Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ವಿಲ್ಫಿ ತುಜೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಧೊಸ್ತಾನಾ…

ವಿಲ್ಫಿ ತುಜೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಮಾಕಾ ಧೊಸ್ತಾನಾ… ತುಂ ಸರ್ಗಿಂ ದಾರಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳ್ಜಾ ದಾರ್ ಬಡಯ್ತಾಯ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಭುಜಯ್ತಾಯ್. ತುಜೊ ತಾಳೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ಜಾಗೊವ್ನ್, ತುಜಿ ಗಾಯಾನಾಂ ಗಾಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ದಿತಾಯ್ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಗಾಯಾನಾಂ ಸ್ವಾದಾಂತ್ ತುಂ ಮ್ಹಜೆಸಂಗಿ ಆಸ್ತಾಯ್.

ಅಶೆಂ ವಿಲ್ಫಿ ಮಾಕಾ ಧೊಸುಂಕ್ ಭುಜಂವ್ಕ್ ಸದಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ರಾಜ್ ಕರುನ್ ಆಸೊಂಕ್, ಕಾರಣ್ ಆಸಾ. ಮನಿಸ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಲೆಂ ದೆವಾಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಂಕ್ತಾ. ಹೆಂ ದೆವಾನ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಲ್ವೊಣೆಚ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ಹಾಂವ್ ಮೊರ್ಣಾಫೊಂಡಾಕ್ ಆಶೆವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕರಾಳ್ ದಿಸಾಂನಿ, ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಹುಸ್ಕೆಚ್ಯಾ ಉಪ್ಕಾರಿ ಮನಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್, ಮಾಕಾ ತ್ಯಾ ಫೊಂಡಾಂತ್ಲೊ ಧರ್ನ್ ವಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಕಾ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಸದಾಂ ರುಣಿ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ!

ಸಾದ್ಯಾ ಭೊಳ್ಯಾ, ಖಾಲ್ತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಖಾಲ್ತ್ಯಾ ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಊಂಚ್ ಶೆಗುಣಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಮೊಗಾ ಸಹಕಾರಾಚೊ ಗೂಣ್ ಏಕ್. ಸಬಾರ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್, ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಕ್ ದಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ತೊ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಪಾವ್ತೊಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಪ್ಣಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ.

ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್, ವಿಲ್ಫಿ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಮುಲಾಕಾತ್ಯೊ ಬೋವ್ ಥೊಡ್ಯೊ. ತರೀ ಎಕಾ ಥರಾಚೊ ಅವ್ಯಕ್ತ್ ಬಾಂದ್ ಆಮ್ಚೆಮದೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಖಂಡಿತ್. ಹಾಕಾ ರುಜ್ವಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾ ನಂತರ್ ಕಸಲ್ಯಾಗೀ ಕಾರಣಾನ್ ಮಿನಾಬಾಯೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫೊನ್ ಕೆಲ್ಲೆಲೆವೆಳಾ ತಿಣೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ- “ರೋನ್, ವಿಲ್ಫಿನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಡೈರಿಂತ್ ತುಜೆಂ ಫೊನ್ ನಂಬರ್ ಬರವ್ನ್ ದವರ್ಲಾಂ” ಅಶೆಂ ತಿ ಮ್ಙಣ್ತಾಸ್ತಾನಾ ತಿಚೊ ತಾಳೊ ಘದ್ಗದಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆನಿ ತ್ಯಾವೆಳಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಬೆಕ್ ಆರ್ ಮಾರ್‍ಲ್ಲಿ!

ಅಸಲ್ಯೊ ವಿಲ್ಫಿ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಮದ್ಲ್ಯೊ ಸಬಾರ್ ಸಂಗ್ತ್ಯೊ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಂತ್ ಸದಾಂ ಧೊಸ್ಚೆತಸಲ್ಯೊ, ಆತಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ನಾಅಸ್ತಿತ್ವಾ ವೆಳಾ ಮ್ಹಾಕಾ ತವಳ್ ತವಳ್ ಧೊಸುನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ತ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಎಕಾ ಲೇಖನಾಂತ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಮುಗ್ದೊಂಚ್ಯೊ ತಸಲ್ಯೊ ನ್ಹಯ್. ಆವ್ಕಾಸ್ ಲಾಬ್ತಾಂ ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲಿಖ್ಣೆಕ್ ಆವ್ಕ್ ಫಾವೊ ಕೆಲೆಂ ತರ್, ತಶೆಂಚ್ ಸಂಪಾದಕಾಂಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಆಸತ್ ತರ್, ತ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಮುಕಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಲಿಖ್ತೊಲೊಂ.Ronroch

ರೋನ್ ಆನಿ ಗ್ರೇಸಿ ರೋಚ್, ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಂತ್ಭಲಾಯ್ಕಿ ಮಾಗ್ತಾನಾ ವಿಲ್ಫಿಯಾಬ್

ಅಸಲೆಂ ವಿಲ್ಫಿ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಮದ್ಲೆಂ, ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಘಡಿತ್ ಅಶೆಂ ಆಸಾ: ತೊ ಏಕ್ ಜಾಗೊ ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾಂತ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ಮಿತ್ರ್ ರುಜಾರಿಯೊ ಡಿಸೋಜಾ,  (ಆತಾಂ ದೆವಾದೀನ್. ತವಳ್ಚೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ಫಾಮಾದ್ ನಟ್)  ತವಳ್ ತವಳ್ ವಚೊನ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಖರ್ಚುಂಚೊ ಜಾಗೊ. ತ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಸಾತ್ ವೊರಾರ್ಶೆಂ ಆಮಿ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ತಾಂ, ವಿಲ್ಫಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಯ್ಲೊ. ತೊಯ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಯೆತಾಲೊ. ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆತಾಸ್ತಾಂ ಮ್ಹಜಿ ಪಾಟ್ ಥಾಪ್ಡುನ್ ಪಾಟಿಂ ವಚೊನ್ ಎಕ್ಸುರೊ ಎಕಾ ಮೆಜಾರ್ ಬಸ್ಲೊ.

ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ತೊ ತಾಚ್ಯಾ ಗಾಣಾ-ಗುಣ್ಗುಣ್ಯಾನ್ ಮೇಜ್ ಬಡವ್ನ್, ಗೀತ್ ರಚುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ತೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ವೆತಾಸ್ತಾಂ ಮ್ಹಜೆ ಕಾನ್ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ತರಾನ್ ನೀಟ್ ಜಾಲೆ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ಆಸಕ್ತೆಕ್ ತಾಚೆಂ ತೆಂ ಗೀತ್ ರಚನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪ್ರಚೋದನ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಹಾಂವ್ ಯೀ ತ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಗಿತಾವಿಶಿಂ ಆಸಕ್ತೆನ್ ಬುಡ್ಲೊಂ. ತೆಂ ಸನ್ನಿವೇಶ್ ಆನಿ ಗೀತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪರತ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ- ಹಾಂವ್ ಜಡಾಯೆಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾನ್, ತಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕುಡಿ ಮುಕಾರ್ ಉಬೊಂ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾ! ಕಿತ್ಯಾ… ತೆಂ ಗೀತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ “ಸಾಂಜ್ ಜಾಲಿರೇ… ಸಾಂಜ್ ಜಾಲಿರೆ…”

ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂತ್, ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕುಡಿ ಮುಕಾರ್ ಉಬೊ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ, ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ತವಳ್ ಪರತ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಯೇವ್ನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಜೆದಿಸಾಂನಿ ಜಾಲ್ಲೆಲಿಂ ಘಡಿತಾಂ, ಮ್ಹಜಿಂ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ ಜಾಗೊಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಶಿರ್ಶಿರಾಂವ್ಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಜೆಂ…ವಿಲ್ಫಿಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚಿ ಸಾಂಜ್ ಉದೆಲ್ಲಿ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್‍ಚ್ ಜಾಲಿ ನಾ! ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಜೆರ್ ತೊ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್‍ಚ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

 

2009 ನವೆಂಬರ್ ಆಕ್ರೇಕ್, ಹಾಂವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ತಾಚೆ ಮುಕಾರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ನವೆಂಬರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್ ಯೇವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ “ರೋನ್ –ಲೋರೆನ್ಸ್” ಸಂಗೀತ್ ನಾಯ್ಟಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಸ್ಥಾನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತಾಚಿ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ ಆನಿ ಆತಾಂ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸ ತಾರ್ಕೆಕ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ನಾಯ್ಟಾ ವಿಶಿಂ ತಾಕಾ ಜಾಗೊಂವ್ಕ್ ಪರತ್ ಹಾಂವ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊಂ.

ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಆಮಿ ಸಬಾರ್ ಸಂಗ್ತಿಂ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಆಮಿ ತಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ತಶೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಅಶೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಕಳಿತ್‍ಚ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ತ್ಯಾ ಲಾಂಬ್ ಉಲೊವ್ಣ್ಯಾವೆಳಾ ಪ್ರಧಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಉಚಾರ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಆತಾಂ ತೆಂ ಲಿಖ್ತಾನಾಂ ಮ್ಹಜಿ ಲಿಖ್ಣಿ ಕಾಂಪ್ತಾಂ. “ರೋನ್ ರೋಚ್ ಬೆಜಾರ್ ಕರಿನಾಕಾ… ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆ ನಿಮ್ತಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತುವೆಂ ಮಾಫ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಮ್ಹಾಕಾ ದೋನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಗುಳಿಯೊ ಆಸಾತ್. ತೆಂ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಮಾಕಾ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಬಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ಜಾಂವ್ಚೆ ಮ್ಹಜೆ ಹಾಲ್ ಹವಾಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿವರುಂಕ್ ನಾಕಾ ರೋನ್…

“ದೆವಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ…!” ಹಾಂವೆಂ ಮತಿಂತ್‍ಚ್ ಉದ್ಗಾರ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ವಿಲ್ಫಿಕ್ ಎಕಾಎಕಿ ಕಿತೆಂ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅನಿರೀಕ್ಶಿತ್ ಸವಾಲ್ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಭಾಲೊ ತೊಪುನ್ ಆಸ್ತಾಂ…

“ಪೊರ್ಚಾ ಪೋಯ್ರ್….” ಮ್ಹಣಾಲೊ ವಿಲ್ಫಿ, ತಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಖಾಸ್ ಮಿತ್ರಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಮುಂದರಿಲಾಗ್ಲೊ, “ತಾಚ್ಯಾ  ಎಕಾ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್, ತಾಚ್ಯಾ ವೊತ್ತಾಯೆಕ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ದುಕಂವ್ಕ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್, ಹಾಂವ್ ಹೆಂಚ್ ಕದೆಲ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಗೆಲೊಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗೀ ಕಶೆಂಗೀ ಹ್ಯಾ ಕದೆಲಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತ್ಯಾ ಗುಳಿಯೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾವೆಳಾ ಥೊಡೊ ಸುಶೆಗ್ ಲಾಬ್ತಾ.

“ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ದೋನ್ ಮ್ಹಯ್ನೆ ಹ್ಯೊ ಗುಳಿಯೊ ಖಳಾನಾಸ್ತಾಂ ಕಾಣ್ಘೆಜೆ ಮ್ಹಳಾಂ. ತಿತ್ಲೆ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಕಶೆಂಯ್ ಸೊಸಿಜೆ ರೋನ್. ಪುಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಾಕಾ, ಮ್ಹಜೊ ಸಂಗೀತ್ ಸಂಸಾರ್ ಮುಂದರುಂಕ್ ಜಾಯ್ತ್ ಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಕಟೀಣ್ ಧೊಸುನ್ ಆಸಾ”

ಹಿಂ ತಾಚಿಂ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವ್ಕಾಚೆರ್ ಭರ್ವೊಸೊನ್, ಕಾಳ್ಜಾಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ.  ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆತಾಸ್ತಾಂ, ತೊ ತ್ಯಾ ಗುಳಿಯಾಂಚೆರ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವ್ಕಾಚೆರ್ ಭರ್ವಸೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಭಿರಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆಲಿ ಫಕತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ಫುಡಾರಾಚಿ ಮಾತ್ರ್! ಪುಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್  ತ್ಯಾ ಗುಳಿಯಾಂಚೆರ್ ಭರ್ವಸೊನ್, ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಪುನ್ವೆಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಿಲ್ಫಿಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚಿ ಆಮಾಸ್ ಉದೆಲ್ಲಿಚ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಿ ನಾ!

ತಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಜಿವಿತಾ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಸಲ್ಯಾಗೀ ಎಕಾ ಅವ್ಯಕ್ತ್ ಭಾವ್- ಬಾಂದಾವ್ಪಣಾನ್, ಆಮ್ಚಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಭೆಟ್, ಉಲೊಣೆಂ, ವಾಚಾಪ್, ಬರವ್ಪಾನ್ ಆಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಏಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತೆಂ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ನಜೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಭೆಟ್ ಆನಿ ಉಲೊವ್ಪಾವಿಶಿಂ ಯೆದೊಳ್ ವಿವರಿಲೆಂ ತರ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯೆಂಚೆಂ ವಾಚಾಪ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆವಿಶಿಂ ತಾಣೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬರೊವ್ಪಾವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್… ಮ್ಹಜ್ಯಾ 2009 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ದಸೆಂಬರ್ 6 ತಾರ್ಕೆರ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ “ನಿಗೂಢ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಥಾ” ಬುಕಾಕ್ ‘ರೋನ್ ರೋಚ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಪಾವ್ಚಿಂ ಜಿಕ್ಲಾ’  ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಶಿರೋನಾಮೆರ್ ತಾಣೆಂ ತ್ಯಾ ಬುಕಾಂತ್ ತಾಚಿಂ ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂ ಬರಯಿಲ್ಲಿಂ. ತ್ಯಾ ಬುಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಪಯ್ಕಿ ತೀನ್ ಕಾಣಿಯಾಂಚ್ಯೊ ‘ರಫ್ ’ ಕೊಪಿ ದಿಲ್ಲ್ಯೊ. ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆವಿಶಿಂ ನಿಮಾಣೆಂ ವಾಚಾಪ್ ಆನಿ ಬರಪ್ ತರ್, ಆಮ್ಚೆಮದ್ಲೆಂ ನಿಮಾಣೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಸಂಭಾಶಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಹಾಂವ್ ಕಾರಾರ್ ವೆತಾಸ್ತಾಂ, ತಾಚ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಜಾಗ್ವಣೆಕ್ ಜಾಗೊನ್, ತಾಕಾ ಆತಾಂ ನಿಕೆಪಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಮೆತ್ರೆ ದೆಗೆನ್ ಕಾರ್ ಉಬೆಂ ಕೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾ

“ರೋನ್ ರೋಚ್ ತುಜ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಗೂಡಾಚಾರಿ ನ್ಹಯ್, ಪತ್ತೇದಾರಿ ನ್ಹಯ್, ಏಕ್ ಅತ್ವಿಚ್, ತುಜಾಚ್ ಶೈಲೆಚ್ಯೊ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ಕಾಣಿಯೊ. ತುಜ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಸಲ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ ಬರಯ್ಜೆ?”

ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ “ವಿಲ್ಫಿ ತುಕಾ ಕಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ ತಶೆಂ ಬರಯ್ ” ಅಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂವಿಶಿಂ ತಾಣೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಮಾರ್ 300 ಉತ್ರಾಂನಿ ನಿಮಾಣೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ- “ರೋನ್ ರೋಚಾಚ್ಯೆ ಬಳ್ವಂತ್ ಲಿಖ್ಣೆಕ್ ಲಾಂಬ್ ಆವ್ಕ್ ಮಾಗ್ತಾಂ”. ಪುಣ್  ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚ್ಯಾ ಲಾಂಬ್ ಆವ್ಕಾಕ್ ಮಾಗೊಂಕ್, ತಾಣೆಂ ಮಾಕಾ ಆವ್ಕಾಸ್‍ಚ್ ದಿಲೊನಾ!

ಆಮ್ಚೆಂ ತೆಂ ಸಿಮೆತ್ರೆ ದೆಗೆಲೆಂ ಫೊನಾ ಸಂಭಾಶಣ್, ನಿಮಾಣೆಂ ಸಂಭಾಶಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಚಿ ಮುಲಾಕತ್ ಜಾಲ್ಲಿಚ್, ತೊ ನಿರ್ಜೀವ್ ಜಾವ್ನ್ ನಿದೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆನಿ ಹಾಂವ್‍ಯೀ ದೂಕ್ ಘೆಟೆ ಕರುನ್ ತಾಚೆ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕುಡಿ ಮುಕಾರ್ ಉಬೊ ಆಸ್ತಾನಾ!

► ದೆವಾಕ್ ಧೊಸ್ಚೊ ವಿಲ್ಫಿ – ಕಿಟಾಳಾರ್ ರೋನ್ ರೋಚ್, ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಬರಪ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.