ಭಾವ್ ಬಾಂದವ್ಪಣಾಚಿ ಪರಬ್ – ಪರ್ಯಾಯ

ರಸ್ತ್ಯಾಕ್  ದೇಗ್ ವೊಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಸಜಯಿಲ್ಲಿಂ ಬಟ್ಟಿಂಗ್ಸಾ, ಥಂಯ್-ಥಂಯ್ ಉಬಾರ್ಲೆಲೆ ಕಟ್ಟ್-ಆವ್ಟ್, ಪೆಂಟೆಕ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಟೆಂಪರರಿ ಸ್ವಾಗತ್ ದಾರ್ವಾಟೆ, ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕೊನ್ಶ್ಯಾಂನಿ, ಹರ್ಯೆಕಾ ಬಾಂದ್ಪಾ ಮುಕಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಜಾತ್, ಕಾತ್, ಧರ್ಮ್, ಭಾಸ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾನಾ ಬಾಂದ್‍ಲ್ಲಿಂ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಂವ್ಚಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಾಂ, ಸುರ್ಯೊ ಅಸ್ತಮ್ತಚ್ “ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಆಪುಣ್ ದಿತಾಂ” ಮ್ಹಣ್ ಪರ್ಜಳ್ಚೆ ವೀಜ್ ದಿವೆ, ಸಾಂತ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಹೆಂ-ತೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್, ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ದಿಸ್ಚೆಂ ಉಡುಪಿ ಪೆಂಟೆಚೆಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಚಿತ್ರಣ್ ಹೆಂ. ಗಜಾಲ್, ಹರ್ಯೇಕ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉಡುಪಿಂತ್ ಚಲ್ಚೊ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ “ಪರ್ಯಾಯ ಮಹೋತ್ಸವ್” ಪರ್ಬೆಚೊ ಮ್ಹಯ್ನೊ. ಲಾಗಿಂ-ಲಾಗಿಂ ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಉಡುಪಿ ಪೆಂಟೆಂತ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಚ್ ಸಂಭ್ರಮ್.

ಪರ್ಯಾಯ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? 

MathTableಉಡುಪಿ ಪೆಂಟ್ ಚ್ ಆಟ್ ಮಠಾಂಚಿ ಕೇಂದ್ರ್. ಮಠ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮಠಾಚೊ ಮುಕೆಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಆಸಾತ್ ಚ್. ತಶೆಂ ಹ್ಯಾ ಅಷ್ಟ್ ಮಠಾಂನಿ, ಹರ್ಯೇಕ್ ಮಠಾಕ್ ಏಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ (ಲ್ಹಾನ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ್ ಆಸಾತ್) ಆಟ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಸಾತ್. ವಿವಿಧ್ ಮಠಾಕ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಮುಕೆಲ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮಠ್ ವಿಂಗಡ್ ಚ್ (ಆಡಳಿತ್ ಆನಿ ಹರ್ಯೆಕ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ) ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಪುಣ್, ಉಡುಪಿ ಶ್ರಿಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನಾಚೊ (ಶ್ರಿಕೃಷ್ಣ ಮಠ) ಭೊಂವಾರ್ ಹೆ ಆಟ್ ಮಠ್ ಆಸ್ಚಿ ಸುವಾತ್. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯಾನ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠಾಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಮುಕೆಲ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಾ (ದೆಕುನ್ ಥೊಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್). ದೆಕುನ್‍ಚ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಹ್ಯಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠಾಚೆ ಆಡಳ್ತೆಂ ಆನಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಚ್ಯಾ ಆರಾಧನಾಚಿಂ ಹಕ್ಕಾಂ ಸರ್ತೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ಆಟ್ ಮಠಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಏಕಾ ಮಠಾಕ್ ಲಾಬ್ತಾತ್. ಹೆಚ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಯೆದೊಳ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಠಾಚ್ಯಾ ಮಕೆಲ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಥಾವ್ನ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಮಠಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಾಚೊ ಹುದ್ದೊ ಘೆಂವ್ಚೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ “ಪರ್ಯಾಯ”. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ “ಪರ್ಯಾಯ ಮಹೋತ್ಸವ್” ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತರ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠಾಚೊ ಆಧಿಕಾರ್ ಲಾಭ್ಚ್ಯಾ ಮಠಾಕ್ “ಪರ್ಯಾಯ ಮಠ್”, ತ್ಯಾ ಮಠಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿಕ್ “ಪರ್ಯಾಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ” ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತಾತ್.

Paryaya05ಹೊ “ಪರ್ಯಾಯ ಮಹೋತ್ಸವ್” ಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜನೆರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಚಲ್ತಾ. ಅಟ್ರಾ ತಾರಿಕೆಚ್ಯಾ ಬೋವ್ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ “ಪರ್ಯಾಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ” ಎದೊಳ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ(ನಿರ್ಗಮಿತ್ ಪರ್ಯಾಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ) ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಥಾವ್ನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠಾಚೊ ಸರ್ವ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ “ಪರ್ಯಾಯ ಮಠಾ”ಚ್ಯಾ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರ್ ಸಾತ್ ಮಠಾಚ್ಯಾ ಸ್ವಾಮೀಜಿಂಕ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠಾವಯ್ರ್ ಕಸ್ಲೊಚ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಸಾನಾ. ಪುಜಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಪರ್ಯಾಯ ಮಠಾಚೊ ಮುಕೆಲ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಾ ತರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಪರ್ಯಾಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠಾಚೊ ಪರಿಸರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಸರೀ ವಚೊಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾ. ಹೆಚ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉಡುಪಿ ಪೇಜಾವರ್ ಮಠ್ “ಪರ್ಯಾಯ ಮಠ್” ತರ್ ಕಾಣಿಯೂರ್ ಮಠ್ ನಿರ್ಗಮನ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪರ್ಯಾಯ ಮಠ್. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಚ್ ಕಾಣಿಯೂರು ಮಠಾಕ್ ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠಾಚೊ ಆಧಿಕಾರ್ ಲಾಬ್ಚೊ ಚೊವ್ದಾ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್(ಸೊಳಾಂ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ).

ಚರಿತ್ರಾ

ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯಾನ್ ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠಾಚೆಂ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕರ್ತೆಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಾಂತ್ ಆಟ್ ಮಠ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕರುನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಸಾಂಕ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ನಮಿಯಾರ್ನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಚ್ಯಾ ಆರಾಧನಾಚಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ತಾಂಕಾಂ ಸೊಡ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿಂ. ಅಶೆಂ ಹರ್ಯೆಕಾ ಮಠಾಚೊ ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರಿ.ಶ 1298 ಥಾವ್ನ್ ದೋನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠಾಚಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಘೆತಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮಾಹೆತ್ ಚರಿತ್ರಾ ದಿತಾ. ಅಶೆಂ ಹರ್ಯೇಕ್ ಚೊವ್ದಾಂ  ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಮಠಾಕ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಕ್ ಆರಾಧನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ಅಶೆಂ ಫಕತ್ ದೋನ್ ಮ್ಹಯ್ನೆ ಮಾತ್ರ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಆಧಿಕಾರಾವರ್ವಿ ’ಥೊಡ್ಯಾ ಮಠಾಂಕ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾವೆಳಿಂ ಆರಾಧನ್ ಕರ್ಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳಾನಾ ಆನಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಭಾಯ್ರ್ ಖಂಯ್ಸರೀ ಪವಿತ್ರ್ ಜಾಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭೆಟೆರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತುರಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇಜೆ ಪಡ್ತಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಊಣ್ ಪಾರ್ಕುನ್ ಸೋಧೆ ಮಠಾಚ್ಯಾ ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ್ ಕ್ರಿ.ಶ 1532  ಇಸ್ವೆಥಾವ್ನ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಪರ್ಯಾಯ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲೊ. ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಜೂನ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ನಿರಂತರ್ ಸಮಾಸಂಖ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಜನೆರ್ 18 ತಾರಿಕೆರ್ (ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾತಿ ಉತ್ರಲ್ಲ್ಯಾ ಚಾರ್ ದಿಸಾಂ ನಂತರ್) ಪರ್ಯಾಯ ಮಹೋತ್ಸವ್ ಚಲ್ತಾ. ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸೊಳಾಂ ವರ್ಸಾಂಚೆ 30 ಚಕ್ರ್ ಸಂಪ್ಲ್ಯಾತ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಪೇಜಾವರ್ ಮಠಾಚೊ ಪರ್ಯಾಯ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಸಂಪೊನ್ 31 ವೆಂ ಚಕ್ರ್ ಆಕೇರ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮಾಹೆತ್ ಆಸಾ.

ಕಿತೆಂ ಸರ್ವ್ ಘಡ್ತಾ?

ಪರ್ಯಾಯ ಸಂಭ್ರಮ್ ಚಲೊಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ವರ್ಸಾ ಪುಡೆಂಚ್ ಪರ್ಯಾಯ ಮಠಾಚಿಂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಸುರು ಜಾತಾತ್. ವರ್ಸಾ ಫುಡೆ ’ಬಾಳೆ ಮುಹೂರ್ಥ’(ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂಕ್ ಆರಾಧನಾಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾಕ್ ಕೆಂಳ್ಬೆ, ತುಳ್ಸಿ ಝಡಾಂ ಸಂಗಿಂ ಲಾಂವ್ಚಿಂ) ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಸವೆಂ ಪರ್ಯಾಯಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾತಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ’ಅಕ್ಕಿ ಮುಹೂರ್ತ’(ಭಕ್ತಿಕಾಂಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಆನಿ ಇತರ್ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ತಾಂದುಳ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರ್ಚೊ), ’ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮುಹೂರ್ತ’ (ಲಾಂಕುಡ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರ್ಚೆಂ) ಆನಿ ’ಭತ್ತ ಮುಹೂರ್ತ’(ಭಾತ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರ್ಚೆಂ) ತಸ್ಲಿಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಚಲ್ತಾತ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರ್ಯಾಯಾಕ್ ತೀನ್ ವಾ ಚಾರ್ ಮ್ಹಯ್ನೆ ಉರ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಪರ್ಯಾಯ ಅಧಿಕಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚೊ ಸೊಮ್ಗೊಳ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರ್ತಾ ( ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪರ್ಯಾಯ ಅಧಿಕಾರ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ತೆಚ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠಾಚೊ ಪರಿಸರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾ ದೆಕುನ್ ) ಆಶೆಂ ವಿವಿಧ್ ಪವಿತ್ರ್ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಭೆಟ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಧಿಕಾರ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪಂದ್ರಾ ದಿಸಾಂ ಪುಡೆ ಉಡುಪಿಕ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾ, ತವಳ್ ತಾಕಾ ಪುರ್ಶಾಂವಾಂ ಸಂಗಿಂ ಸಂಭ್ರಮಾಚೊ ಸ್ವಾಗತ್ ತಶೆಂ ಸತ್ಕಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ “ಪುರ ಪ್ರವೇಶ” ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಅಧಿಕಾರ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸ್ವಾಮೀಜಿಚೆಂ “ಪುರ ಪ್ರವೇಶ” ಸಂಪ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆನಿ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಜಾತಚ್ ಪರ್ಯಾಯಾಚ್ಯಾ ದೋನ್ – ತೀನ್ ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹರ್ಯೇಕ್ ದೀಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ವಿವಿಧ್ ಜಾಗ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್, ವಿವಿಧ್ ದಿವ್ಳಾಂಥಾವ್ನ್, ಸಂಘಟನಾಂ ಥಾವ್ನ್, ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್, ಲೊಕಾಥಾವ್ನ್ ಆನಿ ಬೋವ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಾತ್ – ಧರ್ಮ್ ಮಿಕ್ವಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಥಾವ್ನ್ ವೊಜ್ಯಾಂಚೊ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಮಠಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ತಾ.

 

Paryaya04

Paryaya06

Paryaya07

ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಸಂಪ್ತೆಚ್ ಪರ್ಯಾಯ ಅಧಿಕಾರ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ರಾತಿಕ್‍ಚ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ಚೊ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಉಡುಪಿ ಥಾವ್ನ್ 10 ಕಿ.ಮಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ “ದಂಡ ತೀರ್ಥ”ಮ್ಹಳ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ವೆತಾ ಆನಿ ಪರ್ಯಾಯಾಚ್ಯಾ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ತಳ್ಯಾಂತ್ ನ್ಹಾವ್ನ್, ತೀನ್ ವೊರಾರ್ ಶೆಂ ಉಡುಪಿಚ್ಯಾ ಜೋಡು ಕಟ್ಟೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ತಾ. ಥಂಯ್ಸರ್ ನಿರ್ಗಮಿತ್ ಪರ್ಯಾಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೆರ್ ಮಠಾಚ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ಸಾಂಗಾತಾ ನವ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಯ ಸ್ವಾಮಿಜಿಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ತಾತ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲೊಕಾಚೊ, ವಿವಿಧ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೊಂಚೊ ಬೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ರಥಬೀದಿ ತೆವ್ಶಿನ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ ಪರ್ಯಾಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಕ್ ಭಾಂಗಾರಾಚ್ಯಾ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿರ್ ಬಸವ್ನ್ ಹಾಡ್ತಾತ್ ತರ್ ಹೆರ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿಂಕ್ ಸಾದ್ಯಾ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿರ್.

ಅಶೆಂ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ ಪರ್ಯಾಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನಿರ್ಗಮಿತ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಂಗಿಂ “ಮಧ್ವ ಸರೋವರಾಕ್” ವಚೊನ್ ಹಾತ್ – ಪಾಂಯ್ ಧುತಾ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠಾಚ್ಯಾ “ಸಿಂಹಾಸನಾ ಶಾಲಾ”ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ವಚೊನ್ ನಿರ್ಗಮಿತ್ ಪರ್ಯಾಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಥಾವ್ನ್ “ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆ”(ಪುಜಾ ಕರ್ಚೆಂ ಆಯ್ದಾನ್-ಮಧ್ವಚಾರ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಲಾಭ್ಲೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್), ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠಾಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಚಾವಿಯೊ, ದಸ್ತಾವೇಜಾಂ ಆನಿ “ಸರ್ವಜ್ಞ ಪೀಠ” ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ತಾ. ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ರಾಜಾಂಗಣಾಂಕ್ ಪಾವ್ತಾತ್, ಸರ್ವ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಥಂಯ್ಸರ್ “ಪರ್ಯಾಯ ದರ್ಬಾರ್” ಚಲಯ್ತಾತ್, ನಿರ್ಗಮಿತ್ ಪರ್ಯಾಯ ಸ್ವಾಮಿಜಿಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆನಿ ನವ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಥಾವ್ನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠಾಚ್ಯಾ ಪುಡಾರಾಚ್ಯಾ ಯೋಜನಾಂಚಿ ತಿಳ್ಸೊಣಿ ಜಾತಾ.

ಪರ್ಯಾಯ ಆನಿ ಸೌಹಾರ್ದತಾ

ತಶೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಉಡುಪಿ ಸೌಹಾರ್ದಾತೆಚೊ ಜಿಲ್ಲೊ. ಥಂಯ್ – ಹಾಂಗಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಥೊಡ್ಯಾಂ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಕ್ ಧಕೊ ದಿಂವ್ಚಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಥೊಡೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಘಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತರೀ ತಿಂ ವಿಪ್ರೀತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್. ಆದಿಂ ಮಾಗಾಥಾವ್ನ್ ಉಡುಪಿಂತ್ ಸೌಹಾರ್ದತೆಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿಲ್ಲಿಂ ನಿದರ್ಶನಾಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಆಸಾತ್. ಹಾಂವೆಂ ವಾಚ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಉಡುಪಿ ಮಠಾಕ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವ ವೆಳಿಂ ತೇಲ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಾವ್, ಎಕಾ ವರ್ಸಾ ತೇಲ್ ಮೆಳಾನಾತ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಂನಿ ತೂಪ್ ಒದಗ್ಸುನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಲೋಕ್ ಆಜೂನ್ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾ. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಂಕ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್, ಇಗರ್ಜೆಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಇಮಾಜೆಕ್ ರಕ್ಷಣ್ ಹಿಂದೂ ಲೊಕಾನ್ ದಿಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಕಾಂಯ್ ಸತಾ ಪಯ್ಶಿಲಿ ನ್ಹಯ್. ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಆದಿಂ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಇಗರ್ಜೆಂಚೆರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಹಲ್ಲೊ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ಉಡುಪಿಂತ್ ಘಡನಾಸ್ತಾನಾ ಉರ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಜಾಲೆಕ್ ಆಮಾಂ ಸರ್ವಾಂಚ್ ಸಾಕ್ಸ್. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪೊರ್ಚ್ಯಾ ಪೋರ್‌ಚ್ ಘಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾ “ಟಿಪ್ಪು ವಿವಾದಾ” ವೆಳಾರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಜಳ್ಳ್ಯಾರೀ ಏಕ್ ಕಿಟಾಳ್ ಸಯ್ತ್ ಉಡುಪಿಕ್ ಉಸ್ಳೊಂಕ್ ನಾ. ಎಕಾ ವರ್ಸಾ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬ್ಯಾನರಾವರ್ವಿಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ನಾಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಲೆಂ ತರೀ ತುರಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ನಾಸಮಾಧಾನ್ ಮುಳಾರ್ ಚ್ ಥಂಡ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಆಜೂನ್ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಇಗರ್ಜೆ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಜಾಂವ್ದಿ ವಾ ವೊಜ್ಯಾ ಪುರ್ಶಾಂವಾಕ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೋಕ್ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಥರಾನ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಾ. ಕಾರ್ಕೊಳ್ ಪೂನ್ ಶೆತಾವಿಶಿಂ ಆನಿ ಫೆಸ್ತಾವಿಶಿಂ ಆದಿಂಥಾವ್ನ್ ಯೀ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೊಕಾಕ್ ಮಾನ್ ಆನಿ ಗೌರವ್. ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಜುಬ್ಲೆವಾ ವೆಳಿಂ, ನವ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಉಗ್ತಾವಣೆ ವೆಳಿಂ ಆಸಾ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವೊಜ್ಯಾ ಪುರ್ಶಾಂವಾಂತ್ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ವೊಜ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಚ್ ಸಾಕ್ಸ್.

Paryaya03 Paryaya02

ಪರ್ಯಾಯಾವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಜಾತ್-ಧರ್ಮ್ ಮಿಕ್ವೊನ್ ಪರ್ಯಾಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಕ್ ಶುಭಾಶಯ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಾಂ ಎದೊಳ್ ಚ್ ಉಡುಪಿ ಪೆಂಟೆಂತ್ ಉಬಿಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಮುಸ್ಲಿಂ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೊಕಾಥಾವ್ನ್ ವೊಜ್ಯಾಂ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಮಠಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲಾಂ. ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಯೀ ಹಾಂವ್ ಉಡುಪಿಚ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್‍ ಚ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ದುಕಿಸಾಯ್ಬಿಣಿಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಪರ್ಯಾಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಕ್ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಂವ್ಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಚ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉಡುಪಿಚೊ ಗೊವ್ಳಿ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಇಸಾಕ್ ಲೋಬೊ ಬಾಪ್ ಖುದ್ದ್ ಹಾಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರ್ಯಾಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಕ್ ಮಾನ್ ಪಾಟಯ್ಲಾ. ಉಡುಪಿಚೊ ಬಿಸ್ಪ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಹರ್ಯೇಕ್ ದೀಪಾವಳಿ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ನ್ ಸೌಹಾರ್ದಾತೆಚೊ ಸಂದೇಶ್ ದೀವ್ನ್ ಚ್ ಆಸಾ.

ಪರ್ಯಾಯ ಆನಿ ಹಾಂವ್

ಹಾಂವ್ ಕಾಲೇಜಿಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಇಶ್ಟಾಂನಿ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಪರ್ಯಾಯಾಚೊ ವೈಭವ್ ದಾಕಯ್ಲೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜೂನ್ ಉಡಾಸ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಉಡುಪಿ ಪೆಂಟೆಂತ್ ವಾಹನಾಂ ಸರ್ವ್ ಬಂಧ್. ಥಂಯ್ – ಥಂಯ್ ಚಾರ್ – ಪಾಂಚ್ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರ‍ಾ. ಸತ್ರಾ ತಾರೀಕೆಚ್ಯಾ ಸಂಜೆಚ್ಯಾ ಆಟ್ ವೊರಾಚೆರ್ ಚ್ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರ‍ಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್. ಥೊಡೆಕಡೆ ಸಯ್ರಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ನಟ್ – ನಟಿ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಿಂ. ಹಾಂವೆಂ ಕನ್ನಡ ನಟ್ ರಮೇಶ್ ಅರಂವಿದ್, ಶೃತಿ ಆನಿ ಸಂಗೀತ್ಗಾರ್ ಗುರುಕಿರಣಾಕ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಳೆಯಿಲ್ಲೆಂ ಥಂಯ್ಚ್. ಎಕೆ ಕಡೆ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಬರೆಂ ನಾ ತರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಕಡೆ. ದುಸ್ರೆ ಕಡೆ ನಾ ತರ್ ತಿಸ್ರೆ ಕಡೆ. ಅಶೆಂ ರಾತ್ ದೀಸ್ ಭೊಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಥಂಯ್ – ಥಂಯ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಪುಡ್ ಕೊರ್ನಾರಾಂನಿ ಖಾಂವ್ಚೆಂ. ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಚಲೊನ್, ಖಾವ್ನ್, ಥಕೊನ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಾರ್ ಚ್ ನಿದ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉಟಯ್ಲೆಂ ಇಶ್ಟಾಂನಿ ಪರ್ಯಾಯ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾತಾನಾ. ಅಶೆಂ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಹಾಂವೆಂ ಪರ್ಯಾಯಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಹರ್ಯೇಕ್ ಪರ್ಯಾಯ ಯೆತಾನಾ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾ.

ಆಕೇರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್ ಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಡಾವತ್ ಖಬ್ರೆರ್ ಆಸ್ಚೊ ಉಡುಪಿ ಪೇಜಾವರ್ ಮಠಾಚ್ಯಾ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿಜಿಚೊ ಪಾಂಚ್ವೊಂ ಪರ್ಯಾಯ. ಆನಿ ಕಾಣಿಯೂರ್ ಮಠಾಚೊ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾವಲ್ಲಭ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿಜಿ ನಿರ್ಗಮಿತ್ ಪರ್ಯಾಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ.

 ಮೆಲ್ವಿನ್, ಕೊಳಲ್‌ ಗಿರಿ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.