ಉಣ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತಾಚ್ಯಾಕ್‌ ಆಯೆರ್

ಪಂದ್ರಾ ದೀಸ್ ಮಾಯ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಭೊಂವ್ಡಿ ಮಾರ್ನ್, ಕಾಲ್ ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನವಿ- ಮುಂಬೈಂತ್ಲ್ಯಾ ಫ್ಲೆಟಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊಂ. ಸದಾಂಚ್ಯೆ ಭಾಶೆನ್, ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ದಾಂಬ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಾಯ್ಲೆಕ್‌ ಘಾಂಟ್‌ ಆಯ್ಕಾಲಿ.

“ಗಾಂವಾಥಾವ್ನ್‌ ಕಾಂಯ್ ಹಾಡ್ಲಾಂಯ್ಗೀ ವ ತುಜೆಂ ತೊಂದೆ ಪೋಟ್‌ ಘೆವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲಾಯ್?” ಉಂಬ್ರಾರ್ ಚ್ ತನ್ಕೆಚಿ ಸುರ್ವಾತ್‌ ಜಾಲಿ.

“ವೀಸ್ ವೊರಾಂ ರಸ್ತೊ ಮೆಜ್ಲಾ. ಪಯ್ಲೆಂ ಭಿತರ್‌ ರಿಗೊಂಕ್ ಸೊಡ್ ಸಾಯ್ಬಿಣೀ”

“ಕೊಣೆಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ತುಕಾ ಗಾಂವಾಕ್ ವಚ್ ಮ್ಹಣ್. ಉಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್‌ ಗಾಂವಾಕ್‌ ಧಾಂವ್ಚೆಂ. ಕಾಲೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಪುರ್ಲಾಂ ತ್ಯಾ ಕಾಟ್‌ ಗಾಂವಾಂತ್‌ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಾನಾ”.

“ಉಣ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಯ್ಗಾಂವಾಂತ್‌ ಉರ್ಲಾಂ ಕಿತೆಂ ? ತುಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಫೆನ್‌ ಘಾಲ್, ಟಿವಿ ಬಂಧ್‌ ಕರ್. ಏಕ್‌ ಗ್ಲಾಸ್‌ ಉದಕ್ ಹಾಡ್”.

ಹೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ ರಜಾರ್. ಜಿಬೆಚಿ ಖೊರೊಜ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಉದಾಕ್ ವಿಚಾರ್ಚೆಂ, ಆನಿ ತಕ್ಶಣ್ ಹಾಂವೆಂಚ್‌ ಕುಜ್ನಾಕ್ ವಚೊನ್ ಫ್ರಿಜ್ಜಾಂತ್ಲಿಂ ಥಂಡ್ ಉದ್ಕಾ ಬಾಟ್ಲಿಚ್ ಖಾಲಿ ಕರ್ಚಿ.

“ಗಾಂವಾಂತ್ ಪುರ್ಲಾಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ? ಭಯ್ಣಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾವ್ಲೊಂ. ಅಸೊಚ್ ಸಾಂಜೆಚೊ ವೇಳ್. ಫಿಲ್ಪಾ ಆಯ್ಲೊ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ, ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾವೊಂಕ್ ನಾ. ಪಯ್ಲೆಂ ಗೋಡ್ ಆನಿ ಉದಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಜೆವ್ಲಾಯ್ಗೀ? ಜೆವಿನಾಂಯ್ಗೀ ? ಇಲ್ಲಿ ಕಾಫಿಚ್‌ ಕರ್ತಾಂ; ಮಾಂಡಾಸ್ ಆಸಾ. ಭಾವೊಜಿನ್ ಹಲ್ಡಿ ಕೊಲೆ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆ. ಕಾಲ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಪೆಂಟೆಕ್‌ ಗೆಲ್ಲೊ. ಸಾಕರ್ ಮುಗ್ದಾಲ್ಲಿ. ನಿಸ್ತ್ಯಾಕ್‌ಯೀ ಕಾಂಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮಾಗಿರ್‌ ತಾರ್ಲೆ ಮೆಳ್ಳೆ ಖಂಯ್. ಅಶೆಂ ಮೊಗಾನ್ ಉಲಯ್ಲೆಂ. ತೆದಾಳಾ “ಭಾವೊಜಿಕ್‌ ಚಾಯ್‌ ಕರ್ನ್ ಹಾಡ್ ಸಾಯ್ಬಿಣೀ, ಮಾಗಿರ್‌ ತುಜೆಂ ರಾಮಾಯಾಣಾ ಕಾತರ್” ಅಶೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾವೊಜಿನ್‌ ಅಪ್ಲ್ಯೆ ಭಾಯ್ಲೆಕ್ ಫರ್ಮಾಯ್ಲೆಂ. ಸಾಂಗ್ಲೆಲಿಚ್‌ ಘಡಿ. ಪಟ್ಟ್ ಗೆಲೆಂ ಆನಿ ಸಟ್ಟ್‌ ಕರ್ನ್‌ ಆಯ್ಲೆಂ. ಚಾಯ್ ಆನಿ ಮಾಂಡಾಸ್ ಹಾಡ್ನ್. ತುಜ್ಯೆ ಭಾಸೆನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪೊಟಾಚೊ ಮಾಪ್‌ ಕಾಡುನ್ ಬಸೊಂಕ್ನಾಂ, ಮ್ಹಜಿ ಭಯ್ಣ್”. ಶಿಣೆಚಿ ಲದಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಣೆ ಶಿಕಯ್ಜೆಗೀ?

“ತುಂ ಅಶೆಂ ಉಲಯ್ತಾತ್ ಗೀ ಹಾಂವೆಂ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ತುಕಾ ಉಪಾಶಿಂ ದವರ್ಲಾಂ. ಆತಾಂ, ತೋಂಡ್ ಧಾಂಪ್ ಆನಿ ರವ್ಯಾ-ಪೊಳೆ ಆಸಾತ್, ಗೀಳ್.ಜಾಯ್ತೆ? ಹಾಂವ್‌ ತುಜೆಂ ಮೆಳ್ಕುರೆಂ ನೆಸಾಪ್ ಲೊಂಡ್ರೆಂತ್ ಘಾಲ್ತಾಂ. ಬೆಗ್ ಭಿತರ್ ವರ್ತಾಂ. ಕಾಲೆಂ ಕಾರ್ಕೊಳ್ಚೊ ಗುಮ್ಟೊ ಮ್ಹುಣೀ ನಾಂಮೂ? ವಾ ಕರ್ಕೊಳ್ಚಿ ಪೆಂಟ್‌ ಚ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾಯ್?ತುಜ್ಯಾ ಪೊಟಾ ಪ್ರಾಸ್‌ ಚಡ್ ಫುಗ್ಲಾಂ, ಜಿಪ್ ವೊಡ್ತಾನಾ ತುಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಳೆ, ತುಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾಂ…”

ಲೊಂಡ್ರೆಚೆಂ ನೀಬ್ ಫಕತ್ತ್. ಬಾಯ್ಲ್ ಮ್ಹಜಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಪರ್ಸ್ ಮಾರುಂಕ್ ಪಿತೂರಿ ಕರ್ತಾ ತೆಂಯೀ ಕಾಂಯ್ ನವೆಸಾಂವ್ ನಹಿಂ. ಕಿತ್ಲೆ ನೋಟ್‌ ಘರ್-ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾನಾ ವೆಲೆ, ಕಿತ್ಲೆ ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೆ; ಹೆಂ ಲೇಕ್ ತಿಕಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಜಾಯ್. ತಶೆಂ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮೆಜೂನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಾರಾ ನೋಟ್ ದಿಲ್ಲೆ; ನವೆಚ್, ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಸಲೆ, ಹಜಾರಾಂಚೆ. ರಯ್ಲಾರ್ ಪಯ್ಣ್‌ ಕರ್ತಾನಾ, ಗುರ್ವಾರ್ ಪರ್ಸ್ ವ್ಹರ್ಚಿ ನಹಿಂ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಬಾಯ್ಲೆಚಿ ತಾಕೀದ್.

“ಪಳೆ, ಲೊಂಡ್ರಿ ಮಾಗಿರ್‌ ಆರಾಮಾರ್‌ ಕರ್ ಸಾಯ್ಬಿಣೀ, ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಗಿಫ್ಟ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ ತೆಂ ಪಳೆ. ಹೆಂ ಭಾರೀಚ್ ಸ್ಪೆಶಿಯಲ್, ಅಮೊಲಿಕ್‌ ಐಟಮ್”.

ಬರ್‍ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಘಳಾಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ? ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಸಾಂಭಾಳ್ಳೆಲೆಂ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಂವೆಂ ವೋಡ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ.

“ದೊಳೆ ಬಂಧ್‌ ಕರಿಜೆ ಗೀ?” ಅಬ್ಬಾ, ಭಾರೀ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆನಿ ಸತ್ತಿ ಹಾಬಾ ಮ್ಹಜಿ ಬಾಯ್ಲ್, ಕಿತೆಂಯ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ತವಳ್. ದೀಂವ್ಕ್ ಹಾತ್ ಮಟ್ವೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ ಕಿತೆಂ?

“ನಾಕಾ, ಕಾರ್ಕೊಳಾಂತ್ಲೊ ನಾಗ್ಡೊ ಗುಮ್ಟೊ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ತರ್ ಲಜೆನ್ ದೊಳೆ ಬಂಧ್‌ ಕರಿಜೆ. ಹೊ ಮೊಗಾಚೊ ಆಯೆರ್. ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆಚ್ ಬರೆ. ಹಿ ಗುಮ್ಟ್ಯಾ ಸಾಯ್ಜಿಚಿ ಕಾದಂಬರಿ ವಾಚುಂಕ್‌ ತುಕಾ ದೋನ್ ಮಹಿನೆ ಜಾಯ್. ಕಾನ್, ದೊಳೆ ಆನಿ ಅಕ್ಕಲ್ ಸಕ್ಕಡ್‌ ಉಗ್ತೆಂಚ್‌ ದವರಿಜೆ” ಪೊಕ್ರಿ ಹಾಸ್ಲೊಂ.

ಉಣ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತಾಚೆ. ಹೆಂ ತ್ಯಾಕಾದಂಬರಿಚೆಂ ಟೈಟಲ್. ಉಣ್ಯಾರ್‌ ದೋನ್ ಕಿಲೊ ವಜನೆಚೆಂ ಸಾಹಿತ್. ಮ್ಹಜಿ ಮೊಗಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಬೂಕಾಚಿ ವಜನ್‌ ಉಕ್ಲುಂಕ್‌ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಮಾತ್ಶಿ ಲಕ್ಲಿ.

“ಯೇ ದೇವಾ, ದೆವಾ -ರೆ ದೇವಾ, 750 ರುಪಯ್” ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆ ಉದ್ಗಾರ್ಲಿ ಯೆಜ್ಮಾನ್. “ತುಜೆಂ ಅಕ್ಕಲ್‌ ಠಿಕಾಣ್ಯಾರ್ ಆಸಾಮೂ? 750 ರುಪ್ಯಾಂಕ್‌ ದೋನ್ ಕಿಲೊ ಯೆರ್ಲ್ಯೊ ಹಾಂವ್ ಹಾಡ್ತಿಂ!”

“ಎಡ್ವಿನಾಚ್ಯಾ ಖುದ್ದ್ ಹಾತಾಂನಿ ಓಟೊಗ್ರಫ್‌ ಘೆವ್ನ್‌ ಆಯ್ಲಾಂ, ಕಿತೆಂ ಬರಯ್ಲಾಂ ವಾಚ್ಲೆಂ ಯೇ ತುವೆಂ? ಹೆತ್ತೆರಿ! ತುಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚೂನ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗಾಜೆ”.

ಹಿಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚುಂಕ್‌ ಯೇನಾತ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಫಾಯ್ಧ್ಯಾಚಿಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ. ಕುಳಾರ್ಚಿಂ ಕಾಗ್ದಾಂ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಹಾಂವ್‌ಚ್ ಮೂ? ಹಾಂವ್ ಚ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಕಳ್ಳೆಂ ಮೂ?

“ತುಂ ಅಶೆಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್ ಗೀ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾಚೊ ಓಟೊಗ್ರಫ್‌ ಘೆವ್ನ್‌ ಆಯ್ಲಾಯ್. ಓಟೊಗ್ರಫ್‌ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಧಾಂವ್ಡಾಯಿಲ್ಲೊ ಉಗ್ಡಾಸ್‌ ಕರ್. ಓಟೊಗ್ರಫಾಂತ್‌ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ಗೀ ನಾ?”

ರಾಗಾರ್ ಪೆಟ್ಲೆಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್‌ ಚಡ್ ಲಾಸುಂಕ್ ಸೊಡುಂಕ್ ನಜೊ. ಲಾಂಭ್‌ ರೂಂಧ್‌ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ, ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಂವೆಂ ಒಮ್ತಿಲೆಂ. ಧಾ ಕಿಲೊ ಚಾಕ್ಣೆಂ ತಿಚ್ಯಾ ಪಾಯಾಂಥಳಾ! ಉಡ್ಪಿಚ್ಯಾ ಆಲ್ವಿನ್ ಬೆಕ್ರಿಚೆಂ ಗಾಂವ್ಟಿ ಖಾಣ್. ಫೆನಾಚ್ಯಾ ವಾರ್‍ಯಾಕ್‌ ಉಬೊನ್ ಬೆಕ್ರಿಚೆಂ ಬಿಲ್ಲ್ ನಾಚ್ಲೆಂ.

“2,500 ರುಪಯ್ ಚ್ ಮೂ? ತಳ್ಟ್ಯಾಚೆಂ ಗೋಡ್ ಆನಿ ಮುಟಾಮೊ ತಾಂದುಳ್ ಹಾಡ್ಯೆತೊ, ಏಕ್ ಪಾಂಯ್ಶಾಚೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸುರಾತ್‌ ತುಕಾ?”

ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉಡಾಸ್‌ ದವರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ನಿಸ್ರೊನ್ ಘೆವ್ನ್ ಮೊರ್‍ಯೆಂತ್ ಹಾಂವ್‌ ರಿಗ್ಲೊಂ.

► ಫಿಲಿಫ್, ಮುದಾರ್ಥ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !