Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ದೆದೆಸ್ಫೊರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಪತ್ರ್ …

Austion02ಬರಾಬರ್ ನೋವ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮಿ ದೊಗಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ನಿದ್ಚೆಂ – ಏಕಾಚ್ಚ್ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್-ಏಕಾಚ್ಚ್ ಕಾಂಬ್ಳಿ ಭಿತರ್. ಗಜಾಲ್ ಅಶಿ ಆಸ್ತಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಹುಂಬ್ಲೆ ಚರ್ಲೆ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಭಿಕೊಣ್ ! ಆಮಿ ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಸುಶೆಗಾತ್ ಮೋಗ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ವೊಳೊನ್ ನಿದೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್.

ಸಕಾಳಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಡೆ ಸ ವರಾರ್ ಜಾಗ್ ಜಾಲಿ. ಟ್ರೀಜಾ ಆಜೂನ್ ನಿದೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಉಟ್ಲೊಂ, ದಾಂತ್ ಘಾಸ್ಲೆ, ತೋಂಡ್ ಧುಲೆಂ ಆನಿ ಸಾಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸೊಫಾರ್ ಬಸೊನ್ ಟೀವಿ ಘಾಲಿ. ಟೀವಿರ್ ಸಕಾಳಿಂಚಿ ವಾರ್ತಾ ಚಲೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ದೀಸ್ ತೊ ಮಂಗ್ಳಾರ್. ಸಾಡೆ ಸಾತ್ ವರಾರ್‌ಶೆಂ ಟ್ರೀಜಾ ಉಟ್ಲೆಂ ಆನಿ ಚಾ ತಯಾರ್ ಕೆಲಿ. ಭಿತರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಂಡ್ಯಾಚಿಂ ಕಾಪಾಂ ಆನಿ ಲೊಣಿ ಮೆಜಾರ್ ದವರ್ಲಿ. ಆಮಿ ದೊಗಾಂನಿಂಯ್ ಸಕಾಳಿಂಚೊ ನಾಸ್ಟೊ ಕರ್ತಚ್ ಟ್ರೀಜಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಕೀ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚಿ ಭಯ್ಣ್ ಐರಿನಾಗೆರ್ ವರ್ನ್ ಪಾಯ್ತಾ, ಥಂಯ್ಸರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಿಚೊ ನೊವ್ರೊ ಎಲಿಯಾಸ್ ಅಂಕಲಾಲಾಗಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಉಲವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್.

ಎಲಿಯಾಸ್ ಅಂಕಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಾವೊ; ತರಿಪುಣ್ ಹಿಂ ಸರ್ವಾಂ ತಾಕಾ ಅಂಕಲ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತಾಲಿಂ ತಸೆಂಚ್ ತೊ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಪ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಯೆನ್ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವೆಂಯ್ ಅಂಕಲ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಎಲಿಯಾಸ್ ಐರಿನಾಕ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಟ್ರೀಜಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ತೊ ವಳ್ಕಿಚೊ ತಸೆಂಚ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ಮಿತ್ರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆನ್ನಾಂಚ್ ತಿಂ ತಾಕಾ ಅಂಕಲ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತಾಲಿಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಐರಿನಾಚೆಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾತಚ್ ತಿಂ ತಾಕಾ ಅಂಕಲ್ ಮ್ಹಣ್ಂಚ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ.

ತಾಂಚೆಂ ಘರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಸ ಮೈಲಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಬೆಲ್ ವುಡಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಟ್ರೀಜಾ ಕಾಮಾಕ್ ನ್ಹೆಸ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಐರಿನ್‍ಬಾಯೆಗೆರ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಹಾಂವೆ ಪಯ್ಲ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿ ಎಲಿಯಾಸ್ ಅಂಕಲಾಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ. ಗಾಂವಾನ್ ತೊ ಕಾರ್ಕಳ್ಚೊ ಪುಣ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್‌ಚ್ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಬೊಂಬಯ್ ತೊ ಗೆಲೊ ಆನಿ ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕಾಮಾಂ ಕರ್ತಚ್ ನಿಮಾಣೆ ಭಾರತೀಯ್ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖ್ಯಾಂತ್ ರೈಲ್ ಸೊಡ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಬೊಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಗುಜ್ರಾಥ್ ವರ್ಗ್ ಜಾಲೊ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಪಾವ್ತಚ್ ತಾಂಚೆಂ ಕುಟಾಮ್ ವಾಡಾತ್ತ್ ಗೆಲೆಂ -ಆನೆಟ್, ಬೊನೆಟ್, ಬೆನೆಟ್, ಜೆನೆಟ್, ಕೆನೆಟ್, ಲಿನೆಟ್ ಆನಿ ನಿಮಾಣೆ ಈನೆಟ್ – ಸಾತ್ ಜಣಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ. ಹ್ಯಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಐರಿನ್‍ಬಾಯ್ ಆನಿ ಎಲಿಯಾಸ್ ಅಂಕಲ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲಿಂ.

ಭಾರಿಚ್ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ಜೀವನ್ ತಾಂಚೆಂ – ಸಾತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಲಾಂಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಲ್ಹಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಕರ್ಚೆಂ. ಪುಣ್ ಎಲಿಯಾಸ್ ಅಂಕಲಾಚೆಂ ನಶೀಬ್ ಉಘಡ್ಲೆಂ ಜೆನ್ನಾಂ ತಾಣೆ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಏಮ್‍ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೈಲ್ವೆ ಕಂಪ್ಣೆಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಕಾಮಾ ಅರ್ಜಿ ಘಾಲ್ತಾನಾ. ಕಿತ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ರೈಲ್ ಸೊಡಿಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಇಜ್ನೆರಾಚಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಎಲಿಯಾಸ್ ಅಂಕಲಾಲಾಗಿಂ ಭಾರತೀಯ್ ರೈಲ್ವೆಂತ್ ಸಭಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ರೈಲ್ ಸೊಡ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಅನ್ಭೋಗ್ ಪತ್ರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಪಳೆಲೆಂಚ್ ತೊ ಏಕ್ ಇಜ್ನೆರ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ತಾಕಾ ಹಾಂಗಾ ರೈಲ್ವೆ ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ, ರೈಲ್ ಸೊಡ್ಣಾರಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಆತಾಂ ಖಾಲಿ ನಾ ಪುಣ್ ತುಕಾ ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವರ್ಕ್‍ಶೊಪಾಂತ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕಾಮ್ ದಿತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಎಲಿಯಾಸ್ ಅಂಕಲಾನ್ ದೇವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ದೀವ್ನ್ ತೆಂ ಕಾಮ್ ತಾಚೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ.Austion01

ಗಜಾಲ್ ಅಸಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಸೆಂಚ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ತಾಕಾ ಬರೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ಮೆಳ್ಟಾಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಚೆ ನೋವ್ ಜಣಾಂಚೆಂ ಕುಟಾಮ್ ಸುಶೆಗಾಯೇನ್ ಮುಖಾರುನ್ ಗೆಲೆಂ.

ಟ್ರೀಜಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಸರ್ವಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ. ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಶಾಲಾಕ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ದೊಗಾಂ ವ್ಹಡ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಾಮಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ತೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಅಂಕಲ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಭಾರಿಚ್ ಸಂತೋಸಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ. “ತುಜ್ಯೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮೊಸ್ತು ಆಯ್ಕಾಲಾಂ ಹಾಂವೆ; ಹಾಂವ್ ಚಿಂತ್ತಾಲೊಂ ತುಂ ಏಕ್ ದಡಂಗ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮ್ಹಣ್” ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಸಾಲಾಗ್ಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆತಚ್ ತಾಕಾ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. “ಏದ್ದೇಶ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಟ್ರೀಜಾಕ್ ಆನಿ ಕೆದೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ದಡಂಗ್ ಮನಿಸ್ ಜಾಯ್ ಅಂಕಲ್?” ಹಾಂವೆಂಯ್ ಶೆವ್ಗ್ಯಾಂತ್ ಲಾಡು ಚೆಪ್ಲೊ. ಐರಿನ್‍ಬಾಯೆನ್ ಹಾಸೊಂಕ್ ಸುರು ಕರುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಪ್ಪಾಂತ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಾ ಧರ್ಣಿರ್ ಘಾಲಿ!

“ತುಮಿ ಉಲವ್ನ್ ರಾವಾ, ಹಾಂವ್ ಕಾಮಾಕ್ ವೆತಾಂ ಅಂಕಲ್, ತುಂ ಕಾಮಾಕ್ ವೆತಾನಾ ಆಸ್ಟಿನಾಕ್ ಆಮ್ಗೆರ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಪಾಯ್” ಮ್ಹಣೊನ್ ಟ್ರೀಜಾ ಕಾಮಾಕ್ ಗೆಲೆಂ. ಆಮ್ಚೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಸುರು ಜಾಲೆಂ; ತಾಂಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಜಾಪಿ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯೊ ಜಾಪಿ ಮ್ಹಣ್ಟಾನಾ ವೇಳ್ ಗೆಲ್ಲೊಚ್ ಕಳೊಂಕ್ ನಾ. ಐರಿನ್‍ಬಾಯ್ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಕೊಂ‍ಕ್ಣಿ ಉಲಯ್ತಾಲಿ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಿಂ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾಂ ಬೊಂಬಂಯ್ತ್ ಲ್ಯಾ ಮಜ್ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಉಮರ್‌ಕಾಡಿಂತ್ ಸಾತ್ವ್ಯಾ ಮಾಳ್ಯೆರ್ ಏಕಾ ಕುಡಾಂತ್ ಜಿಯೆತಾನಾ ತಿಂ ಬಾಪಾಯ್‍ಲಾಗಿಂ ಇಂಗ್ಲಿಷಾನ್ ಉಲಯ್ತಾಲಿಂ ಆನಿ ಆವಯ್‍ಲಾಗಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆನ್ ಉಲಯ್ತಾಲಿಂ.

ತಾಂಚೊ ಬಾಪಯ್ ಜೋನ್ ಲಿಯೊ ಪಿಂಟೊ ಮಜ್ಗಾಂವ್ ಡೊಕಾಂತ್ ಏಕ್ ಸುಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ಪಯ್ಶೆ ಬರೇ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಕಾಮ್ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ತಾಣೆಂ ದೋನ್ ಲೊರಿಯೊ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಚಾಲಕ್ ದವರ್ನ್ ಹೆಣೆಂ-ತೆಣೆಂ ಭಾಡೆಂ ಜಮಯ್ತಾಲೊ. ಆವಯ್ ಮಾತ್ರ್ ಘರಾಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಚಾಕ್ರಿ ಕರುನ್ ದೀಸ್ ಸಾರ್ತಾಲಿ.

ತಾಂಕಾಂ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ – ಜೆರಿ, ಐರಿನ್, ಹ್ಯಾರಿ, ಡೊರಾ ಆನಿ ನಿಮಾಣಿ ಧುವ್ ಟ್ರೀಜಾ. 1952 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಸೊಳಾ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಹ್ಯಾರಿ ಜೊ ಆಪ್ಲೆಂ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸಂಪಯಿಲ್ಲೊ ಬೃಹತ್ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಸ್ವಪ್ಣೆಲೊ ಆನಿ ಅಮೇರಿಕಾ ವಚೊನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಮುಖಾರುಂಕ್ ಫುಡೆಂ ಸರ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತೆನ್ನಾಂ ಅಮೇರಿಕಾ ವಚೊಂಕ್ ದರ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಕ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಟಿಕೆಟಿಕ್ ಚ್ ಪಡ್ಟಾಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶಾಲಾಕ್ ಪಯ್ಶೆ, ರಾವೊಂಕ್ ವಸ್ತೆಚೊ ಖರ್ಚ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಮ್ಹಣ್ಟಾನಾ ಏಕಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕ್ ಚಿಕಾಗೊಂತ್ ರಾವೊಂಕ್ ಆನಿ ಶಿಕೊಂಕ್ ಬರೊಚ್ ಖರ್ಚ್ ಲಾಗ್ತಾಲೊ.

ಜೋನ್ ಪಿಂಟೊಚೊ ವ್ಹಡ್ ಭಾವ್ ಬೊಂಬಂಯ್ತ್ ಏಕ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ. ಜೆನ್ನಾಂ ಹ್ಯಾರಿನ್ ಹಿ ಖಬಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ ತೆನ್ನಾಂ ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್‍ಚ್ ಕಡ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತ್ನ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಣೆ ಕುಮಕ್ ಕರಿನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹೆ ಪಯ್ಶೆ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ದವರ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಪ್ರಯೋಜನ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ತಾಣೆಂ ಹ್ಯಾರಿಕ್ ಅಮೇರಿಕಾ ವಚೊಂಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ವಚೊನ್ ಪಾವಣ್ಶೆಂ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಕಾಡ್ನ್ ಏಕಾ ಪೊತ್ಯಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಹ್ಯಾರಿಕ್ ದಿಲೆ ಆನಿ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಭಾಸ್ ಹ್ಯಾರಿ ಥಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲಿ. ಕಿತೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಹ್ಯಾರಿನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ಅಮೇರಿಕಾ ವ್ಹರೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್. ಹ್ಯಾರಿನ್ ಹಾಕಾ ಸಯ್ ಘಾಲಿ ಆನಿ ಹಾತಾಕ್ ಹಾತ್ ದಿಲೊ. ಸೊಳಾ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಯುವಕಾಚೆಂ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಅಜಾಪ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಅಸೆಂ ಹ್ಯಾರಿ ಏಕಾ ದಿಸಾ 1952 ಇಸ್ವೆಂತ್ ದರ್ಯಾರ್ ಏಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಿಕಾಗೊ ವಚೊನ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಬೊಂಬಯ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ತಾಣೆ ಚಿಕಾಗೊಂಕ್ ರಾವ್ಪಾಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಕೆಲ್ಲಿ. ಅಸೆಂ ಹ್ಯಾರಿನ್ ಬಿಎ ಪದ್ವಿ ಜೊಡ್ಲಿ ಆನಿ ವ್ಯವಹಾರಿಕ್ ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ಊಂಚ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಸರ್ವ್ ಹೆರ್ ಯುವಜಣಾಂಪರಿಂ ತೋಯ್ ಕಾಮಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಾರಾಂಕ್ ಭೆಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ, ಥಂಯ್ಸರ್ ಚಲಿಯಾಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ಆನಿ ಅಸೆಂ-ತಸೆಂ ಮ್ಹಣ್ಟಾನಾ ತಾಕಾ ಏಕಾ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಚಲಿಯೆಚಿ ಚಂಗಾಯ್ ಜಾಲಿ. ಅಸೆಂ ಹ್ಯಾರಿ ಆನಿ ಬಾರ್ಬರಾ ಬೋವ್ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲಿಂ, ದೊಗಾಂಯ್ಚಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಏಕ್ ಜಾಲಿಂ ಆನಿ ತಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಲಗ್ನಾ ಭೆಸಾಂತ್ ಏಕ್ ಜಾಲಿಂ.

ಹ್ಯಾ ಲಗ್ನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹ್ಯಾರಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಚಿಕಾಗೊ ಹಾಡುಂಕ್ ವಿಲೆವಾರಿ ಕೆಲಿ. ಇಮ್ಮಿಗ್ರೇಶನ್ ಖಾತ್ಯಾಕ್ ವಚೊನ್ ಅರ್ಜ್ಯೊ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಯೊ ಆನಿ 1971 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಜೆರಿಕ್ ಆನಿ ಡೊರಾಕ್ ತಾಣೆ ವೀಜಾ ಧಾಡ್ಲಿ. ಟ್ರೀಜಾಚೆಂ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಜಾತಚ್ ಹ್ಯಾರಿನ್ ತಾಕಾ ಶೊರ್ಟ್‍ಹ್ಯಾಂಡ್ – ಟಾಯ್ಪಿಂಗ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾ 1969 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸೊಳಾ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಟ್ರೀಜಾಯ್ ಚಿಕಾಗೊ ವಚೊನ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹ್ಯಾರಿನ್ ಐರಿನ್‍ಬಾಯೆಚೆಂ ಕುಟಾಮ್ ತಸೆಂಚ್ ಜೆರಿಚೆಂ ಕುಟಾಮ್ ಚಿಕಾಗೊ ವ್ಹೆಲೆಂ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ – ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಚಿಕಾಗೊಚಿ ವಸ್ತಿ ಕೆಲಿ. ಅಸೆಂ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಪಿಂಟೊ ಕುಟಾಮ್ ಚಿಕಾಗೊ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ವ್ಹಡ್ ಭಾವ್ ಜೆರಿಕ್ ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ – ಪ್ಯಾಮ್ಸಿ, ರ‍್ಯಾಮ್ಸಿ ಆನಿ ಟ್ರೆಸ್ಸಿ.

ಬಾರಾ ವರಾರ್ ಐರಿನ್‍ಬಾಯೆನ್ ಎಲಿಯಾಸ್ ಅಂಕಲಾಕ್ ಜಾಗಯ್ಲೆಂ, “ಅಳೆಯಾ, ವೊರಾಂ ಬಾರಾ ಜಾಲಿಂ, ತುಜಿ ಭುತಿ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ತುಂ ಕಿತೆಂ ಕಾಮಾಕ್ ವಚಾನಾಯೆ?” ಮ್ಹಣ್ಟಾನಾ, “ವೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ದೊನ್ಫಾರಾಂಚೆಂ ಜೆವಾಣ್ ತರೀ ದೀ” ಮ್ಹಣ್ ಅಂಕಲ್ ವೊಕ್ಕಾಣೆ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲೊ. “ಸಗ್ಳೆಂ ತಯಾರ್ ಆಸಾ ಕುಜ್ನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮೆಜಾರ್; ತುಮ್ಚೆ ಚಿಕ್ಕೆ ಕೂಲೆ ಉಕಲ್ನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ವಚೊನ್ ಜೆವಾ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಐರಿನ್‍ಬಾಯೆನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಉಟಯ್ಲೆಂ.

ಆಮಿ ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಜೆವಾಣ್ ಕರ್ತಚ್ ಅಂಕಲ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಘರಾ ಮುಖಾರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಆಮಿ ದೋಗೀ ಕಾರಾರ್ ಬಸೊನ್ ಐರಿನ್‍ಬಾಯೆಕ್ ಬಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸುಟ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಅಂಕಲಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಮ್ಗೆರ್ ಹಾಡ್ನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ವಾಟೆರ್ ಏಕ್ ಚಿಕಾಗೊ ಟ್ರಿಬ್ಯೂನ್ ದಿಸಾಳೆಂ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲೆಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಪತ್ರಾರ್ ’ಕಾಮಾಕ್ ಜಾಯ್’ ಪಾನಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಂಪ್ಣೆಂಕ್ ಅರ್ಜಿ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

Austin03ಹಾಂವ್ ಘರಾ ಪಾವ್ತಚ್ ದಿಸಾಳೆಂ ಊಸವ್ನ್ ಜಾಹೀರತಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲೊಂ ಆನಿ ಕಾಮಾಕ್ ಅರ್ಜಿ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಭಾರ್ ಕಂಪ್ಣೆಂಚೆ ವಿಳಾಸ್ ಏಕಾ ಪುಸ್ತಕಾರ್ ಬರಯ್ಲೆ. ತೆನ್ನಾಂ ಟ್ರೀಜಾಲಾಗಿಂ ಏಕ್ ಐಬಿಎಂ ಟಾಯ್ಪ್ ರಾಯ್ಟರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸಾಂಜೆರ್ ಕಾಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಥೊಡಿಂ ಧೊವಿಂ ಕಾಗ್ದಾಂ ತಸೆಂಚ್ ಕವರಾಂ ಹಾಡ್ಟಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಟ್ರೀಜಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪತ್ರ್ ವಾಚುನ್ ಜಾತಚ್ ಹಾಂವೆ ಸೋಫಾರ್ ಚಿಕ್ಕೆ ತಕ್ಲಿ ತೆಂಕ್ಲಿ. ವೇಳಾಚೊ ತಫಾವತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಥಂಯ್ಸರ್ ಬರೀ ನೀದ್ ಪಡ್ಲಿ.

ಹಾಂವೆ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾರಿ ಆಪವ್ನ್ ತಾಂಗೆರ್ ವ್ಹರ್ತಲೊ ಆನಿ ಕಾಮಾಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಣ್. ಪುಣ್ ತಸೆಂ ಕಾಂಯ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಸಾಂಜೆರ್ ಕಾಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಟ್ರೀಜಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚಿ ಭಯ್ಣ್ ಡೋರಾಗೆರ್ ವ್ಹರ್ತಾಂ ಮ್ಹಳೆಂ. ತಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಮಯ್ಲ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವ್ತಾಲಿಂ. ತಾಂಕಾಂ ತೆನ್ನಾಂ ಏಕ್ ಧುವ್ ಜೆನ್ನಿಫರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಟಾನಾ ತಾಕಾ ಫಕತ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯ್. ಏಕ್ ಧಾಕ್ಟುಲೊ ಆಂಜ್ ಕಸೆಂ ತೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಡೋರಾಚೊ ಪತಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಶಿರ್ವಾಂಚೊ. ಆಪ್ಲೆಂ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಶಿಕಾಪ್ ಜಾತಚ್ ತೊ ಗುಜ್ರಾಥ್ ಸೆಮಿನರಿಕ್ ರಿಗ್ಲೊ ಆನಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ತಾಕಾ ಐರಿನ್‍ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ವಳಕ್ ಜಾಲಿ. ತೊ ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ತಾಂಗೆರ್ ಯೇವ್ನ್ ಜೇವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಸೆಮಿನರಿಕ್ ವೆತಾಲೊ.

ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ತಾಕಾ ಸೆಮಿನರಿ ಬರಿ ಲಾಗ್ಲಿನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ಉಧ್ಯೋಗ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಡೋರಾ ಆನಿ ಟ್ರೀಜಾ ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ಗುಜ್ರಾಥ್ ರಜೆರ್ ವೆತಾಲಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೆಂಜಮಿನಾಕ್ ಡೋರಾಚಿ ವಳಕ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ 1974 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಿಂ ಶಿರ್ವಾಂ ವಚೊನ್ ಲಗ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಜಾಲಿಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಡೋರಾನ್ ಬೆಂಜಮಿನಾಕ್ ವೀಜಾ ಪತ್ರ್ ಧಾಡ್ನ್ ಚಿಕಾಗೊ ವ್ಹೆಲೊ.

 ಡೋರಾನ್ ಬರೇಂ ರಾಂದ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಸಭಾರ್ ಉಲವ್ಣ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ರಾತ್ಚೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಬೆಂಜಮಿನಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಪುಟ್ವಾಲೆಂ ನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವೀ ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್‍ಚ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ. ನೋವ್ ವರಾರ್‌ ಶೆಂ ಆಮಿ ಘರಾ ಪಾಟಿ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್.

 ಟ್ರೀಜಾನ್ ಧೊವಿಂ ಕಾಗ್ದಾಂ ಆನಿ ಕವರಾಂ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಮಾಕ್ ಅರ್ಜ್ಯೊ ಘಾಲುಂಕ್. ಹಾಂವೆ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಕೀ ಅಂಕಲಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಚಿಕಾಗೊ ಟ್ರಿಬ್ಯೂನ್ ಘೆವ್ನ್ ದಿಲೆಂ ಮ್ಹಣ್. ಹಾಂವೆ ತಾಂತ್ಲಿಂ ಕಾಮಾಚಿಂ ಜಾಹೀರಾತಾಂ ಜಮವ್ನ್ ದವರ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಟಾಯ್ಪ್ ಕರುಂಕ್ ಸುರ್ವಾತಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಮ್ಹಳೆಂ. “ಗಾಂವಾಂತ್ ಭಾರೀ ತೇರ್ಸ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂಯ್ ಆತಾಂ ತೇರ್ಸ್ ಖಂಚೊ ಗುಡೊ ಚಡ್ಲೊ?” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಸಾಲಾಗ್ಲೆಂ.

 ಆಮಿ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್ತಾಂ ಲಗ್ನಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಶಾಪಿಂಗಾಕ್ ವೆತಾನಾ ಲೋಬೊ ಆಂಟಿ ಕೋಂತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಟಾಲಿ ಆನಿ ದೊಗಾಂಯ್ ಸರಾಗ್ “ಹೋಲಿ ಮೇರಿ” “ಹೇಯ್ಲ್ ಮೇರಿ” ಮ್ಹಣ್ ಗುಣ್ಗುನೊಂಚ್ ಆಸ್ತಾಲಿಂ. ತೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಚಾನಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತಿ ಘಾಲುಂಕ್ ಹಿಂ ಬರೀಂ ಹುಶಾರ್ ಆಸಾತ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

ತೊ ದೀಸ್ ಬುದ್ವಾರ್ – ಟ್ರೀಜಾ ಸಕಾಳಿಂ ಉಟೊನ್ ಕಾಮಾಕ್ ಗೆಲೆಂ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಉಟೊನ್ ನಾಸ್ಟೊ ಜಾತಚ್ ಕಾಮಾ ಅರ್ಜ್ಯೊ ಬರಂವ್ಕ್ ಬಸ್ಲೊಂ. ಲಾಗಿಂ ಲಾಗಿಂ ತೀಸ್ ಕಂಪ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜೊ ಅನ್ಭೋಗ್, ಶಿಕಾಪ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಬರವ್ನ್ ಕಾಗ್ದಾಂ ಕವರಾಂನಿ ಚೆಪ್ಲಿಂ. ಆತಾಂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಹಾಂವ್ ಹೆಣೆಂ-ತೆಣೆಂ ಡ್ರಾವರಾಂನಿ ಸೊಧುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಥಂಯ್ಸರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪಾಂ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ದುಸ್ರೆಂಚ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ.

ಥೊಡ್ಯೊ ತಸ್ವೀರ‍್ಯೊ ಟ್ರೀಜಾಚ್ಯೊ ಆನಿ ಹಸೀಬಾಚ್ಯೊ, ದೊಗಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತ್ಯಾಚೊ ಚೆಕ್ ಬೂಕ್, ತಸೆಂ ಹೆರ್ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂ ದೊಗಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಉಡ್ಲೆಂ, ದೊಳೆ ಗಳ್ಳೆ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ತಟಸ್ಥ್ ಜಾಲೊಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ವ ಚಿಂತುಂಕ್‍ಚ್ ಸಕಾನಾಸ್ತಾಂ. ತ್ಯಾ ಏಕಾ ಪತ್ರಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ದೆಧೆಸ್ಪೊರ್ ಕೆಲೊ…

ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು, ಚಿಕಾಗೊ

 ಡೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಆತ್ಮ್‌ಕಥಾ : ಪಯ್ಲೊ ವಾಂಟೊ : ನಂತೂರ್ ಥಾವ್ನ್ ಚಿಕಾಗೊ

   ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಅದೇವ್ಸ್!

  ಪಾಶಾಂವಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿ, ಝಡ್ತಿ ಆನಿ ಕಾಲ್ಸ್

  ಲಗ್ನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೊಮಿಯಾಚೊ ಪಾಶಾಂವ್

  ಆಸ್ಟಿನಾಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಖಂಯ್ … ಹೊಕಾಲ್ ಅಮೆರಿಕಾಚಿ ಖಂಯ್ !

  ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಸಿಜ್ಯೆಸ್

  ಮಿಸಾಂವ್, ಬೆಸಾಂವ್ ಆನಿ ಸ್ತೆಸಾಂವ್

  ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂ ಚೆಡ್ವಾಂಚೆಂ ಹೆಂ ಕಾರ್ಭಾರ್

  ವಿಜೆಪಿ ಆನಿ ಹಾಂವ್

  ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಚಾ. ಫ್ರಾ.

  ತೀನ್ ದೀಸಾಂಚೆಂ ದಿಸಾಳೆಂ

  ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ವಾವ್ರ್ ಆನಿ ದು:ಖಾಂಚೊ ಸ್ರಾವ್

  ತೀನ್ ಪತ್ರಾಂಚೆಂ ಮರಣ್!

  ತೀನ್ ಪತ್ರಾಂಚಿ ಖುರ್ಸಾ ವಾಟ್ !

  ನಂತೂರ್ ದೊಂಗ್ರಾವಯ್ಲೊ ಪ್ರಸಂಗ್

  ಪತ್ರಾಂ ಆನಿ ಸಂಘಟನಾಂ

 ತೀನ್ ಪತ್ರಾಂಚೊ ಸಂಪಾದಕ್

  ದರ್ಜಿ ಜಾಂವ್ಚೊಂ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾಲೊಂ.

  ಹಾಂವ್ ಸಾಲ್ವಾರ್ ಜಾಲೊಂ ನಾ!

  ಬೊಂಬಯ್ಚಿ ಬಹಾದುರಿ

  ಇಗರ್ಜೆ ಭಿತರ್ಲಿ ಕುಸಡಾಯ್

  ತ್ಯಾಗಿ ಮುರ್ದಾಬಾದ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.