ಮ್ಯಾಗಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ಆನಿ ಮಾಗ್ಗಿಬಾಯೆಚೆ ಶೆವಿಯೊ

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂತ್ ಖಬ್ರೊ ಖಿಣಾನ್ ಜಾತಾತ್. ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಬ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಮಿ ವರವ್ನ್ ಪಳೆನಾಸ್ತಾನಾ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಚಡ್. ಖಬ್ರೆಚೆಂ ಮೂಳ್, ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ ? ಕಶೆಂ ? ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಸಯ್ತ್ ಆಮಿ ಕರಿನಾಂವ್. ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯೆಚೊಚ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಪೆಪ್ಸಿ-ಕೋಲಾ ದೇಶಾ ಥಾವ್ನ್‌ಚ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ. ತಾಂತುಂ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ತೆಂ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ, ತಾಚೆ ವರ್ವಿಂ ದೇಶೀಯ್ ಪೀವನಾಂಕ್ ಯೇರ್ ಯೆತಾ, ಆರ್ಥಿಕ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಜಾತಾ. ಆಮೇರಿಕಾ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪಯ್ಸಾ ದೀಶ್ಟ್ ತಾಕಾ ಆಸ್ಲಿ. ಜೆನ್ನಾ ವಿ.ಪಿ. ಸಿಂಗ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನಿಂನಿ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲೊ, ತೆದ್ನಾ ಯುರೋಪ್, ಆಮೇರಿಕಾ, ಚೈನಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ದೇಶಾಚಿ ಉತ್ಪನ್ನಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ರಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ.

ಮಗ್ಗಿಬಾಯೆಚೆ ಶೆಯೊ ರುಚಾನಾ ಜಾಲೆ. ಮ್ಯಾಗಿಚೆ ನೂಡಲ್ಸ್ ರುಚ್ಲೆ. ಮೇರಿಬಾಯೆಚೆಂ ಮಾಂಡಾಸ್ ರುಚ್ಲೆ ನಾಂ ಮೇಕ್ ಡೊನಾಲ್ಡಾಚೆಂ ಬರ್ಗರ್ ರುಚ್ಲೆಂ. ಥಂಡಾ ಮತ್ಲಬ್ ಬೊಂಡಾ ವಚೊನ್ ಥಂಡಾ ಮತ್ಲಬ್ ಕೊಕಾ ಕೋಲಾ ಜಾಲೆಂ. ಮೆಡಿಮಿಕ್ಸಾಂತ್ ನ್ಹಾಂವ್ಚೊ ನಾತು ಲಕ್ಸಾಂತ್ ನ್ಹಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಸಗ್ಳೆ ವಿದೇಶಿ ಕಂಪ್ಣ್ಯೊ ಹಳ್ತಾರ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ತಾಂಚೊ ಪ್ರಚಾರ್ ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್. ಹರ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿಂ ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮಾರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ಪನ್ನಾಂಚಿ ಜಾಹೀರಾತಾಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ತಾಣಿ ಸ್ಪ್ನ್ಸರ್ ಕೆಲಿಂ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆನಿ ಫಿಲ್ಮಿತಾರಾಂಕ್ ವಾಪಾರ್ನ್ ಪ್ರಚಾರ್ ದಿಲೊ ಆನಿ ಟಿ.ವಿ. ಶೋಂಕ್ ಪೊದೊರ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಇತ್ಲೆಂ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಜಾಲಿಂಗೀ ಹಾಂತು ದೇಶಿಯ್ ಖಂಯ್ಚೆಂ ವಿದೇಶಿ ಖಂಯ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಕಳನಾಂ ಜಾಲೆಂ.

ಆಸೊಂ, ಗೇ ಖಬ್ರಾಂಕ್ ಆಮಿ ವೆಗ್ಗಿಂ ಕಾನ್ ದಿತಾಂವ್, ಜೆದ್ನಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಡರ್ನ್ ಮೊಮ್ಸಾಂಕ್ ಸಕಾಳಿಂ ಉಟೊಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲೆ. ತಾಣಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ನ್ಹಾಷ್ಟೊ ದೋನ್ ಮಿನುಟಾನಿಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮ್ಯಾಗಿಕ್ ಕುಜ್ನಾಂತ್ ಮುಕೆಲ್ ಆನಿ ಮಾನಾಚೊ ಜಾಗೊ ದಿಲೊ. ಜಶೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಲ್ಮಾತಾನಾ ಜೋನ್ಸನ್ ಕಂಪೆನಿಚ್ಯಾ ಉತ್ಪನ್ನಾಂನಿ ಪಾಳ್ಣೆಂ ಭಾಂದ್ತಾತ್‌ಗೀ, ಭುರ್ಗೆಂ ವಾಡ್ತೆಚ್ ನೆಸ್ಲೆ ಕಂಪೆನಿಚಿಂ ಉತ್ಪನ್ನಾಂ ಉಡ್ಕಣಾಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ತರೀ ಗ್ರಹಚಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಗಾಬ್ ಉಟ್ಲಿ ತರ್ ಲೋಕ್ ತಾಕಾ ಕಸ್ರ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಕ್ ಉಡೊಂವ್ಕ್ ವೊದ್ದಾಡ್ತಾ. ತಿತ್ಲೆಂ Speed ಆಮಿ ಹ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂತ್. ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ಮ್ಯಾಗಿಚಿ ಗತ್ ಸಯ್ತ್ ಹಿಚ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಮ್ಯಾಗಿಂತ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಿಶೆಂ ಆಸಾ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಸಾ, ವೀಕ್ ಆಸಾ ತಾಚಿ ಸಾರ್ಕಿ ಮಾಹೆತ್ ನಾಂ ತರೀ, ಹಿಂ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಜಾಹೀರ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಅಮಿತಾಭ್, ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್, ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ತಸಲ್ಯಾ ’ಮಹಾನ್’ ಫಿಲ್ಮಿತಾರಾಂಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ಸಯ್ತ್ ಕಸ್ರ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಕ್ ಉಡೊಂವ್ಕ್ ಆಮಿ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆನಾಂವ್!

ಆತಾಂ , ಮ್ಹಜೆಂ ವೊರೆಸಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ ಹ್ಯಾ ಮ್ಯಾಗಿಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ವೀಕ್ ವಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಸ್ಚೆಂ? ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿಂತ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಬ್ರೆಡ್, ಖಾರಕಡ್ಡಿ, ಚಕ್ಕುಲಿ, ಪಪ್ಸ್, ಬಿಸ್ಕಿಟ್, ಕೂಲ್‌ಡ್ರಿಂಕ್, ಕಾಂಯ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೆಲ್ಯಾ? ಪ್ಯಾಕೆಟಿಂತ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ದೂದ್, ಸಾಂತೆಕ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ತರ್ಕಾರಿ, ಫಳ್ ವಸ್ತ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಲ್ಯಾಬಾಕ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೆಲ್ಯಾ. ಪಿಯೆಂವ್ಚಿಂ ಬಿಸ್ಲರಿ, ವಾಪಾರ್‍ಚೊ ಚಾಯೆ ಪಿಟೊ, ಖಾಣಾಂ ಭಾಜುಂಕ್ ವಾಪರ್ಚೆಂ ತೇಲ್, ಕಸಾಯ್ ಕರ್ಚೊ ಮಿರಿಯಾಂ ಪಿಟೊ ಅಸ್ಲಿ ವಾ ನಕ್ಲಿ? ಕೊಣೆಂ ಪುಣೀ ಹೆ ವಿಶಿಂ ಗಣ್ಣೆಂ ಕೆಲಾಂ?

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾವೊಜಿನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕೀ ಗೋವಾ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೆಂ. ಬೀಫ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಆಶಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಬರ‍್ಯಾ ಹೊಟ್ಲಾಕ್ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ವೆಲ್ಲೆಂ. ಹೊಟ್ಲಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್‍ಚೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಣಿಂ ಜೆವ್ಣಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂಗೀ ಅರ್ಡರ್ ಕೆಲೆಂ ನಾಂವ್ ಬಾರಿ ಬರೆಂ ಸಲೊಮಿ ಫ್ರೈ. ಆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಆಂಗಾಲಾಪ್ಪಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಖೆಲೆಂ. ಭಾರೀ ರುಚಿಕ್ ಆನಿ ಮೊವಾಳ್ ಕೆಎಫ್‌ಸಿ ಚಿಕನಾಬರಿಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೇವ್ನ್ ಆಮಿ ಬೀಚಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್. ಥಂಯ್ ಚಾ ಪಿಯೆತಾನಾ ಲೋವ್ ಬಾವೊಜಿನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ – ” ಹೊಟ್ಲಾಂತ್ ಸಲೊಮಿ ಫ್ರೈ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಖೆಲ್ಲೆಂ ನೆಂ ಕಶೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ?” ” ಬಾರೀ ಬರೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ… ಸಾಂಜೆರೀ ಥಂಯ್ಚ್ ಯಾ ” ಮ್ಹಣ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚಿ ಜಾಪ್. ತಾಣೆ ತೆಂ ’ಮಾಣ್ಕ್ಯಾಚೆಂ’ ಮಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕೀ ಅಜಾಪ್, ವೊಂಕಾರೆ-ವೊರೊಡ್, ತಾಳ್ಯಾಕ್ ಬೊಟಾಂ ಘಾಲ್ನ್ ವೊಂಕ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್! ಪೂಣ್ ಖಾವ್ನ್ ಜಿರೊನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತೆ ಆತಾಂ ವೊಂಕ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ?! ಹೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಕಿತೆಂ ಕಿತೆಂ ಆಮಿ ಖಾತಾಂವ್, ವಾಪಾರ್‍ತಾಂವ್ ಆನಿ ಪಿಯೆತಾಂವ್. ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸತ್ ಕಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವಿರಾರಾಯ್ ಆನಿ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೆಂ ಚತ್ರಾಯ್ ಚಿಂತಾ ವಾ ಧೊಸ್ತಾ! ನಾ ತರ್ ಆಮಿ ಖಾವ್ನ್ , ಪಿಯೆವ್ನ್ , ದಾದೋಶಿ!

ಆಸೊಂದಿ ಆತಾಂ ನ್ಹೆಸ್ಲೆಚ್ಯಾ ಮ್ಯಾಗಿಂತ್ ವೀಕ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ತೆಂ ಬ್ಯಾನ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ ಬೋಬ್. ಮ್ಯಾಗಿಂತ್ಲೆ ವೀಕ್ Slow Poison ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ. ಕ್ಯಾನ್ಸರಾಚೆಂ ವೀಕ್‌ಚ್ ಆಸ್ಚೆ ಬೀಡಿ, ಸಿಗ್ರೆಟ್, ಗುಟ್ಕಾ, ಚೈನೀ ಚೈನೀ, ಮಧು, ಸಿದ್ದು ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬಂಧ್ ಕರಿನಾಂತ್ ? ಸ್ಪಿರಿಟಾಕ್ ಉದಾಕ್ ಭರ್‍ಸುನ್ ವಿಕ್ಚೊ ಚೀಫ್ ಸೊರೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬಂಧ್ ಜಾಯ್ನಾ?

ಆಮಿ ವಾಪಾರ್ಚಿ ರಾಂದ್ವಯ್ ಕಾಂಯ್ ಸೇಫ್ ಆಸಾಗೀ? ತಾಚೊ ಬಿಯಾಳೊ, ತಾಕಾ ಘಾಲ್ಲೆಂ ರಾಸಾಯನಿಕ್ ಸಾರೆಂ, ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ವಕಾತ್, ವಾ ಮುಳಾಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಉದಾಕ್ ಕಶೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ ? ಕೊಣೆಂ ಪುನೆಗೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೆಲಾಂ? ಆಮಿ ಗಾಯ್ಚೆಂ ಸಾರೆಂ ಘಾಲ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮೊಗೆಂ, ಬೆಂಡಾಂ, ವಾಳ್ಚಿ ಭಾಜಿ, ಅಂಗ್ಡಿವಾಲ್ಯಾಕ್ ದೀವ್ನ್ ಕ್ಯಾಬೆಜ್, ಗೋಬಿ, ಬೀನ್ಸ್ ಹಾಡ್ನ್ ರಾಂದ್ತಾಂವ್. ಘರಾಚ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಸಾರೆಂ ಘಾಲ್ನ್ ವಾಡಾಯಿಲ್ಲೊ ಮೈಸೂರ್ ಗಡಾಯ್ ವಾ ದೇವ್‌ಬಾಳೆ ವಿಕುನ್ , ಆಪುಲಾಂಕ್ ’ಶೈನ್’ ಜಾಂವ್ಕ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪುಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಧುಲ್ಯಾರೀ ವಚಾನಾ ತಶೆಂಚ್ ಸೆವ್ತಾಂವ್. ಕೆಳಿಂ, ಸಾಂತ್ರಾಂ, ಕಾಳಿಂಗ್, ಮುಸುಂಬಿಕ್ ಕೃತಕ್ ಬಣ್, ಗೊಡ್ಸಾಣ್ ದೀವ್ನ್ ವಿಕ್ತಾತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತೆ ರೂಚ್ ಲಾಗ್ತಾ. ಅಶೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ವೀಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪೊಟಾ ಭಿತರ್ ವೆತಾ ದಿಸಾನ್‌ ದೀಸ್?

ಕೊಣಾಕೀ ಸಕಾಳಿಂ ಉಟೊನ್ ಮಾಂಡಾಸ್, ಮುಟ್ಲಿಂ, ಪೊಳೆ, ಪಾತೊಳಿ ಕರುಂಕ್ ನಾಕಾ. ದೆಕುನ್ ನ್ಹೆಸ್ಲೆ ಕಂಪೆನಿಚೆಂ ಮ್ಯಾಗಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಆವಯಾಂಕ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಲಾಂ. ಆತಾಂ ತಾಂತು ವೀಕ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಜಿರೊಂವ್ಕೀ ನಾಕಾ. ಆನಿ ಲೇಸ್ (Lays) ದುಕ್ರಾ ವೊಸಿಂತ್ ಬಾಜ್ತಾತ್, ಕುರ್ಕುರೆಂತ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಸಾ, ಲಿಪ್‌ಸ್ಟಿಕಾಂನಿ, ಗಾಲಾಂಚ್ಯಾ ಕ್ರೀಮಾಂನಿ ಗಾಯ್ಚೆಂ ಚರಬ್ ಆಸಾ. ಸಾಕ್ರಿಂತ್ ಹಾಡಾಂಚೊ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಆಸಾ, ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟಾಂತ್ ಮನ್ಶಾಂ ಹಾಡಾಂ ಆಸಾತ್. ಕೆಎಫ್‌ಸಿಂತ್ ಉಂದ್ರಾ ಮಾಸ್, ಮೆಕ್‌ಡೊನಾಲ್ಡಾಂತ್ ಪಿಂಪ್ರ್ಯಾಚೆಂ ಮಾಸ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ ನೀಜ್ ಜಾಲೆ ತರ್, ರಾಸಾಯನಿಕ್ ವೊಕಾತ್ ವಾ ಸಾರೆಂ ನಾಸ್ತಾನಾ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪೊಣಸ್ ಆನಿ ಬಿಕ್ಣಾಂ ಖಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಜೆ ಪಡಾತ್.

► ಆಲ್ವಿ, ಪೆರ್ನಾಲ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !