ಕವಿತೆನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಕೆಲಾಂ

ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಏಕ್ ಕವಿ ಕಸೊ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಖತ್ಕತ್ತಾ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂತ್ ಸಮಾಜೆ ಥಂಯ್ ತಾಚಿ ನಿಷ್ಠಾ ಕಿತ್ಲಿ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ ? ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಕವಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್. ಡಿ’ಕುನ್ಹಾನ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಾ ವಿ. ಪೈ ಕವಿತಾ ಕೃತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ ದಿಲ್ಲೆಂ ಉಲವ್ಪ್ ಏಕ್ ನಿದರ್ಶನ್.  ಹೆಂ ಉಲವ್ಪ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಸಂಭ್ರಮಾವೆಳಿಂ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೇಂದ್ರಾನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಡ್ತಿಲೆಂತ್ ಛಾಪ್ಲಾಂ.  ಕವಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂಚೆ ವಿಚಾರ್ ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ಶಿಂಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ  ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಪಾವಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆಶೆನ್, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಚ್ಯಾ ಪರ್ವಣ್ಗೆನ್ ಹೆಂ ಬರಪ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾಂವ್.  ಹೆಂ ಬರಪ್ ಏಕ್ ಭಾಷಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾನಾ ಏಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಪ್ರಬಂದ್ ಮ್ಹಣ್ ವಾಚ್ಲ್ಯಾರ್,  ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಂದರ್ಭಾಚ್ಯಾ ಕವಿಚ್ಯಾ ಮನಾತಿತೆಚೆಂ ದರ್ಶನ್ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾತಾ. ದೆಕುನ್ ಹೆಂ ಬರಪ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ್ ಠರ್ತಾ.

ಸಂಪಾದಕ್ 

ವೆದಿರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತಾಂಕ್ ಆನಿ ಹಾಂಗಾ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್ ಮ್ಹಜೆ ನಮಸ್ಕಾರ್ ಆನಿ  ಬರಿ ಸಾಂಜ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮಾಗ್ತಾಂ.

ವಿಮಲ ವಿ. ಪೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಕೃತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ’ಅಂಜುರಾಚೆಂ ಪಾನ್’ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ದಿಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಶ್ರೀ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈನ್ ಫೊನಾರ್ ಖಬರ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಆನಿ ಮನ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಭರೊನ್ ವೊಮ್ತೊಂಚೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ದೇಶಾಚ್ಯಾ ನಾಗರಿಂಕಾಚ್ಯಾ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂಚೆರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಅಕ್ರಮಣ್ ಆನಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಲ್ಲ್ಯಾಂ ವಿರೋಧ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಹಾನ್ ಸಾಹಿತಿಂನಿ ತಾಂಕಾಂ ಲಾಬ್ ಲ್ಲಿ  ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಾಟಿಂ ಒಪ್ಸುಂಚಿ ಖಬರ್ ಚ್ ಸರಾಗ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ಮತ್ ಅಸ್ವಸ್ಥ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಖತ್ಕತ್ಯಾ ವಾತಾವರಣಾಂ ಮಧೆಂಯ್ ಆಜ್ ಮ್ಹಜೆಂ ತನ್ ಆನಿ ಮನ್ ವಿಮಲಾ ವಿ. ಪೈ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಸಂತೊಸಾನ್ ಫುಲ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾಚಿಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಚ್ಯಾರ್ ಕಾರಣಾಂ ಅಶಿಂ ಆಸಾತ್:-

ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ, ಆಮ್ಚಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೊ ಪೋಸ್ ಕರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಪುತಾನ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಹೊ. ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಜಯ್ತ್ ಆನಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜೊಡ್ತಾನಾ ಆಮಿ ಆಮ್ಚಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಆನಿ ಖಾಶೆಲೆಂಪಣ್ ಕಶೆಂ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ವರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಸುಪುತ್ರಾನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಹೊ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಖಾಣ್ ಆನಿ ಶಿಕಪ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೊ ವ್ಹಡ್ ವಾಂಟೊ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ 10,000 ವರ್ನಿಂ ಚಡ್ ಶಾಳಾಂನಿ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ, ಎಕಾ ದಿಸಾಕ್ 14 ಲಾಖ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂಚೆಂ ಜೆವಣ್ ವಾಡ್ಚ್ಯಾ ‘ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆ’ ತಸಲ್ಯಾ ಯೋಜನಾಂಚೊ ಪ್ರೇರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಶ್ರೀ ಟಿ.ವಿ. ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪೈ ಹಾಣಿಂ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಹೊ. ತಾಂಕಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಗುಂಡಾಯೆ ಥಾವ್ನ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾಕ್ ದುಸ್ರೆಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾರಣ್ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ, ಕೊಂಕಣಿ ಬ್ರಾಂಡ್ಸ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ನಿರಂತರ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನ್ ಹಾಂಚೆಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯ್. ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣಯ್ ಹಾಂಕಾಂ ಪಳೆತಾನಾ, ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಸ್ಪೂರ್ತೆನ್ ಭರ್ಚ್ಯಾ  ಕವಿತೆಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಜೊಡ್ ಲ್ಲೊ ಸುಖಾಳ್ ಅನ್ಭೊಗ್ ಜಾತಾ. ತಾಂಕಾಂ ಆಜ್ ವರ್ತ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾಚೊ ಜಲ್ಮಾ ದೀಸ್ ಮಾಗ್ತಾಂ ಆನಿ ಲಾಂಬ್ ಆವ್ಕ್ ಬಳ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಮಾಗ್ತಾಂ. ತಾಂಕಾಂ, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಮುಖ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಕವಿ ಗುರು ಬಾಳಿಗಾಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಧನ್ಯವಾದ್.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾಚೆಂ ತಿಸ್ರೆಂ ಕಾರಣ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್. ಏಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಕವಿತೆಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾಂ. ’ಆಂಜುರಾಚೆಂ ಪಾನ್’ ಪುಸ್ತಕ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲಾಂ ಆನಿ ತಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮ್ಹಜೊ ಗುರು ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಮಾಂದ್ಚ್ಯಾ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಭಾರಿಚ್ ನಾಜುಕಾಯೆನ್ ಉತ್ತೀಮ್ ರಿತಿನ್ ಪರ್ಗಟ್ಲಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಚೊ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪಾಂವ್ಡೊ ಬಳ್ವಂತ್ ಕರ್ಚೊ, ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಉಬಾರ್ಚೊ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಕ್ ತಶೆಂ ಕವಿಂಕ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಭಾಶೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್/ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೆ ತಸಲೊ ಮಾನ್ ಮೆಳಶೆಂ ಕರ್ಚೊ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಶೆವೊಟ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ ಲ್ಲಿ ಹಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ್ ಹ್ಯಾ ಶೆವೊಟಾ ತೆವ್ಶಿಂ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾಂ. ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ತುಕಾ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಗುಂಡಾಯೆ ಥಾವ್ನ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ. ಟ್ರಸ್ಟಿ ಎವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ವಿಲ್ಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್, ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಆನಿ ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳ್ ಹಾಂಚೆಸಂಗಿಂ ಕವಿತೆಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ದಾಧೊಸ್ಕಾಯ್ ಭೊಗ್ತಾ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾಕ್ ಚೊವ್ತೆಂ ಪ್ರಮುಕ್ ಕಾರಣ್ ಆಸಾ; ಏಕ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಸಮಾಜೆಚೆರ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ಚೆ ಗೂಣ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾರ್ಕುನ್, ಒಳ್ಕೊನ್, ಮಾನುನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜತಾಂ ಆನಿ ಹೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವ್ಹರ್ತಿ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ದಿತಾ. ಹ್ಯಾ ವಗ್ತಾ, ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ದಿಸಾನಾತ್ಲ್ಲ್ಯೆ ಸಂಗ್ತಿಂಚಿಂ ಗುಂಡಾಯ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಅಂತರ್ಗಿನ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಜಿಣಿಯೆ ಅಂಶ್ ಕಾವ್ಯಾಂತ್ ರುಪಾಂತರ್ ಕರ್ಚೆಂ ದೆಣೆಂ ಫಾವೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಆರ್ಗಾಂ ದಿತಾಂ. ಹೆಂ ಕಾವ್ಯಾ ದೆಣೆಂ ಏಕ್ ಬೆಸಾಂವ್ ತರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾರ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್, ಕೊಣಾಯ್ಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಕಾಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ಧನ್ಯವಾದ್ ದಿತಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಿಣಿ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರೇರಣ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ಚೊ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾವಾಂ ಭಯ್ಣಿಂಚೊ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಸಂತೊಸಾಂತ್ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆನ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪತಿಣ್ ಶಾಂತಿ, ಪೂತ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಚೊ, 2004 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕವಿತಾ ಪುಸ್ತಕ್ ‘ವ್ಹಳೂ ವ್ಹಳೂ ವ್ಹಾಳ್ ವ್ಹಾಳ್ಯಾ’ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ಶ್ರೀ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಹಾಚೊ, ಉಪ್ರಾಂತ್ 2004 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ತಿಸ್ರೆಂ ಕವಿತಾ ಪುಸ್ತಕ್ ‘ಆಯೆರಾಚೊ ಬೂಕ್’ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ, ಕವಿತಾ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಂಪಾದಕಾಂಚೊ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕವಿತೆಂವಯ್ರ್ ವಿಶ್ಲೇಶಣ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ವಿಮರ್ಶಕಾಂಚೊ, ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಸಂತೊಸ್ ದೊಡ್ತೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ರಸಿಕಾಂಚೊ ಆನಿ ಹಾಂಗಾ ಹ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತುಮ್ಚೊ ಕಾಳ್ಜಾಂಥಾವ್ನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ತಾಂ. ‘ಅಂಜುರಾಚೆಂ ಪಾನ್ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತೆಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರೀಕ್ಷಕ್ ಮಂಡಳಿಕ್ ಹಾಂವ್ ಋಣಿ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ.

 ಏಕ್ ಸುಮಧುರ್ ಘಡಿಪುರಸ್ಕಾರ್ ವಿಜೇತ್ ಕವಿಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಯ್ತಾ ಕಿಟಾಳ್ ಸಂಪಾದಕ್

ಕವಿ ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಪೋಯೆಟಿಕ್ಸ್ ಪಂಗ್ಡಾಚೆ ಸಾಂದೆ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ವಿಜೇತ್ ಕವಿ ಸಾಂಗಾತಾ

ಕನ್ಸೆಪ್ಟಾ ಪೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಶಕುಂತಲಾ ಆರ್. ಕಿಣಿ ಜೊಡೆಂ ಕವಿಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಸಾಂಗಾತಾ 

 ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ವಿಜೇತ್ ಮೇಡಮ್ ಗ್ರೇಸ್ ಪಿಂಟೊ ಸಾಂಗಾತಾ ಕವಿಚೆಂ ಕುಟಮ್

ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತಿನಾತ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ವಿಮಲಾ ವಿ. ಪೈ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಕ್ ಲಾಬ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ಜಿರಂವ್ಕ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಲಾಗ್ಲೊ ಆನಿ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ವಾಚ್ಲೆಂ. ಜಿಣ್ಯೆ ಸಂಘರ್ಶಾಂತ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಪಣಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್ ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ದಿಸ್ಲೆಂ. ತುಮಿ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆ ಭೊಂವಾರಿಂ ಘಡ್ಚ್ಯಾ ಅಕ್ರಮ್ ಆನಿ ಹಲ್ಲ್ಯಾಂ ವಿರೋಧ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಆಸಾ. ಹಲ್ಲೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಯ್ರ್, ಹಲ್ಲೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಥ್ವೆಚೆರ್, ಅಕ್ರಮ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಂಚೆರ್. ಸಮಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಶಿರಾಂಶಿರಾಂನಿ ರಿಗೊನ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಸತ್ಯಾನಾಸ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂ ಭೃಶ್ಟಾಚಾರಾಚೆಂ ಮೂಳ್ ಆನಿ ಪಾಳ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಚ್ ಝಳ್ಕಾತಾ. ಜಿವಿತಾಕ್ ನೆಗಾರ್ ಕರ್ನ್ ಕರ್ಚೊ ಜಿವ್ಘಾತ್, ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಶೋಷಣ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ಅನಿಶ್ಟಾ ವಿರೋಧ್ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಹಾಂವೆಂ ಬೊಬಾಟ್ ಘಾಲ್ಯಾ. ಚಿಲ್ಲರ್ ಕಾರಾಣಾಂ ಪಾಸುನ್ ಕ್ರೋಧಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾಕ್ ಲಾಸೊನ್ ಸೊಡ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಸ್ವಭಾವಾಚೆರ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ. ಕಾನೂನಾಂಕ್ ಭಿಯೆನಾಸ್ತಾಂ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಜುಲುಮ್ ಆನಿ ದೆಸ್ವಾಟ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮೊಬ್ ಕಲ್ಚರಾಚೆರ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಾಂಟಾಳೊ ಉಚಾರ್ಲಾ. ಕಾವ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಕೆಲಾಂ.

ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಕವಿತಾ ವಾಚುನ್ ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ “ತುಜಿ ಕವಿತಾ ಅಸಹಾಯಕಾಂಚೊ ತಾಳೊ ಜಾಲ್ಯಾ”. ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್ಚೆಂ – ಅಸಹಾಯಕ್ ಕೋಣ್? ಮನ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಥ್ವೆಚ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಂತ್ ಆಮಿ ಜಿಯೆತಾಂವ್. ಹಿ ಪೃಥ್ವಿ ಕಶಿ ಅಸಹಾಯಕ್ ಜಾತಾ? ಜಿ ಸ್ತ್ರೀ ರಚ್ನಾರಾಚೆಂ ರಚ್ನೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮುಖಾರ್ಸುನ್ ವರ್ತಾ ಆನಿ ಜಿವಿತಾಚಿ ಕಠಿಣ್ ದೂಕ್ ಗುಪಿತ್ ಸೊಸ್ತಾ, ತಿ ಕಶಿ ಅಸಹಾಯಕ್ ಜಾತಾ? ಜಿಂ ಕಾಮೆಲಿಂ ಜಿಣಿಯೆ ಝುಜ್ ಝುಜ್ತಾತ್ ಆನಿ ಭುಕ್ ಥಾಂಬಂವ್ಕ್ ದೀಸ್ ರಾತ್ ಘೊಳ್ತಾತ್ ತಿಂ ಕಶಿಂ ಅಸಹಾಯಕ್ ಜಾತಾತ್? ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ- ಅಸಹಾಯಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ತೆ, ಪಕೃತೆಚೊ ಶಿರೊ ಕಾತ್ರುನ್ ಭಾಂಗ್ರಾ ಗೊಬ್ಳ್ಯಾಂನಿ ತಿಚೆ ರಗತ್ ಘೊಟ್ತಾತ್ ತೆ. ಪಾತ್ಕಾಂ ಧುಲ್ಲ್ಯಾ ದೃವ್ಯಾಕ್ ಲೋಕ್-ಕಲ್ಯಾಣಾಚೆಂ ಲೆಬಲ್ ಚಿಡ್ಕಾವ್ನ್ ದೆವಾಳಾಂಕ್, ಶಾಳಾಂಕ್, ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಧುನ್ ವೆತಾತ್ ತೆ. ಆಸಹಾಯಕ್ ಆಮ್ಚಿ ಸಮಾಜ್ ಜಿ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಧರ್ಮ್ ಆನಿ ಸಂಪ್ರಾದಾಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಗೊರಾ ಭಿತರ್ ಪಿಛಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾ ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆರ್ ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರ್ ಘಡ್ತಾನಾ ತಿಚೆರ್ ಚ್  ಬೋಟ್ ಜೊಕ್ತಾ. ಅಸಹಾಯಕ್ ಆಮ್ಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ತಿ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಆನಿ ಮೂಳ್ ಭೂತ್ ಹಕ್ಕಾಂಕ್ ರಾಕೊಂಕ್ ಸಲ್ವಲ್ಯಾ ಆನಿ ಗಾಂವಾಂ ಗಾಂವಾಂನಿ ಮೊಬ್ ಕಲ್ಚರಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಕನಿಷ್ಟ್ ಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ಲಿ ಗೌಹಾಟಿ ಶೆರಾಂತ್ಲಿ ಚಲಿ “ಉಜ್ವಾಡ್ ದಾಕಂವ್ಚಿ ವಾತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಜಿಯೆಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ಜಿಯೆತೆಲಿಂ ವಾಯ್ಟ್ ಭಸ್ಮುಂಚೆಂ ಆಗ್ಟೆಂ ಜಾವ್ನ್” ಮ್ಹಣ್ ನಿಚೆವ್ ಘೆತಾ ಆನಿ ಆನ್ಯೇಕ್ಲಿ ನಾಡಾಂತ್ಲಿ ಚಲಿ, ಘರ್ಚ್ಯಾಚ್  ಆಂಗ್ಣಾಕ್ ರಿಗ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಗಾಕ್ ಭಿಯೆವ್ನ್ ಧಾಂವಾನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಾಗ್ ರೇಪ್ ಕರಿನಾ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚ್ಯಾ ಫೊರಾರ್ ಅಂಜುರಾಚೆಂ ಪಾನ್ ರಗ್ತಾನ್ ಬುಡ್ಲಾಂ. 2006 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಹಾಂವ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ವಾರ್ ಯಾ ಫವ್ಜೆನ್ ಲೆಬನಾನಾಚ್ಯಾ ಖಾನಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಚೆರ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರ್ತಾನಾ ಥೊಡಿಶಿಂ ನೆಣ್ತಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ ಲ್ಲಿಂ.  ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾಚೆರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮನ್ ಕಠಿಣ್ ಅಸ್ವಸ್ಥ್ ಜಾತಾನಾ ‘ಅಂಜುರಾಚೆಂ ಪಾನ್’ ಕವಿತಾ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲಿ. ಬೈಬಲಾಂತ್ ಆದಾಂವ್ ಆನಿ ಎವೆಕ್ ಲಜ್ ಭೊಗ್ತಾನಾ ತಾಂಚೆಂ ವಿಣ್ಗೆಪಣ್ ಧಾಂಪುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಅಂಜುರಾಚೆಂ ಪಾನ್ ವಿಂಚ್ಲ್ಲೆಂ. ಆಜ್ ಹೆಣೆಂಯ್ ಮತಾಂದ್ಳೆ ಆಪ್ಲೆಂ ಆಣ್ವೆಪಣ್ ಆನಿ ವಿಣ್ಗೆಪಣ್ ಧಾಂಪುಂಕ್ ಧರ್ಮ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಂಚ್ತಾತ್ ಆನಿ ವಾಟಾಂ ವಾಟಾಂನಿ ಮನ್ಶಾಪಣಾಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರ್ನ್ ರಗತ್ ಶಿಂಪ್ಡಾಯ್ತಾತ್. silent majority ಕ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ವಯ್ಲೆಂ ರಗತ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ ರಂಗ್ ಜಾಲಾಂ. ತಿತ್ಲೆಂಯ್ ಮನ್ಶಾಪಣ್ ಸವಾಯೆಚೆಂ, ಸಸಾರಾಯೆಚೆಂ ಜಾಲಾಂ.

ಅಸಲ್ಯಾ ಅನಿಷ್ಟ್ ಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ತಸಲ್ಯಾ ಕವಿಂಕ್ ವ್ಹಡ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಸಾ. ರಗತ್ ವ್ಹಾಳ್ಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಸಗ್ಳೆಂ ಜಳ್ಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚ್ ಕವಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬರಯ್ತಾ? ಕವಿತೆಕ್ ಶಾಂತಿಚೆಂ ಹಾತೆರ್ ಕರ್ನ್ ಶಾಂತಿ ಕದ್ವಳಾಂವ್ಚ್ಯಾ ದಳ್ದಿರ್ ಸಕ್ತೆಂಚಿ ಒಳೊಕ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಪ್ರಗತೆಚಿ ವಾಟ್ ಚುಕಂವ್ಚ್ಯಾ, ಘಾತಕ್ ಪ್ರವೃತ್ತೆಂ ವಿರೋಧ್ ಕವಿತೆನ್ ಝುಜೊಂಕ್ ಆಸಾ. ವೆವೆಗ್ಳೆ ಧರ್ಮ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತೆ ಮಧ್ಲಿ ಸಾಮ್ಯತಾ ಗಾಜವ್ನ್, ಅಥಿರ್, ಅಶೀರ್ ಆನಿ ದ್ವೇಶಾಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್ನ್ ಸಮ್ಜಣೆಚೊ ಸಾಂಕೊವ್ ಬಾಂದ್ಚೊ ಭರ್ವಸೊ ಆನಿ ಎಕ್ವಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕವಿಂಕ್ ಆಸಾ. ವಿಮಲಾ ವಿ. ಪೈ ಪುರಸ್ಕಾರಾಚೊ ಶೆಲೊ ಮ್ಹಜೆರ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಜವಾಬ್ದಾರೆಚೊ ಹಾರ್ ಭಾರ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಘಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ತೊ ಹಾಂವ್ ಗಂಭೀರ್ಪಣಿಂ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ತಾಂ.

ಜಿಣಿಯೆಚೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ಜಿರವ್ನ್, ನವೊಚ್ ಅನ್ಭೊಗ್ ರಚುನ್, ಮನಾ ಗರ್ಭಾಂತ್ ವ್ಹಾವೊವ್ನ್, ಕಾವ್ಯಾರುಪಾರ್ ಭುಂಯ್ ಘಾಲ್ಚಿ ಏಕ್ ಸುಖಾಳ್ ಘಡಿ! ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಸುಕ್ಷಿಮಾಯೆನ್ ಜಾಗವ್ನ್, ತಾಂಚೆ ಮನ್ ಉಸವ್ನ್, ಚಿಂತ್ನಾ ಚಾಳ್ವವ್ನ್ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ತಿರ್ಲಾ ಥಂಯ್ ಪಾವಂವ್ಚೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕವಿತೆಚೊ ಜೆರಾಲ್ ಶೆವೊಟ್. ಕಾವ್ಯೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಜಿಣಿಯೆಚೊ ಏಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ವಾಂಟೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಆಶೆತಾಂ. ಹಿ ಮ್ಹಜಿ ಅಶಾ ಕವಿತೆನ್ ವಾಂಟ್ಚ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಆಮ್ಚಿಂ ಸಂವೇದನಾಂ ಸದಾಂ ಜಾಗಿಂ ದವರ್ನ್ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ರೂಪಿತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಚ್ಯೆ ತಾಂಕಿ ಖಾತಿರ್, ಮನ್ಶಾಪಣಾಚ್ಯೆ ಸೊದ್ನೆಕ್ ಕವಿತೆನ್ ಫಾಂಕಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಿರ್ಣಾಂ ಖಾತಿರ್, ತಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಗ್ತಿಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವರ್ತ್ಯಾ ಸತಾಂ ಖಾತಿರ್, ಸಬ್ದಾಂ ಸಬ್ದಾಂನಿ ಆಟಾಪ್ಚ್ಯಾ ಮೊಟ್ಯಾ ಆನಿ ಗೂಂಡ್ ವಿಚಾರಾಂ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳ್ ಮತಿಂತ್ ಘೊಂಟೆರ್ ಬಾಂದುನ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಜಾಗೆಂ ಕರ್ಚ್ಯಾ ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಂ ಖಾತಿರ್.

ತುಜೊ ಮ್ಹಜೊ ರಸ್ತೊ ಪೆಟಂವ್ಕ್
ಏಕ್ ಖಾಂಬೊ ಖಂಯ್ ಪಾವ್ತಾ?
ಸಂಬಂಧಾಚ್ಯಾ ಸರಿಯೆಂನಿ 
ಸಗ್ಳೊ ಗಾಂವ್ ಚ್ ಪರ್ಜಳ್ತಾ

ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಕವಿತಾ ವಾಚುನ್, ಮ್ಹಜೆ ಸಂಗಿ ಸಂಬಂಧ್ ಜೊಡುನ್, ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಪರ್ಜಳ್ ಫಾಂಕಂವ್ಚೆ ಖಾಂಬೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ರಸಿಕಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮನಪೂರ್ವಕಿಂ ಪ್ರಣಾಮ್ ಆರ್ಪಿತಾಂ.

► ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್. ಡಿಕುನ್ಹಾ

ತಸ್ವಿರ‍್ಯೊ : ರೋನ್ಸ್  ಬಂಟ್ವಾಳ್, ಮುಂಬಯ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !