Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಮೋಗ್‍ಚ್ ದೇವ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲ್ಫಿಚಿ ಪದಾಂಚ್ ಕಂತಾರಾಂ!

ಕಿತೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂನಿ ಶಿಕ್ಪಾಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ವಾವ್ರಾಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಚೊನ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ಚೊಚ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಸೊಡ್ಲಾಗಾಯ್ ಕಿತೆಂ? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮೊಗಾಂತ್ ಅಸಲ್ಯೊ ಅಡ್ಕಳಿ ಯೆಂವ್ಚ್ಯೊ ಉಣೆಂ. ಮೋಗ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಶಿಕಯ್ತಾ ಶಿವಾಯ್ ಕಂಡಿಶನಾಂ ಘಾಲುಂಕ್ ನ್ಹಯ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂನಿ ಮೋಗ್ ಕರ್ಚಿ ವೋಡ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ ತರ್ ತಾಣಿಂ ವಿಲ್ಫಿಚಿಂ ಪದಾಂ ಜರೂರ್ ಆಯ್ಕಜೆ, ಆಯ್ಕಜೆ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಭೊಗಾಜೆ.

ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಪದಾಂವಿಶಿಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಭೊಗ್ಣಾಂಕ್, ವಿಚಾರಾಂಕ್, ತತ್ವಾಂಕ್ ಜಾಂವ್ ಬೊರ್ಗೊಳ್ ಭೊಗನಾ. ಪದಾಂಭಿತರ್ಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಪದಾಂಭಾಯ್ಲ್ಯೊ; ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಿಂ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್‍ಯೀ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ಮಾಪಾನ್ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾ.

ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಪದಾಂಚೊ ಸಂಸಾರ್ ಏಕ್ ವಿಸ್ತಾರ್ ಸಾಗೊರ್. ತಡಿವಯ್ಲ್ಯಾ ಖಡ್ಪಾರ್ ಬಸೊನ್ ತ್ಯಾ ಲ್ಹಾರಾಂಚಿ ಮಝಾ ಭೊಗ್ಚಿ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ತರ್, ಲ್ಹಾರಾಂನಿ ಖೆಳೊನ್, ಭಿಜೊನ್ ತಾಂಚಿ ಗುಂಡಾಯ್ ಮೆಜ್ಚಿ ಆನಿಯೇಕ್ ತರಾಚಿ ಮಝಾ! ಮೋಗ್, ರಾಗ್, ಸಂತೊಸ್- ಇತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪದಾಂನಿ ಆಸ್ಚೆಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸ್ಪಂದನ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕರ್ಚೆತಸಲೆಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಯೀ ಕಾಂಯ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಬಳ್ವಂತ್ ತರಾನ್ ಹೆಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಗೀ ಕಳಿತ್ ನಾ; ಪುಣ್ ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಪದಾಂನಿ ಹೆಂ ಜರೂರ್ ಆಸಾ.

ಅಸಲ್ಯಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಗಜಾಲಿಂಪಯ್ಕಿ ಅಂತರ್ಜಾತೀಯ್ ಕಾಜಾರಾಂಯ್ ಏಕ್. ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಪದಾಂನಿ ತಿ ಗಜಾಲ್ ಕಶಿ ವೆಕ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಹೆಂ ಏಕ್ ಬರಪ್ ಹಾಂವೆಂ ತಯಾರ್ ಕೆಲಾಂ. ಆನಿ ಹಾಕಾ ಹಾಂವೆಂ ವಿಂಚ್‍ಲ್ಲಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕೊವ್ಳೆಂತ್ಲಿ ತೀನ್ ಪದಾಂ- ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ (ಸಾತ್ವಿ ಕೊವ್ಳಿ), ಮ್ಹಜೆಂ ನಶೀಬ್ ಕಸಲೆಂ (ಪಾಂಚ್ವಿ ಕೊವ್ಳಿ) ಆನಿ ಸೀತಮ್ಮ ಪೂಜಾರಿ (ತೆರಾವಿ ಕೊವ್ಳಿ).

♥ ♥ ♥

ಪಯ್ಲೆಂ ಪದ್- ಸಾತ್ವ್ಯಾ ಕೊವ್ಳೆಂತ್ಲೆಂ, ವಿಲ್ಫಿ ಆನಿ ಮೀನಾ ಹಾಣಿಂ ಗಾಯ್ಲೆಲೆಂ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ.

 ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಹಾಂವೆಂ ತುಜೊ ಮೋಗ್ ಕೆಲಾ
ಕಾಳಿಜ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಅರ್ಪಿಲಾಂ ರೆ, ಕಾಳಿಜ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಅರ್ಪಿಲಾಂ
ಇಜಬೆಲ್ಲಾ, ಇಜಬೆಲ್ಲಾ ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಪಾರ್ಕಿಲಾಂ
ಜಾತಿನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಅಡ್ಚಿಲಾಂ ಗೊ ಜಾತಿನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಅಡ್ಚಿಲಾಂ 

ಅಶೆಂ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಪದ್, ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಬಾಂಕಾರ್ ಮೊಗಾರ್ ಪಡೊನ್ ಆತಾಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್, ಫುಡಾರ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಆಶೆತಾನಾ ಉದೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಜಾತಿಚ್ಯಾ ದೊರ್ಯಾಕ್ ಫುಡ್ ಕರುನ್ ಗಾಂವ್ಚೆಂ. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಸರೀ ಆಪ್ಣೆಂ ಮೋಗ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾನ್ ವಾ ಚಲಿಯೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಜಾತಿಕ್ ಯೇಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ವೆಕ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ತಿ ಚಿಂತಿಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್. ಚಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ –

ಜರಿತರಿ ತುಂ ಮ್ಹಜೆ ಜಾತಿಂತ್ ಯೆತೊಲೊಯ್
ತೆದ್ನಾ ಪುಣಿ ಮೋಗ್ ಹೊ ಏಕ್ ಜಾತೊಲೊ

ಚಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ –

ರಮ್ಜನಾಚೆ ರಾತಿಂ ಮೇಳ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಾಯ್ 

ಆಪ್ಲೊ ಧರ್ಮ್ ಮಾತ್ರ್ ಸೇಫ್ ವಾ ಆಪ್ಣೆಂ ಮೋಗ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಣಾಚೊಚ್ ಧರ್ಮ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಧೋರಣ್ ಹ್ಯಾ ವೊಳಿಂನಿ ಸುಪ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ತರೀ ಮುಕಾರುನ್ , “ಜೀವ್ ಮ್ಹಜೊ ತುಜೊ ಏಕ್ ಗೊ ಜಾತಿಕ್ ಉಜೊ ಲಾಯ್” ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಘೆತಾ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ. ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಆಮಾಲಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ಧಯ್ರ್ ಯೆತಾಚ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಧಯ್ರಾಸವೆಂ, ಬರ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಚ್ಯಾ ಸಪ್ಣಾಂಸವೆಂ ಹೆಂ ಪದ್ ಅಶೆಂ ಸಂಪ್ತಾ –

 ಮೊಗಾಕ್ ದೊಳೆ ನಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಉತರ್ ಮೊಡಿನಾ
ಆಮ್ಚೆಮದೆಂ ಜಾತ್ ಭೇದ್ ವಾಟ್ ಸೊಡಿನಾ
ಬಾಯ್ಬಲ್ ಆನಿ ಕುರಾನ್ ಅಶಿ ಅಡ್ಕಳ್ ಹಾಡಿನಾ
ಭಿಯೆನಾಕಾ ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಮೋಗ್ ಸಾಂಡಿನಾ 

♥ ♥ ♥

ಆತಾಂ ದುಸ್ರೆಂ ಪದ್ ಹಾಂವೆಂ ವಿಂಚ್ಲಾಂ ತೆಂ ತೆರಾವ್ಯಾ ಕೊವ್ಳೆಂತ್ಲೆಂ, ಮೀನಾ ಬಾಯೆನ್ ಗಾಯ್ಲೆಲೆಂ “ಸೀತಮ್ಮ ಪೂಜಾರಿ”,

ಜಾತಿಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂನೊ ಆಯ್ಕಾ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ತುಮ್ಕಾಂ
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ಲಿಂ ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲಿಂ, ಕಾಣಿ ಮ್ಹಜಿ ಆಯ್ಕಾ 

ಅಶೆಂ ಸುರ್ವಾತ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಪದ್, ಥೊಡ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಹಿಂದು ದಾದ್ಲ್ಯಾಕಡೆ ಕಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ನದ್ರೆನ್ ಆಸಾ. ತಿಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಕಾಣಿ ತರೀ ಕಸಲಿ?

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಜಲ್ಮಲಿಂ ತರೀ
ಆತಾಂ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂ ಹಿಂದ್ವಾಂಚ್ಯಾ ಘರಿಂ
ಆದ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಮೇರಿ
ಆತಾಂ ಜಾಲ್ಯಾಂ ಸೀತಮ್ಮ ಪುಜಾರಿ 

ಹ್ಯಾ ಅಂತರ್ಧರ್ಮೀಯ್ ಕಾಜಾರಾಂತ್ ತಿಚೆಂ ನಾಂವ್‍ಚ್ ಬದ್ಲಿಲಾಂ; ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಿಕಾ ಆತಾಂ ತಿಚ್ಯಾ ಅಸ್ಮಿತಾಯೆಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಧೊಸ್ತಾ. ಹಿಂದು ಚಲ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಕಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ದೋತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಏಕ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಪಿಡಾ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಚಲ್ಯಾಂನಿ ವಿಚಾರ್ಚೆತಿತ್ಲಿ ದೋತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಿಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಎಕ್ಲೊ ಹಿಂದು ಚೆಡೊ ಮುಕಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾ.

 ತವಳ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲೊ, ಹಿಂದ್ವಾಂಚೊ ಏಕ್ ಚಲೊ
ಜಾತಿಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಘೆತ್ಲೊ, ನೊವ್ರೊ ಮ್ಹಜೊ ಜಾಲೊ

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹಿ ಅಕ್ರೇಚಿ ವೋಳ್ ಬೋವ್ ಸೂಕ್ಶಿಮಾಯೆನ್ ಪಾರ್ಕಿಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ. ತೊ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಜಾತಿಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನೊವ್ರೊ ಜಾತಾ. ದೆಕುನ್ ಹಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಬದ್ಲಿಲಾಂ. ಪುಣ್ ಹಿ ಕಾಂಯ್ ಸುಖಾನ್ ಆಸಾ- ತ್ಯಾ ದೋತ್ ಘೆನಾತ್ಲ್ಯಾ ನೊವ್ರ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ? ಬೋವ್ಶ್ಯಾ ನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಸುಖಾನ್ ಆಸ್ಲಿ ತರ್ ತಿ ದೋತ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ತುಕ್ಲಾವ್ನ್, ಆಪ್ಲೆಂ ದಾಂಪತ್ಯ್ ಗೀತ್ ಸೊಂತೊಸಾನ್ ಗಾಯ್ತಿ ಕೊಣ್ಣಾ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಪದಾಂತ್ ಆಸ್ಚಿ ಮುಕೇಲ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಿಣೆಂ ನಿರಾಸ್ಪಣಾನ್ ಸಂಪಂವ್ಚ್ಯೊ ಪದಾಚ್ಯೊ ವೊಳಿ ಅಶ್ಯೊ –

 ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂನೊ, ಭೊಗ್ಸುನ್ ಘೆಯಾತ್ ಮ್ಹಾಕಾ
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಜಾತಿಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ವರುಂಕ್ ಪರ್ಕ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಡಿನಾಕಾತ್

ಪದಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಅಕ್ರೇಚ್ಯಾ ವೊಳಿಂನಿ ಆಸ್ಚೊ ಆವಾಜ್(ಧ್ವನಿ) ಕಸೊಲೊ? ದೊತಿಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಚೆಡ್ಯಾಂನಿ ಕಾಜರ್ ನೆಗಾರ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಲಿ ದಿಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಗಿ? ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ, ಪರ್ಕಿ ಧರ್ಮಾಂತ್ ವಚೊನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ಸಯ್ತ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಸಕನಾತ್ಲಿ ಚಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ- ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ತ್ಯಾಚ್ ಧರ್ಮಾತ್ ಸಾಂಬಾಳಾ. ಪರ್ಕಿ ಧರ್ಮಾಂತ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆನಾಕಾತ್.

ತರ್ ಹೆಂ ಪದ್ ಅಂತರ್ಜಾತೀಯ್ ಕಾಜಾರಾಂಕ್ ವಿರೋಧ್ ಯೆತಾಗಿ? ಮ್ಹಜೆಪರ್ಮಾಣೆಂ ಹ್ಯಾ ಪದಾಂತ್, ಮೊಗಾಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಧರ್ಮಾಕ್ ಮಹತ್ವ್ ದಿತಾನಾ ಅಂತರ್ಜಾತೀಯ್ ಕಾಜಾರಾಂ ಯೆಂಮ್ಕೊಂಡ್ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ವೆಕ್ತ್ ಜಾಲಾಂ.

♥ ♥ ♥

ತಿಸ್ರೆಂ ಪದ್ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ಕೊವ್ಳೆಂತ್ಲೆಂ , ವೀನಾ ಬಾಯೆನ್ ಗಾಯ್ಲೆಲೆಂ “ಮ್ಹಜೆಂ ನಶೀಬ್ ಕಸಲೆಂ”.

ಮ್ಹಜೆಂ ನಶೀಬ್ ಕಸಲೆಂ
ಬಾಬಾ ಕುಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಗೊಸಾಳೆಂ
ಮ್ಹಜೊ ಡ್ಯಾಡಿ ಹಿಂದ್ವಾಂಚೊ, ಮಾಮ್ಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್
ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಸುರೆಂ ಪಿಸೊಳೆಂ

ಮೋಗ್ ಜಾಲೊ, ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲೆಂ, ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ಅಂತರ್ಜಾತೀಯ್ ಕಾಜಾರಾಂತ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ನದ್ರೆನ್ ಹೆಂ ಪದ್ ಆಸಾ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಮ್ಮಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಜುಲಿಯಾನಾ
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಡ್ಯಾಡಿಚೆಂ ನಾರಾಯಣಾ
ದೊಗಾಂಯ್ ದೋನ್ ಜಾತಿಂಚಿಂ ಆಸ್ತಾನಾ
ಮ್ಹಜಿ ಜಾತ್ ಕಸಲಿ ಕೋಣ್ ಜಾಣಾಂ 

ಹ್ಯಾಯ್ ಪದಾಂತ್ ನಾಂವಾಂಕ್ ಮಹತ್ವ್ ಆಸಾ. ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ನಾಂವ್ ನಾರಾಯಣಾ ತರ್ ಮಾಮ್ಮಿಚೆ ಜುಲಿಯಾನಾ. ಪುಣ್ ಸೀತಮ್ಮ ಪೂಜಾರಿಬರಿ ನಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಬದ್ಲುಂಕ್ ನಾ. ತಿತ್ಲಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಅಂತರ್ಜಾತೀಯ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಆಸಾ ಹಾಂಗಾ. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಸೊದ್ಚಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್. ತೀಯ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್. ಹಾಂಗಾ ನಾಂವಾಚಿ ವಿರಾರಾಯ್ ಭೊಗ್ಚಿಯ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಚ್.

ಮಾಮ್ಮಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಡೊಟ್ಟಿ
ಡ್ಯಾಡಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಶಾಂತಾ ಸ್ವೀಟಿ
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಚಿಂ ಭುತ್ಗಿ ಆಪಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಾಕಾ
ಡೊಟ್ಟಿ ಶಾಂತಾ ಶೆಟ್ಟಿ 

ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಬರಿ ಹಾಂಗಾಯ್ ಗಜಾಲಿ ಮೊಗಾರ್ ಪಡೊನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಚಿಂಚ್. ಮೊಗಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾ “ಜಾತಿಕ್ ಉಜೊ ಲಾಯ್” ಮ್ಹಣ್ ಗತ್ತಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚಿಂ ಮೋಗ್ ಕರ್ಣಾರಾಂ, ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾಚ್ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಜಾತಿಂತ್‍ಚ್ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಪಳಂವ್ಚೆಂ ವಿಪರ್ಯಾಸ್.

ಡ್ಯಾಡಿ ದಿವ್ಳಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವರಿತ್
ಆನಿ ಶಿಕಯ್ತ್ ಹರಾಹರಿ
ಮಾಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಾರಾ ಚರ್ಚಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಶಿಕಯ್ತಾ
ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜೆಜು ಮರಿ

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಗಜಾಲೀ ಯೆತಾ, ತಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಯೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಧರ್ಮಾಂತ್ ವಾಡಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ದೊಗಾಂಯ್ಚಿ ಆಶಾ. ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ಧರ್ಮಾಂಚ್ಯಾ ವಿರಾರಾಯೆಂತ್ ಹ್ಯಾ ಪದಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಆತಾಂಚ್ ಫುಡಾರಾಚಿ ಖಂತ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾ

ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಕರುಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ
ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ಏಕ್ ನಾ ಠಿಕಾಣೆಂ
ಅಶೆಂಚ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವೊಡ್ಲಿಂ ಜಾತಾನಾ
ಮಜೆಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕೊಣೆಂ? 

ಹ್ಯಾ ಅಂತರ್ಜಾತೀಯ್ ಕಾಜಾರಾಚೆಂ ಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್, ದೇವ್ ಆನಿ ಕಾಜಾರಾಂವಿಶಿಂ ವಿರಾರಾಯ್ ಭೊಗ್ಲ್ಯಾ ತೆಂ ಹ್ಯಾ ಪದಾಚ್ಯಾ ಆಕ್ರೇಚ್ಯಾ ವೊಳಿಂನಿ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಕಳ್ತಾ.

♥ ♥ ♥

ಆತಾಂ ಹಿಂ ತೀನ್ ಯೀ ಪದಾ ಪರತ್ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಯಾರ್, ಹ್ಯಾ ತಿನೀ ಪದಾಂನಿ ಚಲಿ ವಾ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾತ್ರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಚಿ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಚಲಿಯೆಚ್ಯಾ ದಿಶ್ಟೆನ್ ಅಂತರ್ಜಾತೀಯ್ ಕಾಜಾರಾಂಚೊ ವಿಮರ್ಸೊ ಹ್ಯಾ ಪದಾಂನಿ ಆಸಾ. ಸವೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮಾಚಿಂ ಮೊಲಾಂ ಉಕಲ್ನ್ ಧರ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಬರಿ ದಿಸ್ತಾ ತರೀ ಧರ್ಮಾಂಚೊ ವಿಮರ್ಸೊಯ್ ಜರೂರ್ ಆಸಾ. ವಯ್ಲ್ಯಾಬಾರ್ ಹಿಂ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕತಾನಾ ಭೊಗುಂಕ್ ಪುರೊ ಕಿ ವಿಲ್ಫಿಚೊ ವಿಚಾರ್ ಅಂತರ್ಜಾತೀಯ್ ಕಾಜಾರಾಂವಿರೋದ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್. ಪುಣ್ ಸೂಕ್ಶಿಮಾಯೆನ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಿಂ ಪದಾಂ ಅಂತರ್ಜಾತೀಯ್ ಕಾಜಾರಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಡ್ಕಳ್ ಹಾಡಿನಾಂತ್ ಬಗಾರ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಂನಿ ಜಾತ್ ಧರ್ಮಾಕ್ ಮದೆಂ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವೀದ್ ವಾವ್ಳೆವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊಂವ್ಚೆಂ ಜೊಕ್ತೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ.

“ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ” ಪದಾಂತ್ ಜಾತ್ ನೆಗಾರ್ಚೆದಿಶೆನ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ಣಾರಾಂ ಉಲಯ್ತಾತ್ ತರೀ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಜಾತಿವಿಶಿಂ ಆಸ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಸುಪ್ತ್ ರಿತಿನ್ ವೆಕ್ತ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. “ಸೀತಮ್ಮಾ ಪೂಜಾರ್” ಪದಾಂತ್ ಕಾಜರಾಪ್ರಾಸ್ ಧರ್ಮ್ ಮುಕೇಲ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತಾ ಆನಿ ಬಾಯ್ಲೆಚೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ಚ್ ನೆಗಾರ್ತಾ. ಆನಿ “ಮ್ಹಜೆಂ ನಶೀಬ್ ಕಸಲೆಂ” ಪದಾಂತ್ ಅಂತರ್ಜಾತೀಯ್ ಕಾಜಾರ್ಂತ್ ಎಕ್ವಟ್ಲೆಲಿಂ ಘೊವ್ ಬಾಯ್ಲಾಂ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆರ್ ಆಪಾಪ್ಲೊ ಧರ್ಮ್ ಥಾಪುಂಕ್ ಉಡ್ಡೊಂವ್ಚೆಂ ಚಿತ್ರಣ್ ಆಸಾ. ಹೆಂ ವರವ್ನ್ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಸಮ್ಜವ್ಯೆತ್ ಕೀ, ಹ್ಯಾ ಪದಾಂನಿ ಆಸ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಅಂತರ್ಜಾತೀಯ್ ಲಗ್ನಾಂನಿ ಧರ್ಮಾಕ್ ಚಡ್ ಮಹತ್ವ್ ದಿತಾನಾ ಜಾಂವ್ಚೆ ರಗ್ಳೆ.

ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಪದಾಂನಿ ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ಜಾತ್ ಧರ್ಮಾ ಪ್ರಾಸ್ ಮೊಗಾಕ್, ಲಗ್ನಾ ಜಿಣಿಯೆಕ್, ಮನ್ಶ್ಯಾಮೊಲಾಂಕ್ ಉಕಲ್ನ್ ಧರ್ಲಾಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಪದಾಂನಿ ಲಗ್ನಾಬಾಂದಾಚೊ ಮಹತ್ವ್ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ನಾಟ್ವೊಂವ್ಚೆಬರಿ ವೆಕ್ತ್ ಜಾಲಾ. ದಾಕ್ಲೊ ದಿಂವ್ಚೊ ತರ್, ಪಂದ್ರಾವ್ಯಾ ಕೊವ್ಳೆಂತ್ಲೆಂ “ಮಿಲನ್ ದೋನ್ ಕಾಳ್ಜಾಂಚೆಂ” ಪದ್.

ಕಾಜಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದೋನ್ ಕಾಳ್ಜಾಂಚೆಂ
ಮಿಲನ್ ಚೆಡ್ಯಾಚೆಂ ಚೆಡ್ವಾಚೆಂ
ದೆವಾಚೆ ಕುರ್ಪೆನ್ ಲೊಕಾಚ್ಯೆ ನದ್ರೆನ್
ದೊಗಾಂನಿ ಏಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ 

♥ ♥ ♥

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಚಲೆ ಆನಿ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಸಯ್ರಿಕೊಚ್ ಮೆಳನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಆಮಿ ಆಸಾಂವ್. ಆನಿ ಸಯ್ರಿಕೊ ಮೆಳನಾಶೆಂ ವಾ ತಾಳ್ ಪಡನಾಶೆಂ ಆಸೊಂಕ್ ಮುಕೇಲ್ ಕಾರಣ್ ಶಿಕಪ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಯ್ತೆಕಡೆ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಚಲೆ ಕುಟ್ಮಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೆಖಾತಿರ್ ಶಿಕಪ್ ಮಟ್ವೆಂ ಕರ್ನ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಚಲಿಯೊ ಚಡ್ ಶಿಕ್ಲಿಂ. ಆತಾಂ ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಜೊಕ್ತೆ ಚಲೆ ನಾಂತ್ ಆನಿ ಉಣ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಚ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾಂಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಚಲಿಯೊ ಆಯ್ಕನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದುರ್ಸೊಣೆಂ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಶಿಕ್ಪಾಪ್ರಾಸ್ ಮನಿಸ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಮೊಗಾಕ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಸಕ್‍ಲ್ಲಿಂ ತರ್ ಕಾಜಾರಾಂಕ್ ಕಸಲಿ ಅಡ್ಕಳೀ ಯೆತಿ ನಾ ಕೊಣ್ಣಾ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಆನ್ಯೇಕ್ ವಿಶೇಸ್ ದಿಸ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಇತ್ಲ್ಯೊ ಚಲೆ ಚಲಿಯೊ ಸಯ್ರಿಕೆಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾಸ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಣಿಂ ಕೊಣಾಚೊಯ್ ಮೋಗ್‍ಚ್ ಕರುನಾ ಗಿ?!  ಕಿತೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂನಿ ಶಿಕ್ಪಾಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ವಾವ್ರಾಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಚೊನ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ಚೊಚ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಸೊಡ್ಲಾಗಾಯ್ ಕಿತೆಂ? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮೊಗಾಂತ್ ಅಸಲ್ಯೊ ಅಡ್ಕಳಿ ಯೆಂವ್ಚ್ಯೊ ಉಣೆಂ. ಮೋಗ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಶಿಕಯ್ತಾ ಶಿವಾಯ್ ಕಂಡಿಶನಾಂ ಘಾಲುಂಕ್ ನ್ಹಯ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂನಿ ಮೋಗ್ ಕರ್ಚಿ ವೋಡ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ ತರ್ ತಾಣಿಂ ವಿಲ್ಫಿಚಿಂ ಪದಾಂ ಜರೂರ್ ಆಯ್ಕಜೆ, ಆಯ್ಕಜೆ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಭೊಗಾಜೆ. ಮೊಗಾಚಿಂ ಪದಾಂ ಸೊಡ್ಯಾಂ ತಾಚಿಂ ಘೊವ್ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಲಡಾಯೆಚಿಂ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕಲ್ಯಾರೀ ಪುರೊ ಕೊಣ್ಣಾ, ಆಮ್ಕಾಂಯ್ ಕಾಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಶೆಂಚ್ ಮೊಗಾನ್ ಲಡಾಯ್ ಕರ್ನ್ ಪಡಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗುಂಕ್!

ಮೋಗ್‍ಚ್ ದೇವ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲ್ಫಿಚಿ ಪದಾಂಚ್ ಕಂತಾರಾಂ!

 ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.