ಕುರ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಶಿಫಾರಸ್

ಕಾಲ್ ಸನ್ವಾರಾ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಕುಜ್ನಾಕ್ ರಜಾ ಪಾಚಾರ್ಲಿ. ಮ್ಹಣ್ತಚ್… ರಾತಿಚೆಂ ತಿಕಾ ಘೆವ್ನ್ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟಿಚ್ಯಾ ಅಶ್ವತಾ ಸೀ ಫುಡ್ ಪ್ಯಾಲೆಸಾಂತ್ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊಂ.

ಕುರ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಸ್ಪೆಶಿಯಲ್ ಮೆನ್ಯು ಆಸ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜೀವ್. ತೊಂಡಾಂತ್ ಲಾಳ್.

“ಬೊಂಟ್ ಬರೊ ಬುಧ್ವಂತ್ ಆಸಾ. ತುಮ್ಕಾಂ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಾರ್ಕೊ ವಳ್ಕಾತಾ.” ಪೆಲ್ಯಾಚೆ ಶೆಗುಣ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಪರ್ಗಟುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ ಮ್ಹಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲಿ.

“ಕುರ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಬುಧ್ವಂತ್ಕಾಯೆಕ್ ಕಸ್ಲೊ ಸಂಬಂಧ್?” ಸದಾಂಚ್ಯೆಭಾಶೆನ್, ನೆಣ್ಯಾರಾಂಚೊ ವೇಸ್ ಮ್ಹಜೊ.

“ಕಿತೆಂ ವಿಕ್ತಾ, ತೊ ದಿತಾ. ಹಾಂತುನ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ಕಸ್ಲಿ? ಪ್ಯೂರ್ ಕೊಮನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೆನ್ಸ್. ತುಕಾ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಜಿರಾನಾಂತ್, ದುಸ್ರಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಘೆ”

“ತುಂ-ಯಿ ಎಕ್ ಕುರ್ಲಿ. ತುಜ್ಯಾ ಕಡೆಂ ಉಲೊಂವ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ ಕೊಣೆಂಯ್? ತುಮ್ಕಾಂ ಬುಡ್ಕುಲೊ‌ ಸಜ್ಲಲೊ. ವಚ್, ಪಳೆ; ಬುಡ್ಕುಲ್ಯಾಂತ್ ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಆಸಾತ್. ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಆಸೊನ್ ಕಿತೆಂ ಪಾಯ್ಧೊ? ಎದೆಶಾ ಮೈಕ್ರೊ ಮಿನಿ ಬುಡ್ಕುಲ್ಯಾಕ್‌, ದಾಂಪ್ಣೆಂ ಆಸಾಗಿ ಪಳೆ? ತುಮ್ಕಾಂ ಕುರ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಏಕಾಮೆಕಾಚೆ ಪಾಯ್ ವೊಡುಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಕಾಸ್ತಾಚೆ ಪುರೊ. ನಾಯಿಗ್ ನಾಯಿದ ಪಗೆ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್, ತಶೆಂ ತುಮ್ಚಿ ಕುರ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಗತ್.”

ದೆವಾ, ದೇವಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸೊಡ್ವೊಣ್ದಾರಾ, ಹ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂಕ್ ಫಕತ್ ಹಾಂ ವ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬೂಧ್ ದೀವ್ನಾಂಯ್ ತುವೆಂ? ಹಾಂವ್ ಮತಿ ಬಿತರ್‌ಚ್ ಶಿಣ್ಲೊಂ ಆನಿ ವೇಯ್ಟರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಗೆಲೊಂ- ಬುಡ್ಕುಲ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಕುರ್ಲಿ ವಿಂಚುಂಕ್.

ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಕುರ್ಲಿ ವಿಂಚ್ಲಿ (ಆಟ್ಶಿಂ ರುಪ್ಯಾಂಚಿ). ಬಾಯ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ ಮೊಗಾನ್ ಚಡ್ ಸೊಭೀತ್ ದಿಸ್ಚಿ (ತಿಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ಡ್ ಸೊಭಿತ್ ಆನಿ ಅತೀ ಸುಂದರ್) ಯೆರ್ಲ್ಯಾಂಚಿಂ ಜೋಡಿ ವಿಂಚ್ಲಿ (ದೊನ್ಶಿಂ ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಯ್ಬಾ, ಶ್ಶ್, ತಿಕಾ ಮೋಲ್ ಸಾಂಗಾನಾಕಾ). ಬಾರಿಚ್ ಮೊಗಾನ್ ಏಕಾಮೆಕಾಕ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಮ್ಹುಳ್ಳಾಪರಿಂ ಗೂಂಡ್ ಬುಂಯಾವಾಂತ್ ಖೆಳೊನ್ ತ್ಯೊ ಆಸ್ಲ್ಯೊ, ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಚಿ ತಾಂಚಿ ಆಪೂರ್ಬಾಯ್? ಕಶಿ ವರ್ಣುಂಚಿ ತಾಂಚಿ ಸೊಬಾಯ್?

♥ ♥ ♥ 

ಏಕಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ರೂಂದ್ ಬೊಶಿಯೆಂತ್, ಕಾಶ್ಮಿರಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗೆಚ್ಯಾ ಮೆಕಪಾನ್ ಸುಂರ್ಗಾರಾವ್ನ್ ಘಾಟಿ ತೆಲಾಂತ್ ಬಾಜ಼ೂನ್ ಸಾಂತಾಂಚೊ ವೇಸ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್ ಸಮಾಧಾನೆನ್ ಕೆಬೆಜಿಚ್ಯಾ ಮೆಟ್ರೆಸಾರ್ ಏಕಾಮೆಕಾಕ್ ಪೊಟ್ಲೂನ್ ನಿದ್ಲೆಲ್ಯೊ ಯೆರ್ಲ್ಯೊ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಸರ್ವ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಖಿಣಾ ಭಿತರ್ ತಿಚೊ ಅಕ್ಲಾಸ್ ಕುಶಿಚ್ಯಾ ಮೆಜ಼ಾರ್ ಜೆವ್ತೆಲ್ಯಾಂಕೀ ಆಯ್ಕಾಲೊ.

“ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ?” ಹಾಂವೆಂ ದೊಳ್ಯಾಂ ಭಾಸ್ ವಾಪಾರ್ಲಿ.

“ಯೆರ್ಲ್ಯೊ ಭಾರೀ ಸೊಭೀತ್ ದಿಸ್ತಾತ್. ರುಚೀಕ್ ಆಸ್ತೆಲ್ಯೊ”.

“ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿ ಮ್ಹಜಿ ಮತ್ ವಾಚ್ಲೀಯ್ ಸಾಯ್ಬಾ, ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆಯ್ಕುನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ”.

“ಯೆರ್ಲೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಪಾಂಚ್ತಿಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ ನಾಂತ್‌ಯೇ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ, ತುಂ ಕಾಲೆಂ ನವೆಸಾಂವ್ ಉಲಯ್ತಾಯ್, ತುಜಿ ಜಾತ್ ವಳ್ಕಾನಾಂಯೆ ಹಾಂವ್?”

ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜಿ ಕುರ್ಲಿ ಆಯ್ಲಿ. ವೊಳೊಕ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಚ್ಯಾರ್ ವಡ್ಲೆ – ವಡ್ಲೆ ಕುಡ್ಕೆ, ನಾರ್ಲಾಚ್ಯೆ ದಾಟ್ ಕಡ್ಯೆಂತ್, ಬಂಟರ – ಸ್ಟೈಲ್ ಎಟ್ಟಿ ಸುಕ್ಕ.

“ಇತ್ಲೆಂ ತುಂ ಏಕ್ಲೊ‌ ಖಾತಾಯ್‌? “

“ಆನಿ ತುಕಾ ದಿತಾಂಗಿ? ಕುರ್ಲಿ ಹಾಂವ್; ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಮೊನಿಸ್. ಹಾಂವ್ ಜಾಲೊಂ, ಮ್ಹಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಜ಼ಾಲಿ. ತೆಂ ಆಸೊಂ, ಆತಾಂ ಮ್ಹಜಿ ಫಿಲೊಸೊಫಿ ಆಯ್ಕ್. ಯೆರ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕುರ್ಲಿ ಚಾಬ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕಾಯಾಂವೆ? ಏಕಾಚ್ ಬುಡ್ಕುಲ್ಯಾಂತ್ ಕುರ್ಲಿ – ಯೆರ್ಲಿ ದವರ್ಲ್ಯಾರ್, ಜಾತಾ ಕಿತೆಂ? ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್, ಆಮ್ಚಿಚ್ ಜೊಡಿ ಘೆವ್ಯಾಂ. ತುವೆಂ ತಿಂಗಿ ಕರ್ನಾಸ್ತಾನಾ, ಹಾಂವ್ ಚಾಬ್ತಾಂಗಿ? ಏಕ್‌ಚ್ ಏಕ್ ಸಂದ್ರಾಪ್ ದಾಕಯ್”.

“ಹಾಂಗಾಸರ್ ನಾಕಾ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬುಡ್ಕುಲ್ಯಾಕ್ ಯಾ, ಮಾಗಿರ್ ತುಕಾ ದಾಕಯ್ತಾಂ. ತುಜಿ ಕುರ್ಲಿ ಜಿರಯ್ತಾಂ”

ಹಾಂವ್ ಜಾಪ್ ಕಾಡಿನಾಸ್ತಾಂ, ಕುರ್ಲೆಚಿ ರೂಚ್ ಚಾಕೊನ್ಂಚ್ ಗೆಲೊಂ. ಆಕ್ರೆಕ್, ಮ್ಹಜಿ ಯೆರ್ಲ್ಯಾಂ ಬಾಬ್ತಿಚಿ ಫಿಲೊಸೊಫಿ ರುಜು ಜಾಲ್ಲಿ, ಪಳೆ.

ಪಿಲಿಫ್ ಮುದಾರ್ಥ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !