ಜರ್ ಹಾಂವ್ … ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ : 2

ಹ್ಯೊ ಸರ್ವ್…ರಿಶಭ್ ಆನಿ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಕೊಲೆಜ್ ದಿಸಾಂಚ್ಯೊ ರೋಮಾಂಚಕ್ ಗಜಾಲಿ. ಪೂಣ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆತಾಂ…

ಫಕತ್ತ್ ಸ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ನಂತರ್…ತಾಂಚಿಂ ಪರಿಗತ್ ಸಗ್ಳಿ ಚಿಂತುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ತಿತ್ಲಿ ಬದ್ಲೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿ!

ತವಳ್ಚೊ ತೊ ಘಟ್ ಮುಟ್ ಸುಂದರ್ ಸುರಧ್ರೂಪಿ ತರ್ನಾಟೊ …ರಿಶಭ್…ಫಾಮಾದ್ ರಿಶಭ್ ರೋಯ್…

ಆಜ್…ತೊಂಡಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ‘ಎಸಿಡ್ ’ ಘಾಯಾಂಚ್ಯಾ ಹುಲ್ಪಾಲ್ಲ್ಯಾ ಖತಾಂನಿಂ ವಿದ್ರೂಪಿ ಜಾಲ್ಲೊ ತೊ… ಏಕ್ ದೊಳೊ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ನಾಸ್ ಜಾವ್ನ್, ತಾಂಬ್ಸೊ ಬುರಾಕ್ಸೊ ಜಾವ್ನ್, ದೆಕ್ತಾನಾ ವಿಕಾರ್ ಸ್ವರೂಪಾಚೊ, ಎಕಾ ದೊಳ್ಯಾಚೊ…ತೊಯೀ 75% ದೀಶ್ಟ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್, ಮಾತ್ಸೊ ಕುರ್ಡೊಚ್ಚ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಬದ್ಲಾಲ್ಲೊ!

ತಾಕಾ ದೆಕ್ತಾನಾ ತೊ ಎಕಾ ವಿಕಾರ್ ಸ್ವರೂಪಾಚೊ ಭ್ಯೆಂ ಉಟಂವ್ಚೊ ತಸಲೊ ತೊ ಜಾಲ್ಲೊ!!

ಆದಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ತಶೆಂ ಫಾಮಾದ್ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚೊ ಬರೊಚ್ಚ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ತೊ, ಆತಾಂ….ಸಮಾಜ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಎಕಾ ಥರಾಚ್ಯಾ ಭಿರಾಂತೆನ್ ಕಾಂಟಾಳುನ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ತೆಂ ಪಾರ್ಕುನ್, ತೊ ಆಪ್ಲಿ ಅಸ್ಲಿ ಒಳಕ್ ದಾಕಂವ್ಕ್, ಸಾಂಗುಂಕ್ ಲಜೆತಾಲೊ!

ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಅಸಹಾಯಕ್ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾವ್ನ್, ತಶೆಂ ವಿಕಾರ್ ಮುಖಮಳಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ದೊಳ್ಯಾಚಾ ತ್ಯಾ ಘಯ್ರ್ಯಾ ಮಂದ್ ದಿಶ್ಟೆಕ್ ಆನಿ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಚಟುವಟಿಕೆಂಕ್ ಆದಾರ್ ತಶೆಂ ಸಹಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್…..ತಾಣೆಂ ಲೊಕ್ಡಾ ಸರಳ್ ವಿಂಚ್ ಲ್ಲೊ!

ಆನಿ ತೊ ಸರಳ್, ತಾಕಾ ಅವ್ಯಕ್ತ್ ಥರಾನ್ ಧೊಸುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ರೌಡಿಂಚ್ಯಾ ಭಿಂಯಾ ಥಾವ್ನ್ ರಕ್ಶಣ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್, ತಶೆಂಚ್ಚ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಸಾಸ್ಪುನ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಮೆಟಾಂಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ …. ಅಶೆಂ ದೋನ್ ಇರಾದ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ತೊ ತೆಂ ಸರಳ್, ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕಯ್ನಾತ್ಲೊ.

ಅಶೆಂ ಪ್ರಸ್ಥುತ್ ತೊ, ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ಸರಳ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಮಾರುನ್…‘ಟಾಂಯ್…ಟಾಂಯ್ ’ ಲೊಂಕ್ಡಾ ಆವಾಜ್ ಉಟೊವ್ನ್, ಮಾರೊಗ್ ಮೆಜುನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ!

ಎಕಾ ದೊಳ್ಯಾಚೊ ವಿದ್ರೂಪಿ ಜಾಲ್ಲೊ ತೊ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಕಾರ್ ಸ್ವರೂಪಾವರ್ವಿಂ, ಸಮಾಜೆಕ್ ಭಿರಾಂತೆಚೊ ತಶೆಂ ಕಾಂಟಾಳ್ಯಾಚೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಅಸಲ್ಯಾ ಕಠಿಣ್ ಬಿರ್ಮೊತೆ ಪರಿಗತೆಂತ್, ಸಗ್ಳೊಚ್ಚ್ ಧೆಧೆಸ್ಫೊರ್ ಆನಿ ನಿರಾಶೆನ್ ಭರೊನ್, ಸಂಸಾರಾಕ್ ನಾಕಾ ಜಾವ್ನ್, ದೀಸ್ ಸಾರುನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ!

ಹ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಸ್ಥಿತೆರ್, ತಾಕಾ ಪಳೆಲ್ಲೆ, ಕಾಳ್ಜಾ ಶಿರಾಂನಿ ಉಟ್ಚ್ಯಾ ಭ್ಯೆಂ ಭಿರಾಂತೆನ್, ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಂಗ್ ಕಾಡ್ತಾಲೆ ! ಲೊಕಾಚಿ ಝಳಕ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ನಿಶಭ್ಧ್ ನಿರ್ಜನ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್, ತಾಕಾ ಎಕ್ಸುರೊ ಪಳೆಲ್ಲೆ ವೆಳಾ, ತೆ ಯಾ ತಿಂ ಭಿರಾಂತೆನ್ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ತಾಲಿಂ. ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ನದ್ರೆ ಭಾಯ್ರ್ ಜಾಂವ್ಕ್, ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ದರ್ವಡಿಂ ಜಾಗೊ ಖಾಲಿ ಕರ್ತಾಲಿಂ!

ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಹಿ ಹಕೀಕತ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆತ್ ಲ್ಲೊ ತೊ… ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಕಾರಣಾ ಖಾತಿರ್ ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ, ಸಾಂಜ್ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ….

ತೊ ತಾಚ್ಯಾ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ವಿಶೆವಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್…. ‘ಮಿಖಾಯಿಲ್ ಸೆಮೆತ್ರೆ’ ಕ್ ರಿಗ್ತಾಲೊ. ಆನಿ ಫಾಂತ್ಯಾಚೆಂ….

ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಲೊಕಾಚೆಂ ‘ವೋಕ್ ’…ದೆವಾಳಾಕ್ ವೆಚೆಂ, ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಟ್ಯೂಶನಾಕ್ ವೆಚೊ ವೇಳ್…ಒಟ್ಟಾರೆ ಲೊಕಾಚಿ ಝಳಕ್ ಪಾತಳ್ ಆಸ್ಚೊ ವೇಳ್ ಸಂಪ್ಲೆಲ್ಯಾ ನಂತರ್, ತೊ ಸೆಮೆತ್ರೆ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ತಾಲೊ.

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ ವಳ್ವಳೊನ್ ಆಸ್ಚೊ ತೊ, ದಿಸಾಚೆಂ….

ಸಗ್ಳೊಚ್ಚ್ ನಿರಾಶಿ ಧೆಧೆಸ್ಪೊರ್ ಜಾವ್ನ್, ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಸರಳಾಂ ಆವಾಜ್ ಉಟೊವ್ನ್ ಭೊಂವ್ತಾಲೊ. ಆನಿ ರಾತಿಂಚೆಂ….

ಸೆಮೆತ್ರೆಂತ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂ ಸಂಗಿ ಏಕ್ ಜಾವ್ನ್….ಕಾಳ್ಜಾ ಮತಿಚ್ಯಾ ಧೆಧೆಸ್ಪರಾನ್…..

‘ಕ್ಲೋಡಿಯಾ’… ಗಾಯಾನ್ ಗಾಯ್ತಾಂ ಗಾಯ್ತಾಂ ವಿಶೆವಾಕ್ ಶರಣಾಗತ್ ಜಾತಾಲೊ!

ಸೆಮೆತ್ರೆಂತ್ ….ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾಂತ್ ಉದಾರೊಚ್ಚ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್ಚೊ ತೊ, ಆಪ್ಲಿ ದೀಶ್ಟ್ ಮೊಳ್ಬಾಕ್ ಲಾವ್ನ್, ನೆಕೆತ್ರಾಂ ಮದ್ಲ್ಯಾ ಚಂದ್ರಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಚಾಕೊನ್ ಪುಳಕಿತ್ ಜಾತಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ…. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚೆ, ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಸಂಗಿಂ ಮೊಗಾ ರಾವ್ಳೆರಾಂ ಬಾಂದುನ್ ಸಾರ್ಲೆಲೆ ತೆ ದೀಸ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಹಾಡುನ್ …

ಆತಾಂ ತೊ ಚುರ್ಚುರ್ತಾಲೊ…. ರಡ್ತಾಲೊ…. ನಿರಾಶೆನ್ ಬೊಬಾಟ್ತಾಲೊ!

ಮೊಗಾ ರಾವ್ಳೆರಾಂತ್ ಖರ್ಚುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಎಕಾದಿಸಾ….ಅವ್ಟಿತ್ತ್ ಅಚಾನಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತಿನಾತ್ಲೆಲೆ ಘಡ್ಯೆ….ತಾಣೆಂ ಅಪೇಕ್ಶಾ ತಶೆಂ ಅಂದಾಜ್ ಕರಿನಾತ್ಲೆಲೆ ಘಡ್ಯೆ … ಮೊಗಾಕ್ ಭಾಲಿ ತೊಪ್ಚಿ… ಕರಾಳ್ ಘಡಿ ಉದೆಲ್ಲಿ!

ಆನಿ ತಿ ಕರಾಳ್ ಘಡಿ ನಿಯಾಳೊನ್ ಭಾವೋದ್ವೇಗಾನ್ ಭರೊನ್, ಮೊಗಾ ಘಾಯಾನ್ ವಳ್ವಳೊನ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಥರಾನ್ ತಾಚೊ ತಾಳೊ ಗಾಯ್ತಾಲೊ….

‘ಕ್ಲೋಡಿಯಾ….ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ’….. ಆನಿ ಗಾವುನ್ ಗಾವುನ್, ರಡೊನ್ ಆಸ್ತಾಲೊ…!

ಹೆಂ ಗಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಉದ್ವೇಗಾಚಾ ನಿರಾಶೆ ಘಡ್ಯೆ….ತಾಚಿ ಆನಿ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಿ ವೆಗ್ಳಾಚಾರಾಚಿ ತಿ ಕರಾಳ್ ಯಾದ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂ ಛಾಪುನ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಎಕಾಎಕಿ ತಾಣೆಂ ಕಾಂಟಾಳ್ಚಿಂ ದೋನ್ ರುಪ್ಣಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂ ದುಸ್ಮಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ಉದೆತಾಲಿಂ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ವೆಳಾ…

ತೊ ತಾಂಕಾ ಕಾಂಟಾಳೊನ್ ಭುರ್ಶ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಯೆಟುನ್ ಬೊಬಾಟುನ್, ಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಉಟಯ್ತಾಲೊ! ಆನಿಂ ತಿಂ ರುಪ್ಣಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿಂ…..

ಏಕ್ …ಫಾದರ್ ಜೋನ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನ್ …..ತರ್ ದುಸ್ರಿ, ತಾಚೊ ಆಪ್ತ್ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಮಿತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸೊನ್, ತಾಕಾ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಘಾತ್ ಕೆಲ್ಲೊ….ಫೆಡ್ರಿಕ್ ….ಫೆಡ್ರಿಕ್ ರೊಜಾರಿಯೊ!

ತ್ಯಾ ದೊಗಾಂನಿ ತಾಕಾ ಕೆಲ್ಲೊ ಘಾತ್ ಚಿಂತುನ್, ತಸೊಚ್ ತೊ ಮುಂದರುನ್ ಮತಿಂ ಜೂನ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆತಾಸ್ತಾಂ ತಾಚೆಂ ಮೊಗಾಚೆಂ…. ಕ್ಲೋಡಿಯಾ, ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಥಾವ್ನ್ ನಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಘಡಿ….ತಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಘಡಿ ನಿಯಾಳೊನ್…

ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಖಾಂಚಿನಿಂ ದುಖಾಂ ಉದೆತಾಲಿಂ. ಆನಿಂ ತಿಂ ದುಖಾಂ, ಝರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚಾ ಘಾಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಖತಾಂನಿ ವಿದ್ರೂಪ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ದೆಂವೊನ್…

ತೊ ವಿಶೆವ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಧೆರ್ ಗಳ್ತಾಲಿಂ!

ಪೂಣ್ ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್ …. ಸಮಾಜೆ ಮುಕಾರ್ ಕೆನ್ನಾಂಯೀ ದುಖಾಂ ಗಳೊವ್ನ್, ಸಮಾಜೆಕ್ ತೊ ಆಪ್ಲಿ ಸಲ್ವಣಿಂ ದಾಕಯ್ನಾತ್ಲೊ. ಸಿಮೆತ್ರೆ ಭಾಯ್ರ್, ಪಾವ್ಲೆಲ್ಯಾವೆಳಾ…ತೊ ಅಸಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂಚ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾನ್ ನಿರಾಸ್ ಧೆಧೆಸ್ಪರ್ ಜಾತಾಲೊ ತರೀ…

ತ್ಯಾವೆಳಾ ತೊ ಆಪ್ಲೊ ಕಾಳ್ಜಾ ಘಾಯ್ ಆಘಾತ್, ದಾಂಬೊನ್ ಧರುನ್, ಮತಿಂತ್ ಚ್ಚ್ ಕರ್ಗೊನ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ಆನಿ ರಾತಿಂ ಸೆಮೆತ್ರೆಂತ್….

ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂ ಮಧೆಂ ನಿದೊನ್, ಜೀವಂತ್ ಮನ್ಶಾಂ ಮಧೆಂ ದಾಂಬೊನ್ ದವರ್ಲೆಲಿಂ, ಆಪ್ಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಸೊಸೊಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತಿ, ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲಿ ಮೊಗಾ ದೂಖ್, ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂ ಮಧೆಂ ವಾಂಟುನ್, ಘಳ್ಘಳ್ಯಾಂ ರಡ್ತಾಲೊ. ಆನಿ ಮತ್ ಹಗುರ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತಾಲೊ!

ಪೂಣ್… ‘ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೊ ಕಾಳ್ಜಾ ಘಾಯ್ ಜಿವೊ ಜಾಯ್ತ್ ತರ್, ತೆಂಯೀ ಆಪ್ಣಾಪರಿಂ ವೊಳ್ವೊಳೊನ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ ಖಂಡಿತ್! ಪೂಣ್ ಹೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನೊಜೊ!!’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಚಿಂತ್ಪಾನ್, ತೊ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ತಶೆಂ, ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಬಂಗ್ಲ್ಯಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ಮೇಟ್ ಘಾಲಿನಾತ್ ಲ್ಲೊ!

ತರೀ…ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ ಪಯಿಲ್ಲೆ ತಾರಿಕೆರ್ ಮಾತ್ರ್…..ತೊ ಫಾಂತ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಸೆಮೆತ್ರೆ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಯ್ರ್ ಮೇಟ್ ದವರ್ತಾಲೊ. ಆನಿ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಸುಮಾರ್ ದೇಡ್ ಕಿಲೊ ಮೀಟರ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಸರಳಾಂ ಆವಾಜಾ ಬರಾಬರ್, ಪಾವ್ಲಾಂ ಝರೊವ್ನ್…

‘ಕಾರ್ಲೋಸ್ ’ ಬಂಗ್ಲ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಪಾವ್ತಾಲೊ.

ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಝೆಂಜ್ರೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೊಂಟಾಂನಿ ….‘ಕ್ಲೋಡಿಯಾ’ ಗಾಯಾನ್ ಗಾವುನ್, ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಬಂಗ್ಲ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಮೆಟಾಂ ಘಾಲುನ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ಆನಿ ಹ್ಯಾವೆಳಾ…..

ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ….ಕ್ಲೋಡಿಯಾ…. ‘ಆಜ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ತಾರೀಕ್ !’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಹಾಡ್ತಾಲೆಂ. ಆನಿ ಎಕಾ ದೊಳ್ಯಾಚಾ ವಿಧ್ರೂಪ್ ರಿಶಭಾಚಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೆಯ್ಲ್ ಜಾಗ್ವಣಿಂ …

‘ಜರ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್… !’…ಮತಿಂ ಹಾಡುನ್…. ತ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ ತಾಣೆಂ ಭೆಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎ.ಟಿ.ಎಮ್. ಕ್ ವೆಚ್ಯಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ.

ಅಶೆಂ, ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಮೆಟಾಂ ಘಾಲ್ನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ತೊ, ನಂತರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಯೆತಾಲೆಂ…..ಆಪ್ಣಾಕ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಘಾತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚೊ!

ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂಯ್ಲಿ ತಾಚಿ ಚಾಲ್… ಫೆಡ್ರಿಕಾಚಾ ಮಾಲಕ್ ಪಣಾರ್ ಚಲುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ …. ‘ರೋಜ್ನಾಂ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾ’ ಕುಶಿಕ್ ಮುಂದರುನ್ ವೆತಾಲಿ.

ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ, ಸುಮಾರ್ ಪಂದ್ರಾ ಮಿನುಟಾಂ ನಂತರ್ ತೊ ಸರಳಾಂ ಆವಾಜ್….ರೋಜ್ನಾಂ ಹೊಟೆಲಾಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾಶಿಯರಾಚ್ಯಾ ಕದೆಲಾರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಆಪ್ಟಾತಾನಾ…

ಖಿಣಾನ್ ತೊ ತೆಂ, ಖ್ಯಾಶಿಯರಾಚೆಂ ಕದೆಲ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಒಪ್ಸುನ್, ಹೊಟೆಲಾಂತುನ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾತಾಲೊ!

ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಪರತ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಶ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ….ತ್ಯಾ ಎಕಾ ದೊಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಿದ್ರೂಪಿಚೊ ಸರಳಾಂ ಆವಾಜ್, ಹೊಟೆಲಾಚ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಿ ಥಾವ್ನ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಚ್!

ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಬಳಾದೀಕ್ ಕಾರಣ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ.

ರಿಶಭಾಕ್ ಮೊಗಾ ಘಾತ್ ದಿಲ್ಲೊ ಹೊಚ್ಚ್ ಫೆಡ್ರಿಕ್….ತ್ಯಾ ನಂತರ್ ರಿಶಭ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಗಂಬೀರ್ ವಿದ್ರೂಪ್ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಪಾವೊಂಕೀ ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ!

ಆನಿ ಹೆಂ ಘಂಭೀರ್ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಲೊ ಜಾಗೊಯೀ … ಹೆಂಚ್ಚ್ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚೆಂ ‘ ರೋಶ್ನಾಂ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ’ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ!

ಪೂಣ್ ಆತಾಂ… ರಿಶಭಾನ್, ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ … ನಂತರ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ …ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಘಡ್ಚೆಂ …

ಫಕತ್ತ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ತಾರಿಕೆರ್ ಮಾತ್ರ್.

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ತಾರಿಕೆರ್, ಹೊಟೆಲಾಚಾ ಆವರಣಾಕ್ ರಿಗ್ಚೊ ತೊ ಸರಳಾಂ ಆವಾಜ್, ಹೊಟೆಲಾ ಭಾಯ್ರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಶೆಡ್ಡಾಂತ್ ಮಾಂಡ್ಲೆಲ್ಯಾ … ಏಕ್ ಮೇಜ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ದೆಗೆಚಾ ದೋನ್ ಮುಖಾಮಖಿ ದವರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕದೆಲಾಂ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ…ರಿಶಭ್….

ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ತೊ ಸರಳ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೆಗೆನ್ ವೊಣದೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ದವರುನ್, ನಂತರ್ ತೊ ಎಕಾ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸ್ತಾಲೊ. ಆನಿ ತವಳ್ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಯೀ ತಾಚ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಕದೆಲಾರ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಶ್ ಜಾತಾಲೊ.

ಆನಿ ಆಜ್ ಯೀ…. ತಶೆಂಚ್ಚ್ ಜಾಲೆಂ. ರೋಜ್ನಾಂ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಶೆಡ್ಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮೆಜಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಕದೆಲಾರ್ ರಿಶಭ್ ಬಸ್ ಲೊಚ್ಚ್ …. ಫೆಡ್ರಿಕಾಚೊ ಬಾಪೊಯ್, ಸಪ್ಲಾಯರಾ ಬರಾಬರ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಶ್ ಜಾಲೊ.

ನಂತರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಿನುಟಾಂನಿಂ …. ಎಕಾ ದೊಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾನ್, ತಶೆಂ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಓರ್ಡರ್, ಮೆಜಾರ್ ಮಾಂಡುಂಕ್ ಸಪ್ಲಾಯರ್ ಅಮ್ಸರಿಲಾಗ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ಸೆಕುಂದಾಂನಿ ತಾಣಿ ದೊಗಾಂಯ್ನೀ ಸಾಂಗಾತಾ ಟಿಫಿನ್ ಸೆವುಂಕ್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲೆಂ, ಪೂಣ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾ….ರಿಶಭಾಚೊ ಉಗ್ತೊ ದೊಳೊ ಮಾತ್ರ್ …. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಎ.ಟಿ.ಎಮ್. ಬೂತಾಚೆರ್ ಖಂಚುನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ!

ಆನಿ ಹಿ…. ರಿಶಭ್ ಆನಿ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ, ಕೊಲೆಜೆ ದಿಸಾಂಚಾ ನಂತರ್ಚ್ಯಾ, ಸ ಸಾತ್ ವೊರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿ…. ರಿಶಬಾಚಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಭಿರ್ಮೊತಿ ಪರಿಗತ್ ತರ್ ……

ತೆಂ… ಕ್ಲೋಡಿಯಾ…..

ಪ್ರಸ್ತುತ್….ಶಹರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಾಮಾದ್ ಉದ್ಯಮಿ ಕ್ಲೈವ್ ಕಾರ್ಲೋಸಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಜಾವ್ನ್, ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆ ದೀಸ್ ಸಾರೊನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ.

ಶ್ರೀಮಂತ್ ಕುಟಾಮ್…. ಉಂಚ್ಲೆಂ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಕಾರ್… ಆಧುನಿಕ್ ಸವ್ಲತ್ತ್ಯಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ ಲ್ಲೊ ಶ್ರೀಮಂತ್ ಬಂಗ್ಲೊ ಆಸೊನ್, ದುಡ್ವಾಚ್ಯಾ ಗಜ್ಡೆರ್ ನಿದೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ತೆಂ, ಆಧುನಿಕ್ ಸುಖ್ ಸವ್ಲತೆನ್ ಭರ್ಲೆಲಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಿಣಿ ತೆಂ ಸಾರೊನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ. ತರೀ….

ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಿ ಸ್ಥಿತಿಯೀ, ಅಸಾಹಾಯೆಕ್ ಅಸಮಧಾನೆಚಿ, ನಿರಾಶೆಚಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ!

ತೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲಗ್ನಾಂ ಜಿವಿತಾಂತ್ ನಿರಾಶಿ ಜಾವ್ನ್, ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಖರ್ಗೊನ್ ಧೆಧೆಸ್ಪೊರ್ ಭರಿತ್ ಜಿಣಿ ಸಾರುನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ. ಲಗ್ನಾ ಸುಖಾಂತ್ ವಂಚಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಅತೃಪ್ತೆಂತ್, ಸುಖ್ ಸಂತೊಸ್ ನಾತ್ಲೆಲೆಂ, ಬೋವ್ ಭಿರ್ಮೊತೆಚೆಂ ಜೀವಿತ್ ತಾಚೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ!

♥ ♥ ♥

ಆನಿ ಆಜ್ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ …..

ಪತಿ ಕ್ಲೈವ್ ಕಾರ್ಲೋಸಾಚಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾಚಾ ದೆಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್, ತೆಂ ಫಾಂತ್ಯಾಚಾ ನಿದೆಂತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾ…. ರಸ್ತ್ಯಾ ವಯ್ಲೊ ಎಕಾ ದೊಳ್ಯಾಂಚೊ ವಿದ್ರೂಪ್ ರಿಶಭ್ ….

ಹಾತಾಂತ್ಲೆಂ ಸರಳ್ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ನ್, ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾ ಮುಕಾರ್…. ಕ್ಲೊಡಿಯಾಕ್ ಜಾಗವ್ನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡಿತ್ತ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ತೊ, ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಆವಾಜ್ ಉಟೊವ್ನ್…. ಬಂಗ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕ್ಲೊಡಿಯಾಕ್,…..

‘ಆಜ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ತಾರೀಕ್ !’ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಗೊವ್ಣಿ ದೀವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ !! ಆನಿ….

ಹರ್ಯೆಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ತಾರಿಕೆರ್ ರಿಶಬಾನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಜಾಗ್ವಣಿ ವಿಶಿಂ….ಫಕತ್ …

ರಿಶಭ್ ಆನಿ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ….ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಆನಿ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚೊ ಡ್ಯಾಡಿ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಣಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ!

ಆನಿ ಆತಾಂ …ಜನೆಲಾಲಾಗಿಂ ಉಬೆಂ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಿ ಭಿರ್ಮೊತಿ ನದರ್, ಯೆದೊಳ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಸರಳಾ ಆವಾಜಾ ಸವೆಂ, ಸವ್ಕಾಸ್ ‘ಝರ್ರ್ ಝರ್ರ್’ ಕರ್ಕಶ್ ಆವಾಜಾನ್ ಮೆಟಾಂ ಘಾಲುನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ರಿಶಭಾ ಥಾವ್ನ್…

ಪತಿ ಕ್ಲೈವ್ ಕಾರ್ಲೋಸಾಚಾ ‘ ಡಿಲಕ್ಸ್ ಕೇಡಿಯಾ ಕೊಟ್ ’ ಖಟ್ಲ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಬದ್ಲಾಲಿ.

ಥಂಯ್ಸರ್ ಪತಿ ಕ್ಲೈವ್ ಕಾರ್ಲೋಸ್…..ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವೈಧ್ಯಕೀಯ್ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಆತಾಂ ಕೂಸ್ ಬದ್ಲುನ್ ನಿದೊನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ. ನಂತರ್ ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್….

ಕ್ಲೈವಾಚಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾ ದೆಗೆನ್ ರಿತೆಂ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ …. ‘ವೀಲ್ ಚೇರ್ ’ ಚೆರ್ ಪಡ್ತಾನಾಂ…

ತಾಚೆ ದೊಳೆ….ನಿರಾಶೆಚ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂನಿಂ ದುಖಾ ಭರಿತ್ ಜಾಲೆ!

ಮುಕಾರ್ತಾ ►

ಜರ್ ಹಾಂವ್... ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ - ಆದ್ಲೆ ಅವಸ್ವರ್ ►

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !