Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಅಮೇರಿಕಾ,ಅಮೇರಿಕಾ. . .ಆಸ್ಟಿನ್ ಆಯ್ಲಾ…

 ಆಜ್ ಅಕ್ತೋಬರ್ 25 ತಾರಿಕ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಅಲ್ ರಾಂವ್ಡರ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ ಪ್ರಭು ಆನಿ ಟ್ರೀಝಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಲಗ್ನಾಕ್ 35 ವರ್ಸಾಂ ಜಾತಾತ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 35 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಜಾರೊಂ ಮಯ್ಲಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಚಿಕಾಗೊಂತ್ ಜಿಯೆತಾ ತರೀ, ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಸಂಸ್ಕೃತೆಚ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ಉಡಿಯೊ ಮಾರ್ತಾ. ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಆಸೊನೀ ತೋ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ನಿರಂತರ್ ಬರಯ್ತೇ ಆಸಾ. ಕಿಟಾಳ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆ ಪಾಸುನ್ ತಾಣೆ ದಿಲ್ಲೊ ಸಹಕಾರ್ ಫಕತ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ನ್ ಸೊಡ್ಚೆ ತಿತ್ಲೊ ಖಂಡಿತ್ ನಯ್.

ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಅದೇವ್ಸ್ – ಹ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾಸವೆಂ ನಂತೂರ್ ಥಾವ್ನ್ ಚಿಕಾಗೊ – ಆಸ್ಟಿನಾಚ್ಯಾ ಆತ್ಮ್‌ಕತೆಚೊ ಪಯ್ಲೊ ವಾಂಟೊ ಸಂಪ್ಲಾ. ಅಮೆರಿಕಾ, ಅಮೆರಿಕಾ ಆಸ್ಟಿನ್ ಆಯ್ಲಾ – ಹ್ಯಾ ಕೀಸ್ತಾಸವೆಂ ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಆಸ್ಟಿನ್ – ಆಸ್ಟಿನಾಚ್ಯಾ ಆತ್ಮ್‌ಕತೆಚೊ ದುಸ್ರೊ ವಾಂಟೊ ಆಜ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸ್ಟಿನ್ – ಟ್ರೀಝಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಲಗ್ನಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ ಸುರು ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಂತ್ ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಆಸ್ಟಿನಾಚೊ ಸಂಘರ್ಷ್, ಕುಟ್ಮಾಜಿಣಿ, ಲಯನ್ಸಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ , ಪಾವ್‌ಲ್ಲಿ ಉಂಚಾಯ್ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ / ಭಾರತಾಕ್ ಜೊಡುನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತ್ ಅಟಾಪುನ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಹರ್ ಅವಸ್ವರ್ ಆತುರಾಯೆನ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವಾಶೆಂ ಕರ್ತಾಲೆ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವೆಸ್ತ್ ದಿಸ್ಪಡ್ತೆ ಮಧೆಂಯ್ ಡೊ| ಆಸ್ಟಿನಾನ್ ಪಂದ್ರಾ ದಿಸಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತರೀ ಅವಸ್ವರ್ ಧಾಡುನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಭಾಸಾವ್ಣಿ ದಿಲ್ಯಾ.

ಸಂಸಾರ್‌ ಭರ್ ವಿಸ್ತಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತ್ ಕಿಟಾಳ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ತರ್ಫೆನ್ ತಶೆಂ ಎಡ್ವಾಯ್ಜರಿ ಬೋರ್ಡಾ ತರ್ಫೆನ್ ಡೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಆನಿ ಟ್ರ‍ೀಝಾ – ತುಮ್ಕಾಂ ಲಗ್ನಾ ವರ್ಸುಗೆ ದಿಸಾಚೆ ರಾಸ್ ರಾಸ್ ಉಲ್ಲಾಸ್. ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ದೇವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಬರಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ದೀವ್ನ್ ಸದಾಂಕಾಳ್ ಸಾಂಬಾಳುಂ ಮ್ಹಣ್ ಸದಾಂಚ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ. 

ಸಂಪಾದಕ್

WeddingPIC ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್‌ಲಾಯ್ನ್ ವಿಮಾನ್ ತೀನ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ ಬಜ್ಪ್ಯಾಂ ವಾರ‍್ಯಾ ಥಳ್ ಸೊಡ್ನ್ ಆಕಾಸಾಕ್ ಉಭ್ಲೆಂ. ವಿಮಾನಾರ್ ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಯ್ಣ್. ಸುಂದರ್ ವಾರ‍್ಯಾ ಆಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಚಾ-ಕಾಫಿ-ಪೀವನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ದಿತಚ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವೇಳಾನ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಜೆವಾಣ್ ದಿಲೆಂ. ಜೆವಾಣ್ ಬರೆಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರುಚ್ಲೆಂ.

 ಆಮ್ಚೆಂ ವಿಮಾನ್ ಚ್ಯಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಾಳೀಸ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ ಸಾಂತಾಕ್ರೂಝ್ ವಾರ‍್ಯಾ ಥಳಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ತೆಂಕ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ವಿಮಾನಾವಯ್ಲೊ ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವೊನ್ ಚಲೊನ್ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ವಾರ‍್ಯಾ ನಿಲ್ದಾಣಾಕ್ ವಚೊನ್ ಪಾವ್ಲೊಂ. ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಮಾನ್ (ಲಗ್ಗೇಜ್) ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಚಲೊನ್ ಗೆಲೊಂ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದೋನ್ ಚಿಲಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಆಸ್ಲಿಂ. ಏಕ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಆಮ್ಚಿ ಆದ್ಲಿ ಸೆಜಾರ್ನ್ ಲೀಡಿಯಾ ಪಿಂಟೊ ಹಿಕಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಪಾಟ್ಯಾರ್ ಏಏಕ್‍ಚ್ ಚೀಲ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ. ಮ್ಹಜಿ ಸರ್ತಿ ಯೆತಾನಾ ಪಂದ್ರಾ ಮಿನುಟಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಅಸೆಂ ಹಾಂವೆ ದೋನೀ ಚಿಲಾಂ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಏಕಾ ಗಾಡ್ಯೆರ್ ದವರ್ನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಷಿ ಧರ್ಚಿ ವಾಟ್ ಧರ್ಲಿ.

 ಏಕಾ ಶಿಖ್ಡ್ಯಾಚಿ ಟ್ಯಾಕ್ಷಿ ಧರುನ್ ಹಾಂವ್ ಪಡ್ಲಾ ಅಂಧೇರಿ ವಚೊನ್ ಲೀಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾವ್ಲೊಂ. ತಾಂಕಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಭಾರಿಚ್ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ಹಾಂವೆ ತಾಂಚೆಂ ಚೀಲ್ ದೀವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತೊಂಕ್ ಪಳೆತಾನಾ ತಾಣಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಹುನ್ ಚಾ ಆನಿ ಆಂಬ್ಬಾಡೆ ಖಾಂವ್ಕ್ ದಿಲೆ. ಹಾಂವೆ ತೆಂ ಸಂಪ್ತಚ್ ತಾಂಕಾಂ ವಿದಾಯ್ ಮಾಗೊನ್ ಬೊರಿವ್ಲಿಚಿ ವಾಟ್ ಧರ್ಲಿ.

ಅಸೆಂ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಸಾಡೆ ಸ ವರಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಷಿರ್ ಬೊರಿವ್ಲಿ ಬಾಯೆಗರ್ ವಚೊನ್ ಪಾವ್ಲೊಂ. ಬಾಯೆನ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್ನ್ ದೋನ್ ಉಮೆ ದೋನೀ ಪೊಲ್ಯಾಂಕ್ ದಾಂಬ್ಲೆ. ಬಾವೊಜಿನ್‍ಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆರಾವ್ನ್ ಉಮೆ ದಿಲೆ. ತಾಂಚೊ ಪೂತ್ ಏಲನ್ ಆನಿ ಧುವ್ ಬೀನಾ ’ಹಾಯ್ ಅಂಕಲ್’ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ವಾಗತಿಲಾಗ್ಲಿಂ.

 ಬಾಯೆನ್ ಬೊಕ್ರ್ಯಾಚೆಂ ಮಾಸ್, ಪೊಳೆ ಆನಿ ಬಿರ‍್ಯಾನಿ ಕೆಲ್ಲಿ. ಥೊಡ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ ಉಲವ್ನ್ ಜಾತಚ್ ತೇರ್ಸ್ ಸುರು ಕೆಲೊ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ವಾಂ ಆಮಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಸೊನ್ ಜೆವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಜೆವಾಣ್ ಜಾತಚ್ ಹಾಂವ್ ನ್ಹಾಲೊಂ ಆನಿ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಬರಿ ರಾತ್ ಮಾಗೊನ್ ನಿದೊಂಕ್ ಗೆಲೊಂ.

 ಮ್ಹಾಕಾ ನಿದೆಂತ್ ಆದ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಘಡಿತ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜೆಂ ಏಕ್ ನಾಟಕ್ ಮಝ್ಗಾಂವ್ ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಚ್ಯಾ ರಂಗ್‍ಮಾಂಚಿಯೆರ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ಪಂಗಡ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಬೊಂಬಯ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೊ. ಜೊನಿ, ಆನ್ನಾ, ಆನ್ನು, ಕ್ಲೊಡಿ, ಏಡಿ, ಕ್ರಿಸ್ಟಿ, ಜೊನಿ, ಕದ್ಳೆಚೊ ವಿಲ್ಫಿ, ಆರ್ಥರ್ ಅಸೆಂ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪಂಗಡ್ ಹಾಂವೆ ಬೊಂಬಯ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೊ. ನಾಟಕ್ ಜಾತಚ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಸರ್ವ್ ಬಾಯೆಗರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಆನಿ ತಾಂಗೆರ್ ತೆಂ ವೀಜ್ ಗಿಟಾರ್, ಡ್ರಮ್ಮ್, ಪದಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಚೆ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಟ್ಟೋಣ್ಂಚ್ ಹಾಲಯಿಲ್ಲೆಂ. ಸಬಾರ್ ಸೆಜಾರ್ಚಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಕಿತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸಹಮಿಲನಾಕ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಬಾಯೆಲಾಗಿಂ ದುರ್ಸಾತಾಲಿಂ ಖಂಯ್.

 ಏಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಗ್ ಜಾತಾನಾ ವೊರಾಂ ಸಕಾಳಿಂಚಿಂ ಸಾಡೆ ಸ. ಮ್ಹಾಕಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಳೊನ್ ವಿದಾಯ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಬೊಂಬಂಯ್ತ್ ಖರ್ಚುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದೋನ್ ದೀಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಬಾಯೆನ್ ಉಟೊನ್ ಏದೊಳ್‍ಚ್ ಚಪಾತ್ಯೊ ಆನಿ ಚಾ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಹಾಂವೆ ಉಟೊನ್ ಖಾಡ್ ಕಾಡುನ್, ದಾಂತ್ ಘಾಸುನ್, ತೋಂಡ್ ಧುಂವ್ನ್ ಬಾಯೆನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ತೀನ್ ಚಾಪಾತ್ಯೊ ಖೆಲ್ಯೊ ಆನಿ ಚಾ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ದಾದರ್ – ಪ್ರಭಾದೇವಿ ವಚೊಂಕ್ ವಾಟ್ ಧರ್ಲಿ. ಬೊರಿವ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಧರುನ್ ಹಾಂವ್ ದಾದರ್ ಗೆಲೊಂ ಆನಿ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಭಾದೇವಿಕ್ ಏಕ್ ಬಿ.ಇ.ಎಸ್.ಟಿ. ಬಸ್ ಧರ್ಲೆಂ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಮ್ಮಾಚೊ ಭಾವ್ ಗಿಬ್ಬು ಅಂಕಲ್, ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಸಿಸಿಲ್ ಆಂಟಿ, ತಾಂಚ್ಯೊ ಧುವೊ – ಕಾಮ್ಮು, ಲೂಸಿ ಆನಿ ಮೆಗಾ ಮೆಳ್ಳಿಂ. ತೊ ದೀಸ್ ಸನ್ವಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸರ್ವಾಂ ಘರಾಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.

 ಸರ್ವಾಂಚೆ ಉಮೆ ಘೆತಚ್, ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಳೊನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸಿಸಿಲ್ ಆಂಟಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವತ್ತಾಯ್ ಕೆಲಿ. ಕಿತ್ಯಾ ಹಾಂವ್ ಬೊಂಬಯ್ ಕಾಮಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ತಾಂಗೆರ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊಂ ಆನಿ ಸರ್ವಾಂಚಿ ಮ್ಹಾಕಾ ವಳಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಸರ್ವಾನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಕೆನ್ನಾ ಅಮೇರಿಕಾ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವೊಕ್ಕಾಣೆ ಘಾಲೆ. ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ದೊನ್ಫಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಂಟಿನ್ ವ್ಹಡ್ ಪಾಂಪ್ಲಾಂ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ಭಿತರ್ ಪಾಚ್ವೊ ಮಸಾಲೊ ಘಾಲುನ್ ಬರಿಂಚ್ ಭಾಜ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ತಿಚೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಬರೆಂಚ್ ರುಚ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜೆ ಪೋಟ್ ಪುಸುನ್ ಗಮ್ಮತ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ.

ಆಂಟಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಿಚಿ ಧುವ್ ಗ್ರೇಸಿಬಾಯೆಗರ್ ವಚೊನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಅಸೆಂ ಹಾಂವ್ ಪ್ರಭಾದೇವಿ ಥಾವ್ನ್ ಬಸ್ ಧರುನ್ ಶಿವ್ಡಿ ಗೆಲೊಂ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಗ್ರೇಸಿಬಾಯ್ ತಿಚೆ ದೋಗ್ ಪುತ್ ಜೆರೊಮ್ ಆನಿ ರುಝಾಯ್, ಧುವ್ ಜೆನಿಫರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮೆಳೊನ್ ತಾಂಕಾಂಯ್ ಬಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವ್ ಆತಾ ಬಸ್ಸಾರ್ ಬಸೊನ್ ದಾದರ್ ರೈಲ್ ರಾವ್ಣೆಕ್ ಪಾವ್ಲೊಂ. ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬ್ಯಾಂಡ್ರಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಮಾಗರ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮಾಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮಾಮ್ಂಚ್ ತೊ – ಪಾಪ್ಪಾನ್ ತಾಕಾ ವ್ಹಡ್ ಕೆಲ್ಲೊ, ಶಿಕಾಪ್ ದಿಲ್ಲೆಂ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಏಡನ್ ಕಾಮಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಸಭಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ತೊ ಕಾಮಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತರೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಂವ್ ಹೆರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಗಲ್ಫಾಕ್ ವ್ಹರೊಂಕ್ ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತರೀ ಹಾಂವ್ ಬೊಂಬಯ್ ಕಾಮಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಂಗೆರ್ ಸ ಮಹಿನೆ ರಾವೊಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ ತಿ ನಿಯಾಳ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ರಾ ರೈಲ್ ಥಳಾರ್ ದೆಂವ್ತಚ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ 201 ಬಸ್ ಧರ್ನ್ ಮೌಂಟ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಮೆಟಾಂ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಸೈಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ಸ್ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ವಚೊನ್ ಬಾಗ್-ಎ-ರೆಹಮಾತ್ ಕಟ್ಟೋಣಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಾಮಾಚ್ಯಾ ಧಾವ್ಯಾ ಮಾಳ್ಯೆವಯ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾವ್ಲೊಂ.

Austin1ವಲ್ಲಿ ಅಂಕಲಾಕ್, ಜೆನೆಟ್ ಆಂಟಿಕ್ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ತಸೆಂಚ್ ಹಾಂವ್ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚಿಕಾಗೊಕ್ ವೆತಾಂ ತೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ಲಿಂ. ತಾಂಗೆರ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ವೊರಾಂ ಸಾಂಜೆಚಿಂ ಆಟ್. ಮಾವ್ಶೆನ್ ಜೇವ್ನ್ಂಚ್ ವಚ್ ಮ್ಹಣ್ ವತ್ತಾಯ್ ಕರ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಜೆವ್ಲೊಂ, ಜೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ಆಮೊರಿ ಮ್ಹಳಿ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ಬೆಸಾಂವ್ ಮಾಗೊನ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಹಾತ್ ಹಾಲವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಬಸ್ಸಾರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ರಾ ರೈಲ್ ಥಳಾಕ್ ಗೆಲೊಂ ಆನಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ಗಾಡಿ ಧರ್ನ್ ಬೊರಿವ್ಲಿ ಪಾವ್ಲೊಂ.

ಬೊರಿವ್ಲಿ ಪಾವ್ತಾನಾ ವೊರಾಂ ನೋವ್. ಬಾಯ್ ಬರೆಂ ರಾಂದುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ – ರಾತ್ಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಕ್. ತಾಕಾ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ಮಾಮಾಗರ್ ಜೆವ್‍ಲ್ಲಿ ಸಂಗತ್ ಲಿಪಯ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಾತ್ಸೆಂ ಜೆಂವ್ಲೊಂ. ಬಾಯೆನ್ ವೋರ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಖೆಲೆಂ ಆನಿ ನಿದೊಂಕ್ ಗೆಲೊಂ.

ದುಸ್ರೊ ದೀಸ್ ಆಯ್ತಾರ್ -ಮ್ಹಜೊ ಭಾರತಾಂತ್ಲೊ ನಿಮಾಣೊ ದೀಸ್. ಸಕಾಳಿಂ ಉಟೊನ್ ನಾಶ್ಟೊ ಕರ್ತಚ್ ಆಮಿ ಸರ್ವಾಂ ಬೊರಿವ್ಲಿ ಸಾಂ. ತೋಮಸ್ ಮಲಂಕಾರ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಮೀಸಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್. ಬಾಯೆನ್ ದುಕ್ರಾಚೆಂ ಮಾಸ್ ರಾಂದ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ತೆನ್ನಾಂ ದುಕ್ರಾ ಮಾಸ್ ಖಾಯ್ನಾಸ್ಲೊಂ. ಕಿತ್ಯಾಗೀ ಸೊರೊ ಆನಿ ದುಕ್ರಾ ಮಾಸ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂಚೊ ಭಾಯ್ಲೊ ಘುರ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡೆ ಮ್ಹಣ್ಟಾಲೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವೆ ಸೊರೊ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ಜೀವನಾಂತ್ ಚಾಕೊಂಕ್ ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ತಸೆಂ ದುಕ್ರಾ ಮಾಸ್ ಖಾಂವ್ಚೆಂ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಂತ್ಲಿ ಚರಾಬ್ ಆನಿ ವೋಬ್ ಪಳೆತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಾರಿಚ್ ಕಾಂಠಾಳೊ ಯೆತಾಲೊ. ಬಾಯೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಬೊಕ್ರ್ಯಾ ಮಾಸ್ ದಿಲೆಂ. ಬಾವೊಜಿನ್ ಜೆವ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಡಿಂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದಾಂ ಗಾಯ್ಲಿಂ. ತಾಂಗೆರ್ ತಿ ಸದಾಂಚಿ ಸವಯ್ – ಆಯ್ತಾರಾ ಜೆವ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ (ಇಲ್ಲೇಶೆಂ ಮಾರ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್) ಪದಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚಿಂ ಆನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀದ್ ಕಾಡ್ಚಿ – ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂಪರಿಂ. ತೆ ಪದಾಂ ಮ್ಹಣಾನಾಂತ್ ಪುಣ್ ಜೆವ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನೀದ್ ಕಾಡಿನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆ ಸರ್ಗಾರ್ ವಚಾನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂಗಿ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ತಸೆಂ ಕರ್ತಾತ್; ಕೋಣ್ ಸೆಜಾರಾ ಮೆಲ್ಯಾರೀ ತೆ ಉಟಾನಾಂತ್. ತೆಂ ಸರ್ವ್ ಕಾಮ್ ಮಿರ್ನಿಣ್ಂಚ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್; ಭಿರ್ಮತ್ ತಾಂಚಿ ಘಾಂಟಿ ವೊಡುನ್ ಜೀವನ್ ಸಾರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚಿ.

ತಾಂಚೆ ಬರಾಬರ್ ಹಾಂವೆಂಯ್ ಕುಂಕ್ಡಾಚಿ ನೀದ್ ಕಾಡ್ಲಿ. ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಬಾಯೆನ್ ಚಾ ಕರುನ್ ದಿಲಿ ಆನಿ ಭಾಜ್‍ಲ್ಲೆ ಪಿಯಾವ್ ಬಜೆ ದಿಲೆ. ಮ್ಹಾಕಾ ಪಿಯಾವ್ ಬಜೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭಾರಿ ಖುಶಿ. ಗಾಂವಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ಬಿಕ್ಕರ್ನಕಟ್ಟಾ ವಚೊನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣ್ಯಾಚಾ ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟಾಂತ್ ಪಿಯಾವ್ ಬಜೆ ಖಾಂವ್ನ್ ಯೆತಾಲೊಂ. ತೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಂತ್ ಜಿವೊ ಜಾಲೊ.

ಆಮಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಸೊನ್ ಸಭಾರ್ ಆದ್ಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಕಾಂತ್ಲ್ಯೊ – ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾಲೊ ಉಗ್ಡಾಸ್, ಮ್ಹಜೆಂ ಲಗ್ನ್, ಇತ್ಯಾದಿ, ಇತ್ಯಾದಿ ಮ್ಹಣ್ಟಾನಾ ವೇಳ್ ಗೆಲ್ಲೊಚ್ ಕಳೊಂಕ್ ನಾ. ರಾತ್ಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಚೊ ವೇಳ್ ಆಯ್ಲೊ. ಆಮ್ಚೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಜಾತಚ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚಿಕಾಗೊ ಪಯ್ಣಾಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲೊಂ. ಪಾವ್ಣೆ ಏಕ್ ವರಾರ್ ಸಾಂತಾ ಕ್ರೂಝ್ ವಿಮಾನ್ ಥಳಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಚಿಕಾಗೊಕ್ ವೆಚೆಂ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನ್ ಧರುಂಕ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾ ಚೀಲಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ವಸ್ತು ಸಮಾಕಟ್ಟ್ ಕರುನ್ ದವರ್ಲ್ಯೊ. ಗಾಂವಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಥೊಡೊ ಮಸಾಲಾ ಪಿಟೊ ಏಕಾ ಪ್ಯಾಂಟಾ ಮಧೆಂ ದವ್ರುನ್ ಗುಟ್ಲಿ ಕೆಲೊ. ಥೊಡ್ಯೊ ಚಾಕ್ಲ್ಯೊ, ಪಾತೆಕಾಂ ತಸೆಂಚ್ ವಸ್ತುರಾ ಮಧೆಂ ದವ್ರುನ್ ಘಡಿ ಕೆಲ್ಯೊ. ಬಾವೊಜಿನ್ ನೋವ್ ವರಾಂಕ್ ಏಕಾ ಟ್ಯಾಕ್ಷಿಕ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ವಿಮಾನ್ ಥಳಾಕ್ ವಚೊಂಕ್.

ಸವಾಯ್ ಆಟ್ ವರಾಂಚೆರ್ ಆಮಿ ಸರ್ವಾಂ ಸಕ್ಲಾ ಕಟ್ಟೋಣಾಲಾಗಿಂ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್. ಥಂಯ್ಸರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಷಿ ತಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಹಾಂವ್, ಬಾವೊಜಿ, ಬಾಯ್, ಏಲನ್ ಆನಿ ಆಲ್ಬೀನಾ ಸರ್ವಾಂಯ್ ಟ್ಯಾಕ್ಷಿರ್ ಬಸೊನ್ ಸಾಂತಾಕ್ರೂಝ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್. ನೋವ್ ಜಾವ್ನ್ ಧಾ ಮಿನುಟಾಂನಿ ಆಮ್ಚಿ ಟ್ಯಾಕ್ಷಿ ಸಾಂತಾಕ್ರೂಝ್ ಪಾವ್ಲಿ. ಹಾಂವೆ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರುನ್ ಉಮೆ ದೀವ್ನ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಬಾಯ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪರಿಂ ಗಳ್ಗಳ್ಯಾಂಚ್ ರಡ್ಲೆಂ. ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಷಣ್ ಪತ್ರ್ ಬರಂವ್ಕ್ ವಿಸ್ರಾನಾಕಾ ಬಾಬು ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆರಾವ್ನ್ ಧರಿಲಾಗ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಪಳೆತಾನಾ ಮ್ಹಜೆಯ್ ದೊಳೆ ವೊಲೆ ಜಾಲೆ. ಹಾಂವೆ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಆನಿ ವಿಮಾನ್ ಥಳಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೊಂ.

ತಿಂ ಸರ್ವಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾತ್ ಹಾಲವ್ನ್ ’ಬಾಯ್’ ಮ್ಹಣೊನ್ಂಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಹಾಂವೆಂಯ್ ’ಭಾಯ್’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾಚಿ ಸಾಲ್ ಧರ್ಲಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಲಾಗಿಂ ಲಾಗಿಂ ತೀಸ್-ಪಾಂತ್ತೀಸ್ ಲೋಕ್ ಸಾಲಿರ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಜಿ ಪಂಗ್ತ್ ಯೆತಾನಾ ವೀಸ್ ಮಿನುಟಾಂ ಉತರ್ಲಿಂ. ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜಿ ಚಿಕಾಗೊಕ್ ವೆಚಿ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಚೀಟ್ ದಾಖಯ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಕಾ ಮ್ಹಜೊ ಪಾಸ್-ಪೋರ್ಟ್ ದಿಲೊ. ತಾಣೆ ಮ್ಹಜಿಂ ವೀಸಾ ಪತ್ರಾಂ ತಪಾಸಣ್ ಕರುನ್ ಜಾತಚ್ ಪಾಸ್-ಪೋರ್ಟಾರ್ ಆಚ್ಚಿ ಮಾರ್ಲಿ ಆನಿ ವಿಮಾನ್ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ದಾರ್ವಾಟ್ಯಾಚಿ ವಾಟ್ ದಾಖಯ್ಲಿ.

ಮ್ಹಜೆಂ ಪಯ್ಣಾ ಚೀಲ್ ತಾಣೆ ಘೆವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಾಟ್ಯಾರ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲಿ ತಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾಕೀ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಪಯ್ಣಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ವಚೊನ್ ಪಯ್ಣ್ ಧರುಂಕ್ ವಿಮಾನ್ ದಾರ್ವಾಟ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊಂ ಆನಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಏಕಾ ಕದೆಲಾರ್ ವಚೊನ್ ಬಸ್ಲೊಂ. ಸಭಾರ್ ಲೋಕ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ಲೊ, ಹಾಂವೆ ಧರ್ಚ್ಯಾಚ್ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನಾರ್ ತಾಂಚೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಧರುಂಕ್. ಥೊಡಿಂ ಬೂಕ್ ವಾಚ್ತಾಲಿಂ, ಥೊಡಿಂ ಪತ್ರಾಂ ವಾಚ್ತಾಲಿಂ, ಹೆರ್ ಥೊಡಿಂ ತಕ್ಲಿ ಆಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ನೀದ್ ಕಾಡ್ಟಾಲಿಂ.

ಹಾಂವೆ ವರಾಂ ಪಳೆಲಿಂ – ರಾತ್ಚಿಂ ಪಾವ್ಣೆ ಇಕ್ರಾ. ವಿಮಾನ್ ಸುಟೊಂಕ್ ಆಜೂನ್ ದೇಡ್ ವೋರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸೊನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜೀವನಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಪೂರಾ ಘಡ್ಲೆಂ, ಹಾಂವೆ ಕಿತೆಂ ಸರ್ವ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ಸರ್ವ್ ಆದ್ಲೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ನವ್ಯಾ ದೇಶಾಕ್ – ಫಕತ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಲೋಕಾ ಮಧೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಜೀವನ್ ಸಾರುಂಕ್ ಫುಡೆಂ ಸರ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಹಾಂವ್ ಚಿಕಾಗೊ ವಚೊನ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸಕಾನ್, ಕಸ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾ, ಇತ್ಯಾದಿ ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಎದೊಳ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಏಕ್ ಕಿರ್ಕೊಳ್ ಸ್ವಪಾಣ್ ಕಸೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಾಸ್ ಜಾಲೆಂ.

ಟ್ರೀಜಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ – ಕಿತೆಂಚ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ತಾಚೊ ಭಾವ್ ಹ್ಯಾರಿ ಏಕ್ ಫಾಮಾದ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವಿಕ್ರಾಪಿ, ತಾಕಾ ಸಬಾರ್ ವಳ್ಕಾತಾತ್, ತೊ ಸಭಾರ್ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ಭೆಟ್ ದಿತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ವ್ಹರೊಂಕ್ ಪುರೊ ಅಸೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕಾ ಥರಾಚೆಂ ಧೈರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಚಿಂತ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ನೀಜ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಸಾಂ ವ ಸ್ವಪ್ಣಾ ಲೋಕಾಂತ್ ಜಿಯೆತಾಂ ತೆಂ ಮತಿಕ್ ಸಮ್ಜಾಲೆಂ ನಾ.

 ಆಮ್ಚೆಂ ಲಗ್ನ್ ಭಾರಿಚ್ ತುರ್ಥಾನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆ ಟ್ರೀಜಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂಚ್ ವಿಶೇಷ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ನಾಸ್ಲೆಂ. ಲಗ್ನಾ ದಿಸಾ ವಿಜೆಪಿ ಸಲ್ಡಾಞಾನ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಮಾಗ್ತಾನಾ ಟ್ರೀಜಾನ್ ದಾಖ್ತೆರ್ಗಿ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಚಿಕಾಗೊಂತ್ ಕಸ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಯ್ತ್ ಹಾಂವೆ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಾ.

  Austin018ಏಕಾಚ್ಛಾಣೆ ದ್ವಣಿವರ್ಧಕಾರ್ ಏಕ್ಯೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಜಾಗಯ್ಲೆಂ. ಕೊಣಾಲಾಗಿಂ ಪ್ರಥಮ್ ದರ್ಜೆಚೆಂ ಪ್ರವೇಶ್ ಪತ್ರ್ ಆಸಾ ತಿಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಾಲಿರ್ ರಾವಾ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಣಾಲಾಗಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸಾತ್ ತಿಂ ಸಾಲಿರ್ ರಾವಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ಆಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಬಸ್ಕೆ ಅಂಕ್ ಆಪಯ್ತಾನಾ ಮುಖಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಸಾಲಿರ್ ರಾವಾ ಮ್ಹಳೆಂ. ಪ್ರಥಮ್ ವರ್ಗಾಚಿಂ ಗ್ರೇಸ್ತಾಂ ಉಟೊನ್ ಉಭಿ ಜಾಲಿಂ, ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂ ತಾಂಚ್ಯೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾವ್ಲಿಂ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾದೆ-ಸುದೆ ಪ್ರವೇಶ್ ಪತ್ರ್‌ಗಾರ್; ಹಾಂವ್ ತಾಂಚ್ಯೆ ಪಯ್ಕಿ ಏಕ್ಲೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ.

ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ತಸೆಂಚ್ ಪ್ರಥಮ್ ಲಾಂಬಾಯೆಚೆಂ ಪಯ್ಣ್. ಬೊಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ನ್ಯೂಯೋರ್ಕ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನ್ಯೂಯೋರ್ಕ್ ಥಾವ್ನ್ ಚಿಕಾಗೊ. ಮ್ಹಜಿ ಸರ್ತಿ ಯೆತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಸಾಲಿರ್ ರಾವೊನ್ ವಿಮಾನಾ ಭಿತರ್ ಘುಸ್ಲೊಂ. ಪಯ್ಲ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿ ಎದೆಂ ವ್ಹಡ್ ವಿಮಾನ್ ಹಾಂವೆ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್, ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಚೆಂ. ಇತ್ಲ್ಯಾ ಲೋಕಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಹೆಂ ವಿಮಾನ್ ಕಸೆಂ ಆಕಾಸಾರ್ ಉಭ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಿಂತುಂಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ಮಜ್ಯಾ ಜೀವನಾಂತ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ನವೆಂ-ನವೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್, ಚಾಕೊಂಕ್ ಆನಿ ಭೊಗುಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ.

 ಮ್ಹಾಕಾ ತಿಸ್ರಿ ಬಸ್ಕಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜನೆಲಾ ಥಾವ್ನ್ ದೋನ್ ಬಸ್ಕಾ ಪಯ್ಸ್. ತಿನ್ಶಾಂ ವಯ್ರ್ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಿಮಾನಾರ್ ತಾಂತಾಂಚಿ ಬಸ್ಕಾ ಘೆತಾನಾ ಏಕ್ ವೋರ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತರೀ ಏಕಾ ವೊರಾರ್ ವಾರ‍್ಯಾ ಆಯಾ ಮಧೆಂ ಉಭಿಂ ರಾವೊನ್ ಹಾತಾಂತ್ ಏಕ್ ಪತ್ರ್ ಘೆವ್ನ್ ಕಸೆಂ ಬಸ್ಕಾ ಪಿಛಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್, ಕಾಂಯ್ ಘಡ್ಬಡ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಸೆಂ ತುರ್ಥ್ ಬಾಗ್ಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡೊಂಕ್ ಜಾಯ್, ಜರ್ ವಿಮಾನ್ ಉದ್ಕಾರ್ ಗೆಲೆಂ ತರ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್, ಕೂಡಿಕ್ ಕಸೆಂ ಭದ್ರತಿ ವಸ್ತುರ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಜಾಯ್, ವಿಮಾನಾರ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಸೆಂ ಆಮ್ಲಜನಕ್ ಸೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಾಂಗೊನ್ ಗೆಲಿಂ ಆನಿ ಭರ್ತಿ ಸವಾಯ್ ಏಕ್ ವೊರಾರ್ ವಿಮಾನ್ ಭಾರಿಚ್ ಆವಾಜ್ ಕರ್ನ್ ಧರ್ಣಿ ವಯ್ಲೆಂ ಉಬೊನ್ ಅಂತ್ರಳಾರ್ ವ್ಹಾಳ್ಳೆಂ.

 ಪಯ್ಣಾ ವೆಳಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಮಾ ನಿದೊಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಹಿಂ ವಾರ‍್ಯಾ ಆಯಾ ಸೊಡಿನಾಸ್ಲಿಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ – ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಚಾಫ್ರಾ ಬೈಕಾರ್ ಬಸೊನ್ ವೆತಾನಾ ಕಂಕ್ನಾಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಲಾಗಿಂ ಏಕ್ ಲೊರಿ ಏಕಾಚ್ಛಾಣೆ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಬೈಕ್ ಲೊರ‍್ಯೆಕ್ ಆದ್ಳೊನ್ ದೋಗೀ ಮಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಂಕ್ನಾಡಿ ಫಾ| ಮುಲ್ಲರ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತೆದಾಳಾಚೊ. ಖಾಟ್ಯೆರ್ ಸಮಾಕಟ್ಟ್ ನಿದೊಂಕ್ ತಿಂ ಸೊಡಿನಾಸ್ಲಿಂ; ಘಡ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ಯೇವ್ನ್ ಹಾತ್ ಧರ್ನ್ ನಾಡ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ, ಲ್ಹಾನ್ ನಳಿ ತೋಂಡಾಂತ್ ಚೆಪುನ್ ತಾಪ್ ಪಳೆಂವ್ಚೊ, ಗುಳ್ಯೊ ದಿಂವ್ಚ್ಯೊ ತಸೆಂಚ್ ಹಿಂ ದೋನ್-ತೀನ್ ವೊರಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ, ಖಾಣ್ ವಾಡ್ಚೆಂ, ಕಸ್ತಾಳ್ ವ್ಹರ್ಚೆಂ, ಇತ್ಯಾದಿ, ಇತ್ಯಾದಿ.

 ಥೊಡೆ ಚಾ-ಕಾಫಿ ಪಿಯೆತಾಲೆ, ಥೊಡೆ ಬಿಯರ್-ವಾಯ್ನ್-ಸೊರೊ ಘೊಡ್ಟಾಲೆ ಹಾಂವೆ ಮಾತ್ರ್ ವಾರ‍್ಯಾ ಆಯಾನ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾನಾ, “ತುಜ್ಯೆಲಾಗಿಂ ದೂಧ್ ಆಸಾಗಿ?” ಮ್ಹಳೆಂ. ತಿ ಆಂಬ್ಶೆವ್ನ್ ಮಾತ್ಸೆಂ ಹಾಸೊನ್, ರಾವ್ ಹಾಡ್ಟಾಂ ಮ್ಹಣ್ ವಿಮಾನ್ ಕುಜ್ನಾಕ್ ಗೆಲಿ. ಕೋಣ್ ಜಾಣಾ ತಿಣೆಂ ಕಿತೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತೆಂ? ಹಾಂವೆ ತಿಚ್ಯೆಲಾಗಿಂ ಸತ್ತ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ.

 ಅಡೇಜ್ ವರಾಂಚ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆಂ ವಿಮಾನ್ ದುಬಾಯ್ ಪಾವ್ಲೆಂ ಥಂಯ್ಸರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಆನಿ ಮುಖಾರುನ್ ವಚೊಂಕ್. ಥೊಡೆ ಪಯ್ಣಾರಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ದೆಂವ್ಲೆ ಆನಿ ಥೊಡೆ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೆ. ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಮುಖಾರುನ್ ಗೆಲೆಂ. ವಿಮಾನ್ ಉಭೊನ್ಂಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಗೀದ್ ಉಭೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ.

 ಸತ್ರಾ ವೊರಾಂ ಜಾವ್ನ್ ವೀಸ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ ಆಮ್ಚೆಂ ವಿಮಾನ್ ನ್ಯೂ ಆರ್ಕ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ವಿಮಾನ್ ಥಳಾಕ್ ತೆಂಕ್ಲೆಂ. ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾನ್ ಎಫ್. ಕೆನ್ನೆಡಿ ವಿಮಾನ್ ಥಳಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಣ್ ಚೀಲಾವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಫಿಕಿರ್ ಕರಿನಾಕಾತ್, ತಿಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಶೀದಾ ವಚೊನ್ ಪಾವ್ತೆಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ವಾರ‍್ಯಾ ಆಯಾನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

AustinTerry ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ವಿಮಾನ್ ಥಳಾಂ ಮಧೆಂ ಬಾತ್ತೀಸ್ ಮೈಲಾಂಚಿ ವಾಟ್. ಪಯ್ಣಾರ‍್ಯಾಂಕ್ ಪಯ್ಶೆ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರವೇಶ್ ದರಿರ್‌ಚ್ ಸರ್ವ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆ ತಿ ಗಾಡಿ ಧರ್ಲಿ ಆನಿ ಜೆ.ಎಫ್.ಕೆ. ವಿಮಾನ್ ಥಳಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊಂ. ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಟ್ರೀಝಾಕ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ ಡಾಲ್ಲರಾಂಚೊ ನೋಟ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರ್ ಸುಟೆ ನಾಸ್ಲೆಂ.

 ಹಾಂವ್ ಏಕಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಟೆಲೆಫೋನಾಲಾಗಿಂ ವಚೊನ್ ರಾವ್ತಾನಾ ಥಂಯ್ ಏಕ್ಲೊ ಪಯ್ಣಾರಿ ಆಸ್ಲೊ. ಹಾಂವೆ ತಾಚ್ಯೆಲಾಗಿಂ ಪಾಂಚ್ ಡಾಲ್ಲರಾಂಚೆ ಚಿಲ್ಲರ್ ಆಸಾತ್‍ಗಿ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಸವಾಲ್ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲೊ – ತುಕಾ ಕಿತ್ಲೆ ಸುಟೆ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್. ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಕೀ ಚಿಕಾಗೊಂತ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್. ತಾಣೆ ತಾಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಹಾತ್ ಚರವ್ನ್ ಏಕ್ ಡಾಯ್ಮ್ (ಧಾ ಸೆಂಟ್ಸ್) ದಿಲೊ ಆನಿ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕೀ, ಹೊ ಡಾಯ್ಮ್ ಥಂಯ್ ರಿಗವ್ನ್ ನಂಬ್ರಾಂ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ ಆನಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಕೋಲ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

 ಹಾಂವೆ ತಸೆಂಚ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಚಿಕಾಗೊಂತ್ ಟ್ರೀಜಾನ್ ಫೋನಾಕ್ ಜವಾಬ್ ದಿಲಿ. ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಕೀ ಹಾಂವ್ ನ್ಯೂಯೋರ್ಕ್ ಆಸಾಂ ಆನಿ ಯುನಾಯ್ಟೆಡ್ ಏರ್ ಲಾಯ್ನ್ಸ್ ಘೆವ್ನ್ ಚಿಕಾಗೊ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸಾತ್ ವೊರಾರ್ ವಿಮಾನಾರ್ ಬಸ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್. ತೆಂ ಘಾಬ್ರೆವ್ನ್ ಜಾಯ್ತ್, ಜಾಯ್ತ್, ವಿಮಾನ್ ಚಿಕಾಗೊ ಕೆದಾಳಾ ಪಾವ್ತಾ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ. ಹಾಂವೆ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಪ್ರವೇಶ್ ಪತ್ರ್ ಪಳೆವ್ನ್ – ಕೀ ವಿಮಾನ್ ಚಿಕಾಗೊ ಸಾಡೆ ಆಟ್ ವೊರಾಂಚೆರ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ತಾ ಮ್ಹಣ್. ತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಕೀ ಚಿಕಾಗೊ ವೇಳ್ ನ್ಯೂಯೋರ್ಕ್ ವೇಳಾಕ್ ಏಕ್ ವೋರ್ ಪಾಟಿಂ ಆಸಾ, ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ವಿಮಾನ್ ಥಳಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಮೆಳ್ಟಾಂ ಮ್ಹಣ್.

ಸಾತ್ ವೊರಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನ್ಯೂಯೋರ್ಕ್ ಥಾವ್ನ್ ವಿಮಾನ್ ಧರುಂಕ್. ಹಾಂವ್ ಯುನಾಯ್ಟೆಡ್ ಏರ್ ಲಾಯ್ನ್ಸ್ ದಾರ್ವಾಟೆ ಸೊಧುನ್ ಗೆಲೊಂ ಆನಿ ವಿಮಾನಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ಬಸ್ಲೊಂ. ಸಾಡೆ ಸ ವೊರಾರ್ ವಿಮಾನಾಕ್ ಚಡೊಂಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಸಾತ್ ವೊರಾರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ವಿಮಾನ್ ನ್ಯೂಯೋರ್ಕ್ ಥಾವ್ನ್ ಚಿಕಾಗೊಕ್ ಉಭೊಂಕ್ ಚಡ್ಲೆಂ. ನ್ಯೂಯೋರ್ಕಾಚಿಂ ಸಾತ್ ವೊರಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚಿಕಾಗೊಂಕ್ ಸ ವೊರಾಂ. ಅಸೆಂ ಚಿಕಾಗೊ ಸಾಡೆ ಆಟ್ ವೊರಾಂ ಜಾತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ವಚೊನ್ ಪಾವ್ತಲೊಂ, ಹಾಂವೆ ಮತಿಂತ್‍ಚ್ ಲೇಖ್ ಘಾಲೆಂ.

ವಿಮಾನಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಲ್ಹಾನ್‍ಶೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಹ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿ ವಾರ‍್ಯಾ ಆಯಾಲಾಗಿಂ ದೂಧ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಗೆಲೊಂ ನಾ. ತೆಂ ಗೊರೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಚಿಂತಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆಲೊಂ. ಚಿಕಾಗೊಂತ್ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ರಾವ್ಣ್ಯಾ ಥಳಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಮೇರಿಕಾಕ್ ರಿಗ್ಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಲಿ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಲಿರ್ ರಾವೊನ್ ಮ್ಹಜಿ ಸರ್ತಿ ಯೆತಚ್ ಹಾಂವೆ ತಾಕಾ ಮ್ಹಜೊ ಪಾಸ್-ಪೋರ್ಟ್, ವೀಸಾ ಪತ್ರಾಂ, ಪೋಲೀಸ್ ಪತ್ರ್, ಭಲಾಯ್ಕೆ ಪತ್ರ್ ಸರ್ವ್ ದಾಖಯ್ತಚ್ ತಾಣೆ ಶೆವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಸ್-ಪೋರ್ಟಾರ್ ಅಚ್ಚಿ ದಾಂಬ್ಲಿ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ವಚೊಂಕ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ.

ಹಾಂವ್ ವಿಮಾನ್ ಥಳ್ ಸೊಡ್ನ್ ಚಲೊನ್ ಏಕಾ ಹಾತಾಂತ್ ಪಯ್ಣಾ ಚೀಲ್ ಘೆವ್ನ್ ವಿಮಾನ್ ಥಳಾ ಭಾಯ್ರ್ ಪಾವ್ಲೊಂ ಆನಿ ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ಕಾರಾಂಕ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊಂ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಜಯ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‍ಪ್ರಿ ಕಾಳೆಂ ಕಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆ ಮುಖಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್ಲೆಂ ಆನಿ ಜನೆಲಾಚೊ ಆರ್ಸೊ ದೆಂವವ್ನ್ ಹಾಯ್ ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ತೀಳ್ನ್ ಭಿತರ್ ಪಳೆತಾಂ ತರ್ ತ್ಯಾ ಜಯ್ತ್ ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಲ್ಹಾನ್‍ಶೆಂ ಟ್ರೀಜಾ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಕಾರಾಚೆಂ ಪಾಟ್ಲೆಂ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಹಾಂವೆ ತಾಂತುಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಪಯ್ಣಾ ಚೀಲ್ ದವರ್ಲೆಂ ಆನಿ ಚಾಲಕಾ ಬಗ್ಲೆಚ್ಯಾ ಬಸ್ಕೆರ್ ಬಸ್ಲೊಂ.

ಟ್ರೀಜಾನ್ ಕಾರ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಪಯ್ಣ್ ಕಸೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿಚಾರ್ ಕೆಲೊ. ಹಾಂವ್ ನವ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾಂಚೆರ್, ಕಟ್ಟೋಣಾಂಚೆರ್, ದುಖಾನಾಂಚೆರ್ ಮ್ಹಜಿ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲ್ನ್ಂಚ್ ರಾವ್ಲೊಂ. ಅರ್ಧ್ಯಾ ವೊರಾನ್ ಟ್ರೀಜಾನ್ ತಾಚೆಂ ಕಾರ್ ಏಕಾ ಕಟ್ಟೋಣಾಲಾಗಿಂ ರಾವಯ್ಲೆಂ.

“ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಮಾಳ್ಯೆರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಘರ್, 305 ನಂಬರ್” ಮ್ಹಣಾಲೆಂ. ಆಮಿ ದೊಗಾಂಯ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ದೆಂವ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ತಾಣೆ ಚಾವಿ ರಿಗವ್ನ್ ಆರ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ದಾರ್ ಉಘಡ್ಟಚ್ ಹಾಂವ್ ಪಯ್ಣಾ ಚೀಲ್ ಘೆವ್ನ್ ಭಿತರ್ ಸರ್ಲೊಂ. “ಹಾಂಗಾ ಮುಖಾರ್ ಎಲಿವೇಟರ್ ಆಸಾ” ಮ್ಹಣ್ಟಾನಾ, “ಎಲಿವೇಟರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್?” ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ತಾಕಾ ಸವಾಲ್ ಘಾಲೆಂ. “ಹೊ, ಗಾಂವಾಂತ್ ವಯ್ರ್ ಸಕಯ್ಲ್ ವಚೊಂಕ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾತ್, ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಆಮಿ ಎಲಿವೇಟರ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತಾಂವ್” ಮ್ಹಣ್ ಟ್ರೀಜಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಆಮಿ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಮಾಳ್ಯೆರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕೂಡಾಕ್ ವಚೊನ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಪಯ್ಲ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿ ಹಾಂವೆ ಕೂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಪೆಟಿಚೆರ್ ಪಾಂಯ್ ದವರ್ಚೊ. ನವೊ ನವೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಟ್ರೀಜಾನ್ ಥೊಡೆಂ ರಾಂದುನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕುಂಕ್ಡಾಚೆಂ ಮಾಸ್ ಆನಿ ಶಿತ್. ಜೆವಾಣ್ ಜಾತಚ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಉಲವ್ನ್ ಜಾತಚ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜೆಂ ಪಯ್ಣಾ ಚೀಲ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ತಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಪೊಟ್ಲ್ಯೊ ತಾಕಾ ದಿಲ್ಯೊ – ಚಾಕ್ಲ್ಯೊ, ಪಾತೆಕಾಂ, ಮಸಾಲೊ ಪಿಟೊ, ಇತ್ಯಾದಿ.

ಹಾಂವ್ ನ್ಹಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲೊಂ. ಭಿತರ್ ನಿದ್ಚ್ಯಾ ಕೂಡಾಂತ್ ಖಟ್ಲೆಂ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆಂ. ದೊಗಾಂಯ್ ಆಮಿ ನಿದ್ಲ್ಯಾಂವ್ – ಏಕಾಚ್ ಕಾಂಬ್ಳಿ ಭಿತರ್. ಸಪ್ತೆಂಬರ್ ಮಹಿನೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಿಕಾಗೊಚೊ ಹವೊ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಹವ್ಯಾಪರಿಂ ಮಾತ್ಸೊ ಥಂಡ್ ಆಸ್ಲೊ.

ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು, ಚಿಕಾಗೊ

 ಡೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಆತ್ಮ್‌ಕಥಾ : ಪಯ್ಲೊ ವಾಂಟೊ : ನಂತೂರ್ ಥಾವ್ನ್ ಚಿಕಾಗೊ

  ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಅದೇವ್ಸ್!

  ಪಾಶಾಂವಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿ, ಝಡ್ತಿ ಆನಿ ಕಾಲ್ಸ್

  ಲಗ್ನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೊಮಿಯಾಚೊ ಪಾಶಾಂವ್

  ಆಸ್ಟಿನಾಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಖಂಯ್ … ಹೊಕಾಲ್ ಅಮೆರಿಕಾಚಿ ಖಂಯ್ !

  ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಸಿಜ್ಯೆಸ್

  ಮಿಸಾಂವ್, ಬೆಸಾಂವ್ ಆನಿ ಸ್ತೆಸಾಂವ್

  ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂ ಚೆಡ್ವಾಂಚೆಂ ಹೆಂ ಕಾರ್ಭಾರ್

  ವಿಜೆಪಿ ಆನಿ ಹಾಂವ್

  ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಚಾ. ಫ್ರಾ.

  ತೀನ್ ದೀಸಾಂಚೆಂ ದಿಸಾಳೆಂ

  ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ವಾವ್ರ್ ಆನಿ ದು:ಖಾಂಚೊ ಸ್ರಾವ್

  ತೀನ್ ಪತ್ರಾಂಚೆಂ ಮರಣ್!

  ತೀನ್ ಪತ್ರಾಂಚಿ ಖುರ್ಸಾ ವಾಟ್ !

  ನಂತೂರ್ ದೊಂಗ್ರಾವಯ್ಲೊ ಪ್ರಸಂಗ್

  ಪತ್ರಾಂ ಆನಿ ಸಂಘಟನಾಂ

 ತೀನ್ ಪತ್ರಾಂಚೊ ಸಂಪಾದಕ್

  ದರ್ಜಿ ಜಾಂವ್ಚೊಂ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾಲೊಂ.

  ಹಾಂವ್ ಸಾಲ್ವಾರ್ ಜಾಲೊಂ ನಾ!

  ಬೊಂಬಯ್ಚಿ ಬಹಾದುರಿ

  ಇಗರ್ಜೆ ಭಿತರ್ಲಿ ಕುಸಡಾಯ್

  ತ್ಯಾಗಿ ಮುರ್ದಾಬಾದ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.