Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಾಯ್ಕಲ್

SikearmCLMಆಯ್ತಾರಾಚೊ ದೀಸ್. ದನ್ಪಾರಾಂ ಏಕ್ ಬೀಯರ್ ಮಾರ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಕಾಚೆರ್ ಮಾರ್ಗಾ ದೆಗೆಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಲೋಕ್ ಕುಡ್ಸಾಲ್ಲೊ. ಕಿತೆಂಗಿ ಗಲಾಟೊ ಚಾಲು ಜಾಲ್ಲೊ. ಆತುರಾಯೆನ್ ಬಾಯ್ಕ್ ರಾವಯ್ಜೆ ತರ್ ಕೊಣೆಂಗಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖಾಂದಾರ್ ಹಾತ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೊ.

ಕಾಂಯ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ನಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮಾಯ್ಕಲ್. ಭೊಟಾಚಿ ಗಾಯ್ ದೊರಿ ತುಟವ್ನ್ ಬೊಣ್ಕ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಕ್ ರಿಗ್ಲಿ ಖಂಯ್ ಆನಿ ಸಾಕಾಳಿಂ ಬೊಣ್ಕ್ಯಾನ್ ಬಾಂದುನ್ ಘಾಲಿ ಖಂಯ್. ಸೆಜಾರ‍್ಯಾಂಕ್ ದೂದ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ದೆಕುನ್ ಭೊಟಾಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಮಂಡೆಬೆಚ್ಚ ಜಾಲೆಂ ಖಂಯ್. ಭೊಟಾಕ್ ಆನಿ ಬೊಣ್ಕ್ಯಾಕ್ ಬೆಷ್ಟೆಂಚ್ ಝಗ್ಡೆಂ. ಧರ್ಮಾಕ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ. ಪೂಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ ಚಲ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಯ್ಕಲ್ ಬಾಯ್ಕಾಚೆರ್ ಚಡ್ಲೊಚ್. ದೋನ್ ಬೊತ್ಲಿ ಬಿಯರಿಕ್ ಫಡ್‌ಕೊ ಪಡ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಬಾಯ್ಕ್ ಬಾರಾ ಕುಶಿಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ.

ಬಾಯ್ಕ್ ರಾವಂವ್ಚಾ ಫುಡೆಚ್ ಬಾರಾ ಥಾವುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಪಿಡ್ಕ್ ಪೀಟರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಿಡ್ಕಿಶ್ ಸ್ಟಾಯಿಲಿಚೆರ್ ಕೊಂಗ್ಲಿಶ್ ಭಾಷೆನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ನೋ ಮಂಡೆಬೆಚ್ಚ. ವಾಲ್ ಇನ್ ದ ವೆಲ್ಲ್”

ಗಾಂವಾರ್ ಮಾಯ್ಕಲಾಕ್ ಒಳ್ಕಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಕೊಣಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ. ತೊ ಏಕ್ ನೇಕ್ ತರ್ನಾಟೊ. ಸರ್ವಾಂ ಕಡೆ ತೊ ಮೊಗಾಳ್ ಆನಿ ಪ್ರೆಂಡ್ಲಿ. ಸಮಸ್ಸೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಕಾರಣ್‍ಚ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಘಡಿಯೆ ಭಿತರ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಜಾತಾಲೆಂ. ಕೊಣಿ ಮುಕಾರ್ ಮೆಳೊಂ, ಡಾಯಲೋಗ್ ಮಾರ್ನ್ ಜಾಲೊಚ್. ಮಂಡೆಬೆಚ್ಚ ಕರಿನಾಕಾ ವಾ ಮಂಡೆಬೆಚ್ಚ ಜಾಲೆಂಗಿ? ವಾ ಮಾಂಡೆಬೆಚ್ಚ ಕರುನ್ ಕಾಂಯ್ ಪ್ರಯೋಜನ್ ನಾ ಸಾಯ್ಬಾ ಅಶೆಂ. ದೆಕುನ್ ಹಳ್ಳೆಂತ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ತಾಕಾ ಶೋರ್ಟ್ ಫೋರ್ಮಾನ್ ಎಮ್ ಬಿ ಎಮ್ ಮ್ಹಣ್‍ಚ್ ಆಪಯ್ತಾಲೆ. ಲೋಂಗ್ ಫೋರ್ಮ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಾಯ್ಕಲ್. ಹಳ್ಳೆಂತ್ಲೊ ಲೋಕ್‍ಯೀ ಶಿಕ್ಪಿ ಜಾವುನ್ ಯೆತಾಲೊ ನ್ಹಂಯ್ಗೀ? ತಾಂಚ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಸರ್ವಾಂಕ್‌ಯೀ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಸಮ್ಜಾತಾಲೆಂ.

SSK3ದುಬ್ಳಿ ತರಿ ತಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ನ್ ಮಾಯ್ಕಲಾಕ್ ಶಿಸ್ತೆನ್ ವಡ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಬರಿ ಬೂದ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲಿ. ವಾಯ್ಟ್ ಕಿತೆಂ, ತಾಂಕಾಂ ಹಾಂಕಾಂ ಕಶೆಂ ಮಂಗ ಕರ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಕಳಿತ್‌ಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪಾಂಚ್ವೆ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಶಿಕ್ತಾನಾ ಏಕ್ ದೀಸ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ನ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ- ಪಳೆ ಪುತಾ, ತುಂ ಆತಾಂ ವಡ್ ಜಾವುನ್ ಯೆತಾಯ್ ತಿತ್ಲೊಚ್. ಆತಾಂಚ್ ತುವೆಂ ಬರೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಆನಿ ಬರೆಂ ಕರುಂಕ್ ಶಿಕಾಜೆ. ವಾಯ್ಟಾಥಾವುನ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವಾಜೆ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಕೊಣಿ ಕಿತೆಂಯ್ ವಾಯ್ಟ್ ಕರ್ತಾನಾ ತೆಂ ಖಂಡನ್ ಕರಿಜೆ. ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ದೇಕ್ ದೀಜೆ. ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತಾಂಕ್ ಮಾನಾನ್ ಲೆಕಿಜೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಆನಿ ಮಾಯ್ಕಲಾನ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ತಕ್ಲೆಂತ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ದುಸ್ರ್ತಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಮಿಸಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಮಾಯ್ಕಾಲ್ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಬಾಂಕಾರ್ ಚಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಇಷ್ಟಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ  ಬಸೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂಕಾರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಗಾಂವಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಕುವೇಟ್ ಕಿಟ್ಟಿ ಬಾಯ್ ಆಂಗ್ಲೆಂ ಘಾಲುನ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಸೊಮಿ ತುಮ್ಚೆ ಸವೆಂ ಆಸುಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಸರ್ವಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಿಟ್ಟಿಬಾಯ್ ಉಬಿ ರಾವ್‌ಲ್ಲಿ. ಗ್ರಾಚಾರ್‌ಗಿ ಕಿತೆಂಗಿ? ಉಬೆ ರಾವ್ತಾನಾ ಕಿಟ್ಟಿ ಬಾಯೆಚೆಂ ಭ್ರಿಟಿಷ್ ಆಂಗ್ಲೆಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಬಾಂಕಾರ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆ ಚೆಡೆ ತೊಂಡಾಕ್ ಹಾತ್ ಧರುನ್ ಹಾಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಮಾಯ್ಕಲಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಕಿತೆಂಚ್ ಚಿಂತಿನಾಶೆಂ ತಾಣೆಂ ಹಾತ್ ಮುಕಾರ್ ವರುನ್ ಕಿಟ್ಟಿಬಾಯೆಚೆಂ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲೆಂ ಆಂಗ್ಲೆಂ ಧರುನ್ ಬಾಯ್ರ್ ವೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ ತೆಂ ಕಳ್ಚೆ ಭಿತರ್ ಕುವೇಟ್ ಕಿಟ್ಟಿಬಾಯೆನ್ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವೊನ್ ಮಾಯ್ಕಲಾಚ್ಯಾ ಕಾನ್ಪಾಟ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ವಾಜಯಿಲ್ಲೆಂ.

ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಮಂಡೆಬೆಚ್ಚ ಜಾಲ್ಲೊ ಮಾಯ್ಕಲ್ ಅರ್ದ್ಯಾ ಮಿಸಾರ್ ಉಟೊನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಆನಿ ಆವಯ್ಚೆ ದೊಳೆ ಚುಕೊವ್ನ್ ಕಾಜುಚ್ಯಾ ರುಕಾಮುಳಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಹುಸ್ಕಾರುನ್ ರಡ್ತಾಲೊ. ತಾಂತ್ರಿಕತಾ ಮುಕಾರ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರಿ ತ್ಯಾ ಕಾಲಾಚಿ ಕಂತ್ರಿ ಕಥಾ ಜೋರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಕಶಿಗಿ ಖಬರ್ ಮೆಳೊನ್ ಕಾಜುಚ್ಯಾ ರುಕಾಮುಳಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ನ್ ತಾಚಾ ಕಾನ್ಪಾಟ್ಯಾರ್ ಚಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಬೇಕುಫಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಆಪುಣ್ ಖಂಯ್ ಚುಕ್‌ಲ್ಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಯ್ಕಾಲಾಕ್ ಕಳಾನಾಶೆಂ ಮಂಡೆಬೆಚ್ಚ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಫುಡ್ಲೊ ಆಯ್ತಾರ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆ ಮಾಯ್ಕಲ್ ಎಕಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಕಾಂಪೊನ್ ತರಿ ಇಲ್ಲೆಂ ಧಯ್ರ್ ಘೆವುನ್ ಮಾಯ್ಕಲ್ ಕಿಟ್ಟಿ ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೊ. ಹೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಣಿ ಹಾಸೊಂದಿತ್ ಹಾಂವ್ ಆಂಗ್ಲೆಂ ವೊಡ್ಚೊಂನಾ ಮ್ಹಣ್ ದೃಡ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಗಜಾಲ್ ವಿಂಗಡ್‍ಚ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲಿ. ಮೀಸ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಸೊಮಿ ತುಮ್ಚೆಸವೆಂ ಅಸೊಂ ಮ್ಹಣಾಜೆ ತರ್ ಉಬಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಿಟ್ಟಿಬಾಯೆನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಆಂಗ್ಲೆಂ ಉಟ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹೆಂ ಪಳೆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಯ್ಕಲಾಕ್ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾಗಾನ್ ತಾಣೆಂ ತಿಚೆಂ ಆಂಗ್ಲೆಂ ಹಾತಾನ್ ಜೊರಾನ್ ಭಿತರ್ ಲೊಟ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಖಿಣಾಭಿತರ್ ಕಿಟ್ಟಿಬಾಯೆಚೊ ಹಾತ್ ಪರತ್ ಮಾಯ್ಕಲಾಚ್ಯಾ ಗಾಲಾರ್ ಬಿಗ್ದಾಲ್ಲೊ. ಚೆಡೆ ಪೂರಾ ಕಿಸ್ಕಿಸೊನ್ ಹಾಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಪರತ್ ಮಾಯ್ಕಲ್ ಮಾಂಡೆಚ್ಚ ಜಾವ್ನ್ ಘರಾ ಧಾಂವ್‌ಲ್ಲೊ.

ಸಾತ್ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಚ್ಯಾ ರಜೆಂತ್ ತಾಕಾ ಆವಯ್ನ್ ಟೌನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂಕ್ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಥಂಯ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾವ್ತಾನಾ ಹಳ್ಳೆಚ್ಯಾ ವಾತಾವರಣಾಂತ್ ವಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಕಾಂಯ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿಚಿ ಆಶಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಕ್ ಮಾಯ್ಕಲಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಚೊಚ್ ಚೆರ್ಕೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಬರೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ರಾತಿಕ್ ಮಾಯ್ಕಲಾಕ್ ನೀದ್ ಪಡೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಫಾಂತೆಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಘರಾಚ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಗೆಟಿಚ್ಯಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಣ್‌ಗಿ ಧಾಂವ್ಚೊ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂ. ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ದೆಕ್ತಾನಾ ತ್ಯಾ ಬಾರಿಕ್ ಮಾರ್ಗಾರ್ ಕೋಣ್‌ಗಿ ದೋಗ್ ವೆಗಾನ್ ಧಾಂವ್ತಾಲೆಂ. ಚೋರ್ ಜಾಯ್ಜಾಯ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ನಾ ತರ್ ಕಾಳಾಕಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೋಣ್ ಧಾಂವ್ತಾ? ಖಂಯ್ ಪುಣಿ ಚೊರಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ಜಾಯ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಪಾಟಾಪಟ್ ಆನಿ ದೋಗ್ ಚೊರ್‌ಯೀ ಧಾಂವೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಜಾವುನ್ ಮಾಯ್ಕಲ್ ಪೂರಾ ಘಾಬರ್ಲೊಲೊ. ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ತಾಕಾ ಕಳಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಪತ್ತೇದಾರಿ ಕಾಣಿಯೊ ವಾಚ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ತ್ಯೊ ಪೂರಾ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಉಬ್ಯೊ ಜಾಲ್ಯೊ. ಪರತ್ ಆವಾಜ್ ಯೆತಾನಾ ಘಾಬರ್ಲೆಲ್ಯಾ  ಮಾಯ್ಕಲಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ತಿಳ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆನ್ಯೇಕ್ ಚೋರ್ ಕಾಳೆಂಚ್ ಬನಿಯಾನ್ ಘಾಲುನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಆಂಗಾಕ್ ಕರಿ ಆನಿ ತೇಲ್ ಪುಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ಜಾಯ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಮಾಯ್ಕಾಲಾನ್. ತಾಕಾ ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ದನ್ಪಾರ್ ಜಾತಾನಾ ತಾಕಾ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕಾಂಪೊನ್ ತಾಣೆಂ ಮಾವ್ಶೆಚ್ಯಾ ಪುತಾ ವಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲಿ. ವಲ್ಲಿ ವಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೊ. ಮಾಯ್ಕಲಾಕ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಮಂಡೆಚ್ಚ ಜಾಲ್ಲೆಂ. “ತೆ ಸಾಕಾಳಿಂ ಉಟೊನ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಕರ್ಚೆ ತರ್ನಾಟೆರೆ. ಸದಾಂಯ್ ದಾಂವ್ತಾತ್. ಜಿವಾಕ್‌ಯೀ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಜಾತಾ. ಬೋಡಿ ಘಟ್ ಜಾತಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆನ್ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಮಂಗ ತುಂ” ಪರತ್ ಹಾಸ್‌ಲ್ಲೊ ವಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ನೀಜ್ ಗಜಾಲ್ ಕಳಾನಾಶೆಂ ಮಂಡೆಚ್ಚ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಮಾಯ್ಕಲಾಕ್ ಪರತ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಲೊ ತೊ ಬಿರ್ಮತ್ ಆನಿ ವಿಷಯ್ ಸಮಾ ಕಳಾನಾ ತರ್ ಖಂಡಿತ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಕರಿಸೊಂನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ.

ತಾಂಚ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಕೇವಲ್ ಮಾಗ್ಗಿ ಬಾಯೆಗೆರ್ ಮಾತ್ರ್ ಟಿವಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಪಯ್ಸ್ ಗಾದ್ಯಾ ದೆಗೆರ್ ಮಾಗ್ಗಿ ಬಾಯೆಚೆಂ ಹಿತಾಲ್ ಆನಿ ಘರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮಾಗ್ಗಿಬಾಯೆಚಿ ಟಿವಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಮಾಯ್ಕಲ್ ವೆತಾಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಣೆಂ ಟಿವಿಚೆರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪಳೆಯಿಲ್ಲೆ. ತಾಣಿಂ ಖೆಳ್ಚಿಂ ಪಳೆತಾನಾ ಮಾಯ್ಕಲಾಚೆಂ ಆಂಗ್ ಮಿರ್ಮಿರ್ತಾಲೆಂ. ಆಪುಣ್‌ಯೀ ಏಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆನ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ಉಚಾರ್ತಾನಾ ಮಾಗ್ಗಿಬಾಯೆಚೆಂ ಧುವ್ ಸಿಂತಿಯಾ ತಾಕಾ ಮಕ್ಕರ್ ಕರುನ್ ಹಾಸ್ತಾಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ವಲ್ಲಿನ್ ವಿವರ್ಸಿತಾನಾ ತಾಚೆಂ ಸಪಣ್ ಜಾರಿ ಜಾಂವ್ಚೊ ವೇಳ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸಿಂತಿಯಾಕ್ ಮ್ಹಜಿ ತಾಕತ್ ದಾಕಯ್ತಲೊಂ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಾಕಾಳಿಂಚಿಂ ಪಾಂಚ್ ಜಾತಾನಾ ಮಾಯ್ಕಲ್ ಗೆಟಿಕಡೆ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ. ದೋಗ್ ಚೋರ್ ಧಾಂವೊನ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಆನಿ ದೋಗ್ ಚೋರ್‌ಯೀ ಧಾಂವ್‌ಲ್ಲೆ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ತೊ ಕಾಳೊ ಚೋರ್‌ಯೀ ಧಾಂವ್‌ಲ್ಲೊ. ಮಾಯ್ಕಲ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಧವೆಂ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಎಕ್ಲೆಂ ಚೊಟ್ಟೆಂ ಧಾಂವೊನ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ತಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಮಾಯ್ಕಲ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೊ. ತೆಂ ಉತ್ರಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಜೋಶಾನ್ ಭರೊನ್ ಮಾಯ್ಕಲ್‌ಯೀ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೊ. ಅರ್ಧೆಂ ಫರ್ಲಾಂಗ್ ಧಾವಾಜೆ ತರ್ ಮಾಯ್ಕಾಲಾಕ್ ಪುರಾಸಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸಾಂತ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಮೆಳಾಜೆ ತರ್ ತಾಣೆಂ ಧಾವಾಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂವ್ಚೆ ಚೊಟ್ಟೆಂ ಎಕಾಚ್ ವೆಗಾನ್ ಧಾಂವ್ತೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಚಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಪೆಟೆ ಶಿಮ್ಟಿ ಹಾಲವ್ನ್ ತಾಚೆ ಭೊಂವಾರಿಂ ಧಾಂವಾಲಾಗ್ಲೆ. ಸದಾಂಚಿ ಒಳೊಕ್ ಆಸ್ತೆಲಿ, ಪೂಣ್ ಹೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಧಾಂವೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಯ್ಕಲಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಪೆಟೆ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವೊನ್ ಆಂಗಾರ್ ಪಡೊಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ಮಾಂಡೆಚ್ಚ ಜಾಲ್ಲೊ ಮಾಯ್ಕಲ್ ವಾಂಚ್ಲ್ಯಾರ್ ಭಿಕ್ ಮಾಗೊನ್ ಪುಣಿ ಖಾಯ್ನ್ ಮ್ಹಣ್ ಘುಂವೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೊ. ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಂವ್ಚಾ ಫುಡೆ ಫಾತ್ರಾಕ್ ದಾಂಟೊನ್ ವೊಮ್ತೊಚ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಯ್ಕಲಾಕ್  ಧಾಂವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾಂನಿ  ಕುಲ್ಯಾಕ್, ಪಾಟಿಕ್ ಆನಿ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಸಾತಾಟ್ ಘಾಸ್ ಘಾಲ್ಲೆ. ತೆದ್ನಾಂ ತೆಂ ಚೆಡುಂ ಪಾಟಿಂ ಧಾಂವೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ಪೆಟ್ಯಾಂಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಮಾಯ್ಕಲಾಕ್ ವಯ್ರ್ ಉಕಲ್ನ್ “ಹೊ! ಸೊ ಸೇಡ್. ವಾಟಿಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್?” ಮ್ಹಣಾಲೆಂ. ಮಾಯ್ಕಲಾಕ್ ಹಾಂಗಾ ದುಕಿನ್ ವಾಟಿಸ್ ಪಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾತಿತ್ಲೆಂ ಮಂಡೆಬೆಚ್ಚ ಜಾಲ್ಲೆಂ. “ಮಾಯ್ ನೇಮ್ ಮಾಯ್ಕಲ್” ಮ್ಹಣೊನ್ ಉಟೊನ್ ಧಾಂವ್‌ಲ್ಲೊ ಮಾಯ್ಕಲ್ ಮಾವ್ಶೆಗೆಲ್ಯಾ ಚೊವ್ಕೆಂತ್‌ಚ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೊ. ಗಜಾಲ್ ಕಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ಮಾವ್ಶೆನ್ ದೋನ್ ಗಾಳಿ ದಿಲ್ಲ್ಯೊ. ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಮುಗ್ದಾಲ್ಲೆಂ. ಮೆಡಲ್‌ಯೀ ದಿಲ್ಲೆಂ- ತ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾಂನಿ. ಧರ್ಮಾಕ್ ಮಂಡೆಬೆಚ್ಚ.

ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಆಟ್ ವೊರಾಂಚ್ಯಾ ಲಾಟಾರಿ ಬಸ್ಸಾರ್ ಮಾಯ್ಕಲಾಕ್ ಆನಿ ವಲ್ಲಿಕ್ ದಾಕ್ತೆರಾ ಸರ್ಶಿಂ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮಾವ್ಶೆನ್. ಘಾಯಾಂಚಿ ದೂಕ್ ಘೆವುನ್ ಬಸೊಂಕ್ ಕಷ್ಟತಾಲೊ ಮಾಯ್ಕಲ್. ಅರ್ಧ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಕೊಣಾಕ್‌ಗಿ ದೆಂವಯ್ತಾನಾ ಬಸ್ಸ್ ಬಂದ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸಾತಾಟ್ ಪೆಸೆಂಜರ್ ದೆಂವೊನ್ ಬಸ್ಸ್ ಲೊಟ್ತಾಲೆ. ಕಂಡಕ್ಟರಾಚೆ ಉರ್ಕುಟಾವ್ನ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆ ದೊಳೆ ಪಳೆವ್ನ್ ಭಿಯೆವ್ನ್ ವಲ್ಲಿ ಆನಿ ಮಾಯ್ಕಲ್‌ಯೀ ದೆಂವೊನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಸ್ಸ್ ಲೊಟುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಬಸ್ಸ್ ಚಾಲು ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಲೊಟುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಪೆಸೆಂಜರ್ ಧಾಂವೊನ್ ವಚೊನ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ಚಡ್ತಾನಾ ಮಾಯ್ಕಲ್ ಆನಿ ವಲ್ಲಿ ಥಂಯ್ಚ್ ಬಾಕಿ ಜಾಲ್ಲೆ. ದರಬಸ್ತ್ ಧುಳ್ ಉಬವ್ನ್ ಬಸ್ಸ್ ಚಲ್ತೆಚ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮಾಗಿರ್ ಮಾಂಡೆಚ್ಚ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವಾತ್‌ಗಿ?

SSK2ಚಲೊನ್‍ಚ್ ದಾಕ್ತೆರಾ ಸರ್ಶಿಂ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆನಾಕ್ ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ದೋನ್ ಇಂಜೆಕ್ಶನಾ ಆನಿ ವೀಸ್ ಗುಳಿಯೊ ದಿಲ್ಲ್ಯೊ. ಪೆಟ್ಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಚ್ ರಾವಾ. ಖಂಯ್ ಪುಣಿ ಪಿಶೆಂ ಲಾಗ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಇಂಜೆಕ್ಶನ್ ದೀಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದಾಕ್ತೆರಾನ್. ಹೊ ಪೆಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ದಿಂವ್ಚೊ ದಾಕ್ತೆರ್ ಆಸ್ತಾಲೊ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮಾಯ್ಕಲಾನ್ ಮಂಡೆಬೆಚ್ಚ ಕರುನ್.

ಮಾವ್ಶೆನ್ ದೊನ್‍ಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ತಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸಿಂತಿಯಾಕ್ ಕಳಾತ್ ತರ್ ಮಸ್ಕಿರ್ಯೊ ಕರಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಘರಾಂತ್ ಥಾವುನ್ ಭಾಯ್ರ್‌ಚ್ ವಚಾನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಹರಾಮಿ ಪೆಟ್ಯಾಂನಿ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲ್ಲಿ ರೀತ್ ಚಿಂತಾನಾ ತಾಚೆ ಘಾಯ್ ಉಸ್ಕಾತಾಲೆ ಆನಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ವಿಸ್ರೊನ್‍ಚ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಕಠೀಣ್ ಮಾಂಡೆಚ್ಚ ಜಾತಾಲೆಂ.

ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಮೀಸ್ ಜಾತಚ್ ಸಿಂತಿಯಾ ಧಾಂವೊನ್ ತಾಚೆ ಸರ್ಶಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಖಂಯ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ತೆಂ ಕಿಡ್ಕಿಡೊನ್ ಹಾಸೊನ್. ಮಾಯ್ಕಲಾಕ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಲೊ? ತೆದ್ನಾಂ ಲತಾ ಮಂಗೆಶ್ಕರಾನ್ ಪದ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಸಿಂತಿಯಾಚೊ ತಾಳೊ ಹಳೂ ವ್ಹಾಳ್ಳೊ. ಟೊಮಿ ಟೈಗರ್, ಕಾಲೂ ಜಿಮ್ಮಿ … ಭೌಭೌಭೌ… …..ಟೆಂಟೆಂಟೆಂ ಹೆಡಾವ್ನ್ ಧಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಿಂತಿಯಾಕ್ ಪಳೆತಾನಾ ಮಾಯ್ಕಲಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಮೋಗ್ ಕಿರ್ಲಾಲ್ಲೊ ಕೊಣ್ಣಾ. ತರ್ನಿ ಪ್ರಾಯ್ ನ್ಹಂಯ್ ವೇ?

ಸಿಂತಿಯಾಗೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡುನ್ ವಾಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ  ಸರ್ವ್ ಕಾಣಿಯಾಂ ಬುಕಾನಿ ಮೋಗಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ವಾಚ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಆತಾಂ ತಾಕಾ ಕಳೊನ್ ಯೆತಾಲಿಂ. ದೀಸ್ ಧಾಂವ್ತಾನಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಫೆಸ್ತ್ ಆನಿ ನಾಟಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಿಂತಿಯಾಚಿ ಭೆಟ್ ಜಾತಾಲಿ. ತಾಚೆಥಾವುನ್ ಪಯ್ಸ್ ವೆತಾನಾ ಮಾಯ್ಕಲಾಕ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಜಾತಾಲೆಂ. ಹೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸಿಂತಿಯಾ ರಂಗೀನ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೆಂ, ಮಾಂಡೆಚ್ಚ ಕರಿನಾರೆ ಮಾಯ್ಕಲ್. ಹ್ಯಾ ಡಾಯಲೋಗಾಂತ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಖುಶಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.

ಧಾವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಂಪೊನ್ ಯೆತಾಲಿ. ತ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್. ಸಿಂತಿಯಾಕ್ ವಿಶ್ ಕರ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಉಮೊ ದಿಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಯ್ಕಲಾಕ್ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಕಶೆಂ ಆನಿ ಖಂಯ್ ದಿಂವ್ಚೊ? ಕೊಣಿ ಪಳೆತ್ ತರ್? ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ತಾಕಾ ಕಿಟ್ಟಿಬಾಯೆಚ್ಯಾ ದೋನ್ ಥಾಪ್ಡಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೇವ್ನ್ ಮಂಡೆಬೆಚ್ಚ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಡ್ರಾಮಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಸಿಂತಿಯಾಕ್ ಡ್ರಾಮಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾತಿಕ್ ಘರಾ ಪಾಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಾಯ್ಕಲಾನ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಮಾಮ್ಮಿಯೀ ಒಪ್ಪಾಲ್ಲಿ. ಡ್ರಾಮಾ ವೆಳಾರ್ ಲವ್ ಸೀನ್ ಜಾತಾನಾ ಮಾಯ್ಕಲಾಕ್ ಮತಿಂತ್ ಉಮಾಳೆ ತಡ್ವೊಂಕ್ ತಾಂಕಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆ. ಆಜ್ ಏಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತೊಲೊಚ್. ವಾಟೆರ್ ಕೊಣಿ ನಾಂತ್, ಕಸೊ ಪುಣಿ  ಸಿಂತಿಯಾಕ್ ಏಕ್ ಕೀಸ್ ದಿತಲೊಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಗುಡ್ಯಾದೆಗೆಚಿ ವಾಟ್. ವೊರಾಂ ಸಾಡೆ ಇಕ್ರಾ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಮಾಮ್ಮಿ ರಾಕ್ತಾ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಆತಾಂ ಖಂಡಿತ್ ಗಾಳಿ ದಿತಾ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಸಿಂತಿಯಾ ವೆಗಾನ್ ಚಲೊನ್.

ತಿಂ ಘರಾ ಕಡೆ ಪಾವ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಜಾಲಾಲಾಗಿಂ ಪಾವಾಜಾಯ್ ತರ್ ಸಿಂತಿಯಾಗೆಲೆಂ ಸುಣೆಂ ಘೊಂಕುನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಮಾಯ್ಕಲಾಕ್ ಎಕಚ್ಚಾಣೆಂ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ರೇಸಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಮಂಡೆಬೆಚ್ಚ ಜಾವುನ್ ಭಿಯಾನ್ ತೊ ಕಾಂಪ್ತಾಲೊ. ಸಿಂತಿಯಾನ್ ತಾಚೊ ಬಾವ್ಳೊ ಘಟ್ ಧರುನ್ ಲಾಗಿಂ ವೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಘಾಮೆಂವ್ಚಾ ಮಾಯ್ಕಲಾಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಕಳ್ಳೆಲಿಂ ಜಾಯ್ಜಾಯ್. “ಮಾಂಡೆಚ್ಚ ಕರಿನಾಕಾರೆ ಮಾಯ್ಕಲ್. ತೆಂ ಮ್ಹಜಾ ಮೊಗಾಚೆಂ ರುಬಿ. ಕಾಂಯ್ ಕರಿನಾ ತಕ್ಲೆಕ್ ಪೊಶೆಲ್ಯಾರ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಪ್ರೆಂಡ್ ಜಾತಾ” ಸಿಂತಿಯಾನ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗಾಜೆ ತರ್ ಸುಣೆಂ ಯೇವ್ನ್ ಮಾಯ್ಕಲಾಕ್ ಹಾತಾಕ್ ಆನಿ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಹುಂಗೊನ್ ಶಿಮ್ಟಿ ಹಾಲೊಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಚಲ್ ಯಾ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಸಿಂತಿಯಾ ಮಾಯ್ಕಲಾಚೊ ಹಾತ್ ವೊಡುನ್. ಹೊಚ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಮಯ್ಕಾಲಾನ್. “ಸಿಂತಿಯಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಉಮಾಳ್ಯಾಂನಿ ಭರೊನ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ವೆಂಗ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತಾಚೆ ಗ್ರಾಚಾರ್ ತಾಚೆ ಮುಕಾರ್ ಉಬೆ ಜಾಲ್ಲೆ. ಪೆಟೊ ಘೊಂಕ್‌ಲ್ಲೊ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮಾಗ್ಗಿಬಾಯೆನ್ ಜಾಲಾಚೊ ಲಾಯ್ಟ್ ಘಾಲುನ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಮಾತ್ಯಾರ್ ಶೆಳೆಂ ಉದಕ್ ವೊತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ನಿರಾಶಾ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲಿ. ಕಠೀಣ್ ಮಂಡೆಬೆಚ್ಚ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

“ಕಿತ್ಲೊ ವೇಳ್‌ಗೊ ತುಮ್ಕಾಂ ಯೇಂವ್ಕ್?” ಧೆಂಕ್ಣೊ ಘಾಲೊ ಮಾಗ್ಗಿಬಾಯೆನ್. “ವಚಾ ಜೆವಾ ಆನಿ ತುಂ ಹಾಂಗಾಚ್ ನಿದೆರೆ. ಸಾಕಾಳಿ ವಚ್ಯೆತ್. ರಾತಿಕ್ ವಚೊನ್ ಕಾಂಯ್ ಕೀಸ್ ಘಡ್ಲೆಂ ತರ್ ತುಜಿ ಮಾಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಪ್ಸುನ್ ಘಾಲಿತ್” ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಸ್ರಾಂವ್ಕ್ ಪಳೆತಾಲಿ ಮಾಗ್ಗಿಬಾಯ್.

ತಿಚ್ಯಾ ಧೆಂಕ್ಣ್ಯಾಕ್ ಮಾಯ್ಕಲ್ ಹೈರಾನ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತರಿ ತಾಕಾ ಭಾಜ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಪರತ್ ಆಶಾ ಜಿವಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತೊಲೊಚ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಕಾಂಯ್ ಕೀಸ್ ಘಡ್ತೆಲೆಂಚ್. ಕೀಸ್ ದಿತಲೊಂಚ್.

SSK1ಭಾಯ್ರ್ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ನಿದ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಯ್ಕಲಾಕ್ ನೀದ್ ಯೇನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಜೆವಾಣ್ ಕರ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಚೆಂ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಂತಿಯಾಕ್ ಕಳ್‌ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್. ತಾಣೆಂ ಆಂಬೊರ್ ಪಿಕೊ ಹಾಸೊ ಪಾಟಿಂ ದಿಲ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ತೆಂ ಯೆತೆಲೆಂ, ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ವೆಂಗ್ತೊಲೊಂ. ತಾಚ್ಯಾ ವೊಂಟಾರ್ ಮ್ಹಜೆ ವೋಂಟ್ ದಾಂಬ್ತೊಲೊಂ… ಮಾಯ್ಕಲಾಕ್ ಉಮಾಳೆ ತಡ್ವುಂಕ್ ತಾಂಕಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆ. ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಳೊಕ್‌ ಆಸೊನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ದಿಸಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಭಿತರ್‌ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಮಾಗ್ಗಿಬಾಯ್ ಘೊರೆಂವ್ಚೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾಲೆಂ. ಸಿಂತಿಯಾ ಆನ್ಯೆಕಾ ಕುಡಾಂತ್ ನಿದ್‌ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಮಾಯ್ಕಲಾನ್ ಪಳೆಯಿಲ್ಲೆಂ.

 ಸುಮಾರ್ ವೇಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಮಾಯ್ಕಲಾನ್ ವಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಶಿಂಕ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲಿ. ಸಿಂತಿಯಾಕ್ ಕಳ್ಳೆಂ ಜಾಯ್ಜಾಯ್. ದೋನ್‍ಚ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ ಹಳೂ ಪಾಂಯಾಂಚೊ ಆವಾಜ್ ತಾಕಾ ಆಯ್ಕಾಲೊ. ಭರ್ಮಿದೆಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮಾಯ್ಕಾಲಾಚ್ಯಾ ವೊಂಟಾಂಚೆರ್ ಸಿಂತಿಯಾಚೆ ವೋಂಟ್ ದಾಂಬ್ಲೆ. ಮಾಯ್ಕಲ್ ಸಗ್ಳೊಚ್ ಥರ್ಥರ್‌ಲ್ಲೊ. ಆಪುಣ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ಗಾರ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಕಳ್ಳೆಂನಾ. ಖಂಯ್ ಆವಾಜ್ ಜಾತಾ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್ ಭಿಂಯೆವ್ನ್ ಸಕಾಸ್ ಹಾತ್ ವರುನ್ ತಾಣೆಂ ಸಿಂತಿಯಾಕ್ ವೆಂಗ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಿಂತಿಯಾ ಪಾಟಿಂ ಸರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹಾತಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ನಸೀಬ್. ದೋನ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ ಪರತ್ ಮೆಟಾಂಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಾಲೊ. ಆತಾಂ ಮಾಯ್ಕಲಾನ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಬಾಂದ್ಲೊ. ಸಿಂತಿಯಾಚೆ ಕೇಸ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ ಆನಿ ವೋಂಟ್ ತಾಚ್ಯಾ ಗಾಲಾಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೆ. ತೆಂ ಪಯ್ಸ್ ವಚಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಿಯಾನ್ ಮಾಯ್ಕಲಾನ್ ತಾಚಿ ಪಾಂತಿ ಧರುನ್ ಜೊರಾನ್ ವೊಡ್‌ಲ್ಲಿ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಸ್ವಾದಿಕ್ ಘಡಿಯೆ ಜಿಣಿಯೆಂತ್‍ಚ್ ವಿಸ್ರನಾ ತಸಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲೆಂ! ಪಾಂತಿ ವೊಡುನ್ ಎಕಾ ಖಿಣಾ ಭಿತರ್ ಕಾಂಯ್ಕು ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ಆವಾಜ್ ತಾಕಾ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೊ ಅನಿ ತಾಚ್ಯಾ ವೊಂಟಾಕ್ ಕೀಸ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಸಿಂತಿಯಾ ನ್ಹಂಯ್ ಬಗಾರ್ ತಾಚೆಂ ಕೊಲ್ಗೆಂ ರುಬಿ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಚೆ ಫುಡೆ ರುಬಿನ್ ಮಾಯ್ಕಲಾಚ್ಯಾ ಮುಸ್ಕಾರಾಕ್‌ಚ್ ಘಾಸ್ ಘಾಲ್ಲೊ. ಮಾಯ್ಕಲಾನ್ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲಿ. ಸಿಂತಿಯಾಚಿ ಪಾಂತಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಕೊಲ್ಗ್ಯಾಚಿ  ಶಿಮ್ಟಿ ವೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೊಲ್ಗೆಂಯ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತೆಲೆಂ?ಪಾಪ್. ತಾಕಾಯೀ ಮಂಡೆಬೆಚ್ಚ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ಜಾಯ್. ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ತಾಚ್ಯಾ ಬೊಬೆಕ್ ಮಾಗ್ಗಿಬಾಯ್ ಆನಿ ಸಿಂಥಿಯಾ ಲಾಯ್ಟ್ ಪೆಟೊನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್‌ಲ್ಲಿಂ. ತಾಂಕಾಂ ದೆಕ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ತೆಂ ಹರಾಮಿ ಕೊಲ್ಗೆಂ ಪರತ್ ಮಾಯ್ಕಲಾಕ್ ಏಕ್ ಘಾಸ್ ಕಾಡುನ್ ದೆಗೆಚ್ಯಾ ದಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಂವ್‌ಲ್ಲೆಂ. ದಿಗ್ಬ್ರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಂತಿಯಾನ್ ವಸ್ತುರಾನ್ ತಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಆನಿ ಹಾತಾಚ್ಯಾ ಘಾಯಾಚೆಂ ರಗತ್ ಪುಸ್ತಾನಾ ಮಾಯ್ಕಲಾಕ್ ವೆರೊನಿಕಾನ್ ಜೆಜುಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಪುಸ್ಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಚೊ ಸ್ಪರ್ಶ್ ಮಾಯ್ಕಲಾಕ್ ಸಂತೊಸ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಆತಾಂ ಜೆರ್ಬಾಂದಾಚ್ಯಾ ಮಾರಾಂಚೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ದಿತಾಲೊ. ಆಂಗಾರ್ ಖಿಳೆ ತೊಪ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ.

ಮಾಯ್ಕಲಾಕ್ ಕುವೇಟ್ ಕಿಟ್ಟಿಬಾಯೆಚೆಂ ಕುಲ್ಯಾಂ ಮದೆಂ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲೆಂ ಆಂಗ್ಲೆಂ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ದಿಸ್ಲೆಂ .ತಿಣೆಂ ಕಾನ್ಪಾಟ್ಯಾಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾರಾಂಚಿ ದೂಕ್ ಉಸ್ಕಾಲಿ. ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸಾಂತ್ ಧಾಂವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರೇಸಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ಲಾಟಾರಿ ಬಸ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಸಿಂತಿಯಾಚಾ ನಾಂವಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸುಣ್ಯಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಮ್ಯಾಚಿಂ ಮೊಗಾಳ್ ಭಾವಾನಾಂ ಹುನ್ ಚಾ ಖತ್ಕತ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಹುಲ್ಪಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ.

ಮಾಯ್ಕಲಾಕ್ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಇತ್ಲೆಂ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಜಾಂವ್ಚೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ಘಂಟ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ಸಿಂತಿಯಾಕ್ ವೆಂಗೊಂಕ್ ಆಶೆಲ್ಲೊ ಮಾಯ್ಕಲ್ ತಾಕಾ ಲೊಟುನ್ ಸೊಡುನ್ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಲ್ತೆಚ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೊ. ಜಾಲಾಚ್ಯಾ ಪೊಂತಾರ್ ಪಾವಾಜೆ ತರ್ ತೊಚ್ ರಂಗೀನ್ ಆವಾಜ್ ಪರತ್ ತಾಕಾ ಆಯ್ಕಾಲೊ- “ಮಂಡೆಬೆಚ್ಚ ಕರಿನಾಕಾರೆ ಮಾಯ್ಕಲ್!”

CKR

► ಶಿಕೇರಾಮ್, ಸುರತ್ಕಲ್.

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.