ಬೀವಿ ಕಿ ಅದಾಲತ್

ಮುಸ್ಕಾರ್ ಬಾವ್ಲೆಲೆಂ, ದೊಳೆ ಸುಜ್ಲೆಲೆ, ತೋಂಡ್… ಆಸೊಂ. ಬಾಯ್ಲೆಚೆಂ ಸದಾಂಚೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್.

“ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಭಾರೀ ಕರ್‍ತಾಯ್ ನೇ, ಹಾಂವ್‌ಯೀ ವೊಗಿಂ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಳ್ಗಿ ನೇ…”

“ಸಾಯ್ಬಿಣೀ, ಸಾಹಿತಿ ಹಾಂವ್. ಬಾಯ್ಲೆಚೆ ತಮಾಶೆ ಕರುಂಕ್ ಧಯ್ರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಕಾಲೆಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರಿತ್?”

ಏಕ್ ಲೇಕಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್, 56 ಇಂಚ್ಯಾಚೆಂ ಹರ್ದೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಜಾಯ್, ಅಶೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಸಾಂಗ್ಣೆಂ ಆನಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ.

“ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ತುಂ? ಆಮ್ಚೆಂ ಮೊಗೊರ್ಲೆಂ ರಸ್ತ್ಯಾಕೊನ್ಶ್ಯಾರ್ ಬಸ್ತಾ, ಥಂಯ್ಸರ್ ಎಕ್ಲೊ, ತಾಡ್ಪತ್ರಿಚೊ ಕೊಕೊ ಘಾಲ್ನ್, ಬೂಕ್ ವಿಕ್ತಾ. ಪಳೆಲಾಂಯ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ವಜನಾ ಲೆಕಾರ್, ಕಿಲ್ಯಾಕ್ 100 ರುಪಯಾಂಕ್‌ಯೀ ಲೋಕ್ ವರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾ. ಥಂಯ್ಚ್ ಉಬೊ ರಾವೊನ್ ಪಾನಾಂ ಪರ್ತಿತಾ, ಮುಕಾರ್ ಚಲ್ತೆ ರಾವ್ತಾ. ಆಪ್ರೂಪ್ ಕೋಣ್ ಪುನೆಗೆಲ್ಲೊ ಚರ್ಚೆ ಕರ್ನ್, ಪನ್ನಾಸಾಚೆರ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೊ ಆಸಾ. ಮೊಗೊರ್ಲೆಂ ಮಾಂಡ್ಲಿಂ ಲೆಗುನ್ 150 ರುಪಯಾಸಕಯ್ಲ್ ದೀನಾ; ಬಾಜಿ-ಪಾಲೊ ಖಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ತುಜ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಕ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಸುಣೆಂ ಹುಂಗ್ಚೆಂ ನಾ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ನಕ್ಕಿ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ”

“ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಮಾಸ್ಯಾಕ್ ಕಂಪೇರ್ ಕರಿನಾಕಾ” ಹಾಂವ್ ಚಿಡ್ಲೊಂ, “ಲಾಸ್ಟ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೆಂ. ಕಿತ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ, ಕೊಣೆಂಯ್ ಎವಾರ್ಡ್ ದೀವ್ನಾ ತರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಕೊಣೆಂಯ್ ಏಕ್ ದಮ್ಡಿ ಸಂಭಾವನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದೀವ್ನಾ ತರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಎಕಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಕ್ ಬೇಂಕ್ ಬೆಲನ್ಸ್ ಆನಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಚಿಲ್ಲರ್ ಪ್ರಮಾಣಾಂನಿ ತುಕ್ಚೆಂ ಸಹಜ್ ನ್ಹಯ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಮಾನ್ ಮರ್ಯಾದ್ ಆಸಾ.”

“ಹೊ ಹೊ ಹೊ! ಮಾನ್ ಆನಿ ಮರ್ಯಾದ್! ಕಸಲೊ ಮಾನ್? ಕಸಲಿ ಮರ್ಯಾದ್?”

“ಪಳೆ, ಮ್ಹಾಕಾ ಚಾಳ್ವಯ್ನಾಕಾ. ತುಜೆರ್ ಮಾನ್‌ದಂಡ್ ವಿಚಾರ್ನ್, ಕೊಡ್ತಿಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಚಡೊಂಕ್, ಬಾಯ್ಲ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಟಿಂ ಪುಡೆ ಪಳೆಂವ್ಚೊ ಮನಿಸ್ ನ್ಹಂಯ್ ಹಾಂವ್”

“ಕೊಣೆಂ ಕೆಜ್ರಿವಾಲಾನ್ ನಾಮ್ ವೊಡ್ಲಾಗೀ ತುಕಾ? ತೊ ಸಾಂಗ್ತಾ ಖಾಂವ್ಚೊಂ ನಾ, ಖಾಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್ಚೊಂ ನಾ. ಪುತಾನ್ ಭೃಷ್ಟಾಚಾರ್ ಕೆಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂ ಆರೋಪ್ ಟಿಕಾಯ್ಲೊ ತರ್, ತಾಕಾಯ್ ಜಯ್ಲಾಕ್ ಧಾಡ್ತಾ ಖಂಯ್.”

“ತುಜ್ಯಾ ಕೆಜ್ರಿವಾಲಾಕ್ ಜೆಟ್ಲಿ ಪಳೆತಲೊ. ಮ್ಹಜಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಕಾಡ್ತೆಲ್ಯಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಆಕ್ಮಾನ್ ಕರ್‍ತೆಲ್ಯಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಬ್ರುಚಿ ಪರ್ವಾ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾ ತುಕಾಯ್ ಹಾಂವ್ ಪಳೆತಾಂ.”

“ಜಾಯ್ತ್, ಪಳೆ ಸಾಯ್ಬಾ. ಪುಣ್, ಪರತ್ ಕಾನ್ ಸೊಡ್ನ್ ಆಯ್ಕ್. ಮರ್ಯಾದ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ತಿ ಕಾಡ್ಯೆತ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕೆಜ್ರಿವಾಲಾನ್ಂಚ್ ಜೆಟ್ಲಿಚ್ಯಾ ಕೆಜಿಕ್ ಡಿಲ್ಲಿಂತ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಹಿಚ್ ಜಾಪ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ತುಕಾ ಮರ್ಯಾದ್ ನಾ, ನಾ, ನಾ!”

“ಮ್ಹಾಕಾ ಮರ್ಯಾದ್ ಆಸಾ, ಆಸಾ, ಆಸಾ.”

“ರುಜು ಕರ್. ಓಪನ್ ಚೆಲೆಂಜ್. ಹಾಂವ್ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾರ್, ಎಕಾ ತೊಲ್ಯಾಚಿಂ ಕಾಂಕ್ಣಾಂ ಕರ್ತಾಂ. ತುಂ ಹಾರ್ಲ್ಯಾರ್, ವಯ್ಲ್ಯಾನ್, ಕಾನಾಂಚಿಂಯ್ ಕರ್ತಾಂ.”

“ಡನ್.”

♥ ♥ ♥

ಬಾಯ್ಲೆಕಡೆ ಕೊಂಬೆ ಝುಜ್ಚೆಂ ಪ್ರೆಕ್ಟಿಸ್ ಆತಾಂ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ತರೀ, ಮಾನ್ ಮರ್ಯಾದ್ ರುಜು ಕಶೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ನವಾಲ್. ದೆಕುನ್, ಏಕಾಂತಾಂತ್ ಬಸೊನ್, ನಿಯಾಳ್ ಕರ್ನ್, ಏಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೆಲಿ. ಲ್ಹಾನ್ ಏಕ್ ವಿಡಿಯೊ ಕ್ಲಿಪ್ ವಾ ಮಟ್ವೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಶೂಟ್ ಕರುಂಕ್ ಕಶೆಂ ಏಕ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರವ್ನ್ ವರವ್ನ್ ಆನಿ ಮತಿಂತ್ ಕಲ್ಪಿತ್ ಕರ್‍ತಾತ್ ತ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್, ಮ್ಹಜಿ ತಯಾರಿಯ್ ಚಲ್ಲಿ. ಏಕ್ದಮ್ ರೆಡಿ ಮ್ಹಣ್ ಖಾತ್ರಿ ಜಾಲ್ಲಿಚ್, ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಹಾಜ್ರಿ ಘಾಲಿ:

“ಮಿಲೊರ್ಡ್, ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಒಫ್ ಮೈ ವೈಫ್, ಐ ಸ್ಟೆಂಡ್ ಎಕ್ಯೂಜ಼್ಡ್. ಐ ಪ್ಲೀಡ್ ನೊನ್-ಗಿಲ್ಟೀ”

 ” ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಾಹಿತಿ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್, ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ 8 ವ್ಯಾ ಶೆಡ್ಯೂಲಾಂತ್ ಸೆರ್ವಾಲ್ಲಿ ಭಾಸ್, ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಮಂಜೂರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಬೊಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ನಾ ತುಕಾ! ಮರ್ಯಾದ್ ಕಶಿಯ್ ನಾ, ಬೂದ್‌ಯೀ ನಾ.”

 ಮ್ಹಜೊ ವಾದ್ ನಂಬರ್ 1:

 ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಏಕೌಂಟ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ. 3,500 ಈಶ್ಟ್ ಆಸಾತ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪ್ರತಿವಾದಿಕ್ ಕಿತ್ಲೆ, 35? ಹ್ಯಾ ನೆಮಾಪರ್ಮಾಣೆಂ, ಮ್ಹಜಿ ಒಳೊಕ್-ಪಾಳೊಕ್ ಶೆಂಭೊರ್ ವಾಂಟೆ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಒಳ್ಕಿಕ್ ಆನಿ ಮಾನ್‌ಮರ್ಯಾದೆಕ್ ನಿಟ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಶನ್ ಆಸಾ.

 ” ಒಬ್ಜೆಕ್ಶನ್,” ಮ್ಹಣಾಲಿ ಮ್ಹಜಿ ಬಾಯ್ಲ್. “ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ, ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ 5 ಜಣಾಂಕ್‌ಯೀ ಆಮ್ಗೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ. 15 ಜಣಾಂನಿಯ್ ತುಕಾ ಫೊನ್ ಕರ್ನ್ ಕಸೊ ಆಸಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಲೆಂ ನಾ. ಚಡ್ ಪಯ್ಸ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಹ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್, ತುಂ ಚೆಕ್ ಕರ್, ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲಾಂ, ಫಕತ್ ತೀನ್ ಜಣಾಂನಿ ವಿಶ್ ಕೆಲಾಂ. ತುಂ ಮೆಲೊಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಪೊಸ್ಟ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ಶೆಂಭೊರ್ ಆರ್.ಐ.ಪಿ ಯೆತಿತ್ ಶಿವಾಯ್ ಮೊರ್ನಾಕ್ ಯೆತೆಲೆ ಕೊಣೀ ನಾಂತ್, ಗೆರಂಟಿ ದಿತಾಂ.”

 ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆನಿ ಮರ್ಯಾದೆಕ್ ಸೊಡ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಲೆಗುನ್ ಸಂಬಂಧ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಮುಕ್ಲೊ ದುಸ್ರೊ ವಾದ್ ಮ್ಹಜ಼ೊ:

ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಜೊಡ್ತಾನಾ, ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ಲೊ ಪುಣೀ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಆಮ್ಗೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಗೀ ನಾ. ಉಡಾಸ್ ಕರ್, ತ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಧಾ ಹಜಾರ್, ಹ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ತೀಸ್ ಹಜಾರ್, ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಶಿಕ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್, ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ದಿವ್ಳಾಕ್ ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಲ್ಬಾರಿ ರಫಿಖಾಂನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಪಳ್ಳಿ ಬಾಂದ್ತಾನಾ, ತೀನ್ ಹಜಾರ್, ಇಸ್ಕೊಲಾಂಕ್, ದುಬ್ಳ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ವೆಗ್ಳೆಂ. ಸಗ್ಳೆಂ ಡಿಮಾಂಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ರಿಕರ್ಡಾಂ ಆಸಾತ್.

 “ಒಬ್ಜೆಕ್ಶನ್,” ಮ್ಹಣಾಲಿ ಮ್ಹಜಿ ಬಾಯ್ಲ್. “ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವ್ಹರ್ಸಾಂನಿ, ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಪುನೆಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್‌ಯೀ ತುಜೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ಲೊಲೊ ನಾ. ಖಂಯ್ ಮಾರ್ಬಲಾರ್ ನಾಂವ್ ಗಿಚ್ಚಿಲಾಂ ತರ್, ಧುಳ್ ಮಾಂಡ್ಲ್ಯಾ ವಾಚುಂಕ್, ತುಕಾಚ್ ದಿಸಾನಾ, ಹೆರಾಂಕ್ ಕಶೆಂ ದಿಸ್ಚೆಂ? ದಿವ್ಳಾಂ ಆನಿ ಪಳ್ಳಿಚೆಂ, ಉಲಯ್ನಾಕಾ. ತುಂ ಮುದರ್ಥ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಿತ್ಲೆಂಯ್ ಗುಮಟ್ ವಾಜಯ್, ಘರ್ ವಾಪಸಿಕ್ ಓಪ್ವೊಂಕ್ ನಾಂಯ್ ನೇ? ಕೇಜ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ಡ್!

 ಕಶೆಂ, ಇತ್ಲ್ಯಾ ಸುಲಭಾಯೆರ್ ಕೇಜ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ಡ್? ಮ್ಹಜೊ ತಿಸ್ರೊ ವಾದ್ ಆಸಾ, ಸಾಯ್ಬಿಣಿ:

 ವೆಗ್ಗಿಂ, ಕೊಡ್ತಿಚೊ ವೆಳ್ ವಿಭಾಡ್ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಮಿನುಟಾಚೊ ಅಡ್ದೊಸ್ ದಿಲೊ ಜಡ್ಜ್-ಸಾಯ್ಬಿಣಿನ್.

 ಕಾಜಾರ್, ತೀನ್ ಭುರ್ಗಿಂ, ತಾಂಚಿಂ ವೊಲಾಂ, ಪಾಳ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯೊ ಪಾರ್ಟ್ಯೊ, ತಾಂಚೆ ಬಡ್ಡೇ , ಕುಮ್ಗಾರ್, ಕ್ರೀಜ್ಮ್, ಖರಾರ್, ರೋಸ್ ಆನಿ ಕಾಜಾರಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಿತ್ಲಿಂ ಫಂಕ್ಶನಾಂ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್, ಸಾಂಗೊನ್ ಮೊರಜೆಗೀ. ವ್ಹಯ್ಲ್ಯಾನ್, ಘರ್ ವೊಕಲ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ವೆಗ್ಳೊ. ಲೇಕ್ ಕರ್, ಉಣ್ಯಾರ್ ಶೆಂಭೊರ್ ಫಂಕ್ಶನಾಂ ಕರುಂಕ್ ನಾಂತ್ ಯೇ. ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಕಿ ಲೊಕಾಕ್ ಆಪವ್ನ್, ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ಖಾವವ್ನ್, ಪೀವವ್ನ್, ದಾದೊಸ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಂವೆ? ಹ್ಯಾ ಶೆಂಭೊರ್ ಜೆವ್ಣಾಂನಿಂ, ಮಾರಿಚ್ಯಾಂನಿ ಬುಫೆ ಜೆವ್ತಾನಾ, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಪ್ಲೆಟಿಂತ್ ಘೆತ್ಲಾಂಗೀ? ಹೊರ್ಬೊಸಾಂತ್, ಭರೊನ್ ವೊಮ್ತೊತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ವೆಲಾಂ ಆನಿ ಕಚ್ರ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಂತ್ ಘಾಲಾಂ. ಹಾಂವೆಂ ಉಫ್ಫ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಕ್ಶೇಪ್ ಕೆಲ್ಲೊಗೀ? ಉಳ್ಟೆಂ, ಫಂಕ್ಶನಾಂತ್, ವೊವ್ಳೆ ಕಿತ್ಲೆಂ ಖಾಣ್ ಉಶ್ಟೆಂ ಕರ್ನ್ ಸೊಡ್ತಾತ್ ಆನಿ ಉಡಯ್ತಾತ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಸ್ಟೇಟಸ್ ವಯ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಲೆಕಿನಾಂಗೀ. ಅಸಲೊ, ಮೊಡರ್ನ್ ಮನೊಭಾವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ, ಆನಿ ತುಂ ಏಕ್ ಮಾನ್ ಮರ್ಯಾದ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಮಾನ್ – ಹಾನಿ ಕರ್ತಾಯ್.

 “ಖಾಣಾ-ಜೆವ್ಣಾಚೊ ವಿಬಾಡ್ ಕರ್ಚೊ ಆನಿ ಉಶ್ಟೆಂ ಕರ್ನ್ ಉಡಂವ್ಚೊ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೆಜಿಚೊ ವಿಶಯ್. ತುಜೆರ್, ಮ್ಹಜಿಂ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕೆಲ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ಆಪ್ರಾದ್, ದುಸ್ರೊ ಖಾಣ್ ವೇಸ್ಟ್ ಕರುಂಕ್ ಮಜತ್ ತಶೆಂ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಫೇಸ್‌ಬುಕಾರ್, ತುಜೆರ್ ದಾವೊ ಹಾಂವ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕರ್‍ತಾಂ. ಹಿಚ್ ಶಿಕ್ಶ್ಯಾ, ತುಕಾ!”

 ” ಥೆಂಕ್ಯು ಮಿಲೋರ್ಡ್. ಮ್ಹಣ್ಜೆ, ತೊಲ್ಯಾಚಿಂ ಕಾಂಕ್ಣಾಂ ಆನಿ ಕಾನಾಂಚಿಂ ಕೆನ್ಸಲ್!” ಹಾಂವ್ ತುರ್ತಾನ್ ಉದ್ಗಾರ್ಲೊಂ.

 “ತೆಂ ಕಶೆಂ?”

“ನಿತಿ ಪರ್ಮಾಣೆಂ, ಏಕ್ಯೆ ಚುಕಿಕ್ ದೋನ್ ಶಿಕ್ಶ್ಯಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಡ್ವಾರ್‍ಲಾಂ, ಮಿಲೋರ್ಡ್!”

► ಫಿಲಿಪ್, ಮುದಾರ್ಥ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !