Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -100

Reventhlefathor 1ಡೊ|ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳ್ಯಾ ದಗ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬಲ್ಸಾಂತ್ ಹಾತ್ ಘಾಲೊ ಆನಿ ಮೆಗ್ನಮ್ 0.44 ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲಿ.‘ಆನಿ ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ತಾಯ್, ಡೊ|ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್?’ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ಜೆರೊಮಾನ್. ತಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ದಾಟಾಯೆನ್ ನಿಶೆಂವ್ಚೆಂ ವ್ಯೆಂಗ್ ವೇದಿಚೆರ್ ಗಳೊನ್ ವೊಮ್ತಾತಾತಾ-ಶೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ‘ಆತಾಂ ಕಸಲೊ ಸ್ಟಂಟ್ ಹಾಡುನ್ ಆಯ್ಲಾಯ್ ತುಂ?’ ಪಿಸ್ತುಲೆಕ್ ದಾಕವ್ನ್ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ. ‘ಬರಿಚ್ಚ್ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕೆಲ್ಯಾಯ್! ಹಿಮೆಗ್ನಮ್ ಆಸಾ ಪಳೆ ಎಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಹಾತೆರ್. ಕುಡಿಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕುಶಿನ್ ಜರಿತರ್ ಹಾಂತ್ಲೊ ಗುಳೊ ರಿಗತ್, ತವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ಹಾತಾಚಿ ಮೂಟ್ ರಿಗಂವ್ಚ್ಯಾ ತಿತ್ಲೊ ವ್ಹಡ್ ಬುರಾಕ್ ಕರುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾ.’

ಮೆಗ್ನಮ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೊ ಡೊ|ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟಾಚೊ ಹಾತ್ ಕುಸ್ಕುಟ್ ಕಾಂಪಾನಾತ್‌ಲ್ಲೊ.

‘ಆನಿ ಜರ್‍ತರ್ ಹ್ಯಾ ಪಿಸ್ತುಲೆಚಿ ನಳಿ ತೊಂಡಾಂತ್ ಧರುನ್ ಖೊಡೊ ದಾಂಬ್ಲೊಯ್ ತರ್ ತುಜ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಚೊ ಪಾಟೊ ಭಾಗ್‌ಚ್ ಕೊಪ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ನಿಕ್ಳೊನ್ ಉಸಳ್ತೊಲೊ.’

‘ಹೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಅನ್ಬವಾಂತ್ಲೆಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್ ಮಿ|ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾ?’ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾನ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ. ‘ತುಕಾ ಯೆದೊಳ್ ಅನ್ಬಗ್ ನಾ ತರ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ತೊ ಅನ್ಬಗ್ ತುಕಾ ಮೆಳಾಶೆಂ ಕರ್ಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಕರ್ಯೆತ್.’
ಜೆರೊಮ್ ಹಾಸ್ಲೊ.

‘ಆತಾಂ ತುಂ ಮ್ಹಜಿ ಝಡ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಯ್?’ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ. ‘ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಯ್ ತುಂ? ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾಂಕೊಡ್ ಕರುನ್, ಹಾತ್ ಹಾಲವ್ನ್ ಅಮೆರಿಕಾಕ್ ವೆತೊಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಯ್?’

‘ಹಾಂವ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ಚಿಂತಿನಾ!’ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ‘ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಚ್ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ತಾಳ್ವೆರ್ ಹಿ ಪಿಸ್ತುಲ್ ನಿದುನ್ ಆಸಾ. ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ ಹಾಚ್ಯಾ ಮೆಗಝಿನಾಂತ್ ಕಿತ್ಲೆ ಬುಲ್ಲೆಟ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್…’

‘ಆಮಿ ಆತಾಂಚ್ ಖಾತ್ರಿ ಕರ್ಯೆತ್!’ ಮ್ಹಳೆಂ ಜೆರೊಮಾನ್. ‘ಹಾಂತ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ಬುಲ್ಲೆಟ್ ಗಣನ್ ಕರಿತ್ತ್ ತುಜ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಲಾಂಬ್, ಆಕರ್ಶಿಕ್ ಕುಡಿಂತ್ ರಿಗಂವ್ಚೆ….’

‘ಶಟ್ ಅಪ್, ಜೆರೊಮ್!’ ಈವಾನ್ ದೋನ್ ಮೆಟಾಂ ಪುಡೆಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ. ‘ಹ್ಯಾ ಪಿಸ್ತುಲೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಬುಲ್ಲೆಟಾಂಚೊ ಹಕ್ಕ್‌ದಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾಯ್ ಫಕತ್ ತುಂ. ಝಡ್ತೆಂಚಿ ಝುಜಾಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ರೆವರೆಂದ್…. ಡೊ|ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ಲೆಮೆಂತಾನ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ತೊಚ್ಚ್ ಫೈಸಲ್ ದಿತಾ ತರ್ ಪಯ್ಲೊ ಬುಲ್ಲೆಟ್ ತುಜ್ಯಾ ಕಪಲಾಂತ್ ತೊ ರಿಗಂವ್ದಿ.’

ಜೆರೊಮ್ ಹಾಸ್ಲೊ. ‘ಆತಾಂ ತುಜಿ ಜೀಬ್ ಇತ್ಲಿ ಲಾಂಬ್ ಜಾಲಿ, ನ್ಹಯ್? ಮೆಥ್ಯುನ್ ತುಜ್ಯಾ ಕಪಾಲಾಚೊ ಉಮೊ ಘೆತ್ಲೊ, ನ್ಹಯ್? ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ಹೆಂ ಪಾತ್ಯೆಜೆ ನ್ಹಯ್?’

ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾ ಹಾತಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ವೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ನಮ್ ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ಹಾತಾಂತ್ ಘೆತ್ಲಿ. ‘ಹ್ಯಾ ಪಿಸ್ತುಲೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಬುಲ್ಲೆಟಾಂಚೊ ಹಕ್ಕ್‌ದಾರ್ ಫಕತ್ ಹಾಂವ್ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ!’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ತುಮ್ಚೆಥಾವ್ನ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಬುಲ್ಲೆಟಾಂಚೆಂ ದೆವೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ಪಿಸ್ತುಲೆಚೊ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತ್ಲೆ ಬುಲ್ಲೆಟ್ ಹೆರ್ ಮ್ಹಜೆ ಕುಡಿಂತ್ ರಿಗಯ್ತೆಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಗಣನ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಜೀವಂತ್ ಆಸ್ಚೊಂ ನಾ.’ ತಾಣೆ ಎಕ್ ಲಾಂಬ್ ಸ್ವಾಸ್ ಸೆವ್ಲೊ. ‘ಆತಾಂ ಆಮಿ ಸುರು ಕರ್ಯಾಂ. ಝಡ್ತೆಂಚಿಂ ಝುಜಾಂ ಸಂಪ್ಲಿಂ ಮೊಗಾಚ್ಯಾನೊ. ಕೋಣ್ ಘೆತಾ ಹೊ ಪಯ್ಲೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ರೆವರೆಂಡ್ ಫ್ರೆಡ್ ಟೇಯ್ಲರಾಕ್ ಧಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟಾಂವ್ಚೊ?’

‘ತುಂ ತಕ್ಲೆಂತ್ ಸಾರ್‍ಕೊನಾಂಯ್, ರೆವರೆಂಡ್!’ ಕ್ಷೀಣ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ ಲಿಲಿಯನ್ ಜೆನಿಸ್.

‘ತೊ ಕೆದಳಾ ತಕ್ಲೆಂತ್ ಸಮಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ, ಲಿಲಿಯನ್?’ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ ಜೆರೊಮಾನ್. ‘ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಪಿಸಾಂಟಾ ವಿಶಾಂತ್ ಮ್ಹಾಹೆತ್ ಆರಾಂವ್ಕ್ ತುಂವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ನಮಿಯಾರ್ಲೊಯ್ ನ್ಹಯ್? ಅಬ್ಳೆ, ಪಳೆಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್.’

ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೆಂ ಗಮನ್ ಕೆಲೆಂ ನಾ.

ತೊ ಶೀದಾ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ ಸರ್ಶಿಂ ಗೆಲೊ. ‘ಮ್ಹಜೆ ಕುಡಿಂತ್, ಖಂಯ್ಸರ್‌ಯಿ ಬುಲ್ಲೆಟ್ ರಿಗಂವ್ಚೆಂ ಪಯ್ಲೆ ಹಕ್ಕ್ ಫಕತ್ ತುಕಾ ಆಸಾ, ಮೆಥ್ಯು!’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ. ತಾಚೆಂ ಮುಕಮಳ್ ಪರ್ಜಳ್ತಾಲೆಂ. ‘ತುಕಾ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಚೆನಾಂತ್. ತುಜೆಂ ಲೀಜಾ ತುಜ್ಯಾ ಮಜತಿಕ್ ಯೆತೆಲೆಂ. ತಾಕಾ ತುಂ ಭೆಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್‌ಥಾವ್ನ್ ನಿಹಾಳ್ ಸುರು ಕರ್, ದೊಳೆ ಧಾಂಪ್ ಆನಿ ಟ್ರಿಗ್ಗರ್ ವೋಡ್. ಹ್ಯಾ ಕರ್ತುಬಾಚೊ ಹಕ್ಕ್‌ದಾರ್ ತುಂ, ಮೆಥ್ಯು.’ ತಾಣೆ ಭಂವ್ತಿ ಪಳೆಲೆಂ. ‘ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಣಾ ಜಾಯ್ ತಾಣಿಂ ಸ್ವತಾಚೊ ದ್ವೇಶ್ ಥಂಡ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೃತ್ ಕುಡಿಂತ್ ಕಿತ್ಲೆಯಿ ಬುಲ್ಲೆಟ್ಸ್ ರಿಗವ್ಯೆತ್. ಮೆಥ್ಯು…. ಘೆ ಹಿ ಪಿಸ್ತುಲ್. ತುಂ ತಯಾರ್ ಆಸಾಯ್ ತರ್, ಹಾಂವ್‌ಯಿ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂ.’

ಮೆಥ್ಯುನ್ ಕಸಲಿಚ್ ಘಳಾಯ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ತಿ ಮೆಗ್ನಮ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾಚ್ಯ್ ಹಾತಾ ತಾಳ್ವೆವಯ್ಲಿ ಉಕಲ್ಲಿ, ದೊಳೆ ಧಾಂಪ್ಲೆ ಆನಿ ಪಿಸ್ತುಲೆಚಿ ನಳಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾಚ್ಯಾ ಕಪಾಲಾಕ್ ತೆಂಕ್ಲಿ. ತಾಚಿ ದೀಗಾಯ್ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಹಾತಾಳ್ಳಿ ನಾ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಭಾಗ್ವಾಲೊ.

‘Stop this nonsense!’ ಜಮ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಕೊಣೆಂಗಿ ಬೋಬ್ ಮಾರ್‍ಲಿ. ‘Somebody call the police!’

ಪುಣ್ ಕೊಣೆಂಯಿ ಕಿತೆಂಚ್ ಕೆಲೆಂ ನಾ.

ಮೆಥ್ಯುನ್ ನಿಹಾಳಾಂತ್ ಕಶೆ ದೊಳೆ ಧಾಂಪಲ್ಲೆ.

♣ ♣ ♣

ಲೀಜಾಚಿ ಕೂಡ್ ಕಾಂಯ್ ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾಕಿ ದೇಡ್-ದೋನ್ ಇಂಚಾಂ ಮಟ್ವಿ ಜಾಯ್ತ್. ಬಸುನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ತಿಚಿ ಡ್ರೆಸ್ಸ್ ದೊಂಪ್ರಾಂ ವಯ್ರ್ ಚರ್‌ಲ್ಲಿ. ಕೇಸ್ ಲಾಂಬ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಪುಣ್ ಕಸಲೊಚ್ ಶೃಂಗಾರ್ ತಾಂಚೆರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಗೊಮ್ಟ್ಯಾ ಮುಳಾಂತ್ ಕೆಸಾಂಕ್ ಆರಾವ್ನ್ ರಾವವ್ನ್ ಎಕಾ ರಬ್ಬರಾಚ್ಯಾ ತೀರಾನ್ ಕಟ್ ಘಾಲ್ಲೊ. ತಿಚೊ ದಾವೊ ಗಾಲ್ ತಾಕಾ ದಿಸ್ತಾಲೊ ಆನಿ ದಾಡಾಂಮಾಂಚಿಂ ಆಕೃತಿ ಪಳೆವ್ನ್ ತಿಚೆಂ ಮುಕಮಳ್ ಉರುಟ್ ಯಾ ಲಾಂಬ್ಶೆಂ ನ್ಹಯ್ ಪುಣ್ ಚವ್ಕ್‌ಶೆಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಂದಾಜ್ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಕೆಲೊ. ತಾಕಾ ಲಾಂಬ್ಸ್ಯಾ, ಘೊಡ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾಂಚಿಂ ಪಸಂದ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ.

ಆಂಗಾಚೊ ರಂಗ್ ಎಕ್ ಕಾತ್ ಸಾವ್ಳೊ. ಸ್ಥನಾಂಚಿ ವಾಡಾವಳ್ ಇತ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ತರಿ ತಿಚೊ ಜೀವ್ ತಿತ್ಲೊ ತಂದ್ರುಸ್ತ್ ದಿಸನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಅಸ್ಕತ್‌ಕಾಯೆಚೆಂ ಹೆಂ ಖುಣ್ ತಿಕಾ ನಾಜೂಕಾಯೆಚೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ ದಿತಾಲೆಂ.

ಯೆಕಾಚಾಣೆ ತಿಣೆ ಟಾಯ್ಪಿಂಗ್ ರಾವವ್ನ್ ತಾಚೆ ಕುಶಿನ್ ಪಳೆಲೆಂ. ತಿಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಅಂದಾಜ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಿಚೆಂ ಪ್ರಥಮ್ ಆಕರ್ಶಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆ ತಿಚ್ಯೊ ಕಾಳ್ಯೊಚ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮಂಡಳ್ಯೊ. ಉಜ್ವೊ ದೊಳೊ ಎಕ್ ಕಿಸರ್‌ಭರ್ ತಿರ್ಕಾಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಸ್ಥನಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಚ್ಯಾ ಸೆಕ್ಸ್ ಅಪೀಲಾಚೊ ದುಸ್ರೊ ಖುರು ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಂಚ್ಯೊ ದಿಷ್ಟಿ ಮೆಳ್ತಾನಾ, ತಿಚ್ಯಾ ಉಜ್ವ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ ವಯ್ಲಿ ಭಂವ್ರಿ ಚಿಕ್ಕೆಸೆ ದೊಡ್ಲಿ – ಕಿತೆಂ ತಶೆಂಯಿ ಪಳೆತಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರ್‍ಚೆಪರಿಂ.

ಯೆಕಾಚಾಣೆ ಮೆಥ್ಯು ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ವಿಸರ್‍ಲೊ. ತ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ ತಿ ಆಪ್ಲೆ ವೆಂಗೆಂತ್ ಆಸ್ಚೆಪರಿಂ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಹರ್ ವಿಸ್ವ್ಯಾಕ್ ತಿಚೊ ಹರ್ ವಿಸ್ವೊ ಲಾಗ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಜಾಂಗಾಂ ಮಧೆಂ ಊಬ್ ಚರ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ದಾದ್ಲೆಂಪಣ್ ಉದ್ರಿಕ್ತ್ ಜಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಫಕತ್ ಎಕಾ ಖಿಣಾಕ್. ಉಪ್ರಾಂತ್, ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಉದೆಲ್ಲೆಂ ಭೊಗಾಪ್ – ತಿಚ್ಯಾ ಖಾಂದಾರ್, ತಿಚ್ಯಾ ಹರ್ದ್ಯಾರ್, ತಿಚ್ಯಾ ಕೆಸಾಂ ಮಧೆಂ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮಾತೆಂ ಲಿಪವ್ನ್ ‘ಹಾಂವ್ ಮೆಥ್ಯು, ಮ್ಹಜೊ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಮೋಗ್ ಕರ್’ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ತೆಂ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ತಾಕಾ ಭ್ರಮಿದೆಂತ್ ಚೆಪಿಲಾಗ್ಲೆಂ……..

‘ಆಮಿ ಯೆಕಾಮೆಕಾ ಖಾತಿರ್‌ಚ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ?’

‘ಹಿಂ ಎಕಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಚಿಂ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ, ಮೆಥ್ಯು!’ ಲೀಜಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ಎಲೀಜಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ ಕೂಡ್ ಆಸಾ ಆನಿ ತಿ ದಯ್ಹಿಕ್ ಆನಿ ಮಾನಸಿಕ್ ರಿತಿರ್ ಭುಕೆತಾ, ಸದಾಂಚ್.’

‘ತಿ ಭುಕ್ ಥಾಂಬಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಖಂಚಾಯಿ ರಿತಿಚಿ ಅಡ್ಕಳ್ ಆಸ್ಚಿ ದಿಸನಾ.’ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಭಂವ್ತಿಂ ಪಳೆವ್ನ್.

‘ತರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮುಕಾರ್ ಸರಾನಾಂಯ್?’

‘ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ತುಕಾಯಿ ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್‍ಯೆತ್.’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ ಲೀಜಾಚ್ಯಾ ದೋಣ್‌ರಿತಿರ್ ಭುಕೆತಾ, ಸದಾಂಚ್.’

‘ತಿ ಭುಕ್ ಥಾಂಬಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಖಂಚಾಯಿ ರಿತಿಚಿ ಅಡ್ಕಳ್ ಆಸ್ಚಿ ದಿಸನಾ.’ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಭಂವ್ತಿಂ ಪಳೆವ್ನ್.

‘ತರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮುಕಾರ್ ಸರಾನಾಂಯ್?’

‘ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ತುಕಾಯಿ ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್‍ಯೆತ್.’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ ಲೀಜಾಚ್ಯಾ ದೋನ್‌ಯಿ ಖಾಂದಾಂಚೆರ್ ಆಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ದವರ್‍ನ್.

‘ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ!’ ಲೀಜಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ದಿಗಂತಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್. ‘ಖಂಚಾಯಿ ಸಂಸಾರಿಕ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾರಿ ಚಲಿ ನ್ಹಯ್, ಮೆಥ್ಯು.’ ಲೀಜಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಯೆಕಾಚಾಣೆ ತಾಚ್ಯಾ ಹರ್ಧ್ಯಾರ್ ಮಾತೆಂ ತೆಂಕೊನ್. ‘ಹಾಂವ್ ಸಾದಿ ಚಲಿ, ತತ್ವ್‌ಜ್ಞಾನಿ ನ್ಹಯ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ ಜಾಯ್, ಎಕಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚೊ ಪಾಶಾಂವ್ ಜಾಯ್. ಜೆಂ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿತಾ ತೆಂಚ್ ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ ಮಾಪಾನ್ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ದಿತೆಲಿಂ.’

‘ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ದೊತೊರ್ನಿಂತ್ಲಿಂ ಸಿದ್ದಾಂತಾಂ?’

ತಾಣೆ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ ಲೀಜಾಚೆ ಕೇಸ್ ಪೊಶೆವ್ನ್. ತಾಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾ-ತಾಳ್ವೆಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ಘೆತಾನಾ ನವ್ಯಾನ್ ಕಾತರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಭಾತಾ-ಕಣ್ಶೆಚೊ ಸ್ವಾದ್ ತಾಕಾ ಮಾರ್ಲೊ. ಎಲೀಜಾಚ್ಯಾ ಹರೆಕ್ ಕಣಾಚೆರ್ ಹೊಚ್ಚ್ ಪರ್ಮಳ್ ಆಸ್ತೊಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಸುಪ್ತ್ ಆಸ್ಚೊ, ಎಕ್‌ಚ್ ಭಾಸ್ ಜಾಣಾಂ ಆಸ್ಚೊ, ಮುಳಾವೊ ಪಾಶಾಂವ್ ಜಾಗೊ ಜಾತಾನಾ ಆಪುಣ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ರಿತಿರ್ ಉದ್ರೇಕಿತ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ. ಎಲೀಜಾಕ್ ತಾಣೆ ಎಕೆ ಬಳಿಷ್ಟ್ ವೆಂಗೆಂತ್ ಆರಾಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆತಾಂ ತಾಂಚೆ ಕುಡಿಂ ಮಧೆಂ ವಾರೆಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆತಿತ್ಲೊಯಿ ಜಾಗೊ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ.

‘ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್, ಲೀಜಾ!’ ತೊ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಶಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ದಾಟಾಯೆನ್ ಮೆಥ್ಯು ಪಿಂರ್ಗಾಲೊ. ‘ಮ್ಹಜೆ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಸಬಾರ್ ಮಧುರತಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಚುಕ್ಲ್ಯಾ, ಪುಣ್ ಸಬಾರ್ ಅಂದ್ಕಾರ್ ಖಂದಕ್-ಖಾಂಚಿ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ಲ್ಯಾತ್. ತೆ ಹಾಂವ್ ಉತ್ರೊಂಕ್ ಸಕ್ಲಾಂ ಯಾ ನಾ, ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ. ತುಂ ಮೆಳುಲ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೆ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಆವ್ರ್ ಆಯ್ಲಾಂ, ಲೀಜಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಡುನ್ ವಚಾನಾಕಾ.’ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಹುನೊನಿ ಪಾವ್ಳೆ ಲೀಜಾಚ್ಯಾ ಕೆಸಾಂಚೆರ್ ಗಳ್ಳೆ.

ಸಬಾರ್ ವೇಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಲೀಜಾನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಮ್ಹಳೆಂ ನಾ. ತಾಚೆ ವೆಂಗೆಂತ್‌ಚ್ ತೆಂ ರಾವ್ಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್, ‘ಮ್ಹಜೆ ಪಾಶಾಂವ್‌ಯಿ ಜಾಗೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್!’ ಉತ್ರಾಂ ವಿಂಚುನ್ ತೆಂ ಉಲಯ್ಲೆಂ. ‘ಆಜ್ ಹಿ ಸಂಸಾರಿ ಕೂಡ್ ತುಕಾ ಪರಿಪುರ್ಣ್ ರಿತಿರ್ ಅರ್ಪುಂಕ್ ಕಸಲಿಚ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಮಧೆಂ ನಾ.’

‘ತರ್?’

‘ಫಕತ್ ಎಕ್ ಸವಾಲ್ ಆಸಾ,’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ಫುಡೆಂ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್….ಕಿತೆಂ?’

ಎಲೀಜಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸವಲಾನ್ ಮೆಥ್ಯು ಸ್ಥಿಮಿತಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಆಪ್ಲೆ ವೆಂಗೆಥಾವ್ನ್ ಮೆಕ್ಳೆಂ ಕರಿತ್ತ್ ತೊ ಗಾದ್ಯಾ ಮೆರೆವಯ್ಲ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾಚೆರ್ ಬಸ್ಲೊ. ತೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಎಕ್ ಮೂರತೆಪರಿಂ ಉಬೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

‘ಅಬ್ಳೆ! ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾ ಎಕ್ಲಿ ಚಲಿ ಜಿ ದಯ್ಹಿಕ್ ಆನಿ ಮಾನಸಿಕ್ ರಿತಿರ್ ಪರೀಪೂರ್ಣ್ ಸ್ತ್ರೀ ಜಾವ್ನಾಸಾ.’ ಕೊಣೆಂಗಿ ಎಕ್ ಮಂದಾಮೆಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕೊಶೆಡ್ದಾಂತ್ ಖಂಚಯ್ಲೊ. ‘ಎಕ್ ತೇಂಪ್ ಯೆತೊಲೊ, ತಿಚೆವಿಣೆಂ ತುಜೆಂ ಜಿಣೆಂ ಅಪೂರ್ಣ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಪಾತಿಯೆತೊಲೊಯ್. ತಶೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸೊಡಿನಾಕಾ, ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ.’

ಮೆಥ್ಯು ಉಟ್ಲೊ ಆನಿ ಎಲೀಜಾಚೆ ದೋನ್‌ಯಿ ಹಾತ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಘೆತ್ಲೆ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವೊಂಟಾಂಕ್ ಲಾಯ್ಲೆ ಆನಿ ಭಕ್ತಿಪಣಿಂ ತಾಂಚೊ ಉಮೊ ಘೆತ್ಲೊ.

‘ಆನಿ ತಶೆಂ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಕರ್ತೊಲೊಂ!’, ತಾಣೆ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ, ಸೊಪುತ್ ಘಾಲ್ಚೆಪರಿಂ.

‘ಹೇಯ್! ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್ ತುಂ?’ ಎಲೀಜಾ, ಕಿಣ್ಕುಳೆ ಹಾಲಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಹಾಸ್ಲೆಂ.

‘ಸರ್ಗಾರ್ ಆನಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಪವಿತ್ರ್ ಆಸಾ ತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್, ಲೀಜಾ, ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಖರೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಂ!’…….

ಅಲೆಕ್ಸಾಚ್ಯಾ ಕೆಬಿನಾಚೆಂ ದಾರ್ ಲೊಟುನ್ ಮೆಥ್ಯು ಬಿತರ್ ರಿಗ್ಲೊ.

ಎ.ಸಿ.-ಚೆಂ ಥಂಡ್ ವ್ಹಾರೆಂ ತಾಕಾ ಮಾರ್‍ಲೆಂ.

ಡೇವಿಸ್, ಖಾನ್ ಸಾಹೆಬ್ ಆನಿ ರಜಿಯಾ ಭಾಬಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಕೆಬಿನಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತಾಣಿಂ ಮೆಥ್ಯುಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಚುಕಯ್ಲಿ. ಅಲೆಕ್ಸಾನ್ ತಾಕಾ ಬೊಸುಂಕ್ ಇಸಾರೊ ದಿಲೊ. ಪರಿಗತ್ ಕಸಲಿಯೀ ಜಾಂವ್, ತಿಚೆಂ ಥೊರುಂ ಆಲೆಕ್ಸಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಧರ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಾಲೆಂ.

ಮೆಥ್ಯು ಬಸ್ಲೊ.

ತಾಚಿ ಆನಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಎಕ್ ಜಾಲಿ.

ತಾಪ್ಲೆಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಖಿಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಧೊಮ್ಸಿಂಪರಿಂ ಅಲೆಕ್ಸಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ರಿಗ್ಲಿ.

ಮೆಥ್ಯುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಆಸ್ಡ್ಯೊ ಫಾಪುಡ್ಲ್ಯೊ ನಾಂತ್, ದೀಷ್ಟ್ ಚುಕಯ್ಲಿ ನಾ, ಮಾತೆಂ ಮುಳಾಂತ್ ಘಾಲೆಂ ನಾ.

ಕೆಬಿನಾಂತ್ ಎ.ಸಿ.ಚೊ ಪುಸ್ಪುಸೊ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಆವಾಜ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ.

‘ಮೆಥ್ಯು!’ ಅಲೆಕ್ಸಾನ್ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ನಾಂವ್, ವ್ಹಾಜ್‌ಚ್ಯಾ ಗಾಂಟಿ ಬಿತರ್ ಮಾತೆಂ ರಿಗಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂನಿ ವ್ಹಾಜ್ಲೆಂ.

‘ಯೆಸ್, ಅಲೆಕ್ಸ್.’

ಅಲೆಕ್ಸಾನ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಬೊಟಾಂ ಯೆಕಾಮೆಕಾ ಗಾಂಟಾಯ್ಲಿಂ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಡೆಸ್ಕಾಚೆರ್ ಆಪ್ಲೆ ಕೊಂಪೊರ್ ತೆಂಕ್ಲೆ.

‘ತುಜೆಂ ಲೀಜಾ, ತುಕಾ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಸ್ಣಾಚ್ಯಾ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲೆಂ.’

ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತಾ ಹೊ ಅಲೆಕ್ಸ್?

‘ತುಜೆಂ ಲೀಜಾ, ತುಕಾ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಸ್ಣಾಚ್ಯಾ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲೆಂ.’ ಅಲೆಕ್ಸಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತಾಕಾ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಕಾಲಿಂ. ‘ಸಿಜೇರಿಯನ್ ಎಮರ್‍ಜೆನ್ಸಿ ಒಪರೇಷನಾ ವೆಳಾರ್… ತೆಂ ಅಂತರ್ಲೆಂ.’

ಕೊಣೆಂಗಿ, ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ರಡ್ಚೆಂ ತಾಕಾ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ.

ರಜೀಯಾ ಬಾಬಿ? ಪುಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ಮುನೀರ್ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬ್ ಆನಿ ಡೇವಿಸ್ ಮೆಥ್ಯುಚೆ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಯೆವ್ನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಆತಾಂಚೆಂ ಆತ್ತಾಂ ಕಯ್ದಿಕ್ ಫಾಶಿಯೆಚೆಂ ತೀರ್ಪ್ ವಾಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ನಿತಿದಾರಾಪರಿಂ ಅಲೆಕ್ಸ್ ತಾಕಾ ಪಳೆತಾಲೊ.

ರಜೀಯಾ ಎಕಾಚಾಣೆ ಉಟೊನ್ ತಾಕಾ ವೆಂಗೊಂಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ‘ಮೆಥ್ಯು ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾ!’ ತೆಂ ಬೊಬಾಟ್ಲೆಂಚ್. ‘ಹೆಂ ಜಾಲೆಂ ತರಿ ಕಿತೆಂ?’

ರಜೀಯಾಚೊ ವೆಡ್ಕೊಳ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೆಥ್ಯು ಉಬೊ ಜಾಲೊ. ‘ಕೋಣ್ಂಚ್ ಮ್ಹಜೆ ಸರ್ಶಿಂ ಯೆನಾಕಾತ್, ಕೊಣೆಂಯಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪಡ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್.’

ರಜೀಯಾ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ಲೆಂ.

ಮೆಥ್ಯು ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಬಸ್ಲೊ.

‘ಆನಿ ಆಮ್ಚೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ?’

‘ಚೆಡುಂ,’ ಅಲೆಕ್ಸಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ‘ತೆಂ ಬರ್‍ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಂತ್ ಆಸಾ. ಗಾಂವಾಥಾವ್ನ್ ಆತ್ತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಫೋನ್ ಕೊಲ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಅಂದಾಜ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾರಿಕೆ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಲೀಜಾಕ್ ದೂಕ್ ಸುರು ಜಾಲಿ….. ಕೊಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಉದೆಲಿಂ ಆನಿ ಲಾಗ್ಸಾರ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾದ್ಯಾ ಕ್ಲಿನಿಕಾಕ್ ವೆಲ್ಯಾ ಖೆರಿತ್ ಹೆರ್ ಉಪಾವ್ ನಾ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಲೀಜಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಯ್ಲೆಂ…..’

ತೊ ಉಬೊ ಜಾಲೊ.

‘ಖಂಯ್ ವೆತಾಯ್ ತುಂ?’ ಡೇವಿಸ್ ಗಳ್ಗಳ್ಯಾಂ ರಡೊನ್ ಮೆಥ್ಯು ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ. ‘ತುಂ ಖಂಯ್ ವೆತಾಯ್?’

‘ಸುಮಾರ್‍ಶೆಂ ಕಾಮ್ ಬಾಕಿ ಆಸಾ, ಡೇವಿಸ್!’

‘ತುಕಾ ವಚುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಸೊಡಿಸೊಂ ನಾ, ಫಾತ್ರೆಂವ್ಕ್ ಸೊಡಿಸೊಂ ನಾ! You are too good a person to drink this chalice!’ ಪುಣ್ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಆಪಡ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ತಾಣೆ ಘೆತ್ಲೆಂ ನಾ. ಮೆಥ್ಯುಚೆ ಕುಡಿಥಾವ್ನ್ ಸರ್ಚಿ ಕಸಲಿಗಿ ಅಗಣಿತ್ ಸಕತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾಲಿ. ‘ತುಂವೆಂ ರಡಾಜೆ, ಕೆಂಸ್ ಬುರ್ದಿಜೆ, ಮೋತ್ ಚುಕೊನ್ ಪಡಾಜೆ.’ ಡೇವಿಸ್ ಬೊಬಾಟೊನ್ಂಚ್ ಗೆಲೊ.

‘Shut up and sit down, Davis!’ ಅಲೆಕ್ಸಾಚಿ ಹುಕುಮ್ ಡೇವಿಸಾಕ್ ಬಸಯ್ಲಾಗ್ಲಿ.

‘ತಾಚೆಂ ದೂಕ್ ಆನಿ ಧಕೊ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ವ್ಹಾಳವ್ನ್ ಮೋವ್ ಕರಿನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಪಿಸೊ ಜಾತೊಲೊ,’ ಡೇವಿಸಾನ್ ಹಾತ್ ಜೊಡ್ಲೆ. ‘ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ ತೊ ಲೀಜಾಚೊ ಕಿತ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಲೊ ತೆಂ.’

‘ಆಮಿಂ ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾಂವ್, ಡೇವಿಸ್!’ ಮ್ಹಳೆಂ ಅಲೆಕ್ಸಾನ್. ‘Now shut up.’

‘ತುಮಿಂ ಕಿತೆಂಚ್ ನೆಣಾಂತ್!’ ಮ್ಹಳೆಂ ಮೆಥ್ಯುನ್. ‘ದೆವಾಕ್ ಕೋಣ್‌ಯಿ ಸಮ್ಜಾಲಾ?’

♣ ♣ ♣

‘ಹೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ನಾ!’ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ದೆಂವಯ್ಲೊ. ‘ಹಾಂವ್ ನಿತಿದಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾಂ ಪುಣ್ ಜಲ್ಲಾದ್ ನ್ಹಯ್, ಹಾಂವ್ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾಂ ಪುಣ್ ಖುನಿಗಾರ್ ನ್ಹಯ್.’ ತೊ ಕ್ಸ್ಕಸೋನ್ ರಡ್ಲೊ. ‘ಮ್ಹಜೆಂ ಲೀಜಾ ಉಟೊನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ತರಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂಡಿತ್ ಆಡಾಯ್ತೆಂ. ತಾಚೊ ಭಾವಾರ್ಥ್ ಅಕಂಡ್, ರೆವರೆಂಡ್. ತುಕಾ ಆಕ್ರೇಚೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂವ್ ರೆವರೆಂಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ಮಾರ್ತಾಂ, ಖರೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಹೊ ಮಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲೀಜಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಯ್ಜೆ.’

ತವಳ್ ರಮೋನಾ ಫುಡೆಂ ಆಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ವೇಂಗ್ ಮಾರುನ್ ರಾವ್ಲೆಂ. ‘ಆಜ್ ಮಮ್ಮಿಚ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಶಾಂತಿ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾ, ಡೆಡಿ!’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಲೆಂ. ಮೆಥ್ಯುನ್ ಧುವೆಚ್ಯಾ ಕಪಾಲಾಚೊ ಉಮೊ ಘೆತ್ಲೊ.

ಡೊ|ಕ್ಲೆಮೆಂಟಾನ್ ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ಪಿಸ್ತುಲ್ ಘೆತ್ಲಿ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾ ರಿಚರ್ಡಾ ಸಮೊರ್ ತೊ ಉಬೊ ಜಾಲೊ. ಎಕ್ ಅಜೀಬ್ ಘಡಿ ತಿ, ಸದಾಂಚೆ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಖಂಡಿತ್ ಉದೆಂವ್ಚಿ ನ್ಹಯ್, ಎಕಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಿಕಾಳ್ ಚಿಂತ್ಪಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಉದೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚಿ.

ರಿಚರ್ಡಾನ್ ತಿ ಪಿಸ್ತುಲ್ ಘೆತ್ಲಿ. ‘ಹಾಂವ್ ಹೆಂ ಕರಿಸೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್!’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ಪಾಂಚ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಳೊಯ್ ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಜ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ತುಕಾ ಡೆಡಿ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ಹೆಂಚ್ ತುಜೆಂ ಪ್ರಾಚಿತ್ ಆನಿ ತೆಂ ತುಂ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಜೀವಂತ್ ಆಸ್ಚೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಾಲು ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ತುಂ ಮ್ಹಜೊ ಖರೊ ಡೆಡಿ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ತುಕಾ ಜಾಯ್ ತರ್, ತುಂವೆಂ ತುಕಾಚ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಯಾ ಅಧಿಕೃತ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಂಘಟಾನ್ ಶರಣಾಗತ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾನೂನಾಂಕ್ ಖಾಲ್ತಿಮಾನ್ ಘಾಲಿಜೆ. ಎಕಾವೆಳಿಂ ಅಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ತುಂ ತಯಾರ್‌ನಾಂಯ್ ತರ್….ಹಿ ಪಿಸ್ತುಲ್ ತುಜ್ಯಾ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ತೆಲಿ!’

ಆತಾಂ ಹೆಲೀನಾ ಯೆವ್ನ್ ರಿಚರ್ಡಾಚ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಕ್ ಉಮ್ಕಳ್ಳೆಂ. ‘ಕಸಲೊ musical chairs ಖ್ಹೆಳ್ತಾತ್?’ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೆಂ ಮಾತೆಂ ರಿಚರ್ಡಾಚ್ಯಾ ಹರ್ದ್ಯಾರ್ ಧಾಡಾಯ್ಲೆಂ. ‘ಆಮಿ ಸರ್ವಾಂನಿ ಸೊಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪಾವಾನಾ? ಮಮ್ಮಿ, ಅಂಕಲ್ ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್…. ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹೊ ಕೊಡು ಪಾಶಾಂವಾಂಚಿ ಕಾಲ್ಸ್ ಆಮ್ಚೆ ವಯ್ಲಿ ನಿಂವಾರ್ ದೆವಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾವಾರ್ಥಾಚಿ ಉಡ್ಕಿ ಆತಾಂಚ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ದಿ.’ ತಾಣೆ ರಿಚರ್ಡಾಚ್ಯಾ ಬೊಟಾಂ ಮದ್ಲಿ ಪಿಸ್ತುಲ್ ವೋಡ್ನ್ ಕಾಡ್ಲಿ ಆನಿ ಡೊ|ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾಕ್ ದಿಲಿ. ‘ಆತಾಂ ಪುಣಿ ರಾವಯ್ ಹೊ ಖ್ಹೆಳ್, ಡೊ|ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್!’

ಡೊ|ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟಾಚ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾರ್ ಆತಾಂ ವೆಗ್ಳೊಚ್ ಎಕ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಹೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಇತ್ಲೊ ತೀಕ್ಷ್ಣ್ ಗಿ ಕೊರಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ವಜ್ರಾಂ ಆನಿ ಮೊತಿಯಾಂ ಝಡ್ತಿಂ.

‘ಖಂಚಾಯಿ ಖ್ಹೆಳಾಕ್ ಆಕೇರ್ ಕರಿಜೆ ತರ್, ಹೆಲೀನಾ!’ ಆತಾಂ ಉಲಯ್ಲೊ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ. ‘ಎಕಾ ಟೀಮಾನ್ ಜಿಕಜೆ, ಎಕಾನ್ ಸಲ್ವಜೆ. ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕರ್ತಾನಾ ಧುವಿದಾ ಆಸುಂಕ್ ನಜೊ, ಆಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್‌ಯಿ ಆಸಾಂ ಥಂಯ್ಸರ್‌ಯಿ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂಯಿ ದೊರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹೆವ್ಶಿನ್ ಆನಿ ತೆವ್ಶಿನ್ ಪಾಂಯ್ ಘಾಲುನ್ ಬಸ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್.’

ತಾಣೆ ಝೊಂಪಯ್ ಮಾರುನ್ ಡೊ|ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ಪಿಸ್ತುಲ್ ಘೆತ್ಲಿ ಆನಿ ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ. ‘ಆತಾಂ ತುಜಿ ಸರ್ತಿ!’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ, ಪಿಸ್ತುಲೆಚ್ಯಾ ನಳಿಯೆನ್ ಕುಟ್ಟುನ್.

ಜೆರೊಮ್ ಹಾಸ್ಲೊ. ತಾಚೊ, ತಿತ್ಲೊ ಪೊಕೊಳ್ ಹಾಸೊ ತಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ನ್ ಸಯ್ತಿ ಆಯ್ಕಾಲೊನಾ ಜಾಯ್ಜೆ, ಬೋರ್ಡಿಂಗಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನಾನ್ ಯಾ ಈವಾನ್ಂಚ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೊ ನಾ ಜಾಯ್ಜೆ. ಪೆಟೆಂತ್ ನಿದಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಮೊಡೆ ಎಕಾಚಾಣೆ ಜಾಗೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಇಂಫೆರ್ನಾಚ್ಯಾ ಗುಂಡಾಯೆಥಾವ್ನ್ ಹಾಚೆಪರಿಂ ತೊ ಹಾಸ್ಲೊ.

‘ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಗುಳೊ ಘಾಲ್ತಾಯ್, ಮೆಥ್ಯು?’ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ. ‘Never! You don’t have the fuckin guts.’

‘ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತುಂ ಖರೆಂ ಉಲಯ್ಲೊಯ್!’ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಮೆಗ್ನಮ್ ಜೆರೊಮಾಕ್ ವೊಡ್ಡಾಯ್ಲಿ. ‘I don’t have the fuckin guts to kill you!’

ಜೆರೊಮಾನ್ ಭಂವ್ತಿಂ ಪಳೆಲೆಂ. ‘ಪಳೆ ಮೈ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಈವಾ, ಮ್ಹಜೆ ಭಯ್ಣಿ, ಪಳೆ ಆನಿ ಆಯ್ಕ್ ಆನಿ ಸಮಜ್ ಹಾಂಕಾಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ ತೆಂ…’

‘ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಎಕ್ ಪಾಟಿಂ ಪುಣಿ ದಾದ್ಲೊ ಜಾವ್ನ್ ದಾಕಯ್, ಜೆರೊಮ್!’ ಈವಾಚಿ ಉತ್ರಾಂ ಕಠಿಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಸಮಜ್ ಕಿ ತುಂ ಆತಾಂ ಡಾಯ್ನಿಂಗ್ ಟೇಬಲಾಚೆರ್ ನಿದ್ಲಾಯ್.’

ಜೆರೊಮಾನ್ ಮೆಗ್ನಮ್ 0.44 – ಚಿ ನಳಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ರಿಗಯ್ಲಿ ಆನಿ ದೊಳೆ ಧಾಂಪಿನಾಸ್ತಾಂ ಟ್ರಿಗ್ಗರ್ ವೊಡ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಚೊ ಪಾಟೊ ಭಾಗ್ ಕುರಾಡಿನ್ ಸೊವ್ಲಿ ಉಸಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಸುಟ್ಲೊ ಆನಿ ಉಸ್ಳೊನ್ ವೇದಿಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಮ್ಕಾಳಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಧವ್ಯಾ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಥಾಪ್ ಮಾರುನ್ ಚಿಡ್ಕಾಲೊ.

ವೇದಿಚೆರ್ ಆನಿ ಪಾಟಿಂ ರಾವೊನ್ ಉರ್‍ಲೆಲ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾಂತ್ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ಯೊ ಉಟ್ಲ್ಯೊ.

‘ಸಿಸೇರೊ!’ ಮ್ಹಳೆಂ ಡೊ|ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾನ್. ‘ಆತಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಆಪಯ್. ಎಕ್ ಜೊಡಿ ಖೊಡೊ ತೆ ಹಾಡುನ್ ಯೆಂವ್ದಿತ್’.

♣ ♣ ♣

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೊಟಾಂ ಮಧೆಂ ಜಳ್ಚ್ಯಾ ಸಿಗಾರಾಕ್ ತಾಣೆ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಧಮ್ ಮಾರ್‍ಲೊ.

ಡೊ|ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟಾನ್ ಶರಾಣಾಗತ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕ್ ಮ್ಹಯ್‌ನೊ ಉತ್ರಾಲ್ಲೊ. ಜೆರೊಮಾಚೆಂ ಮರಣ್ ಎಕಾ ಮತಿಭೃಷ್ಟ್ ಮನ್ಶಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ತ್ರಾಸ್ ಜಾಲೆನಾಂತ್. ಅಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಚುನಾವೆಂತ್ ಮೌರಿಸ್ ಅಗುಸ್ತಿನ್ ಪ್ರಚಂಡ್ ಬಹುಮತಾನ್ ಜಿಕೊನ್ ಆಯ್ಲೊ.

ಉಗ್ತಡಾಂತ್ ಯೆಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಉಗ್ತಡಾಂತ್ ಆಯ್ಲ್ಯೊ, ಲಿಪೊನ್ ವಚಾಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ, ಲಿಪೊನ್ ಗೆಲ್ಯೊ.

ಮೆಥ್ಯು ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸುಸಜ್ಜಿತ್ ಛೇಂಬರಾಂತ್ ಎಕ್ಸುರೊ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ.

ರಿಚರ್ಡ್, ಹೆಲೀನಾ, ಈವಾ ಆನಿ ರಮೋನಾ ಬಸುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ, ಕಸಲ್ಯಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಶಣೆನ್.

‘ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಸಿಗಾರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ವಿರರಾಯೆಚೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ!’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ ಹೆಲೀನಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್.

‘What a question, Sir!’ ಆಪ್ಲೊ ಭೋವ್ ಪ್ರಜಳೀಕ್ ಹಾಸೊ ಹಾಸ್ಲೆಂ ಹೆಲೀನಾ.

‘ವ್ಹಯ್!’ ವೊಪ್ಲೊ ಮೆಥ್ಯು. ‘ಸವಲಾಂಕ್ ಹೊ ವೇಳ್ ನ್ಹಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ ತಾತಾಂಚ್ಯಾ ಚಿರಿಯೆಂನಿ ಭದ್ರ್ ಆಸಾತ್, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಜಿಣಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗೊಂಪಿಣ್ ಆಸಾ. ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ, ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಉರ್‍ಲಾಂ ತೆಂ ಆಮ್ಚೆಂಚ್. ಆಜ್ ಹಿ ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊಚೆಂ ಮೃಗಾಲಯ್ ನ್ಹಯ್, ಹಾಂವ್ ರಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನ್ಹಯ್, ರಾಯ್ಟ್ ರಮೋನಾ?’

ರಮಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲಿ ದೋನ್ ದುಕಾಂ ಪೊಲ್ಯಾಚೆರ್ ಪಡೊನ್ ಜಿರ್‍ಲಿಂ.

ಛೇಂಬರಾಚೆಂ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ಬಿತರ್ ಸರ್ಲೆಂ ತೆಲ್ಮಾ.

ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಆಯ್ಲೊ ಮೆಲ್ಕಮ್.

‘ಹಾಂವೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಆಪಂವ್ಕ್ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ,’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮೆಥ್ಯು, ಆಪ್ಲೆಂ ಸಿಗಾರ್ ಪಿರಿಂತ್ ದವರ್ನ್. ‘ಎಕ್ ಕಾಮ್ ಬಾಕಿ ಆಸಾ ನ್ಹಯ್, ಮೆಲ್ಕಮ್?’

‘ಸರ್?’

‘ಆಮಿ ಈವಾ ಲಾಜ್ರಾಚ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಸೊದುನ್ ಹಾಡುನ್ ರೆವೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾಂಚೆ ಚಿರಿಯೆಂತ್ ದವರುಂಕ್ ಆಸಾ ನ್ಹಯ್?’

: : ಸಮಾಪ್ತ್ : :

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.