Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ನೇಗಿಲು ಹೊತ್ತ ರೈತ , ಬಲ್ಲ್ ಗೆತೊಂದ್ ಸೈತ ?

Voresamvಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಸರಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾ ವರ್ವಿಂ, ತಾಚಿ ಸಾಧನಾಂ ನಿಯಾಳ್ತಾನಾ, ತಾಚಿಂ ವಾಕ್ಮೂಲಾಂ, ಪಯ್ಸಾ ದೀಷ್ಟ್ ಆನಿ ಸಾಂಗ್ಣ್ಯೊ ಚರ್ಚಾ ಕರ್‍ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಣೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಚಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ದೇಶುಸುನ್ ವಿಧಾನ್‌ಸವ್ದಾಂತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಭಾಷಣ್ ಯಾದ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಕಾರಣ್ ರೈತಾಂಚಿ ಖುದ್ಧ್‌ಕುಶಿ.

ತಾಣೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ “ಆಮ್ಚೊ ದೇಶ್ ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ 70% ಜಣಾಸಂಖೊ ಕೃಷಿಚೆರ್ ಆಪ್ಲೊ ಫುಡಾರ್ ಪಳೆತಾ, ತಾಣಿಂ ರಗಾತ್ ವ್ಹಾರವ್ನ್ ಘಾಮ್ ಪೀಳ್ನ್ ಗಳ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪಿಕಾವಳ್ ಥಂಡ್‌ಗಾರ್ ಸಾಲಾಂನಿ ಬಸೊನ್, ಮನ ಪಸಂದೆಚೆಂ ಭೊಕಾವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಮಿ ಯೋಜನಾಂ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ, ಪ್ರೇರಣ್ ಆನಿ ಕುಮ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಾವೋಳ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ತೆ ಮಾತ್ರ್ ಪುರ್ವಜ್ಯಾಂಜಾ ರಿವಾಜೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ಕೃಷಿ ಕರ್ತಾತ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ಕೃಷೆಕ್ ವಿಗ್ಯಾನ್, ನವೆಸಾಂವ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರಿನಾಂವ್. ಆಜ್ ಕೃಷಿಕಾಕ್ ಕೃಷೆಂತ್ ವಿಗ್ಯಾನ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ನಾ. ರೈತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಚೊ ಪಾಟಿಚೊ ಕಣೊ. ಆನಿ ತೊಚ್ ತಾಚಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಆರ್ಧ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಸೊಡ್ನ್, ರೀಣಾಚೊ ಬೊರೊ ವ್ಹಾವವ್ನ್ ದೊರಿಯೆರ್ ಉಮ್ಕಾಳೊನ್ ಪ್ರಾಣ್ ಸೊಡ್ತಾ. ತಾಕಾ ಧಯ್ರ್ ಭೊರ್‍ಚೆಂ, ಬೆಳ್ಯಾಕ್ ಮೋಲ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ, ಪಿಕಾವಳ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಹಾಡಿಜೆ”

ಆಜ್ ಡೊ| ಕಲಾಂ ನಾಂ. ಪೂಣ್ 2020 ಇಸ್ವೆ ಭಿತರ್ ಕೃಷಿ, ಶಿಕ್ಷಣ್, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಮಾಧ್ಯಮ್ ಆನಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಶೆತಾಂತ್ ಆಮಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾರೊ ದಿಲ್ಲೊ ಆನಿಕೀ ಜಿವಾಳ್ ಆಸಾ.

ಸಲ್ಮಾನ್‌ಖಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕರ್ತುಬಾಂಕ್ ಆರೆಸ್ಟ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹರ್ ಖಬ್ರೆ ಚಾನೆಲಾಂ ಗುಡೊ ಆಂಗಾರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ಚಡ್ಪಡ್ತಾ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಜಾತಾ. ಮುಕೆಲಿ, ನಟ್, ಕಲಾಕರ್ ವಾಕ್ಮೂಲಾಂ ದಿತಾತ್. ನ್ಯಾಯಾಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆರ್ ಸವಾಲಾಂ ಉಟ್ತಾತ್. ತರೀ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ಕೃಷೆ ಖಾತಿರ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರೀಣಾ ಖಾತಿರ್, ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಪಿಕಾವಳೆಕ್ ಆಯ್ತೆಂ ಜಾಲ್ಯಾ ಬೆಳ್ಯಾಕ್ ಮೋಲ್ ಮೆಳಾನಾತ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ ರಯ್ತ್ ಎಕ್ಲೊ ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ದಿಸಾನಾಸ್ತಾನಾ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರ್‍ತಾ. ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಮೊನಿ ಜಾತಾತ್. ಬೊಲಿವುಡಾಕ್, ಕ್ರಿಕೆಟಾಕ್, ರಾಜಕೀಯಾಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಮಹತ್ವ್ ಹಾಕಾ ದೀನಾಂತ್.

AlwyEssayಆಜ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ 150 ವಯ್ರ್ ರಯ್ತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಮೊರ್ನಾಕ್ ವೆಂಗುನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ದೀಸಾಕ್ ಸರಾಸರ್ 10 – 15 ರೈತ್ ಖುದ್‌ಕುಶಿ ಕರ್‍ತಾನಾ ದಳ್ದೀರ್ ಮಂತ್ರಿ “ತಾಂಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಕ್ ಮೊಗಾ ಪ್ರಕರಣಾಂ, ಜುಗಾರಿ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾಗೊಂದೊಳ್ ಕಾರಣ್” ಮ್ಹಣ್ ವಾಕ್ಮೂಲಾಂ ದಿತಾತ್ ಆನಿ ಹೆಂ ಚೊವೀಸ್ ವೊರಾಂ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾತಾ ಶಿವಾಯ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಕ್ ನೀಜ್ ಕಾರಣ್. ಪಳೆಯ್ ಮಾಡಯ್ತಾನಾ ಮಾತ್ಯೆ ಘೆಟೊ ಪಂದಾ ಪಡೊನ್ ಉಬಿರಾಂತ್ ಖಿರೊನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಬರಿ ಗಳೊನ್ ವೆತಾತ್.

ಜೊತಾಚೊ ಏಕ್ ರೆಡೊ ಮೊರೊನ್ ಎಕೊಡೆಂ ರೆಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜುಂವಾಕ್ ಆಪ್ಲೊ ಖಾಂದ್ ದೀವ್ನ್ ನಾಂಗ್ರಾಚೆಂ ಪುಡ್ಕಾಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣೆಕ್ ದೀವ್ನ್ ಗಾದೊ ಕೊಸ್ಚ್ಯಾ ರೈತಾಚೆ ಕಳ್ವಳೆ ಪಳೆವ್ನ್ ಕೃಷೆಚೊ ಮೋಗ್ ಆಸ್ಚೊ ಏಕ್ ಚಾನೆಲಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾಹಿನಿಂತ್ ವಿನೊವ್ಣಿ ದವರ್‍ತಾ. ಕೊಣೀ ತರೀ ಆನ್ಯೇಕ್ ಗಳಯ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾಕ್ ರೆಡೊ ಮೊಲಾಂವ್ಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿನೊವ್ಣೆಕ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನಾಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಸಲಿಂ ಫೀಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆಮಿ ಪಳೆನಾಂವ್. ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಘರ್ ಕಾಡ್ಚಿಂ ಸಿರಿಯಾಲಾಂ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾತಾತ್. ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಜಾತಾತ್. ಹ್ಯಾ ರೈತಾಚೆಂ ಸಮಸ್ಯೊ ಟಿ.ವಿ. ಸ್ಟುಡಿಯೋಂತ್ ಚರ್ಚಾ ರೈತಾ ಸವೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ರೈತ್ ಉಲಯ್ನಾಂತ್ ತೆ ಘುಸ್ಪೊಡ್ತಾತ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಕ್ಯಾಮಾರಾ, ಲೈಟ್, ಮೇಕಪ್, ಮೈಕ್ ತಾಣಿಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ತಾಂಚಿ ಖಂತ್ ಬೆಜಾರಾಯ್ ತಾಣಿಂ ಗೂಡ್ ಅಂಗ್ಡಿಕಡೆ, ರೂಕಾ ಮುಳಾಂತ್, ಗಾದ್ಯಾ ಮೆರೆರ್, ಚೊವ್ಕೆಂತ್, ಖೂಬ್ ಉಲಯ್ತಾತ್. ಜಾಯ್ತಿ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ತಾತ್, ಆಕ್ಲಾಸ್ ಸೊಡ್ತಾತ್, ಆಸ್ಕಾರ್-ಹುಸ್ಕಾರ್ ಉಚಾರ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದೃಶ್ಯ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ಯೇನಾಂತ್.

ಪಾಚ್ವೆಂ ಭೈರಾಸ್ ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ಲೊ ರೈತ್ ಮುಖೆಲಿ ರಾಜಕೀಯ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ. ತೊ ಕಿತೆಂಯ್ ರೈತಾಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ತೆಂತ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಉಲಯ್ನಾ. ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ, ರೈತನ ಮಗ, ಹೊಲ ಉತ್ತವನು, ಮ್ಹಣ್ ರೈತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಪದ್ವಿಚಿ ಭಾಸಾವ್ಣಿ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ ಮುಖೆಲಿ ಸಯ್ತ್ ಹುಂಗೊನ್ ಪಳೆಯ್ನಾ. ಹಾಂವೆಂ ಬೊಕ್ಡೆ ಪೊಸುಲ್ಲೆ, ಮಾಡ್-ಮಾಡಿಯೆ ಕೃಷಿ ಕರ್ನ್ ಶಿಕ್‌ಲ್ಲೊಂ, ಜೋಳಾ, ಭಾತ್ ಕರ್ನ್ ರಾಜಕೀಯಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ರೈಲಾಂ ಸೊಡ್ತೆಲ್ಯಾ ಮಂತ್ರಿಂಕ್ ಹ್ಯಾ ರೈತಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್. ತವಳ್ ಹೆ ಕಾಸಪ್ಪಿ ಗುಡ್ಸುಲಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ಚಾಕ್ರಿ ಕರ್‍ತಾತ್, ಲೊಸ್ಣೆ ಚೆಟ್ನಿ ಖಾವ್ನ್ ಕ್ಯಾಮಾರಾಕ್ ಪೋಸ್ ದಿತಾತ್, ರೈತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಕೊಬಾ ತೊಟಾಂತ್, ಸಾಸ್ವಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್, ಭಾತಾ ಶೆತಾಂತ್ ಭೊಂವ್ಡಿಂ ಮಾರ್‍ತಾತ್. ಎಲಿಸಾಂವಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂಕಾಂ ಮಾತ್ರ್ ರಪಕ್ಕಾ ಹ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ರೈತಾಂಚೊ ಯಾದ್ ಯೆತಾ. ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ದುರ್ಸಾತಾತ್. ಅರೆ ದೆವಾ ಹೆ ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತೆಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಣಿಂ ಸದನಾಂತ್ ಆವಾಜ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಟಯ್ಲೊ ನಾ? ತೇರಾ ಮಹಿನೊ ಲಂಡನಾಂತ್ ಗುಪಿತ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಕಲಾಕರ್ನ್ ರಮ್ಯಾ ಆಜ್ ಯೇವ್ನ್ ರೈತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಯೇವ್ನ್ ಸಾಂತ್ವಾನ್ ದಿತಾ. ರಮ್ಯಾನ್ ಲಂಡನಾ ಥಾವ್ನ್ ರೈತಾಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ವಾ ತಾಚ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ ಗಾವಾಕ್ ಯೇಜೆ ತರ್ ರೈತಾಚಿಂ ಹೋಂ ಬಲಿ ಜಾಯ್ಜೆ ಆಸ್ಲಿಗೀ? ಎದ್ದೊಳ್ ಖಬ್ರೆರ್‌ಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ಸಾಗೊಳೆಗಾರಾಚಾ ಗುಡ್ಸುಲಾಕ್ ಪಾವ್ಲಾ. ರೈತಾಂ ಖಾತಿರ್‌ಚ್ ದೇಶಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೃಷಿ ಬಜೆಟ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಯಡ್ಡಿ ಜಾಂವ್, ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ ದೇವೆಗೌಡ ಜಾಂವ್, ಕಾಂಯ್ ಮೊನೆಚ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.

ವೊರೆಸಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಸ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ಮೋಲ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಧರಣಪ್ಪ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ರೈತ್ ಬಾಡ್ಯಾಚೆಂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹಾಡುನ್ ಕಾತ್ರುಂಕ್ ಆಯ್ತೆ ಜಾಲ್ಯಾ ಕೊಬ್ವಾಚಾ ತೋಡಾಕ್ ಗುಸವ್ನ್ ನಾಚ್ ಕರ್ತಾ. ಸೋಮಪ್ಪ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಕೊಬ್ವಾ ತೋಟಾಕ್ ಉಜೊಚ್ ದಿತಾ. ಹನುಮ ಜೋಳ ನಾಸ್ ಕರ್ತಾ ತರ್ ಜಂಗಮ ಸಾಸ್ವಾ ಗಾದ್ಯಾಕ್ ಉಜೊ ದಿತಾ. ಭಿಯಾಳೊ, ರಾಸಯಾನಿಕ್ ಸಾರೆಂ, ಕೊಸಾಪ್ ಮ್ಹಣ್ ಬೆಳ್ಯಾ ಗಾದೊ ಆಡವ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಚೆಂ ರೀಣ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ನೋಟಿಸಾಂ ವಯ್ರ್ ನೋಟಿಸಾಂ ಆಯ್ಲಿಂ ತರೀ ರೀಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ನಾಂ. ಆಶಾವಾದಿ ರೈತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೆಳ್ಯಾಚೆರ್ ಭರ್ವಸೊ ದವರ್ತಾ. ಕಸ್ಲೆಂಚ್ ಋಣ್ ಹಿ ಭುಂಯ್ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ದವ್ರಿನಾ. ರಗ್ತಾ ಘಾಮ್ ವ್ಹಾರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ರೈತಾಕ್ ಬರೆಂಚ್ ಬೆಳೆಂ ದಿತಾ. ಪೂಣ್ ಪಿಕಾವೊಳ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಮೋಲ್ ಪಾತಾಳಾಕ್ ದೆಂವ್ತಾ. ಬ್ಯಾಂಕಾಚೆಂ ರೀಣ್, ಗ್ರೇಸ್ತಾಗೆಲೆಂ ಹಾತಾ ರೀಣ್, ಧುವೆಚೆಂ ಕಾಜಾರ್, ಚೆರ್ಕ್ಯಾಚೆಂ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ರೈತಾಕ್ ತ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ಚೆಂಚ್ ಕಳಾ ನಾ. ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಹಾತ್ ಸೊಡ್ತಾನಾ ಭರ್ವಶ್ಯಾ ಕೀರ್ಣ್ ಬೆಳೆಂ ಸಯ್ತ್ ಮೋಲ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಹೆಡಯ್ತಾ. ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ಮೆಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ರೈತ್ ಖುದ್‌ಕುಶಿ ಕರ್‍ತಾ.

ಕೊರೊಡಾಚೆಂ ರೀಣ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆ ಉದ್ಯಮಿ, ರಾಜಕಾರಣಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಆಸ್ಚೆ ಮಾನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಂ ಬ್ಯಾಂಕಾ ಕಿತೆಂಚ್ ಕರಿನಾಂತ್. ಮ್ಯಾನೆಜರ್ ಖುದ್ದ್ ವಚೊನ್ ವಿಷಯ್ ಗುಪ್ತಿ ಸಾಂಗೊನ್ ಯೆತಾತ್. ಲಾಬಾಂಚೆಂ ವಾ ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಉಣೆಂ ರೀಣ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರೈತಾಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಟಿಸ್ ಧಾಡ್ತಾ. ತಪ್ಪಾಲ್ ಪೆದೊ ಗಾದ್ಯಾ ಮೆರೆರ್ ಯೇವ್ನ್ “ಅಣ್ಣೋ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಾವ ನೋಟಿಸು ಕಳಿಸ್ಯಾನೇ ಯಾಪ್ಪೋ…ಇದು ಮಾರ್ರೆ ನೋಟಿಸು. ಹುಷಾರು ಕಣ್ಣಣ್ಗೋ, ಹೊಲ-ಬೆಳಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಅದೀತು” ಮ್ಹಣ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೋಬ್ ಮಾರ್ನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಗಾವಾಕ್ ಆಯ್ಕೊಂಚ್ಯಾಬರಿಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆ ಆಸಾ ಪಳೆ ತೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಹ್ಯಾ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ರೈತಾಕ್ ಜಿರಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ತಾಣೆಂ ಮನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರ್ ರೀಣ್ ಕಶೆಂ ತರೀ ಪಾಟಿಂ ದಿವ್ಯೆತೆಂ, ವಾಡ್ ನ್ಹಯ್ ತರೀ ಅಸಲ್ ತೊ ಬಾಂದ್ತೊ. ಕಸಲೊಚ್ ಮೋಸ್ ಕರ್‍ಚೊ ಇರಾದೊ ನಾಂ ಆಸೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾರ್, ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲಿ ನಾಲಿಸಾಯ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಚ್ಯಾನ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾಂ.

ಆಯ್ಚೊ ರೈತ್ ಕಾಂಯ್ ಚಡ್ ಶಿಕ್ಪಿ ನ್ಹಯ್. ತಾಂಕಾಂ ಜಿಡಿಪಿ, ಜಿಎನ್‌ಪಿ ವಾ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಇನ್‌ಕಮ್ ಕಸಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾಂ, ಜಾಗತಿಕ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೆಳ್ಯಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಜಾಂವ್. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ಲೆಂ ಯೆವೆಂ ದೆವೆಂ ಜಾಂವ್ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾಂ. ಪೂಣ್ ತೊ ಸತ್ವಿ, ಕರೆಂಟ್ ಖಾಂಬ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಕರೆಂಟ್ ಚೊರುಂಕ್ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಟಿಲ್ಲರಾಕ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ, ಡಿಸೇಲ್ ಕಶೆಂ ಹಾಡ್ಚೆಂ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾಂ. ಭುಂಯ್ಚೊಂ, ಘರ್‍ಚೊ ತಿರ್ವೊ ವೆಳಾರ್ ಬಾಂದ್ಚೊ ಚುಕಯ್ನಾ. ಪಂಚಾಯತೆಚೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತೊ ಚುಕಯ್ನಾ. ಕೃಷಿ ಸಾಲ ಮ್ಹಣ್ ಕೊರೊಡಾನಿಂ ರೀಣ್ ಕರ್ನ್ ಚುಕಾರಿ ಮಾರ್‍ಚ್ಯಾ ಡೊಂಗಿ ರೈತಾಬರಿಂ, ಕೃಷಿಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ, ಸೌಲತೆ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಪಟಿಬರಿಂ. ಕರೆಂಟ್ ಚೋರ್ನ್ ಫಾಯ್ದೊ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ್ ಹೆಂ ಸಲೀಸ್. ತಾಂಕಾಂ ಕೊಣಿ ನೋಟಿಸ್ ದೀನಾ, ಬಗಾರ್ ವಶೀಲಾಯ್ ಕರ್ನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆತಾತ್. ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ರೈತ್ ಮಾತ್ರ್ ಕೊಣಾಕೀ ಮೋಸ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಅಖ್ರೇಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಮೋಸ್ ಕರ್ನ್ ಪಾಸ್ ಘೆವ್ನ್ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ದೊಳೆ ದಾಂಪ್ತಾ.

ಹೆಂ ವಾಚ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಂವ್, ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೊ, ಕೃಷಿ ಮಂತ್ರಿಂಕ್ ಜಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ಟೆನ್ಶನ್ ನಾ. ಕಾಂಯ್ ಟೆನ್ಶನ್ ಆಸಾ ತರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಹುಬಲಿಕ್ ಕಟ್ಟಪ್ಪನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಲೆಂ? ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಶಿವಾಯ್ ಬಸಪ್ಪ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೊರ್‍ಯೆರ್ ಉಮ್ಕಾಳ್ಳೊ ನ್ಹಯ್. ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಯಾಕುಬ್ ಮೆಮನ್ 22 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಜೈಲಾಂತ್ ಆಸಾ ತರ್ ತಾಕಾ 17 ವರ್ಸಾಂಚೆ ಧು ಕಶೆಂ ಆಸ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್!!

 ಹ್ಯಾ ಸುಟ್ಕೆ ಪರ್ಬೆಕ್ ಹ್ಯಾ ಅಮಾಯಕ್ ರೈತಾಂಕ್ ರೀಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆವ್ಯಾಂ.

► ಆಲ್ವಿ, ಪೆರ್ನಾಲ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.