Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಪದ್ ಫುಲ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾ…

WK004 1 1ಸಂಗೀತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾವ್ಯಾತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಪಸಂದೆಚೆಂ ಶೆತ್. ಕಾಂಯ್ ರಾಸ್ ನಾರ್ಲ್ ಸೊಲ್ತಾನಾ, ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ಸಾರೆಂ ಭರ್ತಾನಾ, ಚವ್ಕೆಂತ್ ಕಳೆ ಬಾಂದ್ತಾನಾ… ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಖೊಲಿ ವ್ಹಾವಯ್ತಾನಾ ಸಯ್ತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂಗೀತಾಚೊ ಹಾವೊ ಜಾಯಿಚ್. ಪಪ್ಪಾನ್ ಕುವೆಯ್ಟ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ನೇಶನಲ್ ಸ್ಟೀರಿಯೋಂತ್ ಸೆಲ್ಲಾಂ ಘಾಲ್ನ್, ತಾಕಾ ಗೊಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಖಾವ್ಣೆರ್, ರುಕಾಚ್ಯಾ ಸಾವ್ಳೆರ್ ದವರ್ನ್, ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾನಾ ಆಯ್ಕಲ್ಲಿಂ ಪದಾಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ಗೀ, ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ ಕಿತ್ಲೊ ಗೀ. ಸಂಗೀತ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾನಾ ಉಬ್ಗಣ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ ಪುರಾಸಾಣ್ ಸಯ್ತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗಾನಾ. ಅತಾಂ ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಟಾಯ್ಪ್ ಕರ್ತಾನಾಂಯ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರಚ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಸಂಗೀತ್ ವಾಜ್ತೇ ಆಸಾ. ಎಕಾಚ್ ಉತ್ರಾನ್ ಸಾಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಪದಾಂ ಅಯ್ಕೊಂವ್ಚಿ ಪಿಸಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾತ್ಲಿ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಕವಿ ಜಾತೊಂ ನಾ. ಸಿಡಿ ಅನಿಕೀ ಪಾವೊಂಕ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ಹಾಂವೆಂ ಕೆಸೆಟಿ ದವರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್‍ಚ್ ಏಕ್ ಶೋಕೇಜ್ ಕರಯಿಲ್ಲಿ! ಆನಿ ತಾಂತುಂ ಎ. ಆರ್. ರೆಹ್ಮಾನ್, ಇಳಯರಾಜಾ, ಹಂಸಲೇಖ, ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್, ನದೀಮ್ ಶ್ರವಣ್- ಹಾಂಚಿಂ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ಕಂಪಾರ್ಟ್‍ಮೆಂಟಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ!

ಕವಿ ವೈರಮುತ್ತು, ಕಣ್ಣದಾಸನ್, ಇಳಯರಾಜಾಚಿಂ ತಮಿಳ್ ಪದಾಂ, ವಿಲ್ಫಿಚಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದಾಂ, ಕುಮಾರ್ ಸಾನುನ್ ಗಾಯಿಲ್ಲಿಂ ಹಿಂದಿ ಪದಾಂ, ಹಂಸಲೇಖಾಚಿಂ ಕನ್ನಡ ಪದಾಂ ಅಯ್ಕೊನ್ ಆಯ್ಕೊನ್‍ಚ್ ಹಾಂವ್ ಕವಿತ್ವ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲೊಂ. ಹಾಂವೆಂ ಸುರ್ವೆರ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂಚ್ ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಪದಾಂಚ್ಯಾ ಸಾವ್ಳೆಂತ್. ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ವೊಳಿ ತಾಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ಸಯ್ತ್ ಆಪ್ಡುಂಕ್ ಫಾವೊ ನಾತ್ಲ್ಯೊ- ತಿ ಗಜಾಲ್ ವೆಗ್ಳಿ. ಅಶೆಂಚ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಎಕಾ ಪದಾರುಪಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಕ್, ದಾವಣಗೆರೆಚ್ಯಾ ಹೊಸ್ಟೆಲಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆಸಂಗಿ ರಾವ್ತಲೊ ಮ್ಹಜೊ ಈಶ್ಟ್ ಪಿಂಟೊ(ಫಿಲಿಪ್ ಪಿಂಟೊ) ನ್ ವಾಚುನ್ ಹೆಂ ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಪದಾಬರಿಚ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ ಇತ್ಲೊ ಆನಿ ತಿತ್ಲೊ ನ್ಹಯ್. ಬೋವ್‌ಶಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಹೊಗ್ಳಿಕೆಚೆಂ ಉತರ್ ಹೆಂಚ್.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಾಚ್ಚಿ ಪಿಸಾಯ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ದಿಸಾಕ್ ದೊ-ದೋನ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಪಳಯ್ತೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ವಾಚ್ಚಿ ಪಿಸಾಯ್ ಲಾಗವ್ನ್ ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಹೊಚ್ ಮ್ಹಜೊ ಈಶ್ಟ್ ಪಿಂಟೊನ್. ತ್ಯಾ ನಂತರ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲ್ಯೊ. ಹಾಂಚೆಪಯ್ಕಿ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ರಾಕ್ಣ್ಯಾಕ್ ಪಾವೊನ್ ರಾಕ್ಣೊ ದಫ್ತರಾಥಾವ್ನ್ ಟೊನಿ ಫೆರೊಸ್ ಆನಿ ಪಿಂಟೊ ವಾಮಂಜೂರ್ ಹಾಣಿಂ ಫೊನ್ ಕರುನ್ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಉಚಾರ್ತಾನಾ ಉಮಾಳ್‍ಲ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಇತ್ಲಿಂ ಆನಿ ತಿತ್ಲಿಂ ನ್ಹಯ್. ಹಳೂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಶೆಳ್ ಪಾಜ್ರಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಜಿ ಕೆಸೆಟಿಚಿ ಶೋಕೇಜ್ ಪಳಯ್ಲಿ. ತಾಂತುಂ ಕೆಸೆಟಿಚ್ಯಾ ಕವರಾವಯ್ಲೊ ವೈರಮುತ್ತು ಮಂದ್ ಹಾಸೊ ಹಾಸ್ತಾಲೊ.

WK002 1 1ಅಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಕೊವ್ಳ್ಯೊ ಆಯ್ಕೊನ್‍ಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕವಿತಾಶೆತಾಂತ್ ವೆಸ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂಗೀತ್ ಶೆತಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ ಕೆವಿನ್ ಮಿಸ್ಕಿತಾನ್. ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜೆಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಪದ್ “ಕೆನ್ನಾ ಕೆನ್ನಾ”ಕ್ ತಾಣೆಂ ತಾಳೊ ಬಸವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಮೊಗಿಂಕ್ ಪಿಶಾರ್ ಘಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಪದಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಖಾತಿರ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಸಂಗೀರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಬ್ಲೊ. ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ವರ್ತ್ಯಾನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಂತ್ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಮಾನ್ ಮೆಳಾಶೆಂ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಪದಾಚೊಯ್ ವಾಂಟೊ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ. ಹಿಚ್ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪದಾಂಖಾತಿರೀ ಹಾಂವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಶೆತಾಂತ್ ಒಳ್ಕಿಚೊ ಜಾಲೊಂ. ಹಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆನಿ ಕೆವಿನಾಚ್ಯಾ ಮೆಳಿಂತ್ “ಖನ್ ಖನ್”, “ಆಜ್ ಪುಣೀ” ತಸಲಿಂ ಗಿತಾಂ ಆಯ್ಲಿಂ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರೇಮಿಂಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಕುಡ್ಕಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಪದಾಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಬರವ್ನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಳೊ ಘಾಲ್ಲೊ ಕೆವಿನಾನ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಅಶೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಬೋವ್ ಅಪ್ರೂಪ್. ಕೆವಿನಾಕ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಧಿನ್ವಾಸ್ ಆನಿ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಫಾವೊ. ಅಶೆಂ ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ಆನಿಯೇಕ್ ಈಶ್ಟ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಎದೊಳ್‍ಚ್ “ಯೆ ಲಾಗಿಂ” ಆನಿ “ತುಜೊ ಸಾಂಗಾತ್” ಕೊವ್ಳೆನಿ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಅಜಿತ್ ಪೀಟರ್ ಡಿಸೋಜಾ.

ತೊ ತೆನ್ನಾ ತಾಚ್ಯಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಆಲ್ಬಾಮಾಚಿ ಯೆವ್ಜಣ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಜೊಯ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕೆಲೊ. ಪುಣ್ ವಿಶೇಶತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಚೊ ತಾಳೊ ಆನಿ ಮ್ಹಜಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಚೆ ಆದಿಂಚ್ ಆಮಿ ಜಿವಾಚೆ ಈಶ್ಟ್ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್. ಸಾಂಗಾತಾ ರಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್, ಉಲಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಅಜಿತ್ ಏಕ್ ಕವಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಏಕ್ ಬರೊ ವಾಚ್ಪಿ ಆನಿ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚೊ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾ ಮ್ಹಾಕಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ತಾಳೊ ದಿಲೊ. ಅಶೆಂಚ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಶಿರ್ವಾಂ-ಬೆಳ್ಮಣಾಚ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಶಿರಾಂಧಾರಿಂಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಆಮಿ ದೊಗಾಂಯ್ ಬಾಯ್ಕಾರ್ ಭಿಜೊನ್ ವೆತಾನಾ ಉದೆಲ್ಲ್ಯೊ ವೊಳಿ ಅಶ್ಯೊ-

ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ವೊತ್ಲಾ ಪಾವ್ಸ್
ಬುಳ್ಬುಳ್ಯಾಂಚಿ ರಾಸ್
ವಿಂಚುನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ ಪಾಂಯ್ಜಣ್
ಭಿಜೊನ್ ಭಿಜೊನ್ ನಾಚ್…

ಹಾಚೆಸವೆಂ ಅಜಿತಾನ್ ಆನಿಯೆಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ ತಾಳೊ ದಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹಾಕಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಿಶ್ಯಾರ್ ಚ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಅಜಿತಾಕ್ ಕಾವ್ಯಾಚಿ ರೂಚ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಇಲ್ಲೆಂ ಧಯ್ರ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ. ನಾ ತರ್ ಕಿತ್ಲಿಂ ಬರಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ತಿ ಸಮ್ಜನಾಸ್ತಾಂ, “ಲೊಕಾಕ್ ಸಮ್ಜನಾಂತ್ ಸಾದೆಂ ಪದ್ ಜಾಯ್” ಮ್ಹಣ್ ಸಂಗೀತ್ ಗಾರಾಂನಿ ಆಪ್ಲಿ ನಾಸಮ್ಜಣಿ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಥಾಪ್ಚೊ ಸಂಬವ್ ಆಸ್ತಾ. ಪುಣ್ ಅಜಿತಾಚೆರ್ ಧಯ್ರ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಉದೆಲೆಂ ಅಶೆಂ ಪದ್-“ತುಜೆಚ್ ಖಾತಿರ್”. ಹ್ಯಾ ಪದಾಂತ್ಲಿಂ

ಕೇಸ್ ತುಜೆ ಮುದಿಯಾಳೆ
ಬೊಟಾಂಚ್ ಮಾಳುನ್ ಸೊಡುಂ
ನಾಕ್ಶ್ಯೊ ನಾಕ್ಸ್ಯೊ ಪಾಕ್ಳ್ಯೊ ಜಾಂವ್ಚಿಂ
ಅಜ್ಯಾಪಾಂ ಘಡುಂ

**

ಗಡಿಯಾಳಾಚೆ ಕಾಂಟೆಯ್ ಫುಲ್ತಾತ್
ತುಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಸಂಗಿ
ಗುಲೊಬಾಚ್ಯೊ ಪಾಕ್ಳ್ಯೊಯ್ ತೊಪ್ತಾತ್
ತುಂ ನಾಸ್ತಾನಾ ಲಾಗಿಂ

ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಸಾದ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರೇಮಿಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಂಕ್ ಯೀ ಬೋವ್ ಚಡ್ ರುಚ್ಲಿಂ. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಹ್ಯಾ ಪದಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಖಾತಿರ್ ದುಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಗತಿಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಬ್ಲೊ. ಕೊವ್ಳೆಚೆಂ ನಾಂವ್ “ತುಜ್ಯೆ ವೆಂಗೆಂತ್”.

ಹಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತೀ ಅಜಿತ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಬೋವ್ ಮೊಗಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತಾಚ್ಯಾ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಸಂಗೀತಾಕ್ ಕಿತ್ಲೊ ಮಾನ್ ದಿತಾ ಆನಿ ಕಿತ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ ತೆಂ ಸಮ್ಜವ್ಯೆತ್. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂಚ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ 2014 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಚಿ ಆನ್ಯೇಕ್ ಕೊವ್ಳಿ ಕಾಡ್ಚಿ ಯೆವ್ಜಣ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲಿ. ಹಾಂತ್ಲೆ ಏಕ್ ದೋನ್ ಸಂದರ್ಭ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಜೆಚ್.

ಕೋಣ್ ಫೆಸ್ತಾಪರ್ಬೆರ್ ಸೊರೊ ಹಾಡುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಗೊಯಾಂ ವೆತಾ. ಪುಣ್ ಆಮಿ ಪದ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಗೊಂಯಾಂ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂವ್! ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಸಂಗೀತ್ ಗಾರ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾನ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಉಲಯ್ತಾಂ ಉಲಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕೀ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ತಾಚೊ ಸಂಗೀತಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕಂಟ್ರೊಲಾರ್ ದವರುನ್ ಜಿಣಿಯೆವಿಶಿಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಂವ್ಚೆಖಾತಿರ್ ತಾಕಾ ಘಾಟಾರ್ ಕಾಮಾಕ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್. ಪುಣ್ ತಾಣೆಂ ಥಂಯ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚ್ ಏಕ್ ಪದ್ “ಮ್ಹಾಕಾ ಘಾಟಾಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ” ಬರಯ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಅಜಿತ್ ಪದ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್‍ಚ್ ಘಾಟಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂವ್! ತಾಂತುಯ್ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಉತರ್ ಸಯ್ತ್ ಬರಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ!

ತ್ಯಾ ಘುಂವ್ಡೆಚ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾಂನಿ ಬಾಯ್ಕಾರ್ ಕಶೆಂಯ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್. ಕಾಫಿಯೆತೊಟಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಕಿತ್ಲೊ ಮಾಂಡೊ ಖೊರ್ಪಿಲ್ಯಾರೀ, ಅಜಿತಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ಸಮಾಕಟ್ಟ್ ಏಕ್ ವೋಳ್ ಸಯ್ತ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಜಾಲಿ ನಾ. ಪದ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆ ತ್ಯಾ ಹಿಂವಾಂತ್ ಆಮಿಂಚ್ ಗಿತಾರಾಚಿ ತಾರ್ ಜಶೆಂ ಕಾಂಪ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್! ಪುಣ್ ಹ್ಯಾಯ್ ಮದೆಂ ಅಜಿತಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಏಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ ನವೊ ತಾಳೊ ರಚ್‍ಲ್ಲೊ. ದೋನ್ ದೀಸ್ ಥಂಯ್ ಅಜಿತಾಚ್ಯಾ ಇಶ್ಟಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ರಾವೊನ್ ಪಾಟಿ ಸರ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಮಾತ್ರ್ ಅಜಿತಾಚ್ಯಾ ವೊಂಟಾರ್ ನವೊ ತಾಳೊ ಗುಣ್ಗುಣ್ತೇ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪೊಟ್ರೆರ್ ಕಾಫಿಯೆಪಿಟ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಪೊಟ್ಲ್ಯೊ ನಿಸ್ರತೇ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ! ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ಅಜಿತಾಚ್ಯಾ ವೊಂಟಾರ್ ಗುಣ್ಗುಣ್ಲೊಲೊ ತಾಳೊಚ್ ಮುಕಾರ್ ಅಶೆಂ ಪದ್ ಜಾಲೆಂ –

ಜೀವ್ ಮ್ಹಜೊ ಮೊಗಾ ಬೊಂಗೊ ಜಾತಾ
ವೇಂಗ್ ಮಾರ್ತಾನಾ ತುವೆಂ
ಸ್ವಾಸ್ ಮ್ಹಜೊ ಮೊಗಾ ಪರ್ಮಳ್ ಜಾತಾ
ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾನಾ ತುವೆಂ

ಉಮ್ಯಾಂಚೊ ಪಾವ್ಸ್ ಗಳೊಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್
ಫಾತ್ರಾಂಕೀ ಪೊಲೆ ಕರುಂ
ಆಮ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಗೀತ್ ವ್ಹಾಳೊಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್
ಕಾಂಟ್ಯಾಂಕೀ ಕಳೆ ಕರುಂ 

WK001 1 1

WK003 1 1ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಉಬ್ಲೊ.. ಹಾಂವ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ರೊಂಬ್ಲೊಂ. ಆನ್ಯೇಕ್ ಗೀತ್ “ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಜಳ್…” ಬರವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಘಾಟಾರ್ ತಕ್ಲಿ ಖೊರ್ಪುಂಕ್ ಲಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಪದ್ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಲೆಂಚ್ ನಾ. ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿ ಅಶೆಂಚ್, ಎಕಾಚ್ ಧಮ್ಮಾನ್ ಪದಾಂ ಉದೆತಾತ್. (ರೊಬಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾಚ್ಯಾ “ಗಾಂವ್ ಮ್ಹಜೊ” ಕೊವ್ಳೆಂತ್ಲೆ ಪದ್ “ಗಾಂವ್ ಮ್ಹಜೊ” ಫಕತ್ ಅರ್ದ್ಯಾ ವೊರಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಪದ್) ಆನಿ ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ದಿಸಾಂಗಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಏಕ್ ಉತರ್ ಯೀ ವ್ಹಾಳನಾ. ದೀಸ್ ದೀಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಂಯ್ ಸ ಮ್ಹಯ್ನೆ ಉತ್ರಾಲ್ಲೆ. ಅಜಿತಾಕ್ ಫೊನಾಂ ಕರ್ನ್ ಪುರೊ ಜಾಲಿಂ ಕೊಣ್ಣಾ.. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಬಾರಿ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಮೆಸೇಜ್ ಧಾಡ್ಲಿ ತಾಣೆಂ. ತೆಂಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಶ್ಟಾಗಾತೆಕ್ ಸವಾಲ್ ಕರುನ್! ಹಾಂವೆಂ ಕಾಂಯ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿನಾ ಬಗಾರ್ ತ್ಯಾ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ವೆಳಾ ಏಕ್ ಪಾನ್ ಆನಿ ತಿಂತೆರ್ ಘೆವ್ನ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಟೆರೆಸಾಕ್ ಚಡ್ಲೊಂ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಬಸೊನ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಏಕ್ ಪಿಸೊಳೆಂ ಹಳೂ ಪಾಕಾಟೆ ಹಾಲವ್ನ್ ಉಬತ್ ಗೆಲೆಂ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪಿಸೊಳ್ಯಾಚೆ ಪಾಕಾಟೆ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂಬರಿ ದಿಸ್ಲೆ! ತಿತ್ಲೆಂಚ್.. ಹೆಂ ಗೀತ್ ಮೊಗಾಚೆಂ ಚೆಡುಂ ಯೆತಾನಾ ಪ್ರಥ್ವೆಂತ್ ದಿಸ್ಚಿಂ ಖುಣಾಂಚ್ ವರ್ಣುಂಚೆಬರಿ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಆನಿ ಗೀತ್ ಉದೆಲೆಂಚ್. ಸ ಮ್ಹಯ್ನೆ ಸತಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಗಿತಾಕ್ ಫಕತ್ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ವೊರಾನ್ ಬರವ್ನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ! ಆನಿ ಹೆಂಚ್ ಆಲ್ಬಮಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ – “ತೆಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾ”

ಮಳ್ಬಾ ತುಂ ಸತ್ರಿ ಉಸಯ್
ಧವ್ಶ್ಯಾ ಕುಪಾಂಕ್ ರಂಗಯ್
ಚೆಡುಂ ಮ್ಹಜೆಂ
ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಆಸಾ…
ಕರ್ಕಟ್ಯಾ ಕಿರ್ಣಾಂಕ್ ಆಡಾಯ್
ಭಾಂಗ್ರಾಳಿಂ ಥೊಡಿಂ
ಕಿರ್ಣಾಂ ವಿಂಚುನ್ 
ತಾಚ್ಯಾ ಕೆಸಾಂಚೆರ್ ಶಿಂಪ್ಡಾಯ್
ಭುಮಿರ್ ಚಾನ್ನೆಂ ಫುಲಯ್….

**

ತೆಂ.. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾ
ವಾಟೆಚ್ಯಾ ದೆಗೆಂನಿ ಫುಲೊಂ ಫುಲಾಂ 
ತೆಂ ಉತರ್ತಾನಾ
ಪಾಂಪಾಳೆಂಯ್ ನೆವಾಳೆಂ ಜಾಂವ್ದಿ ವ್ಹಾಳಾ(ಕ್)

ತೆಂ.. ಚಮ್ಕಾತಾನಾ
ಖಡ್ಪಾಕೀ ಕುಚುಲ್ಯೊ ಜಾಂವ್
ಮಾತಿಯೆಕೀ ಮಸಾಜ್ ಜಾಂವ್…

ಕಾಂಟ್ಯಾ ತುಮಿ ಜಾಗ್ರುತ್ ರಾವಾ
ಖೊಂವ್ಚೆ ತುಮಿ ಬಿರ್ಮತ್ ಪಾವಾ

ತೆಂ.. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾ…

**

ತೆಂ… ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾ
ಪಾಕ್ಳೆಂಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ನ್ಹಾಣಯ್ ಕಳ್ಯಾ
ತೆಂ ಫಾತ್ರಾಯ್ತಾನಾ
ಲ್ಹಾರಾಂಚ್ಯೊ ಮುದಿಯೊ ಲಕಯ್ ತಳ್ಯಾ

ತೆಂ… ಖರ್ಶೆತಾನಾ
ವ್ಹಾರ್ಯಾಕೀ ಉಸ್ವಾಸ್ ಪಾವೊಂ
ವಾದಾಳೀ ಶೆರ್ಮೆವ್ನ್ ರಾವೊಂ….

ಕಾಸುಳೆಂನೊ ಥೆಂಬೆ ನ್ಹೆಸಾ
ಪಿಸೊಳ್ಯಾಂನೊ ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟಾ

ತೆಂ.. ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾ…

 ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ವಾಚುನ್ ಅಜಿತಾನ್ ಫೊನ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಭರ್ತಿ ಏಕ್ ಘಂಟೊ ಉಲಯ್ಲೊ. ಪದ್ ಬರವ್ನ್ ವರ್ತಿ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಲಾಬ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಾಕಾ ತರೀ ತ್ಯಾ ಪದಾಂತ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಕಾಂಯ್ ಕಶ್ಟ್ ಜಾತಿತ್ ಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಅಜಿತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಹೊ ದುಬಾವ್‍ಚ್ ಮಾರ್ನ್ ಕಾಡ್ಲೊ. ತೊ ಇತ್ಲೊಯ್ ಖುಶ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕೀ ಥೊಡ್ಯಾ ಘಡಿಯಾಂ ಆದಿಂ ತಾಣೆಂ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸೆಜ್‍ಚ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ತೊ. ತಸಲೊ ಪದಾಂಚೊ ಮೊಗಿ ಅಜಿತ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಸಯ್ತ್ “ಗೀತ್”. ಆಮಿ ಅಜಿತಾಚಿಂ ಪದಾಂ ಗುಣ್ಗುಣ್ತೇ ಆಸ್ತಾನಾ, ತಾಚೆಂ “ಗೀತ್” ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ತೇ ಆಸಾ ಕೊಣ್ಣಾ! ಹ್ಯಾ ಮದೆಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಹೆರ್ ಪದಾಂಯ್ ಬರಯ್ಲಿಂ ಆನಿ ತಿಂ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಬರಯ್ತಾಂ. ಕಿತೇಂಯ್ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕವಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪದಾಂಕ್ ಆನಿ ಕವಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪದಾಂ ಘಡ್ಣಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ಗಾರಾಂಕ್, ಪದಾಂ ಅಯ್ಕೊಂಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರೇಮಿಂಚೊ ಕಿತ್ಲೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಉಣೊಂಚ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಶೆತಾಚೆಂ ಬರೆಂ ಜಾಂವ್!

ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.