Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -99

Reventhlefathor 2ಆತಾಂ, ಪೆಟ್ರೊಂತ್, ಭಾವಾಡ್ತಾಚಿ ಉಡ್ಕಿ ಮಾರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ರೆವರೆಂಡ್ ಫ್ರೆಡ್ ಟೇಯ್ಲರಾನ್ ಉಬೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವೇದಿಚೆರ್ ಜೂಡಿ ಆಂಟಿಕ್ ಫುಡ್ ಕರುನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರಿಚರ್ದಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಕಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ.

‘ಆಜ್ ತುಂ ರಡಾನಾಂಯ್, ಜೂಡಿ!’ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ರಡ್ತಾಂ!’

ಜೂಡಿ ಹಾಸ್ಲೆಂ. ‘ಫಕತ್ ಜೂಡಿ? ಆಂಟಿ ಜೂಡಿ ನ್ಹಯ್?’

‘ಹಾಂವ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ನಾ, ಜೂಡಿ!’ ಮ್ಹಳೆಂ ರಿಚರ್ಡಾನ್ ಲಾಗಿಂ ಸರೊನ್. ‘ಜೆದ್ನಾ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಫಕತ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಜಾಲೊಂ ತವಳ್‌ಥಾವ್ನ್ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಕತ್ ಜೂಡಿ ಜಾಲೆಂಯ್. ಹಾಂವ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ನಾ, ಜೂಡಿ!’ ‘ತಿದ್ವಣ್! ಆಮಿ ವಿಸ್ರೊಂಕ್‌ನಾಂವ್!’

ತಿಂ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಸಕಾನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ–

ಎಕಾ ಆಯಿನ್ನ್ ದಿಸಾ ಜೂಡಿ ಆ೦ಟಿ ಸಾ೦ಗಾತಾ ರಿಚರ್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆ೦ಟ್ ಸಿ೦ಗಾಪುರಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ನವೊಚ್ ಗಾ೦ವ್, ನವಿಚ್ ಸ೦ಸ್ಕೃತಿ, ನವೆ೦ ಪರಿಸರ್, ಶಿಕಪಾಚಿ ನವಿಚ್ ರೀತ್. ಪುಣ್ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ರಿಚರ್ಡಾಕ್ ಎಕ್ಸುರ್‌ಪಣಾಚೊ ಸಾ೦ಗಾತ್ ಲಾಬ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೇಶಾಕ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭೋವ್ ತರ್ನೆ ಪ್ರಾಯೆಕ್ ತೊ ವಿಸರ್ಲೊನಾ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಡೊ|ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ಲೆಮೆ೦ಟಾಕ್ ತೊ ವಿಸರ್ಲೊನಾ

ಆಪ್ಲೆ ಆವಯ್ಕ್ ತೊ ವಿಸರ್ಲೊನಾ.

ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಜೂಡಿನ್, ಫ್ಲಾಯ್ಟಾಚೆ ಪುರಾಸಣೆನ್ ಎಪಾರ್ಟ್‌ಮೆ೦ಟಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಆಸಾ – ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಬೋರ್ ಜಾತಾಗಿ ಪುತಾ, ರಿಚ್ಚಿ?

“ಮ್ಹಾಕಾ ‘ರಿಚ್ಚಿ’ ಮ್ಹಣಾನಾಕಾ. ಮ್ಹಜೆ೦ ನಾ೦ವ್ ರಿಚರ್ಡ್.!”

ಜೂಡಿ ಹಾಸ್ಲೆ೦.

“ತುಜೆ೦ ಪೂರ್ಣ್ ನಾ೦ವ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆ೦ಟ್! ಕ್ಲೆಮೆ೦ಟಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಲಿಪಯ್ಲೊಯ್?”

“ನಾ ತಾಕಾ ಹಾ೦ವೆ೦ ಲಿಪ೦ವ್ಕ್ ನಾ ಆ೦ಟಿ ಜೂಡಿ!” ತೊ ಜಾಪ್ ದಿತಾಲೊ. “ವೇಳ್ ಯೆತಾನಾ ತಾಕಾ ಹಾ೦ವ್ ವಾಪರ್ತೊಲೊ೦.”

“ರಿಯಲ್ಲಿ!? ಹೆರ್ ಕಿತೆ೦ ಶಿಕ್ಲಾಯ್ ತು೦ ಹ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್?”

“ತುಜೆ ತಿತ್ಲಿ ಸು೦ದರ್ ಸ್ತ್ರೀ ಹ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಸತ್ ಜಾಣಾ೦ ಜಾಲಾ೦!”

ಜೂಡಿನ್ ಲಾಗಿ೦ ಸರೊನ್ ರಿಚರ್ಡಾಚ್ಯಾ ಕಪಾಲಾಚೊ ಉಮೊ ಘೆತ್ಲೊ. ತಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ೦ನಿ ಆಪಾಪಿ೦ಚ್ ಉದೆಲ್ಲಿ೦ ದೋನ್ ದುಕಾ೦ ರಿಚರ್ಡಾಚ್ಯಾ ಪೊಲ್ಯಾ೦ಚೆರ್ ಪಡ್ಲಿ೦.

“ತು೦ ರಡ್ತಾಯ್ ಆ೦ಟಿ ಜೂಡಿ!” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ಹಾ೦ವೆ೦ ತುಕಾ ಕಸಲ್ಯಾ೦ತ್‌ಯಿ ದುಕಯ್ಲೆ೦?”

“ದುಕಿನ್ ಮಾತ್ರ್ ದುಕಾ೦ ಉದೆನಾ೦ತ್ ರಿಚರ್ಡ್!” ಜೂಡಿ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦. “ದುಕಾ೦ ಸಬಾರ್ ಥರಾಚಿ೦ ಆನಿ ಕಾರಾಣಾ೦ಚಿ ಆಸ್ಯೆತ್.”

“ತರ್ ತುಜಿ೦ ಆತ್ತಾ೦ಚಿ೦?”

“ದುಕಾಚಿ೦!”

“ಕಿತೆ೦?”

“ತುಜೆ ತಸಲೊ ಪುತ್ ತ್ಯಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ಲೆಮೆ೦ಟಾಕ್ ಕಸೊ ಜಲ್ಮಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ಚ್ ದೂಕ್ ಮ್ಹಜೆ೦.”

“ಪುಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಮಮ್ಮಿ ಬರಿ ಮನಿಸ್ ನ್ಹಯ್? ಹಾ೦ವ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ೦ ತಿಕಾ, ಡೊ|ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ಲೆಮೆ೦ಟಾಕ್ ನ್ಹಯ್” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ತಿಚೆ ಗೂಣ್ ಮ್ಹಜೆಥ೦ಯ್ ಕಿರ್ಲಾಲ್ಯಾತ್ ಕೊಣ್ಣಾ.”

“ಗೂಣ್ ಆಸ್ತಿತ್ ಪುಣ್ ತೆ ಕಿರ್ಲಾಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಫಾವೊತೊ ಹವೊ-ಪರಿಸರ್ ಗರ್ಜೆಚೊ.” ಆ೦ಟಿ ಜೂಡಿನ್ ತಾಚೆರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಚರಯ್ಲಿ. ಕಸಲೊ ಚಲೊ ಹೊ? ಜೂಡಿಚ್ಯಾ ಸವಲಾಕ್ ಎಕ್‌ಚ್ ಜಾಪ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ – ಎಕಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಲೆತಿಚೊ ಚಲೊ ತೊ. ಕಸಲಿಗಿ ಆಯಸ್ಕಾ೦ತಿಕ್ ಸಕತ್ ತಾಚೆಥ೦ಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿ ಅ೦೦ಟಿ ಜೂಡಿಕ್ ಸಯ್ತ್ ತಾಚೆ ವಯ್ಲಿ ದೀಷ್ಟ್ ಪಾಟಿ೦ ಕಾಡು೦ಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್.

“ತು೦ ಮ್ಹಾಕಾ ತಶೆ೦ಯಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಳೆತಾಯ್, ಆ೦ಟಿ ಜೂಡಿ?” ತಾಣೆ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಆಸಾ. ತವಳ್ ಯೆಕಾಚಾಣೆ ಜಾಗಿ ಜಾ೦ವ್ಚಿ ಆ೦ಟಿ ಜೂಡಿ ಸಗ್ಳೆಚಿ ತಾ೦ಬ್ಸೆತಾಲಿ ಆನಿ ಚುಕಿದಾರ್ನಿಪರಿ೦ ಮಾತೆ೦ ಮುಳಾ೦ತ್ ಘಾಲ್ತಾಲಿ.

“ಮ್ಹಜೊ ಡೆಡಿ ಆಮಾಲ್ ಸೆವೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೇಶೆ೦ಟಾ೦ಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ತಾಲೊ ಖ೦ಯ್….ತಶೆ೦?”

“ಹೆ೦ ತು೦ವೆ೦ ಖ೦ಯ್ ಆಯ್ಕಾಲೆ೦ಯ್?”

“ಆಯ್ಕೊ೦ಕ್ ನಾ ಪುಣ್ ಮಾಮ್ಮಿಚ್ಯಾ ಮರಣಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾ೦ಗ್ಲೆ೦.”

“ಆಮಿ ವಿಶಯಾಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವೆತಾ೦ವ್, ರಿಚರ್ಡ್!” ಮ್ಹಣಾಲೆ೦ ಜೂಡಿ.

“ದೆಕುನ್ ಯೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ತುಜೆ೦ ಆ೦ಕ್ವಾರ್‌ಪಣ್ ತು೦ವೆ೦ ಸಾ೦ಬಾಳ್ನ್ ದವರ್‍ಲಾ೦ಯ್?”

ರಿಚರ್ಡಾನ್ ಜೂಡಿಕ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ.

“ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಲಯ್ನಾ೦ಯ್?”

“ರೇಸಿ೦ತ್ ತರ್ಭೆತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಘೊಡೊ ರೇಸಿಕ್ ರಾಕ್ತಾ ಆ೦ಟಿ ಜೂಡಿ; ಪಿಶೆ೦ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೆಪರಿ ಧಾ೦ವಾನಾ. ತ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾಕ್ ತಾಚೊ ತೊ ಪಯ್ಲೊ ರೇಸ್ ಭೋವ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಚೊ.”

“ಜಾಣಾ೦ಯ್ ತು೦?” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦. “ತುಜ್ಯಾ ಕಾಮುಕಿ ಬಾಪಾಯ್ಚಿ೦ ಸಬಾರ್‍ಶಿ೦ ಕಿಟಾಳಾ೦ ತುಜೆ ಥ೦ಯ್ ಆಸಾತ್.”

“ಹಾ೦ವ್ ಜಾಣಾ೦!” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್‌ಥ೦ಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾ೦ಚೆ ಭಕೀಖ್ ತು೦ಯಿ ಪಡ್ಲ್ಯಾಯ್!”

“ತೆ೦ ತುಕಾ ಕಶೆ೦ ಕಳಿತ್?”

“ಘರಾ೦ತ್ ಇತ್ಲಿ ಸೆಕ್ಸಿ ಮಿವ್ಣಿ ಆಸ್ತಾನಾ….. ತುಕಾ ಲಾಗುನ್ ಡೆಡಿ ಆನಿ ಮಾಮ್ಮಿ ಮಧೆ೦ ಝಗ್ಡೆ೦ ಉಲವ್ಣೆ೦ ಚಲ್ತಾನಾ …. ಮ್ಹಾಕಾ ಸರ್ವ್ ಸಮ್ಜಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦ ತರಿ, ಸಮ್ಜಾಜೆ ಆಸ್ಚೆ೦ ಸಮ್ಜಾತಾಲೆ೦.”

“ಆತಾ೦ ಎಪಾರ್ಟ್‌ಮೆ೦ಟಾ೦ತ್ ಇತ್ಲಿ ಸೆಕ್ಸಿ ಆ೦ಟಿ ಆಸ್ತಾನಾ ತುಜೆ ಥ೦ಯ್ ತುಜೊ ಬಾಪಯ್ ಜಿವೊ ಜಾಯ್ನಾ?” ತಿಚೊ ತಾಳೊ ತಾಪೊನ್ ಯೆತಾಲೊ.

“ಜಾತಾ ಕೊಣ್ಣಾ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ರಿಚರ್ಡ್ ಹಾಸ್ಕುಳ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್. “ತು೦ವೆ೦ಚ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲಿ೦ ಲಿಸಾ೦ವಾ೦. ತು೦ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಆವಯ್ಚಿ ಭಯ್ಣ್!”

“ರಾಸ್ಕಲ್!” ಮ್ಹಣಾಲೆ೦ ಜೂಡಿ. “ಆತಾ೦ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಚಿತ್ ಜಾಲೆ೦.”

“ಆನಿ ಕಿತೆ೦ ತೆ೦?”

