ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ತುಮಿ ನಯನಾತಾರಾ ಸೆಹಗಲಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ? ಆಸ್ತೆಲೆಂ, ಬೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ. ತಿ ನೆಹರುಚಿ ಭಯ್ಣ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಂಡಿತ್ ಹಿಚಿ ಧುವ್, ಪ್ರಾಯ್ 88 ವರ್ಸಾಂ. ತಿ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಬರಂವ್ಚಿ ಭಾರತೀಯ್ ಲೇಖಕಿ ಆನಿ ಎಕುಣ್ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ’ದಿಂ ತಿಕಾ ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಹಿಣೆಂಚ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ – ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಾಟಿಂ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರತಿಭಟನ್. ತ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಭಾರತೀಯ್ ಇಂಗ್ಲೆಜ್ ಸಾಹಿತ್ ವಾಚ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಒಳ್ಕಿಚಿ ಆಸೊನ್, ಸವ್ಕಾಸ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲಿ ನಯನಾತಾರಾ, ರಾತ್ ಉತ್ರೊನ್ ದೀಸ್ ಉಜ್ವಾಡ್ತಾನಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಭಾರತಾಕ್ ಒಳ್ಕಿಚಿ ಜಾಲಿ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಾಟಿಂ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂಚಿ ಲಾಯ್ನ್ಂಚ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಾಟಿಂ ದಿಲ್ಲೆ, ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆ ವರ್ನಿ ಚಡ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಜಾಲೆ!

 ಬೋವ್ಶಾ ತುಮಿ ವಿಸ್ರಲ್ಯಾತ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ; ಗೆಲೆತ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಾಬ್‌ಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಜೊ ಫೋಟೊ ಘಾಲ್ನ್, ಮ್ಹಜೆಂ ಸಾಧನ್ ವಿವರಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚೆಂ ಪಾಯ್ನೆಲ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಶೋಕೇಜಿಂತ್ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚ್ಯಾ ಇಮಾಜಿಬಗ್ಲೆನ್ಂಚ್ ಮಾಂಡುನ್ ದವರ್ಲ್ಯಾ atleast  ಆಮ್ಕಾಂ ತರೀ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ನಜೊ ಆನಿ ಭಾಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಳೊಂದಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್.

ಹೆಂ ದಾಕಂವ್ಚೆಖಾತಿರ್‌ಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ತಿಚ್ಯಾ ಫ್ರೆಂಡಾಕ್ ಕವಿತಾಕ್ ಘರಾ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ. ತಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಉಲಯ್ತಾಲಿಂ. ಹಾಂವ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾರ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲೊಂ ತರೀ ಮ್ಹಜೆ ಕಾನ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಮ್ಹಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಫೋಟೊ ದಾಕಯ್ಲೆ. ಸಬಾರ್ ವೇಳ್ ಮೌನ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕವಿತಾನ್ ಮೌನ್ ಮೊಡ್ಲೆಂ  –

“ಈಗ್ಲೂ ಉಮಾಶ್ರೀಯವ್ರು ಎಷ್ಟು ಚೆಂದಾ ಕಾಣ್ತಾರಲ್ವಾ ಆಂಟೀ? ಅವ್ರುದು ಈ ಹಸ್ರು ಸೀರೆ ನೋಡಿ ಆಂಟಿ? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ…”. ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಮಾರ್ ಪಡ್ಲೊಂ. ಕೊಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ಹ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂಚ್ಯೊ ಪೊಟ್ಟು ಗಜಾಲಿ?

ಪೋರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಪುತಾಚೊ ಪೂತ್ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಪ್ರಶಸ್ತೆಚೆಂ ಪಾಯ್ನೆಲ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಸಹಜ್ ಕುತೂಹಲಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ, ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ವಿವರ್ ದಿಲೊ. ಚಡಿತ್ ಪರಿಣಾಮಾಕ್ ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಂತ್ರಿ ಉಮಾಶ್ರೀ ಹಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂಯ್ ಕಾಡ್ಲಿಂ. ತೊ ತಿತ್ಲೆಂ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಬರಿ ದಿಸಲ್ನಾ.

“ತೆಂ ಪೂರಾ ವಚೊಂದಿ, ತುಕಾ ಪಯ್ಶೆ ಕಿತ್ಲೆ ಮೆಳ್ಳೆ?” ತಾಣೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಆನಿ ಬಸ್ಸಾಚ್ಯಾ ಖರ್ಚಾಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್…”

ತಾಣೆಂ ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಚ್ ತೋಂಡ್ ಅಶೆಂ ಕೆಲೆಂಕೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊವೆಂತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟೆರಿ ಮುಕಾರ್ ಪೊಜ್ಡೊ ಜೋಕ್ ಕೆಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೆಂ embarrassment ಜಾಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತೊಯ್ ಉಲಯ್ಲೊ ನಾ, ಹಾಂವ್‌ಯೀ ಉಲಯ್ಲೊಂ ನಾ.

ಆಮ್ಗೆಲ್ಯಾ ಶೋಕೇಜಿಂತ್ ದವರ್ಲೆಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ತೊಪಿನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವಾನಾ. ಪೋರ್ ಎಕ್ಲೊ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ, ಸಗ್ಳೆಂ ವಿವರಣ್ ದಿಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್-“ತುಕಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ?” ತಾಣೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಅನುವಾದಾಖಾತಿರ್..”

“ಒಹೋ.. ತರ್ ‘ಕೊಪಿ’ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಯೀ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದಿತಾತ್ ನ್ಹಯ್‌ಗಿ? ತುಕಾ ಸ್ವಂತ್ ಬರೊಂಕ್ ಕಳಾನಾಂಗಿ?.. ಮೊರೊಂದಿ, ಕಾ’ಲೆಂ ಕೊಪಿ ಕೆಲ್ಲೆಂಯ್?”

“ಗಾಂಧಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್..”

“ಗಾಂಧಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್…?” ತೊ ದೊಳೆ ಉರ್ಕುಟಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ. ತಾಕಾಚ್ ಲಜ್ ಭೊಗ್ಲಿಗೀ ವಾ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಅಪಹಾಸ್ಯ್ ಕೆಲೆಂಗೀ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ. ಪಾಟಿಂ ವೆಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ ಥೊಡೆಂ advice ದಿಲೆಂ: “ತುಕಾ ಕೊಪಿ ಕರ್ಚೆಂಚ್ ಪಿಶೆಂ ತರ್, ತ್ಯಾ ಯಂಡಮೂರಿ ವಿರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಹಾಚೆ ಬೂಕ್ ಕರ್. ಕೊಣಾಕ್ ತರೀ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಜಾತಿತ್. ತಾಚೆ ಬೂಕ್ ಪುಣಿ ವಾಚ್ಲ್ಯಾಯ್‌ಗಿ?”

ಹಾಂವೆಂ “ನಾ” ಮ್ಹಳೆಂ.
“ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೈಬ್ರೇರಿಕ್ ವಚ್, ದರಬಸ್ತ್ ಆಸಾತ್ ವೆಚೆಪಯ್ಲೆಂ ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಟೀಪಾಯ್ಚೆರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕನ್ನಡ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂಚೆರ್ ಪಡ್ಲಿ.

“ಹಾಂವೆಂ ಘರಾ ‘ಹಿಂದು’ ಪತ್ರ್ ಹಾಡಂವ್ಚೆಂ. ದಾಟೆಂ ಮೊಟೆಂ ಆಸ್ತಾ. ರದ್ದೆಕ್ ಘಾಲ್ಯಾರೀ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಪತ್ರಾಂಕ್ ಚಡ್ ಮೋಲ್ ದಿತಾತ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

***

ಕಾಲ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ, “ದೇಶ್‌ಭರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾಹಿತಿ ತಾ’ತಾಂಚ್ಯೊ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ಪಾಟಿಂ ದಿತೇ ಆಸಾತ್. ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಗಿಲ್ಟಿ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಹಾಂವ್‌ಯೀ ದಿತಾಂ”.

“ಎಕಾ ವಾಟೆನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೆಳೊಂಕ್ ಲೊಬ್ಬಿ ಕರ್ತಾತ್. ದುಸ್ರೆ ವಾಟೆನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಾಟಿಂ ದಿತಾತ್!”

“ತುಕಾ ಕೊಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ ಲೊಬ್ಬಿ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್? ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲ್ಲಿಗಿ? ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಾ’ಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಗೊತ್ತು ನಾ”

“ತ್ಯಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕುಂಬಾರನ್ಂಚ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ನಾಂಗೀ?”

“ತುಂ ಭೆಶ್ಟೆಂಚ್ ಕನ್‌ಫ್ಯೂಸ್ ಜಾಲಾಂಯ್. ತೊ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ್ ಜಾಯ್ಜೆ…”

“ತೊಚ್ ಕೊಣ್ಣಾ! ತುಜೆಂ ಸೊಡ್. ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಅನುವಾದ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಬೂಕ್ ತುವೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಖಂಯ್! ತಾಂಕಾಂ ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ನಾತ್ಲಿ. ದೆಕುನ್ ತುಕಾ ವಿಂಚ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಜೊ ಭಾವ್!”

 “ತುಜೊ ಭಾವ್ ಸೊಡ್. ತುಕಾಯ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಇತ್ಲೊ ಮೊಸೊರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಆಜ್ ಕಳ್ಳೆಂ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ! ‘ಹಿತ್ತಲಗಿಡ ಮದ್ದಲ್ಲ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಪಳೆ ತಶೆಂ ಜಾಲೆಂ!”

“ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್ ತುಜೆಂ ಪ್ರಶಸ್ತೆಪತ್ರ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ಚೆಬರಿ ಶೋಕೇಜಿಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ದವರಿಚ್ ನಾತ್ಲಿಂ, ಕಳ್ಳೆಂ?”

“ತೆಂ ಆಸೊಂದಿ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಾಟಿಂ ದಿಂವ್ಚೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?”

“ತುವೆಂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಾಟಿಂ ದಿಂವ್ಚಿ ತರ್, ತ್ಯಾಚ್ ದೀಸ್ ದೀಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ”

 “ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಕಲ್ಬುರ್ಗಿಚಿ ಹತ್ಯಾ ಜಾಲ್ಲಿ ಪೋರ್ ಪೋರ್. ಅಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆಚಿ ಗರ್ಮಿ ಚಡ್ಲ್ಯಾ ಪೋರ್ ಪೋರ್…”

“ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ, ವಿಜಾಪುರ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ! ಹಾಂವ್ ತುಜಿ ಅರ್ಧಾಂಗಿಣ್. ತುವೆಂ ತುಜೊ ಬೂಕ್ ಬರಯ್ಜೆ ತರ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚ್ಹಾ, ಕೊಫಿ ಹಾಡ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ? ತುಜ್ಯಾ ಫೊನಾಂಕ್ ಎಟೆಂಡ್ ಕರುನ್, ತುಂ ಘರಾ ನಾಂಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಫಟಿ ಮಾರುಂಕ್ ನಾಂತ್? ನಾಣ್ಯೆಕ್ ಉಜೊ ಪೆಟಂವ್ಚೊ, ಘರ್ ಝಾಡ್ಚಿಂ ತುಜಿಂ ಕಾಮಾಂ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಂತ್? ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮೊರಿ, ತೇರ್ಸ್ ತುಜ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಬಾಕಿ ದವ್ರುಂಕ್ ನಾ? ತುಜೆಸಂಗಿಂ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಆಮ್ಚೊ, ಬಾಯ್ಲಾಂಚೊ ಇಲ್ಲೊ ಪುಣಿ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಆಯ್ಲೊಗಿ? ನಾ ಏಕ್ ಮರ್ಯಾದೆಚಿ ಬಸ್ಕಾ… ಖಂಯ್‌ಗಿ ಎಕಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾರ್, ತುಂ ಥಂಯ್ ಸಮಾ ದಿಸೊಂಕ್‌ಯೀ ದಿಸನಾತ್ಲೊಯ್. ಹಾಂವ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಿಕ್ಪಿ ಜಾಲ್ಲಿಂ ತರ್, ಆನಿ ತುಕಾ ಅಶೆಂ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ತರ್ ಮ್ಹಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತೆದ್ನಾಂಚ್ ಪಾಟಿಂ ದೀವ್ನ್ ಚಲ್ಯಾಂ ಹಾಸನ್ ಮ್ಹಣ್ತಿಂ!”

“ಮ್ಹಜಿ ಚೂಕ್ ಜಾಲಿ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ. ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಪಾತ್ಕಾಂಕ್ ಪ್ರಾಚಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆತಾಂ ಪಾಟಿಂ ದಿತಾಂ. ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?”

“ತುವೆಂ ಪಾಟಿಂ ದಿಲ್ಯಾರ್ ವಾ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಫರಕ್ ಪಡ್ತಾ? ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯ ಲಜೆನ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದಿತಾ? ತುವೆಂ ಪಾಟಿಂ ದಿಲಿ ತರ್, ಎಕಾ ವಾಟೆನ್ ತುಕಾಚ್ ಪಯ್ಲೆಂಚೆ ವರ್ನಿ ಚಡ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮೆಳ್ತಾ!”
“ತೆಂ ಕಶೆಂ?”

“ತುಕಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್‌ಚ್ ಆನಿಕೀ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಗೊತ್ತು ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಕಶೆಂ ಕಳ್ಚೆಂ? ತೆಂ ಎಕಾ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಕಾಜಾರಾಬರಿ. ನವ್ರೊ-ಹೊಕ್ಲೆ ವರ್ನಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ರೆಸ್ಪೆರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಚಡ್ ಮರ್ಯಾದ್. ರಂಗ್ ಮಾಂಚಿಯೆರ್ ತಾಂಚೊಚ್ ಚಡ್ ಸಂಭ್ರಮ್. ತಾಂಚಿಂಚ್ ಭಾಶಣಾಂ, ತಾಂಚಿಚ್ ಪಾಟ್ ಥಾಪುಡ್ಣಿ! ತ್ಯಾ ಬೆಂಗ್ಳುರ್‍ಚ್ಯಾ ‘ಸಂಸ’ ಉಗ್ತ್ಯಾ ರಂಗ್‌ಮಾಂಚಿಯೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯೆ ಬಸ್ಕೆಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ. ನಿಜಾಕೀ ತುಮ್ಕಾಂ ಲಜ್ ದಿಸೊಂಕ್ ಫಾವೊ. ತುಮ್ಚಿ ತಿ ಧನ್ಯತೆಚಿ body language, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತುಮ್ಕಾಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತೊ ಕೃತಜ್ಞತೆಚೊ ಹಾವ್‌ಭಾವ್, ತುಮ್ಕಾಂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಗತ್ತ್… ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ತುಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಖುಶೆನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಯ್… ಆಜ್ ಪಾಟಿಂ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?!’

“ತೆಂ ಪೂರಾ ಮಾನ್ತಾಂ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ. ತರೀ, ಲೆಫ್ಟ್, ರೈಟ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಾಟಿಂ ದಿತಾತ್. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಪರಿಚಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತೆಂ infant terrible ವಾ enfant terrible ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಪಳೆ ತೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಮುದ್ದು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ, ತಾಣೆಂ ಸಯ್ತ್ ಪಾಟಿಂ ದಿಲ್ಯಾ..”

“ತೆಂ ದೀಂವ್ದಿ, ತೆಂ ಆನಿಕೀ ಭುರ್ಗೆಂ. ತಾಚೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಆನಿಕೀ ಲಾಂಬ್ ಆಸಾ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಾಟಿಂ ದಿಂವ್ಚಿ, ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಿತ್ಲಿ ಸಲೀಸ್ ನ್ಹಯ್. ‘ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ’ ಮ್ಹಣೊನ್ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೆತ್ಲಿಯ್. ಪಾಟಿಂ ದಿತಾನಾ ತುವೆಂ ಏಕ್ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಶ್ಟಿ ಆಪಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ಇತ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರ್‌ಕಾರಾಂ ಹುಜಿರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ತಿತ್ಲೆಂ ಪೂರಾ ಕರುನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ up yours ಮ್ಹಣ್ಚೆತಿತ್ಲೆಂ ಧಯ್ರ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ತುಕಾ ತೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆನಾ. ತುಂ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಹುಶಾರ್, ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಜೀರೊ. ಪೋರ್ ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ತೆರ್ಸಾವೆಳಿಂ ವಾಂಜೆಲ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ತುಜೊ ತಾಳೊ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಹಾತ್‌ಯೀ ಕಾಂಪ್ತಾಲೊ!”

“ಹಾಸನ್ಚೆ ಪತ್ರ್‌ಕಾರ್ ಪೂರಾ ಮ್ಹಜೆ ಒಳ್ಕಿಚೆ, ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಬಾಳ್ತೆಲೆ…”

“ತುಜೆಕಡೆ ತರ್ಕ್ ಕರ್ನ್ ರಾವೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪುರ್ಸತ್ ನಾ. ತುಕಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಾಟಿಂ ದಿಂವ್ಚಿ ತರ್ ದೀ ಸಾಯ್ಬಾ. ಪುಣ್ ತುಕಾ ದಿಲ್ಲೆಂ ಶೊಲ್ ಮಾತ್ರ್ ನಾ, ಕಳ್ಳೆಂ?”

“ಶೊಲ್ ಕಾ’ಲೆಂ ಜಾಲೆಂ? ಹಾಂವೆಂ ತೆಂ ಆಪ್ಡುಂಕ್‌ಚ್ ನಾ!”

“ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಭಯ್ಣಿಚೆಂ ಧುವ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ತಾಪಾನ್ ಆಂಕುಡ್ತಾಲೆಂ. ತೆಂ ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ದಿಲೆಂ. ತುಂ ತೆಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೆಸಿಡಂಟಾಕ್ ಸಾಂಗ್. ತೊ ಬರೊ ಮನಿಸ್ ದಿಸ್ತಾ adjust ಕರ್ತಾಲೊ”.
“ಶೊಲ್ ತೊ adjust ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ತಾಣಿಂ ದಿಲ್ಲೆ ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್? ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಎಕೌಂಟಾಂತ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರೆ ನಾಂತ್ ಮೂ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ?!..”

(ಹೆಂ ಫಕತ್ ವಿನೋದಾಖಾತಿರ್. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚೆರ್, ಪಾಟಿಂ ದಿತೆಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಅಗೌರವ್ ನಾ. – ಲೇಖಕ್ )

ಜೆ. ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್

 [ ವೆಂಗ್ಯ್ ಚಿತ್ರಾಂ :  ಅಂತರ್ ಜಾಳಾ ಕುರ್ಪೆನ್. ಹಕ್ಕಾಂ : ಕಲಾಕಾರಾಂಚಿಂ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !