Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಸಂಪಾದಕ್ ಮಡ್ವಳಾಚೊ ಫಾತೊರ್ ನಹಿಂ

ECವಾಚಪ್ ಏಕ್ ಅನ್ಬೋಗ್. ವಾಚ್ಚೆಂ ಹರ್ ಬರಪ್, ಬರೆಂ ವಾ ಪಾಡ್, ಮನ್ಶ್ಯಾಜಿವಿಚೆರ್, ಪ್ರತೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕಾ ಸೃಜನ್ ಶೀಳ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಚೆರ್ ಖಂಡಿತ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಕಿಟಾಳ್ ಸಂಪಾದಕೀ ಮಂಡಳಿ ಬರ್ಪಾಂ ಸಂಪಾದುಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾ ಬರಾಬರ್ ವಾಚ್ಪಾಂತೀ ಕಾರ್ಯಾಳ್ಪಣಿ ಮೆತೆರ್ ಆಸಾ. ಹೆರ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ  ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ, ಕಿಟಾಳ್ ಸಂಪಾದಕೀ ಮಂಡಳೆಕ್ ಆಂವಡ್ಲೆಲಿಂ ಕಾಂಯ್ ಸೃಜನ್ ಶೀಳ್ / ವೈಚಾರಿಕ್ ಬರ್ಪಾಂ, ತ್ಯಾ ಮಾದ್ಯಮಾಚಿ ಆನಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಚಿ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆವ್ನ್ EDITORS’ CHOICE  ಹ್ಯಾ ಅಂಕಣಾಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಹೆಂ ಬರಪ್ ಕುಟಾಮ್ ಪತ್ರಾರ್ ಸಹಸಂಪಾದಕ್ ಇಗ್ನೇಶಿಯಸ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಮುಂಬಯ್ ಹಾಣಿ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ. ಕುಟಾಮ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಹೆನ್ರಿ ಡಿಪಾವ್ಲಾ ತಶೆಂ ಬರಯ್ಣಾರ್  ಮಾನೆಸ್ತ್ ಇಗ್ನೇಶಿಯಸ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಪರ್ವಣ್ಗೆನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತೇ ಆಸಾವ್. ವಿಶಯ್ ಸಕಾಳಿಕ್ ಆನಿ ಚರ್ಚೆಚೊ. ಸಂಪಾದಕ್ ಮಡ್ವಳಾಚೊ ಫಾತೊರ್ ನಯ್

 ಪತ್ರ್ ಸಮಾಜೆಚೊ ಆರ್ಸೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಜಸೆಂ ಆರ್ಸ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಕಸಲಿ ವಸ್ತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ವ ಮನಿಸ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೆಂ ಪ್ರತಿಫಲನ್ ತ್ಯಾ ಆರ್ಸ್ಯಾಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ತ್ಯಾ ವಸ್ತುಚೆಂ ವ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ ಆರ್ಸ್ಯಾಂತ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ದಿಸ್ತಾಗಿ, ತಸೆಂ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲೆಂ/ಘಡ್ಚೆಂ ಬರೆಂ-ವಾಯ್ಟ್ ಪತ್ರಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾತಾ. ಪತ್ರ್ ಪ್ರಕಟ್ಚೊ ಉದ್ಧೇಶ್ ಖರೊ ಆನಿ ಬರೊ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಖರೆಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ತೆಂ ಪತ್ರ್ ಸಮಾಜೆಚೊ ಏಕ್ ಆರ್ಸೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತಾ. ಹರ್‍ಯೇಕಾ ಪತ್ರಾಕ್ ತಾಚೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಧ್ಯೇಯ್ ಆನಿ ತತ್ವಾಂ ಆಸ್ತಾತ್ ಆನಿ ತಿಂ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ರೀತಿನ್ ಪಾಳ್ಚಿ ಜವಾಬ್ಧಾರಿ ತ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಂಚಾಲಕಾಕ್ ಆನಿ ಸಂಪಾದಕಾಕ್ ಬಾಂಧ್ತಾ. ತಿ ಜವಾಬ್ಧಾರಿ ತಾಣೆ ಬರ್‍ಯಾನ್ ಪಾಳ್ಳ್ಯಾರ್, ತೆಂ ಪತ್ರ್ ಉದೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಉದ್ಧೇಶ್ ಪೂರ್ಣ್ ಜಾತಾ.

 ಹರ್‍ಯೇಕಾ ಭಾಸೆಂತ್, ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸಮುದಾಯೆಚಿಂ, ತಾತಾಂಚಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಜಾಂವ್ ತ್ರಿಮಾಸಿಕ್, ಮಹಿನ್ಯಾಳಿಂ, ಪಂದ್ರಾಳಿಂ, ಹಫ್ತ್ಯಾಳಿಂ ವ ದಿಸಾಳಿಂ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ್ ಚಲಯ್ತಾನಾ ಸರ್ಕಾರಾಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ನೇಮಾಂ ಪಾಳುಂಕ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ತಿಂ ಬಂಧನ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಂತ್ ಬೊಟಾಂನಿ ಮೆಜ್ಚ್ಯಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಪತ್ರಾಂ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್. (ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿಂತ್ ಲಿಖ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾವಿಶಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಉಲ್ಲೇಖ್.) ಥೊಡಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಉದೆವ್ನ್, ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ಪ್ರಕಟುನ್ ಕಾರಣಾಂತರ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಳ್ವಾಲ್ಯಾಂತ್ ತರ್, ಥೊಡಿಂ ಆಜೂನ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಹಾಂತುಂ ಥೊಡಿಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂನಿ ಪ್ರಕಟ್ಚಿಂ ಪತ್ರಾಂ ತರ್, ಥೊಡಿಂ ಲಾಯಿಕಾಂನಿ ಪ್ರಕಟ್ಚಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಆಸಾತ್. ಲಾಯಿಕಾಂನಿ ಪ್ರಕಟ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಚೊ ಭಂಡ್ವಾಳ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೊಚ್ ಆಸ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ಆನಿ ಸಂಪಾದಕ್ ಹುದ್ದೊ ತೊ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಸಾಂಭಾಳ್ತಾ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಜವಾಬ್ಧಾರೆಂಕ್ ತೊ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಮಾತೆಂ ಮಾರ್ತಾ.

 ಅರ್ವಿಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಥಂಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಚಿ ವೋಡ್ ಉಣಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಉಣಿ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಯೆತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂ ವಾಚ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ದೆಂವೊನ್ಂಚ್ ಯೆತಾ. ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ದೆಂವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಪತ್ರಾಂಚೊ ವಿಕ್ರೊ ಉಣೊ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ತ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಜಾಹಿರಾತಾಂ ದಿತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಅಭಾವ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂ ಛಾಪುನ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಸಂಚಾಲಕ್/ಸಂಪಾದಕ್ ಖರ್ಶೆವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂ ಪ್ರಕಟೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಜ್ ಮುನಾಫೊ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ನಷ್ಟ್ ಭಗಿಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ ತರಿ, ಫಕತ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಚ್ಯಾಮೊಗಾನ್ ತಾಣೆ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ತೆ ಮುಕಾರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಆಸಾತ್.

 ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಂಚಾಲಕಾಚಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪರಿಗತ್ ತರ್, ಸಂಪಾದಕಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಫಡಾಫಡ್ ವೆಗ್ಳಿಚ್.

 ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆ ಥಂಯ್ ತರ್ನ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಚಿ ವೋಡ್ ಉಣಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಆಸ್ತಾಂ, ನವ್ಯಾ ಲೇಖಕಾಂಚೊ ಬರ್ಗಾಲ್ ಉದೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಲಾ. ಕ್ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಂತ್ ವಿವಿಂಗಡ್ ವೆಬ್ ಸಾಯ್ಟ್ ಉದೆಲ್ಯಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂ ಖಾತಿರ್ ಬರಂವ್ಚೆ ಲೇಖಕ್/ಲೇಖಕಿ ಉಣೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಹಫ್ತ್ಯಾನ್-ಹಫ್ತೊ ಪತ್ರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕರುಂಕ್ ನವ್ಯಾ-ಪರ್ನ್ಯಾ ಲೇಖಕ್/ಲೇಖಕಿಂಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಚೊ ಅಭಾವ್ ಧೊಸ್ತಾನಾ ಛಾಪ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಚ್ ಲೇಖಕ್/ಲೇಖಕಿಂಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ-ಲೇಖನಾಂ, ಕಾಣಿಯೊ, ವಿಡಂಬನಾಂ ಹಫ್ತ್ಯಾ-ಹಫ್ತ್ಯಾಂನಿ ಛಾಪಿಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾತ್. ವಾಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಚ್ ಲೇಖಕಾಂಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಹರ್‍ಯೇಕಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ, ಎಕಾಚ್ ರೀತಿಚಿ ಬರಂವ್ಚಿ ಶೈಲಿ, ಚಿಂತಾಪ್ ವಾಚುನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಬೋರ್ ಜಾತಾನಾ, ತ್ಯಾ ಪತ್ರಾ ಥಂಯ್ ತಾಂಚಿ ಆಸಕ್ತ್ ಉಣೊ ಜಾಂವ್ಚೊ ಸಂಭವ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ನವ್ಯಾ-ನವ್ಯಾ ಲೇಖಕಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾ ಥಂಯ್ ವೊಡುಂಕ್ ಸಂಪಾದಕಾನ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ.

 ಕೋಣ್ ಮನಿಸ್ ಜಲ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಲೇಖಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮಾನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವಿಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಕ್ ಬರಿಚ್ ತಿದ್ವಣ್ ಕರ್ನ್ ಏಕ್ ನವೆಂ ರೂಪ್ ದೀವ್ನ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಸಂಪಾದಕಾಚಿ ಬರಿಚ್ ಮ್ಹಿನತ್ ಆನಿ ತಕ್ಲಿ ಆಟ್ತಾ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಜಾಂವ್ ವ ಪರ್ನ್ಯಾ ಲೇಖಕಾಂಚಿಂ ಅಕ್ಷರಾಂ ಇತ್ಲಿಂ ದೊಂಟು-ಮೊಂಟು ಆಸ್ತಾತ್ ಕಿ, ತಿಂ ವಾಚುನ್, ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಂವ್ಕ್‌ಚ್ ಥೊಡೊಸೊ ವೇಳ್ ಲಾಗ್ತಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕುಟಾಮ್ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಹ-ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಆಸಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆ ತೆಗಾಂ-ಚವ್ಗಾಂ ಲೇಖಕಾಂಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಸುಢಾಳ್ ಥರಾನ್ ವಾಚುನ್ ದಫ್ತರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಕಂಪೋಜ್ ಕರುಂಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾ ಶಿವಾಯ್, ಹೆರಾಂಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಸಂಪಾದಕಾಕ್ ವಾಚುನ್ ತಾಂತ್ಲೆ ಸಬ್ಧ್ ಸ್ವತಾಃ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆವ್ನ್, ವಿಂಗಡ್ ಕಾಗ್ದಾರ್ ತೆಂ ಸ್ವತಾಃಚ್ಯಾ ಅಕ್ಷರಾಂನಿ ಪರತ್ ಲಿಖುನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಂಪೋಜ್ ಕರುಂಕ್ ದೀಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನಹಿಂ, ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ಲೇಖಕಾಂಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಕ್ ನವೆಂ ರೂಪ್ ದೀವ್ನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಪಸಂಧ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಕರ್ನ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ. ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಸಂಗತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಸಬ್ಧಾಂಚ್ಯಾ ಘಡಾವಳಿಚ್ಯೊ ಚೂಕಿ ಸಂಪಾದಕಾನ್ ತಿದ್ವುನ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ವಾಚುನ್ ಆಮ್ಚೆ ಜಾಯ್ತೆ ಲೇಖಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಲಿಖಿತ್ ಸುಧ್ರಾಂವ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ಪರತ್-ಪರತ್ ತಿಚ್ ಚೂಕ್ ಆಧಾರ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಬಹುಶಃ ತಾಂಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ, ಕಸೆಂಯ್ ಬರವ್ನ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾತಾ, ತಿದ್ವಣ್ ಕರುನ್ ಛಾಪುಂಕ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಆಸಾ ನಹಿಂವೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ! ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್, ಆಮ್ಚೆ ಜಾಯ್ತೆ ಲೇಖಕ್ ತಾಂಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಬರವ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಂ ವಾಚುನ್ ತಾಂತುಂ ಚೂಕ್ ಆಸಾಗಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಳೆನಾಂತ್ ತೆಂ ದಫ್ತರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ತಾಂಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ವಾಚ್ತಾನಾಂಚ್ ಕಳ್ತಾ.

 ಪ್ರಕಟ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಛಾಪಿಜಾಯ್ ವ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕರ್ಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಸಂಪಾದಕಾಕ್ ಆಸಾ ತರಿ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಲೇಖಕಾಂ ಮಧೆಂ ತಾಣಿಂ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಜರ್ ಸಂಪಾದಕಾಕ್ ತ್ಯಾ ಪತ್ರಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್, ತ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕಾಚೆರ್ ತೆಂ ಜಡಾಯೆನ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಆನಿ ತಾಂಚಿಂ ಮುಕ್ಲಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ತ್ಯಾ ಪತ್ರಾಕ್ ಧಾಡ್ಚಿಂ ಬಂಧ್ ಕರ್ನ್ ಹೆರ್ ಪತ್ರಾಂಕ್ ಧಾಡುಂಕ್ ಸುರು ಕರ್‍ತಾತ್. ಅಸಲೆಂ ವರ್ತನ್ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ಲೇಖಕಾಂ ಥಂಯ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಥೊಡ್ಯಾಂಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಕಿ, ಆಪುಣ್ ಪರ್ನೊ ಲೇಖಕ್, ಸಭಾರ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಬರವ್ನ್ ಆಸಾಂ, ಮಾನ್-ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜೋಡ್ನ್ ಖ್ಯಾತ್ ಜಾಲಾಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಆಪ್ಣೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಂಪಾದಕಾನ್ ಆಸಾ ತಸೆಂ ಛಾಪಿಜಾಯ್, ತಾಚೆರ್ ಕಾತ್ರಾಪ್ ಘಾಲುಂಕ್ ನಜೊ. ತಾಣೆ ಧಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಅಂಕ್ಯಾರ್‌ಚ್ ತೆಂ ಛಾಪ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಭಾರೀ ಖುಶಿ. ಪುಣ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಾಂತಾಂನಿ, ತತ್ವಾಂನಿ ಚಲ್ಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಹಾಂಗಾ ಕಾತ್ರಿಂತ್ ಶಿರ್ಕಾತಾ. ತಾಕಾ ಛಾಪುಂಕ್ ನಹಿಂ, ಪರ್ನ್ಯಾ ಖ್ಯಾತಿ ಲೇಖಕಾಕ್ ಸೊಡುಂಕ್ ನಹಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸ್ಥಿತಿ ತಾಚಿ ಜಾತಾನಾ ವಿಂಚವ್ನ್ ಕಷ್ಟಾಂಚಿ ಜಾತಾ.

 ಜಲ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಖ್ಯಾತ್ ಲೇಖಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕೋಣ್ ನಾ. ಹರ್ಯೇಕ್ ಲೇಖಕ್, ಸುರ್ವೆರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಚಿಂತಾಪ್, ಭಗ್ಣಾಂ, ಲ್ಹಾನ್-ವ್ಹಡ್ ಬರ್ಪಾಂನಿ ವ್ಹಾಳವ್ನ್ ಜಾಂವ್ ಸವಾಲಾಂ, ಸಂಪಾದಕಾಕ್ ಪತ್ರಾಂ, ಚುಟುಕಾಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ಪ್ರಕಟ್ ಕರುನ್ ಸಂಪಾದಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಆನಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಸ್ಫೂರ್ತೆನ್ ಭರೊನ್ ಆಪ್ಲಿ ಲಿಖ್ಣಿ ಮುಂದರ್ಸಿತಾ, ಚಡಿತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚುನ್ ನಾಂವ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಪಾವ್ತಾ. ಸುರ್ವಿಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಚೆರ್ ಸಂಪಾದಕಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ತಿದ್ವಣ್ ಆನಿ ತಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಪತ್ರಾಂನಿ ಪ್ರಕಟುನ್ ತಾಕಾ ದಿಲ್ಲೊ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್‌ಚ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಮೇಟಾಂಕ್ ವಾಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತಾ.

 ಪೂಣ್, ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮಳ್ಯಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ನಾಂವ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆ, ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ನಾಂವ್ ಥಿರಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆ ಕಿತ್ಲೆ ಲೇಖಕ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಸುರ್ವಿಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ತಾಂಕಾಂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಲಿಖ್ಣೆಕ್ ಮುಂದರ್ಸುಂಕ್ ವಾಟ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕಾಚೊ, ಪತ್ರಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರ್ನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ತಾತ್? ತಾಂಚಿ ಲಿಖ್ಣಿ ಬಳ್ ಜಾವ್ನ್, ನಾಂವ್ ಉಚಾರುಂಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ, ತ್ಯಾ-ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ ಧಮ್ಮ್ ನಾ, ತ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ ಸಾರ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಉಗ್ತಿಂ ಕರ್ನ್ ವಾಚುಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರಾನಾಂತ್? ಆಜ್ ಏಕ್ ಲೇಖಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಖ್ಯಾತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ತೆಂ-ಹೆಂ ಪತ್ರ್‌ಚ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ಮಾಂದುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೆ ಪಾಟಿಂ ಕರ್ತಾತ್? ಜರ್ ತ್ಯಾ ಪತ್ರಾನ್ ಸುರ್ವೆರ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಹಕಾರ್, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್, ಆಜ್ ತೊ ಏಕ್ ಲೇಖಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತೊಗಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಚಿಂತಿನಾಂತ್?

 ಆಜ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕಾಂಕ್ ಸ್ಥಾನ್‌ಮಾನ್, ಗೌರವ್ ಲಾಭ್ತಾ? ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಕಾಂ ಶೊಲ್ ಪಾಂಗ್ರಾವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲಾ? ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಜವಾಬ್ಧಾರೆಚೆಂ ವೊಜೆಂ ವ್ಹಾವವ್ನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಸೇವಾ ಕರ್ನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಬಾಳ್ವೊಂಕ್, ಭಾಸೆಚಿ ಉದರ್ಗತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಾವ್ರುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಂಕಾಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನಿತ್ ಕೆಲಾಂ? ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂನಿ ತಾಂಚಿ ಹಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಸೇವಾ ವಳ್ಕೊನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ? ಸಂಪಾದಕಾಕ್ ಆಮಿ ಮಡ್ವಳಾಚೊ ಫಾತೊರ್ ಕರ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ. ತಾಚಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸೇವಾ ವಳ್ಕೊನ್ ಘೆವ್ಯಾಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಕ್ ತಿದ್ವಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾವೆಳಿಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಕ್ ಕಾತ್ರಾಪ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾವೆಳಿಂ ತಾಚೆರ್ ರಾಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಶಿಣ್ ಉಚಾರ್ಚೊ ನಾಕಾ. ಪತ್ರ್ – ಸಂಪಾದಕ್ – ಲೇಖಕ್ ಹ್ಯಾ ತ್ರಿಕೋನಾಚೊ ಮಹತ್ವ್ ವಳ್ಕೊನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸಹಕಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಎಕಾ ಮನಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಬಾಳ್ವೊಂಕ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಜಳೊಂಕ್ ವಾವುರ್ಯಾಂ.

 ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕಾಂಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಪ್ರಣಾಮ್.

  ಇಗ್ನೇಶಿಯಸ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಮುಂಬಯ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.