ಲ್ಹಾನ್ ಸಂಗ್ತಿ – ಖುಶಿ ವರ್ತಿ

ಮನ್ಶ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೆ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ದೀಸ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಚೆ ದೀಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತೆಂಪಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಂ ಉತರ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾತಲೆಂ ತರೀ ತೆಂ ಹ್ಯಾ ಶತಮಾನಾಚ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹೆಂಚ್ ಉತರ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಲೀಸ್ ನ್ಹಯ್. ತರಿಪುಣ್ ಕೊಣಾಯ್ ಲಾಗಿಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯೊ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಘಡ್ಯೊ ಖಂಯ್ಚ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಲೆ ದೀಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಪ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಸಹಜ್. 18 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಜಲ್ಮಾ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಹವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಚಾ ಪುತಾಕ್ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಯ್ತಾನಾ, “ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿಕೀ ವ್ಹಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಕಾ, ಹಾಂವ್ ಆಟ್ರಾ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾವೊಂಕ್ ಆಶೆತಾಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಚೆ ದೀಸ್ ಚ್ ಭಾರಿ ಮಜೆದಾಯೆಚೆ. ಮುಕಾರ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಚ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಾಕಾ” ಮ್ಹಣ್ ಹಾಸೊನ್ ಚ್ ಸಾಂಗ್ ಲ್ಲೆಂ ತರೀ ತಾಣೆಂ ಉಚಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸತ್ ಲಿಪೊನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ ಲ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಥಂಯ್ ಅಸಲೆಂ ಚಿಂತಪ್? ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಂಚೆಥಂಯ್ ಜಿವಿತಾವಿಶಿಂ ತಾತ್ಸಾರ್, ನಿರಾಶಾಭಾವ್? ತಾಂಕಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೆಂವ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾಕಾ? ಅಶೆಂ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಸವಾಲಾಂಚೊ ಗೊಂದೊಳ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಉದೆಲ್ಲೊ.

 ಜೀವನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆನ್ಭೊಗಾಚ್ಯಾ ಶಾಳೆಥಾವ್ನ್ ಶಿಕ್ ಲ್ಲೆಂ, ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹೆರಾಂಥಾವ್ನ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆತ್ ಲ್ಲೆಂ ಆಟವ್ನ್ ಪಳೆತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ತ್ರಾಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ಚೆತಸಲೊ ಏಕ್ ಚ್ ಮುಕೆಲ್ ಊಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಸಂಗ್ತಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್, ಜೆಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಹುಂಬ್ರಾರ್ ಸಂತೊಸ್ ಜೊಡ್ಚೊ, ತೃಪ್ತಿ ವಾ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಪಾಂವ್ಚಿ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಚ್ ನಾ. ಹಾಂತುಂ ತಾಂಚಿ ಚೂಕ್ ನಾ ತರೀ ಪರಸ್ಥಿತೆನ್ ಚ್ ಆಜ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಂದಿಗ್ದ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಘಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಕಿತ್ಲೆ ಕಶ್ಟ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರೀ ವಾ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ತಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಸಂತೊಸ್ ಕ್ಶಣಿಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭೊಗಾಪ್, ಎಕಾ ಥರಾಚೆಂ ರಿತೆಂಪಣ್, ಉಣೆಂಪಣ್. ಫೆಸ್ತಾಂ, ಪರ್ಬೊ, ದಬಾಜೊ, ರೋಸ್, ಫುಲ್, ಮುದಿ, ಮೆಹಂದಿ, ಕಾಜಾರಾಂ, ರಿಸೆಪ್ಶನ್, ಜಲ್ಮಾ ದೀಸ್, ಕುಮ್ಗಾರ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಯಥಾ ಸ್ಥಿತೆರ್ ದಬಾಜೆನ್ ಚಲೊನ್ ಚ್ ಆಸಾತ್. ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಥರಾಚೆಂ, ವಿವಿಂಗಡ್ ರಿತಿರ್ ರಾಂದ್ ಲ್ಲೆಂ ಮಾಸ್, ಮಾಸ್ಳಿ, ಪೊಳಿ, ಗೊಡ್ಶೆಂ, ವಿವಿದ್ ಥರಾಚಿಂ ಪಕ್ವಾನಾಂ, ಪೀವನಾಂ – ಸದಾಂನಿತ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಸೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಆತಾಂ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಆಯೆರ್ ದವರ್ಚಿ ರಿವಾಜೀ ನಾ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಅಸಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್, ಆಡಂಬರಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ಚೊ ಸಂತೊಸ್ ಉಣೊ ಜಾಲಾ ವ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲಾ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್. Diminishing law of marginal utility ಹಾಂಗಾಸರ್ ಲಗ್ತಿ ಕರ್ಯೆತ್. ಪುಣ್, ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಸವಾಲ್ ?

ಪಾವ್ಸ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸುಮಾರ್ ಅಕ್ತೋಬರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ವಿವಿಂಗಡ್ ಫೆಸ್ತಾಂ ಪರ್ಬೆಚೆಂ ಆಚರಣ್ ಆಮಿ ಸಂಭ್ರಮುಂನ್ ಚ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ದಸೆಂಬ್ರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಕ್ರೇಚ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಫೆಸ್ತ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಗೆಲೆಂ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ವ್ಹಡಾ ದಬಾಜೆಚೆಂ ಆನಿ ದಾದೊಸ್ಕಾಯೆಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್. ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಕುಸ್ವಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಬಾರೀ ಖುಶಿ, ಖಂಯ್ ನಾತ್ಲಲೊ ಸಂತೊಸ್. ಗರ್ದನಾಚೊ ಗೊಟೊ ಆನಿ ನೆಕೆತ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ಸರ್ಬಾರಾಯ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾತಾಲಿ. ತೆದಾಳಾ ಟ್ರೇಸ್ ಪೇಪರ್ ವಾಪಾರ್ನ್ ಶಿಮ್ಟಿ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ ಧವೆಂ ನೆಕೆತ್ರ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಹಿಂ ಕಾಮಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾನಿಂಚ್ ಕರಿಜೆ ಆಸ್ ಲ್ಲಿಂ. ಆತಾಂ ಗರ್ದಾನಾಚೊ ಗೊಟೊ ಕರುಂಕ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ರೆಡಿಮೆಡ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಆತಾಂ ವಿವಿಧ್ ರಂಗಾಚಿಂ ಆನಿ ನಮೂನ್ಯಾಚಿಂ ನೆಕೆತ್ರಾಂಯ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ಮೆಳ್ತಾತ್.
ಕ್ರಿಸ್ಮಸಾಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಘರಾಂನಿ ಚಡಾವತ್ ಲಾಡು ಕರ್ಚಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ್ ಆಸ್ತಾ. ಲಾಡು ಆನಿ ಕುಸ್ವಾರ್ ಕರ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವ್ಹಡಾಂಚಿ. ಗಾಂವಾಂನಿ ಸಬಾರ್ ಥರಾಚೊ ಕುಸ್ವಾರ್ ಕರುಂಕ್ ವೇಳ್ ಆನಿ ತಾಂಕ್ ನಾತ್ ಲ್ಲಿ. ಬರೊ ತಾಂದು ವಾಪಾರ್ನ್ ಲಾಡು ಕರುಂಕ್ ತಾಂಕ್ ನಾತ್ ಲ್ಲಿ ದೆಕುನ್ ಬೈತಾಚೆಂ ಭಾತ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರ್ನ್ ತಾಚೊ ತಾಂದು ಕರ್ತಾಲಿಂ. ತೊ ಬೈತಾಚೊ ತಾಂದು ವಾಪಾರ್ನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂದ್ಳಾಚ್ಯಾ ಲಾಡ್ವಾಂಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ಆನಿ ರೂಚ್ ಆತಾಂ ಮೆಳಾನಾ. ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂದ್ಳಾಚೆ ಲಾಡು, ಕಿಡಿಯೊ, ಗುಳಿಯೊ, ನೆವ್ರ್ಯೊ, ಕೊಕ್ಕಿಸಾಂ ಖಾಂವ್ಕ್ ನಾಕಾ. ತಾಂಚೆಂ ಪೋಟ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಭರ್ ಲ್ಲೆಂಚ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಖಾಣಾಂಚಿ ರೂಚ್ ಮೆಳಾನಾ. ಚೊಕ್ಲೆಟಾಂ ಖಾವ್ನ್ ವಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ದಾಂತಾಂಕ್ ತಾಂದ್ಳಾಚ್ಯೊ ಗುಳಿಯೊ ಚಾಬೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಪುಣ್ ಲೇಯ್ಸ್, ಚಿಪ್ಸ್, ಕುರ್ಕುರೆ, ಬರ್ಗರ್, ಪಿಜ್ಝಾ, ಚೊಕ್ಲೆಟಾಂ ಹಾಚಿ ಮಾತ್ ರೂಚ್. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಚ್ ಘರಾಂನಿ ಕುಸ್ವಾರ್ ಕರ್ಚಿ ರಿವಾಜೀ ಆತಾಂ ಸವ್ಕಾಸ್ ಆಳ್ವೊನ್ ಯೆತಾ. ಹ್ಯಾ ಮದ್ಗಾತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಯಾ ನವೆಂ ವರಸ್ – ಕಿತೆಂಚ್ ಫರಕ್ ಹಾಡಿನಾ. ತಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಟ್ಯೂಶನಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಆನಿ ಶಿಕ್ಚೆಂ ಮಾತ್.

ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆತಾಂ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಹುಂಬ್ರಾರ್ ಆಮಿ ಆಸಾಂವ್. ಸಬಾರಾಂನಿ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ವ್ಹಡಾ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲಾ. ಶ್ಹೆರಾಂನಿ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಪಾರ್ಟೆಂನಿ ಆನಿ ನಾಚಾಂನಿ ಯುವಕಾಂನಿ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತಾಂ ಮಾರ್ಲಿಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ಕ್ಲಬ್ಬಾಂನಿ ಆನಿ ಹೊಟೆಲಾಂನಿ ನವೆಂ ವರ್ಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರುಂಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಸವ್ಲತಾಯೊ ದಿಲ್ಯೊ. ನವೆಂ ವರ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ರಿತಿರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ ಜೀವನ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾಲೆಂ.

ಆಶೆಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಂ-ಪರ್ಬೆಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಗೊಂದೊಳಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಸಕ್ತೆಕ್ ಸಬಾರ್ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂ ಪಾಟಿಂ ಧಾಂವ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆಂ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಚೆ ತೆ ದೀಸ್ ಆತಾಂಯ್ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾನಾಂಚ್ ಕುಡಿಂತ್ ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ಸುಡ್ಸುಡಾಯ್, ಸಂತೊಸ್. ಪೋಟ್ ಭರ್ ಜೇಂವ್ಕ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ನಾ, ನ್ಹೆಸೊಂಕ್ ಪುರ್ತೊ ಕುಡ್ಕೊ ನಾ ತರೀ ಆಮ್ಕಾಂ ತಾಚಿ ಪರ್ವಾಚ್ ನಾತ್ ಲ್ಲಿ. ಘರಭರ್ ಭುರ್ಗಿಂ, ಸಕ್ಡಾಂಕೀ ಕಾಮ್. ಲ್ಹಾನಾಂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವ್ಹಡಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್. ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆತಾಂಚೆಬರಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಚ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾನಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಪವ್ನ್ ವರ್ನ್ ತಾಂಚೆರ್ ನದರ್ ದವರ್ಚಿ. ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಪಡೊನ್ ಮಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಭುರ್ಗೆಂ ರಡ್ತಾಲೆಂ, ಮಾಗಿರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ತಾಚಿ ವಿಸರ್ ಪಡ್ತೆಲಿ. ನವೆಂ ವಸ್ತುರ್ ನ್ಹೆಸ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. ವ್ಹಡ್ ಭಾಂವ್ಡಾಂನಿ ಘಾಲ್ಲೆಂ, ತಾಂಕಾಂ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾತಾನಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಭಾಂವ್ಡಾಂಕ್ ಆಪಾಪಿಂಚ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಘರಾ ಘಾಲ್ಚೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಪಿಂಜ್ಲ್ಯಾರೀ ಪರ್ವಾನಾ. ಪಿಂಜ್ ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಹಜಾರ್ ಪತ್ತೆ ದವರ್ನ್, ಶಿಂವೊನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮಾಂಯ್ಚೆಂ. ಕಶೆಂ ಪುಣೀ ಮಾನ್ ಧಾಂಪ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ. ಆಮ್ಕಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸೊಂಕ್ ನಾ. ಬರೆಂ, ನವೆಂ ವಾ ಪಿಂಜಿನಾತ್ಲೆಲೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾತ್ ಲ್ಲಿ. ತಾಂತುಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತೃಪ್ತಿ ವಾ ಹೆರ್ ಉಪಾಯ್ ನಾತ್ ಲ್ಲೊ.

ವಸ್ತುರಾಚೆ ಗಜಾಲ್ ಅಶಿ ತರ್ ಬುಕಾಂಚೆ ಗಜಾಲ್ ತಾಚ್ಯಾಕೀ ವರ್ತ್ಯಾ ಮಜೆಚಿ. ದೊದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಟಿಂ ಫುಡೆಂ ಜಲ್ಲಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೂಕ್ ವ್ಹಡಾಂಥಾವ್ನ್ ಲ್ಹಾನಾಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಥಿರ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ನಾ ತರ್ ಹೆರ್ ಇಶ್ಟಾಂ ಕಡೆನ್ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್ ಚ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಬುಕ್ ಕರ್ನ್ ದವರ್ಚೆಂ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ. ಎಕಾ ಕ್ಲಾಸಿಚೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ. ಆಮ್ಕಾಂ ಚೊವ್ಗಾಂ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂಕ್ ತೆಚ್ ಬೂಕ್ ವಾಪಾರ್ನ್ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಬುಕಾಂಚೆಂ ಆವ್ಕ್ ಸುಮಾರ್ ಆಟ್ ಥಾವ್ನ್ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ. ರಫ್ ಬೂಕ್ ತಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮ್ಚಿ ಮಿನತ್ ವಿಶೇಸ್. ಖಾಲಿ ಉರ್ಲೆಲ್ಯಾ ನೋಟ್ಸ್ ಬುಕಾಚಿಂ ಪಾನಾಂ ಒಟ್ಟುಕ್ ಕರ್ನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಬುಕಾಚಿಂ ರಟ್ಟಾಂ ದವರ್ನ್ ಡಬ್ಬನಾಂಕ್ ಮೊಟೆಂ ಸುತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಶಿಂವೊನ್ ಆಮಿಂಚ್ ಬೂಕ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚೊ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ. ಬುಕಾಂಕ್ ಬಾಂಯ್ಡ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಪರ್ನೆಂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಮಾತ್ ಗತ್. ಆತಾಂಚೆಬರಿ ದಿಸಾಳಿಂ ವಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಳಿಂ ಮೆಳಾನಾತ್ಲ್ಲಿಂ. ಲೇಬಲ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಗಮ್ ಕರುಂಕ್ ಕಾಜುಚ್ಯಾ ರುಕಾಂನಿ ದೆಂವೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲೆಂ ಅಂಟ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಬೆಸಾಂವ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ. ದುರ್ಬಳ್ಕಾಯೆವರ್ವಿಂ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಆಮಿ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ ತರೀ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್, ವಾವ್ರಾಂತ್ ಸಂತೊಸ್ ಆನಿ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಮೆಳ್ತಾಲಿ.

ಆತಾಂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ವೆಳಾ ಕಾಳಾ ತೆಕಿದ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಶೈಲಿಂತ್, ಚಾಲ್ತೆಂತ್, ಚಿಂತ್ಪಾಂತ್, ಖಾಣಾಂತ್, ನ್ಹೆಸ್ಣಾಂತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ತೆಂ ಖರೆಂ. ಹಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಯೇಜೆ ಆನಿ ತಿ ಗರ್ಜೆಚಿ. ಪುಣ್ ಖಂಯ್ಸರ್ ಗೀ ಅಮಿ ಜೆಣ್ಯೆಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಂತೊಸ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಪಾಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ತ್ಯೊ ಮೊಲಾಧೀಕ್ ಘಡ್ಯೊ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ಆನಿ ಆತಾಂ ಲೊಕಾಕ್ ಸಂತೊಸ್ ದಿಂವ್ಚೆ ತಸಲೆ ಸಂದರ್ಭ್, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ವಾ ಸಾಧನಾಂನಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಆಜ್ ವಾಟ್ಸಪ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಾಧನಾಂನಿ ಮಾತ್ ನಿರಂತರ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಸಂಸಾರಾಥಾವ್ನ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಶೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚೆರ್ ಇಲ್ಲೊಸೊ ವೇಳ್ ಖರ್ಚುನ್ ತಾಂತು ಮತಿಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಆನಿ ಜಿವಿತಾಂತ್ ತೃಪ್ತಿ ಜೊಡ್ಚೆಂ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಪುಣೀ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಮಾಗಿರ್ ಚುರ್ಚುರ್ಚಿ ಗಜ್ ಪಡ್ಚಿನಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಭೊಗಾಪ್.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !