Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಸರ್ಗಾರಾಜಾಕ್ ವರ್ಗ್ ಜಾಲ್ಲೊ – ಬಂಗಾರ್ದ ಗುರ್ಕುಲು

Fr004

ಜಿಣ್ಯೆಪಯ್ಣಾರ್ ಮೆಳ್ಚೆ ಥೊಡೆ ಮ್ಹನಿಸ್ ಆಶೆಚ್. ತೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಭೋವ್ ಖಾಸ್ ಜಾತಾತ್. ತಾಣಿ ತಶೆಂ ಖಾಸ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಾರಣಾಂ ಸಭಾರ್ ಆಸ್ತಿತ್. ಪುಣ್ ತಿಂ ಕಾರಣಾಂ ಸಾಂಗೊಕ್ ಮಾತ್ ಉತ್ರಾಂ ಸುಟಾನಾಂತ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತೀ ಥೊಡೆ ಮ್ಹನಿಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಇತ್ಲೆಂ ಖಾಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಗಿ ತಾಂಚೆ ಸವೆಂ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಹರ್ಯೆಕ್ ಘಡಿತಾಂ ಹಾಂವ್ ಪರತ್ – ಪರತ್ ನಿಯಾಳುಂಕ್ ಆಂವ್ಡೆತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್ ಚ್ ರೊಸಾಳ್ ಆನ್ಬೋಗ್ ದಿತಾ. ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂವೆ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ವೆಗ್ಳೊಚ್ ಏಕ್ ಸ್ಥಾನ್ ದಿಲಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮತಿಂತ್ ತಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್ ನಿಯಾಳ್ಚ್ಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥಾ ಪಾಸತ್. ಆಶೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂತ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಘೊಂಟೆರ್ ಬಾಂದುನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಂಸಾರಿ ಪಯ್ಣ್ ಸಂಪವ್ನ್ ಉಟೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಮಾ| ಬಾ| ಜೊಸೇಫ್ ಲೋಬೊ ಏಕ್ಲೊ.

2000 ವ್ಯಾ ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಮೇ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸಿಜಿಚೊ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಆಧಿಕಾರಿ, ತವಳ್ಚೆ ಕೊಳಲ್ ಗಿರಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಬಾ| ವಿಲಿಯಮ್ ಮಿನೇಜಸ್ ಆಮ್ಚೆ ಫಿರ್ಗಜೆ ಥಾವ್ನ್ ವರ್ಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಾ| ಮುಲ್ಲರ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಆಡಳ್ತೆದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವರ್ಗ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೊ ನವೊ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಾ| ಜೊಸೇಫ್ ಲೋಬೊ ಆರ್ವಾ ಥಾವ್ನ್ ವರ್ಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಶೆಂಚ್ ಸಭಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ಕಾನಾಕ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಆಮಾಂ ಸರ್ವಾಚೆ ಕಾಳ್ಜಾ ದಡ್ದೆಡೆ ಇಲ್ಲೆಶೆ ಚಡೊನ್ ಭೆಂ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್,ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಚಡಾವತ್ ಭುರ್ಗಿ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಧರ್ನ್ ತವಳ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕಲ್ಯಾನ್ಪುರ್ ಮಿಲಾರ್ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಕ್ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡುಂಕ್ ವೆತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಥಂಯ್ಚೊ ಮುಕೆಲ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿ(ಆಜೂನ್) ಆಮ್ಕಾಂ ನವ್ಯಾನ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಬಾ| ಜೊಸೇಫ್ ಲೋಬೊಚೊ ಧಾಕ್ಟೊ ಭಾವ್, ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ಶಿಸ್ತೆಚ್ಯಾ ಆನಿಂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಗಜಾಲಿಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಎಕ್ದಮ್ ಖಡಕ್ಕ್ ಮನಿಸ್. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಬಾ| ಜೊಸೇಫ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್, ತೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಏಕ್ ವೆಗ್ಳೆಚ್ ಚಿಂತಪ್ ಆಮಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ಮತಿಂತ್ ಉಭೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಶಿಕೊಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಧರಣ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಪೊಕ್ರಿಪಣಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಉಣೊ ನಾತ್ಲೊಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪೊಕ್ರಿಪಣಾಚಿಂ ದೂರಾಂ ಹಿಶಿನ್ ಥಾವ್ನ್ ತಿಶಿನ್ ಆನಿಂ ತಿಶಿನ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಿಶಿನ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತೆಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಜೆಂಚ್ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಚಿಂತಪ್ ಆನಿ ಆಭಿಪ್ರಾಯ್ ಚಿಂಗ್ರಾಲ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ಬಾ|ಜೊಸೇಫ್ (ಆಮಿ ಜೊಸೇಫ್ ಫಾದರ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ) ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಮಹಿನೊ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಚ್ ತಾಚೆಂ ವಿಶಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಉಭಿಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಎಕೆಕ್‌ಚ್ ಚಿಂತ್ಪಾಂ ಝಡೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿಂ. ತೊ ಏಕ್ ವೆಗ್ಳೊಚ್ ಮನಿಸ್. ತಾಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಖಾಲ್ತೆಂಪಣ್ ಆನಿ ಮಾಯ್ಪಾಸ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮುಕಾಮುಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಪರ್ಜಳೊನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಏಕ್ ಮಹಿನೊ ಸಂಪ್ಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ ತವಳ್ ಭುರ್ಗಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಕಾಂ(ಆಜ್ ಆಮಿ ಸರ್ವ್ ತರ್ನಾಟೆ) ತೊ ಮೊಗಾಚೊ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ದೆಕುನ್ ಆಜ್ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಬದಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಏಕ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಕಸೊ ಆಸಾಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ತಾಕಾಚ್ಚ್ ದಾಕ್ಲೊ ದೀವ್ನ್ ಆಮಿಂ ತವಳ್ – ತವಳ್ ಉಲೊಂವ್ಚೆ ಆಸಾ.

 ಜೊಸೇಫ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಆಮ್ಚೆ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಹುದ್ದೊ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ತಾಕಾ ಸೊಡುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಆರ್ವಾಚೊ ಲೋಕ್, ಸಭಾರ್ ಮಾಲ್ಗಡೆಂ, ಜಾಣ್ತೆ, ಯುವಜಣಾಂ, ಭುರ್ಗಿಂ, ಆವಯಾಂ ಧರ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಹಾತ್ ಮೆಳೆಯ್ತಾನಾ ರಡ್ತಾಲಿಂ. ಹಾಂವೆ ತ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ವಿಗಾರಾಕ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಲೋಕಾಂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಏಕಾ ಯಾಜಕಾ ಪಾಸತ್ ಲೋಕ್ “ಇತ್ಲಿಂ ದುಕಾಂ ಘಳಾಯ್ತಾ? ದುಕಾಂ ಘಳಾಯ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರಿಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್?” ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಸವಲಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತವಳ್ ಜಾಪ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಚ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

ಕಾಜಿತೊರ್ ಯಾಜಕ್ ಮಿಸಾಂವಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪೆರ್ಮುದೆ ಆನಿ ಆರ್ವಾ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ಸಾತ್ – ಸಾತ್ ವರ್ಸಾ ಮಿಸಾಂವ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಜೊಸೆಪ್ ಫಾದರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಯೆತಾನಾ, ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ತಿತ್ಲೊ ತರ್ನಾಟೊಯ್ ನ್ಹಯ್, ಪ್ರಾಯೆಸ್ತಿಯ್ ನ್ಹಯ್. ಯಾಜಕಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಸಾಧರಣ್ ತರ್ನಾಟೊ, ಚುರುಕ್ ಯಾಜಕ್ ತರಿಯ್, ತಾಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ತವಳ್ ಏಕ್ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಕೊಳಲ್ ಗಿರಿಚ್ಯಾ ಗಡ್ದೆಚ್ಯಾ ಬಸ್ಸಾಂನಿಚ್ ತೊ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬಸ್ಸಾರ್ ಉಮ್ಕಾಳೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊಯ್ ಆಮಿಂ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಕ್ ವೆತಾನಾ ಪಳೆಯ್ಲಾಂ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ಘರಾ ಯೆತಾನಾ ಕಂಡಾಕ್ಟರಾ ಲಾಗಿಂ (ಸಭಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾಂವ್) ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಟಿಕೆಟಿಚೆ ಪಯ್ಶೆ ದಿಂವ್ಕ್ ವೆತಾನಾ ತೊ “ನಿಗಲ್ನ ಟಿಕೇಟ್ ಎದುರುಡ್ ಆತ್ತ್ಂಡ್” ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮುಕಾರ್ ದಾಕಯ್ತಾನಾ ಜೊಸೆಪ್ ಪಾದರ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಮುಕಾರ್ ರಾವೊನ್ ಹಾತ್ ಭಾಶೆನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಹಾಂವೆ ಪಳೆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಾಯ್ಪಾಸಿ ಯಾಜಕಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಪ್ರಥಮ್ ಸ್ಥಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆ ತರ್ ತಾಕಾಚ್. ಆಶೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಥೊಡೆಂ ಮಹಿನೆಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬಸ್ಸ್ ಪಯ್ಣಾಚಿ ಆವಸ್ಥಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಏಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಬಜಾಜ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ತಾಕಾ ವಾಪಾರುಂಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾರ್ಕ್ಯಾನ್ ಉಡಾಸ್ ನಾ ತೆಂಚ್ಚ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ವಾ ದುಸ್ರೆಂ? ತಾಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ತಾಣೆಂ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಸ್ಲೆಚ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ತೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಆಸ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಾಪಾರ್ತಲೊ.

Fr001ಜೊಸೇಫ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕೆದಳಾಯ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ತವಳ್ – ತವಳ್ ಜಿವಾಳ್ಚೊ ಉಡಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಏಕಾ ಸನ್ವಾರಾ(ವೊರಾಂ ಸಾಡೆ ಸ ಉತ್ರಾಲ್ಲಿಂ ಜಾಯ್ಜಯ್ ) ಕ್ರಿಜ್ಮಾಚಿಂ ದೊತೊರ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಘರಾ ಪಾವೊಂಕ್ ಬಸ್ಸಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ( ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಪ್ತರಾಚ್ಯಾ ಜನೆಲ್ಯಾತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆಯಿಲ್ಲೆಂ ದಿಸ್ತಾ) ಆಪ್ಲೆಂ ಬಜಾಜ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಘೇವ್ನ್ ಕಾಳೊಕ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪುಡೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ – ಆಮ್ಚ್ಯಾ(ತೆಗಾಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾಂವ್) ಘರಾಂ ಸೊಡ್ ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ತಸಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಭಾರ್ ಪಾವ್ಟಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಪರತ್ ತಶೆಂ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಯಾಜಕಾನ್ ಘರಾ ಪಾವಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾ. ತೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೀಸ್ ಜಾತೆಚ್ ಆಮ್ಚೊ ಜಾಗೊ ವಿಗಾರಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಕುಜ್ನಾಕ್ ಶಿಫ್ಟ್. ಇಗರ್ಜೆ ಘರಾ ಬಸೊನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿ ಟಿ.ವಿ ಪಳೆಯ್ಲ್ಯಾ, ಇಗರ್ಜೆ ವಟಾರಾಂತ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳ್ಳ್ಯಾಂವ್, ಜಾಯ್ತೆಂ ಪಾವ್ಟಿ ಜೊಸೆಫ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವಾಡ್ ಲ್ಲೆಂಯ್ ಆಸಾ. ಆನಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಫ್ರಿಡ್ಜಾ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರೂಟ್ಸ್, ಕೇಕ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂಯ್ ಖಾಣ್ ಕಾಡ್ನ್ ಆಮಿ ಖೆಲ್ಲೆಂಯ್ ಆಸಾ. ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾ ತೊ ಆಸ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರಿಯ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಉಲಯ್ ನಾತ್ಲೊ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಂಚ್ ತೊ ಜಾತಾಲೊ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಮಿತ್ರಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಉಲೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಶೈಲಿಚಿ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಸಮೇತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ ತೊಯ್ ಹಾಸ್ಲಾ. ಬ್ರದರ್ ವಿಶಾಲ್(ಆತಾಂ ಕೆಲರಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಸಹಯಾಕ್ ಯಾಜಕ್) ಆನಿ ರಾಜೇಶ್ ನಾಂವಾಚೊ ತರ್ನಾಟೊ ಏಕ್ಲೊ ತವಳ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾವ್ತಾಲೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಏಕ್ ಘರ್ಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಚ್ ಜಾಯ್ಜೆ ತವಳ್ ಆಮಿ ದಿಸಾಚಿಂ ಚಡಿತ್ ವೊರಾಂ ವಿಗಾರಾಚ್ಯಾ ಘರಾಚ್ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿಂ ಕೊಣಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಡ್ ಕಳಿತ್ ನಾ, ಪುಣ್ ಆಜ್ ಜೊಸೇಫ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಆಧಿಕ್ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾತ್ ಕೊಣಿಯ್ ತರ್ ತೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ವಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಸ್-ಪಾಸ್ ಪ್ರಾಯೆಚೆ ತರ್ನಾಟೆ. ತೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಭುರ್ಗಿ ಆನಿ ಯುವಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಕಾಂ ತಾಣೆಂ ದಿಲ್ಲೊ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ಆನಿ ಮೋಗ್ ತೊ ಉತ್ರಾಂನಿ ಗುಂತುಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಸಲೊ. ಆಮ್ಕಾಂ ಧರ್ನ್ ಚ್ ತಾಣೆಂ ತವಳ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ವೈಸಿಎಸ್’ಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲ್ಲಿ, ಹಾಚೆ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ-ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿ. ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಮ್, ಬಾಯ್ ಆನಿ ಮಾಂಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಅಪೊವ್ಚೊ ತೊ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಪ್ಪಕ್ ಮಾಸ್ಟ್ರಾಮ್( ಪಪ್ಪ ವೃತ್ತೆಂತ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ) ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತಾಲೊ. ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ ಕುಟ್ಮಾಂಚೆರ್ ಹುಸ್ಕೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ತಾಚೆಂ ಖಾಸ್ ಕುಟಾಮ್ ಮ್ಹಣ್ ವೊಳ್ಕೊನ್ ತಾಣೆಂ ಕೊಣಾಕಿಯ್ ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಉಬಯ್ಲೆಂ ನಾ. ಸರ್ವಾಂಕ್ ಎಕಾಚ್ ಲೆಕಾಚಿ ಮೊಗಾಚಿ ಜತನ್ ಆನಿ ಹುಸ್ಕೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಲೋಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾರಿಯ್ ತಾಚೆಂ ಲಾಗಿಂ ಮೊಗಾನ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ. ಸಾಂಗೊಕ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ತೆಂ ಮುಕಾರ್ ಶೀದಾ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ ತರಿಯ್ ಕೊಣಾಕಿಯ್ ದುಕೊಂವ್ಚೊ ಇರಾದೊ ಖಂಡಿತ್ ನಾತ್ಲೊ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಹಾಂವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಆಸ್ತಾನಾ ಕಷ್ಟಾನ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಏಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಪಯ್ಶೆಂ ಮೆಜಿನಾಸ್ತಾನಾ ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ತಾಣೆ ದಿಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆ ಪಳೆಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ತಶೆಂ ಜೆಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಜೊಸೇಫ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಮೆಜಿನಾಸ್ತಾನಾ ಪಯ್ಶೆ ಕುಮೊಕ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಲಾ ಕೊಣ್ ಜಾಣಾಂ?

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್ ಚ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಸ ವೊರಾರ್‌ಚ್ ಜೊಸೆಫ್ ಪಾದರ್ ಚಲೊನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ ಲ್ಲೊ ಖಂಯ್. ತಾಚೊ ಪಪ್ಪ ಎಂಜಿನಾಂ ರಿಪೇರಿ ಕರ್ತಾಲೊ. ಸಕಾಳಿಂ ಪುಡೆಂ ಚಲೊನ್ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಜಾಪ್ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಖಂಯ್. “ಇಗರ್ಜೆಚೆ ಜನರೆಟರ್ ಚಲಾನಾ, ಇಲ್ಲೆಶೆ ಯೇವ್ನ್ ಪಳೆಯ್ಶಿಗಿ” ಮ್ಹಣ್ ಜೊಸೆಫ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ “ಪೋನ್ ಕರ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತೆ ನ್ಹಯ್ ಫಾದರ್?” ತಾಣೆ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾಕ್ “ಇಗರ್ಜೆಚೊ ಪೋನ್ ಸಾರ್ಕೊ ನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ಚ್ ಆಯ್ಲೊ ” ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಂಯ್. ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಕೊಣಿಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗಾನಾ ತೆಂ ಚಲೊನ್ ಸಕಾಳಿಂ ಪುಡೆಂ ಕೊಣಾಚ್ಯಾಯ್ ಘರಾ ಮುಕಾರ್ ಉಬೊ ರಾವ್ತೊ ಮ್ಹಣ್? .ತಾಣೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಏಕೀ ಬಾಂದ್ಪಾ ಬಾಂದ್ಲಿ ನಾಂತ್. ಬಾಂದ್ಲಿಂ ಫಕತ್ ತಾಣೆಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ-ಮನಾಂ. ತ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಚ್ ತಾಣೆಂ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಆಜೂನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮಯ್ಪಾಸಾ ಪಾಸತ್ ತಾನೆತಾತ್, ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಕೊಳಲ್ ಗಿರಿಚೆ ದುರ್ಭಾಗ್ ಪಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಫಕತ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾ ಮಾತ್ರ್. ತವಳ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸಿಜಿಚ್ಯಾ ’ಪ್ರೊಕ್ಯುರೇಟರ್’ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ತಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಗೊವ್ಳ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ವೆಗ್ಗಿಂಚ್ ಕೊಳಲ್ ಗಿರಿ ಥಾವ್ನ್ ವೋಡ್ನ್ ವೆಲೊ. ( ಹ್ಯಾ ವರ್ಗಾ ಪಾಟ್ಯಾನ್ ಕೊಣಾಚೆಂ ಕುತಂತ್ರ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಜಾಂವ್ಕೀ ಪುರೊ – ತೆಂ ತವಳ್ ಭುರ್ಗೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ) ಪೂಣ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾನಿಂ ತಾಕಾ ಹಾಂವ್ ಭೆಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ ಥೊಡಿ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ತಾಣಿ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲಿ ಆಸಾ. ಫಿರ್ಗಜಿಚ್ಯಾ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳೆನ್ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂನಿ ದಿಯೆಸಿಜಿಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಮೆಳೊನ್ ತಾಕಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಚ್ ಉರೊಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ ತರೀ ತೆಂ ಸುಫಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಸಾದ್ಯ್ ಆಸಾ ತರ್ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಜೊಸೇಫ್ ಪಾದರ್ ಆಮ್ಚೊ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್‌ಲ್ಲೆಮ್ಯ್ ಆಸಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಪ್ಪಾನ್ ವರ್ಗ್ ರಾವಂವ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಘರಾ ಯೇವ್ನ್ ಚಿಂತುನ್ ದುಃಕಾಂ ಘಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಚ್ ಸಾಕ್ಸ್.Fr005

Fr003 ಜೊಸೆಫ್ ಫಾದರ್ ವರ್ಗ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಪುಡೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆ ಸಾಲಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆದೇವ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ತಾಕಾ ಆಮಾಂ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗಾರಾನಿಂ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಕಾಣಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆ. ತ್ಯಾ ಕವರಾಂತ್ ಪಯ್ಶೆ ಕಿತ್ಲೆ ಆಸಾತ್? ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣಾಕಿಯ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೆಂ(ಮಂಡಳಿಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ).ಪುಣ್ ತೆ ಪಯ್ಶೆ ಅಪುಣ್ ದವರಿನಾಸ್ತಾನಾ “ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲ್ಲೊ ರಾಜೇಶ್, ತಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಡ್ತಾಲಿ ವಾ ನಾ ಕಳಿತ್ ನಾ, ಪುಣ್ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ತುಮಿ ದಿಲಾಂ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ದಿತಾಂ” ಮ್ಹಣ್ ತಿ ಕಾಣಿಕ್ ತಾಕಾ ದಿಲ್ಲಿ. ಹಾಂಗಾಸರೀ ತಾಣೆಂ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಪುಡೆಂ ಮೆಜುಂಕ್ ಚ್ ನಾ.

Fr002

Fr006

ಬಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ನವ್ಯಾನ್ ಹುದ್ದೊ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ನ್ ಜಾತೆಚ್ ಲೊಕಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜೊಸೇಫ್ ಪಾದ್ರಾಬ್ಯಾಚೆ ಹಾತ್ ಧರ್ನ್ ಸಭಾರ್ ಲೋಕ್ ರಡ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಆಮಿ ತರ್ನಾಟೆ ಸಮೇತ್. ಏಕೆಕ್ಲ್ಯಾಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂಚಿ ದುಃಕಾಂ ಪಳೆಯ್ತಾನಾ “ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ತಾಕಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಆಯ್ಲೊ ಆರ್ವಾಚೊ ಲೋಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಡ್ತಾಲೊ?” ಮ್ಹಳ್ಯಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಪ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ನಿಜಾಯ್ಕಿ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಭಾಂಗಾರ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಆಮಿ ಬಿಸ್ಪಾಕ್ ಒಪ್ಸುನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಆನಿಂ ಹೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಮ್ಹೆಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಳಲ್ ಗಿರಿಚ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಲೊಕಾನ್ ವೊಲಾಯ್ಲೆಂ ಖಂಡಿತ್ ನ್ಹಯ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚಿಂ ಅಕಥೊಕಲಿಕಾಂ ತಾಕಾ “ಭಾಂಗಾರ್ದ ಗುರುಕುಲ್” ಮ್ಹಣ್ ವೊಳ್ಕಾತಾಲಿಂ. ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶಿಕಂವ್ಚ್ಯಾ ದಿವಾಕರ ಮೇಸ್ತ್ರಿನ್ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಮುಕಾರ್ ಸರೊನ್ “ದೇವತಾ ಮನುಷ್ಯ” ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಯಿಲ್ಲೆಂ. ನಿಜಾಯ್ಕಿ ತಿಂ ಒಳೊಕ್ ತಾಕಾ ಸರಿ ಜಾತೆಲಿ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಾಕಾಚೆರ್ ಹಾತ್ ಧರುನ್ ಸರಾಗ್ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಉತ್ರಾನಿಂ ಪ್ರಸಂಗ್ ದಿತಾನಾ ದೇವ್ ಚ್ ತಾಚೆ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಉಲಯ್ತಾ ತಶೆಂ ಆನ್ಬೋಗ್ ಜಾತಾಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ವೈಯುಕ್ತಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚೆ ಸಂಗಿಂ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ’ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಶಿಬಿರ್’ ಆನಿ ’ವೈಸಿಎಸ್ ಚಿಲಿಪಿಲಿ’ ಕಾರ್ಯೆಂ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಕೆದಳಾರೀ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಸಲೆಂ.

ಜೊಸೆಫ್ ಪಾದರ್ ಬಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ನಂತರೀ ಸಭಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮೊರ್ನಾಂ, ಕಾಜಾರಾಂ, ಸೊಭಾಣಾಂ, ಫೆಸ್ತಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಆಸಾ. ಹರ್ಯೆಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ ರಾಸ್ ಲೋಕ್ ತಾಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಶೆತಾಲೊ. ಇಕ್ರಾಂ ವರ್ಸಾ ಪುಡೆಂ ಮ್ಹಜೊ ಪಪ್ಪ ಅಂತರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಬಿಸ್ಪಾಚೊ ಡ್ರೈವರ್ ವಿಲಿಯಮಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಮರ್ಣಾಕ್ ತೊ ಆಯ್ಲೊ. ಮೀಸ್ ಕರ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾಯ್ ದೊಳ್ಯಾಂತುನ್ ದುಃಕಾಂ ಗಳ್‌ಲ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್. ಹಾಂವ್ ಜಾಲ್ಯಾರಿಯ್ ತಾಕಾ ಸಭಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭೆಟ್ಲಾಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪುಡೆಂ ಹಾಂವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ತವಳ್ ಆಸ್ಸಿಸಿ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಕ್ ವೆತಾನಾ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ತಾಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಬಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ವೆಚೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ. ಆಶೆಂ ಏಕ್ -ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿ ತಾಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ತವಳ್ ದೊನ್ಪಾರ್ ಜಾತಾನಾ ತಾಣೆಂ ವಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂಯ್ ಆಸಾ. ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಉಡಾಸ್ ದವರ್ನ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ – ದುಬ್ಳೊ ಮ್ಹಣ್ ಫರಕ್ ದವರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಒಳ್ಕೊಂಚಿಂ ತಾಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಮೆಚ್ವೊಂಚೆಂ ತಸಲಿ.

ತೊ ನಿಡ್ಡೊಡಿ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯೆಚೆಂ ಕಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪಪ್ಪಕ್ ಒಳ್ಕೊಂಚ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ಯಾಜಕಾಂಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ತರೀ, ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಆಸೊನ್ ಆಯ್ತಾರಾಚೊ ದೀಸ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಸರ್ವ್ ರಾಟಾವಳಿ ದೆಗೆನ್ ದವರ್ನ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಫಾದರ್ ಜೊಸೆಫ್. ಆನಿ ತಾಕಾ ಸೊಡ್ನ್ ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ರೆಸ್ಪೆರಾಕ್ ಕೊಣಿಯ್ ಯಾಜಕ್ ನಾತ್ಲೆ. ಹಾಚೆ ನಂತರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂವ್ ನಿಡ್ಡೊಡಿಕ್ ತಾಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ ಆಸಾ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಮೆಳೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಗೀ ಬಿಲ್ಲಾಚೆ ಪಯ್ಶೆ ವರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ “ಆಳೆಯ್ ರೆ ಬಾಬಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆಂ ನಾಂತ್, ಫಾಲ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ವಸೊನ್ ಹಾಡಿಜೆಯ್. ಆರ್ಜೆಂಟ್ ಖರ್ಚಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ದವರ್ಲೆಲೆ ಧಾ ಹಜಾರ್ ಆಸಾತ್. ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ? ತುಂ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಯ್, ಖಾಲಿ ಹಾತಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ ವೆಚೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮಾ ದಿಸಾನಾ. ಘೆ, ಹೆಂ ಧಾ ಹಜಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ವ್ಹಚ್, ಉರ್‌ಲ್ಲೆ ವ್ಹರುಂಕ್ ಪೊರ್ವಾಂ ಮ್ಹಣಿ ಯೆ” ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ಧಾ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ದಿಲೆ. ಹಾಂಗಾಸರಿ ಪಯ್ಶೆ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ ಮೆಜ್ಲೆ ನಾಂತ್.

ಆಶೆಂ ತವಳ್ – ತವಳ್ ತಾಕಾ ಫೊನ್ ಕರ್ನ್ ಉಲಂವ್ಚೊ ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ದೆರೆಬೈಲಾಕ್ ವರ್ಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪೊರ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳ್ ಯುವಪುರಾಸ್ಕರಾ ವಿಶಿಂ ತಿಳ್ಸುಂಕ್ ಫೊನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಸಭಾರ್ ಮಹಿನ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಹಾಂವೆ ಪೋನ್ ಕರ್ಚೆಂ. “ಕಿತೆಂ ಆಪ್ರೂಪ್?”ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ವಿಶಿಂ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಖಬರ್‌ಚ್ ನಾತ್ಲಿ. ತಾಣೆ ಕಟೀಣ್ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಉಚಾರ್ಲಿ. “ನಿಡ್ಡೊಡಿ ಆಸ್ತಾನಾ ತವಳ್ ತವಳ್ ಯೆತಾಲೊಯ್, ದೆರೆಬೈಲ್ ಆಯ್ಲಾಂ, ಹಾಂಗಾಯ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಯೇವ್ನ್ ವಚ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಪಾಂಯ್ ಸಾರ್ಕೊ ಜಾತೆತ್ ಖಂಡಿತ್ ಯೆತಾಂ, ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆಯ್ಜೆ ದೆರೆಬೈಲ್ ಗಾಂವ್” ಮ್ಹಣೊನ್ ಕುಟ್ಮಾಂ ಗಜಾಲಿ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪೋನ್ ದವರ್ಲೆಂ. ತೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೆಂ ತಾಚೆಂ ಲಾಗಿಂ ಆಕ್ರೆಚೆ ಉಲೊಣೆಂ. ತಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತೊ ಉಲಂವ್ಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ. ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಮೆಳ್ಚೊ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಸ್ ತೊ ವರ್ಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಾ. ಕಾಲ್ ಮ್ಹಜಿ ಲೇಕಕಿ ಮಿತ್ರ್ ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊ ದೆರೆಬೈಲ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಚಿ ಖಬರ್ ದಿತಾನಾ ಹಾಂವೆ ತಿಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ “ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್? ತುಂ ಜೊಸೆಫ್ ಫಾದರ್ ವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್ ಮು?” ಆಶೆಂ ತಿಣೆಂ ಖಬರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ದೆರೆಬೈಲ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಪೋನ್ ಕರ್ನ್ ಖಾತ್ರಿ ಕರ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಚಿ ದುಃಕಾಂ ಝರ್ ಕಾಟ್ ತುಟೊನ್ ಪುಟ್ಲಿಚ್. ಮಾಂಯ್ಕ್ ಖಬರ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ “ಆಯ್ಯೊ ದೆವಾ,ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆರೆಂ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್?” ಮ್ಹಣಾಲಿ.

ಏಕ್ “ಭಾಂಗಾರ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್” ಆಮ್ಚೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಗೆಲೊ.ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಕಾ ದೇವಾನ್ ಚ್ ವರ್ಗ್ ಕರ್ನ್,ಅಪ್ಣಾಕ್ ತಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಅಪವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ನಿಜಾಯ್ಕಿ ತೊ ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳಾನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾನಾಂಚ್ ದುಃಕಾಂ ಯೆತಾತ್. ಹೆಂ ಬರಪ್ ಬರಯ್ತಾನಾ ಸಮೇತ್ ಪುಶ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ದುಃಕಾಂ ಗಳೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್. ಜೊಸೆಫ್ ಫಾದರ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ತುಮ್ಚೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೊಸ್ತ್ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾ. ಪುಣ್ ಕಿತೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ ಆಸಾ ತೆಂ ಕೊಣಾಕೀ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಹಾಂವೆ ತುಮ್ಚೆಂ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್ಯೆತ್ ತಿತ್ಲೆಂಚ್. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗ್ಚ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ತುಮ್ಚೆ ಪಾಸತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದುಸ್ರೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂಯ್ ಝಳ್ಕಾನಾ.

ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕೊಳಲ್ ಗಿರಿ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.