Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ !

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಏಕ್ ಜೆರಾಲ್ ರುದಾನ್ ಆಸಾ – ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ’ಆತ್ಮ್ ಕಥಾ’ ರುಪಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ನಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಹೆಂ ರುದಾನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸಂಮೇಳಾಂನಿ, ವಿಚಾರ್ ಸಾತ್ಯಾಂನಿ ಪರತ್ ಪರತ್ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ರುದಾನಾಕ್ ಕಾರಣಾಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಆಸ್ಯೆತ್ – ಪೂಣ್ ಏಕ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ, ಆಮ್ಚೆ ಬರವ್ಪಿ ಸತ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಭಿಯೆತಾತ್. ಫಲಾಣ್ಯಾಕ್ ದುಕ್ತಾ ಕೊಣ್ಣಾ, ಆನಿ ಕೋಣ್ ರಾಗಾರ್ ಜಾತಾ ಕೊಣ್ಣಾ! ಅಸಲ್ಯಾ ದಾಕ್ಶೆಣೆಚ್ಯಾ ಬಂದ್ಕಣೆ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ದೀಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಶೆವೊಟ್ ಮತಿಂತ್ ಘೆವ್ನ್ , ಕಿಟಾಳ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ 2011 ಫೆಬ್ರೆರ್ 5 ತಾರಿಕೆರ್.

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆತ್ಮ್ ಕತಾ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರುದಾನ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಾಡೆ ಚ್ಯಾರ್ ವರ್ಸಾಂನಿ – ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ ನಯ್ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲೊ ವರ್‌ ಕುಂವರ್ ಡೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ ಪ್ರಭು ಹಾಚ್ಯಾ ಆತ್ಮ್‌ಕತೆ ಸವೆಂ ಭರ್ತಿ ಕರ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಲಾನ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕಿಟಾಳಾನ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣಿಂ ಕೆಲಾಂ. ಕಿಟಾಳ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆ ಆಸ್ಟಿನಾಕ್ ಧೊಸುಂಕ್ ದರ್‌ ಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ’ನಂತೂರ್ ಥಾವ್ನ್ ಚಿಕಾಗೊ’ ಆಸ್ಟಿನಾಚ್ಯಾ ಆತ್ಮ್‌ಕತೆಚೊ ಪಯ್ಲೊ ವಾಂಟೊ ಹ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಮಾರೋಪ್ ಜಾತಾ.

ಆಸ್ಟಿನ್ ಪಾರೊಸಾಪರಿಂ ಚುರುಕ್ ಸ್ವಭಾವಾಚೊ ಮನಿಸ್. ತಾಚೆಕಡೆ ’ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಪಳೆವ್ಯಾಂ …’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉತರ್ ನಾ. ಆತಾಂ ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಚಿಕಾಗೊ ಶೆರಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ತಾಕಾ, ವಾವ್ರಾಕ್ ಆನಿ ಸಮಾಜ್ ಸೆವೆಕ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸಾಚಿಂ ಚೊವೀಸ್ ವೊರಾಂ ಸಯ್ತ್ ಉಣಿ ಪಡ್ತಾತ್ ‌ಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಸರಾಸರ್ ದಿಸಾಕ್ ಅಟ್ರಾ ವೊರಾಂ ಆತಾಂಯ್ ತೊ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ. ಆಸ್ಟಿನಾಕ್ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಚೊ ಆದ್ಲೊ ಪ್ರಧಾನಿ ಲಾಲ್ ಬಹಾದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಚೊ ಉಡಾಸ್ ಯೆಂವ್ಚೊ. ಶಾಸ್ತ್ರಿಪರಿಂ ಆಸ್ಟಿನ್ ಕುಡಿನ್ ಮಟ್ವೊ, ಸ್ವಭಾವಾನ್ ಸಾದೊ, ಚುರುಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಆನಿ ವಿಶೇಸ್ ಮನ್ಶಾಮೋಗಿ. ಲಾಲ್ ಬಹಾದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಆತಾಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಶೇಸ್ ಆಂವಡ್ತಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ – ತಾಕಾ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ತಾಣೆ ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಗಳ್ಸಿಲೊ ಆನಿ ಬೋವ್ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಆವ್ಧೆಂತ್ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಸಾಧನ್ ಕರುನ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ. ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಉರವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ಭಾಗ್ ಭಾರತಾಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಶಾಸ್ತ್ರಿಚ್ಯಾ ತುಲನಾಂತ್, ಆಸ್ಟಿನಾನ್ ಸಯ್ತ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಗಳ್ಸಿಲ್ಲಿ ರೀತ್, ಬೋವ್ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಆವ್ಧೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ದೆಣ್ಗಿ ಅಮೊಲಿಕ್.

ತ್ಯಾಗಿ ಮಸೂದ್ಯಾ ವಿರೋದ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾಂಚಿಂ ದಾವ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಮುಲ್ಯಾ ಮುಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿಸ್ತಾರ‍್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಭುರ್ಗೊಂ ಆನಿ ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ ಸೊಜಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ತರ್ನಾಟೊ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ದಿಯೆಸೆಜಿ ಹಂತಾರ್ ಡೈನಮೈಟ್ ಮುಕೆಲಿ. ಬೋವ್‌ಶಾ ಆಸ್ಟಿನಾಕ್ ಭಾರತ್ ದೇಶಾನ್ ಉರವ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್, ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯಾಕ್, ’ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್’ ತಸಲೊ ಏಕ್ ಭಳ್ವಂತ್ ಮುಕೆಲಿ ಮೆಳ್ತೊ. ಹೆಂ ಅಮೆರಿಕಾಚೆಂ ಭಾಗ್ ವಾ ಆಮ್ಚೆಂ ನಿರ್ಭಾಗ್ಪಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಕಶ್ಟ್ ತರೀ, ಭಾರತಾಂತ್ ಜಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಆವ್ಧೆಂತ್ ಆಸ್ಟಿನಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಪರಾಕ್ರಮಾಂ ಆನಿ ದಾಕ್ಲೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರ್ ‌ಗಾರಿಕೆಂತ್ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕೊಣಾಚ್ಯಾನ್ ಮೊಡುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ಎಕಾಚ್ ವೆಳಾ ಏಕ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಳೆಂ, ಏಕ್ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಆನಿ ದೋನ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಳಿಂ ಪತ್ರಾಂ, ಅಶೆಂ ಚಾರ್ ಪತ್ರಾಂ, ( ಮಿತ್ರ್, ಕಾಣಿಕ್, ಝೆಲೊ ಆನಿ ಯುವಕ್) ತೇಂಯ್ ಆತಾಂಚೆಪರಿಂ ಛಾಪ್ಯಾಂತ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಂ ಆನಿ ಆಧುನಿಕ್ ತಾಂತ್ರಿಕತಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲೆಂ ತಾಚೆಂ ಸಾಧನ್ – ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಏಕ್ ಮೊಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೊ ದಾಕ್ಲೊಚ್ ಸಯ್. ಇತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ ನಯ್, ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕರುನ್, ಸ್ಥಾಪಕ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ನ್, ಆಸ್ಟಿನಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರ್ಜೆಕ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಕೆದಿಂಕ್‌ಚ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ನಜೊ ತಸಲೊ. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳಾಕ್ ಘಟ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಕ್ ಸಂವಿದಾನಾಚ್ಯಾ ಅಟ್ವ್ಯಾ ವಳೆರಿಂತ್ ಜಾಗೊ ಮೆಳೊಂಕ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾಲೆಂ ಮಾತ್ ನಯ್, ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸುಲಭ್ ಜಾಲೆಂ. ಜಾಂವ್ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾಂತ್ ವಾ ಸಂಘಟನಾಂತ್, ಕೊಂಕ್ಣೆನ್ ಆಜ್ ಪ್ರಗತಿ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾ ತರ್, ತಾಚೆಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಟಿನಾಚಿ ವ್ಹಡ್ ದೆಣ್ಗಿ ಆಸಾ.

ಆತಾಂಯ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವೆಸ್ತ್ ದಿಸ್ಪಡ್ತೆ ಮಧೆಂ ಫಕತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ವೇಳ್ ಕಾಡುನ್ ಬರಯ್ತಾ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾಂವ್ಚೊ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಪಂಗಡ್ ಆಸಾ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಣೆ ಧಾಡುನ್ ದಿಲ್ಲಿಂ ಸಕಾಳಿಕ್ ಬರ್ಪಾಂ ( ಚಿಕಾಗೊ ಪೋಸ್ಟ್ ) ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಘಳಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಆಸಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಗದ್ಯ್ ಬರ್ಪಾಂಕ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಧರ್ನ್ ದವರ್ಚಿ ಆನಿ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ ಎಕಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಲಾಂವ್ಚಿ ವಿಶೇಸ್ ತಾಂಕ್ ಆಸಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಆತ್ಮ್ ಕತೆಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ಪಾನಾಂ ವಾಚ್ತಾನಾ ಹೆಳ್ಕೆ ಭಾಯ್ರ್ ಮ್ಹಜೆ ದೊಳೆ ವೊಲೆ ಜಾಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್. ಏಕ್ ಖೊಟಿ ವೆವಸ್ಥಾ ಕಶೆಂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕಾಂಕ್ ಸೊಸಿನಾ, ಮುಳಾಂತ್ ಕಿಮ್ಚುನ್ ಉಡಂವ್ಕ್ ಸೊಧ್ತಾ ಆನಿ ಬರೆ ಮನಿಸ್ ಸಗ್ಳೆ ಕಶೆ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ್ ಮಾವ್ನ್ ಪಾಂಗುರ್ನ್ ಮೊನೆ ಬಸ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ಟಿನಾಚಿ ಜಿಣಿ – ಏಕ್ ಸಾಕ್ಸ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸ್ಟಿನಾಚ್ಯಾ ಆತ್ಮ್ ಕತೆಚ್ಯಾ ಪಾನಾಂನಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ದಿಸ್ತಾ. ಬೋವ್‌ಶಾ ಆಸ್ಟಿನಾನ್ ಚಿಕಾಗೊಕ್ ವೆಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್ ?

ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಸ್ಟಿನಾಚ್ಯಾ ಆತ್ಮ್‌ಕತೆಚೊ ದುಸ್ರೊ ಭಾಗ್ ’ ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಆಸ್ಟಿನ್’ ಸುರು ಜಾತಲೊ.

ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಧೊಶಿ ಸೊಸುನ್, ಕಿಟಾಳಾ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆತ್ಮ್‌ಕತೆಚಿಂ ಪಾನಾಂ ಬರವ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಡೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ ಸೊಜಾ ಪ್ರಭು, ತುಮ್ಕಾಂ ಹಾಂವ್ ರಿಣ್ಕಾರಿ ಮನಾನ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ ತಶೆಂ ಕಿಟಾಳ್ ಸಂಪಾದಕೀ ಮಂಡಳಿ, ಎಡ್ವಾಯ್ಜರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆನಿ ಹಜಾರೊಂ ಅಭಿಮಾನಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ತರ್ಫೆನ್ ಬಳ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಮಾಗ್ತಾಂ ಆನಿ ರಚ್ಣಾರ್ ತಾಚಿಂ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಆಶಿರ್ವಾದಾಂ ತುಮ್ಚೆರ್ ವೊತುಂ ಆನಿ ತುಮ್ಚಿ ಲಿಕ್ಣಿ ನವ್ಯಾ ಸ್ಪೂರ್ಥೆನ್ ಭರುಂ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ತಾಂ.

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್ 

ಸಂಪಾದಕ್

AustinColumn ವೀಸಾ ಪತ್ರಾಂ ಹಾತಿಂ ಧರುನ್ ಹಾಂವ್ ಮದ್ರಾಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ರೈಲ್ ಗಾಡ್ಯೆರ್ ಚಡ್ಲೊಂ. ಆತಾಂ ಗಾಡ್ಯೆರ್ ಹಾಂವೆಂ ಅಟ್ರಾ ವರಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಲಿಂ. ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾಲೊಂ – ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜೀವನಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಸರ್ವ್ ಕೆಲೆಂ, ಖಂಯ್ಸರ್ ವಚೊನ್ ಪಾವ್ಲೊಂ, ಮ್ಹಜೆ ಮಿತ್ರ್, ಮ್ಹಜೆ ದುಸ್ಮಾನ್, ಕಿತೆಂಚ್ ವಶೀಲಾಯ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಹಾಂವೆ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಕಾರ್ಭಾರಾಂ ಸರ್ವ್ ಚಿಂತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಏಕಾ ಸ್ವಪ್ಣಾ ಸಾಗೊರಾಂತ್ ಉಪ್ಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಏಕ್ ಗರೀಬ್ ಲ್ಹಾನ್ ಮಾಸೊ ಕಸೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ.

ಸಾಂಜೆರ್ ಪಾಂಚ್ ವರಾರ್ ಆಮ್ಚಿ ರೈಲ್ ಗಾಡಿ ಪಯ್ಣ್ ಸುರ್ವಾತಿಲಾಗ್ಲಿ; ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ನೋವ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಲಿ. ಗಾಡಿ ಆಮ್ಚಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಥಾವ್ನ್ ವೆಳ್ಳೂರ್, ಅಂಬೂರ್ ಉತ್ರೊನ್ ಸಾಡೆ ಇಕ್ರಾ ವರಾರ್ ತಿರುಪಟ್ಟುರ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲಿ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಅರ್ಧ್ಯಾ ವರಾಚಿ ಸುಟಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಹಾಂವೆ ಗಾಡಿ ರಾವ್ಣೆಚಿ ಭೆಟ್ ದಿಲಿ ಆನಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಏಕಾ ಖಾಣಾವಳಿ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಜ್‍ಲ್ಲೊ ಬಾಂಗ್ಡೊ, ಇಲ್ಲೆಂ ಶಿತ್ ಆನಿ ಸಾರ್ ಘೆತ್ಲೊ ಆನಿ ಗಾಡ್ಯೆ ಭಿತರ್ ರಿಗೊನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಸ್ಕೆರ್ ಬಸೊನ್ ರಾತ್ಚೆಂ ಜೆವಾಣ್ ತಿರ್ಸಿಲೆಂ.

ಭರ್ತಿ ಬಾರಾ ವರಾರ್ ಗಾಡಿ ಆಮ್ಚಿ ತಿರುಪುಟ್ಟುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಲಿ. ಹಾಂವೆ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ಮಾತ್ಸಿ ನೀದ್ ಕಾಡ್ಲಿ. ಏಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಲೋಕಾಚಿ ಬೊಬಾಟ್ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಗ್ ಜಾಲಿ; ಹಾಂವೆ ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ತ್ ತಿಳ್ಟಾನಾ ಗಾಡಿ ಯೇವ್ನ್ ಸೇಲಂ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿ. ಹಾಂವೆ ವರಾಂ ಪಳೆತಾನಾ ಫಾಂತ್ಯಾಚೆಂ ದೇಡ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಚಾ, ಕೆಳಿಂ, ಇತರ್ ಖಾಣ್ ವಿಕ್ತೆಲ್ಯಾಂಚಿ ಲದಿನ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿ. ಗಾಡ್ಯೆ ಭಿತರ್ ಕೋಣ್ ರಿಗ್ಲೆ, ಕೋಣ್ ದೆಂವ್ಲೆ. ಇಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಗಾಡಿ ಮುಖಾರುನ್ ಗೆಲಿ.

ಉಪ್ತಾಂತ್ ಈರೋಡ್, ತಿರುಪ್ಪುರ್ ಉತ್ರೊನ್ ಗಾಡಿ ಕೊಂಯ್ಬತ್ತುರ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲಿ. ಪರತ್ ಖಾಣ್-ಪೀವನ್ ವಿಕ್ತೆಲ್ಯಾಂಚಿ ಲದಿನ್ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾಲಿ. ಕೋಣ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ; ಕೋನ್ ನಾಕಾರುನ್, ಸುಂಯ್ಪುನ್ ಪಾಟಿಂ ನಿದೊಂಕ್ ಗೆಲೆ. ವಾಟೆರ್ ಹಾಂವೆ ಪಲಕ್ಕಡ್ – ಕೇರಳ, ಮಲಪ್ಪುರಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಸ ವರಾರ್‌ಶೆಂ ಕೋಝೀಕೋಡ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ವರಾಂ ಸ ಉತ್ರಾಲ್ಲಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವೆ ಏಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಚಾ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆತ್ಲಿ. ದಾಂತ್‍ಯೀ ಘಾಸುಂಕ್ ನಾಸ್ಲೆ; ಘಾಸ್ಚೆಂ ಸರ್ವ್ ಘರಾ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಆನಿ ಕಾಕ್ಸಾಕ್ ವಚೊನ್ ತೋಂಡ್ ಧುಲೆಂ.

ಏಕಾಚ್ ಫರಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲಗ್ನಾ ಖರ್ಚಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜೆಂ ಪಯ್ಣಾ ಪೊತೆಂ ಉಘಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲಗ್ನಾಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಖರ್ಚಾಚ್ಯೊ ರಶೀದ್ಯೊ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯೊ. ಕಿತ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆಂ ರೀಣ್ ಪಾಟಿಂ ಮ್ಹಜೊ ಭಾವ್ ನೊಬ್ಬಿಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸರ್ವ್ ಪಳೆತಾನಾ ಒಟ್ಟುಕ್ ರು. 14,346.05 ಖರ್ಚಾಲ್ಲೆ. ತಾಂತುಂ ಮುಖೆಲ್ ಖರ್ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ – ರು. 4,602.50 ಎಂ. ಡಿ’ಸೋಜಾ ಎಂಡ್ ಸನ್ಸ್ ಹಾಂಕಾಂ ಹೊಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಕ್; ರು. 660 ದುಕ್ರಾ ಆನಿ ಕೊಂಬ್ಯಾಂಕ್; ರು. 225 ಉಂಡ್ಯಾಂಕ್; ರು. 650 ವೀಜ್ ದಿವೆ ನೆಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್; ರು. 965 ಕಾಪ್ಡಾಂಕ್ (ಕುಲ್ಯಾಡಿಕಾರ್ಸ್); ರು. 300 ಸೂಟ್ ಶಿಂವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್; ರು. ಹೆರ್ ವಸ್ತುಂಕ್; ರು. 160 ಸಾಕ್ರಿಕ್; ರು. 215 ಸೂಟಾಚ್ಯಾ ಲುಗ್ಟಾಕ್; ರು. 220 ಶೆಂಬೊರ್ ಕಿಲೊ ತಾಂದ್ಳಾಕ್; ರು.136.05,  6 ಕಿಲೊ ನಾರ್ಲೆಲ್ ತೇಲಾಕ್; ರು.  332.10 ಕುಲ್ಯಾಡಿಕಾರಾಂತ್ ಹೆರ್ ವಸ್ತುರಾಂಕ್; ರು. 370 ಜೆ.ಬಿ.ಡಿ’ಸೋಜಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿಂತ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತುರಾಂಕ್; ರು. 208.55 ಡಿಸ್ಟೆಂಪರ್ ಆನಿ ಪೇಂಯ್ಟಾಕ್; ರು. 190 ಆಮಂತ್ರಣ್ ಪತ್ರಾಂಕ್; ರು. 112.50 ಲಾಂಕ್ಡಾಂಕ್; ರು. 190 ಎಂ.ಎಚ್ ಬೆಡ್ ಮಾರ್ಟಾಕ್; ಇತ್ಯಾದಿ, ಇತ್ಯಾದಿ. ತಸೆಂಚ್ ಟ್ರೀಝಾಚೊ ಖರ್ಚ್ ಹಾಂವೆ ಬಾತ್ತಿ ಅಂಕಲಾಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ – ರು. 512 ಸಾಡ್ಯಾಕ್; ರು. 1,660 ಬಾಂಗ್ರಾ ನಗಾಂಕ್; ರು. 650 ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಏರ್ ಕಂಡಿಶನ್ಡ್ ಇಂಪಾಲಾ ಕಾರಾಕ್; ರು. 2854 ಪರ್ತಾಪಣಾಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾ ಖರ್ಚಾಕ್ ತಸೆಂ ರು.305 ಇತರ್ ಖರ್ಚಾಕ್. ಹಾಂವೆ ಕಿತೆಂಚ್ ದೋತ್ ವ ದೆಣೆಂ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಸೆಂಚ್ ಸಗ್ಳೊ ಲಗ್ನಾಚೊ ಖರ್ಚ್ ಹಾಂವೆಂಚ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಆಮ್ಚಿ ಗಾಡಿ ಥಲಸ್ಸೇರಿ, ಕನ್ನುರ್, ಬೇಕಲ್, ಕಾಸರ್ಗೊಡ್, ಉಪ್ಪಳ ಉತರ್ತಚ್ ನೋವ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಂದ್ರಾ ಮಿನುಟಾಂನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲಿ.

ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜೆಂ ಪಯ್ಣಾ ಪೊತೆಂ ಖಾಂದಿ ಮಾರುನ್ ಗಾಡ್ಯೆ ಥಳಾ ಥಾವ್ನ್ ರಿಕ್ಷಾ ಸೊದುನ್ ಗೆಲೊಂ. ಸಭಾರ್ “ಅಣ್ಣೆರೆ, ಆಣ್ಣೆರೆ, ಬಲೆ, ಬಲೆ” ಮ್ಹಣೊನ್ಂಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತಾಂಚ್ಯೆ ಪಯ್ಕಿ ಏಕ್ ರಿಕ್ಷಾ ಧರುನ್ ಹಾಂವ್ ನಂತೂರ್ ಕಲಾ ಸಂಪತ್ ಓಣಿಕ್ ರಿಗ್ಲೊಂ. ರಿಕ್ಷಾವಾಲ್ಯಾಕ್ ಭಾಡೆಂ ದಿಲೆಂ ಆನಿ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಝಾಲಾಂತ್ ಸೊಡುನ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತಾಲೊ. ಹಾಂವೆ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ – ಇಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮಾಧಾನಾನ್. ಘರ್ಚಿಂ ಸರ್ವಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಭಾರಿಚ್ ಖುಶಿ ಜಾಲಿಂ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಏಕ್‍ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ – ಹೊ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಅಮೇರಿಕಾ ವಚೊನ್ ಆಮ್ಕಾಂಯ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ವ್ಹರೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್. ಹಾಂವೀ ತಾಂಚ್ಯೆ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲೊ ಏಕ್ಲೊಂ ಜಾಲ್ಲೊಂ ತರ್ ತಸೆಂಚ್ ಚಿಂತ್ತೊಂ ಕೊಣ್ಣಾ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂ ಖೊಟ್ಲೆ ಆನಿ ಖೊಲೆರಾಕ್ ಸುವ್ಯೆ ವಕಾತ್ (ಇಂಜೆಕ್ಷನ್) ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ; ತಿರ್ವೊ ಸೊಡ್ನಿ ದಾಖ್ಲೊ ಹಾಡುಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಹಾಂವೆ ಫೋನಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸಹಜ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅಪವ್ನ್ ನಿಯುಕ್ತಿ ಕೆಲಿ. ಆಗೋಸ್ತ್ ಸವೀಸ್‍ವೆರ್ ಬುದ್ವಾರಾ ಹಾಂವೆ ಸುವ್ಯೆ ವಕಾತ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ಆನಿ ಸಪ್ತೆಂಬರ್ ಧಾವೆರ್ ಬುದ್ವಾರಾ ಮ್ಹಾಕಾ ತಿರ್ವೊ ಸೊಡ್ನಿ ದಾಖ್ಲೊ ಮೆಳ್ಳೊ. ತಯಾರಾಯ್ ಇಲ್ಲಿ-ಇಲ್ಲಿಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲಿ. ಹಾಂವೆ ಸಪ್ತೆಂಬರ್ ಸಾತ್‍ವೆರ್ ಸೊಮಾರಾ ಚಿಕಾಗೊ ವಚೊಂಕ್ ನಿರ್ಣಯ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಟ್ರೀಜಾಕ್ ಬರಯ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ದೀಸಾ ಹಾಂವ್ ಗ್ಲೋಬ್ ಟ್ರಾವಲ್ಸಾಕ್ ವಚೊನ್ ತಾಚೊ ಧನಿ ಹರ್ಮನ್ ನೊರೋಞಾಕ್ ಮೆಳೊನ್ ಟಿಕೆಟ್ ತಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ವೆತಾ ಮ್ಹಣ್ಟಾನಾ ಪೆಟೊ ಘೊಂಖುಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲೊ, ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆತಾನಾ ಭಾಯ್ರ್ ಓಣಿಂತ್ ಮ್ಹಜೊ ಆಪ್ತ್ ಮಿತ್ರ್ ಓಜ್ವಲ್ಡ್ ಎಂ. ಡಿ’ಸೋಜಾ ಉಭೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪೆಟೊ ತಾಕಾ ಭಿತರ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಡಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಹಾಂವ್ ತುರ್ಥಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೊಂ ಆನಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕಿಕ್ (ಆಮ್ಚೊ ಪೆಟೊ) ಭಿತರ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ಲೊ. ತೊ ತಕ್ಲಿ ಆನಿ ಶಿಮ್ಟಿ ಪಂದಾ ಘಾಲುನ್ ಪೊಳ್ಟಚ್ ರಾವ್ಲೊ. “ಕಿತೆಂ ಸಾಯ್ಬಾ ಆವ್ಚಿತ್ ಆಮ್ಗೆರ್ ಆಯ್ಲೊಯ್?” ಮ್ಹಣ್ಟಾನಾ, “ನಾಯಾ, ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ತುಮ್ಗೆರ್ ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ಯೇನಾಯೆ?” ಮ್ಹಣ್ ಪಾಟಿಂ ಸವಾಲ್ ತಾಚೆಂ.

“ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲಗ್ನಾಚೆಂ ಆಮಂತ್ರಣ್ ಪತ್ರ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂಯಾ, ತುಂ ಕೆನ್ನಾ ಚಿಕಾಗೊ ವೆತಾಯ್?” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಹಾಂವೆ ಜಾಪ್ ದಿತಾನಾ ಬಾವ್ಡೊ ಸಗ್ಳೊಚ್ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲೊ.

“ಅಳೆಯಾ ಆಸ್ಟಿನ್ ತುಂವೆ ಕಿತೆಂ ಪುಣೀ ಕರ್ನ್ ತುಜೆಂ ಚಿಕಾಗೊ ಪಯ್ಣ್ ಏಕಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಜಾಯ್; ತುಜೊ ಹೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಹಾಂವ್ ಮೊರ್ತಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಿಸರ್ಚೊಂ ನಾ…..ಪ್ಲೀಜ್ ಯಾ, ಪ್ಲೀಜ್; ತುಜೆ ಪಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಧರ್ತಾಂ.” ತೊ ತಾಚಿ ಲದಿನ್ ಸಾಂಗೊನ್ಂಚ್ ವೆತಾಲೊ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಗಂಭೀರ್ಪಣಿಂ ಆಯ್ಕೊನ್ಂಚ್ ರಾವ್ಲೊಂ.

ಅರೇ ದೇವಾ, ಹಾಂವ್ ಲಗ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ನೋವ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆ ಸರ್ಶಿಂ ವೆತಾಂ ಆನಿ ಹೊ ಪುಣೆಗೆಲ್ಲೊ ಆನ್ಯೇಕ್ ಹಫ್ತೊ ಪಯ್ಣ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾ – ಹೊ ಕಿತೆಂ ತಕ್ಲೆಂತ್…….ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆ. “ಅಳೆಯಾ, ಪ್ಲೀಝ್ ಆಸ್ಟಿನ್; ತುಂವೆಂಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲಗ್ನಾಕ್ ಕಾರ್ಯಾ ನಿರ್ವಾಹಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್; ಪ್ಲೀಝ್, ಕಿತೆಂ ಪುಣೀ ಕರ್ನ್ ಪಯ್ಣ್ ಏಕಾಚ್ಚ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲ್ ಸಾಯ್ಬಾ…” ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದು:ಖಾಂ ಭರ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ.

ಹಾಂವ್ ಆದಿಂ ಥಾವ್ನೀ ಕೊಣಾಕೀ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಯ್ ಅಸೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಹಾಂವ್ ಏಕಾ ಶಿರಿ ಗುಂಡ್ಯೆಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲೊಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಪ್ತ್ ಮಿತ್ರಾಕ್ ಲಾಗೊನ್. ಲಗ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜೀವನಾಚೊ ಪವಿತ್ರ್ ದಿವಸ್ ಆನಿ ಹೊ ಅಸೋಯ್ ಆಡ್ದೊಸ್ ಮಾಗ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣೊಂ? ಹಾಂವ್ ತೆನ್ನಾಂ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಏಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾರ್ಯಾ ನಿರ್ವಾಹಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಶಿಂಗಾಂ ಫುಟ್ಲಿಂ ಆನಿ ಹಾಂವೆ ಓಝಿಕ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

ತೊ ಭಾರಿಚ್ ಸಂತೋಸಾನ್ ಮಾಮ್ಮಾಲಾಗಿಂ ಬೆಸಾಂವ್ ಮಾಗೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತಾಲೊ. “ಮಾರ್ಗಾರ್ ಹಾಂವೆ ರಿಕ್ಷಾ ರಾವಯ್ಲ್ಯಾ ಸಾಯ್ಬಾ, ಆನಿ ಥೊಡೆಚ್ ದೀಸ್ ಉರ್ಲ್ಯಾತ್. ತುಕಾಚ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಮಂತ್ರಣ್ ಪತ್ರ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲೊಂ; ಆತಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸುಶೇಗ್ ನೀದ್ ಪಡಾತ್” ಮ್ಹಣೊನ್ ಗೇಟಿಚೊ ಗಾಂಚ್ ಘಾಲ್ನ್ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲೊ.

ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಬೈಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಬಲ್ಮಠ ಗ್ಲೋಬ್ ಟ್ರಾವಲ್ಸಾಕ್ ಗೆಲೊಂ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಹರ್ಮನ್ ನೊರೋಞಾ ಮೆಳ್ಳೊ. ಹಾಂವೆ ತಾಚ್ಯೆಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಿಕಾಗೊ ವಚೊಂಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾನಾ ತಾಣೆಂ ತಾರೀಕ್ ವಿಚಾರ್ಲಿ. ಹಾಂವೆ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಕೀ ಹಾಂವ್ ಸಪ್ತೆಂಬರ್ ಬಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ವೆಗಿಂ ವಚೊಂಕ್ ಆಶೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್.

ತಾಣೆಂ ಫೋನ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ, ನಂಬ್ರಾಂ ದಿಲಿಂ ಆನಿ ಕೋಣಾಲಾಗಿಂಗಿ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸುರ್ವಾತಿಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಮ್ಹಜೆವ್ಶಿಂ ಘುಂವೊನ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ ಕೀ, ಬಾರಾ ತಾರಿಕೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಟಿಕೆಟ್ ಆಸಾ ಪುಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಪ್ತೆಂಬರ್ ಸತ್ತಾವೀಸ್‍ವೆರ್ ಮಾತ್ರ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮೆಳಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ತೆಂ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ.

ತರ್ ಆತಾಂ ಹಾಂವೆ ಹ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ದೋನ್ ಹಫ್ತೆ ರಾಕೊನ್ ರಾವೊಂಕ್ ಜಾಯ್? ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆ; ಪುಣ್ ಏಕಾ ಮಿತ್ರಾಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ ಪಾಳ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚಿಕಾಗೊಂತ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಂಕ್ ನಮಸ್ಕಾರ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ಮಿತ್ರಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ – ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆ ಆನಿ ತಾಕಾ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಲಾಕ್ ಏಕ್ ಚೆಕ್ ಬರವ್ನ್ ದಿಲಿ.

“ದೋನ್ ದಿಸಾಂನಿ ಪಾಟಿಂ ಯೇ, ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ತುಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ದಿತಾಂ” ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣೆಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಗಯ್ಲೆಂ – “ತರ್ ತುಂ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಬೊಂಬಯ್ ಕಸೊ ವೆತಾಯ್?” ಮ್ಹಣ್ಟಾನಾ, “ಚಲೊನ್ ಸಾಯ್ಬಾ, ಕಸೇಯ್ ದೋನ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಟಿ ಪಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಪಯ್ಣ್.” “ತಸೆಂ ನಯ್ ಆಸ್ಟಿನ್, ತುಂ ಕಿತೆಂ ಬೆಂದುರ್ಚ್ಯಾ ರಂಗಮಾಂಚಿಯೆರ್ ಆಸಾಯೆ?” ಪಾಟಿಂ ಸವಾಲ್ ಹರ್ಮಾನಾಚೆಂ.

“ತರ್ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಬೊಂಬಯ್ ಸಪ್ತೆಂಬರ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್‍ವೆರ್ ವೆತಾಂ” ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತಾಣೆ ಆತಾಂ ಪರತ್ ಕೊಣಾಕ್‍ಗೀ ಫೋನ್ ಕರ್ನ್ ಮ್ಹಜಿ ಬೊಂಬಯ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್‌ಲಾಯ್ನಾಚೆರ್ ವೆಚಿ ಟಿಕೆಟ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲಿ. ಹಾಂವೆ ತಾಕಾ ಪರತ್ ಏಕ್ ಚೆಕ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ.

“ತುಜ್ಯೊ ದೋನೀ ಟಿಕೆಟಿ ಹಾಂವ್ ದೋನ್ ದಿಸಾಂನಿ ದಿತಾಂ, ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಫೋನ್ ಕರ್” ಹರ್ಮನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಬೈಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಘರಾ ಪರ್ತಾಲೊಂ. ಹಾಂವೆ ಓಜಿಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಘರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ಸೆಂ ಅಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಲೆಂ. “ತುಕಾ ಹೊ ಗಾಂವ್ ಸೊಡ್ನ್ ವಚೊಂಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಮನ್ ನಾ ದಿಸ್ತಾ” ಮ್ಹಣ್ ಮಾಮ್ಮಾ ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲಿ.

ಆಗೋಸ್ತ್ ಏಕುಣ್ತೀಸ್‍ವೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪಡೀಲ್ ಹಾಣಿ ವಿದಾಯ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರೂಪಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಅಮಿ ಸದಾಂಚ್ಯೆಪರಿಂ ಜ್ಯೋತಿ ವುಡ್‍ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಜಮ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತೆನ್ನಾಂಚೊ ಲಯನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ – ಆತಾಂ ದೇವಾಧೀನ್ ದೊ| ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಭಂಡಾರಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಶ್ ಆರ್ಥರ್ ರಸ್ಕೀಞ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ಭಟ್, ಆದ್ಲೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜೆ. ಬಿ. ರಸ್ಕೀಞ್, ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಆರ್ಥರ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಇತ್ಯಾದಿಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹಾಂವೆ ತಾಂಕಾಂ ಸರ್ವ್ ಯಶ್ ಮಾಗ್ಲಿ.

ಸಪ್ತೆಂಬರ್ ನೋವ್‍ವೆರ್ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪಡೀಲ್ ಹಾಣಿ ಗರವರ್ನರಾಚಿ ಭೆಟ್ ದವರ‍್ಲಿ. ಮ್ಹಜೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಪಾಟಿಂ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮಿ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಜೆ. ಬಿ. ರಸ್ಕೀಞಾಚ್ಯಾ ದಿಗ್ದರ್ಶನಾಖಾಲ್ ’ಕೆಪ್ಪ ಕಂಪೌಂಡರ್’ ತುಳು ಫಾರ್ಸ್ ಖೆಳೊನ್ ದಾಖಯ್ಲೊ. ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಗವರ್ನರ್ ಸಿ. ಎ. ಮುತನ್ನ, ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಕುಸುಮ್, ತೆನ್ನಾಂಚೊ ವಲಯ್ ತೀನ್ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಗವರ್ನರ್ (ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ರೀಜನ್ ಚೇರ್‌ಮ್ಯಾನ್) ದೊ| ಬಿ. ಎಂ. ಹೆಗ್ಡೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಆಮ್ಚೊ ಫಾರ್ಸ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವೊಮ್ತೆ-ಉದಾರೆ ಹಾಸಾಲಾಗ್ಲೆ. ಹೊಚ್ ಮ್ಹಜೊ ನಿಮಾಣೊ ಖೆಳ್ ಮಾಂಚಿಯೆರ್ ಚಿಕಾಗೊ ವೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೊ.

 Austin003ಬೆಂದುರ್ಚ್ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ಯೂಥ್ ರ‍್ಯಾಲಿ. ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೊ : ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ.

ತಸ್ವಿರೆಂತ್ ವೀಣಾ ರೆಬೆಲ್ಲೊ, ಓಸ್ಮಂಡ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಗ್ಲೆನ್ ಡಿ ಕುನ್ಹಾ, ಮಾರ್ಜೊರಿ ಅರಾನ್ಹಾ, ಶೋಭಾ ನಜ್ರೆತ್ ಆನಿ ಡೈಸಿ ಮಿನೇಜಸ್ ಆಸಾತ್Austin004

1980  ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ  ಫಾ| ಮುಲ್ಲರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚ್ಯಾ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್, ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮಯ್ದಾನಾರ್ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಣಾರ್Austin005

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್. ವೆದಿರ್ ಪತಿಣೆಸವೆಂ ಆಸಾತವಳ್ಚೊ  ಕೇಂದ್ರ್ ಮಂತ್ರಿ (ಜಯ್ತ್ ಉದ್ಯಮ್ ಆನಿ ರಯ್ಲ್ ವೇ) ಟಿ. . ಪೈ. ಮಾರ್ಚ್ 15 , 1981, ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲ್, ಮಂಗ್ಳುರ್.

Austin007 75 ವಿ ವಿಲ್ಫಿ ನಾಯ್ಟ್ವೆದಿರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಆನಿ ಶ್ರೀ ಟಿ. . ಪೈ ( ತವಳ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಮಂತ್ರಿ )  ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ವಿಲ್ಪಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಹಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ.ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ತೇ ಆಸಾಫಾಮಾದ್ ಕಾರ್ಯಾನಿರ್ವಾಹಕ್ ಎಡ್ಡಿ ಸಿಕೆರ್

 Austin008 ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಸಾಲಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪೆರಿಸ್ ನೈಟಾ ವೆಳಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ವಿಲಿಯಂ ಗೊಸಾಲ್ ಹಾಂಚೆಥಾವ್ನ್ ಮಾನ್  ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ

Austin006 1981  ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಾನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ

 ಸಪ್ತೆಂಬರ್ ಧಾವೆರ್ ಓಜಿಚೊ ರೋಸ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೊ. ಗಮ್ಮತ್‍ಚ್ ಗಮ್ಮತ್! ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಆಮಾಲ್ ಪಿಯೆನಾಸ್ಲೊಂ ಮ್ಹಣ್- ಹಾಸೊ ಆನಿ ಮಕ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಟಾಯ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ!! ಥೊಡ್ಯೊ ಬಿಯಾತಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯೊ, “ಆಸ್ಟಿನ್‍ಗೀ ತೊ ಗಟ್ಟ್ ಪಿಯೆತಾ; ನಯ್ ತರ್ ಅಸೋಯ್ ರಾಪಾಟಾ ಕಸೊ ಘಾಲ್ಚೊ ತಾಣೆ?” ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಚ್ಯೆತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗುಣ್ಗುಣ್ಟಾಲಿಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ ತರೀ ಹಾಂವೆ ತಾಂಚೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಗಣ್ಣೆಂ ಕೆಲೆಂನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಓಜಿನ್ ರೋಸಾಕೀ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೊ. ಪಯ್ಲ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿ ಓಜಿಚಿ ಪತಿಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚಿ – ಬ್ಲ್ಯಾಂಚಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಏಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಲಾಬ್ಲೊ. ತಾಂಕಾಂಯ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಪೊಕಾಣಾಂ ಬರಿಂ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಹಾಂವೆ ತೋಂಡ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರಿಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸರ್ವಾಂಯ್ ವೊಮ್ತೆಂ-ಉದಾರೆಂ ಹಾಸ್ತಾಲಿಂ.

ಸಪ್ತೆಂಬರ್ ಇಕ್ರಾವೆರ್ ಓಜಿಚೆಂ ಲಗ್ನ್ ಭಾರಿಚ್ ಗದ್ದಾಳಾಯೇನ್ ಜಾಲೆಂ. ಓಜಿ ಆನಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಚ್ ಸುಟಾ-ಸಾಡ್ಯಾರ್ ಭಾರಿಚ್ ಸೊಭ್ತಾಲಿಂ. ಕಾಜಾರ್ ಭಾರಿಚ್ ಸೊಭ್ಲೆಂ; ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ಒಪ್ಸುನ್ ದಿಲೆಂ. ತಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಗೆಲಿಂ, ಹಾಂವ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾವ್ಲೊಂ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಓಜಿ ಆನಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಚ್ ಹನಿಮೂನಾಕ್ ಗೆಲಿಂ; ಹಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಚಿಕಾಗೊಚೆಂ ಹನಿಮೂನ್ ದೋನ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲ್ನ್ ರಾವ್ಲೊಂ.

ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜೆಂ ಪಯ್ಣ್ ದೋನ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ ಪ್ರಸಾರ್ಲಿ. ಸಪ್ತೆಂಬರ್ ಏಕುಣ್ವೀಸ್‍ವೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ಹಾಂವೆ ಸರ್ವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾಂಕ್ ಆಮ್ಗೆರ್ ರಾತ್ಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ. ಅನ್ನು, ಕ್ಲೊಡಿ, ಕ್ರಿಸ್ಟೊಫರ್, ಮರ್ವಿನ್, ವೀವಿಯನ್, ಜೋವಿ ತಾಂಚಿಂ ವ್ಹಾಜಾಂತ್ರಾಂ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲೆ. ಕ್ರಿಸ್ಟಿನ್ ತಾಚೆಂ ಮೈಕ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಸಾಂಜೆರ್ ಸ ವರಾರ್ ಆಮ್ಗೆರ್ ಗಲಾಟೊಚ್ ಗಲಾಟೊ! ಕಿತೆಂ ಸಂಗೀತ್, ಕಿತೆಂ ಕಂತಾರಾಂ, ಕಿತೆಂ ನಾಚ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ತೆಂ ವಿದಾಯಾಚೆಂ ಜೆವಾಣ್! ಸೆಜಾರ್ಚಿಂಯ್ ಆಪವ್ಣೆ ನಾಸ್ತಾಂಚ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಒಲ್ವಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಜೆರಾರ್ಡ್ ಟವರ್ಸ್, ಲಿಯಾಬ್, ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿ. ಕಾಮತ್, ಸಿಜ್ಯೆಸ್, ಕ್ಲೊಡ್ ಪಾಯ್ಸ್, ಜ್ಯೋ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಕ್ಲೊಡ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಪಿರೇರಿಗೆಲೆ, ಪ್ರೊ| ಆಲ್ಬನ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನ್, ನೊಯೆಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನ್, ಒಸ್ಕರ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನ್, ಆನ್ನಾ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಜೊನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ರಿಚಾರ್ಡ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಮಾರ್ಜರಿ ಆರಾಞಾ, ಸೆಲಿನ್ ಪಿಂಟೊ, ರೀಟಾ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಇತ್ಯಾದಿ, ಇತ್ಯಾದಿ ಆಮ್ಗೆರ್ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲಿಂ.

ಜೆವಾಣ್ ಜಾತಚ್ ಭಾಶಣಾಂಚಿ ರಾಸ್ ಪಡ್ಲಿ. ಏಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ಲೆ ಉಭೆ ರಾವೊನ್ ದುಖೇಸ್ತ್ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೊಗೊಳ್ಸುನ್, ಹಾಂವೆ ತಾಂಕಾಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ಉತ್ತೇಜನ್ ವಾಖಣುನ್, ಮ್ಹಾಕಾ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಬಸಾಲಾಗ್ಲೆ. ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಕ್ ತಕ್ಲಿಚ್ ಘುಂವ್ಲಿ. ತೊ ಏಕ್ ಹಾಸ್ಯಾಂಗಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಇತ್ಲೆಂ ಪೂರಾ ಕೆಲ್ಲೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಸೊಡ್ನ್ ತ್ಯಾ ಚಿಕಾಗೊಂತ್ಲ್ಯಾ ಗೊರ‍್ಯಾ – ಕಾಳ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಶಿ ಶಿಕಯ್ತೊಲೊ ಸೊಮಿಯಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ತೊ ಆಕ್ಲಾಸಿಲಾಗ್ಲೊ. ತಮಾಸ್ಯಾಂಚಿ ಸಾಂಜ್ ರಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ನಿರ್ಗಮನ್ ಜಾತಾನಾ ನಿಮಾಣೆ ಹಾಂವೆ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ ಆನಿ ಹಾಂವೆ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಕಾಮ್ ಥೊಡೆಂ ತರೀ ಹ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಮುಖಾರುನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ ತರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮನಾಕ್ ಅತ್ಯಾನಂದ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ಭಾಸ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ ಕೆಲಿ.

ಸಾಧಾರ್ಣ್ ಸಾಡೆ ಇಕ್ರಾ ವೊರಾಂಚೆರ್ ಸರ್ವ್ ಏಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ವೆಡ್ಕೊಳ್ ದೀವ್ನ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗೊನ್ ತಾಂತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಗೆಲೆ.

Austin024

ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ನವಿ ದಿಲ್ಲಿ ಥಾವ್ನ್ ಶಾಭಾಸ್ಕೆಚೆಂ ಪತ್ರ್

Austin010 Copy 1 ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕೇಂದ್ರಾಚೆಂ ಪತ್ರ್ 

Austin001ಆಸ್ಟಿನಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ್ ನಾಟಕ್

Austin012

Austin011

Austin028

Austin029

ಒಕ್ತಾಂ ಕಂಪ್ಣೆ ಥಾವ್ನ್ ಪತ್ರಾಂ

Austin013 ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲ್ ಸಾಲ್ವದೊರ್ ಸೊಜ್ ಹಾಚೆಂ ಪತ್ರ್

Austin015  ಆತಾಂಚೊ ಬಿಸ್ಪ್, ತವಳ್ಚೊ ಛಾನ್ಸಲರ್ ಹಾಚೆಂ ಪತ್ರ್ 

 Austin016

ನಾಮ್ನೆಚೊ ಲೇಖಕ್ಮಾ| ಮಾವ್ರಿಸ್ ಪಾವ್ಲಾ ಹಾಚೆಂ ಪತ್ರ್

 Austin017

ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್, ಗೋವಾ ಥಾವ್ನ್ ಆದರ್ಶ್ ಯುವಜಣ್ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್

Austin002

ಆದರ್ಶ್ ಯುವಜಣ್

Austin018 1

ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿ ಥಾವ್ನ್ ಲಗ್ನಾಕ್ ಶುಭಾಶಯ್ ಪತ್ರ್

Austin019 ಮಿಲಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆ ಥಾವ್ನ್ ನಾಟಕಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರಿ ಮನಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ಆನಿ ಪತ್ರ್

Austin020 ಆಸ್ಟಿನಾಚೆರ್ ಪಾಪಾ ಜುವಾಂವ್ ಪಾವ್ಲ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್

Austin019 1 ಮಿಲಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆ ಥಾವ್ನ್ ನಾಟಕಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರಿ ಮನಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ಆನಿ ಪತ್ರ್ 

 Austin021

 ರಾಕ್ಣೊ ಸಂಪಾದಕೀ ಮಂಡಳೆಂತ್ ವಾವ್ರ್ಸಂಪಾದಕ್ ಮಾ| ಬಾ| ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರಾಚೆಂ ಪತ್ರ್ 

Austin022  ಅಮೆರಿಕಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ ರಾಕ್ಣೊ ಖಾತಿರ್ ವಾವ್ರ್ಸಂಪಾದಕಾಚಿ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ

 Austin023ಆಮ್ಚಿ ಮಾಯ್ ಪತ್ರಾಚೆರ್ಸೊಮಿಯಾಚೊ ಪಾಶಾಂವ್ ನಾಟಕಾಚೊ ವಿಮರ್ಸೊ

 Austin025ಸಮಾಜಿಕ್ ಸುಧಾರಣ್ ಸಂಘ್ ( . ಸು. ಸಂಘ್ ) ಮುಂಬಯ್ ಹಾಂಚೆಂ ಪತ್ರ್. ಬರಯ್ಲಾಂಮಾ| ಬಾ| ವಿ. ಜೆ. ಮಿನೆಜ್ 

Austin026 Austin027ಸಾಹಿತಿ ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್ ಡಿ ಸೊಜಾ, ಮೈಸೂರ್ ಹಾಚೆಂ ಪತ್ರ್

 ದುಸ್ರೊ ದೀಸ್ ಆಯ್ತಾರ್ – ಸಪ್ತೆಂಬರ್ ವೀಸ್ ತಾರೀಕ್. ಸಕಾಳಿಂ ಸಾಡೆ ಆಟ್ ವರಾಂಚೆಂ ಮೀಸ್ ಜಾತಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೆಂದುರ್ಚ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಮ್ಹಿನತೆಚ್ಯಾ ಸಂಘಾಚ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂನಿ ಏಕ್ ವಿದಾಯ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸರ್ವಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೆಂ ಮಾಗೊನ್ ಏಕ್ ಕವನ್ ತಾಣಿ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಂಚಿ ಅಮರ್ ಕಾಣಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಅರ್ಪಿಲಿ. ತ್ಯಾಚ್ ದೀಸ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಮ್ಹಿನತೆಚ್ಯಾ ಸಂಘಾನ್ ಬೆಂದುರ್ಚ್ಯಾ ಹೊಲಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಏಕ್ ವಿದಾಯ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಹಾಕಾ ತೆನ್ನಾಂಚೊ ವಿಗಾರ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಪಿರೇರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬಸ್ಲೊ ತಸೆಂ ಫಾ| ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರ್ ಆನಿ ಪ್ರೊ| ಆಲ್ಬನ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಸೈರೆ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆ.

Austin009

Austin014ಥಂಯ್ಸರೀ

ಮ್ಹಾಕಾ, ಹಾಂವೆ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಂಕ್, ಯುವಜಣಾಂಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ತೇಜನಾಕ್, ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ವಾಖಣ್ಲೆಂ ಆನಿ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂಯ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ದುಃಖೇಸ್ತ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ ಆನಿ ಬರೆಂಚ್ ಕರುನ್ ರಾವಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಶಾ ದಾಖಯ್ಲಿ. ಸಂಘಾನ್ ಏಕ್ ನಾಟ್ಕುಳೊ ಖೆಳವ್ನ್ ದಾಖಯ್ಲೊ, ಸಂಗೀತ್ ಪದಾಂ ಆಸ್ಲಿಂ ಆನಿ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ.

ಹಾಂವ್ ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾನ್ ತಸೆಂಚ್ ಸರ್ವ್ ಸಾಂಡುನ್ ಏಕಾ ಪಿಂರ್ಗಿ ದೇಶಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಸಾ ನಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಖಂತಿನ್ ಘರ್ಚಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ ಧರ್ಲಿಂ. ಹಾಂವ್ ತ್ಯೆ ರಾತಿಂ ನಿದೆಂತೀ ನಟನ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊಂ, ಭಾಶಾಣಾಂ ದೀಲಾಗ್ಲೊಂ ಆಸೆಂ ನೀದ್‍ಯೀ ಆರಾಮ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಸಂಪ್ಲಿ.

ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಕತ್ ಚ್ಯಾರ್ ದಿವಸ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೆ – ಹೆಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಸೊಡ್ನ್ ವಚೊಂಕ್. ಹಾಂವ್ ಹಂಪನ್‍ಕಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ಬಿಬಿಸಿ ಸೆಂಟರಾಕ್ (ಡೆಕ್ಕಾನ್ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲಾ) ವಚೊನ್ ಏಕ್ ಪಯ್ಣಾ ಪೊತೆಂ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸ್ಟೋರಾಕ್ ಬಿಬಿಸಿ ಸೆಂಟರ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾಲೆ ಕಿತ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ಟಾ, ಕೋಣ್ ರಡ್ಟಾ, ಕೋಣ್ ಪಡ್ಟಾ, ಕೋಣ್ ಕೋಣಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂವ್ತಾ-ಭೊಂವ್ತಾ ವ ಘುಸ್ಪಡ್ಟಾ ತೆಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಳಿತ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ಸಭಾರ್ ಆಮ್ಚೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲಾಕಾರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜಮ್ತಾಲೆ ಆನಿ ಕೋಣಾ ಕೋಣಾಚ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ ಕಿತೆಂಚ್ ದಾಕ್ಷೆಣ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಆಶಾರ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ತಾಲೆ.

ಹಾಂವೆ ಘರಾ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹಜೊ ಲಗ್ನಾಚೊ ಸೂಟ್, ದೋನ್ ಪ್ಯಾಂಟಾಂ, ದೋನ್ ಶರ್ಟಾಂ, ದೋನ್ ಬನಿಯಾನಾಂ, ದೋನ್ ಚಾಡ್ಡ್ಯೊ, ಘಾಲ್ಯೊ. ಮ್ಹಜಿಂ ನಾಟಕಾಂ, ರೇಡಿಯೊ ನಾಟಕಾಂಚ್ಯೊ ಕ್ಯಾಸೆಟಿ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪದಾಂ-ನಾಟಕಾಂಚ್ಯೊ ಕ್ಯಾಸೆಟಿ, ತಸ್ವೀರ‍್ಯೊ, ಇತ್ಯಾದಿ, ಇತ್ಯಾದಿ ಕಿತೆಂಚ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ನಾ. ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಭಾಂವ್ಡಾಂ ಜೊಗಾಸಾಣೆನ್ ದವರ್ತೆಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ಲೆಕ್ಲೆಂ. ಫಕತ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಖಂಚಯ್ಲೊ. ಹೆರಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾ ಪೊತ್ಯಾಂತ್ ಜಾಗೊ ನಾಸ್ಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಚ್ಯಾರ್ ದಿಸಾಂನಿ ಹಾಂವೆ ಸಭಾರ್ ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂಚಿ – ಮಿತ್ರಾಂಚಿ ಭೆಟ್ ಕೆಲಿ ಆನಿ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ.

ತೊ ದೀಸ್ ಸುಕ್ರಾರ್ ಸಪ್ತೆಂಬರಾಚಿ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ತಾರೀಕ್ – ಮ್ಹಜೊ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲೊ ನಿಮಾಣೊ ದೀಸ್. ದೊನ್ಫಾರಾಂ ಜೆವಾಣ್ ಜಾತಚ್ ಘರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ, ನೊಬ್ಬಿಚ್ಯಾ ಬಲ್ಮಠ ಶೊಪಾಕ್ ವಚೊನ್ ತಾಕಾ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ, ಪಾಪ್ಪಾ-ಮಾಮ್ಮಾಚೆಂ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ಆನಿ ಬಜ್ಪ್ಯಾಂ ವಿಮಾನ್ ಥಳಾಕ್ ತೀನ್ ವರಾಂಚ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಕ್ ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲೊಂ. ಹಾತಿಂ ಪಾಸ್‍ಪೊರ್ಟ್, ವೀಸಾ ಪತ್ರಾಂ, ಭಲಾಯ್ಕೆ ಪತ್ರಾಂ, ಇತ್ಯಾದಿ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ಧರ್ಲಿಂ. ಅಸೆಂ ಹಾಂವೆ ಸರ್ವಾಂಕ್ ’ಬಾಯ್’ ಮ್ಹಳೆಂ ಆನಿ ದುಃಖೇಸ್ತ್ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ.

ಆಸ್ಟಿನ್ ಅಂಕಣ್ : ಆದ್ಲೆ ಗಾಂಚ್

  ಪಾಶಾಂವಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿ, ಝಡ್ತಿ ಆನಿ ಕಾಲ್ಸ್

  ಲಗ್ನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೊಮಿಯಾಚೊ ಪಾಶಾಂವ್

  ಆಸ್ಟಿನಾಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಖಂಯ್ … ಹೊಕಾಲ್ ಅಮೆರಿಕಾಚಿ ಖಂಯ್ !

  ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಸಿಜ್ಯೆಸ್

  ಮಿಸಾಂವ್, ಬೆಸಾಂವ್ ಆನಿ ಸ್ತೆಸಾಂವ್

  ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂ ಚೆಡ್ವಾಂಚೆಂ ಹೆಂ ಕಾರ್ಭಾರ್

  ವಿಜೆಪಿ ಆನಿ ಹಾಂವ್

  ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಚಾ. ಫ್ರಾ.

  ತೀನ್ ದೀಸಾಂಚೆಂ ದಿಸಾಳೆಂ

  ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ವಾವ್ರ್ ಆನಿ ದು:ಖಾಂಚೊ ಸ್ರಾವ್

  ತೀನ್ ಪತ್ರಾಂಚೆಂ ಮರಣ್!

  ತೀನ್ ಪತ್ರಾಂಚಿ ಖುರ್ಸಾ ವಾಟ್ !

  ನಂತೂರ್ ದೊಂಗ್ರಾವಯ್ಲೊ ಪ್ರಸಂಗ್

  ಪತ್ರಾಂ ಆನಿ ಸಂಘಟನಾಂ

 ತೀನ್ ಪತ್ರಾಂಚೊ ಸಂಪಾದಕ್

  ದರ್ಜಿ ಜಾಂವ್ಚೊಂ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾಲೊಂ.

  ಹಾಂವ್ ಸಾಲ್ವಾರ್ ಜಾಲೊಂ ನಾ!

  ಬೊಂಬಯ್ಚಿ ಬಹಾದುರಿ

  ಇಗರ್ಜೆ ಭಿತರ್ಲಿ ಕುಸಡಾಯ್

  ತ್ಯಾಗಿ ಮುರ್ದಾಬಾದ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.