Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ವಣದಿಕ್ ಖಿಳಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆರ‍್ಶ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ, ಸಾಂಗ್ – ರೆ ಮ್ಹಾಕಾ, ಸಾಂಗ್ – ರೆ ಮ್ಹಾಕಾ…

Mirror00ಆನಿ ತೊ ಆರ‍್ಸೊ ಸಾಂಗೊನ್ಂಚ್ ಗೆಲೊ ಆನಿ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಹಾಂವ್ ಆಜೂನ್ ಥಕ್‌ಲ್ಲೊಂ ನಾ.

 ಆತಾಂಯಿ ದಿಸಾಕ್ ಸಾತ್-ಆಟ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪುಣಿ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆತಾಂ ಆರ‍್ಶ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಹರ್‌ಯೆಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್ತಾ, ತುಜೆತಿತ್ಲೊ ‘ಹೆಂಡ್ಸಮ್’ ಹೆರ್ ನಾ. ಆನಿ ಹೆಂ ಹಾಂವ್ ಪಾತಿಯೆತಾಂ, ಹಾಸ್ತಾಂ ಕುಶಿನ್ ಸರ‍್ತಾಂ ಆನಿ ಪಾಟಿಂ ಯೆವುನ್ ಪರತ್ ಆರ‍್ಶ್ಯಾಂತ್ ಪಳೆತಾಂ. ಮ್ಹಜೆಂಚ್ ರುಪ್ಣೆಂ ಪುಣ್ ಆರ‍್ಶ್ಯಾನ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖುಶ್ ಕರ‍್ಚೊ. ಆರ‍್ಶ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕಾರ‍್ಚೊ ಕುಶಿಕ್ ಸರ‍್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ ಆರ‍್ಶಾಂತ್ ಉರನಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ವೆತಾ. ಮ್ಹಜೊ ಉಜ್ವೊ ಹಾತ್ ಆರ‍್ಶ್ಯಾಂತ್ ದಾವೊ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿ ದಾವೊ, ಉಜ್ವೊ ಜಾವ್ನ್ ದಿಸ್ತಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಸ್ಚೊ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ ಎಕ್ virtual ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್; ಹ್ಯಾ ಪಾನಾ ವಯ್ಲೆಂ ಬರಪ್ ಎಕಾ ಆರ‍್ಶ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಧರ‍್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಚುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತುರ‍್ತ್ ಪರಿಸ್ಥಿಯೆಂತ್ ಪಿಡೇಸ್ತಾಂಕ್ ಯಾ ಗಡೀಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವರ‍್ಚ್ಯಾ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸಾಚಿಂ ಅಕ್ಷರಾಂ ಉಳ್ಟಿಂ ಲಿಖುನ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾಹನಾಚೆರ್ ಹ್ಯಾ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸಾಚ್ಯಾ ಫುಡ್ಲ್ಯಾನ್ ವೆತೆಚ್ ಆಸ್ತಾಂ ತರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆರ‍್ಶ್ಯಾಂತ್ ಹಿಂ ಅಕ್ಷರಾಂ ತರಿ ambulance ಮ್ಹಣ್ ಸಾರ‍್ಕಿಂ ದಿಸ್ತಾತ್.

ಥಾಂಬಾ! ಹೊ ಕಾಂಯ್ ವಿಗ್ಯಾನಾಚೊ ಪಾಠ್ ನ್ಹಯ್ ಯಾ ಭೌತಿಕ್‌ಶಾಸ್ತ್ರಾಚಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನ್ಹಯ್. ಹಾಂವ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸೊದ್ತಾಂ ಕೀ ಆಮಿ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ದಿಸಾಕ್ ಸಾತ್-ಆಟ್ ಯಾ ಚಡ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆರ‍್ಶ್ಯಾಕ್ ಸಬಾರ್ ಮೋಡಿ ಆಸಾತ್. ತರಿ ಆಮಿ ಆರ‍್ಶ್ಯಾಂತ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಸೊಡಿನಾಂವ್. ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆರ‍್ಶೆಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ತರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಥರ‍್ತರಾಯ್ತಾ. ಆರ‍್ಸೊ ಆಮ್ಕಾ ಸರಾಸರ್ ಫಟಯ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾಂ ಆಸುನ್‌ಯಿ ಆಮಿ ಆರ‍್ಶ್ಯಾಚೊ ಮೋಗ್ ಸೊಡಿನಾಂವ್.

 Mirror02ವರ‍್ಸಾಂ ಆದಿಂ Brothers Grimm ಹಾಣಿಂ ಲಿಕ್ಲೆಲಿ ಕಿನ್ನರಿ ಕಥಾ Snow White And The Seven Dwarfs ಆಜೂನ್ ಲೊಕಾ ಮೊಗಾಳ್ ಆಸುಂಕ್ ಕಾರಾಣ್ ಎಕ್‌ಚ್ – Mirror Mirror on the wall who is the Fairest of all ಕಥೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಮೊಸ್ರಾಳೆ ರಾಣಿಯೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಾದೂ ಆರ‍್ಶಾಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ‍್ಚೆಂ ಸವಾಲ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಥೆಚೊ ವಿವರ್ ಯಾ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ವಚಾನಾ ಪುಣ್ ಆಮಿ ಚಿಂತಪ್ ಉಸ್ಕಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಹ್ಯಾ ಫಟ್ಕಿರ‍್ಯಾ ಆರ‍್ಶ್ಯಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಶೆಂಯಿ ಆರಾದಾನ್ ಕರ‍್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರಾಜಾಂವ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಯಾ ಅಸಾದ್ಯ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಿಣಿಂಚ್ಯಾ ವ್ಯಾನಿಟಿ ಬೆಗಾಂತ್ ಧಾಕ್ಟುಲೊ ಆರ‍್ಸೊ ನಾ ತರ್….ದೆದೆಸ್ಪ್ರಾಯ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ತಸಲಿ ನ್ಹಯ್. ಖಂಯ್ ಎಕ್ ಪಾರ‍್ಟಿ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ, ದಾದ್ಲೆ-ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಪಂಗಡ್ ಪಂಗಡ್ ಕರುನ್ ಗಪ್ಪೆ ಮಾರುನ್, ಶಾಂಪೇನ್ ಚಾಕೊನ್ ಆಸಾತ್…ಎಕಾಚಾಣೆ ಎಕ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ I’ll be right back; I just have to powder my nose. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಉತ್ರಾಂವ್ಚೆ ತರ್, ‘ಹಾಂವ್ ಆತ್ತಾಂ ಆಯ್ಲಿ, ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಕ್ ಪಿಟೊ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅರ‍್ಥ್ ಜಾತಾ ಪುಣ್ ವಾಸ್ತವ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಹಂತನಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ಯೊ ಸಮ್ಜಾತಾತ್ ಕಿ ತಿಕಾ ಟೊಯ್ಲೆಟಾಕ್ ವಚುಂಕ್ ಆಸಾ ಯಾ ಕಾಂಯ್ ಬಿಸ್ಳೆಜಾಲ್ಲೆ ಕೆಂಸ್, ಬಿಗಡ್ಲೆಲೆಂ ಮೇಕ್‌ಅಪ್ ತಿದ್ವುಂಕ್ ಆಸಾ ಯಾ ಲಿಪ್‌ಸ್ಟಿಕಾಕ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಲೇಪ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಆಸಾ, ಸುಟ್‌ಲ್ಲೊ ‘ಬ್ರಾ’ ಹುಕ್ಕ್ ಶಿರ‍್ಕಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ, ಅಶೆಂ. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್‌ಯಿ ಮೆಳ್ಟಾ ಪ್ರಮುಕತಾ ಎಕಾ ಆರ‍್ಶಾಕ್. ಸರ‍್ವಾಂಚ್ಯಾ ನದ್ರೆಂಕ್ ಪಡಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ತ್ಯಾ ಮೊನ್ಯಾ ಆರ‍್ಶಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಟಾ. Lucky rogue!

Mirror03ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಕಸ್ರತೆಚೊ ನಿಮಾಣೊ ಶೆವಟ್ ಕಸಲೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ – ನಾ, ಹಾಂವ್ ಆನಿಕೀ ತರ‍್ನಾಟಿಂಚ್/ತರ‍್ಬಾಟೊಂಚ್ ದಿಸ್ತಾಂ, ಮ್ಹಾಕಾ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ ವ್ಹಯ್ (!) ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಆನಿಕಿ ತರ‍್ನಾಟಿಂಚ್/ತರ‍್ನಾಟೊಂಚ್ ದಿಸ್ತಾಂ. ಹೊ ತೀಬ್ (target) ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಆನಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಮಾನ್ ಮಾಪಾನ್ ಲಾಗು ಜಾತಾ. ವಿವರ್ ಜಾಯ್? ಗರ‍್ಜ್ ನಾ ಪುಣ್ ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಮಾಮೂಲಿ ‘ಹೇರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಲೂನ್’ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಆಜ್ ‘ಮೆನ್ಸ್ ಬಿವ್ಟಿ ಪಾರ‍್ಲರ್’ ಜಾಲಾಂ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ, ಲಾಂಬ್ ಜಿಯೊಂ ಆರ‍್ಸೊ.

ಆಜ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಹಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ‘ಟಿಂಕರ್’ ಮೂಡಾರ್ ಆಸಾಂ ದೆಕುನ್ ಘಾಸುಂನ್ಂಚ್ ವೆತಾಂ. ವರ‍್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾನ್ ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆನ್ ‘ಫೊಟೊಗ್ರಾಫರ್ ಮಹಾತ್ಮೆ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ‘ಟಿಂಕರ್’ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೊ ಆತಾಂಯಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಆಸಾ. ತಾಕಾ ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಣಾ ಫೊಟೊಗ್ರಾಫರಾಚೆರ್ ಕಾಟ್ಕಾಯ್ ನಾ, ತೆ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ತರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲಗ್ನಾಂ-ಸೊಬಾಣಾಂಕ್ ‘ಸೊಲಿಡ್’ ಫ್ರೂಫ್ ಆಸ್ತಿಚ್ ನಾ. ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲೆಲಿಂ ಜೊಡಿಂ ಹೆಂ ‘ಸೆಲ್ಫೀ-ಗಿಲ್ಫೀ’ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾಪಾಟ್ಯಾಕ್ ವಚುನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾವೊನ್ ‘ಪೋಜ್’ ದೀವ್ನ್ ವಿಮಾನಾರ್ ಯಾ ಬೈಕಾರ್ ‘ಬಸುನ್’ ಫೊಟೊ ಕಾಡಯ್ತಾಲಿಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಫಾಲ್ಯಾಂ ಹೊ ಯಾ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೂಸ್ ಮಾರಿತ್ ತರ್, ಮಾರಿತ್ ತರ್…ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ತುರುಫ್ ಆಸಾ-ರೆ ಬಾಬಾ, ಬಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ‘ರಪ್ಪ್’ ಕರುನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲಿ untouched proof ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಶಾಣೆಂಪಣ್ ತವಳ್ಚ್ಯಾ ಜನಾಂಗಾಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

Untouched proof ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ದೆ|ಸಿರಿವಂತಾಚಿ ಯಾದ್ ಆಯ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ವಿಷಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಹಾಚ್ಯಾದಿಂ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲಾ ಪುಣ್ ಆಸುಂ, ಸಿರಿವಂತಾಚಿ ಯಾದ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೆದಳಾರಿ ಮೊಗಾಚಿಚ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಚ್ಯಾ (ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಎಕ್ – ಜೆಮಿನಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ – ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ) ವಾವ್ರಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಕಾರ್‌ಸ್ಟ್ರೀಟಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸ್ಟುಡಿಯೊಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್. ಸಿರಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಚತ್ರಾಯ್ ದಿಲ್ಲಿ, ತುಜೆಂ ‘ಕೋಂತ್ರಿಸ್’ ಉಲವ್ಣೆಂ ಚಿಕ್ಕೆಸೆ ಸಾಂಬಾಳ್, ಹೊ ಫೊಟೊಗ್ರಾಫರ್ ಸಿಜ್ಯೆಸಾಚೊ ಫೊಟೊಗ್ರಾಫರ್ ಮಹಾತ್ಮೆ ಕಾಂಯ್ ನ್ಹಯ್. ಸ್ಟುಡಿಯೊ ಬಿತರ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ, ಕಸಲೆಂಗಿ tense atmosphere ದೆಂವ್ಲಾಂ. ಎಕ್ಲೊ ಗಿರಾಯ್ಕ್ ಬಸುನ್ ಆಸಾ, ಆಮ್ಚೊ ಫೊಟೊಗ್ರಾಫರ್ ಆಸ್ಡ್ಯೊ ಮಾರಿನಾಸ್ತಾಂ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆತ್ತ್ ಆಸಾ; ಗಿರಾಯ್ಕಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಎಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಫೊಟೊ ಜಾಚೆರ್ proof ಮ್ಹಣ್ ಕಾಳ್ಯಾ ತಿಂತಾಂನ್ ಮ್ಹೊರ್ ಮಾರ‍್ಲ್ಯಾ. ಆಮಿ ಥಂಯ್ಚ್ ಉಬೆ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ಮೌನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೆಂ.

‘ದಾನೆ ಆಂಡ್?’ ಫೊಟೊಗ್ರಾಫರಾನ್ ಗಿರಾಯ್ಕಾಕ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ. ‘ಅವು ಇರೇನಾನೆ ಫೊಟೊ!’

ಥೊಡ್ಯಾ ಸೆಕುಂಡಾಂಚೆಂ ಮೌನ್.

ಉಪ್ರಾಂತ್-

‘ಯಾನ್ ಇಂಚನಾ?’

ಗಿರಾಯ್ಕಿಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫೊಟೊಗ್ರಾಫರಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಮೆಜಾಕ್ ಅಸಲಿ ಎಕ್ ಮೂಟ್ ಮಾರ‍್ಲಿ ಕಿ ಆನಿ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ-

‘ಬಕ್ಕ ಎಂಚಾ?’

ಗಿರಾಯ್ಕಿ ಪಣಂದೆ ಪಾರ್.

ಆರ‍್ಸೊ ಫಟಯ್ನಾ ಯಾ ಫೊಟೊಗ್ರಾಫರ್ ಮಹಾತ್ಮೆಚಿ ಫ್ರೂಫ್ ಫಟಯ್ನಾ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ, ಕೋಣ್ ಕೊಣಾಕ್ ಫಟಯ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಾರ‍್ಕುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್.

ತರಿ, ಫೊಟೊ ಕಾಡಂವ್ಚಿ ಆಮ್ಚಿ ಪಿಸಾಯ್ ಸುಟ್ಲೆಲಿ ನಾ. ಪೊಶ್ ಕಾಜರಾಂಕ್ ಫಕತ್ ಫೊಟೊಗ್ರಾಫಿಚೊ ಖರ‍್ಚ್ ದೇಡ್-ದೋನ್ ಲಾಖ್ ಜಾತಾ ಖಂಯ್. ಬರ‍್ಯಾಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ ಆಮಿ ಚಾಳೀಸ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಆದಿಂ ‘ಜೆಂ ದೆವಾನ್ ಜೊಡಿಲಾಂ ತೆಂ ಮನ್ಶಾನ್ ಮೊಡಿನಾ ಜಾಂವ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ (ದೆ|) ಅಚ್ಚು ಮೊನ್ಸಿಂಜೊರಾಚ್ಯಾ ಗೊಡ್ ಬ್ಲೆಸಾಕ್ ಸಯ್ ಘಾಲ್ಲಿ. ಸಮಾದಾನ್ ತುಜೆರ್ ಆಸುಂ ಮೊನ್ಸಿಂಜೊರ್ ಆನಿ ತುಜೆರ್‌ಯಿ ಸಿರಿವಂತ್.

ಮ್ಹಜೆಂ ‘ಟಿಂಕರ್” ಜಾಲೆಂ -ಗೀ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ‍್ತಾತ್?

ನಾ. ಫುಡೆಂ ವಾಚಾ. ತುಮ್ಕಾಂ ಕಾಂಯ್ ಸುಸ್ತಾತಾಗಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗಾ-

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಂತ್ ಸಬಾರ್ ನೆಮಾಳಿಂ, ವಾರ‍್ಶಿಕ್ ಅಂಕೆ, ಯಾದಿಸ್ತಿಕ್ ಅಂಕೆ, ಹೆಡ್‌ಮಾಸ್ಟರಾಂಚಿ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲಾಂಚಿ ಚಿತಾಂ-ಪಿಂತುರಾಂ-ಫೊಟೊ ಚಾಪುನ್ ಯೆತಾತ್. ಬಾರೀಕ್ಸಾಣೆ ತುಮಿ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ (ಕಾಂಯ್ ಯೆದೊಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸವಯ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ ಆಸ್ತೆಲಿ) ಆಮ್ಚೊ ಮಾನಾಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ‘ಪೊಶ್’ ಟೇಬಲಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಸುನ್ ಆಸಾ. ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೊನಿಟರ್, ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಪೀಕರ‍್ಸ್, ಸೆಲ್ಲ್ ಫೋನ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಯ್ನ್, ಎ.ಸಿ. ರಿಮೋಟ್ ಆಸುನ್‌ಯಿ ಆಮ್ಚೊ ಸಾಯ್ಬ್ ಕಸಲೊಗಿ ಎಕ್ ಪ್ರಿಂಟಡ್ ಮೆಗಝಿನ್ (ಎಕೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉಳ್ಟೊ ಉಸಯಿಲ್ಲೊ ಸಯ್ತ್!) ಸಾಮ್ಕಾರ್ ದವರ‍್ನ್ ಕಸಲೆಂಗಿ ಇಂಪೊರ‍್ಟಡ್ ಪೆನ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಬರಯ್ತಾ, ಬರಯ್ತಾ ಆನಿ ಬರಯ್ತಾ ಆನಿ ಫೊಟೊಗ್ರಾಫರಾ ಖಾತಿರ್ ಮೆಹೆರ್ಬಾನಿ ಕರುನ್ ಪಾಂಚ್ ಸೆಕುಂಡಾಂಚೊ ಸ್ಮಾಯ್ಲ್ ದಿತಾ. ಅರೆ ಬಾಬಾ, ಹಾಂವ್ ಮಸ್ಕಿರ‍್ಯೊ ಕರ‍್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಚಿಂತಾತ್? ನಾ ಹಾಬಾ ನಾ, ಆಮ್ಚೊ ಸಾಯ್ಬ್ ಇತ್ಲೊ ಬಿಝಿ ಆಸಾ ಕಿ, ತೊ ಪ್ರಿಂಟಡ್ ಮೆಗಝಿನಾರ್ ಲಿಕ್ತಾ. ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಮಹಾನ್ ಲೇಕಕ್ ಸಮಜ್ತಾಂ.

ಆನಿ ಹಾಂ! ಲೇಕಕಾಂಚ್ಯಾ ತಸ್ವೀರೆಂ ವಿಶಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆತರ್, ಆತಾಂ’ತಾಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ತಸ್ವೀರ‍್ಯಾಂಕ್ ದೀಜೆ. ಆತಾಂಚೊ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೊನಿಕ್ ಯುಗ್, ಆತಾಂ Mirror Mirror on the wall who is the Fairest of all ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ಂಚ್ ನಾ. ಆತಾಂ ತಸ್ವೀರ್ ಡಿಸ್ನಿ ಸ್ಟೂಡಿಯೊಂತ್ ಯಾ Terminator – 2 -ಚೆಂ ಶೂಟಿಂಗ್ ಜಾತಾನಾ ಸಯ್ತ್ ಕಾಜಾರಾಚೊ ವಾಯ್ನ್ ಸೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾಕ್ place ಕರಿಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಖಿಣಾ ಬಿತರ್ ಸಾದ್ಯ್. ಮಾಗಿರ್ ತೆ ದೇಡ್-ಅಡೇಜ್ ಲಾಖ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್?
ಮಾತ್ಸೆಂ ಚಡ್ ಜಾಲೆಂ ನ್ಹಯ್?MirrorWedd

 ಕಾತರ‍್ಯಾಂ. ಆತಾಂ ನವೆಂ ಫಾಶನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕಾಂನಿ ಆಪ್ಲಿ ಕಾತರ್ ವಾಪರೊನ್ ಕಲ್ಸಾಂವ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಬರ‍್ಮುಡಾ ಕರ‍್ಚೆಂ. ತರ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ, ಕಾಂಯ್ ಸುಮಾರ್ ಚಾಳೀಸ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಎಕಾ ಉರ‍್ಬೆವಂತ್, ಫುಲೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ, ಉಮಾಳೋನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ (ಹಾಂವ್ ನ್ಹಯ್, ಖಂಯ್ ಗೆಲೊ ತೊ?) ಎಕಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ತಸ್ವೀರ್ ಎಕಾ ನೆಮಾಳ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ಲಿ.

ಕಶಿ? ಕಶಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ?

ಅಶಿ!

ಮಧ್ಗಾತ್ ಆಪುಣ್. ಹೆಣೆತೆಣೆ ಕಾಸ್ತಿಸ್ಲಾಂನಿ ಝಳ್ಚ್ಯೊ ದೋನ್ ವಾತಿ. ಭೋವ್‌ಶಾ ಅಂದ್ಕಾರಾಂತ್ ಘುಸ್ಪಡ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪುತಾಂಕ್ ವಾಟ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಪಾವನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್, ವ್ಹಾ ವ್ಹಾ. ಕಿತೆಂ ಪೋಜ್. ದೋನ್ ಬೊಟಾಂನಿ ಮಿಶಿ ಫುಟಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಖಾಡ್ಕೆಕ್ ತೆಂಕೊ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಸೆವೆಂತ್ ನಿರಂತರ್ ಸೆವಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಯ್ತಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಲಿಖ್ಣಿ. ಕಿತೆಂ ತೊ ಅಮ್ರುಕೊ ಸ್ಮಾಯ್ಲ್.
ಆನಿ, ಆನಿ ಎಕ್‌ಚ್ ವಾಕ್‌ಯೆಂ, ಸುದಾರ‍್ಸಿಯಾ-

Punch line – ಕೊಂಕಣಿ ಮಾಯೆಕ್ ಪೆಟಯ್ ದಿವೆ!
(ಆನಿ ಆತಾಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಟಿಂಕರ್)
QED

ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಲಾತಿನ್ ಭಾಶೆಂತ್ ಎಕ್ ಗಾಂಟ್ಲೊ “Quod Erat Demonstrandum” ಅರ್ಥಾತ್, ಜೆಂ ರುಜು ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ರುಜು ಜಾಲೆಂ, ತಥಾಸ್ತು!

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.