ಹರ್ ಘಡಿ , ಹರ್ ದೀಸ್ – ಸ್ತ್ರ‍ೀ

ತಿ ಘರಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಘರ್ಚೆಂ ಲಕ್ಷಣ್‌ಚ್ ವಿಂಗಡ್. ಘರಾಕ್ ಏಕ್ ಅತ್ವಿಚ್ ಸೊಭಾಯ್. ಭೊಂವಾರಿ ನಿಶೆಂವ್ಚಿ ನಿತಳಾಯ್, ವಸ್ತು – ವಸ್ತ್ರಾಂ, ಆಯ್ದಾನಾಂ, ವಕ್ತಾಂ ಸಗ್ಳಿಂ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್. ಭುರ್ಗಿಂ – ಬಾಳಾಂ, ದಾದ್ಲ್ಯಾ , ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ತಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂ ಥಾವ್ನ್ ‌ಚ್ ಸತ್ಕಾರ್ – ಸರ್ಭಾರಾಯ್. ತ್ಯಾಗಾಚಿ ಮೂರ್ತಿ, ಮೊಗಾಚೊ ದರ್ಯ್, ಕಾಕುಳ್ತಿಚೊ ಸಾಗೊರ್ ಅಶೆಂ ಉತ್ರಾಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಪಿಂತ್ರಾವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಉತ್ರಾಂಚೊಂ ದುಕೊಳ್. ವೆವೆಗ್ಳಿ ರುಪಾಂ, ವಿವಿಧ್ ಪಾತ್ರ್, ನಮುನ್ಯಾವಾರ್ ಗೂಣ್ – ಶೆಗುಣಾಂಚೆಂ ಭಂಡಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸ್ತ್ರೀ. ಬೋವ್ ಶಾ ಹೆಂಚ್ ಮತಿಂತ್ ಘೆವುನ್ ಎಕಾ ಕನ್ನಡ ಕವಿನ್ ಮ್ಹಳಾಂ – ನಿನಗೆ ಸ್ತ್ರೀ ಎಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕೆ ? ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಬೇಕೆ ?

 ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಮೊಲಾಂಚೆಂ ಉಗಮ್ ಜಾತಾ ತರ್ ತೆಂ ತಿಚ್ಯಾ ಕುಸ್ವೆ ಥಾವ್ನ್. ತಿಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ, ಚಿಂತ್ನಾಂ ತಿಚ್ಯಾ ಕುಸ್ವೆಂತ್ ಪಾಲೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಬಾಳಾಥಂಯ್ ರೊಂಭೊನ್, ವಾಡೊನ್, ಸಮಾಜ್ ಆನಿ ಸಂಸಾರಾರ್ ವ್ಹಡ್ ದೆಣ್ಗಿ ದಿತಾತ್. ತಿ ಜರಿ ಸ್ವಸ್ಥ್ ಆಸಾ ತರ್ ಸಮಾಜ್ ಸ್ವಸ್ಥ್ ಉರ್ತಾ. ತಿ ಜರ್ ಉಪ್ರಾಟ್ವಾ, ಸಮಾಜೆಂತ್ ಸುನಾಮಿ ಉಟ್ತಾ. ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ್ ಗುಡೊ ಚಡ್ತಾ. ಆತಾಂ ಸವಾಲ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಉಪ್ರಾಟಿಜಾಯ್ ? ಸವಾಲ್ ಸೊಮ್ಪೆ. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ಸಂಕೀರ್ಣ್.

ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಮಿಸ್ತೆರಾಭರಿತ್ ಖಂಡಿತ್ ನಂಯ್. ಖಾಂದಾಕ್ ಖಾಂದ್ ದೀವ್ನ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗಿ ಕುಟ್ಮಾಹಿತಾ ಖಾತಿರ್ ಝರ್ಚ್ಯಾ ತಿಕಾ, ಝರ್ ಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಬೋಟ್ ಜೊಕ್ಚೆಂ ಚಡ್ ಜಾತಾ ಶಿವಾಯ್ ಉಣೆಂ ಜಾಯ್ನಾ. ಅನ್ನಾಡಿ ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ರಾಜ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ತಿಚೊ ಮಾನ್ ಲುಟ್ತಾನಾ, ಖಬ್ರೊ ಪಯ್ಲೆಂ ತಿಕಾ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ತಾತ್; ಮಾನ್ ಲುಟ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಮಯ್ನ್ಯಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್. ತರ್ ತಿಚಿ ಚೂಕ್ ?

 ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಹರ್ ವೆಕ್ತಿಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೊ ಲ್ಹಾನ್ ತರೀ ಪಾತ್ರ್ ಆಸಾ. ಜಾಂವ್ ಆವಯ್, ಭಯ್ಣ್, ಧುವ್, ಸುನ್, ಆಜಿ ವ ಕೊಣೀ. ಹರ್ ಪಾತ್ರಾಂತ್ ತಿಣೆ ಜೆಂ ಉಣೆಂಪಣ್ ಭಗ್ಚೆಂ ಆಸಾ, ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಿ ಉಪ್ರಾಟ್ತಾ. ಎಕಾ ಘರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ರಾಯ್ ಕುಂವರಾಚೊ ದರ್ಜೊ ಅನಿ ಸೆವಾ ಪೂಣ್ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಭಯ್ಣಿಕ್ ಚಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹರ್ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ತಫಾವತ್. ಥೊಡೆ ಕಡೆ ಚಡ್, ಥೊಡೆಕಡೆ ಇಲ್ಲೊಸೊ. ಆನಿ ಹೊಚ್ ಇಲ್ಲೊ ಇಲ್ಲೊ ತಫಾವತ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲೊ ಆಂಗ್ಣಾಕ್ ಧೆಮ್ವ್ಲಾ, ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ಲೊ ಪೆಲ್ಯಾ ಹಿತ್ಲಾಕ್ ಉಡ್ಲಾ, ಪೆಲ್ಯಾ ಹಿತ್ಲಾಥಾವ್ನ್ ವಾಡ್ಯಾಕ್, ಗಾಂವಾಕ್, ಸಮಾಜೆಕ್ ಆನಿ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ವ್ಹಾಳ್ಳಾ. ರಾಷ್ರ‍್ ಭರ್ ಪಾಚಾರ್ಲಾ. ಕಿತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್‌ ಯೀ ಪೆಲ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ರಾಂದ್ಣಿಚೊ ಗೊಬೊರ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ತಿಕಾ ನಾ ಮೆಳ್ಳಾಂ ಶಿಕಪ್, ಅವ್ಕಾಸ್, ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ ‌ಚ್ ಫಕತ್ ದುಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್. ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್‌ ಯೀ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್, ದುಸ್ರೆಂ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್. ಬಸ್ಸಾಂನಿ ಮಾತ್ ಮುಕ್ಲೆಂ ಬಾಗಿಲ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ , ಲೇಡಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆನಿ ಆಜ್ ಮಾರ್ಚ್ 8 , ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ದೀಸ್ !

 ಎಕಾ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಆದೇಸಾಕ್ ನೀಟ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಪಾಟ್ ಪರತ್ ಮಾಂದ್ರೆಕ್ ತೆಂಕುಂಕ್ ತಿಕಾ ಕಿತ್ಲಿಶಿಂ ವೊರಾಂ ರಾಕೊಂಕ್ ಆಸಾ. ರಾಂದಪ್ – ಶಿಂದಾಪ್, ದುಂವ್ಚೆಂ, ನಿತಳ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಘರಾ ಭಿತರ್ಲೆಂ ಆನಿ ಘರಾ ಭಾಯ್ಲೆಂ ಹರ್ ಕಾಮ್ ತಿ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಶಿಕ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸೊನೀ, ಅಜೂನ್ ಸಭಾರಾಂಚೆಂ ನದ್ರೆನ್ ತಿ ಅಬಲ್. ರಾಜ್ವಟ್, ಶಿಕ್ಪಾತಳ್, ಸಮಾಜ್ ಸೆವಾ, ವಿಗ್ಯಾನ್, ತಂತ್ರಾಗಿನ್ಯಾನ್, ದೆಸಾಚೆಂ ರಕ್ಷಣ್, ಶಸ್ತ್ರ್ಯಾಭ್ಯಾಸ್, ಝುಜಾಂಗಣ್, ಖೆಳಾಂಗಣ್, ಮಾಧ್ಯಮಾಂ, ಉದ್ಯಮಾಂ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ್, ವಿಮಾನಾಂ, ತಾರ್ವಾಂ, ಆಕಾಸ್, ಪಾತಾಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾಳ್ನೆಂ ಧಲಯಿಲ್ಲೆ ಹಾತ್ ಆಜ್ ಕಾರ್ಭಾರಾಂ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ತರೀ, ತಿಕಾ ಸಬಲ್, ಬೇಶ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಟ್ ಥಾಪುಡ್ಚೆ ಫಕತ್ ಬೊಟಾಂನಿ ಮೆಜ್ಯೆತಾ ತಿತ್ಲೆ.

 ಜಿತ್ಲಿ ದೆಣ್ಗಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ದಿಲ್ಯಾ, ತ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆನೀ ದಿಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅವ್ಹಲ್ ಸತ್. ಕುಟ್ಮಾ ಖಾತಿರ್, ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ಘರ್ ದಾರ್, ಆಸ್ತ್ ಬದಿಕ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ತಿಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಸದಾಂ ವಾವುರ್ತಾ. ದುಃಖಯಿಲ್ಲೆಂ ವಿಸ್ರೊನ್, ಕಾಕುಳ್ತಿಚ್ಯಾ ಶೆಗುಣಾನ್ ಭರೊನ್, ಪೆಲ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ರೊ ದೀಂವ್ಕ್ ತಿ ಸಕ್ತಾ. ಅಜೂನ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಥರಾನ್ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲೆ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಆಸ್ತಿತ್ ತರೀ, ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಮಿಸ್ತೆರಾಭರಿತ್ ಖಂಡಿತ್ ನಂಯ್. ಖಾಂದಾಕ್ ಖಾಂದ್ ದೀವ್ನ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗಿ ಕುಟ್ಮಾಹಿತಾ ಖಾತಿರ್ ಝರ್ಚ್ಯಾ ತಿಕಾ, ಝರ್ ಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಬೋಟ್ ಜೊಕ್ಚೆಂ ಚಡ್ ಜಾತಾ ಶಿವಾಯ್ ಉಣೆಂ ಜಾಯ್ನಾ. ಅನ್ನಾಡಿ ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ರಾಜ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ತಿಚೊ ಮಾನ್ ಲುಟ್ತಾನಾ, ಖಬ್ರೊ ಪಯ್ಲೆಂ ತಿಕಾ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ತಾತ್; ಮಾನ್ ಲುಟ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಮಯ್ನ್ಯಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್. ತರ್ ತಿಚಿ ಚೂಕ್ ?

 ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಆಂಗ್ ಉಗ್ತೆಂ ಘಾಲ್ನ್ ಚಲ್ತಾತ್ ದೆಕುನ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಚಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾಂನೊ, ತುಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಸವಾಲ್…ಎದೊಳ್ ಜಿಂ ಕೋಣ್ ಅತ್ಯಾಚಾರಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ತಿಂ ಕಿತೆಂ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಭಂವ್ಲೆಲಿಂ ? ವಾ ಪುರ್ತೆಂ ನ್ಹೆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ? ಉಗ್ತೆಂ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಭಂವ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಬೋಟ್ ಲೆಗುನ್ ಲಾಂವ್ಕ್ ಭಿಯೆಂವ್ಚಿ ಆಮ್ಚಿ ಸಮಾಜ್, ಹ್ಯಾಚ್ ಎಕಾ ವಿಚಾರಾಕ್ ಬಾವ್ಟ್ಯಾಬರಿಂ ವಯ್ರ್ ಉಬವ್ನ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ನಿಂದಾ ಕರ್ತಾ. ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಯ್ಲಾಪಾಚೊ ಲೇಪ್ ಕಾಡುನ್ ಸ್ತ್ರ‍ಿಯಾಂಚೊ ದೀಸ್ ವೆಗ್ಳೊ ಸಂಭ್ರಮ್ತಾ. ಹೊ ಪೊಕೊಳ್ ಸಯ್ಲಾಪ್ ಆನಿ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ ?

 ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಸಮಾಸಮ್ ಸ್ತ್ರೀ ಆಜ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾ ಪಾಸತ್ ವಾವುರ್ತಾ. ತೀಯ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಶಾಂತಿ ಸಮಾದಾನ್ ಆಶೆತಾ. ಆಜ್ ಜರ್ ತಿ ಉಪ್ರಾಟ್ತಾ, ತಿಚೆರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅನಿತೆಥಂತ್ ತಿ ಅಸಂತುಷ್ಠ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ. ದಿಸಾಚಿಂ ಚೊವೀಸ್ ವೊರಾಂ, ವರ್ಸಾಚೆ ಬಾರಾಯ್ ಮಯೆ ವಿರಾಮ್ ಘೆನಾಸ್ತಾನಾ, ಸ್ವಸ್ಥ್ ಸಮಾಜ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ವಾವ್ರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ ದೀಸ್, ಸಂಸಾರ್ ಜೀಣ್ ಭರ್ ಯಾದ್ ಕರುಂ. ಜಾಣ್ತ್ಯಾ, ನೆಣ್ತ್ಯಾ, ಲ್ಹಾನ್ ವ ವ್ಹಡ್ ಹರ್ ಸ್ತ್ರ‍ಿಯಾಂಕ್ ಮಾನ್, ಗೌರವ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ , ಮೋಗ್ ವಾಂಟ್ಚ್ಯಾ ತಾಂಕಾ ಪಾಟಿಂ ಮೋಗ್ ದಿಂವ್ಚೊ, ಸೆವೆಂತ್ ಝರೊನ್ ಕಾತಿ ಜಾವ್ನ್ ವೆಚ್ಯಾ ತಿಚೆ ಥಂಯ್ ಋಣಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ, ಉಪ್ಕಾರಿ ಮನ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾಕ್ ಆಮಿ ನಾಗರಿಕಾಂನಿ ದಿಂವ್ಚೊ ಮಹತ್ವ್ ಆನಿ ಮೋಲ್. ತಿಚ್ಯಾ ಉಣೆಪಣಾಕ್ ಠೀಕಾ ಕರ್ನ್, ತಿಚಿ ನಿಂದಾ ಕರ್ನ್ ಅನಾಗರಿಕ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ನಾ ಸೊಭಾಯ್.

 ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊ, ದೆರೆಬಯ್ಲ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !