Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಕಂತ್ರಾಟ್‌ದಾರ್ ಪೂತ್

SikearmCLMಹಾಂವ್ ಕುವೈಟ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಉತ್ರಾಲ್ಲೊ. ಚೊವ್ಕೆಂತ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ದೆವಾದಿನ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಮಾಂಯ್ಚಿ, ವೊಣೊದಿರ್ ಉಮ್ಕಾಳಾಯಿಲ್ಲಿ ತಸ್ವೀರ್ ದೆಕ್ತಾನಾ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಮಾಂಯ್ನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಕಾಂ ಭರ್ಲಿಂ. ಹಾಂವ್ ತಸ್ವೀರೆ ಮುಕಾರ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊಂ.

” ಮಾಂಯ್…” ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್. ” ಜಿವಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತುಜೆಂ ಸಪಣ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ, ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆನಾ, ಖಂಡಿತ್ ಏಕ್ ಕಂತ್ರಾಟ್‌ದಾರ್ ಜಾತಾಂ; ತುಜ್ಯಾ ಮಾಮಾಚ್ಯಾಕಿ ವ್ಹಡ್ ಕಂತ್ರಾಟ್‌ದಾರ್. . . ! ಮ್ಹಾಕಾ ಸರ್ಗಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಮಾಗೊನ್ ಧಾಡ್ ಮಾಂಯ್.”

ಹಾಂವ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೆತಾನಾ ಮಾಂಯ್ನ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ- ಪುತಾ ತುವೆಂ ವ್ಹಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಕಂತ್ರಾಟ್‌ದಾರ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಹಿಚ್ ಮ್ಹಜಿ ಆಶಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಮಾಚ್ಯಾಕಿ ವ್ಹಡ್ ಕಂತ್ರಾಟ್‌ದಾರ್.

ಅಶೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್‌ಯೀ ಏಕ್ ಕಾರಣ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ – ಮಾಂಯ್ಚೆಂ ಕುಟಮ್ ದುಬ್ಳೆಂ ಖಂಯ್, ತಿಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಮಾವ್ಳೊ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಬೊಂಬಯ್ ವಚೊನ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಕಂತ್ರಾಟ್‌ದಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಖಂಯ್, ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಮೊಲಾದಿಕ್ ಗಾಡಿಯೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಖಂಯ್, ತೊ ಗಾಂವಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಮಾನ್ ದಿತಾಲೆ ಖಂಯ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ತೊ ಕುಮಕ್ ಕರ್ತಾಲೊ ಖಂಯ್, ಮಾಂಯ್ಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ತಾಣೆಂಚ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್, ಬೊಂಬಯಾಂತ್ ತಾಚೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಬೊಂಗ್ಲೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಖಂಯ್, ತೊ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ವಿದೇಶಿ ಸೊರೊ ಪಿಯೆತಾಲೊ ಖಂಯ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂ… ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಖಂಯ್… ತರ್ ಮಾಂಯ್ನ್ ತಿಚೊ ಪೂತ್ ಕಂತ್ರಾಟ್‌ದಾರ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಚೂಕ್ ಕಿತೆಂ?

CKRAM01ಬಾಬಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ನಂತರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಘರ್ಚೊ ಘಶ್ಟೊ ಕಾಡುನ್, ಮಾಂಯ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಲೆಜ್ ಶಿಕಂವ್ಕ್ ಹೆಂಚ್ ಕಾರಣ್. ಹ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ತರಿ ಹಾಂವ್ ಕಂತ್ರಾಟ್‌ದಾರ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜೊ ಸಾಂಗಾತಿ ಬಾಬುಟಿಚೆರ್ ಭರ್ವಸೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಬಾಬುಟಿ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಶಿಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಹಾಂವ್ ಕೊಲೆಜ್ ಜಾತಚ್ ಸ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಕುವೈಟ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಬಾಬುಟಿ ಕಾಮ್ ಮೆಳಾನಾಸ್ತಾಂ ಬೆಕಾರ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೊ. ಪ್ರಾಯ್ವಂತ್ ಆವಯ್ಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಪರ್ಗಾಂವಾಕ್ ವೆಚೆ ಸ್ಥಿತೆರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ತೊ. ಗಾಂವಾರ್ ಭೊಂವೊನ್, ಮೆಳ್ಳೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಬುಟ್ಟ್ಯೊ ಚಾಕ್ರ್ಯೊ ಕರ್ನ್ ದೀಸ್ ಸಾರ್ತಲೊ. ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗಾಂವಾಕ್ ಆಯ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ ತಾಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಖರ್ಚಾಕ್ ಥೊಡೆ ಪಯ್ಶೆ ದಿತಾನಾ ಬೂದ್‌ಬಾಳ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲಿ- “ತುಂ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಎಕಾ ಕಂತ್ರಾಟ್‌ದಾರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾಮ್ ಕರ್, ಕಾಮ್ ಶಿಕ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಯೆತಚ್ ಆಮಿಂಚ್ ಕಂತ್ರಾಟ್ ಸುರು ಕರ‍್ಯೆತ್”

“ವಂಡರ್‌ಫುಲ್ ಐಡಿಯಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಬಾಬುಟಿ. ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ವೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತೊ ಕಾಮಾಕ್ ಸೆರ್ವಾಲ್ಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಕುವೈಟಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಮಾಂಯ್ ದೆವಾದಿನ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಸುಜಯ್ ಆನಿ ಕರಿನಾ ನಾಂವಾಂಚಿಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಭುರ್ಗಿಂ, ನೀನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪತಿಣ್ ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಾವೊ ಕೆಲ್ಲಿ.

ಬಾಬುಟಿ ಗಾಂವಾರ್ ಮೊಸ್ತು ಹುಶಾರ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸಬಾರ್ ಘರಾಂ ತಾಣೆ ಉಬಿಂ ಕೆಲ್ಲಿಂ. ಲೋಕ್ ತಾಕಾ ’ಚಾಲು’ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ, ಥೊಡೆ ’ಶಿಂತ್ರ್ಯಾಳೊ’ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆ, ಹೆ ಪೂರಾ ಫಟಿ ಮಾರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಸ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಆಮ್ಚೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ತಶೆಂಚ್, ಮೊಸ್ರಾಳಿ. ಕೊಣೆಂಯೀ ಬರೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ತಾಂಕಾನಾ, ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ? ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ಖಬ್ರೊ ಪಾತ್ಯೆನಾತ್‌ಲ್ಲೊಂ.

ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ವಚಾನಾ, ಗಾಂವಾಂತ್‌ಚ್ ಕಂತ್ರಾಟಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸುರು ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಬಾಬುಟಿನ್ ಏಕ್ ಐಡಿಯಾ ದಿಲ್ಲಿ- “ತುಂ ಆನಿ ಏಕ್ ವರ್ಸ್ ಕಾಮ್ ಕರ್. ತುಜೆಂ ನವೆಂ ಘರ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಜಾಂವ್ದಿ, ಘರಾಂತ್‌ವೊಕಾಲ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ ವಚಾನಾಕಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಪೂರಾ ಕಾಮಾಚಿ ಐಡಿಯಾ ಆಸಾ”. ಮ್ಹಾಕಾ ಆಲೋಚನ್ ಬರಿ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲಿ, ನೀನಾನ್ ನಾ ಖುಶೆನ್‌ಶೆಂ ಒಪ್ಪಿಗಿ ದಿಲ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆ ಘರಾಚೆಂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್, ಪಂದ್ರಾ ಲಾಖಾಂಚೆಂ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಹಾಂವೆಂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬದ್ಲುನ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಲಾಖಾಂಚೆಂ ಎಸ್ಟೀಮೆಟ್ ಕರಯಿಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಲಾಟ್‌ಪೋಟ್‌ಗಿ? ಕುವೈಟಾಂತ್ ಆಸೊನ್ ಮುಕಾರ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಕಂತ್ರಾಟ್‌ದಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಎದೆಶೆಂ ಘರ್‌ಗಿ? ಬಾಬುಟಿಕ್ ಮಾಂಡೊ ಸಮಾನಾ? ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

ಬಾಬುಟಿಕ್ ಬಾಂದ್ಪಾಚ್ಯಾ ಖರ್ಚಾಕ್ ಸಗ್ಳೊ ಚೆಕ್ ಬೂಕ್ ದಸ್ಕತ್ ಕರ್ನ್ ದೀವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಕುವೈಟಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಬಾಬುಟಿಚೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.

ಬೆಂಕಾಂತ್ ಚಡುಣೆ ಚಾಳಿಸ್ ಲಾಖ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. “ಹಾಂವ್ ಪುರಾ ಲೇಕ್ ದವರ್ತಾಂ. ಘರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪೂರಾ ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ದಿತಾಂ” ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಣೆ.

ವಚೊನ್ ಪಂದ್ರಾ ದಿಸಾನಿಂಚ್ ಕಾಮ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ಸಂತೊಸ್ಲೊಂ. ಕನ್ವರ್ಶನ್ ಆನಿ ಲಾಯ್ಸನ್ಸಾಕ್‌ಚ್ ದೇಡ್ ಲಾಖ್ ಖರ್ಚಾಲ್ಲೊ.

“ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಉಣ್ಯಾಕ್ ಕರಯ್ಲಾಂ” ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬಾಬುಟಿನ್ ಫೊನಾಚೆರ್.

“ಕಾಂಯ್ ವ್ಹಡ್ ನ್ಹಯ್, ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಬರ್ಗಾಲ್ ಜಾಂವ್ಚೊನಾ. ಕಾಮ್ ಮುಂದರ್ಶಿ” ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

ಮೇಯಾಚ್ಯಾ ವೀಸ್ ತಾರಿಕೆರ್ ಘರಾಂತ್ ವೊಕಾಲ್ ದವ್ರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಬಾಬುಟಿ ಒಪ್ಪಾಲ್ಲೊ. ತೊ ದೀಸ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಚೊ ದೀಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ, ನೀನಾಕ್‌ಯೀ ಅಲೋಚನ್ ಬರಿ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲಿ.

ಬುನ್ಯಾದಿಚೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ವೊಣೊದ್ಯೊ ವಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ. ಜನೆಲಾಂ, ಬಾಗ್ಲಾಂ ಬಸಯ್ಲಿ. ಮಧೆಂ ನೀನಾನ್ ತೀನ್ ಚಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬಾಬುಟಿಚೆರ್ ಶಿಣ್ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಕಿತೆಂಗಿ ಸಮಾಧಾನ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಬರಿಂ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶಾಂ ಅಶಿಂಚ್, ಹಣೆಬರಪ್ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ತೀಂಯಿ ಕಾಂಯ್ ಕರ್ಚಿನಾಂತ್. ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕರುಂಕ್‌ಯೀ ಸೊಡ್ಚಿಂನಾಂತ್, ತೇಂಯ್ ಬಾಬುಟಿ ತಸಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ದುಬಾವ್. . . ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಗ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ತರಿ ತಾಚೆಂ ಮನ್ ದುಕಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.
ಸದಾಂಯ್ ಹಾಂವ್ ಬಾಬುಟಿಲಾಗಿಂ ಫೋನಾರ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊಂ. ಸ್ಲೇಬ್ ಕೊಂಕ್ರೀಟ್ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾತಾಲಿ.

ಪರತ್ ನೀನಾನ್ ಫೊನ್ ಕರ್ನ್ ರಾಮಾಯಣ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ- “ಬಾಬುಟಿಕಡೆ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚೆಂ ಲೇಕ್ ವಿಚಾರ್ಲಾಂಯ್‌ಗಿ? ತುಂ ಥಂಯ್ ಆಸಾಯ್ ಆನಿ ಹಾಂಗಾ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ ಜಾಣಾಂಯ್ಗಿ?”. ಹೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂವೆಂ ರಾಗಾನ್ “ತುಂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಕರಿನಾಕಾ, ತುಜೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್. ಲೇಕ್ ಹಾಂವ್ ಪಳೆತಾಂ” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ನೀನಾ ಥಂಡ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಫಾಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಕಂತ್ರಾಟ್‌ದಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ನಂತರ್‌ಯೀ ಹೆಂ ಅಶೆಂಚ್ ಪಿಶೆಂ ಪಾಂಗ್ರತ್ ತರ್? ಅತಾಂಚ್ ತೋಂಡ್ ಧಾಂಪಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ನ್ಹಂಯ್ಗೀ? ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

ಮೇ ಮ್ಹಯ್ನೊ ಆಯಿಲ್ಲೊ, ಹಾಂವೆಂ ರಜೆಕ್ ಅರ್ಜಿ ದಿಲ್ಲಿ, ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಜಾತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಗಾಂವಾಂತ್‌ಚ್ ಆಸಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಬಾಬುಟಿಕ್ ಫೊನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

“ವೆಳಾರ್ ಮುಗ್ದಾತ್ ನ್ಹಂಯ್‌ವೇ ಬಾಬುಟಿ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ, “ಫಿನಿಶಿಂಗಾಕ್ ಹಾಂವ್ಂಚ್ ರಾವ್ತಾಂ. ರಜೆಕ್ ಅರ್ಜಿ ದಿಲ್ಯಾ… ಮೆಳ್ತಾಗಿ, ನಾಂಗಿ..”

“ರಜಾ ನಾ ತರ್ ತುಂ ಯೇನಾಕಾ. ಹಾಂವ್ ಪೂರಾ ಫಿನಿಶ್ ಕರ್ತಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಬಾಬುಟಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ತರೀ, ಬಾಬುಟಿಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಫಾಲ್ಯಾ ಹಾಂವ್ ಕಂತ್ರಾಟ್‌ದಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಬಾಬುಟಿಚಿ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ತಾ ನ್ಹಂಯ್ಗಿ? ಬಿಜ್ನೆಸ್ ಕರುಂಕ್ ಕೊಣೆಂ ತರೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಶಿಕಯ್ಜೆ ನ್ಹಂಯ್ಗಿ…

 CKRAM02

ಇನ್ವಿಟೇಶನಾಂ ವಾಂಟುನ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಬಾಬುಟಿ ದೀಸ್ ರಾತ್ ಕಾಮ್ ಕರಯ್ತಾಲೊ. ಚಡುಣೆಂ ಹಜಾರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಸೊಜಾಮಾಚೆಂ ಕೇಟರಿಂಗ್, ಮಹಮ್ಮದಾಚೆಂ ಶಾಮಿಯಾನಾ, ಕದೆಲಾಂ ಆನಿ ದಿವೆ, ಪೀಟರಾಚೊ ಮೈಕ್, ಫಾಮಾದ್ ಎಮ್.ಸಿ., ಭಲಾಯ್ಕಿ ಮಾಗೊಂಕ್ ಹೆಡ್‌ಮಾಸ್ಟರ್, ಧಾದೊಶಿ ಕರುಂಕ್ ದರಬಸ್ತ್ ಸೊರೊ- ಪೂರಾ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಘರಾಂತ್‌ವೊಕ್ಲಾಕ್ ದೋನ್ ದೀಸ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಕಾಮ್ ಬಾಕಿ ಉರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಲುಬುಲೊ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ನೀನಾ ಕಿತೆಂಚ್ ಉಲಯ್ನಾತ್ಲೆಂ . ಬಾಬುಟಿ ಬಿರ್ಮತ್ ಕಾಮಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಾಗೊನ್ ಅರ್ದೊ ಜೀವ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಬಾಬುಟಿನ್ ಕಾಮಾಗಾರಾಂಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ. “ಅಳೆ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಮೇಸ್ತ್ ಮೋನಪ್ಪಾಕ್, “ಧನಿ ಆಯ್ಲಾ, ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಮುಗ್ದಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕಾಮ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಆತಾಂ ಮರ್ಯಾದೆಚೆಂ ಸವಾಲ್. ಪಯ್ಶೆ ಚಡ್ತಿಕ್ ಕಾಣ್ಘೆಯಾ. ಪೊರ್ವಾಂ ದೀಸ್ ಉಜ್ವಾಡ್ಚೆ ಭಿತರ್ ಪೂರಾ ತಯಾರ್ ಜಾಯ್ಜೆ”.

ಕಾಮಾಚೊ ವೇಗ್ ಚಡ್‌ಲ್ಲೊ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಾಂಜೆಭಿತರ್ ಪವರ್ ಆನಿ ಉದ್ಕಾಚೆಂ ಕನೆಕ್ಶನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪೇಂಯ್ಟಿಂಗ್ ಮುಗ್ದೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಖಂಯ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ ತೆಂ ಕಳಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮೇಸ್ತ್ ಬಡಯ್ತಾಲೆ, ಆಚಾರಿ ಧಾಡಾಯ್ತಾಲೆ. ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ ಕರ್ರ್ ಪರ್ರ್ ಆವಾಜ್. ಬಾಬುಟಿ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ನೀದ್ ಖಳೊನ್ ಉಬೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಫಾಂತೆಂ ಜಾತಾನಾ ಚಡುಣೆಂ ಪೂರಾ ಮುಗ್ದೊನ್ ಆಯ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಫುಡಾರಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಕಂತ್ರಾಟ್‌ದಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹೆಂಚ್ ಟ್ರೇನಿಂಗ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

ನೀನಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಸುಂದರ್ ಸಾಡಿಯೆರ್ ತೆಂ ಸೊಭ್ತಾಲೆಂ. ಭುರ್ಗಿಂ ಭಾವಾಡ್ತಾಚೆಂ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಕರ್ತಾಲಿಂ. ಕಾಜಾರಾದಿಸಾಚ್ಯಾ ತರ್ಫೆನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಸರ್‌ಪ್ರಾಯ್ಜ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತೀನ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯಾಂಚಿ ಕೇಕ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ.

ಆಖ್ರೇಕ್ ತೊ ದೀಸ್ ಉದೆಲೊಚ್- ಮೇಯಾಚಿ ವೀಸ್ ತಾರಿಕ್, ಆಯ್ತಾರ್. ಮ್ಹಜಿ ಶ್ಯಾತಿ ರುಜು ಕರ್ಚೊ ದೀಸ್ ತೊ.

ವೊರಾಂ ಇಕ್ರಾ ಜಾತಾನಾ ಮುಕ್ಲೆಂ ಆಂಗಣ್ ಆನಿ ಕುಶಿಚೆಂ ಹಿತಾಲ್‌ಯೀ ಭರ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಹಾಂವ್ ಸಂತುಶ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಹಾಂವ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಕಂತ್ರಾಟ್‌ದಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸಪಣ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಕುವೈಟ್ ರಾವೊನ್ಂಚ್ ಹಾಂವೆಂ ಏಕ್ ಘರ್ ಉಬೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಸುಂರ್ಗಾರಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ದೆಕ್ಲೆಂ. ನೀನಾ ಕಾತ್ರುಂಕ್ ರಿಬ್ಬನ್ ಬಾಂದುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತೆಣೆಂ ಪೀಟರ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಉಡ್ಡಾತಾಲೊ. ಕಾಟ್ ಅನ್ ಫಿಟ್ ಮನಿಸ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ಕಶೆಂಗಿ ಪೀಟರಾನ್ ಮೈಕ್ ಚಾಲು ಕೆಲೊ.

“ಜುಸ್ತ್ ಸಾಡೆ ಇಕ್ರಾ ವೊರಾರ್ ಸುರು ಕರ್” ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಎಮ್.ಸಿ.ಲಾಗಿಂ. ವಿಗಾರ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ.

“ಆಲ್ತಾರಿಚೆ ಆನಿ ಹೊಲಾಂತ್ಲೆ ದಿವೆ ಪೆಟಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಎಮ್.ಸಿ., ಹಾಂವೆಂ ಆಲ್ತಾರಿಚ್ಯಾ ದಿವ್ಯಾಚೊ ಸ್ವಿಚ್ ದಾಂಬ್ಲೊ. ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆ ಪಂಕೊ ಘುಂವೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲೊ. ಸ್ವಿಚ್ ಚುಕ್ಲೊಗಿ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ದಾಂಬ್ತಾನಾ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆ ಕೋಲಿಂಗ್ ಬೆಲ್ ಆವಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಘಾಬಾರ್ಲೊಂ. ಬಾಬುಟಿನ್ ಯೇವ್ನ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಸ್ವಿಚ್ ದಾಂಬ್ಲೊ. ತೆದ್ನಾ ಆಲ್ತಾರಿಚ್ಯಾ ಬಲ್ಬಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಬೆಡ್ ರುಮಾಚೊ ಪಂಕೊ ಚಾಲು ಜಾಲೊ. ಹಾಂವ್ ಘಡ್ಬಡ್ಲೊಂ. “ಕನೆಕ್ಶನ್ ಖಂಯ್ಗೀ ಉಳ್ಟೆಂ ಜಾಲಾಂ” ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಬಾಬುಟಿಕಡೆ ರಾಗಾನ್. ಬಾಬುಟಿನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡಾಕ್ ಏಕ್ ಥಾಪುಡ್ಲೆಂ. ಪರತ್ ಕೋಲಿಂಗ್ ಬೆಲ್ ಆವಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. “ಮೇನ್ ಓಫ್ ಕರಾ” ಬೊಬಾಟುನ್ ಪೀಟರಾನ್ ತೆಣೆಂ ಹೆಣೆಂ ಸೊಧುನ್ ಮೇನ್ ಸ್ವಿಚ್ ದಾಂಬುನ್ ಸೊಡ್ಲಿ. ಕರೆಂಟ್ ಬಂದ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್, ರಾಂದ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಗ್ರಾಂಯ್ಡರ್ ಗಡ ಗಡ ಆವಾಜ್ ಕರುನ್ ಚಾಲು ಜಾಲೆಂ. ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ಪೀಟರಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಸ್ವಿಚ್ ಪೂರಾ ಬಂದ್ ಕೆಲೆ. ವೀಜ್ ಸಕತ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆ ರಾವ್ಲಿ.

ಭಿತರ್ ಕಿತೆಂ ಘಡೊನ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಲೋಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸುರು ಜಾಂವ್ಕ್ ರಾಕ್ತಾಲೊ. ಕಸಲೊಗಿ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಥೊಡೆ ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಳ್ತಾಲೆ. ಹಾಂವ್ ಥರ್ಥೊರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಬಾಬುಟಿಚೆರ್ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲೊ. “ಹಾಂವೆಂ ಉಬೆ ರಾವೊನ್ಂಚ್ ಕರಯಿಲ್ಲೆಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್. “ಬಂದ್ ಕರ್” ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ, “ಬಾಕಿಚೆ ಕೊಣೀ ನಿದೊನ್ ಕರಯ್ತಾತ್‌ಗಿ?”

CKRAM04ವೊರಾಂ ಬಾರಾ ಉತ್ರಾಲ್ಲಿಂ. ಹೈರಾನ್ ಜಾವ್ನ್ “ತುಂ ಸುರು ಕರ್” ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಎಮ್. ಸಿ. ಕಡೆ, “ಮೈಕ್ ಚಲ್ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ! ಧಗಿಚೊ ವೇಳ್ ಆನಿ ವೀಜ್ ಸಕತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ದೆಗೆನ್ ಪೊಂತಾಚೆಂ ಪೋಂತ್ ರಾವಯಿಲ್ಲೆ ಉಬಾರ್ ಪಂಕೆ ಪೂರಾ ಬಂದ್ ಜಾವ್ನ್ ಲೋಕ್ ಘಾಮೆಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೊ.

“ಜನರೇಟರ್ ಚಾಲು ಕರಾ” ಬೊಬಟ್ಲೊ ಬಾಬುಟಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಶಿಯನ್ ಇನಾಸಾನ್ ವಚೊನ್ ಜನರೇಟರ್ ಚಾಲು ಕರ್ತಾನಾ ಪಂಕೆ ಘುಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಥೊಡೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಆಯಿಲ್ಲೊ ಚಡುಣೆ ಹಜಾರಾ ವಯ್ರ್ ಲೋಕ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ದೆಕ್ತಾಲೊ. ಎಮ್.ಸಿ.ಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಿಗ್ನಲ್ ದಿಲೆಂ. “ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂನೊ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ, “ದೇವ್ ಬರೊ ದೀಸ್ ದೀಂವ್ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್… ಆಜ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದೊಡೊ ಸಂಭ್ರಮ್. ಆಮಿ ಸರ್ವ್…” ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಹಾಲ್ಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ, ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಜನರೇಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಮುಗ್ದೊನ್ ಬಂದ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ. ದೆದೆಸ್ಪೊರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ, ಮ್ಹಜಿ ವ್ಹಾಣ್ ಕಾಡ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ತಕ್ಲೆಕ್ ಮಾರ‍್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಇತ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಮುಕಾರ್ ಮ್ಹಜಿ ಮರ್ಯಾದ್ ತೀನ್ ಕಾಸಾಂಕ್ ವಿಕುನ್ ವೆತಾಲಿ.

ವಿಗಾರ್ ಉಟೊನ್ ಮ್ಹಜೆಂಲಾಗಿಂ ಯೇವ್ನ್ “ಘಾಬರ‍್ನಾಕಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ, “ಅಶೆಂ ಘಡ್ತಾ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಚಿಕ್ಕೆಸೆ ಟೋಯ್ಲೆಟ್ ದಾಕಾಯ್ತಾಯ್ಗಿ?”

ಭಿತರ್ ಗೆಲ್ಲೊ ವಿಗಾರ್ ಧಾ ಮಿನಿಟಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಬಾತ್ ರೂಮಾಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲೊಂ. ಶವರ್ ಚಾಲು ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ವಿಗಾರ್ ಕಿತೆಂ ನ್ಹಾತಾಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಲೋವ್ ಬಾಗಿಲ್ ಥಾಪುಡ್ಲೆಂ. ಥಂಯ್ ಗಜಾಲ್ ವಿಂಗಡ್‌ಚ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲಿ. ವಿಗಾರಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಸಂಪವ್ನ್ ಜಾತಚ್ ಫ್ಲಶ್ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುಲ್ಲೊ. ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆ ಶವರ್ ಚಾಲು ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ವಿಗಾರಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಉದಕ್ ಪಡೊನ್ ಲೋಬ್ ಪೂರಾ ಭಿಜ್‌ಲ್ಲೊ. “ಹೆಂ ಶವರ್ ಬಂದ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಘರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ ಹಾಡಯ್. ಹಾಂವ್ ವಚೊನ್ ಲೋಬ್ ಬದ್ಲುನ್ ಯೆತಾಂ” ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೊ ವಿಗಾರ್ ಬಾಗ್ಲಾಚ್ಯಾ ಇಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್.

ಬಾಬುಟಿನ್ ಧಾಂವೊನ್ ವಚೊನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಲಿಯಾಚಿ ಗಾಡಿ ಪಾಟ್ಲಾನ್ ಹಾಡ್ನ್ ರಾವಯ್ಲಿ. ವಿಗಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಧಾಂವೊನ್ ವಚೊನ್ ಗಾಡಿಯೆರ್ ಬೊಸ್ತಚ್ ಲಿಯಾನ್ ವೆಗಾನ್ ಗಾಡಿ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ, ವೊರಾಂ ಸಾಡೆಬಾರಾ ಉತ್ರಾಲ್ಲಿಂ. ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ಲೋಕ್ ಗುಸುಗುಸು ಉಲಯ್ತಾಲೊ. ಧಗಿ ವರ್ವಿಂ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಹೈರಾನ್ ಜಾಲ್ಲೆ ದಿಸ್ತಾಲೆ.

“ಕೊಣಾಕ್ ತರ್‌ಯೀ ಧಾಡ್ನ್ ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಡಯ್” ದೆಂಖ್ಣೊ ಘಾಲೊ ಹಾಂವೆಂ ಬಾಬುಟಿಕ್. ರಿಕ್ಶಾ ರಂಗಣ್ಣ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ಬಿಡಿ ದೆಗೆಕ್ ಉಡವ್ನ್ ಗಾಡಿ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಹಾಂವೆಂ ಸೈರಾಣ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ ತರಿ, ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಧಡ್ದಡೆ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾಲೆ. “ವಿಗಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಚ್ ಸುರು ಕರ‍್ಯಾಂ, ಮರ್ಯಾದ್ ವಚೊನ್ ಆಸಾ” ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಎಮ್.ಸಿ.ಕಡೆ.

ವಿಗಾರಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ವೆಗಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತೆಲ್ಯಾ ಕಾರಾಕ್ ಸೆಜಾರ್ಚಾ ಬೆನ್ನಾಮಾಚೊ ಆಲ್ಶೇಶಿಯನ್ ಪೆಟೊ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆ ಆಡ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಆನಿ ಲಿಯಾನ್ ಬ್ರೇಕ್ ದಾಂಬ್‌ಲ್ಲಿ. ಬ್ರೇಕ್ ದಾಂಬ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಫೊರ್ಸಾಕ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಸಿಟಿರ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಗಾರಾಚೆಂ ಮುಸ್ಕಾರ್ ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಆರ್ಶ್ಯಾಕ್ ಧಾಡಾವ್ನ್ ಸಕಯ್ಲೊ ವೋಂಟ್ ಫುಟ್‌ಲ್ಲೊ. ಲೊಬಾಚೆರ್ ಪೂರಾ ರಗಾತ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕಶೆಂಗಿ ಕಾರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾರ್ಗಾ ದೆಗೆಚ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾಕ್ ಆದ್ಳೊನ್ ರಾವ್ತಾನಾ ಲೋಕ್ ಪೂರಾ ಕುಡ್ಸಾಲ್ಲೊ. ಲೊಕಾಕ್ ಗಜಾಲ್ ಕಳ್ಚೆಫುಡೆ ಲಿಯಾನ್ ವೆಗಾನ್ ಕಾರ್ ವರ್ನ್ ಘರಾಪಾಟಿಂ ದವರ್ಲೆಂ ಆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ವಿಗಾರ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್‌ಲ್ಲೊ.

ತೆಣೆಂ ಬೆನ್ನಾಮಾಚೊ ಪೆಟೊ ಭಿಯಾನ್ ಪಿ.ಟಿ. ಉಶಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ವೆಗಾನ್ ಮೈದಾನಾರ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೊ. ಪೆಟ್ಯಾನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಮೈದಾನಾಚ್ಯಾ ಪೊಂತಾರ್ ಲಾಂಕುಡ್ ಫಡುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮಾರ್ಸೆಲಾಮ್ ವಾಂಚ್ಲ್ಯಾರ್ ಭಿಕ್ ಮಾಗೊನ್ ಖಾಯ್ನ್ ಮ್ಹಣ್ ಮೊಡು ಉಡವ್ನ್ ಧಾಂವೊನ್ ವಚೊನ್ ಎಂಕಪ್ಪಾಣ್ಣಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚೊ ದೊರೊ ಉಡ್‌ಲ್ಲೊ. ಉಡ್ತಾನಾ ಪಾಂಯಾಕ್ ತೊಪ್‌ಲ್ಲಿ ಬೊತ್ಲೆಚಿ ಖೊಂವ್ಚಿ ಕಾಡುಂಕ್ ಪಾಂಯ್ ಉಕಲ್ತಾನಾ ಆಂಗ್ ಲಕೊನ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಶೆಣಾಚ್ಯಾ ಫೊಂಡಾಂತ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ. ಮಾರ್ಸೆಲಾಮ್ ತ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾಕ್ ಭಿಯೆಂವ್ಕ್‌ಯೀ ಏಕ್ ಕಾರಣ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಎದೊಳ್ ತ್ಯಾಚ್ ಭಿಕಾಡ್ಡಿ ಪೆಟ್ಯಾನ್ ಮಾರ್ಸೆಲಾಮಾಚ್ಯಾ ಕುಲ್ಯಾಕ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಘಾಸ್ ಘಾಲ್ಲೆ.

ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಿಗಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಎಮ್.ಸಿ., ಮೈಕಾವಿಣೆಂ ಕಿತೆಂಗಿ ಝಾಂಕುಳ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಂತ್ ಘುಂವೊಳ್ ಯೆತಾಲಿ.

“ದಯಾಕರುನ್ ತುಮಿ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್‌ಚ್ ರಾವೊನ್ ಸುಧಾರ್ಸಿಯಾ. ಭಿತರ್ ವಚೊಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರುನ್ ದಿತಾಂ” ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತೊ ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತಾ ತೆಂ ಆಯ್ಕಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಂಡ್ಯಾಂತ್ ಘಡ್ಘಡ್ಯಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಯ್ಕಾತಾಲೊ, ಪಾಟಿಚೊ ಕಣೊ ಶಿರ್ಶಿರ್ತಾಲೊ. ಕಸಲಿ ಪನ್ವತಿ ದೆವಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾಲೊಂ, ತಿತ್ಲೆಂಚ್, ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಜ್ಯೊರಾನ್ ಧುಂವೊರ್ ದಿಸ್ಲೊ. ರಂಗಣ್ಣಾನ್ ಉಡಯಿಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಹಳ್ತಾರ್ ಪೆಟೊನ್ ಸುಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಖೊಲಿಯೆಂಕ್ ಉಜೊ ಪೆಟೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೊ. ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆ ಉಜೊ ಪೆಟ್‌ಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಕೇಟರಿಂಗಾಚೆ ಪೂರಾಯ್ ಸೊಡ್ನ್ ಉಜೊ ಪಾಲ್ವೊಂಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೆ. ಬಾಬುಟಿ ಆನಿ ರಂಗಣ್ಣಾ ಡೀಸೆಲ್ ಘಾಲ್ನ್ ಜನೆರೇಟರ್ ಚಾಲು ಕರುಂಕ್ ಪಳೆತಾಲೆ.

ಘಡ್ಬೆಡೆ ವಯ್ರ್ ಘಡ್ಬಡಿ, ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಕಳಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತೆಣೆಂ ನೀನಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ದುಕಾಂ ದೆಂವ್ತಾಲಿಂ. ತಾಣೆಂ ಬರವ್ನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ವಯ್ರ್ ಪಂದಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಘರಾಚ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾಕ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲೆಂ ರಿಬ್ಬನ್ ಸುಟೊನ್ ಧರ್ನಿರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಗೆಟಿಚೆರ್ ನಾಂವ್ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಫಾತರ್ ಪುಣಿ ಅನಾವರಣ್ ಕರ‍್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ವಿಗಾರಾಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್, ತಾಚ್ಯಾ ವೊಂಟಾಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಘಾಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಶೆರ್ಮೆಲ್ಲೊಂ. ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆಖೇರ್ ಕರುನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಡೆಚ್ ರಾವೊನ್, ಭೊಂವಾರಿಂ ಆಗ್ಮೆಂತ್ ಶೆಣಾವ್ನ್, ವಿಗಾರ್ ಧಾಂವೊನ್ ವಚೊನ್ ಕಾರಾಚೆರ್ ಬಸ್ತಾನಾ ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂನಿ ಕಾರಾಕ್ ವೆಡೊ ಘಾಲ್ಲೊ. ತಾಂಕಾಂ ದೆಗೆಕ್ ವೊಂದಾವ್ನ್ ಕಾರ್ ಧಾಡ್ನ್ ವೊರಾಂ ಪಳೆತಾನಾ ಅಡೇಜ್ ಉತ್ರಾಲ್ಲಿಂ. ಹಾಂವ್ ಮಾಟ್ವಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಳೆತಾನಾ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ವಾಂಟೊ ಲೋಕ್ ವಚೊನ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತೆಣೆಂ ಹೆಣೆಂ ಪಳೆತಾನಾ ಕಾರಾಂ, ಬಾಯ್ಕಾಂ ಎಕೆಕ್‌ಚ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾತಾಲಿಂ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಳೊಕ್ ಯೆತಾಲೊ. ಮುಕಾರ್ ಬಿಯರ್, ವಿಸ್ಕಿ ಆನಿ ಜೆವಾಣ್ ಮಾಂಡುನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲಿಂ ಮೆಜಾಂ ಘುಂವೊಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಜ್ಹಾಲಾಂತ್ ಧಾ ವೀಸ್ ಜಣ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ, ಹಾಂವ್ ಕದೆಲಾರ್ ಕೊಸಾಳ್ಳೊಂ.

ಕೊಣೆಂಗಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಏಕ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ದಿಲೆಂ. ತಾಂತುಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ವೀಡಿಯೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಗೊಮ್ಟೆಕ್ ದಾಂತ್ಯಾ ಫಾತರ್ ಭಾಂದುನ್ ದರ್ಯಾಕ್ ಉಡ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಕೇಟರಿಂಗಾಚೆ ಸಪ್ಲಾಯರ್ ಉಜೊ ಪಾಲ್ವಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾನಾ ತೆಣೆಂ ದೋಗ್ ತೇಗ್ ಪೆಟೆ ಯೇವ್ನ್ ಕುಂಕ್ಡಾಂ ಮಾಸಾಚ್ಯಾ ಆಯ್ದಾನಾಚೆಂ ಧಾಂಕ್ಣೆಂ ಲೊಟುನ್, ಕಬಾಬಾಚೆ ಕುಡ್ಕೆ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ಧಾಂವ್ಚೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಾವ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಣೆಂ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಧಾ ವೀಸ್ ಕಾವ್ಳೆ ಎಕೆಕ್‌ಚ್ ಮಾಸಾ ಕುಡ್ಕೊ ಘೆವ್ನ್ ರುಕಾಚ್ಯಾ ಫಾಂಟ್ಯಾರ್ ಬೊಜಾಚೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಬರಿ ಖಾತಾಲೆ. ಹೊ ವೀಡಿಯೊ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್, ಲೋಕ್ ಪೂರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂನಿ ನಿಸರ್‌ಲ್ಲೊ.

ಕೊಣೆಂಗಿ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಶೆರ್ಮೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಗೆಟಿ ಕಡೆ ಧಾಂವ್ಲೊಂ. ಏಕ್‌ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಳ್ಮಾಟ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆ ಬರಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಮೆಸ್ತಾನ್ ನಾಂವ್ ಕಾಂತವ್ನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ಮಾರ್ಬಲ್ ಫಾತರ್ ಹಾಂವೆಂ ಘಡ್ಬಡೆನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್‌ಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ನೀನಾಕಡೆ ಹಾಂವೆಂ ಘರಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಂತ್ಲಿಂ ಖಂಚಿಂಯೀ ದೋನ್ ಅಕ್ಶರಾಂ ಘಾಲುನ್ ಸೊಭಿತ್ ನಾಂವ್ ವಿಂಚ್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಕಳ್‌ಲ್ಲಿಚ್ ಬಾಬುಟಿನ್ ನಾಂವಾಂಚಿಂ ದೋನ್ ಅಕ್ಶರಾಂ ಕಾಂತಂವ್ಕ್ ದಿಲ್ಲಿಂ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಇತ್ಲಿ ಘಡ್ಬಡಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಗಿ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಗುಮಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್‌ಚ್ ವೇಳ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ.

ಗೆಟಿ ವಯ್ರ್ ಮಾರ್ಬಲಾಚೆರ್ ಸೊಭಿತ್ ಅಕ್ಶರಾನಿಂ ’ಸುಖವಿಲ್ಲ” ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ಕಾಂತಯಿಲ್ಲೆಂ. ಸುಜಯ್‌ಚೆಂ ’ಸ” ಆನಿ ಕರೀನಾಚೆಂ ’ಕ’, ’ಖ’ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

CKRAM03ಫುಡಾರಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಕಂತ್ರಾಟ್‌ದಾರಾಚೆಂ ವೀಜ್ ದಿವ್ಯಾಂನಿ ಸುಂರ್ಗಾರಾಯಿಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಸುಂದರ್ ಘರ್, ಸೊಭಿತ್ ನ್ಹೆಸಣ್ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಉಬಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಜಿಂ ಬಾಯ್ಲ್ ಭುರ್ಗಿಂ, ಲೊಕಾಕ್ ಧಾದೊಶಿ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಆಟ್ಟಿ ಮಾಂಡುನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೊ ಸೊರೊ, ಕಬಾಬಾಚ್ಯಾ ಕುಡ್ಕ್ಯಾಂಕ್ ಝಗ್ಡೊನ್ ಪಡ್ಚೆ ಪೆಟೆ, ರುಕಾ ಫಾಂಟ್ಯಾರ್ ಪಾಂಯಾಂಪಂದಾ ದವರ್ಲೆಲೆ ಇಡ್ಲೆ ಕುಡ್ಕೆ ಬೊಂಚಿಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ಖಂಯ್ ಕಡಿಯೆನ್ ಬುಡೊಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸೊಧುನ್ ಆಸ್ಚೆ ಕಾವ್ಳೆ, ಗೆಟಿಚೆರ್ ’ಸುಖವಿಲ್ಲ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಸ್ಚೆ ಮ್ಹಜೆ ಮಿತ್ರ್, ಕುಡ್ಕೆ ಜಾವ್ನ್ ವಾರ‍್ಯಾಕ್ ಉಬ್ಚೆಂ ರಿಬ್ಬನ್, ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೊ ಭಿಜ್‌ಲ್ಲೊ ಲೋಬ್, ತ್ಯಾ ಗ್ರಾಂಯ್ಡಾರಾಚೊ ಗಡಗಡ ಆವಾಜ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಂತ್ ಘುಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ತಕ್ಲಿ ಘುಂವೊನ್ ಪಡಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಿಂಯಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ಶಾಮಿಯಾನಾಕ್ ದಿಗೊ ದಿಲ್ಲೊ ಖಾಂಬೊ ಆರಾಯಿಲ್ಲೊ ಆನಿ ಮುಲಾಜ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಎಕಾ ಕುಶಿಚೆಂ ಶಾಮಿಯಾನಾ ಸುಟೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ತ್ಯಾ ಧುಳಿಚಿ ರಾಸ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಾಕಾಂತ್ ರಿಗೊನ್ ಧಮ್ಮ್ ಬಾಂದ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಾರೀ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಕಂತ್ರಾಟ್‌ದಾರ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಶಾಮಿಯಾನಕಡೆ ಉಡ್ಡೊನ್ ಪಿಂಜ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಾಗಾ ಬರಿ ಹಾಂವ್ ಧಾಂವ್ಲೊಂ. ತೆಣೆಂ ಹೆಣೆಂ ಸೊಧುನ್ ಏಕ್ ಪಿಕ್ಕಾಸ್ ಹಾಡುನ್ ’ಸುಖವಿಲ್ಲ’ ಮ್ಹಣ್ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಕುಂದೊ ಅರ್ದೊ ಕೊಸ್ಳಾವ್ನ್ ಘಾಲೊ. ದೊನ್ಂಚ್ ಬಾಕ್ಕಾರಾಂನಿ ಹಾಂವ್ ಬಿಯರಿಚ್ಯಾ ಮೆಜಾಲಾಗಿಂ ಉಬೊ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಏಕ್ ಬೋತ್ಲ್ ಉಗ್ತಿ ಕರುನ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ ಖಾಲಿ ಕೆಲಿ. ದುಸ್ರಿ ಬೋತ್ಲ್ ಉಗ್ತಿ ಕರುನ್ ತಾಂತ್ಲೆಯ್ ದೋನ್ ಘೊಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಘುಂವೊನ್ ಪಳೆಯ್ತಾನಾ ಭೊಂವಾರಿಂ ಧಾ ವೀಸ್ ಜಣ್ ಅಫೀಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಕ್ಡಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಪಳೆತಾಲೆ. ಜ್ಹಾಲಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಪೊಂತಾರ್ ಶೆರ್ಮೆವ್ನ್ ಉಬೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಬಾಬುಟಿ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ಲೊ. ಏಕ್ ಘಡಿಭರ್ ಆಮ್ಚೆ ದೊಳೆ ಮೆಳ್ಳೆ, ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಕಂತ್ರಾಟ್‌ದಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಹಾತಾಂತ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಬಿಯರಿಚಿ ಬೋತ್ಲ್ ಘೆತ್ಲಿ ಆನಿ ಸವ್ಕಾಸ್ ತಾಚೆ ಸರ್ಶಿಂ ಪಾವ್ಲೊಂ. ಬಾಬುಟಿನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಆರಾವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮುಕಾರ್ ಧರ್ಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಸರ್ವ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಬರಿಚ್ ಬಿಯರಿಚಿ ಬೋತ್ಲ್ ಬಾಬುಟಿಚ್ಯಾ ಮಾಂಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಮಾರ್ಲಿ ಆನಿ ಧಾಂವೊನ್ ವಚೊನ್ ಪರ್ನ್ಯಾ ಘರಾಚ್ಯಾ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಬಾಂಕಾಂಚೆರ್ ಶೆವ್ಟಾಲೊಂ.

ದುಸ್ರೆ ಸಾಕಾಳಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ಸುರ್ಯೊ ವಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಕಂತ್ರಾಟ್‌ದಾರಾಚೊ ಬೊಂಗ್ಲೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಸುಡ್ಗಾಡಾಂತ್ ಭೂತ್‌ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾಬರಿ ದಿಸ್ಲೊ. ಜ್ಹಾಲಾಂತ್ ಸಾತ್ ಆಟ್ ಜಣ್ ಉಬೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಬಿಲ್ಲಾಂ ವ್ಹರೊಂಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಕುಶಿನ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ನೀನಾ. ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಜೆರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಹಾಂವ್ ಬೇಂಕಾಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲೊಂ. ಥಂಯ್ ಚಾಳಿಸ್ ಲಾಖಾಂತ್ಲೆ ಚಾಳಿಸ್ ಹಜಾರ್‌ಯೀ ಉರೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ. ಮ್ಹಾಕಾ ಬಾಬುಟಿಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ- ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜಾತಚ್ ಪೂರಾ ಹಾತಾಂತ್ ದಿತಾಂ, ಹಾಂವ್ ಪೂರಾ ಫಿನಿಶ್ ಕರ್ತಾಂ ಆನಿ ಬಾಬುಟಿನ್ ಪೂರಾ ಫಿನಿಶ್ ಕರುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್‌ಚ್ ದಿಲ್ಲೆಂ.

ಘರಾ ಪಾವ್ತಾನಾ ಕೇಟರಿಂಗ್‌ಚೆಂ ಬಿಲ್ಲ್ ಘೆವ್ನ್ ಸೊಜಾಮ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. “ಉರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಕಿತೆಂ ಕೆಲೆಂಯ್?” ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ. ತೆಂ ಆಸ್ರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾಂಕ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ದಿಲೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸೊಜಾಮ್.

ಮುಕ್ಲೊ ಏಕ್ ಹಫ್ತೊ ಹಾಂವ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊಂನಾ. ಸಾತ್ವ್ಯಾ ದಿಸಾ ವಿಗಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಘರಾ ಆಯ್‌ಲ್ಲೊ. “ಘಾಂಟಿಚಿ ತೋರ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಯಾ. ತುಜೆ ಲೆಕಾರ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಹಜಾರ್ ಮ್ಹಣಿಂ ಬರಯಾಂಗಿ? ಮಾರ್ಬಲಾರ್ ತುಜೆಂ ನಾಂವ್ ಘಾಲ್ತಾಂವ್” ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಸೈರಾಣ್ ಚುಕ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮಾರ್ಬಲಾರ್ ನಾಂವ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಫೊಂಡಾ ವಯ್ರ್- ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಮತಿಂತ್. ಪಂಪ್ ಚಾಲು ಕರುನ್ ತಾಚೊ ಲೋಬ್ ಪೂರಾ ಭಿಜಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ.

ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಭಿತರ್ ಹಾಂವೆಂ ದೃಢ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ. ಪರತ್ ಗಲ್ಫಾಕ್ ವಚೊನ್ ಪಾಂಚ್ ಸ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಲೊಂ, ಮಾಂಯ್ಚೆಂ ಸಪಣ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರ್ತಲೊಂ, ಎಕ್ಲೊಂಚ್ ಕಾಮ್ ಕರವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ಲಿಂ ಕಟ್ವಣಾಂ ಬಾಂದಯ್ತಲೊಂ, ಘರಾಂತ್ ವೊಕಾಲ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ಪೂರಾಯ್ ಪೆಟ್ಯಾಂಕ್ ವೀಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ತಲೊಂ, ಕಾವ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಶೂಟ್ ಕರ್ತಲೊಂ, ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಕಂತ್ರಾಟ್‌ದಾರ್ ಜಾತಲೊಂ. . . .

CKR

► ಶಿಕೇರಾಮ್, ಸುರತ್ಕಲ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.