Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಹಾಸ್ಯ್ ಲೇಖನ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ

RoshuVinodಆಜ್ಕಾಲ್ ಮನಿಸ್ ಕಾಮಾನಿಂ ಇತ್ಲೊ ವ್ಯಸ್ತ್‌ಕೀ ತೊ ಹಾಸೊಂಕ್ ವಿಸ್ರಾಲಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ಂಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಶಿರಾಂ ಸವೆಂ ಮತಿಚ್ಯೊ ಶಿರೊ ಬಂಧ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಿಡಾ ಚಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಪರತ್ ಮನ್ಶಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಮಾಂಕ್ಡಾ ಬರಿಂ ಕರ‍್ತೆಚ್ಚ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಮಂಗ್ಳುರ‍್ಚಾ ’ಲಾಫ್ಟರ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾನ್’ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಹಾಸಯ್ಜೆ ಆನಿ ಹಾಸೊನ್ ಹಾಸೊನ್ ಕುಸಾಳಾಂ ದುಕಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ತೆ ಹಾಸ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ತಾಂತುನ್ ಏಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಹಾಸ್ಯ್ ಲೇಖನ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ. ಇನಾಮ್ ನಗ್ದಿ ರುಪಯ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಹಜಾರ್. ಜಿಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಕ್ ’ನಮ್ಮ ಟಿವಿಚೆರ್’ ಹಾಸ್ಯ್ ಲೇಖನ್ ಲೈವ್ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಮಹಿನೊ ದುಬಾಯ್ ಬೊಂವ್ಡಿ.

 ಪಯ್ಶಾಂಚಿ ರಾಸ್, ಟಿವಿಚೆರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಆನಿ ದಬಾಜಾನ್ ದುಬಾಂಯ್ತ್ ಬೊಂವ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಸೊ ಉದೆಲ್ಯೊಚ್ಚ್. ಖಂಚ್ಯಾ ಪಿಶ್ಯಾನ್ ಹೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆಸಾ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್. ಮೀಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಮಾಯ್ಕಾಚೆರ್ ’ಅಯ್ಕಾ’ ವೆಳಾರ್ ಎನೌಂಸ್ ಕೆಲ್ಲೆಂಚ್ ದುಸ್ರ್ಯಾನಿಂ ಕೊಣಿಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ನಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ದೆವಾಲಾಗಿಂ ಪರಾತ್ತಿಲಾಗ್ಲೊಂ.

 ಹಾಸ್ಯ್ ಲೇಖನ್ ಬರಯ್ಜಾಯ್ ತರ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೊ ಸ್ವಭಾವ್ ಹಾಸ್ಯ್ ಜಾಯ್ಜಯ್. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಬುಕಾಂತ್ಲೆ ಜೋಕ್ಸ್ ವಾಚುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆ. ಜಾಯ್ತೆ ಜೋಕ್ಸ್ ಹಾಂವೆಂ ವಾಚ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಯೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಸೊ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಮತಿಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಏಕ್‌ಚ್ಚ್ ಸವಾಲ್ ಉದೆಲೆಂ ಕೀ ಮ್ಹಜೆ ವೋಂಠ್ ಕಾಂಯ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲೆಗೀ ಮ್ಹಣ್. ಹಾಂವೆಂ ದಾವೊನ್ ವಚೊನ್ ಆರ್ಸ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಖೈಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಹಾಸೊ ಆಯ್ಲ್ಯೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ ಪೂರಾ ಜೋಕ್ಸಾಂಚೆಂ ಕಿಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಅಶೆಂಚ್ ಹಾಸೊನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾವಾನಾಂ. ಲಿಖ್ಣಿ ಹಾತಾಂತ್ ಧರಿಜಾಯ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಪಯ್ಲೆಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ವಿಶಯ್ ಜಾಯ್ಜಯ್. ತಕ್ಷಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲೊ ಭೋವ್ ಫಮಾದ್ ಹಾಸ್ಯ್ ನಟ್ ಪೆಡ್ಡಿ ಯಾನೆ ’ಚಡ್ಡಿ ಪೆಡ್ಡಿ’. ತಾಣೆಂ ನಾಟಕಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ ಕಾಮೆಡಿ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ಳ್ಯಾತ್ ಆನಿ ನಾಟಾಕಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಭಿತರ‍್ಲಿ ಲಾಂಬ್ ಚಡ್ಡಿ ಭಾಯ್ರ್ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ಬರಿಂ ಲುಂಗಿ ಬಾಂದ್ಚಿ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ಂಚ್ ತಾಕಾ ಚಡ್ಡಿ ಪೆಡ್ಡಿ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್.

 ಹಾಂವ್ ಚಡ್ಡಿ ಪೆಡ್ಡಿ ಕರ್ ಪಾವ್ಲೊಂ. ಘರಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಕಿತೆಂ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಪೆಡ್ಡಿ ಬಾಯ್ಲೆಚೆ ಪಾಯ್ ಧರ‍್ನ್ ಕುಳಾರಾ ವಚಾನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಫಿ ಮಾಗ್ತಾ . ತಕ್ಷಣ್ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ತಾಕಾ ದೋನ್ ಖೊಟೊ ಗಾಲ್ಯೊ ಅನಿ ಪೆಡ್ಡಿ ಮುಡೊ ಲೊಳೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿಂ ಮ್ಹಜಾ ಪಾಯಾಂ ಪಂದಾ ಪಡ್ಲೊ. ಪೆಡ್ಡಿಚಿ ಹಿ ದುರ್ಗಾತ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಲಜೆನ್ ತಕ್ಷಣ್ ದೊಳೆ ದಾಂಪ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ಹಾಸ್ಯ್ ಲೇಖನಾಚೆಂ ಸ್ವಪಾಣ್ ಆಧುರೆಂಚ್ ಉರ‍್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಖಂತೀಷ್ಟ್ ಜಾಲೊಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ಂಚ್ ಪೆಡ್ಡಿಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಅಖ್ರೇಚೊ ನಮಾನ್ ಪಾಟಯ್ಲೊ ಆನಿ ಚುಕೊನ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ಚಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಪೆಡ್ಡಿಚಿ ದುರ್ಗತ್ ಪಳೆವ್ನ್ ’ವಿಶ್ ಯು ಹೆಪ್ಪಿ ಮೆರಿಡ್ ಲೈಫ್’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಚಲ್ತಚ್ಚ್ ರಾವ್ತಾನಾ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಡಾಯ್ಲೆಂ. ಆರೆ ಫೆಲಿಸಾ ತುಂ ಕೆದಾಳಾ ಆಯಿಲ್ಲೊಯ್. ಉರ‍್ವುಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊರ್ಸಾರ್ ತಾಚಿ ಲುಂಗಿ ಸುಟ್‌ಲ್ಲಿ ಘಡ್ಯೆನ್ ಪೆಂಕ್ಟಾರ್ ಖೊವಯ್ಲಿ. ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ತುವೆಂ ಅತ್ತಾಂ ಪಳೆಯ್ಲೆಂ ತೆಂ ನೀಜ್ ನೈಂ. ಬಗಾರ್ ಹಾಂವ್ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಘೆವ್ನ್, ’ಬಾಯ್ಲ್ ಕುಳಾರಾ ಗೆಲ್ಯಾ’ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ನಟಾಕಚೆಂ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಕರ‍್ತಾಲೊಂ.

ಪೂಣ್ ತುಂ ಕೊಮೆಡಿ ಕಲಾಕಾರ್ ನೆಂ ಹಾಂತುನ್ ತುಜಿ ಟ್ರಾಜಡಿಚ್ಚ್ ಆಸಾ.

 ತುವೆಂ ಸಗ್ಳೊ ನಾಟಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾಂಯ್ ತಶೆಂ ತುಕಾ ಆತಾಂ ಕಳಾನಾ. ಹೆಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿಂ ತುಂ ಕಿತೆಂ ಹೆವ್ಶಿನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಯ್.
ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾಸ್ಯ್‌ಲೇಖನಾಚಿ ಆಶಾ ತಾಚೆ ಸಮ್ಕರ್ ದವರ‍್ಲಿ. ತುಜೆ ಕಡೆನ್ ಜಾಯ್ತೆ ವಿಷಯ್ ಅಸಾತ್ ನೇ ಪೆಡ್ಡಿ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಏಕ್ ಸಾಂಗ್.

ಅಳೆ ಫೆಲಿಸಾ, ಹಾಂವ್ ಫಕತ್ತ್ ಏಕ್ ನಟ್. ಆಮ್ಕಾಂ ವಿಶಯ್ ಆನಿ ಸಂಭಾಷಣ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಬರಯ್ಣಾರ್ ದುಸ್ರೊಚ್ಚ್ ಆಸಾ. ತುಕಾ ಜಾಯ್ತ್ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಹಾಸ್ಯ್ ನಟನ್ ಕರ‍್ನ್ ದಾಕಾಯ್ತಾಂ. ಬರವ್ನ್ ಘೆತಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಬರಯ್.

ಹಾಂವೆಂ ಉಪಾವ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಮಾಂಡೊ ಕೊರ್ಪಿಲೊ ಅನಿ ಜಾಯ್ತ್ ಮುಳೆಂ. ಚಡ್ಡಿ ದಾಕಾವ್ನ್ ಮುಂಡು ನೆಸೊನ್ ಪೆಡ್ಡಿಚೆಂ ನಟನ್ ಸುರು. ಹಾಂವ್ ಪೆನ್ನ್ ಆನಿ ಪೇಪರ್ ಘೆವ್ನ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಆಯ್ತೊ ಜಾಲೊಂ. ಪೆಡ್ಡಿ ಎಕಾ ಹತಾಂತ್ ಚುರಿ ಘೆವ್ನ್ ಅಂಗಾರ್ ಭುತ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿಂ ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ ಜ್ಯೋರಾನ್ ಬೋಬ್ ಘಾಲ್ನ್ ದಾವೊನ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಸೊಫಾಚೆರ್,

ಕೆದೆಲಾಚೆರ್, ಮೆಜಾಚೆರ್ ತೀನ್ ಚಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಡೊನ್ ದೆವೊನ್ ಕಟ್ಲ್ಯಾ ಪಂದಾ ಬಾಗೊನ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಚುರಿ ಘಾಲಿತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೆ ಹಾತ್ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಭಿಯಾನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆ.

 ಪುರೊ ಪುರೊ ಪೆಡ್ಡಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಮುಕಾರ್ ಅನಿಕೀ ಹಾಸೊಂಕ್ ಆಸಾ ತುಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾಸ್ಯಾಂಕ್ ಆಜ್‌ಚ್ಚ್ ಪೂರ್ಣ್‌ವಿರಾಮ್ ದಿನಾಕಾ” ಹಾಂವೆಂ ವಿನಂತಿ ಕೆಲಿ.

ತುಂ ಕಾಲೆಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್ ಫೆಲಿಸಾ, ಆಯಿನ್ನ್ ವೆಳಾರ್ ತುವೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಾತರ‍್ಲೆಂಯ್. ಹಾಂವ್ ದುಕ್ರಾಕ್ ಚುರಿ ಘಾಲ್ಚಿ ಸೀನ್ ತುಕಾ ದಾಕವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ.
ತೆಂ ವ್ಹಯ್ ಮೂ ಪೂಣ್ ದುಕೊರ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ.

ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್ ಫೆಲಿಸಾ, ದುಕೊರ್ ಸ್ಟೇಜಿರ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾಗಿರ್ ತೊ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಂ ಮಧೆಂ ದಾವೊನ್, ಉಡ್ಡೊವ್ನ್ ಮಾಗಿರ್ ತೊ ಹಾರ್ಟ್ ಎಟಾಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೊರೊಂಕ್ ಆಸಾ ಆನಿ ನಾಟಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ದುಕ್ರಾ ಮಾಸ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಲಾಯ್ನ್ ರಾವೊಂಕ್ ಆಸಾ. ಪೆಡ್ಡಿಕ್ ರಾಗ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಬರಯ್ಲೆಂ. ತೊ ಭೂತಾ ಬರಿಂ ಆಯ್ಲೊ, ತೀನ್ – ಚಾರ್ ಪವ್ಟಿಂ ಮಾಂಕ್ಡಾ ಬರಿಂ ಉಡ್ಲೊ, ಸೊಫಾರ್ ಆನಿ ಮೆಜಾರ್ ಪೆಟ್ಯಾ ಬರಿಂ ಲೊಳ್ಳೊ ಆನಿ ಅಖ್ರೇಕ್ ವಾಗಾಬರಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆಯ್ಲಾಗ್ಲೊ. ದುಕೊರ್ ಪೆಡ್ಡಿ ಖಂಚೊ! ಹಾಂವೆಂ ಪೆಡ್ಡಿಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ವಾವುಡ್ಲೊ ಆನಿ ಚಲ್ತಚ್ಚ್ ರಾವ್ಲೊ.
ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ಚ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಏಕ್ ಫಾಮಾದ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಸಕ್ಕಡ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್. ಹಾಂವೆಂ ಶೀದಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರ‍್ಚಿ ವಾಟ್ ಧರ‍್ಲಿ. ಘರಾ ಪಾವ್ಲೊಂ. ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಭಿತರ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಎಕಾ ರೂಮಾಂತ್ ತೊ ಕಿತೆಂಗೀ ಚಿಂತ್ಪಾರ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಧೊಸ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆ ನೈಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕೆದೆಲಾರ್ ವೊಗೆಚ್ಚ್ ಬಸ್ಲೊಂ. ಧಾ-ಮಿನುಟಾಂ ಉತ್ರಾಲಿಂ, ವೀಸ್ ಮಿನುಟಾಂ ಜಾಲಿಂ, ಅರ್ಧೊ ಘಂಟೊ ಜಾಲೊ ಹೊ ಲೇಖಕ್ ಹಾಲನಾ. ಏಕ್ ಕಾಣಿ ಬರಯ್ಜಯ್ ತರ್ ಇತ್ಲೆಂ ಚಿಂತಾಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಬರವ್ಪಿಚ್ಚ್ ಜಾಂವ್ಚೊನಾಂ. ತರೀ ದುಬಾಯ್ಚಿ ಆಶಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ವಚೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಭರ್ತಿ ಏಕ್ ಘಂಟೊ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಘಡಿಯಾಳಾರ್ ಟಾಂಯ್ ಟಾಂಯ್ ಕರ‍್ನ್ ’ಧಾ’ ವಾಜ್ಲಿಂ. ತ್ಯಾ ಅವಾಜಾಕ್ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಫರಾ ಹೊ ಲೇಖಕ್ ನಿದೆಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಉಟ್ಲೊ. ಹಾಕಾ ವೊಡೊಲ್‌ಚ್ಚ್ ಉಟಯಿಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಎದೊಳ್ ಅರ್ಧೆಂ ಲೇಖನ್ ತಯಾರ್ ಜಾತೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ಲೇಖಕಾಕ್ ಉಲೊ ಮಾರ‍್ಲೊ. ಅರೇ ಫೆಲಿಸಾಬ್, ಕೆದಾಳಾ ಆಯಿಲ್ಲೊಯ್. ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಕಾಣಿ ಬರಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಬರವ್ನ್-ಬರವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಕಾಣ್ಯೆ ಭಿತರ್ ರಿಗ್‌ಲ್ಲೊಂ, ಸೊರ್ರಿ ಹಾಂ.

ವಡ್ ನಾಂ ಸಾಯ್ಬಾನೊಂ, ಕಾಣಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಶಿಚ್ಚ್ ಗೂಂಡ್ ಆಸಾಜೆ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿಂ ಕಾಣ್ಯೆಚೆ ನಾಂವ್ ಕಿತೆಂ.
ನಿದ್ರಾದೇವಿ
ಹೊ ತಶೆಂ ತರ್ ಲೋಕ್ ಸಗ್ಳೊ ನಿದ್ತಲೊಚ್ಚ್. ಹೊ ಸೊರ್ರಿ ವಾಚ್ತಾಲೊಚ್ಚ್.

ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿಂ ತುಂ ಕಿತೆಂ ಹೆವ್ಶಿನ್
ಹಾಂವ್‌ಯೀ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಬರಿಚ್ಚ್ ಲೇಖಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ‍್ಲಾ. ಪೂಣ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ನಿದೊಂಕ್ ನೈಂ ತಾಂಕಾಂ ಹಾಸಂವ್ಕ್.
ತಶೆಂ ತುಂ ಹಾಸ್ಯ್‌ಲೇಖನ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಜಿ ಸಲಹಾ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಯ್? ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಕಾಂಯ್ ಪುನ್‌ಯೀ ಕಥಾವಸ್ತ್ ಆಸಾಗೀ?

ಹಾಂವ್ ಇಲ್ಲೊ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊಂ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಖಂಚಿಂಯೀ ಕಥೆಚಿ ವಸ್ತು ನಾಂ. ಪೂಣ್ ತಿ ಖಂಚಾ ಆಂಗ್ಡಿ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಆತ್ತಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಯೆತಾಂ.

ತಶೆಂ ನಂಯ್ ಫೆಲಿಸಾ, ಕಥಾವಸ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ವಿಷಯ್ ಜಶೆಂ ಅಮಾಲ್ ಪಿಯೊಣೆಂ, ಮಾಂಯ್ ಸುನೆಚಿ ಲಡಾಯ್, ಸೆಜಾರ‍್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ತಕ್ರಾರ್ ಹೆ – ಸಕ್ಕಡ್

ಅರೆ ಬಾಬ್‌ರೇ ಮಾಂಯ್-ಸುನೆಚ್ಯಾ ಲಡಾಯೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹಾಸ್ಯ್ ಲೇಖನ್ ತಯಾರ್ ಕರ‍್ನ್ ’ನಮ್ಮ ಟಿವಿಚೆರ್’ ವಾಚ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾಗಿರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ’ನಮ್ಮ ಮನೆ’ಯಲ್ಲಿ ರೀಗ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾಂ. ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಖಂಚಿಯೀ ವಸ್ತ್ ನಾಂ, ತುಮಿಂ ಇತ್ಲ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್ ನೆ. ತುಮಿಂಚ್ ದಿಯಾ.

ಲೇಖಕ್ ಇತ್ಲೊ ನಿರಾಸ್ ಜಾಲೊ. ವಡ್ ನಾಂ ತುಜಿ ಶೈಲಿ ಕಶಿ ಆಸಾ.

ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಶೈಲಿಯೀ ನಾಂ ಸಾಯ್ಬಾನೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಬಾನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಥೈಲಿ ತಿಯೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಯೆಜ್ಮಾನೆನ್ ಲಿಪಾಯ್ಲ್ಯಾ.

ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಕಥಾವಸ್ತ್‌ಯೀ ನಾಂ ಶೈಲಿಯೀ ನಾಂ ಮಾಗಿರ್ ಕಾಣ್ಯೆಂತ್ ವಾಳೊ ಕಸೊ ಯೆಂವ್ಚೊಂ.

ವಾಳೊ ಆಸಾ ಸಾಯ್ಬಾನೊಂ, ಖಂಚೊ ಜಾಯ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಅವಾಳೊಗಿ ವಾ ಕುವಾಳೊ ಅತುರಾಯ್ ದಾಖಯ್ಲಿ ಹಾಂವೆಂ.

ಅಳೆ ಹಾಸ್ಯ್ ಲೇಖನ್ ವಾ ಖಂಚಿಯೀ ಕಾಣಿ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತುಂ ಮಸ್ತ್ ಪಾಟಿಂ ಆಸಾಯ್. ಖಂಚೆಯ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚ್ಚಿ ಗರ್ಜ್. ಧರ್ ಕಾಣ್ಘೆ ಹೊ ಮ್ಹಜೊ ಬೂಕ್ ಹಾಂತುನ್ ಧಾ ಕಾಣಿಯೊ ಆಸಾತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಸ್. ತಾಣೆಂ ಬೂಕ್ ದಿಲೊ ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ಶೆಂಬೊರಾಂಚೊ ನೋಟ್ ದಿಲೊ. ಹೆ ಲೇಖಕ್ ಸಗ್ಳೆ ಆಶೆಚ್ಚ್ ಕುರ್ಲೆಚ್ಯಾ ಕಾಸ್ತಾಚೆ ಅನ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸೊಡಿನಾಂತ್. ಹಾಂವ್ ಮತಿಂತ್‌ಚ್ಚ್ ಸಣ್ಸಣ್ಲೊಂ. ತುಮ್ಚಿ ’ನಿದ್ರಾದೇವಿ’ ಭಂಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪರತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾಫಿ. ಹಾಂವೆಂ ಥೈಂ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊಂ.
ಹರ್ಯೆಕಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಅಪಾಯಾಂತ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮುಖೆಲ್ಯಾನಿಂಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಧಾರ್ ಆನಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ದಿಲಾಂ. ತೆಚ್ಚ್ ಆಮ್ಚೆ ನೀಜ್ ಮುಖೆಲಿ. ಹಾಂವ್ ವಿಗಾರಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾವೊಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾಕೀ ಪಯ್ಲೆಂ ಚಾರ್ ಜಾಣ್ ಲೈನಿರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಮ್ಹಜೆ ನಂಬರ್ ಅಯ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾಕೀ ಪಯ್ಲೆಂ ಅಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮನೆಸ್ತಾನ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಕ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಹಜಾರ್ ದಾನ್ ದಿಲ್ಲೆ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೊ ಮೂಡ್‌ಯೀ ಬರೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.
ಬೆಸಾಂವ್ ದಿಯಾ ಫಾದರ್
ದೆವಾಚೆ ಬೆಸಾಂವ್. ಕಿತೆಂ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲೊಯ್.

ಹಾಂವೆಂ ಕಾಂಯ್ ಹಾಡುಂಕ್ ನಾಂ ಫಾದರ್ ಬಗಾರ್ ತುಮ್ಚೆ ಲಾಗ್ಚೆಂಚ್ ವರುಂಕ್ ಆಯ್ಲೊಂ..

ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಜೆಲಾಗ್ಚೆಂ ವರುಂಕ್ ಆಯ್ಲೊಯ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಮೆಜರ್ ಅಸ್‌ಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ವೆಗ್ಗಿಂ ವೆಗ್ಗಿಂ ಗೊವೆತಾಂತ್ ಚೆಪ್ಲೆ.

ತಶೆಂ ನಂಯ್ ಫಾದರ್ ಕಾಲ್ ತುಮಿಂ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತ್ಯಾ ಹಾಸ್ಯ್‌ಲೇಖನಾಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲ್ಲೊ ನೈಂವೇ . ಹಾಂವೆಂ ತ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಲೇಖನ್ ಬರಂವ್ಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಇಲ್ಲಿ ಕುಮಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.

ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ದೀರ್ಘ್‌ಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ಹೊಹೊ ತುಕಾ ಆತಾಂ ಹಾಸ್ಯ್ ಲೇಖನ್ ಬರಯ್ಜ್ ನೈಂಗೀ. ತುವೆಂ ಕಾಲ್ ಮ್ಹಜೊ ಶೆರ‍್ಮಾಂವ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೊವೇ?

ಶೆರ‍್ಮಾಂವ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೊ ಫಾದರ್ ಪೂಣ್ ತಾಂತುನ್ ಕಾಂಯ್ ಹಾಸೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಘಟ್ಟ್ ನೀದ್ ಆಯ್ಲಿ.

ಕಿತೆಂ ಶೆರ‍್ಮಾಂವಾ ವೆಳಾರ್ ನಿದ್ತಾಯ್. ಹೆಂಚ್ ಏಕ್ ಹಾಸ್ಯ್. ತುಮ್ಚೆ ತಸಲೆ ಪಾತ್ಕಿ ಶೆರ್ಮಾಂವಾ ವೆಳಾರ್ ನಿದ್ತಾತ್ ಮಾಗಿರ್ ’ಆಯ್ಕಾ’ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಸೊಂಸ್ಯಾ ಬರಿಂ ಕಾನ್ ನೀಟ್ ಕರ‍್ತಾತ್. ಇಗರ್ಜೆಕ್ ದಾನ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಆಯ್ಲಾಂ, ಇಜ್ಮೊಲ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಪಡ್ಲಾಂ, ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಕೆದಾಳಾ ವರ್ಗ್. ಪದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಶೆರ‍್ಮಾಂವ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೊಚ್ಚ್,

ಫಾದರ್ ಜರ್‌ತರ್ ಹಾಂವ್ ಹೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಜಿಕ್ಲೊಂ ತರ್ ತಾಂತ್ಲೊ ಕಾಲ್ದೊ ವಾಂಟೊ ನವ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಕ್ ದಾನ್ ಕರ‍್ತಾಂ.

ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಹಾಸೊ ಉದೆಲ್ಯೊ. ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ನವೆಂ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ತಕ್ಷಣ್ ಏಕ್ ಫೊಟೊ ಕಾಡ್ತೊಂ ಆನಿ ಫೇಸ್‌ಬುಕಾರ್ ಘಾಲ್ತೊಂ.

ಮಾಗಿರ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಚೆರ್ ತುಜೆಂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯೆತಾ ಖೈಂ. ತ್ಯಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಂವೆಂ ಇಗರ್ಜೆ ಬಾಂದ್ಪಾಕ್ ದಾನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ವಿನಂತಿ ಕರಿಜೆ ಆನಿ ದುಬಾಯ್ ಟೂರಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಿಂಚ್ಯಾ ಬಾಂವ್ಡಾಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಮನವಿ ಪಾವಿತ್ ಕರಿಜೆ.

ಹಾಂವೆಂ ಸಂಕ್ಡಾಕೀ ಹುಂ, ಹುಂ ಮ್ಹಳೆಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಬಾರಾಂಚಿ ಘಾಂಟ್ ವಾಜ್ಲಿ. ಆಳೆ ಅತಾಂ ಜೆವ್ಣಾಚೊ ವೇಳ್, ಗಳಾಯ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಮಾಗಿರ್ ಜೆವಾಣ್ ನಿವ್ತಾ. ಘಡ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ಹುನ್ ಕರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬೊಟ್ಲೆರ್‌ಚ್ಚ್ ಮಾಗಿರ್ ಹುನ್ ಜಾತಾ. ಜೆವ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಇಲ್ಲಿ ನಿದ್ಚಿ ಸವಾಯ್ ಆಸಾ. ತುಂ ಸಾಂಜೆರ್ ಯೇ. ಪಯ್ಲೆಂ ದೊಗೀ ಮೆಳೊನ್ ಫುಲಾಂ ಝಡಾಂಕ್ ಉದಾಕ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ ಮಾಗಿರ್ ಗ್ರೊಟ್ಟ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಬಸೊನ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಹಾಸ್ಯಾಂ.
ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಹಾಸೊನ್ ಹಾಸೊನ್ಂಚ್ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಗೆಲೊ. ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಶೀದಾ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜೆಜುಲಾಗಿಂ ಮಾಗುಂಕ್ ಗೆಲೊಂ.
ಪ್ರಾವಾದ್ಯಾಕ್ ಖಂಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಮಾನ್ ಚುಕಾನಾಂ ಪೂಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಂತ್ ಗಾವಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ತೊ ತಾಕಾ ಮೆಳಾನಾ. ಮಾಗ್ಣ್ಯಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಏಕ್ ಉಪಾವ್ ಝಳ್ಕಾಲೊ. ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಲಾಗಿಂ ಇಸಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆ ಸಕ್ಲಾಚ್ಚ್ ಧಮ್ಕಿತಾತ್. ಪಾಲ್ಯಾಂಚ್ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ಚ್ಯಾ ಹಪ್ತಾಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕಾಕ್ ಭೆಟ್ಚೆಂ ಆನಿ ತಾಚೆಲಾಗ್ಚೆ ಹಿಶಾರೆ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಚೆಂ. ತಾಚಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಬರ‍್ಪಾಂ ಹಾಂವೆಂ ವಾಚ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ತಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ರುಚ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ದುಬಾಯ್ಚಿ ಟಿಕೆಟ್ ದಿಂವ್ಚೊ ನೀಜ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೊಚ್ಚ್.
ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊಂ ಆನಿ ಸಂಪಾದಕಾಕ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ. ಎಕಾ ಲೇಡಿ ಸ್ಟಾಫಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚ್ಯಾ ದಫ್ತಾರಾಕ್ ಧಾಡ್ಲೊ. ಮ್ಹಜಿ ಮಟ್ವಿ ಪರಿಚಾಯ್ ಆನಿ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಹಾಂವೆಂ ತಾಂಕಾಂ ವಿವರ‍್ಸಿಲೊ. ಸಕ್ಕಡ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಾಣಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಲಾಂಬ್ ಹಾಸೊ ದಿಲ್ಯೊ. ತಾಂಚ್ಯೊ ಹಾಸೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ಮಾಂಕುಡ್ ಜಾಲೊಂ ಗಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಿಯೆಲೊಂ. ಆತಾಂ ತಾಣಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ.
ಪಳೆ ಫೆಲಿಸಾ ಹಾಸ್ ವಾ ಭಾಸ್, ದೇಶ್ ವಾ ವೇಸ್, ಸ್ವಾಸ್ ವಾ ವಾಸ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯೊ ಆಸ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ಆಮಿ ಖಂಚಿ ವಾಪಾರ‍್ತಾಂವ್ ವಾ ಹುಂಕ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಕಾಜಾರಿ ಮನ್ಶಾಲಾಗಿಂ ಆಜ್ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂ ಆಸಾತ್ ಪೂಣ್ ಬಾಯ್ಲೊಂ ನಾಂತ್, ಘರಾ ಆಸಾತ್ ಪೂಣ್ ತೆ ಘರಾನಾಂತ್ ಆನಿ ಹಾಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಆಸಾ ಪೂಣ್ ತೆ ಹಾಸಾನಾಂತ್. ಸ್ರ್ತೀಯೊಯಿ ತಶೆಂಚ್ ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಬಾಂಗಾರ್ ಆಸಾ ಪೂಣ್ ಆಂಗಾರ್ ನಾಂ ಬಗಾರ್ ಲೋಕಾರಾಂತ್ ಆಸಾ. ಅಣ್ಕಾನೆ ಆಸಾ ಪೂಣ್ ಭೊಗ್ಸಾಣೆಂ ನಾ. ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಕೆಳಿಂ ಆನಿ ಪೊಳಿ ನಾಕಾ ಬಗಾರ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಆನಿ ಸಿಜ್ಲರ‍್ಸ್ ಜಾಯ್, ಆಂಬೆ ಆನಿ ಕುಬೆ ನಾಕಾತ್ ಬಗಾರ್ ಮಾಜಾ ಆನಿ ಫಿಜ್ಜಾ ಜಾಯ್, ಕುಮ್ಸಾರ್ ಆನಿ ಕುಮ್ಗಾರ್ ನಾಕಾ ಬಗಾರ್ ಟ್ವಿಟರ್ ಆನಿ ಕ್ವಿಕರ್ ಜಾಯ್. ಮಾನ್ ಆನಿ ಮಾನ್ಸುಗಿ ನಾಕಾ ಬಗಾರ್ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಆನಿ ಡೀಪ್ ಚೆಸ್ಟ್ ಜಾಯ್. ಹಾಕಾಚ್ಚ್ ಲಾಗೊನ್ ಮನಿಸ್ ಆಜ್ ಂ ಪೋರ್ ಅಳ್ಶಿ ಃ ಫೋರ್ ಬುರ‍್ಸೊ, ಅ ಫೋರ್ ಚೀಟರ್, ಆ ಫೋರ್ ದುಕೊರ್ ಜಾಲಾ. ಆಜ್ ಹಾಂವೆಂ, ತುಂವೆಂ ಆನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾನಿಂ ಮೆಳೊನ್ ಖಂಡನ್ ಕೆಲೆಂ ನಾಂ ತರ್ ಫಲ್ಯಾ ಪೊಸ್ಟರ್ ಧಾಡ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಪತ್ರ್ ಈ-ಮೇಯ್ಲ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ತಲೆಂ. ತರೀ ಆಮಿಂ ಜಾಗೆ ಜಾವ್ಯಾಂ, ಜಾಗೆ ಜಾವ್ಯಾಂ ತೊ ಏಕ್‌ಚ್ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮೆಜಾಕ್ ಮೂಟ್ ಮಾರ‍್ನ್ ಮಾರ‍್ನ್ ಅವೇಶಾನ್ ಭರೊನ್ ಉಬೊ ರಾವ್ಲೊ.
ಹಾಂವೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಕೆಲೆಂ. ಆನಿ ಮೆಜಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಪಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಚೊ ಗ್ಲಾಸ್ ತಾಂಕಾಂ ದಿಲೊ. ತೆ ಶೆರ್ಮೆವ್ನ್ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹೆಂ ಉದಾಕ್.
ಅರೆ ತುಮಿಂ ವಿಸ್ರಲ್ಯಾತ್‌ಗೀ ಹಾಂವ್ ಫೆಲಿಸ್. ಹಾಸ್ಯ್‌ಲೇಖನ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಸಲಹಾ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ತುಮ್ಚೆಂ ತೆ ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ರುಚ್ಲೆ. ಪೂಣ್ ತುಮಿಂ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗಾನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್‌ಗೀ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಕ್ಯಾಚ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂ.

ಅರೆ ಹೊ ಸೊರ್ರಿ. ತೆಂ ತುಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಹಾಸ್ಯ್ ಲೇಖನ್ ನೈಂ. ತೆಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಸಂಪಾದಕೀಯ್. ತೆಂ ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಕಶೆಂ ಆಸಾಗೀ ಮ್ಹಣ್ ವಾಚೊನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಹಾಂವೆಯೀ ತುಕಾ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಕೆಲೆಂ. ಇತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾನಾಂಯ್ ತುಂ ಖೈಂ ಪುಣಿಯೀ ಹಾಸೊಂಕ್ ನಾಂಯ್. ಜ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಹಾಸೊಂಕ್ ಕಳಾನಾಂ ತಾಕಾ, ಹೆರಾಂಕ್‌ಯೀ ಹಾಸೊಂವ್ಕ್ಯೀ ಕಳಾನಾಂ.
ಪೂಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವರ್ತಿ ಆಶಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಲಾಫ್ಟರ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾನ್ ಚಲವ್ನ್ ವರ‍್ಚೊ ತೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿಕಜಾಯ್‌ಚ್ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಆನಿ ದುಬಾಯ್ ವಚಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್.

ಎದೊಳ್ ಮಣಾಸರ್ ತುಕಾ 10 ಠಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆತಾಂ ತೆಂಯ್ ಗೆಲೆಂ.
ತೆಂ ಕಶೆಂ ?

ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾ ಸ್ಪರ‍್ದ್ಯಾಚೊ ವರಯ್ಣಾರ್.

ರೋಶು ಬಜ್ಪೆ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.