Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಕವಿಂನೋ – ತುಮ್ಚೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ‘ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್’ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕರಾ…

NanuTalkದೇವ್ ಬರೊ ದೊನ್ಪಾರ್ ದೀಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್. ಆಪ್ರೂಪಾನ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಲಾಂಬ್ ರಜೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಮಧೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ , ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ಹಾಂಗಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ತ್ಯಾ ಕವಿಂ ಪಯ್ಕಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಕವಿಂನಿ ಆಜ್ ಸಾದರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚಿ ರೂಚ್ ಚಾಕೊಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಗುರ್ಕಾರ್ ಸನ್ನು ಮೊನಿಸ್ ತಶೆಂಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂ ತರ್ಪೆನ್ ಮ್ಹಜೊ ಮಾಯಾಮೊಗಾಚೊ ಸ್ವಾಗತ್.

ಹ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾ ರಸಿಕಾಂಚ್ಯಾ ಸುವಾಳ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜಿಂ ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಸನ್ನುನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಜಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ , ಆನ್ಭೊಗ್, ಇತಿಹಾಸ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಗತೆಕ್ ಕವಿತಾ ಕಶೆಂ ಆದಾರ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೊ ಪ್ರಬಂದ್ ಮಂಡನ್ ಕರ್ತಾಂ. ತುಮ್ಕಾಂ ರುಚ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಭರ್ವಾಸ್ತಾಂ.

ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ಹರ್ಯೆಕ್ ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಲೆ ಜಿಣ್ಯೆ ಆವ್ದೆಂತ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆತಾನಾ, ಸಭಾರ್ ಸಂಗ್ತೆಂಚೆರ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಪಾವ್ತಾ. ಜಾಂವ್ ತಾಣೆಂ ಚಲುನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆಸ್ಯೆತ್, ವಾ ತಾಣೆ ಶಿಕ್‌ಲ್ಲಿಂ ವ ಸಮ್ಜಲ್ಲಿಂ ಲಿಸಾಂವಾಂ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಆನಿ ಹೆ ಸಹಜ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಂತ್ ಆಜ್ ಆಮಿ ಕಾಂಯ್ ವೀಸ್-ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಂವ್ ತರ್, ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾ ಮದ್ಗಾತ್ ಆಸ್ಚೊ ಅಂತರ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಸುಸ್ತತಾ;

ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂಕ್ ತಪ್ಪಾಲಾರ್ ಕಾಗ್ದಾಂ ಬರಂವ್ಚೆ, ಆನಿ ತಾಂಚಿ ಜಾಪ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆತುರಾಯೆನ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ಚೆ ದೀಸ್, ಆನಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆನಾನ್ ತಿಂ ಕಾಗ್ದಾಂ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಜಾಂವ್ಚೆ ಉಮಾಳೆ ಕಿತ್ಲೆ ?

ದೀಸ್‌ಭರ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವೊನ್, ಸಾಂಜ್ ಜಾಲ್ಲಿಚ್ ತ್ಯಾ ದೂರ್‌ ದರ್ಶನಾಚೆರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚಾ ದಿಸಾಂನಿ, ಎಕೇಕ್ ಜಾಹಿರಾತಾಂ ಸಯ್ತ್ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಉರ್ಚೆ ತಸ್ಲಿಂ.

ರೇಡಿಯೊಚೆರ್ ಪದಾಂ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚಾಂಚಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಆಯ್ಕೊಂಚಿ ಪಿಸಾಯ್, ತೇಂಯ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಂತ್ ಚಲ್ತಾ ತರ್, ಫಾಂತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವೊರಾಂಕ್ ಉಟೊನ್ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಆಯ್ಕೊಂಚಿ ಪಿಸಾಯ್.

ತೆ ದಿಸಾಂನಿ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ, ನೀಳ್ಗಥಾ, ಲಾಂಬ್-ದೀರ್ಗ್ ಕಾಣ್ಯೊ ವಾಚುನ್, ಸಂಸೊತ್ ಭಗ್‌ಲ್ಲೆ ದೀಸ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ಕಾನಡಿ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಪ್ರಾಂತೀಯ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಪರ್ಗಟೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ ವಾಚ್ಚಿ ಪಿಸಾಯ್ ಆನಿ ಉರ್ಭಾ.

ಕಾಂಯ್ ಪರ್ಗಾಂವಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮಾಯ್‌ ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್ ತರ್, ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಗೆರ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಲೊನ್, ವಾ ಸಾಯ್ಕಲಾಂನಿ ವಚುನ್ ಭೆಟ್ಚೆ ದೀಸ್, ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಗೆರ್ ವಚೊಂಕ್ ಬಸ್ಸಾಂ ವಾ ಹೆರ್ ರಿತಿಚಿಂ ವಾಹನಾಂ.

ಆಯ್ಚೊ ಕಾಳ್ ಪುರ್ತೊ ಬದಲ್ಲಾ, ಆಯ್ಚಾ ಕಾಳಾರ್ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಘೆವುನ್, ಖಿಣಾನ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ಯೆತ್, ಎಕಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ, ಹಜಾರೊಂ ಮಯ್ಲಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಆಸೊನ್‌ಯೀ ಖಿಣಾನ್ ಪಳೆವ್ಯೆತ್. ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಲಾಯ್ಫಾಂತ್ ಜಿಯೆತೆಲ್ಯಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸುಸ್ತಲಾಂ; ಟಾಯ್ಮ್ ಈಜ್ ಮನಿ (ವೇಳ್‌ ಚ್ ದುಡು).

ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಸರ್ವ್ ಬದ್ಲೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ವಾ ಯೆತಾ ತರ್, ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ತೆಂ ಲಾಗು ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ನವಾಲ್ ಆಸಾ? ದೆಕುನ್ ಆಜ್ ಲಾಂಬ್ ಲಾಂಬ್ ಕೊಣಾಕ್‌ ಚ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಜಾಯ್ನಾ, ತಿತ್ಲೊ ವೇಳ್, ಸಯ್ರಣ್ ನಾ ಜಾಲಾಂ ;

ಏಕ್ – ಬರಂವ್ಚೆಂ ಸಯ್ರಣ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ನಾ,
ದೋನ್ – ವಾಚ್ಚೆಂ ಸಯ್ರಣ್ ಸಂಪಾದಕಾಂಕ್ ನಾ,
ತೀನ್ – ಬರಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಾತ್ರಿ ನಾ,
ಚಾರ್ – ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ವಾಚ್ಪಿ ತೆಂ ವಾಚ್ತೆಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಾತ್ರಿ ನಾ.

ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಖಿಣಾಂನಿ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಕಲಾ ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಆಂವಡ್ತಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಧಿಂ ಟಿವಿಚೆರ್ ’ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಿರಿಯಲಾಂತ್, ಅರ್ಧ್ಯಾ ವೊರಾಂತ್ ಏಕ್ ಸಗ್ಳಿ ಕಾಣಿಂಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲಿ. ಪುಣ್ ತಿಚ್ಚ್ ಕಾಣಿ ವಾಚುಂಕ್ ಕಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಜಾಯ್ ಪಡ್ತೊ ? ಆನಿ ಹಿ ಕಾಣಿ ಬರಂವ್ಕ್ ಆರ್. ಕೆ. . ನಾರಾಯಣಾನ್ ಕಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಘೆತ್ಲಾ ಆಸ್ತಲೊ?

 ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ ಪ್ರಕಾರಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಪ್ರಕಾರ್ ಭೋವ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ. ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ’ಪ್ರಾಸ್‌ಬದ್ದ್ ಉತ್ರಾಂಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆ, ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲೆ ಚಡ್. ಪುಣ್ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಿಚ್ಚ್ ನ್ಹಯ್. ಕವಿತೆಚೊ ಏಕ್ ಗೂಣ್ ಪ್ರಾಸ್ ಆಸುಂಕ್ ಪುರೊ. ಜಶೆಂ ಮೊರಾಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಪಾಕಾಂ ಆಸಾತ್, ಪುಣ್ ಪಾಕಾಂ ’ಮೊರ್’ ನ್ಹಯ್. ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಸಕತ್, ಜಿ ಎಕಾ ಕವಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ಅನ್ಭೋಗಾಂತ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಕಾಪ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ, ತೆಂಯ್ ಬೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ, ಆನಿ ತೆಂ ಕಾಪ್ ದಿತಾನಾ, ಹರ್ಯೆಕ್ ಸಬ್ದ್ ವಿಸ್ತಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ಗುಂಡಾಯೆಚೊ ಅರ್ಥ್ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸ್ತಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕವಿತಾ ಮೊರ್ ತರ್, ಸಬ್ಧ್ ತಾಚಿಂ ಪಾಕಾಂ. ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ದಿಶ್ಟಾವೊ, ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಸಂದೇಶ್, ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಚಿಂತಾಪ್, ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ತತ್ವ್, ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಮಿಸ್ತೆರ್, ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಲಿಸಾಂವ್, ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಮಧುರ್ ಸಪಣ್… ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಸಂಪಾನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾಂ ಲಾಬ್ತಿತ್.

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲಿ ಖಂಚೀಯ್ ಭಾಸ್ ಘೆವ್ಯಾಂ, ಖಂಚೀಯ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಾ ಸಾಹಿತ್ ಘೆವ್ಯಾಂ, ಆನಿ ತ್ಯಾ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಫಂಗ್ತೆರ್ ಆಸಾ – ಕವಿತಾ. ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂಕ್ ಉಟಯ್ತಾ, ಜಾಗಯ್ತಾ ತಶೆಂಚ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಮೆಟಾಂಚೆರ್ ಆರ್ಸೊಯ್ ಧರ್ತಾ. ಆನಿ ಹಿ ಜವಾಭ್ದಾರಿ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ಮಾತ್ ಖರೊ ಕವಿ ಜಾತಾ.

ಕವಿಂಚ್ಯಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಂಕ್ ಸಂಸಾರ್ ಮಾಂದ್ತಾ .ಕವಿಂಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಖಂಚೊಯ್ ಬೊಂಬ್ ಯ್ಯಾ ರೊಕೆಟಿವರ್ನಿ ಪ್ರಬಾವ್ ಶಾಲಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾತ್. ಪಾಗೊರಾ ಮುಖಾರ್ ಮುತಾನಾಕಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ಸವಾಲ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾತ್. ತೆಂಚ್ ಏಕ್ ಕಲಾಕಾರಾನ್ ಥಂಯ್ ಏಕ್ ಆಲ್ಲಾ , ರಾಮ ಯ್ಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತಾಚೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಸೊಡಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಕಯ್ಲ್ ವೆಚೆ ಹಾತ್ ಆಪಾಪಿಂಚ್ ವಯ್ರ್ ವಚೊನ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾತ್. ಹಿಚ್ ಏಕ್ ಕಲಾಕಾರಾಚಿ ಯ್ಯಾ ಕವಿಚಿ ಮಹಿಮಾ.

 

ವಾಟೆರ್ ಕಚ್ರೊ , ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉಡಯ್ನಾಕಾತ್ , ತಾಚೊ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ್ ಕಿತ್ಲೊ ಮುಣೊನ್ ಕಾಂಯ್ ಹಾವೆಂ ಸಾಂಗಾಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾನಾಂಚಿ ಪಾನಾಂ ಉದಾಹರಣ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಚೆಂ ವಿವರಣ್ ದೀಜೆ ಪಡ್ತಾಲೆಂ.ತಿತ್ಲೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಪಡಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಭರ್ವಾಸೊ ನಾ. ಹೊಚ್ಚ್ ವಿಷಯ್ ಕವಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆನಾಥ್ ಕವಿತೆಂತ್ ಆಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ..

ಉಡುನ್ ಉಡುನ್ ದಾಂವುನ್ ಆಸಾ
ಗಳೊ ಭಿಜವ್ನ್ ಖಾಲಿ ಜಾಲ್ಲಿ
ಹಾತಾ ಥಾವ್ನ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಗಳೊನ್
ಆನಾಥ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಉದ್ಕಾ ಬೊತ್ಲ್….

 ಉಡೊನ್ ಉಡೊನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಸಾ
ಉದಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಝರಿಚೊಚ್ ಗಳೊ ಚಿಡ್ಡುಂಕ್ 

ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಪಾನಾಂಚಿಂ ಪಾನಾಂ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾಂ ತೆಂ ಕವಿ ಆಂಡ್ರ್ಯುನ್ ಸ ವೊಳಿಂನಿ ಯ್ಯಾ ಸ ಲಾಯ್ನಿನಿ ಸಾಂಗೊನ್ ಮುಗ್ದಿಲಾಂ. ಆನಿ ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ತರೀ ವಿಶೇಸ್…ಹಾವೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜಾಂನಿ ತಶೆಂಚ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂಚಾ ಆನೈತಿಕ್ ವ್ಯವಹಾರಾಂ ವಯ್ರ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಲೇಖನಾಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಲೊಕಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಂವ್ ದಿಲೆಂ – ಹೊ ಇಗರ್ಜೆಚೊ ಆನಿ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂಚೊ ವಿರೋದಿ ಮ್ಹಣ್! .ಪುಣ್ ಹೊಚ್ ವಿಷಯ್ ಸಿಜ್ಯೇಸಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಇಜ್ಮೊಲಾಚಿ ವಾಟ್ಲಿ ಕವಿತೆಂತ್ ಹಾಡ್ಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ ಲೊಕಾನ್ ಸಿಜ್ಯೆಸಾಕ್ ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಕವಿತೆ ವಿಶಿಂ ಆತಾಂಯ್ ಉಲೊನ್ ಆಸಾತ್.

ಆಳೆಗೊ ಚೆಡ್ವಾ ತುವೆಂ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬ್ರಾಚಿಂ ಪೊಂತಾಂ ತುಜ್ಯಾ ಭಾಜ್ವೆ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಸರ್ವ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸರ್ಸರಿತ್ ವಾಜಂವ್ಕ್ ಆಸಾತ್. ಬಾಯ್ಲಾಂಚ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂ ವಯ್ರ್ ಹಾವೆಂ ಆತ್ತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ದಾವೊ ಮಾಂಡುಂಕ್ ಆಸಾತ್. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂಕ್ ಹಾವೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದುರ್ಸಾಜೆ ??? ಹಾಂಗಾ ಮ್ಹಜಿ ಹೊಕಾಲ್ ಜ್ಯೂಲಿ ಬಸೊನ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಂತ್ ತಿಕಾ ಭಾಸ್ ದಿಲ್ಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ತೀಚ್ ತಾಂಚೆಂ ಮುಕೆಲ್ಪಣ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಹಿಂಚ್ ಉತ್ರಾಂ ಚಾ. ಫ್ರಾ. ದೆ’ ಕೊಸ್ತಾ ಎಕಾಕಡೆನ್ ” ಆಳೆ ಮಾಮಿಯೆಚ್ಯಾ ಬೊಬ್ಳ್ಯಾಚೊ ದೆಂಟ್ ಮಾಟ್ವಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಸೊ ಭಾಯ್ರ್ ಉಮ್ಕಾಳ್ತಾ ಪಳೆ” ಆಶೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಹಿಂಚ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ತ್ಯಾ ಚಾ. ಫ್ರಾ. ಚ್ಯಾ ಜಾಣ್ತಿಕಾಯೆ ವಯ್ರ್ ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟ್ತಾತ್. ಮ್ಹಜಿಚ್ ಹೊಕಾಲ್ ಜ್ಯೂಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಚಾ. ಫ್ರಾ. ಕಿತ್ಲೊ ಡೀಪ್ ಥಿಂಕರ್ ನಹಿಂಗಿ ಮಾಂ ?

ಹಾವೆಂ ಖಂಯ್ ” ಯೆ ಮಾಟ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಟ್ ಬಾಯ್ಲೆ , ತುಜಿ ಜೀಬ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಘಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಿತ್ಲಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಚ್ಯಾ ವೊಣ್ದಿಕ್ ಘಾಸ್‌ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಯ್ಟ್ ವಾಷ್ ಕರ್ಚೊ ಮ್ಹಜೊ ಖರ್ಚ್ ತರೀ ಉರ್ತೊ. ಹಾಂವ್ ಸದಾಂಯ್ ಖಂಯ್ ಪಿಯೆತಾಂಗೊ ? ಹಪ್ತ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಏಕ್ ಥೆಂಬೊ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ತೊಪ್ತಾ. ಭರ್ಸುಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣ್ಯಾಚೊ ಏಕ್ ಸೊಡಾ ಹಾಡ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತುಜ್ಯಾ ಪೆಂಕ್ಟಾಕ್ ಗುಳ್ಗಾ ಬಸ್ತಾ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾವೆಂ ಖಂಯ್ ಜ್ಯೂಲಿಕ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೆ ಸರ್ವ್ ಭಾವ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಕಾಜಾರಾ ಸುರ್ವೆರ್ ರಾಣಿಯೆ , ಆಂಜಾ , ಭಾಂಗಾರಾ , ಶೃಂಗಾರಾ , ಗುಲೊಬಾ , ಸಾಳ್ಕಾ ,ಶಿಂವ್ತ್ಯಾ , ಆಬೊಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭಾಸ್ ಉಲಯ್ತೆಲ್ಯಾ ಹಾಕಾ ಆಜ್ ಕಿತೆಂ ಪಿಶೆಂ ಲಾಗ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸರ್ಸರಿತ್ ವಾಜಂವ್ಕ್ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಚಾ. ಫ್ರಾ. ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಟೊಮೆಟೊ ನಾಟಕಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ 40 – 50 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಬರಯಿಲ್ಲಿಂ ಹಿಂಚ್ ಸಂಭಾಷಣಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಲೋಕ್ ಆತಾಂಯ್ ಶಿಳೊಣ್ಯೊ ಮಾರುನ್ ಸುಖ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಟೆರೆಸಾಚೆಂ ಕೊಂಕ್ರಿಟ್ ಉಬೊನ್ ವೆತಾಸರ್ ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟ್ತಾ. ಚಾ. ಫ್ರಾ. ತಸಲ್ಯಾ ಕವಿಕ್ ಆಪ್ಲೊ ಸಂದೇಶ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಇತ್ಲಿಂ ಲಾಂಬ್ ಸಂಭಾಷಣಾಂ ಸಯ್ತ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ತಾಚಿ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಪಿಯಾವ್ ಕವಿತಾ ಆಯ್ಕಾಯಾ… ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ :

 ಮೋಗ್ ಪಿಯಾವಾಚ್ಯಾ ಕಾಂದ್ಯಾಬರಿ
ಸಗ್ಳೊ ಆಸ್ತಾಂ ಹಾತಾಂತ್ ಖೆಳ್ತಾ
ಸುರಿಯೆ ಧಾರಿನ್ ಕಾತರ್‍ಲೊ ತರ್
ಕಸಾಪ್ಪ್ಯಾಚೆಯ್ ದೊಳೆ ಪಿಳ್ತಾ.

ದೊನ್ಂಚ್ ಉತ್ರಾಂಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಉಸ್ವೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಸಾಗೊರಾಚ್ಯಾಕಿ ವಿಶಾಲ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಪಾನಾಂ ಪಾಂವ್ಚಿಂ ನಾಂತ್. ಹಿಚ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಕವಿಚಿ ಪ್ರತಿಭಾ , ಕವಿಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ , ಕವಿಚಿ ಮಹಿಮಾ.

ಹಾವೆಂ ಹಾಂಗಾ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಸರ್ವ್ ಕವಿಂನಿ ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಏಕ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೆಟ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮುಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಚೆಂ ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ದೆಣೆಂ. ಹೆಂ ದೆವಾನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮಾತ್ರ್ ವಿಂಚುನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಬರಿ ದಿಲಾಂ ಆಸ್ತಾಂ ತುಮಿ ಹಾಚಿ ಕ್ರೇಡಿಟ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೀಜೆ ? ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಚಡ್ತಿಕ್ ಕವಿಂಚೆಂ ರುದಾನ್ ಹಾಂವ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗ್ಸಾ ಲಾಗೊನ್ ಕವಿ ಜಾಲೊಂ , ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆಂಡ್ರೂ ಯಾ ಎಚ್ಚೆಮಾನ್ ಕವಿ ಕೆಲೊ. ಬಂದ್ ಕರಾ ಹೆಂ ಆನಿ ತುಮ್ಚಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಒಳ್ಕೊನ್ ಘೆಯಾ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ದೆಣೆಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಪಿ.ಜೆ.ಕರುಗಳ್ನಡೆಕ್ ಕೇಬಲಾಂ ಭಿತರ್ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್ಚಿಂ ತಿಂ ವಾಯರಾಂ ತೆಗಿ ಭಯ್ಣಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಳ್ತೆಂ ನಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮೊರ್ನಾಚ್ಯಾ ಪೆಟೆಂತ್ ನಿದೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಡ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲಿ ನಿಮಾಣಿ ಸೈರಿಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಮುಣೊನ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ರೋಬರ್ಟ್ ಉದ್ಯಾವರಾಚಿ ಸುಜಾನಾಮಿ ತಳ್ಯಾಂತ್ ನಾತಿ ನಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ , ಸನ್ನುಕ್ ಚಾಮಾದೊರಾಚ್ಯೊ ವ್ಹಾಣೊ ದಿಸ್ತ್ಯೊ ನಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಡೊನಿ ಬಾಯ್ಲಾಂಚಿ ಜೀಬ್ ದೆವಾನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪುರ್ಸೊತೆರ್ ರಚುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ದೆವಾಕ್‌ ಚ್ ಸವಾಲ್ ಕರ್ತೊ ನಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ಚಡ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಮ್ಮಿನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾಕ್ ತೇಲ್ ಘಾಸುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಣಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತುಮಿ ಸಾಂಗ್ತೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾತ್ ತಾಂತುಂ ಕಿತೆಂ ವಿಶೇಸ್ ? ಹರ್ಯೇಕ್ ಆವಯ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ತೆಂ ಮ್ಹಣ್. ಪುಣ್ ಹೆಂಚ್ ಆರ್ಥರ್ ಪಿರೇರಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಿಂ ದುಖಾಂ ಕವಿತೆಂತ್ ವಿವರ್ಸಿತಾನಾ ಮುಕಾರ್ ಬಸೊನ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ , ಖುದ್ದ್ ಆರ್ಥರಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ದೆವ್‌ಲ್ಲಿಂ ದುಕಾಂ ಆಜ್ ಕಾಂಯ್ ವರ್ಸಾಂ ಧಾ ಉತ್ರಾಲ್ಯಾರಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ನಾಚೊನ್ ಆಸಾತ್.

ತರ್ ಮೊಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಕವಿಂನೊ ತುಮ್ಕಾಂ ಆಸಲಿ ಏಕ್ ತಾಂಕ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಚಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ? ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಏಕ್ ಕುಸ್ತಿ ಪಹಿಲ್ವಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಯ್ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಶಿಸಾಕ್ ಖಂಯ್ಚಿ ತರೀ ಏಕ್ ವಿದ್ಯಾ ಶಿಕಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖುದ್ದ್ ಬಚಾವೆ ಖಾತಿರ್ ಬಾಕಿ ದವರ್ತಾ.
ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕವಿಂಕ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಭ್ಯೆಂ ವಿಮರ್ಶಕಾಂಚೆಂ ಆನಿ ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತು ಮ್ಹಜೆ ತಸಲ್ಯಾ ಖೊಡಿ ಕಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಯ್ಯಾ ದುದಾಂತ್ ಫಾತೊರ್ ಸೊಧ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೆಂ. ಆಸೊಂದಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಮ್‌ಚ್ ತೆಂ… ತುಮ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ತುಮಿ ಮುಂದರ್ಸಿಯಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಎಕ್ ಬರಪ್ / ಕವಿತಾ ಪಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿ ತುಮ್ಚಿ ಆಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರಾನಾ ಬಗಾರ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಜಾತಾ. ಎಕ್‌ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂಚ್ ಶರ್ತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ ಯಾ ಹಾವೆಂ ಪಯ್ಶೆ ದೀವ್ನ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಶೆಂ ಜಾಯ್ ತಶೆಂ ತೆಂ ಮೊಳ್ತಾಂ. ತಾಚೊ ಆಧಿಕಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ. ತ್ಯಾಚ್ ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಜೊ ಆಮಿಗ್ ಸನ್ನು ಮೊನಿಸ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಆಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ತುಮ್ಕಾಂ ಆರ್ದೊ ಭರ್‌ಲ್ಲೊ ಗ್ಲಾಸ್ ದಿಸ್ತಾ , ಪುಣ್ ನಾನುಕ್ ತೊಚ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಆರ್ದೊ ಖಾಲಿ ದಿಸ್ತಾ.

ಚಡ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವ್ ಕವಿಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ವರಕವಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ ದೆ.ಲುವಿಸ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಏಕ್ ಮಹಾನ್ ಕವಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಝಳ್ಕತಾ. ಪುಣ್ ತಾಚಿ ಕವಿತಾ “ಕವಿತಾಚೆಂ ಗುಪಿತ್ ನಂದನಾವನ್” ಕಾವ್ಯೆಂ ಫಕತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ ಮಾತ್ ರಿಜರ್ವ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥಾನ್ ಬರಯ್ಲಾಂ ತಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ತಾ. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಮಿ ಸರ್ವ್ ಕವಿ ಮಿತ್ರ್ ಹ್ಯಾ ಶೆಂಬರ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆ ವಯ್ರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಶಿಣ್ ಉಚಾರುಂಕ್ ಆಸಾತ್. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೋವ್ ಬರ‍್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಸಜಯ್ಲೆಲಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ತುಮ್ಚೊ ಆಭಿಮಾನ್ , ಗೌರವ್ ದೆಗೆಕ್ ದವರುನ್ ವಾಚಾ. ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಆಖೇರಿಕ್ ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ :

 ಪಾಗೊರಾ ಭಾಯ್ರ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ ತುಂ
ವ್ಹಾಳೊನ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್
ರಂಗೀನ್ ಗಾಯಾನ್ ವಾರ್‍ಯಾರ್ ಉಪ್ಯೇವ್ನ್
ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಷಣ್ ಜಿಕುನ್ , ಲಿಪೊನ್
ಥಂಯ್ಚೊ ನಿಸರ್

ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕವಿತಾಂ ವಯ್ರ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್ಚೊ ಹಕ್ಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ನಾ. ಹಾಂವೆ ಕಿತೆಂ ಬರಯ್ಲಾಂ ತೆಂ ಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಆಜ್ ನಾನುಚಿಂ ಲೇಖನಾಂ ವಾಚಿನಾಕಾತ್ ತಿಂ ಇಗರ್ಜ್ ಮಾತೆಚ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂಕ್ ಆನಿ ಕವಿ ಲುವಿಸ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಾಸಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಫರಕ್ ಆಸಾ ? ತೆಂ ತುಮ್ಚಿಂ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದೆಗೆಕ್ ದವರುನ್ ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆಯಾ. ಮ್ಹಜೆ ಭಿತರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಶಿಜೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವಾದಾಕ್ ಬಳ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಜೆದ್ನಾಂ, ಥೊಡ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ದಾಯ್ಜಿ ಟಿ.ವಿ. ಚೆರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ” ಕಾಲ್ , ಆಜ್ ಆನಿ ಫಾಲ್ಯಾಂ” ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಖುದ್ದ್ ತಾಚಿ ಧುವ್ ಜುಡಿತ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಹಿಣೆಂ “ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಪಯ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ಆಡ್ವಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ” ಮ್ಹಣ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆ ತೆದ್ನಾಂ. ಆತಾಂ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಸೊಡ್ತಾಂ.

ಆಶೆಂ ಆಜ್ ಹರ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ಚಿಂತ್ಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಬದ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾ.ಆಮ್ಚೆ ಕವಿ Routine Life ಥಾವ್ನ್ Out of Box ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್.ಆನಿ ಹಿ ಬದ್ಲಾವಣ್‌ಚ್ ಏಕ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ. ಜಿ ನಿರಂತರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚಿ, ಆಸಾಜಯ್. ಪೂಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಏಕ್ ಮಾತ್ ಕಾಯಮ್, ಆನಿ ತೆಂ ಮನ್ಶಾಪಣ್, ಆನಿ ಮನ್ಶಾಪಣಾಕ್ ರಾಕುನ್ ವರ್ಚ್ಯಾಕ್, ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಮಾಜೆಂತ್, ಕವಿಂಚಿ ಗರಜ್ ಆಸಾ, ಪಯ್ಲೊ ತೊ ಮನಿಸ್ ಆನಿ ಮನ್ಶಾಮೊಲಾಂ ಸಮ್ಜುನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಲಾಗು ಕರುನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ ತಿಂ ಸಮಾಜೆಕ್ ವಾಂಟುನ್ ದಿಂವ್ಚೆ ತಸಲೊ ಜಾಯ್ಜೆ.

 

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಾಂತ್ ಸಯ್ತ್, ಕಾಂಯ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೇಡ್ ದಾಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಕವಿತಾಶೆತಾಂತ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಯೆತ್, ಆಜ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಸಕ್ತೆಚೊ ಆಧಾರ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್, ಕವಿತಾ ಕಶಿ ವಾಚುಂಕ್ ಜಾಯ್, ಕವಿತಾ ಕಶಿ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆರ್ ಸಯ್ತ್ ವಿವರ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಕಾವ್ಯೆಂ ಸಯ್ತ್, ಸಾದೊ ಮನಿಸ್ ವಾಚುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ, ತಾಚೊ ಸಾರ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಆನಿ ಎಕಾ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಚಡಿತ್ ಚಿಂತ್ನಾಂಭರಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಫಕತ್ತ್ ಕವಿತಾ ಸಕ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮ್ಹಜಿ ಖರಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ.

ಆಶೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ತೆಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ಲಾಂ. ಸೊಡ್ಚೆಂ ಯಾ ಧರ್ಚೆಂ ತುಮ್ಚೆರ್ ಸೊಡ್ತಾಂ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆನ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ.

ನಾನು ಮರೋಲ್, ತೊಟ್ಟಾಮ್

[ ಸುಕ್ರಾರಾ ದಸೆಂಬ್ರಾಚ್ಯಾ 4 ತಾರಿಕೆರ್ ಸನ್ನು ಮೋನಿಸ್, ಬೊಳಿಯೆ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ದುಬಂಯ್ತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಭೊಂವಾರ್ 

 

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.