“ತು೦ ಸ೦ಸಾರಾಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಯ್ ಮ್ಹಣ್. ಫಾಲ್ಯಾ೦ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆ೦ಯಿ ಜಾಯ್ತ್ ತರ್ ಎಕಾ ‘ಅನಾಥಾ’ಕ್ ಹಾ೦ವ್ ಸೊಡ್ನ್ ವಚಾನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಚಿತಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾ೦ ಆಯ್ಲ್ಯಾ.”

“ಕಿತೆ೦ ಚಿ೦ತ್ಚೆ೦ ತು೦ವೆ೦?” ರಿಚರ್ಡ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ. “ಸಗ್ಳೊ ಸ೦ಸಾರ್ ಲ೦ಯ್ಗಿಕತೆ ಭ೦ವ್ತಿ೦ಚ್ ಘು೦ವ್ತಾ ಮ್ಹಣ್?”

“ಹಾ೦ವ್ ಚಿ೦ತಿನಾ, ರಿಚರ್ಡ್!” ಜೂಡಿ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦. “ಹಾ೦ವ್ ಜಾಣಾ೦. ತು೦ಯಿ ಜಾಣಾ೦ ಜಾತೊಲೊಯ್. ಪೋಯ್ರ್‌ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಿಸಾ೦ಟ್ ಫ್ರೊಫೆತ್ ಮೆಳ್ಳೊ ಫ್ಲಾಯ್ಟಾಚೆರ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಎರ್‌ಹೊಸ್ಟೆಸ್ ಜವಾಬ್ದಾರೆ ಮಧೆ೦ಚ್ ಟೊಯ್ಲೆಟಾಲಾಗಿ ಯೆವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ – ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಚೂಕ್ ಕರುನ್ ರಚ್ಲಾ೦ ಖ೦ಯ್. ಆಸಾತ್ ತೆ೦ ಸರ್ವ್ ಖೊಟೆ೦ಪಣ್ ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಚೆಥ೦ಯ್ ಭರ್‍ಲಾ೦ ಖ೦ಯ್. ಹೆ೦ ಖೊಟೆ೦ಪಣ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡುನ್ ‘ಯೊರ್ದಾನ್’ ನ್ಹ೦ಯ್ತ್ ಉಡ್ಕಿ ಮಾರುನ್ ವಯ್ರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೆ೦ ಪರತ್ ಜಿವ೦ತ್ಪಣ್ ಜಾತಾ ಖ೦ಯ್.”

“ತು೦ವೆ೦ ಕಿತೆ೦ ಜಾಪ್ ದಿಲಿಯ್?”

“ಹೆ೦ ವಿಮಾನ್ ನ್ಹ೦ಯ್ತ್ ಪಡ್ಚೊ ಸ೦ಭವ್ ಭಾರಿಚ್ ಉಣೊ ಆಸಾ. ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಥ೦ಯ್ ಖೊಟೆ೦ಪಣಾ೦ ದೆವಾನ್೦ಚ್ ಭರ್‍ಲ್ಯಾ೦ತ್ ತರ್, ತಾಕಾ ಜಾ೦ವ್ ಅರ್ಗಾ೦ ಕಿತ್ಯಾಕ್ I’m enjoying my life!’

“ಪುಣ್ ಫಕತ್ ಕಮಾ೦ಡರ್ ಜೋರ್ಜ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್?”

“ಲ೦ಯ್ಗಿಕತಾ ಎಕಾ ಅಪೂರ್ವ್ ಭೊಗ್ಣಾ೦ಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿತಾ ರಿಚರ್ಡ್!” ಜೂಡಿ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦. “ಮೋಗ್! ಹೊ ಶೆಗುಣ್ ಖ೦ಚಾಯಿ ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಚೆ ಭಿತರ್ ಘಾಲ್ಚೊ ನ್ಹಯ್, ಘಾಲ್ಲೊ ನ್ಹಯ್. ಹೊ ಕೆದಳಾ, ಖ೦ಯ್ ಆನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉದೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸವಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳೊ೦ಕ್ ನಾ. ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಾಕಾ, ಸಾಕ್ರಿಚಿ ಗೊಡ್ಸಾಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಾತಾಚೆ ತಾಳ್ವೆರ್ ದಿ, ತುಕಾ ದುಸ್ರೆ ತಾಳ್ವೆರ್ ಹಾ೦ವ್ ದೇವ್ ದಿತಾ೦.”

“ತರ್ ತು೦ ಕಮಾ೦ಡರಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಯ್?”

“ವ್ಹಯ್! ಪುಣ್ ಮೋಗ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆ೦ ಮ್ಹಣ್ ತು೦ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿ೦ ವಿಚಾರ್‍ಶಿ – ನಾ ಜಾಪ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿ೦!”

ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾಚೆ೦ ಮೊನೆಪಣ್ ಥ೦ಯ್ಸರ್ ದೆ೦ವ್ಲೆ೦.

“ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ ಬಿಯರ್ ಜಾಯ್!” ಮ್ಹಣಾಲೆ೦ ಜೂಡಿ. “ತುಕಾ ಎಕ್ ಹಾಡು೦?”

“ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ ವೊಡ್ಕಾ!” ರಿಚರ್ಡಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

“ಹು೦” ತೆ೦ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦. “ಆಪ್ಣೆ೦ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ವೊಡ್ಕಾ ಬೊತ್ಲಿ ಚಿ೦ತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾಕಿ ಪಯ್ಲೆ೦ಚ್ ಖಾಲಿ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಜೋರ್ಜ್. ಆತಾ೦ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾತಾ ಕಾರಾಣ್. ಚೊರಿಯಾ೦ ಕಸಲಿ೦ಯಿ ಕಾಮಾ೦ ಕರು೦ಕ್ ನಜೊ, ರಿಚರ್ಡ್.”

“ಹ್ಯಾ ಕರ್ತುಬಾಕ್ ಚೊರಿ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ತರ್, ವ್ಹಯ್.”

“ಪುಣ್ ಜಿಣಿಯೆ೦ತ್ ಥೊಡಿ೦ ಸನ್ನಿವೆಶಾ೦ ಯೆತೆಲಿ೦, ಬರ್‍ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಚೊರಿ ದೊರಿ ಜಾ೦ವ್ಕ್‌ಯಿ ಸಾದ್ಯ್ ಆಸಾ.”

“ಆತಾ೦ ತು೦ ಯೆಕಾಚಾಣೆ ಮ್ಹಜಿ ಆಜಿ ಜಾಲಿಯ್ ಆ೦ಟಿ ಜೂಡಿ!” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಭಾಗ್ವೊನ್ ತಿಚೊ ಉಮೊ ಘೆವ್ನ್. “ತುಕಾ ಹಾ೦ವೆ೦ ಫಕತ್ ಜೂಡಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಶೆ೦? ಆ೦ಟಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ವೊಕ್ಕಾಣೆ ತುಕಾ ಎಕ್ದಮ್ de-sexyfy ಕರ್ತಾ!

“ವಚ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಬಿಯರ್ ಹಾಡ್ ಆನಿ ತುಕಾ ವೊಡ್ಕಾ ಫಿಕ್ಸ್ ಕರ್, ಯು ರಾಸ್ಕಲ್!”

ರಾಸ್ಕಲ್! ಮೋಗ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತ್ಯಾ ಸಬ್ದಾ೦ತ್.

ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ತಾ೦ಚೆ ಮಧೆ೦ ಉದೆಲ್ಲಿ ಆನಿ ವಾಡ್ಲೆಲಿ ಇಶ್ಟಾಗತ್ ತಾಕಾ ಆಜ್ ತೊ ಕಿತೆ೦ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ನಿರ್ಣಾ೦ವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಎಪಾರ್ಟ್‌ಮೆ೦ಟಾ೦ತ್ ಕಮಾ೦ಡರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರಿ ಯಾ ತೆ೦ ಬೃಹತ್ ವಿಮಾನ್ ದೆ೦ವ್ಲ್ಯಾರಿ ಜೂಡಿನ್ ತಾಕಾ ದಿಲ್ಲೆ೦ ಶಿಕಪ್ ಆನಿ ದಾಕಯಿಲ್ಲೊ ಸ೦ಸಾರ್ ಆಜ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆ೦ಟಾಕ್ ಚಿಟ್ಟ್ಯಾ ವಾಗಾಚೆ೦ ಪೀಲ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮಿಸಾವಾ೦ತ್ ಗುಪ್ತ್ ಆನಿ ಸುಪ್ತ್ ರಿತಿರ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಲೊ.

“ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ತೆಲೆ೦ ಮ್ಹಣ್ ಹಾ೦ವ್ ಜಾಣಾ೦ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ೦!” ತೊ ಉದ್ಗಾರ್‍ಲೊ.

“ಕಿತ್ತುನ್ ಪರ್ಯಾ೦ತ್?” ಪೆ೦ಕ್ಟಾಕ್ ಬಾ೦ದ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಪ್ರನಾಕ್ ಹಾತ್ ಪುಸುನ್ ಜೂಡಿ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆ೦.

“ಜೂಡಿ ಆ೦ಟಿಥಾವ್ನ್ ಜೂಡಿ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ or shall I call it transition?”

ಹಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ ಎಕ್ ನವಿ ಘು೦ವ್ಡಿ ರಿಚರ್ಡಾಕ್.

ರಿಚರ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್, ಗೆಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಎಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಪ್ರಭಾವಳ್ (aura) ಉದೆತಾಲಿ. ಕಸಲ್ಯಾಯಿ ಉಲವ್ಣ್ಯಾ೦ತ್/ಕಾರ್ಯಾ೦ತ್ ಮೆತೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ೦/ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಎಕಾ ಖಿಣಾಕ್ ಸ್ತಬ್ದ್ ಜಾತಾಲಿ೦ ಆನಿ ತೊ ಉತ್ರೊನ್ ವೆತೆಚ್ ಪರತ್ ಸ್ಥಿಮಿತಾಕ್ ಯೆತಾಲಿ೦. ಹೆ೦ ಕಶೆ೦ ಆನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ರಿಚರ್ಡಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಆನಿ ಎಕೆ ಸಾ೦ಜೆರ್ ತಾಣೆ ಜೂಡಿಲಾಗಿ೦ ವಿಚಾರ್ನ್ ಸೊಡ್ಲೆ೦ಚ್: ಹಾ೦ವ್ ಕಿತೆ೦ ಎಕಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ಜಿನ್ಸಾಚಿ ಮನ್ಜಾತ್?

ಕಮಾ೦ಡರ್‌ಯಿ ಥ೦ಯ್ಸರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ಜೂಡಿನ್ ದೋನ್ ಖಿಣಾ೦ಭರ್ ತಾಕಾ ಆಸ್ಡ್ಯೊ ಫಾಫ್ಡಿನಾಸ್ತಾ೦ ಪಳೆಲೊ.

“ವಾಸ್ತವ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಸರ್ವ್ ಮನ್ಜಾತಿ!” ತೆ೦ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦. “ಪುಣ್ ತು೦ ತುಕಾಚ್ ಎಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಜಿನ್ಸಾಚಿ ಮನ್ಜಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್; ಹೆ೦ ತು೦ವೆ೦ ತುಕಾ ಸಾ೦ಗ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಯಾ ಹೆರಾ೦ನಿ ತುಕಾ ತಸೊ ವೊಲಾಯಿಲ್ಲೊ?”

“ಹ್ಯಾ ಸವಲಾಕ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿ೦ ಜಾಪ್ ನಾ!”

“ಜಾಪ್ ಆಸಾ!” ಮ್ಹಣಾಲೆ೦ ಜೂಡಿ. “ ತು೦ ಎಕ್ ಸರ್ವ್-ಮಾನ್ಯ್, normal ಮನಿಸ್. ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ಲಿ೦ ಸರ್ವ್ ರಚ್ನಾ೦ ಅಶಿ೦ಚ್ ಸರ್ವ್-ಮಾನ್ಯ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ೦. ಸರ್ಪಾಕ್ ಪಳೆ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖೊ೦ಚಿ೦ನಿ ತೊ ವೀಕ್ ವೊ೦ಕು೦ಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಕ್ತಾ, ಮ್ಹೊ೦ವ್ ನ್ಹಯ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖೊ೦ಚಿ೦ನಿ೦ ವೀಕ್ ಜಮ೦ವ್ಚೆ೦ ತಾಚೆ೦ ಧರ್ಮ್. ದೆಕುನ್ ಗುಲೊಬಾಚ್ಯಾ ಝಡಾರ್ ಘಾಣೆರಿ೦ ಜಾಯ್ನಾ೦ತ್. ಪುಣ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಸಲೆ೦ಚ್ ಧರ್ಮ್ ನಾ. ಸ್ವ-ವಿ೦ಚವ್ಣೆಚಿ ಸವ್ಲತ್ ರಚ್ಣಾರಾನ್ ತಾಕಾ ದಿಲ್ಯಾ ಆನಿ ತೊ ಆಪ್ಲೆ೦ ಧರ್ಮ್ ಕೆನ್ನಾ೦ಯಿ ಬದ್ಲು೦ಕ್ ಸಕ್ತಾ. ರಚ್ಣಾರಾಚ್ಯಾ ಯೋಜನಾ೦ ಪ್ರಕಾರ್ ತಾಣೆ ಕಿತೆ೦ ಜಾಯ್ಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಕಿತೆ೦ ಜಾಲೊ? ತಶೆ೦ ಜಾವ್ನ್ ತುಜೆ ತಸಲೆ ಸ್ವಭಾವಿಕ್ ಮನಿಸ್ ಹ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾಚೆರ್ ಪಾವ್ಲಾ೦ ಕಾಡ್ತಾನಾ ತುಮಿ ವಿಚಿತ್ರ್ ಮನ್ಜಾತಿ ಜಾವ್ನ್ ಹೆರಾ೦ಕ್ ದಿಸ್ತಾತ್.”

‘ತರ್, ಆತಾಂ ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾಂ?’ ರಿಚರ್ಡಾನ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ. ‘ಆಜ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಕಾಂನಾಂತ್?’

‘ಚಾರ್ ರಾತಿಂ ತುಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಯ್ ಪುಣ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ರುಮಾಂನಿ.’ ಮ್ಹಳೆಂ ಜೂಡಿನ್. ಕಮಾಂಡರ್ ಜೊರ್ಜ್ ಜಾಫ್ರಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಮೌನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ‘ಹ್ಯಾ ಟೇಯ್ಲಾರಾಕ್, ಜಾಣೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳಯ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಎಕಾಂತ್ ತುಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಕಾರಾಣ್ ಯಾ ಕಾರಾಣಾಂ ತುಮಿಂಚ್ ಜಾಣಾಂತ್.’

‘ವೇಳ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ನಾ!’ ಟೇಯ್ಲರಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ಉಬಾರ್‍ಲೊ. ‘ಹಾಂವ್ ಟೇಯ್ಲರ್ ನ್ಹಯ್ ಬೊಲ್ತೊ ಹೆರ್ ಕೋಣ್? ಹ್ಯಾ ಸವಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆನಿಕಿ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಬಾಕಿ ಆಸಾ!’

‘ತುಂವೆಂ ತುಜೊ ಎಕಾಂಕಿ ನಾಟಕ್ ಚಾಲು ದವರ್‍ಯೆತ್, ಟೇಯ್ಲರ್… ಯಾ ಕಸಲೆಂಯಿ ಅಸ್ಲಿ ನಾಂವ್ ತುಜೆಂ ಜಾಂವ್,’ ಮ್ಹಳೆಂ ಮೆಥ್ಯುನ್. ‘ತಾಜ್ಜುಬ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾತಾ, ತುಂ ಕಸೊ ಆನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಿಚರ್ಡಾಚ್ಯಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂ ಸರ್ಶಿಂ ಪಾವ್ಲೊಯ್, ರಿಚರ್ಡಾಕ್ ಲಿಪವ್ನ್ ದವರುನ್, ಹಾಂಕಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಯ್ಲೊಯ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್?’

‘ವಾಟ್ ತುಂವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದಾಕಯಿಲ್ಲಿಯ್, ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ!’ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಟೇಯ್ಲರಾನ್. ‘ಜರಿತರಿ ಹ್ಯಾ ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾಚೆ ಪತ್ತೇದಾರ್, ಮೆಲ್ಕಮ್ ಆನಿ ತೆಲ್ಮಾ ಆನಿ ಶಿಬಂದಿ ರಿಚರ್ಡಾಚಿಂ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ ಸೊದುನ್ ಕಾಡುನ್ ಜೂಡಿ ಆನಿ ಜೋರ್ಜಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಸಕ್ತಾತ್ ತರ್ ತಿಂಚ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ಗುಡ್ಡಾವ್ನ್ ಆಮಿಂಯಿ ಜೂಡಿ ಆನಿ ಜೋರ್ಜಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಸಕ್ತಾತ್!’

‘ಪುಣ್, ಮೆಲ್ಕಮಾನ್…ಆಮ್ಕಾಂ ಕಾಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ನಾ.’

‘ತಿಂ ಸಾಂಗ್ಚಿಂನಾಂತ್!’ ಮ್ಹನಾಲೊ ಟೇಯ್ಲರ್ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಹಾಸ್ಯಾನ್. ‘ದೊಗಾಂ ಧನಿಯಾಂಚಿ ಸೆವಾ ತಿಂ ಕರ್ತಾಲಿಂ. ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಪವಿತ್ ಗೃಂಥಾಂತ್….’

‘ಕಿತೆಂಯಿ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಆಸುಂದಿ!’ ತಾಳೊ ಕಾಡ್ಲೊ ಹೆಲೀನಾನ್. ‘ಆತಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಆಯ್ಕ್! ನಖಾಬ್ ತುಂವೆಂ ಗಳಯ್ಲಾಂಯ್ ಆತಾಂ ಸಾಂಗ್ ತುಂ ಕೋಣ್, ಖಂಚಾ ಇಂಫೆರ್‍ನಾಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಯ್?’ ತೆಂ ರಿಚರ್ಡಾ ಸರ್ಶಿಂ ವಚುನ್ ವೊಂದಾಲೆಂ.

ರಾವೊನ್ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಜಮಾತಿಂತ್ ಆವಾಜ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ.

ಟೇಯ್ಲರ್ ವೇದಿಚ್ಯಾ ದೆಗೆಕ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೆಂ ಮಾತೆಂ ಆಗಸಾಕ್ ಉಬಾರ್‍ಲೆಂ.

‘ಆತಾಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ತಿ ಘಡಿ!’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ಉಚಾರೊಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಬಿಯೆನಾ ಪುಣ್ ತುಮಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾತ್ಯೆತಾತ್ ಯಾ ನಾ ಮ್ಹಲ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದೊಸ್ತಾ.’

‘ಸವಾಲಾಕ್ ಬಿಯೆನಾಕಾ ತುಂ!’ ರಮೋನಾಚೊ ತಾಳೊ ಸಾದ್ಲೊ. ‘ಬಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಡ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ಚಿಂತ್.’

‘ಹಾಂವ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್!’ ಟೇಯ್ಲರಾಚಿ ಉತ್ರಾಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ‘ಡೊ|ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್.’

‘ಮ್ಹಣ್ಜೆ ತುಂ…. ರಿಚರ್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟಾಚೊ ಬಾಪಯ್?’

‘ವ್ಹಯ್! ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ರಿಚರ್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟಾಚೊ ಬಾಪಯ್!’

♣ ♣ ♣

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪತಿಣೆಚಿ ಮರ್ಣಾ ವಿಧಿ ಸಂಪ್ಲೆಲಿ ಮಾತ್ರ್…. ಹಾಂವೆ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ ಸಂಭಾಷಣ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಆನಿ ಜೂಡಿ ಮದ್ಲೆಂ-

‘ತುಕಾ ಆಜ್‌ಥಾವ್ನ್ ಡೆಡಿ ನಾ ರಿಚರ್ಡ್. ಭಾಯ್ರ್ ಬಸುನ್ ವಿಸ್ಕೆಚಿ ಬೊತ್ಲ್ ಖಾಲಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಜಾತಿಕ್ ತುಂ ಡೆಡಿ ಮಾಂದ್ತಾಯ್ ತರ್ ತುಜಿ ಆಂಟಿ ಜೂಡಿಯಿ ಆಜ್ ಮೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಲೇಕ್.’

‘ತಶೆಂ ಮ್ಹಣಾನಾಕಾ.’

‘ಹಾಂವ್ ತಸೊ ಕಸೊಂ ಜಾಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಕೆಲಾಂಯ್, ಜೂಡಿ?’ ಯೆಕಾಚಾಣ್ ಬಿತರ್ ರಿಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಡೊ|ಕ್ಲೆಮೆಂಟಾನ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ. ‘ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಪುಣಿ ಕೆಲಾಂಯ್?’

‘ಪತಿಣ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಆಬ್ಳಾಯ್ ಕರುನ್ ಮ್ಹಜಿ ಕೂಡ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೊ ಕಾಮುಕಿ ತುಂ.’

ಡೊ|ಕ್ಲೆಮೆಂಟಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ಬೊತ್ಲ್ ರಿಚರ್ಡಾಚ್ಯಾ ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲಾರ್ ದವರ್ಲಿ. ‘ತ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕರ್ತುಬಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಸಲೊಯಿ ಪಸ್ತಾವ್ ಉಚಾರಿನಾ.’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ, ಜೂಡಿಚೆರ್ ಎಕ್ ತೆಲ್ತಿ ಚರವ್ನ್. ‘ತುಂ ವಸ್ತ್‌ಚ್ ತಸಲಿ. ಮಿವ್ಣ್ಯೊ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ತರಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಏರ್‌ಲಾಯ್ನ್ ಸ್ಟುವರ್ಡಾಂನಿ ಆನಿ ಪಾಯ್ಲೆಟಾಂನಿ ತುಕಾ ಕಾಂಯ್ ಯೆದೊಳ್ ಪಿಳುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್ತಾಯ್?

ಜೂಡಿಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ವರ್ಣೆಲೆಂ.

‘ಆಮಾಲ್ ಆನಿ ಕಾಮುಕ್ಪಣ್, ಹ್ಯಾ ದೊನಾಂಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಪಯ್ಸ್ ದವರ್‍ತೆಲಿಂ, ರಿಚರ್ಡ್,’ ಜೂಡಿನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

‘ಆನಿ ತಾಕಾ ಹಿಜ್ಡೊ ಕರುನ್ ದವರ್‍ತೆಲೆಂಯ್?’

ಜೂಡಿನ್ ತಾಚೆಂ ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೆಂ ಗಮನ್ ಕೆಲೆಂ ನಾ.

‘ತುಜಿ ಆವಯ್ ಮರೊಂಕ್ ನಾ, ರಿಚರ್ಡ್!’ ಆತಾಂ ಜೂಡಿಚೊ ತಾಳೊ ಕಾಂಪ್ತಾಲೊ. ‘ಹಾಚ್ಯಾ ಅಚಾತ್ಯ್ರ್ಯಾನ್ ತಿಚೊ ಜೀವ್ ಗೆಲೊ. ಒಪರೇಶನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ನಾಕ್‌ಭರ್ನ್ ಪಿಯೆಲ್ಲೊ ಹೊ.’

‘ಹಾಂ, ಹರ್ಯೆಕಾ ಒಪರೇಶನಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಿಯೆತಾಂ!’ ಡೊ|ಕ್ಲೆಮೆಂಟಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲಾವಯ್ಲಿ ಬೊತ್ಲ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲಿ. ‘ಹಾಂವ್ ಆಮಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾಂತ್. ತರಿ ತಾಂಕಾಂ ಡೊ|ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್‌ಚ್ ಜಾಯ್…. ಪಳೆಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಹಾತಾಚಿ ತಾಳು. ತಿ ದಾಡ್ಡೆವ್ನ್ ಹಳ್ದುವಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಜಾಣಾಂತ್ ಕಶಿ ಮ್ಹಣ್? ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್‌ಟ್ರುಮೆಂಟಾಂ ಧರುನ್ ದಿಸಾಕ್ ಚಾರ್, ಪಾಂಚ್ ಯಾ ಸ ಒಪರೇಶನಾಂ. ಪರಾತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಹೊಸ್ಪಿಟಲಾಚ್ಯಾ ಡಾಯ್ರೆಕ್ಟಾರಾ ಲಾಗಿಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯೆ ಜವಾಬ್ದಾರೆಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ದಿಯಾ, ಹಾಂವ್ ಥಕ್ಲಾಂ, ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಶಿರೊ ಉದಕ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕೋಣ್ ಆಯ್ಕಾತಾ? ತಾಂಕಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ದಿಸನಾ, ಫಕತ್ ಡೊ|ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ದಿಸ್ತಾ!’

ಜೂಡಿನ್ ಆವಾಜಾವಿಣೆಂ ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟ್ಲ್ಯೊ.

‘ಆನಿ ತುಜಿಂ ಲಂಯ್ಗಿಕ್ ಆತರ್ವಣಾಂ?’

‘ಆತರ್ವಣಾಂ? ಕಸಲಿಂ ಆತರ್ವಣಾಂ?’ ಬೊತ್ಲಿಂತ್ಲೆ ದೋನ್ ಘೊಟ್ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ದೆಂವವ್ನ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘Sex is a two way traffic. ಹಾಂವೆಂ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕೊಣಾಯ್ಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್, ಬಲಾತ್ಕಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ತುಂಚ್ ಆಸಾಯ್ – ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಯೆವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಶೀದಾ ವಿಚಾರುಂಕ್ ನಾ – ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ, ತುಜಿ ಕೂಡ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್? ತುಂವೆಂ ನಿರಾಕರಿಲೆಂಯ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ರಾಗಾರ್ ಜಾಲೊಂ, ಶಿಣ್ಲೊಂ ಯಾ ತುಜೆರ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್ ಚಲಯ್ಲೊ?’

ಜೂಡಿನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ.

‘ಆತಾಂ ರಿಚರ್ಡಾಚೆ ಕಾನ್ ಫುಂಕ್ತಾಯ್?’ ತಾಣೆಂಚ್ ಮುಂದರಿಲೆಂ. ‘ಬರೆಂ. ತಾಕಾ ಸಿಂಗಾಪುರಾಕ್ ವರ್ತಾಯ್, ಅಧಿಕ್ ಬರೆಂ. ಪುಣ್ ಕಾನೂನಿ ರಿತಿರ್ ತುಕಾ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಸಕ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಾಣಾಂ ಜಾ.’

‘ಪ್ರೇತನ್ ಕರುನ್ ಪಳೆ!,’ ಮ್ಹಳೆಂ ಜೂಡಿನ್. ‘ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಚ್ಯಾ ಖುನಿಯೆಚೊ – ಮೆಡಿಕಲ್ ಮರ್ಡರ್ -ಅಪ್ರಾದ್ ತುಜೆರ್ ಥಾಪಿನ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತೊಲೊಯ್? ಒಪರೇಶನ್ ಥಿಯೆಟರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ತುಜೆ ವಿರೋದ್ ಸಾಕ್ಷ್ ದಿವಯ್ಶೆಂ ಕರ್ಚಿ ಶಾಥಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ.’

‘ಪುಣ್ ತುಂ ತಶೆಂ ಕರಿಶೆಂನಾಂಯ್!’ ತೊ ರಿಚರ್ಡಾಚ್ಯಾ ರುಮಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಪೆಟಿರ್‌ಚ್ ಬೊಸ್ಲೊ. ‘ಕಿತೆಂ ಮೆಳ್ತೆಲೆಂ ತುಕಾ ಮ್ಹಜೆರ್ ಕೇಜ್ ಕರುನ್? ಕಾಂಯಿಂಚ್ ನಾ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ವರ್ತಾಯ್? ವ್ಹರ್. ತಾಕಾ ಮ್ಹಜೆ ವಿರೋದ್ ಪಿಲ್ಲಯ್ತಾಯ್, ಪಿಲ್ಲಾಯ್.. ವ್ಹಯ್, ಹಾಂವ್ ಕಾಮುಕಿ, ಹಾಂವ್ ಆಮಾಲಿ. ರಿಚರ್ಡಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಫಾವೊ ನ್ಹಯ್.’ ತೊ ಗಳ್ಗಳ್ಯಾಂ ರಡ್ಲೊ.

‘’ಪಳೆ ರಿಚರ್ಡ್!’ ತಾಕಾ ದಾಕವ್ನ್ ಜೂಡಿನ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ಆಮಾಲ್ ಕಶೆಂ ದುಕಾಂ ಕಾಡಯ್ತಾ ಪಳೆ. ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ತುಂ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಶಿ?’

‘ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಸಮ್ಜಾನಾ ಆಂಟಿ ಜೂಡಿ.’

‘ತುಕಾ ಕಾಂಯ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೆ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಹಾಂಗಾಥಾವ್ನ್ ವರ್ತೆಲಿಂ. ಆತಾಂ ಊಟ್, ನ್ಹೆಸಣ್ ಬದ್ಲಿಯ್ ಆನಿ ನೀದ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್. ಫಾಲ್ಯಾಂಚೊ ದೀಸ್ ನವೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಆನಿ ತೊ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ಕಸೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಜೆಂ ಶಿಕಪ್ ಫಾಲ್ಯಾಂಚ್ ಸುರು ಜಾತಾ.’

‘ತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಡ್ನ್ಂಚ್ ವೆತಾಯ್ ಪುತಾ, ರಿಚರ್ಡ್?’ ಸುಸ್ಕಾರಾಂ ಮದೆಂ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ ಕ್ಲೆಮೆಮ್ತಾನ್. ‘ವಚ್! ಪುಣ್ ಎಕ್ ದೀಸ್ ಯೆತೊಲೊ…. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಹಾಂವ್ ತುಜ್ಯಾ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ತೊಲೊಂ. ಆನಿ ತವಳ್ ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಫುಡೆಂ ಪಳೆಂವ್ಚೊ ನಾ….’

‘ಆತಾಂ ತುಂವೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ವಚ್ಯೆತ್, ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್.’

ವ್ಯಂಗ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಜೂಡಿನ್. ‘ಆನಿ ಉಡಾಸ್ ಆನಿ ಚತ್ರಾಯ್ – ರಾತಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬೆಡ್‌ರೂಮಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರಿನಾಕಾ.!’

ಜೂಡಿನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೀಸ್ ದಿಸಾಂಚಿ ಆವ್ದಿ ಆಕೇರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಎಕ್ ಹಫ್ತೊ ಆಸ್ತಾನಾ ಎಕ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ಸಂಗತ್ ಘಡ್ಲಿ-

ಡೊ|ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲೊ.

ಆಪ್ಲೊ ಬೊಂಗ್ಲೊ, ಆಸ್ತ್, ಬೆಂಕಾಂತ್ಲೊ ದುಡು, ಕಾರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ರಿಚರ್ಡಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಜೂಡಿಚ್ಯಾ ಜವಳ್ ನಾಂವಾಂಚೆರ್ ಕರುನ್ ತೊ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲೊ. ತಾಣೆ ಪಾಟಿಂ ಸೊಡ್ಲೆಲಿಂ ಸರ್ವ್ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂ ಜೂಡಿನ್ ಬೆಂಕಾಚ್ಯಾ ಲೊಕರಾಂತ್ ದವರ್‍ಲಿಂ. ತಾಂಚೆರ್ ರಿಚರ್ಡಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ನೋಂದಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಜೂಡಿನ್ ತಶೆಂ ಕೆಲೆಂ; ತಾಂಚೆರ್ ಫಕತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್, ತಿಂ ದ್ಸ್ತಾವೆಜಾಂ ತೆಂ ತಕ್ಷಣ್ ಹುಲ್ಪಾಯ್ತೆಂ. ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಹಕ್ಕಾನ್ ರಿಚರ್ಡಾಚ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಯೇಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಯೇಜೆಚ್ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪಾತಿಯೆಣೆಚೆರ್ ತಾಣೆ ಅಶೆಂ ಕೆಲೆಂ.

ಬರ್‍ಯಾಕ್‌ಚ್ ಪಡ್ಲೆಂ ಕೊಣೆಂಯಿ ಮ್ಹಜಿ ಸೊದ್ನಾಂ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರಿನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ,’ ನವ್ಯಾಚ್ ಎಕಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್. ‘ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾತೆಂ ಲಿಪಂವ್ಕ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾಲೆಂ!’

‘ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ!’ ರಮೋನಾ ಫುಡೆಂ ಆಯ್ಲೆಂ. ‘ತುಜ್ಯಾ ತಸಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚಿ ಪರಿಚಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ.’ ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟಾನ್ ಮಾತೆಂ ಭಾಗಾಯ್ಲೆಂ.

‘ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಮಾತೆಂ ಲಿಪಯ್ಲೆಂ ನಾ!’ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ‘ತುಂ ಸಂಸಾರಿ ಚಲಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಪುಣ್ ತುಂ ಮ್ಹಜೆಪರಿಂ ಆಮಾಲಿ ಆನಿ ಲಂಯ್ಗಿಕ್ ರಾಕ್ಕೊಸ್ ನ್ಹಯ್. ತೆಂಚ್ ಮ್ಹಳೆಂ ನ್ಹಯ್ ಜೂಡಿನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ರಿಚರ್ಡಾಕ್ ಮ್ಹಜೆಥಾವ್ನ್ ವರ್ತಾನಾ? ವ್ಹಯ್. ಹಾಂವ್ ಖುನಿಗಾರ್, ವ್ಹಯ್, ರಿಚರ್ಡಾಚಿ ಆವಯಿಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಮರಣ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲಿ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್…. ಎಲೀಜಾ…. ಮೆಥ್ಯುಚೆಂ ಲೀಜಾ….’

ತೊ ಮೊನೊ ಜಾಲೊ.

‘ಮಜೆಂ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಆನಿ ಆಸ್ಪತ್ರ್ ಸಾಂಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ದುಡು, ಕಸಲಿಂಚಿ ಯೋಜನಾಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ತೊ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ಲೊ. ಸುಮಾರ್ ಎಕ್ ಮ್ಹಯ್‌ನೊ ಭರ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಬಾರ್ ಜಾಗೆ ಪಳೆಲೆ, ಸಬಾರಾಂಕ್ ಚಾಕ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆಮಾಲಾಚ್ಯಾ ಸಾಗೊರಾಂತ್ ಉಪ್ಯೆಲೊಂ. ಪುಣ್ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಅಶೆಂ ಘಡ್ಲೆಂಕಿ….’

‘ತುಂ ಸಾವ್ಲ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾವ್ಲ್ ಜಾಲೊಯ್?’ ರಮೋನಾನ್ ಖೊಂಚ್ ಮಾರ್‍ಲಿ. ‘ಆಮ್ಕಾ ನಾಕಾ ತುಜಿ ಕಥಾ ಆಯ್ಕೊಂಕ್. ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್, ತೊ ರಿಚರ್ಡಾಚೆ ಸೊದ್ನೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಯ್ ಯಾ ನಾ?’

‘ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ ಪುಣ್ ಮದೆಗಾತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ – ಎಕ್ ಫಟ್ಕಿರೊ ಪ್ರವಾದಿ ಜಾಂವ್ಕ್. ಪಳೆಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಸಂಸಾರಾರ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಸಂಸಾರಾರ್ ಕಿತೆಂ ಸರ್ವ್ ಚಲ್ತಾ ತೆಂ ಪಳೆಲೆಂ. ಮಾತೆಂ ಲಿಪಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಲೀಸ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಸಾದ್ಯ್‌ಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಮ್ಹಜೆರ್ ಬಂದಿಯೆಚೆಂ ವೊರಂಟ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜೊ ರಿಚರ್ಡ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ದೆಕುನ್ ಹೊಚ್ಚ್ ಮ್ಹಜೊ ರೆವರೆಂಡ್ ಫ್ರೆಡ್ ಟೇಯ್ಲರಾಚೊ ನಖಾಬ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್, ಫೇಯ್ತ್ ಹೀಲರಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಹಾಂವ್ ಬರ್‍ಯಾನ್ ಖೆಳ್ಳೊಂ, ಧನ್ ಕಮಾಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಧನಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮ್ಹಾಕಾ ರಟ್ಟ್ಯಾಬಳ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಸಹಾಯಕ್ – ಸಿಸೇರೊ ತಸಲೆ – ಲಾಬ್ಲೆ ಆನಿ ಮಾನ್-ಮರ್ಯಾದ್-ಧನ್-ಭಾವಾರ್ತಾಚೆಂ ರೂಪ್ ಆಪಾಪಿಂಚ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

‘ತವಳ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೇಶಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚಿ ಆಲೋಚನ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲಿ. ಪೆಟ್ರೊಸ್ತೇಟ್ ಮ್ಹಜಯ ಗಮನಾಕ್ ಗೆಲಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ತೆಲಾ-ಸಂಪತ್ತ್ ಉಟ್‌ಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಕಿತೆಂಗಿ…. ಸಹಘಟನ್ ಮ್ಹಣಾ, ಸಿಸೇರೊ ತಸಲ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಸ್ಟೇಟಾಚಿ ಪರಿಪುರ್ಣ್ ಮಾಹೆತ್ ಘೆತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ಲಿ ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿ ಜಾಂತು ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ರೂಪ್‌ರೇಖಾ ಸಿಸೇರೊನ್ ದಿತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಮೌರಿಸ್ ಅಗುಸ್ತಿನಾಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕೆಲೊ. ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್…’

‘ಆಮಿ ಜಾಣಾಂವ್!’ ಮ್ಹಳೆಂ ಮೆಥ್ಯುನ್. ‘ಫುಡೆಂ ಕಿತೆಂ? ತುಕಾಚ್ ಆತಾಂಚ್ ಕಯ್ದ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಸಕ್ತಾಂ!’

ಡೊ|ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳ್ಯಾ ದಗ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬಲ್ಸಾಂತ್ ಹಾತ್ ಘಾಲೊ ಆನಿ ಮೆಗ್ನಮ್ 0.44 ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲಿ.

                                                                                                                                                                                 ಅವಸ್ವರ್ – 100 ►►►

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.