ಅದ್ವೆಂತ್ ಆತಾಂ ಅಪ್ರಸ್ತುತ್ ?

ನವೆಂಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಹಿಂವ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಆರಂಭ್ ಕರ್ತಾಸ್ತಾನಾ, ಆಮ್ಕಾಂ ಜೆಜುಚಾ ಜಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪರ್ಬೆಚೊ ಯಾದ್ ಯೆತಾ. ನೀಜ್ ತರ್ ಹೊ ಕಾಳ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಚರಣಾಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲ್ಚೊ ಕಾಳ್. . . ಅದ್ವೆಂತ್ ಕಾಳ್. ಅದ್ವೆಂತ್ ಕಾಳ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕ್ರೀಸ್ತ್ ರಾಯಾಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಚೊ ಕಾಳ್. ಆದಿಂ ಆಮ್ಚೆ ಮಾಲ್ಘಡೆ ಹೊ ಅದ್ವೆಂತ್ ಕಾಳ್  ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಆನಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಥರಾನ್ ಪಾಳ್ತಾಲೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಚೆಂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪರ್ಬೆಚೆಂ ಆಚರಣ್ ಯೀ ಬೋವ್ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಥರಾನ್0ಚ್ಚ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ.

ಪೂಣ್ ವೇಳ್ ಬದ್ಲಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬದ್ಲುನ್ ಆಯ್ಲಿ ಆನಿ  ಅದ್ವೆಂತ್ ಪಾಳ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಚರಣೆಂತ್ ಯೀ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಿ. ತ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚಿ ತ್ಯಾ ಅದ್ವೆಂತ್ ಕಾಳಾಚಾ ಆಚರಣಾಂತ್ಲೊ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಮಹತ್ವ್, ಕಾಳ್ ಬದ್ಲೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಬದ್ಲುನ್ ಯೇವ್ನ್ ಅದ್ವೆಂತಾಂತ್ಲೆಂ  ಅದ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಪಣ್  ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲೆಂ.  ಆನಿಂ ಆತಾಂ ಹೊ ಅದ್ವೆಂತಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್, ಫಕತ್ ಇಗರ್ಜೆ ಆಲ್ತಾರೆರ್ ಯಾಜಾಕಾಂಚಾ ತೊಂಡಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಉರ್ಲಾ.

 ಕಾಳ್ ಬದ್ಲುನ್ ಯೆತಾಸ್ತಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆಚರಣ್, ಬದ್ಲುನ್ ಯೆತಾ. ಹೆಂ ಸಹಜ್. ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕಾಲಾರ್ ಬದ್ಲುನ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ಸವ್ಲತ್ಯಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ /  ಆಚರಣ್ ಬದ್ಲುನ್ ಆಸ್ತಾ. ತಶೆಂ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕಾಲಾಕ್ ತೆಂ ತೆಂ ಆಚರಣ್. ದೆಕುನ್ ತ್ಯಾ ಕಾಲಾರ್ ತಶೆಂ ಆಚರಣ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ನಿರಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾದ್ ಮಾಂಡುನ್ ಆಮಿ ಆತಾಂಚಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಕ್, ಆಚರಣಾಕ್,  ಜನಾಂಗಾಕ್ ದುರ್ಸೊಂಚೆ ನ್ಹಂಯ್.

 ಬಗಾರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಾಳಾರ್, ಕಾಳಾಕ್ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಲೊನ್, ಉರ್ಭೆನ್ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಅದ್ವೆಂತ್ ಆಚರಣ್ ಕರುನ್,  ಅಶೆಂಚ್ಚ್ ಮುಕಾರೀ ಮುಂದರುನ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಗಿನ್ಯಾನಾಂತ್ ದವರ್ಚೆಂ ವಾಜ್ಬಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ದೆಕುನ್ ಸಮಡ್ತೆಚೆ ಕಾಯ್ದೆ ಫೆಸ್ತಾಂ ಆಚರಣ್, ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕಾಲಾಕ್ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಕ್ತಿಪಣಿಂ ಉರ್ಭೆನ್ ಪಾಳುನ್, ತ್ಯಾವಿಶಿಂ ಬೆಫಿಕೆರ್ ಪಣ್ ದಾಕಯ್ನಾಸ್ತಾಂ, ಹೆರಾಂಕ್ ಯೀ ತ್ಯಾವಿಶಿಂ ಉತ್ತೇಜಿತ್ ಕರುನ್ ತೆಂ ಪಾಳುಂಕ್, ಆಚರ್ಸುಂಕ್ ಆಮಿ ದೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಕಾ ಜಾಗವ್ನ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್.

 ಆಮ್ಚೆ ಆದ್ಲೆ ಮಾಲ್ಘಾಡೆ, ಅದ್ವೆಂತ್ ಕಾಲ್ ಉದೆಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಕ್ರೀಸ್ತಾಚಾ ಯೆಣ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ಜೆಜುಚಾ ಜಲ್ಮಾದಿಸಾಚ್ಯಾ ಆಚರಣಾ ಖಾತಿರ್ ತೊ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಕಾಳ್ ಮ್ಹಣ್ ತೆ ಲೆಕ್ತಾಲೆ ಆನಿ ಆತ್ಮಿಕ್ ಥರಾನ್ ಪಾಳ್ತಾಲೆ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಉಪಾಸ್, ಘರಾಂ ಘರಾಂನಿ ವಿಶೇಸ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ರಜಾರ್, ಕಾಂತಾರಾಂ ವ್ಹಡಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಕಾತಾಲಿಂ.

ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಕುಮ್ಸಾರಾಂ, ರೆತಿರ್, ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಚೆಂ ಆರಾದನ್, ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಕಡ್ಡಾಯೆಚೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಆತ್ಮಿಕ್ ಆಚರಣಾವರ್ವಿಂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಫೆಸ್ತ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹೆರ್ ಸಮಡ್ತೆಂಚ್ಯಾಕ್ ಕಳ್ತಾಲೆಂ. ಆನಿ ಹೆಂ ಎಕಾ ಥರಾಚೆಂ ಕ್ರೀಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಶಿಕೊಣೆಚೊ ಪ್ರಸಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ತಶೆಂ ಸರ್ವ್ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಲೋಕ್  ಬೋವ್ ಉರ್ಭೆನ್  ಅದ್ವೆಂತ್ ಆಚರ್ಸಿತಾಲೆ. ಆನಿ ಹೊ ಅದ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಅದ್ವೆಂತ್ ಕಾಳ್ ಸಂಪೊನ್ ಯೆತಾಸ್ತಾಂ, ಜೆಜಚೊ ಜಲ್ಮಾದೀಸ್ ಉದೆತಾಲೊ. ತ್ಯಾ ಮಧ್ಯಾನೆ ರಾತಿಂ, ಆತಾಂಚಾ ಪರಿಂ ವೀಜ್ ದಿವೆ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕಾಲಾರ್,  ಸೆಜಾರ್ಚಿಂ ಸರ್ವಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ಹಿಂಡ್ ಹಿಂಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಚುಡೆತಿಚ್ಯೊ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ದೊಂದ್ಯೊ ಪೆಟೊವ್ನ್, ಮಯ್ಲಾಂ ಮಯ್ಲಾಂಚಿ ವಾಟ್ ಚಲುನ್ ಮೊದ್ಯಾನೆಚಾ ಮಿಸಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾತಾಲೆ.

ಮಿಸಾ ನಂತರ್ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಘರ್ಚಾ ವಾಟೆರ್, ಗುಮ್ಟಾಂ ಪೊದಾಂ ಗಾವ್ನ್ ಪರತ್ ಪಾಟಿಂ ಘರಾ ಪಾವ್ ಲ್ಲೆಚ್ಚ್, ಸರ್ವ್ ಸಾಂಗಾಂತಾ ಮೆಳುನ್ ಸುರ್ ಮಾರುನ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಧರುಂಕ್ ವೆತಾಲೆ . ಆನಿ ದೊನ್ಪರಾಂ ಲಾಂಬ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಸಂವೆಂ ಸನ್ನಾ ಮಾಸ್ಳೆಚೆಂ ಗಡ್ದ್ ಜೆವಾಣ್. ಅಶೆಂ ತಾಂಚೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್-ಯೀ ಏಕ್ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಆಚರಣ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ತಸಲೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ.

 ಪೂಣ್ ಕಾಳ್ ಬದ್ಲೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಆದ್ಲೊ ನಿತಳ್ ದೆವಾಸ್ಪಣಾಚೊ ತೊ ಜೆಜುಚಾ ಜಲ್ಮಾ ತಯಾರಾಯೆಚೊ ಅದ್ವೆಂತ್ ಕಾಳ್, ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಯ್ತ್ ಆಯ್ಲೊ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂನಿಂ ಚಡಾವತ್ ಗಲ್ಫ್ ಗಾರಾಂ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್, ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ರಜೆರ್ ಮ್ಹಣ್ ಅದ್ವೆಂತ್ ಕಾಲಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಯೆತಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಕುಟ್ಮಾ ಮಧೆಂ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ ಅದ್ವೆಂತ್ ಆಚರಣ್ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಅಲ್ತಾರಿರ್ ಉರ್ಲೆಂ. ಪರಿಗತ್ ಸಮ್ಡೊನ್ ಘೆವ್ನ್ ಯಾಜಕ್ ಯೀ ಸೊಡ್ದೊಡೆಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

 ಪಾಶ್ಚ್ಯಾತ್ ಗಾಂವಾಂನಿಂ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ರೇಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ದಬಾಜೊ ಆರಂಭ್ ಜಾತಾ. (ತಾಂಕಾ ಅದ್ವೆಂತ್ ಕಾಳ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಿಳ್ವಳೆಂತ್ ಆಸಾಗೀ ನಾಂಗಿ) ತಾಂಚೊ ಬರೊಚ್ಚ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಲಾಗ್ ಲ್ಲೆ ಆಮ್ಚೆ ಗಲ್ಫಾಗಾರ್, ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಚಿಂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸಾ ಖಾತಿರ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಯೆತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಸಮಾಜ್ ಅದ್ವೆಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬಲತ್ಕಾರಾನ್ ವಿಸ್ರಾತಾ. ಆನಿ ಅಶೆಂ ಅದ್ವೆಂತಾಂತ್ ಅಡ್ವಾರ್ಲೆಲಿ ಗೊವ್ಜಿ ಗದ್ದಾಳಾಯ್, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ದಬಾಜೊ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

 ಅದ್ವೆಂತಾಂತ್ಲಿ ಜೆಜುಚಾ ಯೆಣ್ಯಾಚಿ ತಯಾರಾಯ್, ಕಾರ್ಯಾಂ ಕಾಜಾರಾಚಿ, ತಶೆಂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್  ಸಂಭ್ರಾಮಾಚೆ ಬುನ್ಯಾದೆ ದೀಸ್ ಜಾಲೆ. ಅದ್ವೆಂತಾಂತ್ ನಾತ್ಲೆಲೆಂ ಕಾಜಾರ್, ಕ್ರಿಸ್ಮಸಾ ವೆಳಾ ಪರ್ಗಾಂವ್ಚೆ ಗಾಂವಾಕ್ ಯೆತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ವೆಳಾ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ದವರ್ಚೆಂ ನಿಯಮ್ ಚಾಲ್ತೆರ್ ಯೆತಾಸ್ತಾಂ, ಕಾಜಾರಾಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಅದ್ವೆಂತಾಂತ್ ಚ್ಚ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲಿ.

 ಅಶೆಂ ಆಮ್ಚಾ ಮಾಲ್ಘಾಡ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೆಲೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತ್ ರಾಯಾಚಾ ಯೆಣ್ಯಾ ಕಾಳಾಚಿ ಆತ್ಮೀಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ದೆವಾಸ್ಪಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾವ್ತಾಂ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್, ಆಮ್ಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತ್ಯಾವಿಶಿಂ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಸಮ್ಜಣಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆತಿತ್ಲಿ ಬಿರ್ಮೊತೆಚಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ.

 ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಲಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸಮ್ಜಣಿ ದಿಂವ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹ್ಯಾ ಟಿವಿ, ಮೊಬಾಯ್ಲ್ .ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಆಧುನಿಕ್ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ತಾಂಕಾ ಸಮ್ಜಣಿ ದಿಂವ್ಚೊ ವೇಳ್ ಕೆನ್ನಾಂ ಖಂಯ್ಚೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಕಳಾನಾಂ ಜಾಲಾಂ. ಆಧುನಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್, ಥೊಡ್ಯಾಂ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಲಾಗಿಂ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ವೇಳ್ ನಾಂ, ಥೊಡ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಲಾಗಿಂ ವೇಳ್ ಖರ್ಚುಂಕ್ ಪುರ್ಸೊತ್ ನಾ. ಅಸಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್, ಎಕಾಮೆಕಾ ಸಂವಾದ್, ಸಮ್ಜಣಿ,   ಸೊಡ್ ದೊಡ್,  ಮೋಗ್ – ಮಯ್ಪಾಸ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ತರೀ ಕಶೆಂ ?

ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್, ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಜುಂವಾವ್ನ್ ’ಪ್ರಾಚಿತ್ ಕರಾ ಪಾತ್ಕಿ ಜಿಣಿ ಬದ್ಲಿಯಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಕ್ ಲೊಕಾಕ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಹೊಚ್ಚ್ ಅದ್ವೆಂತ್ ಕಾಳಾಚೊ ಉದ್ದೇಶ್. ಹಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಚಿ ತಯಾರಾಯ್ . ಆತಾಂ, ಆಮಿ ಜೆಜುಚಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಕ್ ತಯಾರ್ ರಾವ್ಯಾಂ . ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ಮಸಾವೆಳಾ ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆತ್ಮಿಕ್ ತಶೆಂ ಲೌಕಿಕ್ ತಯಾರಾಯೆ ವರ್ವಿಂ, ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರ್ಯಾಂ ಆನಿ ಹೆರಾಂಕ್ ಯೀ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಗವ್ಯಾಂ.

 – ರೋನ್ ರೋಚ್, ಕಾಸ್ಸಿಯಾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !