ನರ್ಸಾಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್

ಹಾಂವ್ ಜಿವಾಂತ್ ಇಲ್ಲೊಂ ಅಸ್ಕತ್ ಆನಿ ಸದಾಂಚ್ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಚೊವೀಸ್ ವೊರಾಂಯ್ ಜತನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಅಖ್ರೇಕ್ ತರೀ ನರ್ಸಾಲಾಗಿಂಚ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸುರ್ವೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತಾಚ್ಯೊ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಸವಯೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚ್ಯಾ ‘ಸುವಿಯೊ’ ಬರಿಂ ತೊಪ್ಲ್ಯೊ. ಸಕಾಳಿಂ ಉಟ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆನ್ ಘಾಲ್ಚಿ ದೊವಿ ತೊಪಿ ಮೊಡ್ಚುನ್ ಕೆಸಾಂಚ್ಯಾ ಶೆಂಡ್ಯಾ ಮಧೆಂ ದವರ್ತಾಲೆಂ. ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಿ ಸವಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆಂ. ಸಾಂಜೆಚೆಂ ಖಂಯ್ ಪುಣೀ ಭಂವೊಂಕ್ ವೆತಾನಾ ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಧರ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಹಾತ್ ಸೊಡೊವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಚಿ ‘ನಾಡಿ ಬಡಿತಾ’ ಧರ್‍ನ್ಂಚ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ. ವಿಚಾರ‍್ಲ್ಯಾರ್ ಸವಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಘರಾ ಭಿತರ್ ಧವ್ಯೊಚ್ಚ್ ನಾಯ್ಟಿ ಆನಿ ದವೊ ಬೆಲ್ಟ್ ಬಾಂದ್ತಾಲೆಂ. ಬೆಲ್ಟ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಚ್ಯಾಂಚೆ ದವೆ ಲೇಸ್. ರಾತಿಕ್ ನಿದ್ತಾನಾ ಸಯ್ತ್ ದವೊ ಪಿಟಿಕೋಟ್ ಆನಿ ದವೆ ಸೊಕ್ಸ್ ಘಾಲ್ನ್ಂಚ್ ನಿದ್ತಾಲೆಂ. ಅಶೆಂ ನಿದ್ತಾನಾ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ಮೊಡ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ನಿದ್ಲಾಂಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾತಿಕ್ ಸ್ವಪ್ಣಾಂತ್ ಜಾಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಶೆಳೊ ಘಾಮ್ ಸುಟ್‌ಲ್ಲೊ ಆಸಾ. ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾಕಿ ವ್ಹಡ್ಲೆ ಉಪದ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ನಿದ್ತಾನಾ ರಾತಿಕ್ ಕುಡಾಂತ್ಲೊ ಲೈಟ್ ಪೆಟವ್ನ್ಂಚ್ ನಿದಾಜಯ್, ನಾಂತರ್ ನೀದ್‌ಚ್ಚ್ ಪಡಾನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಮ್ಕಿತಾ. ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ದಾಕ್ಷೆಣೆಚೊ, ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿದೊಡ್ಯಾ ಲಜೆಚೊ ಹಾಂವ್, ಅಶೆಂ ರಾತಿಕ್ ಲೈಟ್ ಚಾಲು ದವರ್ನ್ ನಿದೊನ್ ಅಜಿಕ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಅನಿಕೀ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಕೊಣೆಂಯ್ ಹ್ಯಾವಿಶಿಂ ಅಣ್ಕಾಣೆ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ‘ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ನಾಯ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಳ್ತಾರ್ ನಿಸ್ರಾಂವ್ಚೆಂ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖಾಣಾ-ಜೆವ್ಣಾಚಿ, ವಸ್ತುಂಚಿ, ಗುಳಿಯಾಂಚಿ ವಿವಿಂಗಡ್ ಫೈಲಾಂ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲಿಂ. ಹಾಂವೆಂ ನಾಂವ್ಕ್ ವೆತಾನಾ ಸಯ್ತ್ ಭಿತರ್ ಘಾಲ್ಚಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಅಲ್ಮಾರಿಥಾವ್ನ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಫೈಲಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ವರವ್ನ್, ಪಳೆವ್ನ್ ಟಿಕ್ ಕರ್ನ್ ವರಿಜಾಯ್.

 ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂವ್ ವಾಟೆನ್ ವೆತೆಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಭಿತರ್ ಸರ್ತಾನಾ ದಾರ್ವಂತ್ ಕಪಾಲಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಕ್ಲಿ ಘುಂವ್ಲಿ. ತಕ್ಷಣ್ ಮ್ಹಜಿ ನರ್ಸ್ ಯಾನೆ ಮ್ಹಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ದಾವೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂಚ್ ಆನಿ ತುಕಾ ಶುಗರ್ ಡಾವ್ನ್ ಜಾಲಾಂ ತಶಿ ತಕ್ಲಿ ಘುಂವ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಎಕ್‌ಚ್ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಫ್ರಿಜ್ಜಾಂತ್ಲಿಂ ತೀನ್ – ಚಾರ್ ಐಸ್‌ಕ್ರೀಮಾಂ ಖಾವಯ್ಲಿಂ. ಭರ್ತಿ ಎಕಾ ಘಾಂಟ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಪಲಾರ್ ದುಮುಟ್ ಉದೆಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತುಕಾ ಕಸಲೆಂಗೀ ಫಳ್ ಜಾಲಾಂ, ಫಾಲ್ಯಾಂಚ್ ದಾಕ್ತೆರಾಕ್ ದಾಖವ್ನ್ ಅಪರೇಶಾನ್ ಕರ್ನ್ ಕಾಡಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಟ್ ಧರಿಲಾಗ್ಲೆಂ. ಬಚಾವ್, ಚುರಿ ಹಾಡ್ನ್ ತೆಂ ದುಮುಟ್ ಕಾತರಿನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚಿಂ ಐಸ್‌ಕ್ರೀಮಾಂ ಖಾವ್ನ್ ಅತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಶೆಳ್, ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಶುಗರ್ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಅತಾಂ ನೀಜ್ ತಕ್ಲಿ ಘುಂವೊಳ್. ಟಿವಿಚೆರ್ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನಾಚೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಯೆತಾನಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಕ್ಷಣ್ಂಚ್ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹಜೊ ಪ್ರೆಶ್ಶರ್ ಚೆಕ್ ಕರ್‍ಚೊ ಆನಿ ತೊ ಎಕ್ದಮ್ ಚಡ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಗುಳಿ ದಿಂವ್ಚಿ.

 ಘರ್ಚ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಣಿಂ ಖಂಚೆಯಿ ಪೆಟೆ, ಮಾಜ್ರಾಂ ವಾ ಸುಕ್ಣಿಂ ಘಾಯೆಲ್ಯಾರ್ ವಾ ಕುಂಯ್ ಕುಂಯ್ ಕರ್ನ್ ಕುರ್ವಾಲ್ಯಾರ್ ತಕ್ಷಣ್ ಮ್ಹಜಿ ನರ್ಸ್ ಕಸಲಿಂಗೀ ಇಂಜೆಕ್ಷನಾಂ ಘೆವ್ನ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲಿಚ್ಚ್ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ತೊಪ್ಲೆಂಚ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾವೆಂಚ್ ತ್ಯಾ ಮಾಜ್ರಾ ಆನಿ ಪೆಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಂಳ್ಬ್ಯಾ ಮಯಳಾಂತ್ ಫೊಂಡ್ ಕಾಡ್ನ್ ಪುರ್ಚೆಂ.

 ಹಾಂವೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಕರ್ನ್ ನರ್ಸಾಕ್ ಘರಾ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್, ದಾಕ್ತೆರಾಕಡೆನ್ ಲಾಯ್ನ್ ರಾವಾಜೆ ಪಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸೆಜಾರ್‍ಚಿಂ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ ಶೆಳಿಕ್, ತಾಪಾಕ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಪಿಡೆಂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನರ್ಸಾಲಾಗ್ಚೆಂಚ್ ವೊಕಾತ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಘರಾಚ್ಚ್ ಯೆತಾಲಿಂ. ಅಶೆಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವೊಕಾತ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ ಪರತ್ ಪರತ್ ಪಾಂಚ್ – ಸ ಪಾವ್ಟಿಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪಿಡೆಕ್ ವೊಕಾತ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ಚ್ ಭಿರಾಂತ್ ದಿಸ್ಲಿ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉದ್ಕಾಡೆ ಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾಕ್ ಉದ್ಕಾಡೆ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ವೊಕಾತ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಚುಕೊನ್ ಉದ್ಕಾಡೆ ಬಂಧ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂಚ್ ವೊಕಾತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚೆಂ ಪೋಟ್ ಪುಗೊನ್ ರಾಗಾನ್ ಚಾರ್ – ಪಾಂಚ್ ಜಣ್ ಮಾರುಂಕ್‌ಚ್ ಆಯ್ಲೆ. ಮಾಗಿರ್ ಹಾವೆಂಚ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಮ್ಚೊವ್ನ್ ಭಾಯ್ರಿ ಆನಿ ವಾಳ್ಚಾಬಾಜೆಚೊಚೊ ದಾಂಡೊ ದೀವ್ನ್ ಘರ್‍ಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದಿಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೂಡ್ ಆನಿ ರಾಗ್ ದೊನೀ ಖಾಲಿ ಕರ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆ.

 ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆ ವಯ್ರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೋಗ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ನೈಂ. ತಾಚೊ ವರ್ತೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಂ.

 ಏಕ್ ದೀಸ್ ಕಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾತ್ ವೊರಾರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ರಾತಿಕ್ ನೋವ್ ವೊರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಫೋನ್ ಕೆಲೆಂ. ತಾಚಿ ಅರ್ಜೆಂಟಾಚಿ ಆನಿ ಭಿರಾಂತೆಚಿ ಜಾಪ್. ಬಸ್ ಎಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಜಾಲಾಂ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಐಸಿಯುಂತ್ ಆಸಾಂ. ದೆವಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹೆಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಲುಂಗಿ ಬನಿಯಾನಾರ್‌ಚ್ಚ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಸ್ಕೂಟರ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾವ್ಲೊಂ. ಸೀದಾ ಐಸಿಯುಕ್ ವಚೊನ್ ಘುಸ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ “ಇಪ್ಪಾ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ್ಯಾ, ಕೊರ್ಚ್ ಕಳ್ನಿಟ್ಟ್ ವಿಡುಂ. ಇದ್ ನಿಂಡೆ ಕೇರಳ ಅಲ್ಲ್ಯಾ ಇದ್ ಮಂಗಳಾಪುರಂ” ಮ್ಹಣ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡಾನ್ ಜ್ಯೋರ್ ಕೆಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂಯಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತುಳ್ವ್ಯಾ ಭಾಶೆಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಕರ್ನ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಝಗಡ್ತಾನಾ ಚವ್ಗ್ ಮೇಲ್ ನರ್ಸಾನಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಿಸೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಪಿಶ್ಯಾಂಚಾ ವಾರ್ಡಾಂತ್ ಭರ್ತಿ ಕೆಲೆಂ. ಥೈಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಪಿಶೆ ಮೆಳೊನ್ ‘ಲುಂಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಲುಂಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್’ ನಾಚ್ತಾನಾ ಎಕಾ ಪಿಶ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜಿ ಲುಂಗಿ ವೊಡ್ಲಿಚ್ಚ್.

ಫಕತ್ತ್ ಅರ್ಧ್ಯಾ ವೊರಾಂಚಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಪಿಶ್ಯಾನಿಂ ಮೆಳೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಿಸೊ ಕರ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜಿ ಅವಸ್ಥಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ನರ್ಸಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುರ್ತಾನ್ ಐಸಿಯುಕ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಭಿತರ್ ವ್ಹರ್ತಾನಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಅತ್ತಾಂ ಝಗಡ್ತಾಲೊ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ಭಿತರ್ ಗೆಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಅಮರೀಶ್‌ಪುರಿ ಬರಿಂ ಹಾಸಾಲಾಗ್ಲೊ.

 ಬಸ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಡೆಂಟಾಂತ್ ಘಾಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಐಸಿಯುಂತ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಥೈಂಸರ್ ತಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್ಳೆಂ. ತಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಜೊ ಸಂತೊಸ್ ಸರ್ಗ್ ಪಳೆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಿತ್ಲೊ ಜಾಲೊ. ಆನಿ ಕಿತೆಂ ವ್ಹಡ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಉಲೊ ಕರ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತೋಂಡ್ ಉಗಡ್ತಾನಾ ಕೊಣೆಂಗೀ ನರ್ಸಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತೋಂಡಾಕ್ ‘ಆಕ್ಸಿಜನ್’ ದವರ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

  ರೋಶು, ಬಜ್ಪೆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !