ಪತ್ತೇದಾರ್ ಕರಮ್‌ಚಂದಾಚೆಂ ಮೂಳ್ ಸೊದುನ್…

ತೀನ್ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾಚೆರ್ ಉದೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಪತ್ತೇದಾರ್ `ಕರಮ್‌ಚಂದ್’ ಭಾರತೀಯ್ ಟೆಲಿವಿಶನಾಚೆ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಏಕ್ ಮಯ್ಲಾಫಾತೊರ್ ಘಡುಂಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ. ಆಜ್ ಪಾಸುನ್ ಭಾರತೀಯ್ ಟೆಲಿವಿಶನಾಚೆರ್ ಅಸಲಿ ಏಕ್ ಪತ್ತೇದಾರಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಜಾಂವ್, ಕರಮ್‌ಚಂದಾ ತಸಲೊ ಪಾತ್ರ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಘಡೊಂಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. `ಕರಮ್‌ಚಂದ್’ ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾಚೆರ್ ಪ್ರಸಾರುಂಕ್ ಸುರ್ವಾತ್‌ಲ್ಲಿ 1985 ವ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾ. ಕರಮ್‌ಚಂದಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ತಾಂಕಿವಂತ್ ನಟ್ ಪಂಕಜ್ ಕಪೂರ್ ಹಾಣೆ. ತಾಣೆ ಹೊ ಪಾತ್ರ್ ಅಸೊ ಖೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ಕೀ, ಕರಮ್‌ಚಂದ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಂಕಜ್ ಆನಿ ಪಂಕಜ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕರಮ್‌ಚಂದ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆವ್ಪಿ ಲೆಕುಂಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆ. ಮೇ 29 – `ಕರಮ್‌ಚಂದ್’ ಪಂಕಜ್ ಕಪೂರಾಚೊ ಜಲ್ಮಾ ದೀಸ್. `ಕರಮ್‌ಚಂದಾ’ಕ್ 30 ಆನಿ ಪಂಕಜ್ ಕಪೂರಾಕ್ 61 ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಹೆಂ ಬರಪ್ – ForbesLife India ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಜನೆರ್-ಫೆಬ್ರೆರ್ 2015 ಅಂಕ್ಯಾಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸುದೀರ್ಘ್ ಲೇಖನಾಚೆಂ ಮಟ್ವೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ರೂಪ್.

♦ ♦ ♦

ಜ್ ಪಂಕಜ್ ಕಪೂರಾನ್ ಸಿನೆಮಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಚಿ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಉಚಾರ್‍ತಾತ್. ಪುಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಟನಾಚಿ ತಾಂಕ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲಿ ಆನಿ ಏಕ್ ನಟ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ 80 ವ್ಯಾ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದೂರ್‌ದರ್ಶನ್ ಧಾರಾವಾಹಿಂದ್ವಾರಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಪಳೆವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.

ಆನಿ, ಆತಾಂ ತೀಸ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಸಂಪಯಿಲ್ಲಿ `ಕರಮ್‌ಚಂದ್’ ಏಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಸಲಿಯೀ ಆಡ್ಕಳ್ ನಾ. ಚತುರ್ ಪತ್ತೇದಾರಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಂಕಜಾಚೆರ್ ಹೊಗ್ಳಿಕೆಂಚೊ ಶಿಂವೊರ್ ವೊತ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ `ಕರಮ್‌ಚಂದ್’ cult status ಜೊಡುಂಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲಿ. ಪಂಕಜಾಚ್ಯಾ 30 ವರ್‍ಸಾಂಚ್ಯಾ ನಟನಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ `ಕರಮ್‌ಚಂದ್’ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚೆಂ ಊಂಚಿ ಸಾದರ್‍ಪಣ್. ಆನಿ ಹಿ ಧಾರಾವಾಹಿ, ಧಾಕ್ಟ್ಯಾ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಖರ್‍ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಂಕ್ ವೆದಿ ಲಾಬೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ಏಕ್ ರುಜ್ವಾತ್. ತೊ, ಭಾರತೀಯ್ ಟೆಲಿವಿಶನಾಚೊ; ತಶೆಂಚ್ ಪಂಕಜಾಚೊ, ಟೆಲಿವಿನಾಚ್ಯಾ ಉಜಳ್ತ್ಯಾ ನಕ್ತಿರಾಚೊ, ಭಾಂಗ್ರಾಳೊ ಯುಗ್.

ಲುಧಿಯಾನಾ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ನಿವೃತ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲಾಚೊ ಪೂತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಆಪ್ಣಾಥಂಯ್ ಅಭಿನಯ್‌ಕಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಆಶಾ ಸಹಜ್ಪಣಿ ಉದೆಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಪಂಕಜ್. ಬಾರಾವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಂಪ್ತಚ್ ತೊ ಡೆಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಮಾಕ್ (ಎನ್‌ಎಸ್‌ಡಿ), ಅಭಿನಯಾಚೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಶಿಕಪ್ ಆಟಾಪ್ಚ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್‍ಸಾಂಚ್ಯಾ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲೊ.

ಫಕತ್ ತೀನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂನಿ ತೊ, ಎನ್‌ಎಸ್‌ಡಿಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಲ್ಕಾಝಿ ಹಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಖಾಲ್ ಅಭಿನಯ್, ಥಿಯೇಟರ್ ಆನಿ ಫಿಲ್ಮ್ ರಚ್ಪಾಚ್ಯೊ ಸೂಕ್ಷಿಮ್ ಗಜಾಲಿ ಶಿಕುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಇತ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ತಾಲೆಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ತ್ಯಾ ವೆಳಾ, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ 1983-ಂತ್, ಅವ್ಕಾಸ್ ಸೊದುನ್ ಮುಂಬಯ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಕಸಲೊಚ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಲಾಬ್‌ಲ್ಲೊನಾ. ತಾಣೆ ಪಯ್ಲೊ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್‌ಲ್ಲೊಚ್ ರಂಗ್‌ಮಾಂಚಿಯೆಕ್. ರಂಗ್‌ಮಾಂಚಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಜೀವ್. ಪುಣ್ ತಾಣೆ ಅಭಿನಯ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ನಾಟಕ್‌ಚ್, ಥೊಡ್ಯಾ ಸಹನಟಾಂನಿ ಆಕ್ರೆಚೆ ಘಡಿಯೆ ಹಾತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಜಾಲೊನಾ. ಹ್ಯಾವರ್ವಿಂ ತೊ ದೆದೆಸ್ಪರ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

 ತಾಣೆ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಫುಡ್ಲದ್ ಸಿನೆಮಾ ಸರ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಆಟೆನ್‌ಬರೊಚೆಂ `ಗಾಂಧಿ’. ತಾಂತುಂ ತಾಣೆ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ಯಾರೆಲಾಲಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್‌ಲ್ಲೊ. ಅಸಲ್ಯಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರೀ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಸಿನೆಮಾಂನಿ ಉತಳ್ ಮಟ್ಟಾಚೆ, ಸಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾವಿಶಿಂ ತೊ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಉಚಾರ್‍ತಾ. “ಮುಕೆಲ್ ವ್ಹಾಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಸಲೊಯಿ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಲಾಬನಾತ್ಲೊ. ಹೀರೊಚೊ ಈಶ್ಟ್, ಹೀರೊಯಿನಾಚೊ ಭಾವ್ ವಾ ವಿಲನಾಚೊ sidekick ಅಸಲೆಚ್ ಪಾತ್ರ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆ. ಪುಣ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸಿನೆಮಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೆ ಅವ್ಕಾಸ್ ಲಾಬ್ತಾಲೆ, ಪುಣ್ ದೋನ್ ವರ್‍ಸಾಂಕ್ ಏಕ್ ಸಿನೆಮಾ ಮಾತ್ರ್ ಲಾಬ್ತಾಲೆಂ, ಹೆಂ ಮುಂಬಯ್ ತಸಲ್ಯಾ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ದೀಸ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಪಾವನಾತ್ಲೆಂ” ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೊ.

ಪುಣ್ ಪಂಕಜಾಕ್ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ದಿಲ್ಲಿ ಟೆಲಿವಿಶನಾನ್. ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ತೆ ವಿಂಚ್ಚ್ಯಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಪಾತ್ರಾಂಚೊ ಘೊಸ್‌ಚ್ ತಾಚೆ ಸಮೊರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ಸಾಯಿ ಪರಾಂಜ್ಪೆ, ಕುಂದನ್ ಶ್ಹಾ ಆನಿ ರಮೇಶ್ ಸಿಪ್ಪಿ ತಸಲ್ಯಾ ಸಿನೆನಿರ್ದೇಶಕಾಂನಿ ಟಿವಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಟಿವಿಂತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ತ್ಯಾ ಅವ್ಕಾಸಾಂಕ್ ದೊನೀ ಹಾತಾಂನಿ ವೆಂಗ್ಲೆಂ ಪಂಕಜಾನ್. ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿಂನಿ ಪಂಕಜಾ ಭಿತರ್‍ಲ್ಯಾ ನಟಾಕ್ ಬಳ್ ದಿಲೆಂ ಆನಿ ಏಕ್ ನಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಸಲ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ತೊ ಆಶೆತಾಲೊ ಥಂಯ್ ತೊ ಪಾವ್ಲೊ.

ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂನಿ, ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿಂನಿ ತಾಣೆ ಜೊಕ್ತೆ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳೊನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಯೋಗಾವರ್ವಿಂ ತಾಕಾ ಬರೊಚ್ ಪ್ರತಿಫಳ್ ಲಾಬ್ಲೊ. ನೀಮ್ ಕಾ ಪೇಡ್, ಕಬ್ ತಕ್ ಪುಕಾರುಂ, ಫಟೀಚರ್, ಒಫಿಸ್ ಒಫಿಸ್ ಆನಿ ಜಬಾನ್ ಸಂಭಾಲ್ ಕೆ ತಸಲ್ಯಾ ಯಶಸ್ವಿ ಧಾರಾವಾಹಿಂನಿ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಹರ್‍ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂನಿ ಘೊಳಾಶೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಾಬೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕರಮ್‌ಚಂದಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಪಳೆವ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮನಾಂನಿ ಪುಸುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಸಲಿ ಛಾಪ್ ಮಾರ್‍ಲಿ. ಕ್ಯಾರೆಟಾಕ್‌ಯೀ ಏಕ್ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಹಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಸತ್! “ಕರಮ್‌ಚಂದ್ ಇತ್ಲಿ ಉಂಚಾಯ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲಿ ಕೀ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳಾಯೆಂತ್ ತಿ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಠಿಕ್‌ಲ್ಲಿ. ತಿ ತಾಜಾ ಆನಿ ನವೆಸಾಂವಾಂಚಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ” ಮ್ಹಣ್ತಾ ಕಪೂರ್.

ಕರಮ್‌ಚಂದಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಕ್ ಸುರ್ವೆರ್ ಅಲೋಕ್ ನಾಥಾಕ್ ವಿಂಚ್‌ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಪಂಕಜ್ ಪರಾಶರಾಸವೆಂ ಜಾಲ್ಲೆ ತುಟಾಫುಟಿವರ್ವಿಂ ತೊ ಕಪೂರಾಕ್ ಗೆಲೊ. “ಹಾಂವೆಂ ಪಂಕಜಾಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ ಪೃಥ್ವಿ ಥಿಯೇಟರಾಂತ್; ಥಂಯ್ ತಾಕಾ ವ್ಹಡ್ ನಾಂವ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಫುಡಾರಾಚೊ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಆನಿ ನಾಸಿರುದ್ದೀನ್ ಶ್ಹಾ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ತಾಲೆ.

ಕರಮ್‌ಚಂದ್ – ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾಚೆರ್ ಉದೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಪಯಿಲ್ಲಿ ಪತ್ತೇದಾರಿ ಧಾರಾವಾಹಿ. ಹಾಂತ್ಲೆಂ ನವೆಂ ಪರಿಕಲ್ಪನ್, ನವ್ಯೊ ಐಡಿಯಾ, ನವೆಚ್ ರಿತಿಚೆಂ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್, ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಪಳೆವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಜಿರೊಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ ಜಾಯ್ಜೆ, ಕರಮ್‌ಚಂದಾಚೆ ಸುರ್ವೆಚೆ ಥೊಡೆ ಕಂತ್ `ಫ್ಲೊಪ್’ ಜಾಲೆ. ಅಸಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಪೂರ್ ಗಳೊನ್ ಗೆಲೊ. ಆಪ್ಲೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಚುಕಿಚೊ ಜಾಂವ್ಚೊ ತರೀ ಕಸೊ ಮ್ಹಣ್ ಖಂತ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ” ಮ್ಹಣ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾ ಪರಾಶರ್.

 ಪುಣ್ ಮುಕಾರ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ, ತಾಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಚುಕಿಚೊ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯೊ. ಪಳೆವ್ಪಿ, ಕರಮ್‌ಚಂದ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕಿಟ್ಟಿಚೊ ಮೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ಶಿಕ್ಲೆ. ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಮನ್ಶಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಧಾರಾವಾಹಿಚಿ ವರ್ತಿ ಪ್ರಶಂಸಾ ಕೆಲಿ. “ದೇವ್ ಆನಂದ್ ಆನಿ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ತಸಲ್ಯಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಯತನಾಂಚಿ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಉಚಾರ್‍ಲಿ. ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರಾನ್ ಆಮ್ಚಿ ಬರಿಚ್ ಪಾಟ್ ಥಾಪುಡ್ಲಿ. ಕಮಲ್ ಹಸನ್ ಫೋನ್ ಕರ್‍ನ್ ಬರಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಉಲಯ್ಲೊ ತರ್ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಆಮ್ಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಆಶೆಲೊ” ಮ್ಹಣ್ತಾ, ಮುಕಾರ್ ಜಲ್ವಾ ಆನಿ ಚಾಲ್‌ಬಾಜ್ ತಸಲಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ನಿರ್ದೇಶಿತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಪರಾಶರ್.

ಜಲ್ವಾ ಸಿನೆಮಾಚೆ ತಯಾರೆಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕರಮ್‌ಚಂದ್ 26 ಕಂತಾಂನಿಂಚ್ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಪಳೆವ್ಪ್ಯಾಂಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಮಟ್ಟಾಚಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಕೀ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮುಕಾರಿಜೆ ಪಡ್ಲಿ. “ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾಕ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಪಳೆವ್ಪ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಲಗ್ಬಗ್ 10,000 ತಿತ್ಲ್ಯೊ ಚಿಟಿ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ. ಹೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಚಾನೆಲಾನ್ ಆನಿಕೀ ಚಡಿತ್ 13 ಕಂತ್ ತಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ವಿನತಿ ಕೆಲಿ” ಮ್ಹಣ್ತಾ ಪರಾಶರ್.

“ಕರಮ್‌ಚಂದ್ ಕೊಣೀ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲಾಗು ಜಾಲ್ಲಿ ನ್ಹಯ್; ಹಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಊಂಚಿ ಪ್ರತಿಭಾಂಚೊ ಮೇಳ್. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾತಾಂತುಂ ಕಪೂರಾನ್ ಧಾರಾವಾಹಿಥಂಯ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಮರ್ಪಣ್ ವರ್ತೆಂ” ಮ್ಹಣ್ತಾ, ಫಿಲ್ಮ್ ಆಂಡ್ ಟೆಲಿವಿಶನ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎಫ್‌ಟಿಐಐ) ಥಾವ್ನ್ ಭಾಂಗ್ರಾ ಪದಕ್ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಪರಾಶರ್.

“ಹಾಂವ್ 10.30 ವೊರಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಫ್ಟಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ 9 ವೊರಾರ್ ಸೆಟ್ಸಾಂಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾತಾಲೊಂ ತರ್ ಪಂಕಜ್ 8.30-ಕ್‌ಚ್ ಪಾವ್ತಾಲೊ. 8 – 9 ಪಾನಾಂಚೆ ಡಯಲೊಗ್ಸ್ ಪಟ್ಟಾ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರ್‍ತಾಲೊ ಆನಿ ಎಕಾಚ್ ಟೇಕಾರ್ ತೆ ಉಚಾರ್‍ತಾಲೊ. ಸುಶ್ಮಿತಾಚೆಂ (ಕಿಟ್ಟಿ ಪಾತ್ರ್‌ಧಾರಿ) ಸಾದರ್‍ಪಣ್ ಸಯ್ತ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ” ಮ್ಹಣ್ತಾ ಪರಾಶರ್.

ಅಲೋಕ್‌ನಾಥಾಪರಿಂ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಮುಖರ್ಜಿಯೀ ಆಪ್ಲೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕಿಟ್ಟಿಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಸಕ್ಚೆ ನಟಿಚೆ ಸೊದ್ನೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾ ಪರಾಶರ್ ಎಕಾ ನಾಟಕಾಚೆಂ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಚಲಯ್ತಾಲೊ. ತ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಪರಾಶರಾನ್ ನವೆಚ್ ಶಯ್ಲೆರ್ ಆಪ್ಲೆ ಕೇಸ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೆ. ಹೆಂ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಶ್ಮಿತಾನ್, ತೊ ಕೆಬೆಜಿಬರಿ ದಿಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಡಾಯಿಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಪರಾಶರಾಕ್ ಹೆಂ ಫೊಕಾಣ್ ಬರೆಂ ಲಾಗ್ಲೆಂ ನಾ ಆನಿ ತಾಕಾ ಕರಮ್‌ಚಂದಾಂತ್ಲೊ ಪಾತ್ರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್‍ಲೊ. ಕಪೂರಾನ್ ಪರಾಶರಾಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಸಮ್ಜಯ್ಲೆಂ. ಪರಾಶರ್ ರಾಜಿ ಜಾಲೊ. ಆನಿ ಆಬ್ಳೆ, ಭಾರತೀಯ್ ಟೆಲಿವಿಶನಾಚೆ ಚರಿತ್ರೆಂತ್‌ಚ್ ಏಕ್ ಸ್ಮರಣೀಯ್ ಜೊಡೆಂ ಉದೆಲೆಂ!

ಕಾಕತಾಳೀಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ, ಎನ್‌ಎಸ್‌ಡಿಂತ್ ಪಂಕಜ್ ಕಪೂರ್ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಮುಖರ್ಜಿಚೊ ಅಭಿನಯ್-ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. “ಕಿಟ್ಟಿಚೊ ಚುರುಕ್, ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಪಿಸಾಂಟ್‌ಪಣಾಚೊ, ಹಾಸ್ಯಾಲೇಪ್ ಆಸ್ಚೊ ಪಾತ್ರ್ ರುತಾ ಕರುಂಕ್ ಕಪೂರಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ತಿ ಕುಮೊಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಆಸಾ. ತಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಾಂತ್ ಅಗಾಧ್ ಅನ್ಭೊಗ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ, ಆಖ್ಖೆ ಧಾರಾವಾಹಿಂತ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೆಂ ಮಾರ್ಗ್‌ದರ್ಶನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಬೋವ್ ಉರ್ಬೆನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಆಮಿ ಕಾಮ್ ಕೆಲೆಂ, ಆನಿ ಆಮ್ಚೆ ಪಾತ್ರ್ ಸರಾಗ್ ರಿತಿರ್ ವ್ಹಾಳ್ಳೆ” ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಮುಖರ್ಜಿ, “ಆಮಿ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಪರಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್” ಮ್ಹಣ್ತಾ.

ಕರಮ್‌ಚಂದ್ ಮುಘಲ್-ಎ-ಅಝಮ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ತರೀ, ಹೆ ಧಾರಾವಾಹಿನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಫುಡಾರ್ ದಿಲೊ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಅಸಲಿ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಿರಿ ಮೆಳ್ಳಿಕೀ ತವಳ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ತಸಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಲಾಬೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಪರಾಶರ್.

“ಆಮಿ ದುಡ್ವಾದಿಕ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್, ಪುಣ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಕಾರ್‌ಗೀರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಪುಣ್ ಆಮಿ ರಾಂದ್ವಯ್ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಕ್ ವೆತಾನಾ ಲೋಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಒಳ್ಕತಾಲೊ. ತಿತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಡೆಲ್ಲಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜೆ ಮಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ದಾಕೊವ್ನ್, `ಅಳೆ ವೊ ತೆಂ ಕಿಟ್ಟಿಚೆಂ ಘರ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ” ಮ್ಹಣ್ ಮುಖರ್ಜಿ ತವಳ್ಚ್ಯಾ ವೈಭವೀಕ್ ದಿಸಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾ.

ಟಿವಿರ್ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಪಂಕಜ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಬೋವ್ ಬರೆಂ ಲಾಗ್ತಾ ತೆಂ ಕರ್‍ತೆ ಗೆಲೊ. ಟಿವಿ ಶಿವಾಯ್ ತಾಣೆ, ಜಾನೆ ಭೀ ದೊ ಯಾರೋಂ, ಖಾಮೋಶ್, ಎಕ್ ರುಕಾ ಹುವಾ ಫೈಸ್‌ಲಾ, ರಾಖ್ (ಉತ್ತೀಮ್ ಪೋಷಕ್ ಪಾತ್ರಾಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್), ಎಕ್ ಡೊಕ್ಟರ್ ಕಿ ಮೌತ್ (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಸ್ಪೆಶಲ್ ಜ್ಯೂರಿ ಎವಾರ್ಡ್) ಆನಿ ರೋಜಾ ತಸಲ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂನಿ ಉತ್ತೀಮ್ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳೊನ್ ದಾಕಯ್ಲೆ.

ಟೆಲಿವಿಶನ್ ಕ್ಷೆತ್ರಾಂತ್ ಬದ್ಲಾಪಾಚೆಂ ವಾರೆಂ ವ್ಹಾಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ ಪಂಕಜಾನ್ ಸಿನೆಮಾಂಚೆರ್ ಚಡ್ ಗುಮಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ತವಳ್‌ಥಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ವಿಶಾಲ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ (ಮಖ್ಬೂಲ್ – 2003 – ಉತ್ತೀಮ್ ಪೋಷಕ್ ಪಾತ್ರಾಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್) ಆನಿ ಹೋಮಿ ಅದಜಾನಿಯಾ (ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನಿ – 2014) ತಸಲ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕಾಂಸವೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. “ತೆ ಆತುರಾಯ್ ಹಾಡೊಂವ್ಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಬರಯ್ತಾತ್ ಆನಿ ತಾಂಣಿ ರಚ್ಚೆ ಪಾತ್ರ್‌ಯೀ ಅಸಾಂಪ್ರಾದಾಯಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾತ್. ತೆ ಖೆಳ್ಚೆ ಪಂಥಾಹ್ವಾನಾಚೆಂ, ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಸಂತೊಸಾಚೆಂ” ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಪಂಕಜ್, “ಆತಾಂಚ್ಯೊ ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿ 1970 ವ್ಯಾ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ ವ್ಹಾಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂಪರಿಂ. ಹ್ಯಾ ಧಾರಾವಾಹಿಂನಿ ಕರ್‍ಚಿ ಸೆಟ್ಸ್ ಸಜವ್ಣಿ, ಲೈಟಿಂಗ್ ಆನಿ ತಾಂತ್ಲೆ ಪಾತ್ರ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ. ತಾಂಚೆ ಭಿತರ್‌ಚ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ವಾಂಟ್ತಾತ್ ಆನಿ ತೆ ಫಕತ್ ಉತ್ತೀಮ್ ವ್ಹೊನಿ ಆನಿ ಉತ್ತೀಮ್ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಸೀಮಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್‍ಲ್ಯಾತ್” ಮ್ಹಣ್ತಾ. ತಾಂಣಿ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಜಿವಿತಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಆಸಜೆ, ವಿಶಯಾಂತ್ ನವೆಪಣ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಪಳಯ್ಜೆ, ಪಾತ್ರಾಂನಿ ಜಿವಾಳಾಯ್ ಭರಜೆ, ಲಾಂಬ್ ಆವ್ದೆಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆಟಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಲಹಾ ದಿತಾ ಪಂಕಜ್.

ಸೋನಿ ಚಾನೆಲಾಂತ್ 2007 ವ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾ ಕರಮ್‌ಚಂದಾಚೆಂ ರೀಮೇಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕರಮ್‌ಚಂದಾಚೊ ಜಾದೂ ಪರತ್ ರಚುಂಕ್ ರೀಮೇಕ್ ಕರಮ್‌ಚಂದ್ ಸಕ್ಲೊನಾ.

ಪರಾಶರಾಕ್ ಕರಮ್‌ಚಂದ್ ಸಿನೆಮಾ ರುಪಾರ್ ಕಾಡ್ಚಿ ಆಶಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತೆಂ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಚಿಂತಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾತ್ರ್ ಉರ್‍ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೊ. ಆಯ್ಚೆಂ WhatsApp ಜನಾಂಗ್ ತೆಂ ಕಶೆಂ ಸ್ವಿಕಾರ್ ಕರಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ತಾಚೆಂ. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಸಂದರ್ಭ್ ಆನಿ ಆತಾಂಚೆಂ ಬೊಲಿವುಡ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಪಳೆತಾನಾ, ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂತ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾಜಾಂವ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !