Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ 3D ಕವಿ – ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್. ಡಿ’ ಕುನ್ಹಾ

ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಮೊರ್ನಾಂತ್ಲೊ ಪುನರ್ ಜಿವಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಸಾಂಕ್ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ , ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಜ್ಞಾತಾವಾಸಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಜೊ ಮಿತ್ರ್ ಮಾನೇಸ್ತ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪರ್ತುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಮಿತ್ರಾಂಕ್ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಸಿಕ್ಸರಾಂ ವಯ್ರ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಮಾರುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಹಳ್ತಾರ್ ದಾಂವೊನ್ ಎಕೇಕ್ ರನ್ನ್ ಕಾಡ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮನ್ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಮನ್ಂಚ್ ಮ್ಹಜೆ ಭಿತರ್ ನಿದೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಭಿಪ್ರಾಯಾಂಗಾರಾಕ್ ( ವಿಮರ್ಶಕ್ ನಹಿಂ ) ಜಾಗಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೆಂ.

ತಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ಕವಿತಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಂಯ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಪಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಸರ್ವ್ ಕವಿತಾ ಬಾರ್ಕಾಯೆನ್ ವಾಚುನ್ ಪಾರ್ಕುನ್ ಆಸಾಂ. ಆಜ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಭಿಮಾನ್ ಭಗ್ತಾ ತಶೆಂಚ್ ಗರ್ವಾನ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್ ಕೀ ಆಜ್ ಆಮ್ಚೆ ಕವಿ ಬೋವ್‌ಚ್ ಮುಖಾರ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಕ್ ಸಾದೆ ವಿಷಯ್ ಘೆನಾಂತ್. ಸಕಾಲಿಕ್ ಆನಿ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ವಿಷಯ್ ಘೇವ್ನ್ ಕವಿತಾ ಲಿಖುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್. ಲಿಖುನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಪರ್ತುನ್ ಪರ್ತುನ್ ತಾಚೆಂ ಮಾಪನ್ ಕರುನ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಪದ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಕ್ ರೂಪ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತರ್ನ್ಯಾಂ ಕವಿಂ ಪಯ್ಕಿ ಚಿಕ್ಕ ಪಾಂಗ್ಳಾ , ಡ್ಯಾರೆಲ್ ವಾಮಂಜೂರ್ , ಜೊಯ್ ಲೊಬೊ ಬೊಳಿಯೆ , ಜೊಯರ್ ನೊರೊನ್ಹಾ , ಮಾರಿಯೊ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ , ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕಲಾಕುಲ್ , ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕೊಳಾಲ್ಗಿರಿ , ನೆವಿಲ್ ಬೈಂದೂರ್ , ರೊಬಿನ್ ನಿರುಡೆ , ಸುನಿಲ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ , ವಿಲ್ಸನ್ ಕಿನ್ನಿಗೊಳಿ ತಶೆಂಚ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಪ್ರಿಯಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ , ಪೆಲ್ಸಿ ಲೊಬೊ , ಪ್ಲಾವಿಯಾ ಆಲ್ಭುಕರ್ಕ್ ಆನಿ ಇತರ್ – ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಕೊಂಕ್ಣೆ ವಯ್ರ್ ಘಾಲುನ್ ಆಸಾತ್ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಕವಿಂಚಿ ( ಪ್ರಾಯೆನ್ ನಂಯ್ – ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ) ಲಿಕ್ಣಿ ಸಯ್ತ್ ಭೋವ್‌ಚ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ರಿತಿನ್ ಬದ್ಲಾವಣೆಚೆಂ ವಾರೆಂ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ.

AndrewPoem 1ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಲುದ್ರಿಗ್ ಬೊವ್‌ಚ್ ಖುಶೆನ್ ಆನಿ ಆಭಿಮಾನಾನ್ ಆಸ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಹೆಂ ಸ್ವಪಾಣ್ ತಾಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕಾಂಯ್ 15 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂಕ್ ಆಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಪಾವೊಂವ್ಚೆಂ ತಾಚೆಂ ಸಪಣ್ ಆಜ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕವಿಚಿಂ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ತಾನಾ ಚಡ್ತಿಕ್ ಮಾಪಾನ್ ಸುಫಳ್ ಜಾಲಾಂ ತಶೆಂ ಭಗ್ತಾ. ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ ಆಸ್ತಾಂ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಲ್ , ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ , ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ , ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಜಾಣ್ತ್ಯಾ ಕವಿಂಚೆಂ ಸತತ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಕವಿಂ ವಯ್ರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ ಕ್ಷೇತ್ರ್ ಹೆಂ ಬದ್ಲಾವಣೆಚೆಂ ವಾರೆಂ ಸೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ , ಇತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಂದುನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಜ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಹಾಂವೆ ಬರಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಜೆ ಭಿತರ್ಲೊ ಕಿಡೊ ಜಾಗೊ ಜಾಲ್ಲೊ – ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಕವಿ ಮಿತ್ರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಹಾಣೆಂ ಆಪ್ಣೆಂ ಚಲೊವ್ನ್ ವರ್ಚ್ಯಾ ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಾಂತ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂಚಿ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ ಕೊಣಾಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಪ್‌ಲೋಡ್ ಕರುಂಕ್ ವಿನಂತಿ ಕೆಲ್ಲೆ ತವಳ್. ಕವಿತಾ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್ ದ್ವಾರಿಂ ಪಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮಿತ್ರ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ.ಎಲ್.ಡಿ’ಕುನ್ಹಾಚೊ ’ಆಂಜುರಾಚೆಂ ಪಾನ್’ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಚ್ತಾನಾ ಮತಿಂತ್ ಖಂಚ್‌ಲ್ಲೊ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಪರ್ತುನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಪರ್ತುನ್ ಬೂಕ್ ಉಗ್ತೊ ಕರುನ್ ವಿಲ್ಸನಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಬರಿ ಆಪ್‌ಲೋಡ್ ಕರುಂಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕವಿತಾ ’ಚೊವ್ದಾವ್ಯೆ ಮಾಳ್ಯೆರ್ ರಿಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸುಕ್ಣೆಂ’

ಕವಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ. ಮ್ಹಜೆಂ ಹೆಂ ಕವಿತೆಂ ವಯ್ರ್ ಆಭಿಪ್ರಾಯ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಪಯ್ಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ’ವ್ಹಳೂ ವ್ಹಳೂ ವ್ಹಾಳ್ ವ್ಹಾಳ್ಯಾ’ ಬುಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಚಿಂತಿನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ದಖೊ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಕಾಲುಬುಲೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತಾಚೆಂ ಸದಾಂ ಹಾಸ್ಕುರೆಂ ವದನ್ ಆಜೂನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಜಿವೆಂಚ್ ಆಸಾ. ಕವಿಂಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೇವಲ್ ಸಮಸ್ಸೊ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ವಾದಾಕ್ “ಪರಿಹಾರ್ ದಾಕವ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಮಸ್ಸೊ ದಾಕೊವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಪಾಯ್ದೊ , ತಾಕಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮ್ಹಣಾನಾಂತ್ ಬೆಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್” ಮ್ಹಣ್ ಹಾವೆಂ ಪ್ರತಿವಾದ್ ಮಾಂಡ್ತಾನಾ. ಕವಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ತೆದಾಳಾ ಮ್ಹಜೊ ವಾದ್ ಒಪ್ವೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ತರೀ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ದಿಸೊನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಬದ್ಲಾವಣೆಚಿ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿತಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಭರ್ವಸೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ. ಕವಿಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಜಾಯ್ತೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಹಾಂಗಾ ದಿಸ್ತಾ. ಪರ್ನ್ಯಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ , ಮುಂಡು ಬಾಂಯ್ ಥಾವ್ನ್, ಗಾದ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವೊಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ , 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೊಟೆಲಾಂಕ್ , ಗ್ರೇಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ವಿಲ್ಲಾಂಕ್ , ಆಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಗಜಾಲಿಂಕ್ , ಡೆಲ್ಲಿಂತ್ಲ್ಯಾ ರಾಜಕಿಯ್ ಸರ್ಕಸಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಸಕ್ಲಾ ತರೀ, ಏಕ್ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತಾಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ಲಿ ಮಾನವಿಯತಾ, ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲೆಂ ಮನ್ಶಾಪಣ್, ತಾಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೇಕಾ ಶಿರಾಂ ಶಿರಾಂನಿ ವಾಳೊನ್ ಆಸ್ಚಿ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಪಾಂವ್ಚಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಕಾಳ್ಜಿ.

ಹೊ ಪಾಟ್‌ ಥಳ್ ಘೆವ್ನ್ ಕವಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂಚ್ಯಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಚೊಂ ತರ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಕವಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂಚ್ ಮುಖಾಮುಖಿಂ ಹಾಂತುಂ ಝಳ್ಕತಾ. ಕವಿ ಜಾಯ್ತೊ ತೇಂಪ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ನಿಮ್ತಿ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಬರೆಂ ಕರುನ್ ವಳ್ಕತಾ. ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆ ಯುವಜಣ್ ಚಿಂತ್ತಾತ್ ಗಲ್ಫ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ಖೊಲ್ಯಾಂನಿ ಭರ್‌ಲ್ಲಿ ಸುಂದರ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಮ್ಹಣ್. ಅಶೆಂ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಸೂಟ್-ಬುಟಾಂಕ್ , ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಸೆಂಟ್-ಪೌಡರಾಂಕ್ , ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಮಿನಿ-ಟೈಟ್ ಸ್ಕರ್ಟ್ಸಾಂಕ್ , ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಬಾ-ಮಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸುಖ್ಯಾ ಸಯ್ಲಾಪಾಂಕ್ ಬಲಿ ಜಾತಾತ್.

ಆಶೆಂ ಚೊವ್ದಾವ್ಯಾ ಮಾಳ್ಯೆಚಿ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ , ಕುಟ್ಮಾಚೆ ಆನಿ ಆಪ್ಲೆ ಬರೆ ದೀಸ್ ನಿಯಾಳುನ್ ಕೊಣಾಕೊಣಾಚೆ ಪಾಂಯ್ ಧರುನ್, ಪಯ್ಶೆ ರೀಣ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ಆಡವ್ ಧರುನ್ ಕಶೆಂ ತರೀ ಕರುನ್ ಹ್ಯಾ ಗಲ್ಫ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಧರ್ತೆರ್ ಆಮ್ಚೆ ಯುವಜಣ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾತಾತ್. ಪುಣ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ರಾವ್ಳೆರಾಂಕ್‌ ಆನಿ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ನೀಜ್ ಹಕೀಕತೆಕ್ ತುಲನ್ ಕರ್ತಾನಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜೀವನಾಂತ್ ಏಕ್‌ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆವಾಜ್ ಉಟ್ತಾ, ಮಿಕ್ಸೆಚೊ ಉಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ. ಗಾಂವಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ , ರಾಂವ್ಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂಗಾ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಎಕಾ ರುಮಾಂತ್ 6 ಥಾವ್ನ್ 8 ಜಣಾಂ ಆನಿ ಥೊಡೆಕಡೆ 15 ಥಾವ್ನ್ 20 ಜಣ್ ರಾವೊಂಕ್. ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಖಾಟ್ಲ್ಯಾಂ ಬರಿ 4 ದೆಗೆನ್ ಚಾರ್ ಬೆಡ್ದಾಂ, ಥೊಡೆಲಾಗಿಂ ತೇಗ್ ಜಣಾಂನಿ ನಿದ್ಚಿಂ ಬಂಕರ್ ಬೆಡ್ಡಾಂ, ಜರ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಭರ್‌ಲ್ಲೆಂ ರಾಂದ್ಪಾ ಕೂಡ್, ಸೊಕ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಘಾಣಿನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಹೊಲ್ ಆನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪೊರ್ಟ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂಗಾ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಎರ್ ಕಂಡಿಷನ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಟೆಂಪೊ ತರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂ ಟೆಂಪೊ ಭಿತರ್ 15 – 16 ಜಣ್ ಯಾತ್ರಿಕ್.

ಮಾಗಿರ್ ಥೊಡೆ ವಿಸಿಟ್ ವಿಜಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಹಾಂಗಾ ಕಾಮಾಚಿ ಭಂವ್ಡಿ ಸುರು ಕರ್ತಾತ್.ಆಶೆಂ ಶಿತ್ ಯಾ ಪೇಜ್ ಜೇವ್ನ್ ಸುಶೆಗಾತ್ 7 – 8 ವೊರಾಂ ನೀದ್ ಕಾಡ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂಗಾಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ( ಮಿಕ್ಸಿಚೊ ಆವಾಜ್ ) ಪಳೆವ್ನ್ ಫೊಳಾಫಳ್ ಘೆವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಗಾಂವ್ಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಎಕಾ ಸಂದಿಗ್ಧ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ( ಲ್ಹಾನ್ ಪಾಕಾಂ ಥೊಡಿಂ, ಫುಲಾಂ ಚಟ್ಟೆಂನಿ ಸಾಂಡುನ್ ) ಶಿರ್ಕೊನ್ ಪಡ್ತಾತ್.

ಆಶೆಂ ಹ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹಾಂತ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಗಲ್ಫಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ ಸುಂದರ್ ಸಪಣ್ ನಂಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಗಮ್ತಾ ತರೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆನಿ ಜವಾಬ್ದಾರೆಂತ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಹಾಂಗಾ ರಗ್ತಾಚೊ ಘಾಮ್ ದೆವೊಂವ್ಕ್ ಪಡ್ತಾ, ಹ್ಯಾ ಗಲ್ಪಾಚ್ಯಾ ರೆವೆಂತ್.

ಕವಿ ಹ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್ ದಿತಾ ಕಿ ಹಾಂಗಾ ಕೊಣಾಚೆರ್ ಸಯ್ತ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನಂಯ್. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಭಾರ್ ಸಿರೆನಾಚೆ ಸಿಮಾಂವ್ ದಿಸ್ತಾತ್ ತರೀ , ಹಾಂಗಾ ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾತ್ ದುವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ಪಿಲಾತ್‌ಚ್ ಆಸಾತ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪಿಲಾತಾಂಕ್ ಕವಿನ್ ವರ್ಣಿಲ್ಲಿ ರೀತ್ ಪಳೆಯಾ – ವಾಟ್ ಚುಕೊಂವ್ಚೆಂ ಭಿತರ್ಲೆಂ ಸಾಲ್ , ಫುಲಾಂ ಚಟ್ಟಿಂ , ಶೊಕೇಸಿರ್ ಸಜಯ್ಲಿಂ ವಾಜಾಂ , ಜನೆಲಾಂಚೆ ಆರ್ಸೆ.

ಹಾಂಗಾ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚೆ ಪಾಸ್‌ಪೊರ್ಟ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಚೊವ್ದಾವ್ಯಾ ಮಾಳ್ಯೆರ್ ( ಕಂಪ್ಣೆಚೆ ಮ್ಹಾಲಕ್) ವಸ್ತಿ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ ಮದಾಮೆಲಾಗಿಂ ಆಸ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ವಾಟ್ ಆಸಾನಾ ಬಗಾರ್ ಮೆಳ್ಚೆ ಸರ್ವ್ ಕಷ್ಟ್ ಸೊಸುನ್ ವ್ಹರುನ್ ಹಾಂಗಾ ರಗ್ತಾಚೊ ಘಾಮ್ ಹ್ಯಾ ಮರುಭೂಮಿಚ್ಯಾ ಧರ್ತೆರ್ ಗಳಯ್ಜೆ ಪಡ್ತಾ.

ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲಕಾಂನಿ ದಿಂವ್ಚೊ ಭಿಕೆಚೊ ಪಾಗ್ ತರೀ , ತ್ಯಾ ಪಾಗಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ವೊರಾಂಕ್ ಲೇಖ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಮಹಿನೊ ಆಖೇರ್ ಜಾತಾನಾ ಪಾಗ್ ವೆಳಾರ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಾ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೀನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಸಯ್ತ್ ಪುರ್ತೊ ಮೆಳಾನಾ. ಪುಣ್ ಮದಾಮೆಚಿಂ ಪಂಚಾತಾರಾ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ಲಿಂ ಜೆವ್ಣಾಂ ರಾವಾನಾಂತ್. ವಿದೇಶಿ ಗಾಂವಾಂನಿ ಆಡಂಭರಾಭರಿತ್ ಭಂವ್ಡ್ಯೊ ರಾವಾನಾಂತ್. ಮ್ಹಾಲಕ್ ಆನಿ ನವ್ಕರಾಂ ಮದ್ಲೊ ಸಂಬಂದ್ ದಾಕೊಂವ್ಕ್ ಕವಿನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಆನಿ ಜಳಾರಿಂಚ್ಯೊ ಪ್ರತಿಮಾ ಉಬ್ಯೊ ಕರುನ್ ಏಕ್ ಭೊವ್‌ಚ್ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ತರೀ ಸಂವೇದನ್‌ಶೀಲನ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಾಜೆ.

ಆಶೆಂ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಕ್ ಹಳ್ತಾರ್ adjust ಜಾತಾನಾ ಸುರು ಜಾತಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಂಚ್ಯೊ ಪಟ್ಟ್ಯೊ. ಭಾವ್-ಭಯ್ಣ್ಯಾಂಚೆಂ ಶಿಕಪ್ , ಆವಯ್-ಬಾಪಯ್ಚಿ ಜತನ್ , ನವೆಂ ಘರ್ , ಭಯ್ಣ್ಯಾಂಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ , ಘರಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲೆಂ ರೀಣ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭುರ್ಗಿಂ , ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚೊ ಪುಡಾರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆಂಗಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪುರ್ತೆಂ ಬಳ್ ಸಾಂಸರಿಕ್ ಜೀವನಾಚೆ ಮಾರ್ ಖಾವ್ನ್ ಖಾವ್ನ್ ಆಖೇರ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ತಾಂಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಾಕಾಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಬರಿ ಜಾತಾ.

ಆಸಲ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಸುಖ್ಯಾ ಬಾಕ್ರೆಚ್ಯಾ ಜೀವನಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗೊನ್ ಗಲ್ಪಾಗಾರಾಂಕ್ ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾಣಿಕೊ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ , ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರೋಲ್ , ಪ್ರೆಶರ್ ಆಸಲ್ಯೊ ಪಿಡಾ ಘೆವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಮಾಂಯ್‌ಗಾವಾಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಬಳ್ ಎಕ್ಟಾಂವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಾಂವ್ಚಿ ಹಕೀಕತ್ ಹಳ್ತಾರ್ ಕಳಿತ್ ಜಾತಾನಾ, ಬಾಯ್ಲ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಿತ್ಲೊ ಸ್ವಾಗತ್ ಆನಿ ಸೆವಾ ಮೆಳ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾವ್ಡ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಸರ್ವ್ ಸಪ್ಣಾಂ ಸತ್ ನಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಾನಾ, ಕೊಣಾ ಪಾಸೊತ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಇತ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಕೆಲಾಂಗೀ ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ತೆಂ ಪಾಟಿಂ ಮೆಳಾನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಪರ್ತುನ್ ತೊ ಆಪ್ಲಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ಆಸೊನೀ ಎಕ್ಸುರೊ ಜಾತಾ.( ಉಬ್ಚೆ ವಾಟೆರ್ ಮೆಳ್ಳೊನಾ ಏಕ್ ಫಾಂಟೊಯ್ ಸುಶೆಗಾತ್ ). ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಎಕ್ಸುರೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಭಾವ್ಡೊ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಲೊ? ಸಮಾಜ್ ಸೇವಾ ? ಸಾಂ ವಿಶೆಂತ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಭಾ ? ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತಾಂಚೆಂ ಘರ್ ? ಹಾಕಾಚ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಪ್ಣೆ ಆಪ್ಲೊ ರಗ್ತಾಚೊ ಘಾಮ್ ಆಟೊವ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕುಟಾಮ್ ರುತಾ ಕೆಲ್ಲೆಂಗಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಪ್ಣಾ ವಯ್ರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಳಿತ್‌ನಾಸ್ತಾನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆತ್ತ್ಯಾಚಾರಾಚೆ ದುಕಿನ್ ಭಾವ್ಡೊ ಸದಾಂನಿತ್ ಗಳ್ಗಳ್ಯಾಂ ರಡಾನಾಸ್ತಾನಾ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾಲೊ ?

ಆಸಲ್ಯೊ ಹಾಂಗಾಚ್ಯೊ ಪರಿಸ್ಥಿತ್ಯೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಕವಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ಸುಂದರ್ ಮಾಂಯ್‌ಗಾಂವಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತಾತಾ. (ದೆವಾಚ್ಯಾ ಕುರ್ಪೆನ್ ತಾಚ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಆಸಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ ) ಹಾಂಗಾ ಯೇವ್ನ್ ಎಕಾ ವಾಟೆನ್ ಮುಂಡು ಬಾಂಯೊ , ಗಾದ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯೊ ವೊಳಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ತಾ ತರೀ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಳ್ವಳ್ತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ( ಸರ್ವ್ ನಹಿಂ ) ಕಷ್ಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ನಾಕಾ. ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ರಸ್ತ್ಯಾಂನಿ ಶೊರ್ಟ್ ಕಟ್ ಜಾಯ್.

ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚೊ ಬಾಹ್ಯ್ ಶ್ರಂಗಾರ್ , ಆಲಂಕಾರ್ , ದರ್ಬಾರ್ ಪಳೇವ್ನ್ ಆಪ್ಣೆಂಯ್ ತಶೆಂಚ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ಚಿಂತುನ್ ಗೈರ್ ಕಾನೂನ್ ಕಾಮಾಚಿ ವಾಟ್ ಧರ್ತಾತ್. ಪುಣ್… ಪುಣ್ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ 14 ವ್ಯಾ ಮಾಳಿಯೆರ್ ( ಉಂಚಾಯೆಚಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ) ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಷಣ್ ಕಳ್ತಾಕಿ ಜಿಣಿ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಿತ್ಲಿ ಸುಲಭ್ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್. 14 ವ್ಯಾ ಮಾಳಿಯೆಚ್ಯಾಂನಿ ( ಆನೈತಿಕ್ ವ್ಯಾಪಾರ್ ಕರುನ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ) , ಹ್ಯಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾ ತಸಲ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಚೊ ಪಾಯ್ದೊ ಉಟವ್ನ್ , ತಾಂಕಾಂ 14 ವ್ಯಾ ಮಾಳ್ಯೆಚಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ದಾಕವ್ನ್ ವಿವಿಧ್ ಆನೈತಿಕ್ ಕಾಮಾಂಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಕರುನ್ ದಿಲಾ. ಆಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರೊ ಸುಂದರ್ ಸಂಸಾರ್ ಪಳೆಯ್ಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಆಮ್ಚೆ ಯುವಜಣ್ ಹ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ನಮುನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅನಯ್ತಿಕ್ ದಂದ್ಯಾನಿ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಏಕ್ ಸಾರ್ಕಿ ದಿಶಾ ನಾಸ್ತಾನಾ ಜಿವಿತಾಚಿ ಭಿಕ್ ಮಾಗೊನ್, ಲಿಪೊನ್ ಲಿಪೊನ್ ದಾಂವ್ತಾನಾ ತಾಂಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾರಾಂಚ್ಯಾ ಭಿಂಯಾನ್ ಜೀವ್ ವಾಂಚೊಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಚುಕೊನ್ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಕ್ ಧಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಬರಿಚ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ಜಿವಿತಾಚೆ ದಾಂವ್ಣೆಂತ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಖರ್ಶೆವ್ನ್ ವಚೊನ್ ಹ್ಯಾ ದಿಶಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ದಾಂವ್ಡೆಂತ್ ಜೀವ್ ವಾಂಚೊವ್ನ್ ಚುಕೊನ್ ಚುಕೊನ್ ದಾಂವೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆಯ್ತಾನಾ ಆಪ್ಣಾಸಂಗಿಂ ಕೊಣಿಂ ಆಸಾನಾಂತ್. ಸಗ್ಳೆಂ ಆಪ್ಣೆಂ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. ನಾ ಕುಟಾಮ್, ನಾ ಈಷ್ಟ್ ಮಂತ್ರ್, ನಾ ಸಮಾಜ್… ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ಂಚ್ ಏಕ್‌ಚ್ ಲಿಪೊನ್ ಲಿಪೊನ್ ಜಿವಿತ್ ಸಾರುಂಕ್ ಪಡ್ತಾ ನಾ ತರ್ ಜೈಲಾಂತ್ ಚಾರ್ ವೊಣದಿ ಭಿತರ್ ರಡೊನ್ ರಡೊನ್ ಆಪ್ಲಿ ಮುಕ್ಲಿ ಜಿಣಿ ಸಾರುಂಕ್ ಪಡ್ತಾ.

ಚಿಕ್ಕೆಂ ರಾವಾ…ಆದ್ಲ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‌ಲ್ಲೊಂ.ಸದಾಂಚೆ ಪರಿ ಮ್ಹಜಿ ಹೊಕಾಲ್ ನೆಸ್ಚ್ಯಾರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿ. ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪರ್ತುನ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂಚೊ ಬೂಕ್ ಉಗ್ತೊ ಕರುನ್ ವಾಚುಂಕ್ ಆರಂಭ್ ಕರ್ತಾನಾ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ – ಚೊವ್ದಾವ್ಯೆ ಮಾಳ್ಯೆರ್ ರಿಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸುಕ್ಣೆಂ. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾ ರುಪಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯೊ ತರ್ನಾಟ್ಯೊ ಚಲಿಯೊ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯೊ.

ತರ್ನೆಂ ಹುನ್ ರಗಾತ್ ಆಂಗಾಂತ್ ವ್ಹಾಳೊಂಕ್ ಸುರು ಕರ್ತಾನಾ , ವಿಶ್ವೆ ಫುಲ್ತಾನಾ ಸಂಸಾರ್ ಸಗ್ಳೊ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸ್ತಾ.

ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ತಶೆ ಪಯ್ಶೆ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಕಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ , ತಾಂಚೆಂ ಜೀವನ್ – ಆಡಂಬರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಪ್ಣೆಂಯ್ ತಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸುಕಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಯಿನ್ನ್ ವಗ್ತಾ 14 ವ್ಯಾ ಮಾಳ್ಯೆರ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚಿ [ ಅವ್ಕಾಸ್‌ವಾದಿ ] ದೀಶ್ಟ್ ಹಾಂಚೆ ವಯ್ರ್ ಪಡ್ತಾ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ಹ್ಯಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಣಿಂ ಬೂದ್ – ಬಾಳಿಚಿಂ ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಂಚೆ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತಾಂಕಾ ಮುಕ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ರಂಗೀನ್ ದಿಸ್ತಾ ತರೀ, ತ್ಯಾ ರಂಗಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಿಪೊವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಕಾಳೊ ರಂಗ್ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡಾನಾ. ಬರ್‍ಯಾ ಈಷ್ಟ್ ಮಂತ್ರಾಂಚೆ , ಕುಟ್ಮಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚೆ , ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚೆ ಸರ್ವಾಂಚೆ ಬರೆ ಉಪದೇಸ್ ವಾರ್‍ಯಾರ್ ಸೊಡುನ್ ಪಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್ ಪಳೆನಾಸ್ತಾನಾ 14 ವ್ಯಾ ಮಾಳಿಯೆಚಿ ವಾಟ್ ದರ್ತಾತ್. ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ 14 ವ್ಯಾ ಮಾಳಿಯೆಭಿತರ್ ರಿಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮನಾಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚುಕಿಚೊ ಫರ್ಮಳ್ ಮಾರ್ತಾ ತರೀ ವಿಲಾಸಿ ಜೀವನಾಚೊ ಫರ್ಮಳ್ ಮೆಳೊನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಆಸ್ಥಿತ್ವ್ ಹಳ್ತಾರ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತಾತ್ (ಲ್ಹಾನ್ ಪಾಕಾಂ ಥೊಡಿಂ ಫುಲಾಂ – ಚಟ್ಟೆಂನಿ ಸೊಡುನ್). ಪಯ್ಶೆ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆ ಜಾತಾತ್ ತರೀ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಸೊಭಾಯೆಕ್ ಮಿರಿಯೊ ಪಡೊನ್ (ಪಾಕಾಂ ಝಡೊನ್) ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೆರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಕಾಂಠಾಳೊ ಯೇವ್ನ್ ಜೀಣಿಭರ್ ಎಕ್ಸುರ್‌ಪಣಾಂತ್ ಜಿವಿತ್ ಖರ್ಚುಂಕ್ ಪಡ್ತಾ ತರ್ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಜಿಣಿ ಬದ್ಲುಂಚೊ ಎಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳೊನ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಫಟವ್ನ್ ಲಗ್ನಾ ಬಾಂದ್ ಯ್ಯಾ ಖಂಚೆಂಯ್ ಕೊವೆಂತ್ ಆಸ್ರೊ ಜಾತಾ. ಆಶೆಂ ಕವಿ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ಶೊರ್ಟ್‌ಕಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಏಕ್ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ಸಂದೇಶ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ದಿತಾ.

ಆಕೇರುಂಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ಆಭಿಮಾನಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾ, ಮ್ಹಜೊ ಮಿತ್ರ್ ಕವಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿ ಕುನ್ಹಾನ್ ’ಚೊವ್ದಾವ್ಯೆ ಮಾಳ್ಯೆರ್ ರಿಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸುಕ್ಣೆಂ’ ಕವಿತೆಂತ್ ಉಜಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಹಾಂವೆ ಕಿತ್ಲೊ ನ್ಯಾಯ್ ದಿಲಾ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾ. ತಾಣೆ ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಪಳಯಿಲ್ಲೆ ಪಾತ್ರ್ ಹೆ ನಂಯ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ… ಹರ್ಶೆಂಚ್ಯಾ ಪರಿಂ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಮುಖ್ಯ್ ಸಯ್ತ್ ನಂಯ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಹಾಂವ್‌ಚ್ ಧನಿ. ಹಾಂ…ಏಕ್ ಸತ್…ಮ್ಹಜೊ ಸಂದೇಶ್ ಹಾವೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಿತ್ಲೊ ಪರಿಣಾಮ್‌ಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ದಿಲಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಸುಧಾರ್ಸುನ್ ಘೆಯಾ.

ಏಕ್ ಮಾತ್ ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಕೀ, ಕವಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಸರ್ವ್ ಕಾಳಾಂಚೊ ಕವಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಕಿಟಾಳ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಎಚ್ಚೆಮಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಭೂತ್ , ವರ್ತಮಾನ್ ಆನಿ ಭವಿಷ್ಯ್ ಕಾಳ್ ಝಳ್ಕತಾತ್ ತಶೆಂ ಹಾವೆಂ ತಾಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕೇಕ್‌ ಪಾವ್ಟಿಂ ಎಕೇಕ್ ಸನ್ನೀವೇಶ್ ಮುಕಾರ್ ದಿಸ್ಲೆ. ಹಿಚ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಆನಿ ಕವಿತೆಂತ್ ತಾಚೆಂ ಬಳ್. ತಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ದೆಣ್ಯಾಂಕ್ ತೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ 3 D ಕವಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ವೊಲಾಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂಚ್ ದಾಕ್ಶೆಣ್ ನಾ. ತುಮ್ಕಾಂ ಸಯ್ತ್ ಆಸ್ಚಿನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಭರ್ವಾಸ್ತಾಂ.

– ನಾನು ಮರೋಲ್, ತೊಟ್ಟಾಮ್ 

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.