Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಮನಾಂ ಜಿಕೊನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಜಿಕ್‌ಲ್ಲೊ ಮೊನ್ಸಿಞೊರ್

MsgrAFDSouzaಹಾಂವ್ 1973 ಅಗೋಸ್ತ್ ಪಂದ್ರಾ ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ 1975 ಪಂದ್ರಾ ತಾರಿಕೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ರುಜಾಂಯ್ತ್ ಮೊ| ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಎಫ್. ಡಿ’ ಸೊಜಾ ಹಾಚೊ ಕಾಜಿತೊರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ಆನಿ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಕ್ಲೆರಿಕಾಚಿ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪರಿಚಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಆನಿ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಭಿಮಾನಾಚೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೊಗಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಏಕ್ ಕಾಜಿತೊರ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಏಕ್ ಈಷ್ಟ್, ಏಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತಶೆಂ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ.

ತಾಚಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಯ್ಲಿ ವಳಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಹಾಂವ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶಿಕೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಏಕಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಮಿಸಾಕ್ ಹಾಂವೆ ಎದೊಳ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಿತ್ಲೊ ಸೊಭಿತ್ ಸುಂದರ್ ತರ್ನೊ ಯಾಜಕ್ ಮೀಸ್ ಭೆಟೊಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬೊಳಿಯೆ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಆಪುಣ್ ’ರಾಕ್ಣೊ’ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್. ’ರಾಕ್ಣೊ’ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಪತ್ರ್. ತುಮಿ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ವಾಚಿಜಾಯ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಯ್ಜಾಯ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಯ್ಜಾಯ್, ಇತ್ಯಾದಿ ಸಭಾರ್ ಸಂಗ್ತಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಅರ್ಥ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ, ತಸೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಮ್ಜಣೆ ಭಾಯ್ಲ್ಯೊ ತೊ ತಾಚ್ಯಾ ಅಪುಟ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಂತ್ ಸಾಂಗಾತ್ತ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ತೋಂಡ್ ಉಗ್ತೆಂಚ್ ಧರ್ನ್ ಆಯ್ಕಾಲೊಂ. ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ತಸೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲೊಂ ಆನಿ ಹಫ್ತ್ಯಾನ್ ಹಫ್ತೊ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತಾಲೊಂ ಆನಿ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾನಾ ಥಾವ್ನ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಪಾನಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ರಾಕ್ಣೊ ವಾಚುನ್ ಕಾಡ್ತಾಲೊಂ. ಹಾಂವ್ ನಾಡಾಂತ್ಲೊ – ರಾಕ್ಣ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಗಾರಾಂಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿಯ್ ಶಿಕ್ಲೊಂ!

ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಸಮಾನ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ►

ಮ್ಹಾಕಾ ಓಡ್ದ್ ಮೆಳ್ತಚ್ ಏಕ್ ವರ್ಸ್ ಹಾಂವ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಕಾಜಿತೊರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ಲೊಂ. 11 . 05. 1972 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮೊನ್ಸಿಞರ್ ಪಿಯೆದಾದೆ ಸಲ್ಡಾನಾಚೊ ಕಾಜಿತೊರ್ ಜಾವ್ನ್ ರುಜಾಯ್ ಆಯ್ಲೊಂ. ತ್ಯಾಚ್ ಸಪ್ತೆಂಬರಾಂತ್ ಮೊನ್ಸಿಞರ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾತೆಚ್ ರುಜಾಯ್ಕ್ ನವೊ ವಿಗಾರ್ ನೇಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ದೆಕುನ್ ಭಿಸ್ಪ್‌ಚ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾಲೊ ಆನಿ ದಿಸಾ ದಿಸಾಚಿ ಸಗ್ಳಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮ್ಹಜೆರ್ ಪಡ್ಲಿ.

15.08.1973 ವೆರ್ ಮೊನ್ಸಿಞರ್ ಎ.ಎಫ್.ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚೆಂ ವಿಗಾರ್‌ಪಣ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲೆಂ. ತೊ ಯೋಜನಾ ಬದ್ದ್ ಕಾಮಾಂ ಕರ್ಚೊ ಮನಿಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಣೆಂ ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ರೋಶನಿ ನಿಲಯಚ್ಯಾ ಪರಿಣತಾಂ ಕರ್ನಾಂ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಮಾಹೆತ್ ಆಟಾಪ್ಚಿಂ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಚಲಯ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಯೊ ಪ್ರತಿಯೊ ಹರ್ಯೆಕಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಪಾವಯ್ಲ್ಯೊ. ಹ್ಯಾ ಸಮೀಕ್ಷೆಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾಚೆರ್ ಸರ್ವ್ ಯೋಜನಾಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಣಾಕ್‌ಚ್ ಸೊಡಿನಾಸ್ತಾನಾ, ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪಯ್ಲೊ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ತಾಣೆ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್, ಎಕಾನ್ ಏಕ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಲೊಕಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಚಿಂ, ತಾಂಕಾಂ ಗರ್ಜೆಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಲೊಕಾಚ್ಯಾಚ್ ಮೆತೆರ್‌ಪಣಾನ್ ಕರಯ್ಲಿಂ.

ಲಿತುರ್ಜಿ ಜಿವಾಳ್ಳಿ, ಕಂತಾರಾಚೆ ಬೂಕ್, ಸುಮಧುರ್ ಸಂಗೀತಾಚೆಂ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಚ್ಯಾಚ್ ನಿಯಂತ್ರಣಾರ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆ ಗಾಯನ್ ಮಂಡಳೆಂತ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಸಾದ್ಯಾ ಬೊಳ್ಯಾಕ್‌ಯ್ ಲಿತುರ್ಜಿಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ವಾಂಟೊ ಘೆಶೆಂ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲೊ. ಹರ್ಯೆಕಾ ಫಿರ್ಗಜ್‌ಗಾರಾ ಥಂಯ್ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ದೆಣಿಂ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಯೇಶೆಂ ತಾಲೆಂತಾಂ ಸೊಧುನ್ ಗೆಲೊ. ಪಾಟಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ, ಪಿಂರ್ಗಾತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿಲೆಂ ಆನಿ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಸಮಾನ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲೊ. ರುಜಾಂಯ್ತ್ ಸಂತ್ ಆನ್ನ್ ಕೊವೆಂತ್, ಆಶಾ ನಿಕೇತನ್, ಹೋಲಿ ರೋಜಾರಿಯೊ, ಅರ್ಸುಲಾಯ್ನ್ ಸಿಸ್ಟರಾಂ, ಬಿ.ಎಡ್ ಆನಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕರ್ಚಿಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆನಿ ಹಾಂಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಕೆಲೆಂ. ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಸೆಂ ವ್ಹಡಾಂಕ್ ಆಧುನಿಕ್ ರೀತಿರ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಶಿಕಂವ್ಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಕ್ ತರ್ಬೆತಿ ದಿಲಿ. ದೊತೊರ್ನಿಚಿ ನವೀನ್, ಆಕರ್ಷಣೀಯ್ ಆನಿ ಪರಿಣಾಮ್‌ಕಾರಿ ವಿಧಾನಾಂ ಶಿಕಯ್ಲಿಂ. ರುಜಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿವಿಧ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಾಧನಾಂ ವಾಪರ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ನವೆಂಚ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮಂಗಳಾಜ್ಯೋತಿಚೆಂ ಏಕ್ ಕಾರ್ಯಾ ಶೆತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಿ.

ಮ್ಯಾಟೆರ್ ಎಟ್ ಮ್ಯಾಜೆಸ್ಟ್ರಾ ►

ಕಾರ್ಯೆಂ ತೆಂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಚರಣ್ ತಿತ್ಲೆ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾಂವ್ ವಾ ಪಾಪಲ್ ಭೆಟೆ ತಿತ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ ಮಾಪಾಚೆಂ ವಾ ಭಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲ್ ಸೋಜಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಗಂಭೀರತೆಯೆಚೆಂ ಜಾಂವ್, ತಾಣೆ ಗುರ್ಕಾರ್‌ಪಣ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಕಸಲೊಚ್ ಊಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳಾನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಕೊಣೆಂ ಖಂಯ್ಸರ್ ಆಸಾಜಾಯ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಅತೀ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ಥರಾಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ತೊ ಕರ್‍ತಾಲೊ. ಮಿಟಿಂಗಾಂ ವಯ್ರ್ ಮಿಟಿಂಗಾಂ ಕರ್ನ್, ಹಾತ್ ಪತ್ರಾಂ ವಾಂಟುನ್, ಬರಿ ಜಾಗೃತಿ ಹಾಡವ್ನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸುರು ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಅಖೇರ್ ಜಾವ್ನ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನಿ ಆಪ್ಲಿಂ ‘ಬ್ಯಾಜಾಂ’ ಪಾಟಿಂ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಸರ್ವ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಆಸಾ ತೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಎಕ್ದಮ್ ಸ್ವಷ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತಾಲೊ. ಆನಿ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಆಸಾ ತಸೆಂ ಕಾರ್ಯಗತ್ ಕರ್ಚಿ ವರ್ತಿ ಶ್ಯಾತಿ ತಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.

ಕಾರ್ಯೆಂ ಕಿತೆಂ ತೆಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಕಳಾಶೆಂ, ಬರಿ ತರ್ಭೆತಿ ದಿತಾಲೊ. ಬ್ಯಾರಿಕೆಡ್ ಕಸೆಂ ಬಾಂದಿಜಾಯ್, ಭಿತರ್ ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊಂಕ್ ಅಕ್ಕಡೆ ಆನಿ ಕುಮ್ಗಾರ್ ವಾಂಟುಂಕ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಆನಿ ನಿಮಾಣೆಂ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾನಾ ಚಿಡ್ಡುನ್ ಮಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಚತ್ರಾಯ್, ಪಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ, ಶೌಚಾಗೃಹ್, ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ, ಧ್ವನಿ ವರ್ಧಕ್ ಆನಿ ವೀಜ್ ಸಜವ್ಣಿ, ಆಸನಾಂಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್. ಗಣ್ಯ ಆಮಂತ್ರಿತಾಂಕ್ ಪಯ್ಣಾಚಿ, ರಾವ್ಚ್ಯಾಚಿ, ಪಾಟಿಂ ವೆಚಿ ಆನಿ ಆಸನಾಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ – ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ ಪುರ್ತಿ ತರ್ಭೆತಿ ಜೊಡ್ಲೆಲೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ್, ಪೋಲಿಸ್ ಬಂದೊಬಸ್ತ್, ಪತ್ರ್‌ಕರ್ತಾಂಕ್ ಗರ್ಜೆಚೊ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ್ ವಿವರ್ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ ಆನಿ ಇತರ್ ಸರ್ವ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ಆನಿ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ವಿಶಯಾಂಕ್ ತೊ ಗಮಾನ್ ದಿತಾಲೊ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಧಾರಾಳ್ ಖರ್ಚ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಮಾನವ್ ಸಂಪನ್ಮೂಳಾಂ ವಾಪಾರುಂಕ್ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಫುಡೆಂ ಕರಿನಾತ್‌ಲ್ಲೊ.

ಹರ್ಯೆಕಾ ಕಾರ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ್ ತೊ ಕರ್ತಾಲೊ. ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಫಾವೊ ತೆಂ ಸಂಭಾವನ್ ಆನಿ ಪ್ರಶಂಸಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಎಕ್ದಮ್ ಉದಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ವಾವ್ರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪುರೊ ಪುರೊ ಜಾಯ್ಸರ್ ತೊ ಘೊಳಾಯ್ತಲೊ ತರೀ ತಾಣೆ ಸಂಘಟನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಸಹಭಾಗಿ ಜಾಲ್ಲೆ ಜಾಯ್ತಿ ಮಾಹೆತ್ ಜೋಡ್ನ್ ಮುಖಾರ್ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಸಂಘಟಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆ. ತೊ ನಿಜಾಕೀ ಏಕ್ Mater et Magistra (ಆವಯ್ ಆನಿ ಶಿಕ್ಷಕ್) ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ವಿಗಾರ್ ಜೆರಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಬೆಂದುರಾಂತ್, ರುಜಾಂಯ್ತ್, ಮಿಲಾರಾಂತ್, ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾಂತ್ ವಿಗಾರ್ ಆನಿ ಫಾ| ಮುಲ್ಲರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಜಾವ್ನ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಕಡೆನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವಾತಿಕಾನ್ ವಿಶ್ವ ಸಭೆಚಿ ಆಶಾ ಆನಿ ನಿರ್ಣಯ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ತಸೆಂ ದಿಯೆಸೆಜಿ ಮಟ್ಟಾರ್ ಕಾರ್ಯರೂಪಾಕ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಭಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲ್ ಸೊಜಾಚೊ ಉಜ್ವೊ ಬಾವ್ಳೊ ತೊ ಜಾಲೊ. ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ತಾಚಿಂ ಮಹಾತ್ಕಾರ್ಯಾಂ ಆತಾಂಯ್ ಧರ್ ಧರ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾತ್.

ವಿಗಾರ್ ಜೆರಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸೊನ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂಚೊ ತಾಕಾ ವಿಶೇಸ್ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಹುಸ್ಕೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಕೊಣ್‌ಯ್ ವಿಗಾರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಸಮಸ್ಯಾಂತ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವೆಳಾರ್ ತಾಂಚಿ ಭೆಟ್ ಕರ್ನ್, ತಾಂಕಾಂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ದೀವ್ನ್ ’ಹಾಂವ್ ತುಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಧಯ್ರ್ ದಿತಾಲೊ.

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನಾ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಮಾತ್ರ್ ►

ತೊ ಏಕ್ ಭಾಷಾ ಪಂಡಿತ್ ಆನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಚಿ ವರ್ತಿ ಕೃಷಿ ತಾಣೆ ಕೆಲ್ಲಿ. ಆಂಜ್ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲಿ. ರಾಕ್ಣ್ಯಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಂ ರಾಕ್ಣೊ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲೊ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ತಾಂತುಂ ಬರ್ಪಾ ವೈವಿದ್ಯತಾ ತಾಣೆಂ ಹಾಡ್ಲಿ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆ ಥಂಯ್ ವೋದ್ ಯೆಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಸಾರಾ ಖಾತಿರ್ ತೊ ವಾವುರ್ಲೊ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಣೆ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಯೋಜನ್ – ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ. ಆಜ್ ಜರಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತಿಸ್ರಿ ಭಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಶಿಕಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಂತಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ತರ್ ತಾಚೊ ಶ್ರೇಯ್ ಮೊ| ಅಲೆಕ್ಸಾಂದರ್ ಬಾಪಾಂಕ್ ಫಾವೊ ಜಾತಾ. ಫಕತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮುದಾಯಾಂನಿ ತಾಕಾ ಅನೆಖ್ ಅನೇಕ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಆಸಾತ್.

ಪಾವುಣ್ಶೆಂ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್ ತೊ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಜೆಪ್ಪು ಮ್ಹಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾಲೊ ತರೀ ದೀಸ್ ಭರ್ ತಾಕಾ ಭೆಟ್ಚ್ಯಾಕ್, ತಾಚ್ಯಾ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚೊ ಆನಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ಚಾರಾಂಯ್ ಕುಶಿಚೆ ತಾಚೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಯೆತೆಲೆ. ತಾಚೆ ಕಡೆನ್ ಉಲವ್ನ್ ಬಸ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಸೌಭಾಗ್ಯ್ ತಶೆಂ ಕೊಣಾಕೀ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ. ತಾಚಿ ಸೆವಾ ಚಡಾವತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶಹರಾಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜಾನಿಂಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ತೊ ತಾಚ್ಯಾ ನಿವಾಸಾಂತ್ ಆಸುಂ ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಆಸುಂ ತಾಚ್ಯಾ ಭೆಟೆಕ್ ಲೊಕಾಚಿಂ ಲಾಯ್ನ್ಂಚ್ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲೊಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಖಂಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಹುರುಪ್ ಆನಿ ಉರ್ಬಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಚ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ವಿಶಿಷ್ಟತಾ ತೊ ದಾಕವ್ನ್ ದಿತಲೊ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ – “ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನಾ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್ಚೆಂ. ‘ಸ್ಕ್ರೂ’ ‘ನಾ’, ‘ಇಸ್ಕುರ್’ ಮಾತ್ರ್ ಆಸಾ!”

ಪಾತ್ಯೆ ಆನಿ ತುಕಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚೆ ಮೆಳ್ತೆಲೆ ►

ಆಮಿ ರುಜಾಯ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತೊ ಸಕಾಳಿಂಚೊ ನಾಷ್ಟೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಥಂಯ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಚ್ಚ್ ತಾಣೆಂ ರುಜಾಯ್ ಪಾಟಿಂ ಪಾಂವ್ಚೆಂ. ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ತೊ ಆಸ್ತಲೊಚ್ಚ್. ಫಾ| ಜೋಸೆಫ್ ಮಥಾಯಸ್ ರುಜಾಯ್ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಚೊ ಮುಖೆಲ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ. ಸೆಮಿನರಿಂತ್ ತಾಚೊ ಕ್ಲಾಸ್‌ಮೆಟ್. ಫಾ| ಮಥಾಯಸ್ ತಾರಿಫೊ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್, ತುಕ್ಲಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ವಾಂಕ್ಡ್ಯಾ ತಿಂಕ್ಡ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಶಯ್ಲೆರ್ ಹಾಸೊಂಕ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾದ್ವಾರಿಂ ಉಕಲ್ನ್ ವಾರ್‍ಯಾರ್ ಧರ್‍ಚ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ದಮ್ ಪಕ್ಕಾ ಮನಿಸ್. ತೊ ಕೊಣಾಕೀ ಬಾಕಿ ದವರಿನಾತ್ಲೊ. ತರೀ ಉತ್ರಾಂನಿ ಕೆದ್ಯಾಂಯ್, ಕೊಣಾಕೀ ದುಖಯ್ನಾತ್ಲೊ.

ಸಾಂಜೆರ್ ಜೆವ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮಿ ರಾತಿಂ ಇಕ್ರಾಂ ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಉಲೊವ್ನ್ ಬಸ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಮೊನ್ಸಿಞರ್ ಎಕ್ದಮ್ ಖುಶಾಲಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಖುಶಾಲಿ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗ್ಚೊ ಖುಶಾಲಿ ಜಿನೊಸಾಚೊ ಮನಿಸ್. ಏಕೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಫಾ| ಮಥಾಯಸಾಚೆ ಹಾಸ್ಯಾಚೆ, ಪುಗೆಟ್ಯೊ, ಗರ್ನಾಳಿ ಆನಿ ಬೊಂಬ್ ಫುಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮೊನ್ಸಿಞರ್ ’ಹ..ಹ..ಹ..ಹ..” ಮ್ಹಣ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಪೋಟ್ ಭರ್ ಹಾಸ್ತಲೊಕೀ . . . ತಾಚ್ಯಾ ಹಾಸ್ಯಾಚಿಂ ಲ್ಹಾರಾಂ ನೇತ್ರಾವತಿ ನ್ಹಂಯ್ ಉತ್ರೊನ್, ಬೆಂಗ್ರೆ ದರ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾವ್ತೆಲಿಂ ತಸೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ತರೀ ಗರ್ಜೆ ಬಾಯ್ಲ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಉಲವ್ನ್ ಕೆದಿಂಚ್ ವೇಳ್ ಪಾಡ್ ಕರಿನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಆಮಿ ಚಡಾವತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ವಾವ್ರಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಮಾಹೆತ್ ಆದ್ಲಿ ಬದ್ಲಿ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.

ಹಾಂವ್ ಸಕಾಳಿಂ ತಶೆಂ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ 20 – 25 ಕುಟ್ಮಾಂಚಿ ಭೆಟ್ ಕರ್ನ್ ಯೆತಾಲೊಂ ಆನಿ ಫಾ| ಮಥಾಯಸ್ ತಾಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಬಂದ್ರಾಚ್ಯಾ, ಪೋಲಿಸ್ ಲಾಯ್ನಿಂತ್ಲ್ಯಾ, ಬಜಾಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಡೆನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ರುಜಾಯ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಪಾಪಾರಿ ಆನಿ ಹರ್ಯೆಕಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ರೀಗ್ ದಿತಾಲೊ. ಸದಾಂನಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಬರಿ ಜಾತ್ ಕಾತ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಚಿ ತೊ ಭೆಟ್ ಕರ್‍ತಾಲೊ. ಸಬಾರಾಂಚ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಘುಟಾನ್ ಮೊಟಿ ಕುಮಕ್ ದಿತಲೊ. ಸಾಂಜೆರ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚಿ ವರ್ದಿ ಪಾತ್ಳಾಯ್ತಾನಾ ವಿಗಾರ್ ಜೆರಾಲ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮೊನ್ಸಿಞರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ್‌ ಭರಿತ್ ಘಡಿತಾಂ ಆಮ್ಚೆಸಂಗಿ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತಾಲೊ. ಅಶೆಂ ಆಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಶಿಕ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್, ಮಾಹೆತ್ ಜೊಡ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಕೋಣ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಗರ್ಜೆಂತ್ ಆಕಾಂತಾಂತ್, ಪಿಡೆಂತ್, ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಆಸಾತ್ ತರ್ ತೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳ್ತೆಲೆಂ ಆನಿ ಆಮಿ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ವೆಗ್ಗಿಂ ಅಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಭೆಟ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್.

ಮೊನ್ಸಿಞರ್ ರುಜಾಯ್ ಯೆತಾನಾ, ಫಿರ್ಗಜೆಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಪಯ್ಶಾಂಚೆಂ ವಾಹಿವಾಟ್ ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತೊ ಯೇವ್ನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆಂ ಚಾರ್ಜ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ರೆಜಿಸ್ಟಾರಾಚೆರ್ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಫಿರ್ಗಜ್‌ಗಾರಾಂಕ್ ಮೆಳೊನ್ ಜಾತೆಚ್ ಹಾವೆಂ ಮ್ಹಜೆಕಡೆನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಲೇಖಾಂಚೆ ಪುಸ್ತಕ್ ಆನಿ ಲೇಕ್‌ಪಾಕ್ ತಾಕಾ ಹಸ್ತಾಂತರ್ ಕರುಂಕ್ ವೆತಾನಾ “ಪಯ್ಶಾಂಚಿಂ ಲೆಕಾಂ ಪೂರಾಂ ತುಂ ಕಶೆಂ ಎದೊಳ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಯ್ ತಸೆಂಚ್ ಮುಂದರ್ಸಿ, ಮಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅಖೇರಿಕ್ ಮ್ಹಜೊ ಕೊಂಗ್ರುವಾ ( ಸಂಭಾವನ್ ) ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾವಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ” ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಏಕ್‌ಚ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಪಯ್ಶಾಂಚೆಂ ಲೇಖ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲೆಂ ನಾ. ದಿಂವ್ಚೆಂ, ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಪೂರಾ ಹಾಂವ್ ತಾಚೆ ಕಡೆನ್ ವಿಚಾರ್ನ್ಂಚ್ ಕರ್ತಾಲೊಂ. ತಾಣೆಂ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಲೆಂ ಆಸಾ Trust begets Trust ( ಪಾತ್ಯೆ ಆನಿ ತುಕಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚೆ ಮೆಳ್ತೆಲೆ ) ಅಸಲ್ಯಾ ವಿಶ್ವಾಸಾಚ್ಯಾ ಭಂಡಾರಾಕ್ ಮೋಸ್ ಕರುಂಕ್ ಯಾ ಗುಂಡ್ಯೆಂತ್ ಬುಡಂವ್ಕ್ ಕೊಣಾಚ್ಯಾನ್‌ಯಿ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ? 15.08.1975 ವೆರ್ ತಾಣೆಂ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆಂ ಆಡಳ್ತೆಂ ಫಾ| ಫ್ರೆಡ್. ವಿ.ಪಿರೇರಾಕ್ ಒಪ್ಸುನ್ ದಿತಾನಾ ಸೇವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ರೀತಿ ಪರ್ಮಾಣೆ ಸಗ್ಳೆಂ ಒಪ್ಸುನ್ ದಿತಚ್ “ಪಯ್ಶಾಂಚೊ ವಹಿವಾಟ್ ಸಗ್ಳೊ ಫಾ| ಡೆನಿಸಾ ಲಾಗಿಂ ಆಸಾ. ತೊಚ್ ತುಮ್ಕಾಂ ದಿತಲೊ” ಮ್ಹಣ್ ಚಾರ್ಜ್ ರೆಜಿಸ್ಟಾರಾಚೆರ್ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಚಲ್ತಚ್ ರಾವ್ಲೊ. ತೊ ಮ್ಹಜೊ ವಿಗಾರ್ ನ್ಹಯ್, ಮ್ಹಜೊ ಗುರು ಆನಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕೆದಿಂಚ್ ವಿಸರ್ಚೊಂ ನಾ. ಹೊ ಮ್ಹಜೊ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ತಾಚೆ ಸಂಗಿಂ ಜಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಹಾವಾವ್ರಾಡಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೆಸ್ತಾಂಚೊ ಅನುಭವ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ದುಬಾವ್ ನಾ.

ವಾಕ್ಶೃವ್ಯ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ►

ತಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾ ಸಾಧನಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಸಂಗತ್ ಬರಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೊ ಪ್ರಬಂಧ್ ಅಪೂರ್ಣ್. ಶಿಕ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಭೋವ್ ಹುಶಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಫಾ| ಎ.ಎಫ್. ಡಿ’ಸೋಜಾಕ್ ದೇವ್‌ಶಾಸ್ತ್ರಾಂತ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಖಾತಿರ್ ರೊಮಾಕ್ ಧಾಡ್ಲೊ ಆನಿ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ತಾಣೆ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಸಬಾರ್ ವಸ್ತು ಆನಿ ಸಲಕರಣಾ ಹಾಡ್ಲಿಂ. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿಂ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ನವೆಂಚ್ ಸಾಧನ್ ‘ಸ್ಪೂಲ್ ರೆಕೊರ್ಡರ್’. ಸುವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರಾಚ್ಯಾ ಉರ್ಭೆನ್ ಭರ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆ ಸೊಮ್ಯಾ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂ ಮರ್ಣಾಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಚಾ ‘ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಪಾರ್ ತುಳು ಭಾಷೆನ್ ವಿವರಣ್ ಬರವ್ನ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಕಲಾಕಾರಾಂಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾ ಮಿಶ್ರಣಾಂತ್ ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಣ್ ಕರಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಇಟೆಲಿ ಥಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ಹಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆನಿ ಸ್ಲಾಯ್ಡ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಾರಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಜೆಜುಚಿ ವಳಕ್ ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂನಿ ದೆಕಾಶಿ ಕೆಲಿ. ಹೆಂ ವಾಕ್ – ಶೃವ್ಯ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ದವರ್‍ಲೆಲೆಂ, ಹಾಂವ್ ರುಜಾಯ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲೆಂ. ಹಾವೆಂ ಮಾ| ಫ್ರೆಡ್ ಪಿರೇರ್ ಬಾಪಾಂಚಾ ಉತ್ತೇಜನಾನ್ ಆನಿ ಕುಮ್ಕೆನ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ 158 ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ತೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಮ್ ದೆಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ಭಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲ್ ಸೊಜಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಧಿಕೃತ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಸುವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ನೇಮಕ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಹೊ ಹುದ್ದೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಮೊನ್ಸಿಞರ್ ಎ.ಎಫ್. ಡಿ’ಸೋಜ ಆನಿ ಮೊನ್ಸಿಞರ್ ಫ್ರೆಡ್ ವಿ. ಪಿರೇರ್‌ಚ್ ಮುಕೆಲ್ ಕಾರಣ್.

ಉರ್ವಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಕಾಜಿತೊರ್ ಆಸ್ತಾಂ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ವೈ.ಸಿ.ಎಮ್. ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ಸರ್ವ್ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಉಟೊನ್ ಉಬೆ ಕೆಲೆಂ. ತರ್ನಾಟೊ ಉರ್ಬೆವಂತ್ ತೊ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಚಾರಾಂಯ್ ಕುಶಿಂಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ಘುಂವ್ಲೊ. ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಜಾಗಯ್ಲೆಂ, ಪ್ರೇರಣ್ ದಿಲೆಂ, ಸಂಘಟನಾ ಉಘಡ್ಲಿಂ. ತಾಂಕಾಂ ಶಿಕ್ಷಿತ್ ಕೆಲೆ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮ್ಹಿನತಿಚೊ ಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಆಜ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ತಸೆಂ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಂತ್ ಏಕ್ ಭಾವಾರ್ಥಿ ಶಾತಿವಂತ್ ಮುಖೆಲಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೆ ಯುವಜಣ್ ಆಜ್ ತಾಕಾ ವಾಖಾಣ್ತಾತ್.

ಅಸಲೊ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚೊ ಶಾತಿವಂತ್ ಆನಿ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಮುಕೆಲಿ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಂಡಿತ್, ಅಪ್ರತಿಮ್ ಸಂಘಟಕ್ ಮೊನ್ಸಿಞರ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಎಫ್. ಡಿ’ಸೋಜ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಮಾನ್ಯತಾ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ ಸಾಸ್ಣಾಚ್ಯಾ ನಿವಾಸಾಕ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರುನ್ ಗೆಲೊ. 29 ಮೇ 1926 ವೆರ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆ 25 ಮಾರ್ಚ್ 1952 ವೆರ್ ಜೆಪ್ಪು ಸೆಮಿನರಿಂತ್ ಯಾಜಕೀ ದೀಕ್ಷಾ ಜೊಡ್ಲಿ. ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾ ಯಾಜಕಾಂಚ್ಯಾ ನಿಕೇಪ್ ಜಾಗ್ಯಾಂತ್ ಸೊಮಾರಾ ಅಗೊಸ್ತ್ 24 ತಾರಿಕೆರ್ ನಿಕೆಪ್ ಚಲ್ತಲೊ.

► ಮಾ| ಬಾ| ಡೆನಿಸ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.