ಮಾಯ್ಗಾಂವ್ಚಿ ಪ್ರಗತಿ ಆನಿ ಕರೊಡಾಂಚಿ ಇಗರ್ಜ್

ಹೆಂ ಕಾಲೆಂ ಬುದ್ಧಾಸನ್ ತುಜೆಂ? ಕಿತೆಂ ನಿಯಾಳ್ ಕರ್ತಾಯ್, ಸಾಯ್ಬಾ? ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಳೆತಾಂ. ಆಜ್ ಚಾಯ್ – ಚಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ರಜಾರ್ ನಾಂ, ಕಿತೆಂ?”

 ಮ್ಹಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಅವ್ವಲ್ ಹುಶಾರ್, ಲೊಕಾಚೊ (ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ) ಮೂಡ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್. ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕುನ್ ಆಯ್ಕಾನಾತ್ಲ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್ ಕೆಲೆಂ. ಸದಾಂಚೆ “ಹುಂ” ಲೆಗುನ್ ಕುಟ್ಟಿಲೆಂ ನಾಂ.

 ” ಕಾಲೆಂ, ತುಜಿ ಜಾಪ್ ನಾಂ? ತೊಂಡಾಕ್ ಬೀಗ್ ಘಾಲಾಂಗೀ? ಜಾಲೆಂ ಕಿತೆಂ? ಸಂಸಾರ್ ಆಖೇರ್ ಜಾಯ್ನಾಂಮೂ? ಹಾಂವೆಂ ಫೇಸ್‍ಬೂಕಾರ್ ವಾಚ್ಲೆಂ. ಶೇರ್ ಕೆಲೆಂ, ಪಳೆ ಆನಿ ತುಂಯೀ ಶೇರ್ ಕರ್”

 “ಹುಂ. ತುಕಾ ಏಕ್ ಉಟ್ತಾಂ – ಬಸ್ತಾಂ ಫೇಸ್‌‍ಬುಕ್. ಸಕಾಳಿಂ ಉಟ್ತಚ್, ಆಮೊರಿ ನಾಕಾ; ಕಾಕುಸ್ – ಮೊರಿ ನಾಕಾ. ಬೆಡ್ – ಟೀ ನಾಕಾ. ಮಾತ್ತಿ ಪಡೊಂ, ಕಾಂಯ್ ಪುಣೀ ವಾಚ್ತಾಯ್ ನಹಿಂವೆ, ಹಾಂವೆ ವಾಚ್ಲಾಂ ದುಸ್ರೆಂ. ತೊಚ್ ನಿಯಾಳ್!” ಹಾಂವೆಂ ಮೊನೆಂಪಣ್ ಮೊಡ್ಲೆಂ. ” ಪಳೆ, ಗಾಂವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿಗಾರಾಚೆಂ ಮೇಯ್ಲ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಫುಲ್ ವ ಪಾಕ್ಳಿ ಜಾಯ್, ಧಾಡ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ”.

 “ಹುಂ, ಆತಾಂ ಕಳ್ಳೆಂ; ತುಜಿ ಬುದ್ಧಾಚಿ ಪೋಜ್ ಆನಿ ಪಯ್ಶೆ: ಜನ್ಮಾಂ – ಜನ್ಮಾಂಚೊ ಹಾಂಚೊ ಸಂಬಂಧ್. ಕಾಲೆಂ ಬರಯ್ಲಾಂ ವಾಚ್; ಹಾಂವ್‍ಯೀ ಆಯ್ಕಾತಾಂ”.

 ಪರತ್ ಹಾಂವೆಂ ವಾಚ್ಲೆಂ:” ತುಜ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ 2018 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಜಾತಾತ್. ಜುಬ್ಲೆವ್ ಗಡ್ದ್ ಕರಿಜೆ, ಅಶೆಂ ಹಾಂವ್ ಸಾಂ ಗಿನಾಂ. ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚಿ ಒತ್ತಾಯ್. ಫುಲ್ ವ ಪಾಕ್ಳಿ ತುಮ್ಚಿ; ಹುಮೆದ್ ಆಮ್ಚಿ. ಬಾಕಿ, ದೆವಾಚಿ ಖುಶಿ. ಚಡಿತ್ ವಿವರ್ ಬ್ರೋಶರಾಂತ್ ಆಸಾ. ಭಿಸ್ಪ್-ಸಾಯ್ಬಾನ್ ಕಬ್ಲಾತ್ ದಿಲ್ಯಾ; ತಾಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್-ಯೀ ದಾನಿಂಕ್ ಎಡ್ವಾನ್ಸ್ ದಾಡ್ಲಾಂ”

♥ ♥ ♥

“ಹೊ ನವೊ ವಿಗಾರ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ದಿಸ್ತಾ. ಪೋರ್‌ ಚ್, ನವೆಂ ಪಾದ್ರಿಂ – ಘರ್ ಆನಿ ಮಿನಿ ಹೊಲ್ ಬಾಂದ್ಲೆಂ. ನವೊದ್ ಲಾಕ್? ಆತಾಂ, ಇಗರ್ಜ್ ಚ್ ಮೋಡ್ನ್, ನವಿಚ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಾ. ಜಾವ್ಯೆತ್, ಭಾರಿ ದಯ್ರಾವಂತ್!” ಬಾಯ್ಲೆನ್ ತಿಚೆಂ ತೀರ್ಪ್ ದಿಲೆಂ.

ಫೊಡ್ನ್ ಘಾಲುಂಕ್, ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್  ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಿ :

“ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ. ಪಾದ್ರಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಸೆಂ. ಆತ್ಮಿಕ್ ಗರ್ಜೊ ಸಕ್ಕಡ್ ಪಳೆತಾತ್. ಪೂಣ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಉದ್ದಾರ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಚ್ಯಾರ್ ವಾಟಾಂನಿ, ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕರಿಜೆ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ಲೆಲ್ಯಾಂ ಆತ್ಮ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಸ್ವಿತ್ ಶಾಂತಿ ಮೆಳಜೆ. ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಗಾರಾನ್ ಸಿಮಿತ್ರ್ ದುರುಸ್ತ್ ಕೆಲಿ. ಸಿಮಿತ್ರೆಕ್ ನವೊ ದೊರೊ ಬಾಂದ್ಲೊ. ಭದ್ರತೆಕ್ ಗೇಟಿ ಕೆಲ್ಯೊ. ಕುಂದ್ಯಾಂಕ್ ದೋನ್ ವ್ಹಡ್ ಖುರಿಸ್ ಲಾಯ್ಲೆ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಗೀ, ನವೊ ಗ್ರೊಟ್ಟೊ, ದೋನ್ ಮಹಾ – ದ್ವಾರಾಂ, ಕಾಂಪೌಂಡಾಚ್ಯಾ ಸುತ್ತುರಾಕ್ ಊಂಚ್ ವಣದ್, ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಭದ್ರತಿ. ನವೆಂ ಗಾರ್ಡನ್, ಏಕ್ರೊ – ಭರ್ ಫಾರ್ಮ್; ಮಾಡ್ – ಕೆಂಳ್ಬೆ. ದೋನ್ ಬೋರ್‌ವೆಲ್ ಕಾಡ್ಲೆ. ಉದಕ್ ಚ್ ಉದಕ್. ಅಸಲೊ ವಿಗಾರ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಪಳೆವ್ನಾ. ಆನಿ ಆತಾಂ ತೀನ್ ಕರೋಡಾಂಚಿ ನವಿ ಇಗರ್ಜ್! ಭಾರಿಚ್, ಹುಮೆದ್ ಹಾಬಾ. ಭಾರಿಚ್ ಮ್ಹಿನತಿ”.

“ಪುಣ್, ತೀನ್ ಕರೊಡ್ ಇಲ್ಲೆ ಚಡ್ ಚ್ ಜಾಲೆ ನ್ಹಯ್. ಆಮ್ಚೊ ದುಬ್ಳೊ ಲೋಕ್. ಭಿರ್ಮತ್, ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ದಿತೆಲೆ?” ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಕೆದಾಳಾಯೀ, ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚಿ ಖಂತ್. ಕರೋಡ್ ಕರೋಡ್ ಖರ್ಚುಂಕ್ ತಾಂಕ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಂನಿ ಅಸಲ್ಯೊ ಆಟ್ರಾಯ್ಶಿಂ ಶತಕಾಚ್ಯೊ ಯುರೊಪಿಯನ್ ಡಿಜಾಯ್ನಿಚ್ಯೊ ಇಗರ್ಜೊ ಬಾಂದಿಜೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್?
ಹೆಂ ಮೂಳ್ ಸವಾಲ್, ತಿಕಾ ಧೊಸ್ಲೆಂ ನಾಂ.

ಹೆಂ ಮೂಳ್ ಸವಾಲ್ ಹಾಂವೆಂಚ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ; ಜಾಪ್ ಮ್ಹಜಿಚ್ :

“ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಸಾಡೆ – ಚಾರ್ಶಿಂ ಘರಾಣಿಂ ಆಸಾತ್. 2350 ಭಾವಾಡ್ತಿ ಆತ್ಮೆ. ಉಣ್ಯಾರ್, 1000 ಪುಣೀ ಜೊಡ್ತಾತ್. ಏಕಾ ಜೊಡಿಗಾರಾನ್, ತೀಸ್ ಹಜಾರ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಆಮ್ಚೆಂ ಪರ್ ಕೆಪಿಟಾ ಇನ್ಕಮ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಎಕಾ ವರ್ಸಾ? ಸರ್ಕಾರಿ ಲೆಕ್‍ಪಾಕ್, ಏಕ್ ಲಾಕ್ ಪಂದ್ರಾ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್! ಇಗರ್ಜ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ – ಮೂ? ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಾಚ್ಯಾ ಆವ್ಧೆಂತ್, ಜೊಡ್ತೆಲ್ಯಾನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ 833 ರುಪಯ್ ದಿಲೆ, ಆಮ್ಚಿ ತೀನ್ ಕರೊಡಾಂಚಿ ಇಗರ್ಜ್ ಉಭಿ!”

“ಹುಂ”

“ಆನಿ 833 ರುಪಯ್ ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ಪರ್ ಕೆಪಿಟಾ ಇನ್ಕಮ್ ಹಾಚೊ ಕೆವಲ್ 8.7 ಟಕ್ಕೊ ಶೆಂಬೊರಾಂತ್. ದೆವಾಚೊ ಕಾಯ್ದೊ ಕಿತೆಂ? ಧಾ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾರ್, ತಾಂತುನ್ ಏಕ್ ದೆವಾಚೊ ವಾಂಟೊಮೂ?”

“ಹುಂ”

“ನವಿ ಬಾಂದ್ಚಿ ಇಗರ್ಜ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಪನ್ನಾಸ್ ವ್ಹರ್ಸಾಂಕ್ – ಮೂ? ಲೇಕ್‍ಪಾಕ್ ಕರ್ಯಾಂ? ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಏಕಾ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾನ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ವಿಸ್ ರುಪಯ್ ಆಯೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಲೊ! ಚಿಲ್ಲರ್! ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗಿ ಮ್ಹಣ್ಶಿ.”

ಎರಿತ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ. ಬಾಯ್ಲ್ ಮ್ಹಜಿ ಕಾಲುಬುಲಿ.

ತಿಣೆಂ “ಹುಂ” ಮಾತ್ ಕುಟ್ಟುಂಚೆಂ.

 “ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಟ್ಟ್ಯಾಂತ್ ಹೆಂ ಲೆಕ್ ರಿಗಾನಾ. ಹಾಂವೆ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ದೆವಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಕಾ ದೀಜೆ. ತುಂಚ್ ಕಮುನಿಸ್ತ್ ಆಮ್ಗೆರ್. ತುಕಾ ದುಬ್ಳೆ ಲಾಗ್ಗಿಂ. ತಾಂಕಾ ಶಿಕ್ಪಾಚೊ ಖರ್ಚ್ ದೀಜೆ. ತಾಂಕಾ ಕಾಮ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಕರಿಜೆ. ತಾಂಕಾ ಘರ್ – ದಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ದೀಜೆ. ಆಶೆಂ, ತುಂವೆ ಭಾಶಣ್ ದೀವ್ನ್, ಜೊಡ್ತಾನಾ ಪೂಂಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂಯ್. ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ವೊಂಪ್ಲಾಂಯ್. ತಾಂಕಾಂ ಆಜ್ ಆಮ್ಚೊ ಉಡಾಸ್ ಯಿ ನಾ. ಇಗರ್ಜೆಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ತರ್, ಮಾರ್ಬಲ್ ಫಾತ್ರಾರ್ ನಾಂವ್ ಪುಣೀ ಆಸ್ತೆಂ. ತಕ್ಲಿಚ್ ಉಲ್ಟಿ, ಆಜ್ ಫಿರ್ವಲ್ಯಾ. ತುಜಿ ಆತಾಂ ಆಲೊಚನ್ ಕಿತೆಂ? ತೆಂ ಮಾತ್ ಸಾಂಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ. ತೀಸ್ ಹಜಾರ್ ಉಕಲ್ನ್ ದೀನಾಕಾ. ತುಂ ರಿಟಾಯರ್ಡ್ ಮನಿಸ್. ತುಕಾ ಕಾಂಯ್ ವಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಡಾನಾಂ”

 “ಇಸ್ಶಪ್ಪಾ! ತೀಸ್ ಹಜಾರ್, ಚಿಲ್ಲರ್! ಉಡ್ಪಿಂತ್ ಏಕ್ ಇಗರ್ಜ್ ನವಿ ಬಾಂದ್ತಾನಾಂ, ರಾಯಾಳ್ ದಾನಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಪುನೆಗೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೊಲ್ಸ್ ಪಿಂಜ್ತಾ-ಪರ್ಯಾಂತ್ ದಿಲಾಂ: ದೇಡ್ ಕರೋಡ್! ಜೆಜುಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರ್: ಮೊಲಾದಿಕ್ ಪರ್ಮಳಿಕ್ ತೇಲ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಿ ಪಾತ್ಕಿ ಬಾಯ್ಲ್‌ ಮನಿಸ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪಾಯಾಂಕ್ ಮಾಕುನ್ ವಿಭಾಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಬುದ್ವಂತಾಂನಿ ಸವಾಲ್ ಕೆಲ್ಲೆಂಗೀ ನಾಂ? ವಿಕುನ್, ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ವಾಡ್ಯೆತೆಂ. ಆಸೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಮೂ? ಜೆಜುನ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ? ದುಬ್ಳೆ ಸದಾಂಯ್ ಆಸ್ತೆಲೆ!”

 “ತರ್ ಕಿತೆಂ ರಾಯಾಳ್ ದಾನಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸಪಣ್ ನಿಯಾಳ್ ಕರ್ತೊಲೊಯ್ ಗೀ ವ್ಹೊಡೊಳ್? 50 ಲಾಕ್ ನಾಕಾತ್ ಗಿ ತಸಲೊ ಮುಂಡಾಸ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್? ಆಸಾತ್ ಗೀ ತುಜೆಕಡೆ?” ಆತಾಂ ಬಾಯ್ಲ್ ಮ್ಹಜಿ ಉಲಯ್ತ್ ವಚತ್ ತ್ಯಾ ಭಿಯಾನ್, “ಪಂದ್ರಾ ಲಾಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಚಿಂತಾಂ. ತುಜಿ ಸಮ್ಮತ್ ಮೂ? ಮಾಗಿರ್ ಪುರ್ಪುರ್ನಾಕಾ, ಸಾಂಗೊಂಕ್ನಾಂ . ಘುಟಾನ್ ದಿಲಾಂ ಮ್ಹಣ್”.

 “ಬೆಂಕಾಂತ್ ತುಜ್ಯಾ ಎಕಾಂವ್ಟಾಂತ್ ಧಾ ಹಜಾರ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ನಾಂತ್. ಹಾಂವೆ ಪಾಸ್‌ಬುಕ್ ಪಳೆಯ್ಲಾ. ಆನಿ ಪಂದ್ರಾ ಲಾಕ್ ದಿತಾ ಖಂಯ್! ಕಾಲೆಂ ಪಂದ್ರಾ ಲಾಕ್ ಬಿಕ್ಣಾಂಗೀ. ಉಲಯ್ತಾ, ಬಿಂಡಿ ಸೊಲಾಂ!”

 “ಸಾಯ್ಬಿಣೀ, ತುಂ ಇತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ ನ್ಯೂಸ್‍ಫೀಡ್ ವಾಚ್ತಾಯ್. ಟಿವಿ ಪಳೆಯ್ತಾಯ್. ಪಂದ್ರಾ ಲಾಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕಾಂವ್ಟಾಂತ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪ್ರೊಮಿಸ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಆತಾಂ ಆಮ್ಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ, ಮೋಡಿ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ, ತೆಂ ಕರ್ತಾ! ತುಂ ಪಳೆ!”

 “ಮೋಡಿಚೆರ್ ಬಿಹಾರ್ ಲೆಗುನ್ ಆತಾಂ ಪಾತ್ಯೆನಾ, ಆನಿ ಹೊ ಉಲಯ್ತಾ!”

 “ಮ್ಹಜ್ಯಾಕಡೆ ಪ್ಲೆನ್ – ಬಿ ಆಸಾ, ಮೋಡಿನ್ ಮೋಸ್ ಕೆಲೊ ತರ್… ಜೆಟ್ಲಿ, ಆರುಣ್ ಜೆಟ್ಲಿ!”.

 “ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಜೆಟ್ಲಿ ತುಕಾ ಪಯ್ಶೆ ವಾಂಟುಂಕ್ ಬಸ್ಲಾಗಿ? ಟೆಕ್ಸ್ ವಸುಲಿ ಸೊಡ್ನ್ ತಾಕಾ ದುಸ್ರೆಂ ಕಾಮ್ ಆಸಾಗಿ? ತುಕಾ ಖಂಯ್ಚೆ ಪಂದ್ರಾ ಲಾಕ್ ಟೆಕ್ಸ್ ರಿಫಂಡ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಆಸಾ?”

 “ನಾ ಸಾಯ್ಬಿಣೀ, ಬೆಂಕಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಲೊಕರ್ ಆಸಾ, ತಾಂತುನ್ ತುಜೆಂ ದೊತಿಚೆಂ ಬಾಂಗಾರ್ ನಾಂಗಿ? ಜೆಟ್ಲಿಕ್ ಎಕಾ ಹಾತಾನ್ ಬಾಂಗಾರ್ ದೀ, ಆನ್ಯೆಕಾ ಹಾತಾಂತ್ ಲಾಕ್ ಘೆ ! ಸಿಂಪಲ್, ಗೊಲ್ಡ್ ಮೊನಿಟಾಯ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್!”

 ಆಮ್ಗೆರ್ ಸಾರ್ಣಿ‌ಕುಂಟೊ ಏಕ್ ವಸ್ತ್ ಹಾಂವ್ ಚುಕೊನ್ ಯೀ ವೆಗಿಂ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ದವ್ರಿನಾಂ.

► ಫಿಲಿಫ್ ಮುದಾರ್ಥ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !