Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಜರ್ ಹಾಂವ್ … ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ : 1

JHST 2JHST 2 e1512385794620ಟೈಂಯ್…..ಟಂಯ್…….ಟಂಯ್…..

ಲೊಂಕ್ಡಾ ಸರಳ್ ಧರ್ನಿಕ್ ಮಾರ್ನ್ ಉಟೊಂವ್ಚೊ ಆವಾಜ್! ತಶೆಂಚ್ಚ್…

ಕಾನಾಂಕ್ ಮಾರ್ನ್ ಹಾಲಂವ್ಚಾ ತ್ಯಾ ಸರಳಾಂ ಆವಾಜಾ ಬರಾಬರ್, ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ….ಮತಿಕ್ ವಿರಾರ್ ಕರ್ಚೊ ಆನ್ಯೇಕ್ ಆವಾಜ್….

ಧರ್ನಿಕ್ ಬುಟ್ಸಾ ಪಾಂಯ್ ಝರೊನ್ ವೋಡ್ನ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಮೆಟಾಂಚೊ… ‘ಝರ್ರ್…ಝರ್ರ್ …ಝರ್ರ್ ’….ಆವಾಜ್!

ಹೆ ದೊನೀ ಆವಾಜ್ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಪ್ರಥ್ವೆಕ್ ಜಾಗೊಂವ್ಚಾ ವೆಳಾ…..ಫಾಂತ್ಯಾಚಿಂ ಸುರ್ಯಾ ಕಿರ್ಣಾಂ ಧರ್ನಿಕ್ ಉಮೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಆನಿಕೀ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಉರ್ ಲ್ಲೊ.

ಆನಿ ತ್ಯಾ ಮಂದ್ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ …..ಶಹರಾಚಾ ಫಮಾದ್ ‘ಕಾರ್ಲೋಸ್ ’ ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾಚಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ರಾಜ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್, ಹೊ ಆವಾಜ್ ಉಟೊನ್ ಆಸ್ತಾಂ…..

ಎಕಾಎಕಿ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಉಟ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾಂನಿ ಘೊಂಕ್ಚ್ಯಾ ಭೀಕರ್ ‘ಬೌ…ಬೌ ’ ಬೊಬೆಕ್, ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಿಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಪರಿಸರ್ ಜಾಗೆಂ ಜಾಲೆಂ.

ತ್ಯಾವೆಳಾ ಥಂಯ್ಸರ್ಚಾ ರಾಜ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ …..

ಏಕ್ ಮನ್ಶಾ ಸಾವ್ಳಿ….ಧರ್ಣಿಕ್ ಸರಳ್ ಮಾರ್ನ್ ಉಟಂವ್ಚಾ ಲೊಂಕ್ಡಾ ಆವಾಜಾ ಬರಾಬರ್, ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಪಾಂಯ್ ವೊಡಿತ್ತ್, ಆಪ್ಲಿಂ ಹಳ್ತಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ !

ತ್ಯಾ ವೆಳಾ, ತಿ ವೆಕ್ತಿ …..ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಲ್ವಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೊ ಕಾಳ್ಚಾ ಘಾಯ್ ಜಿವೊ ಕರುನ್…. ತಶೆಂಚ್ಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಸ್ಕಾರಾಕ್ ಎಸಿಡ್ ಉಸ್ಳಾವ್ನ್, ಮುಸ್ಕರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಹುಲ್ಪಾಲ್ಲ್ಯಾ ಘಾಯಾಂನಿ ವಿದ್ರೂಪ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಘಡಿತ್, ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಹಾಡುನ್ ….ಧೆಧೆಸ್ಪರಿತ್ ದುಖಾಚಾ ಭಾವೋದ್ವೇಗಾಂತ್ ಬುಡೊನ್ …

‘ಕ್ಲೋಡಿಯಾ …..ಮೊಗಾಚ್ಯಾ’….

ಗಾಯಾನ್, ಗಾವುನ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಚಲಾತ್ತ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ. ಕೊಣಾಚಿಚ್ಚ್ ಪಾರ್ವಾ ನಾಸ್ತಾಂ, ಆಪ್ಲಿಂ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾ ಉಸ್ಕಾವ್ನ್ ಭಾವೋದ್ವೇಗಾನ್ ಭರೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಸಲ್ವಣೆಚಾ ದುಖಾಂತ್ ಮಿಸ್ಳೊನ್, ಗಾವುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಹೆಂ ತಾಚೆಂ ಗಾಯಾನ್ …..

‘ಕ್ಲೋಡಿಯಾ…ಮೊಗಾಚ್ಯಾ….’

ವಿದ್ರೂಪ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮುಸ್ಕರಾ ಮದ್ಲ್ಯಾ ವಿಕಾರ್ ವೊಂಟಾನಿ ಉಸ್ಳೊನ್, ಭಂವ್ತಿಚಾ ಮೌನ್ ಪರಿಸರಾಕ್ ಜಾಗೊವ್ನ್ ….. ‘ಕಾರ್ಲೋಸ್ ’ ಬಂಗ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾರುನ್ ಆಸ್ತಾಂ…

ಕಾರ್ಲೊಸ್ ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾಂತ್…..

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೋವ್ ಗಜ್ಡೆರ್ ಫಾಂತ್ಯಾಚಾ ನಿದೆರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ…. ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಾ ಕಾನಾಕ್ ಆಪ್ಟೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ತವಳ್ ತಾಕಾ ಖೊಟಾವ್ನ್ ಜಾಗಯ್ಲೆಲೆ ಪರಿಂ ಜಾವ್ನ್, ತೆಂ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲೆಂ!

ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಡ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್0ಚ್ಚ್ ತಾಚಿ , ಆಕಾಂತೆಚಿ ದೀಶ್ಟ್, ಜಗ್ಲಾಣ್ಯಾಪರಿಂ ದೆಗೆಲ್ಯಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಬದ್ಲಾಲಿ. ಥಂಯ್ಸರ್…..

ತಾಚೊ ಪತಿ…. ಕ್ಲೈವ್….ಕ್ಲೈವ್ ಕಾರ್ಲೊಸ್….. ಘಾಢ್ ನಿದೆರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ.

ಆತಾಂ ಸಟ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ತೆಂ ಉಟೊನ್ ಬಸ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ, ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಆಯ್ಕೊಂಚೆಂ ತೆಂ ಗಾಯಾನ್ ತಶೆಂ ತೊ ಸರಳಾ ಆವಾಜ್, ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಕಠಿಣ್ ವಿರಾರ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ತಾಂ….ತೆಂ ವೆವೆಗ್ಗಿಂ ಆಪ್ಲಿ ನೈಟಿ ಆನಿ ಮಾತ್ಯಾಚೆ ಮುದ್ಯಾಳೆ ಕೇಸ್ ಸಾರ್ಕೆ ಕರುನ್, ಖಿಣಾನ್ ತೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವಾಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಆನಿಂ ಪರತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಪ್ಲಿ ದುಬಾವಿ ನದರ್ ಕ್ಲೈವಾಚೆರ್ ಘಾಲುನ್, ತೊ ನಿದೆರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ಖಾತ್ರಿ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್…. ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಪೆಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಠಿಣ್ ಘೊಂಕ್ಚ್ಯಾ ಗಲಾಟ್ಯಾ ಬರಾಬರ್, ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ತೆಂ….

‘ಕ್ಲೋಡಿಯಾ….’ ಗಾಯಾನ್ , ಬಂಗ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ರಿಗೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಜನೆಲಾ ಸರ್ಶಿಂ, ಅಮ್ಸರಿಂ ಮೆಟಾಂ ತೆಂ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲೆಂ,

ಜನೆಲಾ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ ಲ್ಲೆಂಚ್ಚ್, ಮತಿಂತ್ಲ್ಯಾ ದೊಡ್ತ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ …. ವೆವೆಗ್ಗಿಂ ತೆಂ ಜನೆಲಾಂಚಿ ಆರ್ಶ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾಂ, ಜಾಗ್ರೂತ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಆವಾಜಾವಿಣೆಂ ಧಾಂಪಿಲಾಗ್ಲೆಂ.

ತಾಚೊ ಪ್ರಥಮ್ ಇರಾದೊ…. ‘ಆಪ್ಲೊ ಪತಿ ಉಟಾತ್ !’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಿರಾಂತೆಚೊ ತರ್, ದುಸ್ರೊ….. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚೊ ಮೊಗಾ ಘಾಯ್ ಜಿವೊ ಜಾಂವ್ಚೊ ತೊ ಆಡಾಂವ್ಚೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ!

ನೀಜ್ ತರ್, ಹ್ಯಾ ರಿಸ್ಕೆ ವೆಳಾ, ತಾಕಾ ತೆಂ, ರಸ್ತ್ಯಾ ವಯ್ಲೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾಕಾ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ. ತರೀ….ಜನೆಲಾಚಿಂ ತಿಂ ಆರ್ಶ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾಂ ಧಾಂಪ್ತಾಸ್ತಾಂ, ನಾಕಾ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ, ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ರಿತಿರ್ ತಾಚಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಚಿ ಆತುರಾಯೆ ದೀಷ್ಠ್, ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಪಡ್ಲಿಚ್ಚ್. ಆನಿ ಥಂಯ್ಸರ್….

ರಸ್ತ್ಯಾರ್….. ಎಕಾ ದೊಳ್ಯಾಚೊ ತೊ ವಿದ್ರೂಪಿ …..ಹರ್ಶೆಂಚೆಪರಿಂ ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಮಂಕಿ ಕ್ಯಾಪ್, ಆಂಗಾರ್ ಕಡಕ್ಕ್ ಇಸ್ತ್ರಿಚೆಂ ನಿಳ್ಶೆಂ ಫುಲ್ ಶರ್ಟ್ ಆನಿಂ ಕಾಳೆಂ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ನ್ಹೆಸುನ್…..

‘ಕ್ಲೋಡಿಯಾ…’ ಗಾಯಾನಾ ಸಂಗಿ, ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ಸರಳ್ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಮಾರುನ್, ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಬುಟ್ಸಾ ಪಾಂಯ್ ವೊಡಿತ್ತ್, ಸವ್ಕಾಸ್ ಚಲಾತ್ತ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ.

ಮತ್ ಉಮಾಳ್ಯಾಂನಿ ಚಾಳಾವ್ನ್, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸತಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಹೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಪಳೆತಾಂ ಪಳೆತಾಂ, ಘಡ್ಯೆನ್ ತೆಂ ಜನೆಲಾ ಆಡೊಸಾಕ್ ಲಿಪ್ಲೆಂ. ತರೀ ಕಸಲ್ಲ್ಯಾಗೀ ಎಕಾ ವೊಡ್ಣೆನ್, ತೆಂ ಏಕ್ ಘಡಿ ತಶೆಂಚ್ಚ್ ಉಬೆಂ ಜಾವುನ್, ಥಂಯ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ … ಮಂಕಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಘಾಲುನ್, ಪಾಂಯ್ ವೊಡಿತ್ತ್, ಗಾವುನ್ ವೆಚ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಕ್, ಪಳೆತ್ತ್ ರಾವ್ಲೆಂ! ತವಳ್ …..

ಎಕಾಎಕಿ ತೊ ಸರಳಾ ಆವಾಜ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಮಾರ್ಲೆಲೆಪರಿಂ ಜಾವ್ನ್, ತಾಚೊ ತೊ ಕಾಳ್ಜಾ ಘಾಯ್ ಜಿವೊ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾ…. ತ್ಯಾ ಎಕಾ ದಿಸಾ….ತ್ಯಾ ವಿದ್ರೂಪಿನ್, ತಾಕಾ ಧಮ್ಕಿ ದೀವ್ನ್ ಉಚಾರ್ಲೆಲಿಂ, ತಿಂ ಕರ್ಕಶ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಯ್ಲ್ ಉತ್ರಾಂ, ತಾಕಾ ಸಟ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಆನಿ ಹಾಚ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ತೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಭಿರಾಂತೆಚೊ ದಾಗ್ ದಿತೇ ಆಸ್ತಾನಾ…..

ಹಾಚ್ಯಾ ಕುಡಿಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಾರೀಕ್ ಶಿರ್ಶಿರೊ ಧಾಂವಾಶೆಂಯೀ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ!

ತ್ಯಾ ಎಕಾ ದಿಸಾ…..ಅಸಲ್ಯಾಚ್ಚ್ ಎಕಾ ಫಾಂತ್ಯಾ ವೆಳಾ…..

ಎಕಾ ದೊಳ್ಯಾಚೊ ಹೊ ವಿದ್ರೂಪಿ …. ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಅಸೊಚ್ಚ್ ಪಾಂಯ್ ಝರೊನ್ ಲೊಂಕ್ಡಾ ಸರಳ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಮಾರುನ್ ಚಲಾತ್ತ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ತಾಕಾ ದೆಕ್ತಾನಾ…ತಶೆಂಚ್ಚ್ ಆಜ್ ಆತಾಂ ತಾಕಾ ದೆಕ್ತಾನಾ… ತವಳ್ ಆನಿ ಆತಾಂ, ಏಕ್ ಚ್ಚ್ ಏಕ್ ಫರಕ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ಕೀ….

ತವಳ್ ತೊ ಸಗ್ಳೊಚ್ಚ್ ಮೆಳ್ಯಾ ವಸ್ತುರಾಂನಿ ಮ್ಹೆಳೊ ಆಸೊನ್, ಪಾಂಯಾಕ್ ಬೋವ್ ಪರ್ನ್ಯೊ ವ್ಹಾಣೊ ಘಾಲುನ್ ಚಲಾತ್ತ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ.

ಪೂಣ್ ಆತಾಂ… ಕುಡಿನ್ ನಿತಳ್ ನಿರ್ಮಳ್ ಆಸೊನ್, ಆಂಗಾರ್ ಇಸ್ತ್ರಿಚಿ ನಿತಳ್ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಆನಿ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಮೊಲಾಚೆ ಬರೆ ‘ಶೂ’ ಆಸ್ ಲ್ಲೆ.

ತರೀ ….ತಾಚೆಂ ಮುಸ್ಕರ್ ಮಾತ್ರ್ ತವಳ್ ಯೀ ಆತಾಂಯೀ …..ಹುಲ್ಪಾಲ್ಲ್ಯಾ ಘಾಯಾಂ ಖತಾಂನಿಂ ಭರೊನ್, ಎಕಾ ದೊಳ್ಯಾಚೊ ತೊ ವಿಕಾರ್ ವಿದ್ರೂಪಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಕುಡಿಚಾ ನೆಸ್ಪಾಂತ್, ನಿತಳ್ ಶ್ರೀಮಂತ್ ಬದ್ಲಾಪ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್…..

ತಾಚಿ ತಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಯ್ಲ್ ಭೆಶ್ಟಾವ್ಣಿ… ‘ ಜರ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ !’.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಎಕಾ ದಿಸಾ….. ಅಶೆಂಚ್ ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಬಂಗ್ಲ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಸರಳಾ ಆವಾಜಾ ಬರಾಬರ್ ತೊ ಚಲಾತ್ತ್ ಆಸ್ತಾಂ…..ತಾಚೊ ತೊ ಸರಳಾಂ ಆವಾಜ್, ತಶೆಂ ಪಾಂಯ್ ವೋಡ್ನ್ ಚಲ್ಚೊ ಝರ್ರ್…ಧರ್ರ್…ಝರ್ರ್ …ಆವಾಜ್….

ಎಕಾಎಕಿ ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಬಂಗ್ಲ್ಯಾಚಾ ಮೆಟಾಂಚೆರ್, ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ! ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ಚ್ ಘಡ್ಯೆ…

ತೊ ಮ್ಹೆಳೊ ವಿದ್ರೂಪಿ ….. ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಶ್ ಜಾಲೊ!

ಆತಾಂ ಆಪುಣ್ ಚಿಂತಿನಾತ್ಲೆಲೆ ಘಡ್ಯೆ, ಮ್ಹೆಳ್ಯಾ ವಸ್ತುರಾಂನಿಂ ಘಾಣುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವಿದ್ರೂಪಿಕ್, ಅಚಾನಕ್, ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಬಂಗ್ಲ್ಯಾಚಾ ಹುಂಬ್ರಾರ್ ಪಳೆವ್ನ್…

ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್….ಕುಡಿರ್ ಹಜಾರ್ ಸುವಿಯೊ ತೊಪ್ಲೆಲೆಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ. ಆನಿ ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂಚ್ಚ್ ಧೆಧೆಸ್ಪೊರಾನ್ ಚಡ್ಪಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ! ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ….

‘ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ….ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ?!’…ಮ್ಹಳ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಿಜ್ ಥರ್ಥರಾಂವ್ಚಾ ಭಾಂದ್ಪಾಸಿ ವಿರಾರಾಯೆಚಾ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ, ಆಪುಣ್ ಉಬಿ ಆಸ್ಚಿ ಧರ್ಣ್ ಕೊಸ್ಳುನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾನಾ, ತೆಂ ಬಾರೀಕ್ ಶೆಂ ಕಾಂಪೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ!

ತರೀ…. ‘ಅಶೆಂ ಭಿರಾಂತೆನ್ ವೇಳ್ ವಾಯ್ಟ್ ಕೆಲೊ ತರ್, ಅಪಾಯ್ ಖಂಡಿತ್ ’… ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಚಾ ಜಾಗೊವ್ಣೆ ಚಿಂತ್ಪಾನ್, ಖಿಣಾನ್ ತೆಂ ಚುರುಕ್ ಜಾಲೆಂ. ಆನಿ ದರ್ವಡಿಂ ಮೆಟಾಂನಿ, ತೆಂ ಬಂಗ್ಲ್ಯಾಚಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಾರ್ವಾಟ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಧಾಂವಾಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ಸೆಕುಂದಾನಿಂ ದಾರ್ವಾಟ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಪಾವ್ ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ, ಹೆರಾಂಚೆ ದೊಳೆ ಚುಕೊವ್ನ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿ ಕ್ಲೈವ್ ಕಾರ್ಲೋಸಾಚಾ ಗಮನಾ ಥಾವ್ನ್ ಲಿಪೊನ್…

ಬಾಗ್ಲಾ ಆಡೊಸಾರ್ ತೆಂ ತಾಕಾ ಎಕ್ಸುರೆಂ ಮುಖಾಮುಖಿ ಭೆಟ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾ …..

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚೆಂ ಲೇಖ್ ಘಾಲುನ್, ಉಬೊ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವಿದ್ರೂಪ್ಯಾನ್ ಘಳಾಯ್ ಕೆಲಿನಾ. ಖಿಣಾನ್ ತಾಣೆ, ಹಾಚ್ಯಾ ಪತಿಚಾ ತಿಳುವಳ್ಕೆಕ್ ನಾತ್ಲೆಲಿ ತಶೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಗುಮನಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಜಾಲ್ಲಿ, ಹಾಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ಮುಕಾರ್ ಮುಕಾರ್ ಉಸ್ತುನ್ ….

ಹಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚೆಂ ನಿಘೂಢ್ ಖತ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹುಲ್ಪಾಲ್ಯಾ ಘಾಯಾಂನಿಂ ವಿದ್ರೂಪ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೊಂಟಾಂನಿ ಉಚಾರುನ್, ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ!.

ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್…ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಕಾರ್ ಕಾಳ್ಜಾಚಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ – ಮೇಯ್ಲ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಹಾಕಾ ಭೆಶ್ಟಾವ್ನ್, ತಾಣೆಂ ಉಚಾರ್ಲೆಂ ……

“ ಜರ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ …..!”

ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಯ್ಲಾಚೆಂ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ …..ತಾಚೆಂ ವಿದ್ರೂಪ್ ರೂಪ್ ತಶೆಂ ಅಸಹಾಯಕತಾ ಬದ್ಲಾಲಿ ನಾ ತರೀ….ತಾಚಿ ಜಿವಿತಾ ರೀತ್ ಬದ್ಲಾಲಿ!

ಮ್ಹೆಳ್ಯಾ ನೆಸ್ಣಾರ್ ಮ್ಹೆಳೊ ಆಸ್ಲೊಲೊ ತೊ…ನಿತಳ್ ಇಸ್ತ್ರೆ ವಸ್ತುರಾರ್ ದವ್ಲತೆಚೊ ಜಾಲೊ!! ಖಾಣಾಕ್ ಭಿಕ್ ಮಾಗ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಕ್ ಪಾವ್ಲೊಲೊ ತೊ…ಆತಾಂ ದುಡು ಯೆಟುನ್ ಖಾಣ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ನೀಜ್ ತರ್, ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್, ಜಿವಿತಾಂತ್ ಸಗ್ಳೊಚ್ಚ್ ಸಲ್ವೊನ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಸಮಾ ಜಾಲ್ಲೊ ತೊ, ಯೋಗ್ಯ್ ಮಾನವೀಯ್ ಜಿಣಿಂ ಜಿಯೆಂವ್ಚಾ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಎಕಾ ಆಶೆನ್…..

‘ ಜರ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್…!’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಯ್ಲ್ ಭೆಶ್ಟಾವ್ಣಿ, ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೆರ್ ಥಾಪಿನಾಸ್ತಾಂ, ತಾಕಾ ದುಸ್ರೊ ಉಪಾವ್ ನಾತ್ ಲ್ಲೊ.!

♥ ♥ ♥

ಆನಿ ತೊ, ಎಕಾ ದೊಳ್ಯಾಚೊ…..ಮುಸ್ಕರ್ ಹುಲ್ಪಾಲ್ಲೊ….ವಿದ್ರೂಪಿ… ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ…..

ರಿಶಭ್…ರಿಶಭ್ ರೋಯ್ !

ಆನಿ ಆಜ್ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಬಂಗ್ಲ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್….

‘ಕ್ಲೋಡಿಯಾ…’ ಗಾಯಾನಾ ಸಂಗಿಂ , ಸರಳ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಮಾರುನ್ ಹಳ್ತಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಘಾಲುನ್ ಆಸ್ಚೊ ತೊ….ರಿಶಬ್…ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಲಾಂಬ್ ಧೀಗ್ ಸುಪುಶ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸೊನ್, ಕೊಲೆಜಿಂತ್ಲೊ ಫಾಮಾದ್ ಹೀರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ!

ಕ್ರಿಕೆಟ್ …ಸ್ಪೊರ್ಟ್ಸ್…ಸಂಗೀತ್ …..ಗಾಯಾನ್ …..ನಟನ್ … ಅಶೆಂ ತರ್ನ್ಯಾ ಜನಾಂಗಾಚಾ ಉತ್ಸಾಭರಿತ್ ಥಳಾಂನಿ ಮಿಸ್ಳೊನ್, ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ತೊ ಫಾಮಾದ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಸಬಾರ್ ಚಲಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಅಬಿಮಾನಾಚೊ ರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್, ತೊ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂನಿ ರಾಜ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ.

ಆನಿ ತೆಂ ….ಕ್ಲೋಡಿಯಾ …..ಶ್ರೀಮಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲೆಂ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಸುಂದರ್ ಚಲಿ.

ತೆಂಯೀ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ತ್ರೋಬಾಲ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸೊನ್, ಕೊಲೆಜಿಚೆಂ ಫಾಮಾದ್ ನಟಿ ಜಾವ್ನ್, ಕೊಲೆಜ್ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಂಚೆ ಮೊಗಾಳ್ ಫಾಮಾದ್ ಚಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ. ಉಡ್ತ್ಯಾ ಸ್ವಭಾವಾಚೆಂ ತೆಂ, ಬೋವ್ ಸುಂದರ್ ತಶೆಂ ಧೈರಾಧಿಕ್ ಸಾಹಸಿ ಸ್ವಭಾವಾಚೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸೊನ್, ಎಕಾ ಥರಾಚೆಂ ಚಲ್ಯಾಂ ಸ್ವಭಾವಾಚೆಂ, ಬೋವ್ ಚುರುಕ್ ಉತ್ಸಾಹಿ ಚಲಿ.

ಹ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ಸ್ವಭಾವಾಕ್ ಲಾಗೊನ್0ಚ್, ರಿಶಭ್…. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಬಾರ್ ಚಲಿಯೊ ಜಾಳ್ ಘಾಲುನ್ ಆಸ್ತಾಂ, ತೊ ಮಾತ್ರ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಾ ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗ್ ಲ್ಲೊ.

ಆನಿ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್ ಯಿ ತಶೆಂಚ್ಚ್…. ತಾಕಾಯೀ ರಿಶಭಾಚೆರ್ ಎಕಾ ಥರಾಚೊ ವಿಚಿತ್ರ್ ಆಕರ್ಶಕ್ ಮನೋಬಾವ್. ತಾಚೆಂ ಸುಂದರ್ ವೆಕ್ತಿತ್ವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಕಸಲ್ಯಾಗೀ ಎಕಾ ಆಕರ್ಶಣಾನ್ ಅಯಸ್ಕಾಂತಾ ಪರಿಂ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ.

ಅಶೆಂ ಆರಂಭಾರ್ ತಿಂ ದೊಗೀಂ, ಎಕಾಮೆಕಾಚಾ ಇಶ್ಟಾಗತೆಕ್ ಆತ್ರೆಗುನ್ ಚಡ್ಪಡುನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿಂ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಯೋಗ್ಯ್ ಆವ್ಕಾಸ್, ಸಂಧರ್ಭಾಕ್ ತಿಂ ದೀಸ್ ಮೆಜುನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿಂ. ತರೀ…. ದೊಗಾಂಯ್ಕೀ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಾಬಿಮಾನಾಕ್ ಲಾಗೊನ್, ಎಕಾಮೆಕಾ ಥಂಯ್ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಕಾಸ್ತಾಂ…. ತಾಂತಾಂಚೊ ಭರ್ಮ್ ತಶೆಂ ‘ಇಗೊ’, ತಾಣಿ ಅತ್ರೆಗುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾಮೆಕಾಚಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭೆಟೆಕ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ.

ತರೀ ನಿಮಾಣೆಂ….ಹ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಸಲ್ವಾಲ್ಲೊ, ರಿಶಭ್ ಚ್ಚ್!

ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್ ಭೆಟ್ಚಿ ಆಪ್ಲಿ ಅತ್ರೆಗಾಚಿ ಗಡ್ ಮಿರ್ವೊನ್ ವೆತಾಸ್ತಾನಾಂ, ನಿಮಾಣೆ ಉಪಾವ್ ನಾಸ್ತಾಂ, ತ್ಯಾ ಎಕಾ ದಿಸಾ ತೊ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್ ಶರಣಾಗತ್ ಜಾಲ್ಲೊ!.

ಆನಿ ತವಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಪ್ರಥಮ್ ಭೆಟೆವೆಳಾ, ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಇಶ್ಟಾಗತೆ ಖಾತಿರ್, ರಿಶಭಾಚೊ ಅತ್ರೆಗ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಜಾಲ್ಲಿ, ತಾಚಿ ತಿ ‘ಇಗೋ’ ಚಿ ಸಲ್ವೊಣಿ, ಮತಿಂತ್ ಚ್ ಆಟೊವ್ನ್, ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಮತಿಂತ್ ಬರೆಂಚ್ ಹಾಸಾಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಆನಿ ಯೆದೊಳ್ ಮತಿಂತ್ ಧೊಸುನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕಸಲ್ಯಾಗೀ ಎಕಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ವೊಡ್ನೆನ್, ರಿಶಬಾಚಾ ತ್ಯಾ ಅತ್ರೆಗಾಕ್ ತಾಣೆ ಉದಾಕ್ ವೊತ್ಲೆಂನಾ. ಬಗಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಘಾಯ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ, ಬೋವ್ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್ ತಾಣೆಂ ಘೆತ್ಲಿ. ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಆಶೆಕ್ ತೆಂ ಸವ್ಕಾಸ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರುನ್, ಎಕಾಮೆಕಾಚಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಇಶ್ಟಾಗತೆಕ್ ಈಟ್ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲೆಂ ತೆಂ.

ಆನಿಂ ಹ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಪ್ರಥಮ್ ಭೆಟೆ ವೆಳಾ, ತಾಂಕಾ ವೇಳ್ ಗೆಲ್ಲೊಚ್ಚ್ ಕಳೊಂಕ್ ನಾ. ತವಳ್ ತಾಣಿ ದೊಗಾಂಯ್ನಿಂ ವೆಳಾಚೊ ಮಹತ್ವ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾಂ, ತಾಂಚಿ ತಿ ಪ್ರಥಮ್ ಭೆಟ್, ವಿಶಿಶ್ಟ್ ಭೊಗ್ಣಾಂನಿಂ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಖರ್ಚಿಲಿ. ಆನಿ ತಿ ಭೆಟ್ ಸುಮಾರ್ ದೋನ್ ಅಡೇಜ್ ಘಂಟೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮುಂದರುನ್0ಚ್ ಗೆಲಿ.

ಫೂಣ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಂಚಿ ಸಳಾವಳ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ನಂತರ್, ರಿಶಭಾಚೊ ಆಕರ್ಶಿಕ್ ಪ್ರಭಾವ್, ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೆರ್ ಬರೊಚ್ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡಾತ್ತ್ ಗೆಲೊ. ತೊ ಇತ್ಲೊ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೊಕೀ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ ರಿಶಬಾಚಾ ಭೆಟೆಕ್ ಆತ್ರೆಗುನ್ ಚಡ್ಪಡೊನ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ!

ಮುಕಾರ್ತಾ ►►►

ಜರ್ ಹಾಂವ್... ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ - ಅವಸ್ವರ್ ►

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.