ಅಕುಲು ಮೊಕುಲು ಪೊರ್ಬುನಕುಲು

ಪರ್ಭುನ್ ಬೊತ್ಲ್ಯೊ ಬೊತ್ಲ್ಯೊ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಘರ್ ಅಡೊವ್ ಘಾಲೆಂ
ಮಾಪ್ಳ್ಯಾನ್ ಬೊತ್ಲ್ ಬೊತ್ಲ್ ವಿಂಚುನ್ ಘರ್ ಬಾಂದ್ಲೆಂ!

ವ್ಹ, ವ್ಹ, ವ್ಹಾ! ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟ್ಲ್ಯೊ.

“ಭಾರಿಚ್ ಖೂಬ್, ಕಿತ್ಲಿ ಬರಿ ಕವಿತಾ! ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಚೊರ್ಲಿಯ್?” ಪಯ್ಲೆಂ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಗೊಡ್ಶೆಂ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬೊತ್ಲಿ ಭರ್ ವೀಕ್. ಹ್ಯೆ ದಳ್ದಿರ್ ಬಾಯ್ಲೆಸಾಂಗಾತಾ ಕಶೆ ದೀಸ್ ಕಾಡ್ಲೆ ಹಾಬಾ ಹಾಂವೆಂ, ದೇವಾ. ಡಯಾಬಿಟಿಸ್, ಪ್ರೆಶರ್ ಆನಿ ಕೊಲೆಸ್ಟೊರೊಲ್, ಗ್ಯೆಸ್, ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಹಿಚಿಚ್ ದೆಣ್.

“ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಸಾಯ್ಬಿಣೀ, ತುಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ, ಏಕ್ ಮಹಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್, ಚೊರುಂಕ್ ಮಾತ್ ಕಳ್ತಾ. ಖುದ್ದ್ ರಚ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ನಾಂ ? “

“ಆನಿ ಕಾಲೆಂ? ಮ್ಹಾಕಾ ಗೊತ್ತು ನಾಂಗೀ? ಕಾಲ್ ತುಂ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಕುಂಭಕರ್ಣಾಚಿ ನೀದ್ ಕಾಡ್ತಾಲೊಯ್. ತುಜೆಂ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಲೊಗಿನ್ ಏಕ್ಟಿವ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ಅಸಲಿಚ್ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲಿ”.

ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಿವೆಸಿ ಹಕ್ಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೋ ಶಿಸ್ಟಾಚಾರ್ ಹ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂಕ್ ಕೆದಾಳಾ ಯೇತ್?

“ಆನಿ ಕಸಲೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ತುಂವೆಂ ವಾಚ್ಲೆಂಯ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪ್ರೊಫ‌ಯ್ಲಾರ್? ತುಕಾ ಲಜ಼್ ಯ್ ನಾಂ, ಮರ್ಯಾದ್ ಯೀ ನಾ. ಪರ್ಕ್ಯಾಂಚಿಂ ಕಾಗ್ದಾಂ ಉಗ್ತಿಂ ಕರ್ನ್ ವಾಚ್ಚೆಂ, ಪೊತಿಯೆಂತ್ ಸೊದ್ಚೆಂ, ಕಸಲಿ ಸವಯ್! ನಾಲಿಸಾಯ್!!”.

“ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೊಮೆಯ್ನಾರ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ತುಜೆಂ ಪೆಟೆಂಟ್ ಹಕ್ಕ್ ಥೊಡೆಂ ಆಸಾ? ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಪಡ್ಲಿ, ತಿ ತಾಚಿಚ್”

“ಅಬ್ ಆಯಾ ಊಂಟ್ ಪೇಡ್ ಕೆ ನೀಚೆ. ಪೂಣ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಣಾಚಿ ಕವಿತಾ ಚೊರ್ಚಿ ಗರ್ಜ಼್ ಕಿತೆಂ? ಮ್ಹಜಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕವಿತಾ ನಹಿಂ, ಹೀ. ಮ್ಹಾಕಾ ಒಪ್ವೊಂಕ್ ಲಜ಼್ ನಾಂ. ಆನಿ ತುಜ್ಯೆ ತಸಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ಇನ್ ಸ್ಪಿರೇಶನ್ ಗುಡ್ಯಾಕ್ ವಚಾನಾಸ್ತಾಂ ಖಂಯ್ ವೆತಾ? ಪರ್ಸ್ಪಿರೇಶನ್‌ ಚ್, ಚಡ್. ತಶೆಂ ಹಿ ಏಕ್ ರಸ್ಕಿನಾಚಿ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಂವಡ್ಲಿ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆಂಯೀ ಇಲ್ಲೆಶಿ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ.”

“ತುಮ್ಕಾಂ ನಕ್ಲಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ನಕ್ಕಲ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆನಿ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಘುಂವ್ದಾಂವ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಚ್ ದಿಸ್ತಾ. ಹಾಂವೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ವೊದ್ದು ವೊರಾಂಟ್ ವಾಚ್ಲಾಂ. ತುಂವೆಂ ತ್ಯಾ ರಸ್ಕಿನಾಚಿ ಪಾಡ್ತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಘೆಂವ್ಚಿ? ತುಜೆಂ ತೆಂ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಲಿಲ್ಲಿ ರಸ್ಕಿನ್. ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರಾಕುಶಿಂತ್ಲ್ಯೆ ಅಶಿರ್ ವೊಣಿಂತ್ ರಾವ್ತೆಲೆಂ. ತಾಚಿ ಮಾಂಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೊಲ್ಚಾಂವ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಡೋಲ್ ಬಡಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಮಿ ಕಾಜ಼ಾರ್ ಜ಼ಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಮ್ಜಾತಾ…ಹಾಂ.”

“ತುಕಾ ಗೊಂಯ್ಟಾಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಮ್ಜಾತಾ. ತುಂಯೀ, ತ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಸಾಸ್ ಭಿ ಕಭಿ ಬಹು ಥಿ ಬಿಯಾತಿಣಿಪರಿಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್, ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಕಿತೆಂ, ಕಾಲ್ ಪೊಯ್ರ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಾಂತ್ ಆಂಟಿ ನೆಶನಲ್ ನಾಂವಾಚೆಂ ಟಿವಿ ಸಿರಿಯಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನೇ ? ಹಾಂ, ವ್ಹಯ್, ತೆಂಚ್, ಇರಾಣಿ. ಇರಾಣಿ ಭಾಶೆನ್ ಡ್ರಾಮೆಭಾಜ಼್. ಆತಾಂ, ತೆಂ ರಸ್ಕಿನಾ ಮಜೆಂ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಪನ್ನಾಸ್ ವ್ಹರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ, ತೆಂ ಖಂಯ್ ಗೀ, ಹಾಂವ್ ಖಂಯ್ ಗೀ. ತೆಂ ರಸ್ಕಿನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ರಸ್ಕಿನ್ ಉರ್ಲಾಂ ಥೊಡೆಂ? ಪಾಯ್ಸ್ ವ ಕುವೆಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಸೆಟಲ್ ಜಾಲಾಂ ಕೊಣ್ಣಾ. ಪುರ್ಸತೆರ್, ಮೆಂಗಲೊರಿಯನ್ ಅರಿಸ್ಟೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಫೆಮಿಲಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಗೂಗಲ್ ಕರ್ಯಾಂ. ಆತಾಂ ಹೊ ರಸ್ಕಿನ್, ಮ್ಹಜೊ ಕಾಂಯ್ ಕುಂಪಾರ್ ನಹಿಂ. ಫಾಮಾದ್ ಕಲಾಕಾರ್. 55 ವ್ಹರ್ಸಾಂ ಹೆಳ್‌ಲ್ಲೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜಿಕ್ ವರ್ತುಲಾಂನಿ ಉಂಚ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಆಸ್ಚೊ, ಮಾಲ್ಘಡೊ ಸಾಹಿತಿ. ತಾಕಾ ಕೊಣಾ ಅಯ್ರ್ಯಾ ಗಯ್ರ್ಯಾಚ್ಯಿ ಏಕಾ ವೊಳಿಚಿ ಕವಿತಾ ಫಾರ್ಚಿ ಗತ್ ಯೆವ್ನಾಂ….ಹಾಂ!”

“ಓರಿಜಿನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕವಿ ದಾಂತಿ ಕಾಂಯ್ ಅಯ್ರೊ ಗಯ್ರೊ ನಹಿಂ. ತೋಯೀ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಗೀ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಸೆವಾ ಕರ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ. ತುಜೊಚ್ ದಾಯ್ಜಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಯ್ಲಾಪ್ ಉಲಯ್ತೊಲೊಯ್. ಶಿರ್ವಾಂ ಏಕಾ ರೊಸಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಎಮ್.ಸಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಉಡಾಸ್ ಆಸಾ? ರಿಯಲ್ ಕ್ರಿಯೆಟಿವ್ ಜೀನಿಯಸ್, ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕೊಣೆಂ? ಹಾಂವೆಂ ಗೀ ತುಂವೆಂ?”

“ಹೋ, ತೊ, ತೋ ದಾಂತಿ! ಮಾಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಪೆರ್ನಾಲ್ಚೊ? ಒ.ಕೆ. ಪುಣ್, ತುಂಯೀ ಏಕ್ಲೆಂ ಭೆಂಕ್ರೆಂ. ದಾಂತಿ ಆನಿ ಮುದಾರ್ಥ್, ಜ಼ಾಂವ್ಚೆ ಕಶೆಂ ದಾಯ್ಜಿ? ಮ್ಹಜಿ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ ಪೆರ್ನಾಲ್ಚಿ ದಾಂತಿಗೆಲಿ. ತಶೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ಼ೊ ಪಯ್ಸಿಲೊ ಸಯ್ರೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ. ಜುಮ್ಲಾ, ಭರಮೆಚೊ. ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಖಂಯ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರೀ ಜುಮ್ಲಾ ನೇ, ಇಲ್ಲೆಂ ಸಮಜ಼್, ಸಾಯ್ಬಿಣಿ!”

“ಸಯ್ರೊ ಜ಼ಾಲ್ಯಾರ್ ಸಯ್ರೊ. ಹಾಂತು ಜುಮ್ಲಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ತುಜೆಕಡೆ ಕೊಣೆಂಯ್ ಪಂದ್ರಾ ಲಾಕ್ ಕೆದಾಳಾ ಎಕಾಂವ್ಟಾಂತ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕರ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂಯೇ? ತುಂವೆ, ಹಮೆಶಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಪಾಡ್ತ್ ಧರ್ನ್ ಉಲಯ್ಜೆ. ಕೊಣಾಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕೊಣಾಚೆಂ ನಹಿಂ, ಹೀ ಝಡ್ತಿ ತುಕಾ ಕಿತ್ಯಾ? ಸತಾಕ್ ವಾಟ್ ನಾ. ಆಪ್ಲೆಂ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚೆಂ ಕಿತೆಂ, ಹೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್ಂಚ್, ತುಂ ಮುಕಾರ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾಂಯ್. ತೆಂ ಮರೊಂ, ಹೀ ತುಜಿ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ ಕೋಣ್? ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ದೋನ್ ದೋನ್ ಆಸ್ತಾತ್ ನೆ?”

“ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ಲಿಚ್ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್. ಮಾಂಯ್ಚಿ ಮಾಂಯ್. ತುಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚಿ ತಿ ದುಸ್ರಿ, ತಿ ಮ್ಹಜಿ ಬಾ, ಆನಾಚಿ ಮಾಂಯ್. ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ ಆನಿ ಬಾ ಹಿಂ ಏಕ್ ಚ್ ನಹಿಂ-ಗೊ”.

“ಆಯ್ಯೋ, ಗೊ, ಗೋ? ಹಿ ಕಸಲಿ ಕಾಟ್ ಭಾಸ್! ಸುಸಂಸ್ಕೃತ್ ಮಾನೆಸ್ತ್, ಸ್ತ್ರೀ ವರ್ಗಾಂಚ್ಯಾಂಕ್ ’ಗೋ’, ಉಟ್ ಗೋ, ಬಸ್ ಗೋ, ಆಯ್ಕ್ ಗೋ ಕರಿನಾಂತ್. ತುಜ್ಯಾ ತಸಲ್ಯಾ ತೀನ್ ಕಾಸಾಂಚ್ಯಾ ಲಿಕ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಣೆಂ ಸುಧ್ರಾಂವ್ಚೆಂ?”

”ತೀನ್ ಕಾಸಾಂಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್? 45,000 ಅಕ್ಶೆರಾಂ. 3,000 ಸಬ್ದ್. 60 ಫಂಗ್ತ್ಯೊ. 4 ಲೇಖನಾಂ. ಯೆದೆಂ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಸಾಧನ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಆಪುಟ್ ಮೊಗಾಖಾತಿರ್ ಮಾತ್. ಏಕ್ ಪಾಂವ್ಣಿ ಜೋಡ್ ಆಸುಲ್ಲೊ ದಂಧೊಯೆ ಹೊ, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಂವ್ಚೊ? ತುಂವೆಂ ವ್ಹ, ವ್ಹ, ವ್ಹಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕವಿತೆಚೊ ಸಾರಾಂಶ್ ಕಿತೆಂ, ಚೀಂತ್. ಬೊತ್ಲ್, ಖಾಲಿ ಬೊತ್ಲ್ ಆನಿ ಪಿಯೆಲ್ಲೊ ಸೊರೊ. ಕಿರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸೊರೊ ಪಿಯೆತಾ, ಬೊತ್ಲ್ ಖಾಲಿ ಕರ್ತಾ. ಖರೊ ಕಿರಿಸ್ತಾಂವ್ ದಂಧೊ ಕರಿನಾ. ತೋ ಸೆವಾ ಕರ್ತಾ. ತಾಣೆಂ ರೊಕ್ಡೆ ಪಯ್ಶೆ ಯೆಟುನ್, ಬೊತ್ಲ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ. ಫುಕಾಟಾಕ್ ಕೋಣೆಂಯೀ ದಾನ್ ದಿಲ್ಲಿ ನಹಿಂ. ಸೊರೊ ಪಿಯೆವ್ನ್, ಬಾಟ್ಲಿ ಪಾಡಿಂತ್ ಉಡಯ್ ನಾತ್ಲಿ ತರ್? ಮಾಪ್ಳಿ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತೊ? ಕೊಣ್ ಆಪೂಟ್ ಸೆವಾ ದಿತಾ, ಆನಿ ಕೊಣ್ ಅಬ್ಲೆಶಿ ದಂಧೊ ಕರ್ತಾ. ಹಿ ದೆವಾಚಿಚ್ ಮಾಂಡಾವಳ್. ಸಮ್ಜಾಲೆಂಯೇ? ಯಾ, ಆನಿಕೀ ಸಮ್ಜಾಂವ್? ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್, ಲಾಂಬವ್ನ್, ಉಲಂವ್ಚಿ ವ ಬರಂವ್ಚಿ ಸವಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಂ. ಹೆರಾಂ ಸಾಹಿತಿಂ ಭಾಶೆನ್ ನಹಿಂ. ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ ತಶೆಂ ನಿಟ್ಟ್. ಏಕ್ ಉತರ್, ದೋನ್ ಕುಡ್ಕೆ. ಶೀದಾ”.

“ಆತಾಂ ತುಜೆಂ ರಾಮಯಣಾ ಚಾಲು ದವರ್ತಾಯ್ಗಿ, ಪೊಂಯ್ಟರ್ ಯೆತಾಯ್? ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಧರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಳೆತಾಂ. ಮೋಡಿ ಜ಼ಾಲಾಯ್ ತುಂ. ಫೆಕು!”

“ಹಾಂವ್ ಪೆಕು ಮೋಡಿ ನೇ, ತುಂಚ್ ಸೊನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಜ಼ಾ. ತುಜೆಂ ಪೊಂಯ್ಟ್ ಕಿತೆಂ. ಖುಲ್ಲಾ ಸಾಂಗ್. ಲಾತೆಂ ಉಲಯ್ನಾಕಾ ಬಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ!”

♥ ♥ ♥

“ಅಬ್ ಆಯಾ ಊಂಟ್ ಪೇಡ್ ಕೆ ನೀಚೆ!? ಆಕ್ರೆಕ್, ಬಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಚೊ ಸಹೀ ಉಪ್ಯೊಗ್ ಕರುಂಕ್ ಶಿಕ್ಲೊಯ್ ನೇ? ವ್ಹ, ವ್ಹ, ವ್ಹಾ! ಆತಾಂ, ಮ್ಹಜೆಂ, ಬಾಯ್ಲೆಚೆಂ ರಾಜ಼ಾಂವ್ ಆಯ್ಕ್. ಕಾನ್ ದೀ. ಹಾಂ? ಪೊಂಯ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1. ಸೊರೊ ಇಲ್ಲೊ ಇಲ್ಲೊ ಜಿವಾಕ್ ಬರೊ. ಪೂಣ್, ನಾಕ್ ಭರ್ ಪಿಯೊಣೆಂ? ತುಮ್ಕಾಂ ಕಿರಿಸ್ತಾಂವ್ ಪರ್ಭುಂಕ್ ಹ್ಯಾ ವೀಕಾಚೆಂ ಭುಲವ್ಣೆಂ. ಆಮ್ಚಿಂ ಘರಾಣಿಂ ದಿವಾಳಿ! ಬಾಯ್ಲೊ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಘರ್ ಕಾಮಾರ್, ಭುರ್ಗಿಂ ಆಜ್ಯಾಳಾ ಆಜ್ಯೆಚ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್. ಘೊವಾಂಕ್ ಪೆಂಕ್ಟಾರ್ ಮೂಂಜ್ ಯೀ ನಾಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್, ಬಾಟ್ಲಿ ಸೊಡ್, ಥೊಟೆ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್‌ಯಿ ಗತ್ ನಾಂ”.

ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿಂ ರಾಜ಼ಾಂವ್ ಆಸಾ, ಹಾಬಾ. ಕೊಣ್ ಪುಣೆಗೆಲ್ಲೊ ಪೇಕು ತೊ, ಬಾಯ್ಲಾಂಕ್ ಬೂಧ್ ದೊಂಕ್ಳ್ಯಾಂ ಸಕಯ್ಲ್ ಮ್ಹಣ್ ಗಾದ್ ಘಡ್ಲೊಲೊ?

“ಸಾಂಗ್ ಬಾ, ಸಾಂಗ್. ಹಾಂವ್ ಆಜ಼್ ಮಧೆಂ ಟೊಕಿನಾಂ. ಪೊಂಯ್ಟ್ ನಂಬರ್ 2?”

“ಮಾಪ್ಳಿ, ತಾಂಕಾ ಪಳೆ. ತೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂನಿಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಮ್ಮಾನ್ ಕರ್ತಾತ್. ಆಪ್ಲಿ ಸಮಡ್ತ್ ಪಾಳ್ತಾತ್. ಉಳ್ಟಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಕರಿನಾಂತ್. ಶಿಕವ್ಣೆಂತ್ ಕಿತೆಂ ರುಚ್ಲೆಂ ತೆಂ ಮಾತ್ ಪಾಳಿನಾಂತ್. ಸಮಡ್ತೆಚಿ ದೊತೊರ್ನ್ ಕಾಂಯೀ ಬುಫೆ ಜೆವಾಣ್ ನಹಿಂ. ಜೆಂ ರುಚ್ಲೆಂ, ಖೆಲೆಂ. ವೊಂಬಾನಾತ್ಲೆಂ, ಕಚ್ರ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಂತ್ ಉಡಯ್ಲೆಂ. ಸೊರೊ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ತಾಂಕಾ ಸಮಡ್ತೆಚ್ಯಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾನ್ ಅಡ್ವರ್ಲಾಂ, ಪರ್ಭುಂಗೆಲ್ಯೊ ಪಾಡಿಂತ್ ಉಡಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಬಾಟ್ಲ್ಯೊ ವಿಂಚುನ್ ವ್ಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ನಹಿಂ”.

ಆತಾಂ, ಮ್ಹಜ್ಯೆ ರಾಜ಼ಾಂವಿಕ್ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಏಕ್ ಆಡ್ ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರ್ಚಿ ಸಡ್ತಿ ಮ್ಹಜಿ.

“ಮಾಪ್ಳಿ ಖಾಲಿ ಬಾಟ್ಲ್ಯೊ ವಿಕ್ತಾತ್ ತೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾಂ ವಿಚಾರ್‌ವಂತಾಂಕ್ ದಿಸ್ತಾ. ಆಮ್ಚೆ ಕಿರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭರ್ಲೆಲ್ಯೊ ಬಾಟ್ಲ್ಯೊ ವಿಕ್ತಾತ್. ವಾಯ್ನ್ ಶೊಪಾಂ, ಬಾರಾಂ, ಗಡಂಗಾಂ ಆಸಾತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಂಚಿಂ. ಹೊ ದಂಧೊ ಗೀ ವಾ ಸೆವಾ? ಹ್ಯಾಂ ಪರ್ಭುಂಚೆ ಗಿರಾಯ್ಕ್ ಕಿತೆಂ ಕಿರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮಾತ್ ಗೀ? ಕಿರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕಿತ್ಲೆ? 6 ಠಕ್ಕೆ ವ 8? 80% ಹಿಂದ್ವಾಂಚೆ ಕಿತೆಂ ಸುರ್ ಮಾತ್ ಪಿಯೆತಾತ್ ಗೀ?”

“ಯೂ ಟೂ ಗೊಟ್ ಎ ಪೊಂಯ್ಟ್ ದೇರ್! ಹಾಂವೆಂ ಅಶೆಂ ಉಳ್ಟೆಂ ನದ್ರೆನ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ. ತುಕಾ ಘೊವ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ. ” ಕೊಕ್ಕರೆ ದಾಂತ್ ದಾಖವ್ನ್ ಹಾಸ್ಚ್ಯಾ ಹೆ ಸಯ್ತಾನಿ ಬಾಯ್ಲೆಚೆಂ ಕಿತೆಂ ಕರುಂ?

♥ ♥ ♥

“ಆತಾಂ ಟೆರೆಸಾಚಿಂ ಘರಾಂ, ಲಾಕಾಂನಿ ಖರ್ಚ್ ಕರ್ನ್, ಥೆಂಯೀ, ಬಸ್ಸ್ ಧಾಂವ್ಚ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪರ್ಭುಂಗೆಲ್ಯಾಂನಿ ಬಾಂಧ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಚಡ್ತಾವ್ ಜ಼ಾವ್ನ್ ಗಲ್ಫಾಗಾರಾಂನಿ, ಮ್ಹಣ್ ಗೆ ಖಬರ್. ಕೋಣ್ ಪುನೆಗೆಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಪರ್ಭುಂಗೆಲಿ ಸಮೀಕ್ಶಾ ಕರಿಜೆ ಆನಿ ಏಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಥಳಾಚೊ ಬೂಕ್ ಬರಯ್ಜೆ. ಆಶೆಂಯೀ, ಕರ್ನಾಟಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ ಮಂಡಳಿಕಡೆಂ ಪಯ್ಶೆ ಆಸಾತ್, ವ್ಯಾರ್ ಜ಼ಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಖಂತ್ ನಾಂ. ಮಾಪ್ಳಾಂಚ್ಯಾ ಖಾಲಿ ಬೊತ್ಲೆಂಚ್ಯಾಂ ದಂಧ್ಯಾಂ ಪರಿಂ ಲಾಭ್ – ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಮೆಜಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂ. ತುಜಿ ಕಿತೆಂ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಆಸಾಗಿ?” ಮ್ಹಜೆಂ ಸವಾಲ್ ಏಕ್ ನವಾಲ್ ತಶೆಂ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಭಗ್ಲೆಂ ದಿಸ್ತಾ, ಥೊಡೊ ವೆಳ್ ತಿಚೆಂ ಥೊಂಡ್ ಉಗ್ತೆಂಚ್ ಉರ್ಲೆಂ, ಹಾಸೊ ಗೀಳ್ನ್ ಧರ್ನ್.

“ಆಮ್ಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಲೆಗುನ್, ಮಾಪ್ಳ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಲ್ಯಾನ್! ಅಶೆಂ ತುಜ್ಯೆ ತಸಲೆ ಬೆಜ಼ವಾಬ್ದಾರಿ ವಿಚಾರ್‌ವಂತ್ ಬೆಬ್ದೆ ಬರವ್ಪಿ ಹೆಡಾಯ್ತಾತ್ ನೆ? ತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತುಂ ಕಿತ್ಯಾ ಠೀಕಾ ಕರಿನಾಂಯ್?”

ಬಾಯ್ಲ್ ಮ್ಹಜಿ ಆಜ಼್ಕಾಲ್ ಮೋಡಿ ಭಕ್ತಾಂಕ್ ಫೊಲೊ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ತಾಂಚಿ ಯುಕ್ತಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಿರುದ್ದ್ ತರ್ಕ್ ಮಾಂಡುಂಕ್ ವಾಪರ್ತಾ. ಹಾಂವೆಂ ಜ಼ಾಗ್ರುತ್ ಕರಿಜೆ.

“ನಂಜ್ಯಾಳಿ ಬಾಯ್ಲೆ, ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಜ಼ಾರ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಮಿಯಾಂವ್! ಬೆಬ್ದೊ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣಾಕ್ ಹಿಶಾರೊ? ಹಾಂವ್, ಕಿತೆಂ ಅನ್ನಾಡಿ ಯೇ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಸಾರ್ ಕರಿನಾಕಾ. ತೆಂಚ್ ಇಂಗ್ಲೆಜ್ ಪತ್ರಾಂಕ್ ದಾಡ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ, ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚಿ ಖತಡ್ ಜ಼ಾತಿ. ತ್ಯಾ ಚೇತನ್ ಭಗತಾಕ್ ಪಳೆ. ಆರ್ಧ್ಯಾ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡಾಚಿಂ ದೂರಾಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಕರೊಡ್ಪತಿ! ಹಾಂವೆಂಯಿ ತಾಚಿ ಯುಕ್ತಿ ನಕ್ಕಲ್ ಕೆಲ್ಲಿ ತರ್, ಹಾಂವೀ ಟೆರೆಸಾಚೊ ಬೊಂಗ್ಲೊ ಬಾಂಧ್ತೊಂ ಹಾಂ?

“ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಂಡಿತ್ ಅಸೆಚ್! ಚ್ಯಾರ್ ಫಿರ್ಕಿ ಬರ್ಪಾಂ ಕಿತೆಂ ಛಾಪ್ಲಿಂ, ಆಪ್ಣೆಂಚ್ ಅಪ್ಲೆಂಚ್ ಗಾಜ಼ಂವ್ಚೆಂ. ಲೋಕಾಚ್ಯೊ ಗಜ಼ಾಲಿ ಕರ್ಚ್ಯೊ! ಘಡಿತಾಚ್ಯೊ ಗಜ಼ಾಲಿ ಕರ್ಚ್ಯೊ!! ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯೊ ಗಜ಼ಾಲಿ ಕೋಣ್ ಯೀ ಕರಿನಾ. ತುಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಏಕ್ ಕಿರ್ಕೊಳ್ ಬರವ್ಪಿ. ಚೇತನ್ ಭಗತ್ ಜ಼ಾಯ್ಜೆ? ಪಯ್ಲೆಂ ಮುಳಾವೆಂ ನೇಮ್ ಶಿಕ್”

“ತೆಂ ಕಿತೆಂ?”

“ಚಿಲ್ಲರ್ ಮೊನಿಸ್ ಲೋಕಾಚ್ಯೊ ಗಜ಼ಾಲಿ ಕರ್ತಾತ್. ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಮೊನಿಸ್ ಸಂಗ್ತಿಂಚ್ಯೊ ಗಜ಼ಾಲಿ ಕರ್ತಾತ್. ಆನಿ ಬುಧ್ವಂತ್ …?”

ಬಾಯ್ಲೆಚೆಂ ಪುರ್ತೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಹಾಂವ್ ರಾವ್ಲೊಂ ನಾಂ. ಏಕ್ ಜ಼ಾಂಬಯ್ ಕಾಡ್ನ್ ಬೆಡ್ ರೂಮಾಕ್ ಗೆಲೊಂ. ಆಖೀರ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ ಹಾಂವ್, ಬುಧ್ವಂತ್? ಛೆ! ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾ ತಸ್ಲೊ ಬಿಲ್ಲೊ!

  ಫಿಲಿಫ್ ಮುದಾರ್ಥ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !