಲಾರೆ ತಾಕಾ”

ಆನಿಂ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚೊ ಹೊ ಕಿಂಕ್ರಾಟೆ ಆವಾಜ್ ಸಂಪ್ಚಾ ಆದಿಂಚ್ಚ್, ಯೆದೊಳ್ ಚ್ಚ್ ಕ್ರೋಧಾಚಾ ವಾದಾಳಾರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ರಿಶಬಾಚೆಂ ಸೈರಣ್ ಚುಕ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ….ಆನಿಂ ಘಡ್ಯೆನ್ ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ಸರಳ್ ಧರ್ನಿ ಥಾವ್ನ್ ಉಟ್ಲೊ!!. ಆನಿಂ ತವಳ್-ಚ್ಚ್ ತಾಚೆ ವಿದ್ರೂಪ್ ವೋಂಟ್ ಕ್ರೋಧಾನ್ ವೆಗ್ಳೆ ಜಾಲೆ….

“ಪಡ್ಪೊಶ್ಯಾ ತುಕಾ ವೊಳಕ್ ಮೆಳಾನಾರೆಂ ?”…ಮ್ಹಣ್ ಬೊಬಾಟೊನ್, ಸರಳ್ ಫೆಡ್ರಿಕಾ ಕುಶಿನ್ ಜೊಕುನ್….“ರಾಸ್ಕಲ್….ಹಾಸ್ಪಿಟಲಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ವಳ್ವಳೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸಾತ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂನಿಂ, ಆಪ್ಲೊ ಈಶ್ಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಎಕಾ ಕಾರಾಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್, ಏಕ್ ಚ್ಚ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾಕಾ ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಲಿ ತರ್, ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ವೊದ್ದಾಟುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಅಸಾಹಾಯೆಕಾಚಿ ವಳಕ್ ತುಕಾ ಮೆಳ್ತಿ….

ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ರಗಾತ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಬುರ್ಶ್ಯಾ ವಂಚಕ್ ಪೆಟ್ಯಾ ….ರಾವ್ ರೆ ಥಂಯ್….ಆಯ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್….ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಮ್ಹಜಿ ವಳಕ್ ದಾಕೈತಾ ಫಟಿಂಗಾ… ”

ಉತ್ರಾಂ ಬರಾಬರ್ ಉಬ್ರಾಯಿಲ್ಲೊ ಸರಳ್ ತೆಣೆಂ ಹೆಣೆಂ ವಾರ್ಯಾರ್ ಮಾರುನ್, ದೊನೀಂ ಕುಶಿನಿಂ, ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕದೆಲಾಂ ಮೆಜಾಂಕ್, ಲೊಟೊನ್ ಆಪ್ಟೊನ್ ಧಪ್ಟೊನ್, ತೊ ಫೆಡ್ರಿಕಾ ಸರ್ಶಿಂ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ!.

ತವಳ್…..ಕಾಳಿಜ್ ಥರ್ಥರಾಂವ್ಚೆಂ, ಹೆಂ ತಾಚೆಂ ಕಠೋರ್ ಭೀಕರ್ ರಾನ್ವೊಟಿ ವರ್ತನ್ ಪಳೆವ್ನ್, ರೆಸ್ಚೋರೆಂಟಾಂತ್ಲೆಂ ಗಿರಾಯ್ಕಿ ತಶೆಂ ಕಾಮಾಗಾರ್ ಭಿಯಾಂನ್ ಘುಸ್ಪೊಡೊನ್ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾವ್ನ್, ತೆಣೆಂ ಹೆಣೆಂ ದಾಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಆತಾಂ….

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ಸೆಕುಂದಾನಿಂ ಅನಿರೀಕ್ಶಿತ್ ಆಕಾಂತೆ ವಾತಾವರಣಾಕ್ ಬದ್ಲಾಲ್ಲ್ಯಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್, ಅಕ್ಲಾಸಾನ್ ಸಗ್ಳೊಚ್ಚ್ ಕಾಲುಬುಲೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಫೆಡ್ರಿಕ್….

ರಿಶಭಾನ್ ಉಚಾರ್ಲೆಲೆಂ …..‘ಈಶ್ಟ್ !…..ಹಾಸ್ಪಿಟಲಾಂತ್ ಸಾತ್ ಮಹಿನೆ!!… ’ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ತಾಚಾ ಮತಿಕ್ ಭಾಲ್ಯಾಂ ಪರಿಂ ರಿಗ್ತಾನಾಂ…ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ‘ಎಸಿಡ್ ಘಾಂಯಾಂಚಾ ’ ವೆಕ್ತಿಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಬೊಳಾನ್ ಜಾಗಯ್ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಆನಿಂ ಆತಾಂ ತಾಚೆ ಕಾಂಪ್ಚೆ ವೋಂಟ್ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೆ….

“ರಿ.. ಶ… ಭ್!…..ರಿಶಭ್!! ”.

ತವಳ್ ಚ್ಚ್…..ಕೊಲೆಜೆಚಾ ದಿಸಾಂನಿಂ, ರಿಶಭಾನ್ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಆದಾರ್ಲೆಲಿಂ, ಬೆಫಿಕೆರ್ ಪೊಕ್ರಿ ವರ್ತಾನಾಂ…ಕಠಿಣ್ ಕ್ರೋಧಾಚಿಂ ಸೈರಣ್ ಚುಕ್ಲೆಲಿಂ ಭೆಂಭರಿತ್ ಉಚಾಂಬಳಿ ಆಕೃಮಣಾಂ….ಸಬಾರಾಂಕ್ ಆಕಾಂತೆ ಆಕ್ಲಾಸಾನ್ ಶಿರ್ಶಿರೊಂಕ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ತಾಚಿಂ ತಿಂ ಜಿಧ್ಧ್ ಫಾರಿಕ್ಪೊಣಾಚಿಂ ಕೃತ್ತ್ಯಾಂ, ವರ್ತನಾಂ… ಹಿಂಸರ್ವ್ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚಾ ಮತಿಂತ್ ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಜಗ್ಲುನ್ ತಾಕಾ ಭೆಶ್ಟಾವ್ನ್-ಆಸ್ತಾಂ…..

ಖಿಣಾನ್ ರಿಶಭಾಚಿ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚಾ ಪಾವ್ಲಾಂಕ್ ಜಾಗಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ !.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ವೇಳ್ ಕಾಡ್ಲೊನಾಂ. ಖಿಣಾನ್ ತೊ ಕೌಂಟರ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ. ದುಸ್ರೆ ಘಡ್ಯೆ….ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾಚಾ ಬಿತರ್ಲ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ಧಾಂವ್ ಮಾರಿಲಾಗ್ಲೊ.!

ತ್ಯಾ ಆಯಿನ್ನ್ ವೆಳಾ…ಭಾಯ್ರ್ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಗಡ್ದಿ ಗಲಾಟೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾಕ್, ‘ಮೆಸ್ಸ್ ರುಮಾಂತ್ ’ ಆಸ್ಲೊಲೊ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚೊ ಬಾಪಯ್, ಖಿಣಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಆನಿಂ ಭಾಯ್ರ್…

ಮುಕ್ಲೆಂ ತೆಂ ಅಕಾಂತೆ ದೃಶ್ಯ್ ಪಳೆತಾಂ, ಥಟಕ್ಕ್ ಜಾಲೊ!.

ಥಂಯ್ಸರ್…ಸರಳ್ ಉಬ್ರಾವ್ನ್ ರಾಗಾನ್ ಬೊಬಾಟ್ಚೊ ಏಕ್ ಅಪರಿಚಿತ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ವಿದ್ರೂಪ್, ಆನಿಂ ತಾಚಿ ಕ್ರೋಧ್-ಭರಿತ್ ಭೀಕರ್ ವರ್ತನ್ ಪಳೆತಾಂ, ತೊಯೀ ಸಗ್ಳೊಚ್ಚ್ ಆಕಾಂತಾನ್ ಥರ್ಥರ್ಲೊ. ಆನಿಂ ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ಗೊಂದೊಳಾಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲೊ ತೊ….

ಏಕ್ ಘಡಿ ತಾಕಾ ತಸೊಚ್ಚ್ ರುಂದಾಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿಂ ಪಳೆಂವ್ಚಾರ್ ಚ್ಚ್ ಪಡ್ಲೊ.!

ಎಕಾ ನದ್ರೆನ್0ಚ್ಚ್, ಕುಡಿಂತ್ ಭೆಂ ಚರಂವ್ಚೆಂ ತಾಚೆಂ ತೆಂ ವಿದ್ರೂಪ್ ವಿಕಾರ್ ಮುಖಮಳ್….

ಏಕ್ ದೊಳೊ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಹುಲ್ಪಾಲ್ಲ್ಯಾ ಘಾಯಾನ್ ತಾಂಬ್ಸೊ ಬುರಾಕ್ಸೊ ಜಾವುನ್, ತಸೊಚ್ಚ್ ತಾಂಬ್ಶ್ಯಾ ಧೊವ್ಶ್ಯಾ ಘಾಯಾಂಚೆಂ ಮಾವ್ ಭರ್ಲೆಲೆಂ ತೆಂ ಎಕಾ ದೊಳ್ಯಾಚೆಂ ವಿದ್ರೂಪ್ ಮುಖಮಳ್ ಪಳೆತಾಂ, ತಾಚಿ ಕೂಡ್ ಶಿರ್ಶಿರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ.

ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ಚ್ ಘಡ್ಯೆ…‘ಪ್ರತ್ಸುತ್ಚಾ ಅಕಾಂತೆ ಘಡಿತಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್, ವೆವೆಹಾರಾ ದೃಶ್ಟೆನ್ ಖಂಡಿತ್ ಅಪಾಯೆಚೆಂ.!’ ಮ್ಹಣ್ ಕ್ಶಣಾನ್ ಮತಿಕ್ ಜಗ್ಲಾತಾನಾಂ, ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ಚ್ ಘಡ್ಯೆ, ತ್ಯಾ ವಿದ್ರೂಪಿ ಉಚಾಂಬಳಿ ವೆಕ್ತಿ ಕುಶಿನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಅಮ್ಸರಿಂ ಮೇಟ್ ದವರಿಲಾಗ್ಲೊ. ಆನಿಂ….

ತಾಕಾ ಶಾಂತ್ ಸಮಧಾನ್ ಕರ್ಚಾ ಭೆಟೆಕ್ ಅತ್ರೆಗುನ್…ತಾಚಾ ಸರ್ಶಿಂ…ಬೋವ್ ಸರ್ಶಿಂ ಪಾವ್ಲೊ. ಆನಿಂ….ಭುಜ್ವೊಣೆಚಾ ಮೊವಾಳಾಯೆನ್ ತಾಚಾ ಭುಜಾರ್ ಹಾತ್ ದವರ್ಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಮೋವ್ ಸ್ಪರ್ಶಾಕ್ ತ್ಯಾ ಕ್ರೋಧಾಂತ್-ಯೀ ಮಾತ್ಸೆಂ ಥಂಡ್ ಜಾಲ್ಲೊ ರಿಶಭ್, ಮೌನ್-ಪಣಿಂ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ.

ಆತಾಂ ಖ್ಶಣಾನ್ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ನಾಜೂಕಾಯೆನ್ ರಿಶಭಾಚಾ, ಭುಜಾಕ್ ಪೊಶೆವ್ನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಾಂತ್ ಸಮಧಾನಿಂ ಉತ್ರಾಂನಿಂ, ತಾಚಾ ರಾಗಾಕ್ ನಿವೊಂವ್ಚೆ ಪ್ರೇತನ್ ತೊ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್….ಕ್ರೋಧ್-ಭರಿತ್ ಲಾಂಬ್ ಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡುನ್ ಆಸ್ಚೊ ರಿಶಭ್, ಆತಾಂ ಸವ್ಕಾಸ್ ಥಂಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ಚ್ ಸ್ವಾಸಾಕ್ ಅನ್ಭೋಗ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ಸೆಕುಂದಾಂನಿಂ….

ಥಂಯ್ಸರ್ಚೆಂ ತೆಂ, ಘಂಭೀರ್ ಆಕಂತಾಚೆಂ ಪರಿಗತ್ ಸುದ್ರೊನ್ ಯೇವ್ನ್, ಹಳ್ತಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಹತೋಟಿಕ್ ಯೆತಾಸ್ತಾಂ…ರಿಶಭ್…ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಂಜರ್ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಕಾರ್ ವೊಂಟಾಂನಿಂ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೊ…

“ಅಂಕಲ್…ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಜಾ ಆಪ್ತ್ ಮಿತ್ರ್ ಫೆಡ್ರಿಕಾನ್, ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾಚಾ ಥಳಾರ್, ಮ್ಹಜಾ ವಳ್ಕೆಕ್ ತಶೆಂ ಜಿವಿತಾಕ್ ಕುರಾಡ್ ಮಾರ್ಲಿ. ಆನಿಂ ಮ್ಹಜೆರ್ ನದರ್ ಘಾಲ್ತಾಂ ಮಾಕಾಚ್ಚ್ ಸೈತ್ ಭಿಂಯಾನ್ ಆಂಗ್ ಕಾಡ್ಚಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಂಟಾಳ್ಯಾ ವಿದ್ರೂಪ್ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ತಾಣೆಂ ಮಾಕಾ ಪಾವಯ್ಲೆಂ!.

ತರೀ…ಹಾಂವೆಂ ಇಶ್ಟಾಗತ್ ಭಾವ್ ಭಾಂದವ್ಪಣಾಚಾ ವೊಡ್ಣೆನ್, ತಾಚೆಂ ತೆಂ ಅವಿಶ್ವಾಸ್ಪೊಣ್, ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೊ ತೊ ಘಾತ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ವಿಸ್ರೊನ್, ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಸಿಲೆಂ. ಆನಿಂ ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಲಜ್ ಸಾಂಡುನ್, ತಾಕಾ ಭೆಟುಂಕ್ ಅತ್ರೆಗಾನ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾ…ತೊ ಅನ್ನಾಡಿ ಮ್ಹಜಿ ವಳಕ್ ಪಾರ್ಕುಂಚಿ ಕುಸ್ಕುಟ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ….”

“ರಿ…ಶ…ಬ್ …” ಆತಾಂ….ಮಧೆಂಚ್ಚ್ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೊ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚೊ ಬಾಪೊಯ್, ಯೆದೊಳ್-ಚ್ಚ್ ತಾಣೆಂಯೀ ರಿಶಭಾಚಿ ವಳಕ್ ಪಾರ್ಕುನ್. ಆನಿಂ ಮೋವ್ ಉತ್ರಾಂನಿಂ ತಾಕಾ ಸಮಧಾನ್ ಕರ್ಚಾ ಪ್ರೇತನಾರ್ ತೊ ಬಡ್ಬಡ್ಲೊ…….

“ಹಾಂವ್ ತುಜೆ ಧೆಧೆಸ್ಪರ್ ಪಣಾಚೆ ಕಠಿಣ್ ಕಶ್ಟ್ ಸಂಕಶ್ಟ್ ಸಮ್ಜತಾಂ…ಆನಿಂ ಮ್ಹಜಾ ಪುತಾನ್ ತುಕಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾರೆಕಾರ್ ಗುನ್ಯಾಂವಾಕ್, ಹಾಂವ್ ತುಜೆ ಲಾಗಿಂ ಮಾಫ್ ಮಾಗ್ತಾಂ…..ಪ್ಲೀಜ್ ತಾಚಾ ಕರ್ನೆಕ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಸಿ….ಕಿತೆಂಯೀ ತೆಂ ಜಾಂವ್, ಹಾಂವ್ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಘೆತಾಂ….”.ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ, ಹಾತ್ ಜೊಡುನ್ !. ಆತಾಂ…..

‘ಪುತಾಚಾ ಜಿವಾ ಭದ್ರತೆಕ್ ಬಚಾವೆಚಿ ಭಿಕ್ !’ ಹೆಂ ಮತಿಕ್ ಆಪ್ಟಾತಾನಾಂ…..‘ಪುತಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಅತೀವ್ ಮೊಗಾನ್, ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಜೊಡ್ಲೆಲೆ ತೆ ಹಾತ್…!’…

ಹೆಂ ಅಪೂರ್ವ್ ದೃಶ್ಯ್ ಪಳೆತಾಂ ಪಳೆತಾಂ….ಧಾರುಣ್ ಕಾಳ್ಜಾಚೊ ರಿಶಭ್, ಸವ್ಕಾಸ್ ಮೊವಾಳ್ಳೊ. ಆನಿಂ ಘಡ್ಯೆನ್…

‘ಆಪುಣ್ ಅಸಲ್ಲ್ಯಾ ಅಪೂರ್ವ್ ಮೊಗಾ ಥಾವ್ನ್ ವಂಚಿತ್ ಜಾಲಾಂ!’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಳ್ ಭಾವನಾಂನಿಂ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಗೆಲೊ. ತ್ಯಾವೆಳಾ ಯೆದೊಳ್ ಸ್ಥಿಮಿತಾರ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಖದ್ವಳೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮತಿಕ್, ನಿಯಂತ್ರಣಾರ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೇತನಾರ್, ತೊ ಮತಿಂತ್-ಚ್ಚ್ ಝಗ್ಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ತೊ ತಾಚಾ ಮತಿಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ರೊಂಬಾಶೆಂ ಪುಸ್ಪುಸಾಲಾಗ್ಲೊ…..

“ಅಂಕಲ್…ತುಜಾ ಪುತಾ ಫೆಡ್ರಿಕಾನ್ ಮಾಕಾ ಕೆಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಗುನ್ಯಾಂವಾ ಖಾತಿರ್ ತುಂ ಬಚಾವೆಚಿ ಭಿಕ್ ಮಾಗೊನ್ ಆಸಾಯ್….ಪೂಣ್ ತ್ಯಾಚ್ಚ್-ಪರಿಂ ತಾಣೆಂ ಮಾಕಾ ಕೆಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಚ್ ತ್ಯಾ ಗುನ್ಯಾಂವಾವರ್ವಿಂ, ಹಾಂವ್ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಗ್ಳೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ…

ಮ್ಹಜಾ ವಂಚಿತ್ ಮೊಗಾಖಾತಿರ್ ಆನಿಂ ತಶೆಂಚ್ಚ್ ತಾಚೆ ಕರಾಳ್ ಕರ್ನೆ ವರ್ವಿಂಚ್ಚ್, ಹಾಂವ್ ವಿದ್ರೂಪಿ ಜಾವ್ನ್ ಭಂವ್ಚಾ ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಜಾ ಸಂಕಶ್ಟಾ ಖಾತಿರ್, ಹಾಂವೆ ತುಜೆ ಲಾಗಿಂ ಕಸಲಿ ಭಿಕ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ?!…..”

ಹೆಂ ಕಾನಿಂ ಘಡ್ಡ್ಘಡ್ಯಾಂ ಪರಿಂ ಆಪ್ಟೊನ್, ಮತಿಂ ವಯ್ರ್-ವಯ್ರ್ ಜಗ್ಲಾತಾನಾಂ…..

ಫೆಡ್ರಿಕಾಚಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಆಪ್ಲೆ ಜೋಡ್ನ್ ಧರ್ಲೆಲೆ ಕಾಂಪ್ಚೆ ಹಾತ್, ಸವ್ಕಾಸ್ ಪರತ್ ರಿಶಬಾಚಾ ಖಾಂದ್ಯಾಕ್ ಬದ್ಲಾಲೆ. ದುಸ್ರೆ ಘಡ್ಯೆ ರಿಶಭಾಕ್ ಭೊಳಾಂವ್ಚಾ ಪ್ರೇತನಾರ್, ತಾಕಾ ವರೆವಿಂಗಡ್ ಎಕಾ ಮೆಜಾ ಮುಕಾರ್ ವ್ಹರಿಲಾಗ್ಲೊ. ಆನಿಂ ಅಶೆಂ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾಂ ವ್ಹರ್ತಾಂ,,,,

ರಿಶಭಾಚೊ ಬಾಪೊಯ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾ ಭಂವ್ತಿ ತಪಾಸಣೆಚಿ ಏಕ್ ನದರ್ ಭಂವ್ಡಾಯ್ಲಾಗ್ಲೊ. ತ್ಯಾವೆಳಾ ತಾಚಾ ಅಂದಾಜೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂಚ್ಚ್….

ಹೊಟೆಲ್ ಸಗ್ಳೆಂ ರಿತೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ !…..ಹೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಅಕಾಂತೆಕ್ ಬುಡ್ಲೊಲೊ ತೊ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾಚೆಂ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ವೆವೆಹಾರಾವಿಶಿಂ ತಾಕಾ ಅಪಾಯೆಭರಿತ್ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿಂ ಬುಡ್ಲೊ. ತವಳ್-ಚ್ಚ್…..

“ಅಂಕಲ್…ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ?”…

ರಿಶಬಾಚೊ ಶೀತಳ್ ಪೂಣ್ ಭೆಶ್ಟಾವ್ಣೆಪರಿಂ ಭಾಸ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ತಾಳೊ ಪರತ್ ತಾಕಾ ಜಾಗಯ್ಲಾಗ್ಲೊ.

ಆನಿಂ ಆತಾಂ….ರಿಶಭಾಚೆಂ ಹೆಂ ಭಿರಾಂತ್ ಉಟೊಂವ್ಚೆಂ ಘಂಭೀರ್ ಸವಾಲ್, ತಾಚಾ ಗರ್ಭಾಂತ್ ವಾದಾಳ್ ಉಟೊಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

‘ರಿಶಭ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾ ಫೆಡ್ರಿಕಾ ವಿರೋಧ್ ಕಸಲೆಂ ತರೀ ಜಾಳ್ ವೊಳುನ್ ಆಸಾ ಕೊಣ್ಣಾ?!’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭಿರಾಂತೆ ಚಿಂತಾಪ್ ತಾಚಾ ಮತಿಂ ಉಮ್ಕಾಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ತವಳ್-ಚ್ಚ್ ತಾಚಾ ಮನಾಂತ್ಲಿಂ ದುಬಾವಿ ಚಿಂತ್ನಾಂಕ್ ದುಬಾವಿ ಅಂದಾಜೆರ್ ವಾಚುನ್, ರಿಶಭ್ ಪರತ್ ಆಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ನಿಚೆವಾವಿಶಿಂ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಜಾಗಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೊ…..

“ಅಂಕಲ್ ಹಾಂವ್ ಖರೆಂಚ್ಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ….ಹಾಂವ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಹಾಂಗಾ ಉಬೊ ಆಸಾಂ ನ್ಹಂಯ್….ಬಗಾರ್ ತುಜಾ ಪುತಾ ಫೆಡ್ರಿಕಾನ್ ತಾಚಾ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಘಾತೆಚಾ ಭಾಲ್ಯಾನಿಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಭೆಸಾಂ ಕೆಲ್ಲಿ ದೂಕ್, ವಿಸ್ರೊಂಚಾ ಖಾತಿರ್ ಪರತ್ ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಮೆಳಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಲಾಂ.

ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಜಾ ಇಶ್ಟಾಗತೆಚಾ ಪವಿತ್ರ್ ಭಾಂದಾವ್ಯಾಕ್ ಕೆಲ್ಲೊ ದ್ರೋಹ್, ಹರ್ಯೆಕ್ ಘಡಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ ಮಾಕಾ ಧೆಧೆಸ್ಪರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ ವ್ಹಯ್.

ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಜಾ ಮೊಗಾಕ್ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ವೆಗ್ಳೆಂ ಕೆಲ್ಲೊ ಘಾತ್, ತಶೆಂಚ್ಚ್ ತೆಂ ಪಾವಾನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜಾ ತ್ಯಾ ಅನಿರೀಕ್ಶಿತ್ ಮೊಗಾ ಆಘಾತೆಚಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಘಾಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ವಳ್ವಳೊನ್ ಆಸ್ತಾಂಚ್ಚ್….

ಆಪ್ಲೊ ಆಪ್ತ್ ಈಶ್ಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾಂ ಮ್ಹಜಾ ಕುಡಿಕ್ ಯೀ ತಾಣೆಂ ಹೊ ವಿದ್ರೂಪ್ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಘಾಯ್ ಕೆಲೊ!. ಆನಿಂ ಮ್ಹಜಾ ಕಾಳ್ಜಾಚೊ ಘಾಯ್ ಗೂಂಡ್ ಕೆಲೊ.!. ತರೀ…”

ತವಳ್ ಆಪ್ಣಾವರ್ವಿಂ ಹಿ ದೂಖ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಸಖಾನಾಸ್ತಾಂ ಉಟ್ಲೊಲೊ ತಾಚೊ ತಾಳೊ ಘಧ್ಘದೆನ್ ಭರ್ಲೊ. ಆನಿಂ ಮುಕಾರ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಸಖಾನಾಸ್ತಾಂ, ತಾಚಿಂ ಮುಕ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತ್ಯಾ ಶೀತಳ್ ಮೌನತೆಂತ್ ಜಾಗಿಂ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಜಿರೊನ್ ಗೆಲಿಂ. ತ್ಯಾವೆಳಾ…

ಫೆಡ್ರಿಕಾಚಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್…ರಿಶಭಾಚಾ ಘಾಯೆಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ ಬುರಾಕಾಂತ್ ಭರ್ಲೆಲಿಂ ದುಖಾಂ ತಾಚಾ ವಿದ್ರೂಪ್ ಪೊಲ್ಯಾರ್ ದೆಂವೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಪಳೆತಾಂ, ತಾಚೆಂ ಆಂಗ್ ಹಿಂವಾಳ್ಳೆಂ!

ಮುಕಾರ್ತಾ ►►►

ಜರ್ ಹಾಂವ್... ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ - ಆದ್ಲೆ ಅವಸ್ವರ್ ►

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.