Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಆಮಿ ಫಸ್ಟ್‌ಕ್ಲಾಸ್ ಮಂಗ್ಳೂರ್‌ಗಾರ್

EdwinCVRಮಂಗ್ಳೂರುಥಾವ್ನ್  ಬೆಂಗಳೂರಾಕ್ ವಾರ‍್ಯಾ ಪಯ್ಣ್ ತರ್ ತೆಂ ಎಕ್ ಪಯ್ಣ್ ನ್ಹಯ್ ಪುಣ್ ಎಕ್ ಉಡ್ಕಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾರ‍್ಯಾ-ಪಯ್ಣಾ ತರ‍್ಜುಬ್ಯಾಂತ್ ಎಕ್ ಬೊಯಿಂಗ್ ವಿಮಾನ್ ಹಿ ಉಡ್ಕಿ ಪಂಚ್ವೀಸ್-ಸವೀಸ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ ಮಾರ‍್ತಾ ತರ್ ಎಕ್ ಎ.ಟಿ.ಆರ್. ಯಾ ಬೊಂಬಾರ‍್ಡಿಯರ್ ಟರ‍್ಬೊಪ್ರೊಪ್ ಪಾಂಚ್ತೀಸ್ ಯಾ ಸತ್ತೀಸ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ ಹಿ ಉಡ್ಕಿ ಸಂಪಯ್ತಾ, ವಾರ‍್ಯಾಚಾಲ್, ದಬಾವ್, ಪಾವ್ಸ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ನೈಸರ‍್ಗಿಕ್ ಸಂಗ್ತಿ ಪೂರಕ್ ಆಸಾತ್ ತರ್.

ವಾರ‍್ಯಾ ಪಯ್ಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ನವೆಸಾಂವ್ ನ್ಹಯ್ ಪುಣ್ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಉಚಾರ‍್ನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಪರಿಂ ಸುಶೆಗಾಂಚೆಂಯಿ ನ್ಹಯ್. ಆಸುಂ. ದೋನ್ಂಚ್ ಹಫ್ತ್ಯಾ ಆದಿಂ ಮ್ಹಜಿ ಪತಿಣ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ನಾತಿಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳೂರು-ಬೆಂಗ್ಳೂರು ವಾರ‍್ಯಾ ಉಡ್ಕೆಕ್ ಆಯ್ತಿಂ ಜಾವ್ನ್ Bombardier 400-Next Gen TurboProp ವಿಮಾನಾಂತ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಎರ್‌ಹೊಸ್ಟೆಸಾನ್ (ಗಗನ್‌ಸಖಿ) ಕಡ್ಡಾಯೆಚಿಂ ಐಲಾನಾಂ ಸುರು ಕೆಲಿಂ-ಬೆಲ್ಟ್ ಕಸೊ ಬಾಂದ್ಚೊ, ತುರ‍್ತ್‌ಪರಿಗತಿಂತ್ ಕಿತೆಂ ಕರ‍್ಚೆಂ, ವಿಮಾನ್ ಉದ್ಕಾಚೆರ್ ದೆಂವತ್ ತರ್ ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟಿಚೊ ವಾಪರ್ ಕಸೊ ಕರ‍್ಚೊ ಇತ್ಯಾದಿ. ಚಡಾವತ್ ಕೊಣಾಯ್ಚೆಂ ಗಮನ್ ಬಾರೀಕ್ಸಾಣೆನ್ ಹ್ಯಾ ಐಲಾನಾಂಚೆರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪುಣ್ ಗಗನ್‌ಸಖಿನ್ ಆಕ್ರೇಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಐಲಾನ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಂಗಾಚಿ ಲೊಂವ್ ಮಿರ‍್ಮಿರೊನ್ ನೀಟ್ ಜಾಲಿ –

ಮಾನೇಸ್ತಾಂನೊ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣಿಂನೊ, ಆಮ್ಚೆಂ ವಿಮಾನ್ ಉಬ್ಣೆಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾ, ಆಮಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸೆವೆಕ್ ಆಯ್ತಿಂ ಆಸಾಂವ್. ತುಮಿ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಮರಾಠಿ ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ವಾಪರೋನ್ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಉಲೊವ್ಯೆತ್

Edwin1ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ಕೊಂಕಣೊ ವ್ಹಯ್ ತರಿ, ಪರಿಚಿತ್ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ ವ್ಹಯ್ ತರಿ ಮಾಂಯ್ ಭಾಸ್, ಗೋಡ್ ಭಾಸ್, ಆರ‍್ಯಾಳ್ ಭಾಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಗುಂಡಾಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂನಿ ಭಾವುಕ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಮನಿಸ್ ನ್ಹಯ್. ತರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಿ ದಯ್‌ಹಿಕ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಉದೆತಾಚ್. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಂತ್ ಅಲಂಕಾರ್-ಉಪಮಾಂ ಸಬಾರ್ ಆಸ್ತಿತ್ ಪುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳೂರಾಂತ್‌ಚ್ ಹೆ ಭಾಶೆಕ್ ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಅಲಂಕಾರ್ ಮಂತನಾಂಚ್ಯಾಂನಿ ದಿಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಸತಾಂ ಮತಿಂತ್ ಯೆತಾನಾ – ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಸರ‍್ವೆಂಟ್ ಭಾಸ್, ತೊಟಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಳಾಂನಿ, ಮುಂಬಯ್, ಮಧ್ಯ್‌ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂತ್ ಆಯಾ-ಬಟ್ಲೆರ್-ರಾಂದ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ‍್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ವಾಪಾರ‍್ಚಿ ಭಾಸ್, ಶಿಕಪ್ ಯಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಳಿತ್‌ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ವಾಪರ‍್ಚಿ ಭಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ ನಕ್ಲಾಂಕ್ ವಳಗ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಹಿಚ್ಚ್ ಕೊಂಕಣಿ ಆಜ್ ತೀಸ್-ಪಾಂಚ್ತೀಸ್ ಹಜಾರ್ ಫುಟ್ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಬ್ಚ್ಯಾ ಅತ್ಯಾದುನಿಕ್ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಂತ್ (ವಿಮಾನಾಂತ್) ವಾಪರಾಂತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಹೆ ಭಾಶೆಕ್ ಹಲ್ಕಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರಾಂಚಿ ನಾಕಾಂ-ಸೊಂಡಾಂ ಆನಿ ಸುಕರ‍್ನಳಿ ಹಾಂಚ್ಯಾ ದಳ್ಬಾರಾಂಚೆ ಕಿಚಡ್ ಮಾತಿಯೆಂತ್ ರಗ್ಡಿಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ನವಾಲ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಚುರ‍್ಚುರೆ ಹೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೆಂ ಲೇಖನ್ ಹಾಂವೆಂ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ‍್ಚೆ ರಾಯಾಳ್-ಮಂತನಾಚೆ ವಾಚುಂಕ್ ಸಕಾನಾಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಮಂಗ್ಳೂರುಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್‌ಯಿ ತಾಂಕಾಂ ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಂವ್ಕ್-ವಾಚುಂಕ್-ಬರಂವ್ಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾ.

ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ರಾಜಾಂವ್ ಫುಟ್ಕರ್ ದಿಸ್ತಾ ತರ್ ಆನಿ ದೋನ್ ತೀನ್ ದಾಕ್ಲೆ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ವಕಾಲಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ದವರ‍್ತಾಂ:

ವರ‍್ಸಾಂ ಆದಿಂ, ಹಾಂವ್ ಮಧ್ಯ್‌ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂತ್ ವಾವ್ರುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ವರ‍್ಸಾವಾರ್ ರಜೆರ್ ‘ಘರ್ ವಾಪಸಿ’ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕಾಯಾಮ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಚಿಣಿಮಿಣಿ ಪಾವ್ಸ್ ಆನಿ ಥಂಡ್ ಥಂಡ್ ಬಿಯರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ರೇಗಿಸ್ತಾನಾಂತ್ಲಿ ರೆಂವ್-ಧುಳ್-ಶಿಮೊಲ್ (ಚಾಳೀಸ್ ದೀಸ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಲಾಂಬ್ಚೆಂ ಧುಳ್-ವಾದಾಳ್) ತೀಸ್-ಪಾಂಚ್ತೀಸ್ ದಿಸಾಂಕ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ವೆತಾಲಿ. ಅಶೆಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಆಪ್ತ್ ಆನಿ ಖಾಸ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾಕ್ ಎಕ್ ಪುಣಿ ಭೆಟ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಕಡ್ಡಾಯೆಚಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಮ್ಹಜೆ ಪತಿಣೆನ್ ಪುಣ್ ಹಾಕಾ ಹಾಂವ್ ರಾಜಿ. ‘ಬರ‍್ಯಾನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ನ್ಹಂಯ್ ಪುತಾ, ಬರ‍್ಯಾನ್ ಪಾಟಿಂ ವಚುನ್ ತುಮ್ಚಿ ಪೋಡ್ ಲಾಬ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ವಚುನ್ ಪಾವಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ತುಮ್ಚೊ ಉಡಾಸ್ ಜರೂರ್ ಯೆತಾ ಪುಣ್ ಕಿತೆಂ ಕರ‍್ಯಾಂ ಪುತಾ’ ಮ್ಹಣ್ ತಿಂ ಮೊಗಾಚಿಂ ದುಕಾಂ ಗಳಯ್ತಾನಾ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವರ‍್ಸಾಕ್ ಪುಣಿ ಆಮ್ಚ್ಯೊ ‘ಬೆಟ್ರಿ ಛಾರ‍್ಜ್’ ಜಾತಾಲ್ಯೊ.

ಅಶೆಂ ಆಮಿ ಭೆಟ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಎಕ್ ಕುಟಮ್ ಮಡ್ಕರ್ ಆನಿ ಮಟ್ಕರ್ ಕೊಲ್ವಾಚೆಂ ಪಾಕೆಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ – ವಿಸಾವ್ಯಾ ಶತಮಾನಾಂತ್ ಆನಿ ತೇಂಯಿ ಮಂಗ್ಳೂರಾಂತ್ – ಎಕಾ ಪಾಕೆಟಿ ಘರಾಂತ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತುಮಿ ಯಾ ಹೆರ್ ಕೋಣ್‌ಯಿ ಪಾತ್ಯೆತಿತ್? ಆಸುಂ. ತಿ ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾಂ ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ನಾಂತ್ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ, ವಕ್ಲಾಂಕ್, ಅಸಲ್ಯೆ ಜಿಣಿಯೆ ಪರಿಗತಿಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಸೊಡಿನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ತಾಂಚಿ ಧನಿನ್‌ಯಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ನಾ.

ಪುಣ್ ತಿ ಜೀವಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ತಿಚೊ ಬಂಗ್ಲೊ ಉತ್ರೊನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯ್ವಂತ್ ಆಕಯಾಂಕ್ ಭೆಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಡ್ತಾಲೆಂ ಆನಿ ತವಳ್ ತಿ ಧನಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಥೊರಾಯೆಚ್ಯಾ ಪೊರ‍್ಟಿಕೊಂತ್ ಬಸುನ್ ಆಸ್ತಾಲಿ, ಜರಿದೆಗೆಚೆಂ ಕಾಪಡ್ ನ್ಹೆಸುನ್, ಫಿದಾಲ್ಕಿಣಿಪರಿಂ ಭಾಂಗಾರ್-ಶೃಂಗಾರ್ ಕರುನ್, ಪೆಂಕ್ಟಾಕ್ ಚಾವಿಯಾಂಚೊ ಘೊಸ್ ಶಿರ‍್ಕಾವ್ನ್, ಕೊಣಾಕ್‌ಗಿ ರಾಕುನ್ ಆಸ್ಚೆಪರಿಂ. ಆಳ್ವೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಹಂತನಾಚೊ ಭಾಯ್ಲೊ ಘುರ‍್ತ್‌ಜಾವ್ನ್ ಬಂಗ್ಲ್ಯಾ ದೆಗೆನ್ ಉಬಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪಾಕೆಟಿಪಂದಾಕ್ ರೆಲಿಕೆಪರಿಂ ದಿಸ್ಚೆಂ ಎಕ್ ಲಡ್ಕುಸ್ ‘ಪ್ರಿಫೆಕ್ಟ್’ ಕಾರ್, ನಾ ತ್ಯಾ ಕಾರಾಕ್ ಪೇಂಯ್ಟ್ ಯಾ ರೊದಾಂ, ರುಕಡಾಚ್ಯಾ ಚಾರ್ ಮುನ್ಕುಟ್ಯಾಂಚೆರ್ ತೆಂ ಉಬೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಗಿರಾಯ್ಕಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆವಳಿಂ ಮೊಡೆಂ ವರ‍್ಚಿ ಗಾಡಿ (hearse) ಉಬಿ ಆಸ್ತಾ ಕಶಿ, ತಶಿ.

ಆಕಯಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಎಕೆ ಭೆಟೆ ವೆಳಾರ್ ಘಡ್ಲೆಂ ಅಶೆಂ ಕಿ – ಹಿ ಫಿದಾಲ್ಕಿಣ್(coquette-ನಕ್ರೆವಾಲಿ) ಆಪ್ಲೆ ಹಾತ್-ಬಾವ್ಳೆ ಗ್ರಾದಿಕ್ ತೆಂಕೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಕಸಲ್ಯಾಗಿ ಭಾಶೆನ್ – ತಿ ಭಾಸ್ ತುಳು-ಕೊಂಕಣಿ-ಕನ್ನಡ್-ಹಿಂದಿ ಭಾಶೆಂಚೊ ಎಕ್ ಮಿಸ್ತುರಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಕಾಲಿ. ಆನಿ ಎಕಾಚಾಣೆ –

‘ಗುಡ್‌ಮೊರ‍್ನಿಂಗ್, ಮಿ|ಡಿಸೊಜಾ! You see, I’m fed up with these people. They do not understand any language. Where have, we the Mangaloreans have to lower ourselves…..’

ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ಸಂಭಾಷಣ್ ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ ತರಿ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್‌ಚ್ ದಿತಾಂ, ಹ್ಯಾ ಕೊಡ್ಸಾಣೆಚ್ಯಾ ವಿಕಾಕ್ ರೂಚ್ ಯೆತೆಲಿ. ವಾಚಾ:

ಹಿಕಾ ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ಕಶೆಂ ಕಳಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಗರ‍್ಜೆಚೆಂ ನ್ಹಯ್, ಹ್ಯಾ ಸೊಸಾಯಿಟಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ಆಸ್ಚೆ ಸುಲೂಸ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಆಸಾನಾಂತ್. ಸವಲಾಂ ವಿಚಾರಿನಾಸ್ತಾಂ ಜಾಪಿ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಚೊ ಹುನ್ನರ್ ಕೊಣೆಂಯಿ ಹಾಂಚೆ ಲಾಗಿಂ ಶಿಕಜೆ.

‘ಕುವೇತ್‌ ಥಾವ್ನ್, ವ್ಹಯ್?’ ತಿ ಗ್ರಾದಿಚೆರ್ ಆನಿಕಿ ಭಾಗ್ವಾಲಿ. ‘ಫ್ಲಾಯ್ಟ್ ಟಾಯ್ಮಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ? ತುಜಿ ಪತಿಣ್ looks nice. ತಿಚ್ಯಾ ಸ ವರ‍್ಸಾಂಚೆ ಪ್ರಾಯೆರ್‌ಥಾವ್ನ್ ತಿಕಾ ಪಳೆತ್ ಆಸಾಂ. ತಿಚೆಂ ಕುಟಮ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಕಷ್ಟಿ. ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಫ್ಲಾಯ್ಟಾರ್ ವೆಚೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ ಜಾಲಾಂ, ವ್ಹಯ್? ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತೆಂಪಾರ್…1952 ಇಸ್ವೆಂತ್ ನ್ಹಯ್ ಬಜ್ಪ್ಯಾಂ ಎರ್‌ಪೋರ‍್ಟಾಂತ್ ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಡಕೋಟಾ ದೆಂವ್‌ಲ್ಲೆಂ? ತ್ಯಾ ಫ್ಲಾಯ್ಟಾಚೆರ್ ಪಂಡಿತ್ ಜವಹರಲಾಲ್ ನ್ಹೆಹರು ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಪಂಡಿತ್, a real blue blood, aristocrat, a nobleman. ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾಯಿ ಬೊಂಬೇಥಾವ್ನ್ ಮೆಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಫ್ಲಾಯ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. But I missed the flight, how sad. Oh never mind now. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಜಾಂವ್ಯಾಂನಿ most modern aircraft-ಟಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂಸಾರಾರ್ ಭಂವ್ಡಾಯ್ಲಾಂ. ಆಸುಂದಿ ಪೆಲ್ಯಾನ್. ಆತಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಸಲ್ಯಾ ಖರ‍್ಯಾ ಮೆಂಗಲೋರಿಯನಾನ್ ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ಪಳೆಲಾ. ತವಳ್ ಫ್ಲಾಯ್ಟಾರ್ ವೆಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಅರಿಸ್ಟೋಕ್ರೆಟ್ ಮೆಂಗಲೋರಿಯನ್ಸಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಅಮಾನತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ every other pariah (ಕಾಟ್ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅರ‍್ತ್) travels by air ಅಶೆಂ ಜಾಲಾಂ ನ್ಹಯ್? ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಕೋಣ್ real  Mangalorean aristocrat ಮ್ಹಣ್ ವಳಕ್ ಧರುಂಕ್ ಅಸಾದ್ಯ್. ಆತಾಂ ತುಂಚ್ ಪಳೆ, ಮಿಡ್ಲ್‌ಈಸ್ಟ್ ತರಿ how well you have groomed yourself, your wife dresses well….who can tell the difference? ಆಸುಂದಿ. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಪುಣಿ ಆಮಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಸುನ್ ಟೀ ಪಿಯೊವ್ಯಾಂ? ಬಂಗ್ಲ್ಯಾಂತ್ ದಾದ್ಲೊ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ I cannot offer you a drink; but I take a shot of brandy every evening. Never mind. ತರ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಕಾಳಿಂ ಧಾ ವೊರಾಂಚೆರ್, ಟೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ. ತಡವ್ ಕರಿನಾಕಾ…we are very punctual people, thanks to the British! Never mind. How are you my charming lady?’ ತಿಚಿ AK-47 ಮ್ಹಜೆ ಪತಿಣೆಚೆರ್ ಘುಂವ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಪತಿಣೆನ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ಚಲ್ಯಾಂ ತರಿ! ಆಕಯ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾ ಆಸ್ತೆಲಿ.’

ಆಮಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ. ‘ತುಕಾ ತಿಚಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಟೀ ಜಾಯ್ ತರ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ತುಂಚ್ ವಚ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಶೆಂಯಿ ತಿಣೆ ಆಪಯ್ಲೆಂ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾರ್‌ಯಿ ನಾ. ತುಂ ಪಳೆ ತುಜೆಂ after-shave Brut ಸಾರಯ್ತಾಯ್…ತ್ಯಾ ಸುವಾದಾಕ್ ತುಕಾ ಸಾಂಪಡ್ಚ್ಯೊ ನಾಗಿಣ್ಯೊ ಅಸಲ್ಯೊಚ್.’

ಆಕಯ್ಚ್ಯಾ ಝೊಪ್ಡ್ಯಾಕ್ ವೆಚಿ ಚಾಲ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಕರುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಖರ‍್ಯಾನ್ ಪತಿಣಿಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ. ‘ಖರೆಂಚ್, ಹ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ದೋನ್ ಫಾಳ್ (divisions) ಆಸಾತ್? ಮಹಂತನಾಂಚಿಂ ಆನಿ ಕಾಟುಸಾಂ? ಹಿ ಆಮ್ಚಿ ಕಾಥೊಲಿಕ್ ಸಮಾಜ್? ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಾಥೊಲಿಕಾಂ ಮದೆಂ ಅಸಲೆ ತಸಲೆ ವರ‍್ಗ್‌ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್?’

‘ತುಕಾ ಜಾಯ್ತೆಂ ಶಿಕೊಂಕ್ ಆಸಾ!’ ಪತಿಣೆನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ‘ತುಂ ತುಜ್ಯಾ ಮಾಮ್ಮಿಚ್ಯಾ ವೊರ‍್ಲಾ ಪಂದ್ಲೊ ಪುರ‍್ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಕ್‌ನಾಂಯ್, ತುಜೆಂ ಪೋಸ್ಟ್‌ಕೋಡ್ ಮಂಗ್ಲೂರು ಟು ನ್ಹಯ್? ಮ್ಹಜೆಂ ಮಂಗ್ಲೂರು ವನ್! ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್? ಹಾಂವ್‌ಯಿ ಅರಿಸ್ಟೋಕ್ರೇಟ್, ನೋವ್ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಮಾಲ್ಘಡಿಂ. ಆಸುಂ, ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಫಾಳಾಂಚೆಂ (classifications) ಹಣೆ ಬರಪ್ ಜಾಣಾಂ…forget her jibes…let’s enjoy our holidays!’

Edwin2ಪುಣ್ ಕಿತೆಂಗಿ, ತ್ಯೆ ರಾತಿಂ, ದೋನ್ ಬಿಯರ್ ದೆಂವಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ತರಿ ಸುಶೆಗಾಚಿ ನೀದ್ ಆಯ್ಲಿ ನಾ. ಆಜ್ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಹ್ಯಾಚ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಯೆವ್ನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಆಸಾ-ಮೂ? ಘರ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಸಾಯ್ಟ್ ಘೆವ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾ, ಡೆವಲಪರಾಕ್ ದೀವ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾ….
ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಜುಸ್ತ್ ಧಾ ಘಂಟ್ಯಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಫಿದಾಲ್ಕಿಣಿಚ್ಯಾ ಪೊರ‍್ಟಿಕೊಂತ್ ಬಸುನ್ Twinnings Tea ಸೆವ್ಲಿ. ಸುಮಾರ್ ದೇಡ್ ಘಂಟೊ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಲಾಂಬ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸೆವ್ಣೆಂತ್ ತಿಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ AK-47-ನ್  ಮ್ಹಾಕಾ ಅಸಲೆಂ ಪಾತಾಳ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂಕಿ….ಹಾಂವ್ ಅಡೇಕ್‌ಭಾಗ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಕಾಟ್, ಪರ‍್ದೇಶಿ, so called Mangalorean  ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಕರ‍್ಚ್ಯಾಂತ್ ಥೊಡಿಂಚ್ ಮೆಟಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಉರ‍್ಲಿಂ. ಹೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಮೆಂಗಲೋರ್, ತಿಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ. ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಮಹಂತನಿ ಘರಾಣ್ಯಾಂತ್ಲಿಂ, ತಿಂ ತ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಂತ್ಲಿಂ, ಅಶೆಂ. ಪುಣ್ ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಗಲ್ಫಾಚೊ ದುಡು ಯೆಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸರ‍್ವಯಿ ಬಂಗ್ಲೆ ಬಾಂದ್ತಾತ್, ಟೆರೆಸಾಚಿಂ ಘರಾಂ ಉಬಾರ‍್ತಾತ್. But you see, Mr.DSouza…..building a bungalow, owning a duplex apartment  is not a qualification to aristocracy! ಆನಿ ತುಂ ಮಿ|ಡಿಸೊಜಾ ಕುವೇತಾಂತ್ ಆಸುನ್‌ಯಿ ಕೊಂಕಣಿ ಲೇಕಕ್ ಜಾಲಾಯ್ ಖಂಯ್?! ಹಿ ತುಜಿ ಹೊಬ್ಬಿ ಕಿತೆಂ? ಹಿ ಭಾಸ್ ಸರ‍್ವೆಂಟಾಂಚಿ ನ್ಹಯ್? ದುಬ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಕರ‍್ತಾನಾ ವಾಪರ‍್ಚಿ ನ್ಹಯ್? ತುಕಾ ತಾಲೆಂತಾಂ ಆಸಾತ್ ತರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷಾನ್ ಬರಯ್, ಫ್ರೆಂಚ್ ಶಿಕ್, ಪಯ್ಸ್ ನಾಕಾ ಅರೆಬಿಕ್ ಶಿಕ್. But why Konkani? Shameful, no? It is a dying language!
ತ್ಯೆ ಸಾಂಜೆರ್ ಹಾಂವೆಂ ಸ್ಕೊಚ್ ಸೆವ್ಲಿ ತರಿ ತ್ಯೆ ಫಿದಾಲ್ಕಿಣಿನ್ ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ರಿಗಯಿಲ್ಲೊ aristocrat Mangalorean ಬೇತಾಳ್ ಜಿರ‍್ಲೊ ನಾ.

 ದುಸ್ರೊ ಭಾಗ್
ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡೊನ್ ಸಾತ್-ಆಟ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಉತರ‍್ತಾನಾ ಸದ್ದಾಮಾಚೆ ಕೃಪೆನ್ ಆಮಿ ಕುವೇತ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಸೆಟಲ್ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್. ಕೆನಡಾಂತ್ ಸೆಟಲ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಬಂಡ್ವಾಳ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ ಚಿಕಾರ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೆ gulf  retirees ಹಾಣಿಂ ತವಳ್‌ಚ್ ಪ್ರದೂಷಣ್ ಫಯ್ಲಾಯಿಲ್ಲೆಂ. ತವಳ್ ಆಮ್ಕಾಂ Bangalore climate suits us, it is like English climate ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಮನಿಸ್ ಆಜ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಪಳೆತಾತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಥಂಯ್ಚಿ ಗರ‍್ಮಿ ಐಟಿ ಸೆಕ್ಟರಾಚೆ ಪ್ರಗತಿಕ್ ಲಾಗುನ್ ದೀಸ್ ಆನಿ ರಾತ್ airconditioner ಜಾಯಿಚ್ಚ್ ಹಾಬಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ.

ಖರೆಂ ಆನಿ ನೀಜ್, ಸೊಳಾ ವರ‍್ಸಾಂ ಮಾಂಯ್‌ಗಾವಾಂಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶಹರಾಂತ್ ಪಾಳಾಂ ದೆಂವಂವ್ಕ್ ತೇಂಪ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಆಮ್ಕಾಂ ಎಕ್ ದೋನ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾಂಚೆಂ ಸಾಂದೆಪಣ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಪಡ್ಲೆಂ ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬರ‍್ಪಾಂನಿ ಕಾಂಯ್ ತರಿ ವಳ್ಕಿಚೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಿಕಿ ಕೊಂಕಣಿ ಜಿವಾಳ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಉರ‍್ಡೊಂಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂಘ್‌ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಠಿಕ್ಲೊಂ ಪುಣ್ ಮಹಂತಾನಾಚ್ಯಾ ಮೆಳಿಂತ್ ರಿಗೊಂಕ್ ಸಕ್ಲೊಂ ನಾ. ಸಬ್ಯತೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಥೊಡೆ/ಥೊಡಿಂ (ಮ್ಹಜಿ ಫಿದಾಲ್ಕಿಣ್ ಅಂತರ‍್ಲೆಲಿ) ವಿಚಾರ್ತಾಲೆ what is there in Konkani, why don’t you write in English…we artistocrats cannot read Konkani, you see…’

ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ರಾಜಾಂವೀಕ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಉಲವ್ಣ್ಯಾನ್ ಯಾ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಶಿಕ್ಲೊ ನಾ ಪುಣ್ ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಉದೆಂತಿಚೆಂ ರೋಮ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಮ್‌ವರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಮೊಗಾಳ್ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಆತಾಂಯಿ “ಧನಿ-ವಕಾಲ್” ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಂದ್ಳೊ ಫರಕ್ ಸಬಾರ್ ರಿತಿಂನಿ, ವಾಟಾಂನಿ ಆನಿ ಸಮಾಜಿಕ್ ವರ‍್ತುಲಾಂನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ವಿಕಾಳ್ ತೊಂಕೆ (fangs) ವಾಪಾರುನ್ಂಚ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಗಮ್ಲೆಂ.

ವಯ್ಲ್ಯಾಭಾಯ್ರ್‌ಶೆಂ ಥೊಡಿಂ ಸೊದ್ನಾ ಕರ‍್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂಕಿ ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಚಿ ಭುಂಯ್ ಚಡ್‌ಶಿ ಕಾಥೊಲಿಕ್ ಕುಟ್ಮಾಂಚ್ಯಾ ಆದೀನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಹುಟ್ವಳೆ ಯಾ ಭುಂಯ್‌ಭಾಟಾಂನಿ ಘೊಳ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತಾಣಿ ಹಿ ವಕ್ಲಾಂಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ಪುಣ್ ಭೋವ್ ಕನಿಷ್ಟ್ ಸವ್ಲತ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್. ಸಾರ‍್ಕೆಂ ತಜ್ವೀಜ್ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ವಕ್ಲಾಂಕ್ ಕಸಲಿಂಚ್ ಹಕ್ಕಾಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ. ವಕ್ಲಾಂಚಿಂ ಘರಾಂ ಊರ‍್ಜಿತ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಯಾ ತಾಂಕಾಂ ನಿತಳ್-ನಿರ‍್ಮಳಾಯೆ ಖಾತಿರ್ ಹಿತ್ಲಾಂತ್ ಎಕ್ ಶೌಚಾಲಯ್ ಬಾಂದುನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಕಸಲೆಂಯಿ ಚಿಂತಪ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಲಿಂಚ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲಿ ಎಕ್ ಖರಿ ಸಂಗತ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಧಕೊ ದಿಂವ್ಚೆ ತಸಲಿ –

ಕಾಥೊಲಿಕ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಆತಾಂಯಿ ಆಪುಣ್ ಮಹಂತನಾಂತ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಶೆಂಕಾರೆಂ ಫುಲವ್ನ್ ಭೊವ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ‘ಧನಿಯಾನ್’ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವಕ್ಲಾಕ್ ವೀಜ್ ಸಂಪರ‍್ಕ್ ನಿರಾಕರಿಲ್ಲೆಂ ಕಾರಾಣ್ ಕಸಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಹೆಂ ವಕಾಲ್ ಧನಿಯಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಹಿ ಸವ್ಲತ್, ತಿ ಸವ್ಲತ್ ದಿಲ್ಯಾ, ಆಮ್ಕಾ ಮೀಟರ್ ನಂಬರ್ ಆಸಾ, ಉದ್ಕಾ ಸರಬ್ರಾಜ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಹೆಂ ಘರ್ ಧನಿಯಾಚೆಂ ನ್ಹಯ್ ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಿಯಾನ್ ಸೆಜ್‌ಸಾಂಬ್ರಾಂ ಮಧೆಂ (ಹಾಂಗಾಸರ್ ಧನಿ-ವಕಾಲ್) ಕಠೋರಾಯ್ ಉಬ್ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮಹಂತನ್‌ಪಣ್ ದಾಕಂವ್ಚೊ ಹುನ್ನರ್ ಹೊ, ಆತಾಂಯಿ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ರುಪಾಂನಿ ಜೀವ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ, ಆಕಯ್ಚ್ಯಾ ಬಿಡಾರಾಕ್ ಧನಿನಿನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಳೆ ದಾಂಪುಂಕ್ ಸೊಡುಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್.

ಕಾಥೊಲಿಕ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಹೆ ದೋನ್ ಫಾಳ್ ಕೊಣೆ ಕೆಲ್ಲೆ? ಕಾಥೊಲಿಕಾಂ ಮದೆಂ ದಲಿತ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸರ‍್ಕಾರಾನ್ ಮಾನುನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಂಚ್ ಲೆಕ್ಯಾಂ. ಪುಣ್, ಹ್ಯಾ ಮಹಂತನಿ ಚಿಂತ್ಪಾನ್ ದಲಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ದಲಿತ್ ಉಬ್ಜಯ್ಲ್ಯಾತ್.

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಬರ‍್ಯಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ವರ‍್ತುಲಾಂನಿ ಪಾಳಾಂ ದೆಂವಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆಂವ್ಡ್ಯಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಅಸಲೆ ಸಬಾರ್ ಅಸಮಾಜಿಕ್ ದಾಕ್ಲೆ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಆನಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಮೆಳ್ತೆಚ್ ಆಸಾತ್. ಆಮಿ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಯಾ ತೀನ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಟನ್ ವಾಚಾ: ಸೆಜ್‌ಸಾಂಬ್ರಾಚೆ ಪಿಕ್‌ನಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿಂಯಿ ಸೆರ‍್ವಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ದರ‍್ಯಾ ಕಿನಾರೆಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್. ಥಂಯ್ಸರ್ ನಕ್ಕೀ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಯಾದ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ ಪುಣ್ ಖುಶಾಲಾಯೆಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಟ್‌ಲ್ಲೊ ಎಕ್ ಮುದ್‌ದೊ ಗರಮ್ ಜಾಲೊ, ಉತ್ರಾಂಚಿ ಕಿಟಾಳಾಂ ಉಟ್ಲಿಂ, ಉಬ್ಲಿಂ ಆನಿ ತವಳ್ ‘ಪ್ರಾಯ್ಮಸ್ ಸ್ಟವಾ’ಚೆರ್ ಗರಮ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಶಿಂತಿದ್ ಪಿಗಳ್ಳೆಂ. ಆನಿ ತವಳ್ ಎಕ್ಲಿ ಚಲಿ ಪಿಕ್‌ನಿಕಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್‌ಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೋಟ್ ಜೊಕುನ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ: Daddy, do not argue or talk to these so-called Mangaloreans. We are the originals and blue blood of Mangalore! ಹಾಂವ್ ಥಟಾಕ್ಲೊಂ, ಅಶೆಂಯಿ ಆಸಾ, ಅಸಲೆಂಯಿ ಉಲವ್ಣೆಂ ಆಸಾ ಅಶೆಂ ಸಮ್ಜೊನ್ ಕಳ್ವಳ್ಳೊಂ. ಆನಿ ಹೆಂ blue blood ಆಜ್ ಗಟರಾಂನಿ ವ್ಹಾಳ್ತಾ. ಆಮಿ page three material ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಾರೆ ಉಟಂವ್ಚ್ಯಾಂಚಿ ಪಂದ್ಲಿ, ಘಾಣ್ಕುರಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಆಜ್ ಪಬ್ಬಾಂನಿ, ಗೆಸ್ಟ್‌ಹೌಜಾಂನಿ, ಹೋಮ್‌ಸ್ಟೇ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾಳೊಕೀ ಭುಂಯಾರಾಂನಿ, ಲೊಡ್ಜಾಂನಿ ಸುಕತ್ ಘಾಲ್ಲಿ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ್ ನೆಮಾಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ page three -ಚೆರ್ ಹಾಂಚ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ-ತಸ್ವೀರ‍್ಯೊ ಛಾಪುನ್ ಯೆನಾಂತ್ ಪುಣ್ ಛಾಪುನ್ ಯೆತಾತ್ ಸಾಂಜೆಚೆಂ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಳ್ದುವ್ಯಾ ನೆಮಾಳ್ಯಾಂಚೆರ್. ಸುಣೆ-ಮಾಜರ್ ಜಾಣಾಂ ಆಸಾ ಆನಿ ಹಾಸ್ತಾ ಪುಣ್ ಆಮ್ಚಿ ಕಾಥೊಲಿಕ್ ಸಮಾಜ್ ದೊಳೆ ಉಘಡಿನಾ – ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿಂಕ್ ಹೆಂ ಸರ‍್ವ್ ಬಾಸ್ಕಳ್ಪಣ್ ದಿಸನಾ, ನತಾಲಾಂಚೆ ರಾತಿ/ಪಾಸ್ಕಾಂಚೆ ರಾತಿಂ ಮಾಣ್ಸುಗೆಥಾವ್ನ್ ಫಕತ್ ದೇಡ್ ಇಂಚ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಲಿಬಾಸ್ ನ್ಹೆಸುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಲ್ಕಾಂಕ್ ಪಾದ್ರಿ ಪವಿತ್ರ್ ಕೊಮುಞಾಂವ್ ವಾಂಟ್ತಾ!

Edwin3ಆನಿ ಹಾಂಚೆಂ ‘ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಪಾನಾಂಚೆಂ’ ಬಿಕಾರ‍್ಪಣ್ ಪುಬ್ಲಿಕ್ ಕರುಂಕ್, ಫುಕಾರುಂಕ್ ಥೊಡಿಂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನೆಮಾಳಿಂ ಆಸಾತ್. ತಾಣಿಂ ಫುಕಾರ‍್ಚೆಂ ಹ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಜಾಣಿಂ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗುಲಾಮ್‌ಪಣಾವೆಳಾರ್ ವಾಗ್ ಮಾರ‍್ಲೆ, ರೊಮಾಕ್ ಗೆಲಿಂ, ಬಾರ್-ಎಟ್-ಲೊ ಕರುಂಕ್ ಲಂಡನಾಕ್ ಗೆಲಿಂ, ವಾಣಿಜ್ಯ್/ಭಾಸಾಶಾಸ್ತ್ರ್ ಶಿಕುಂಕ್ ಒಕ್ಸ್‌ಫರ‍್ಡಾಕ್ ಗೆಲಿಂ, ಹೊಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಶಿಕುಂಕ್ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್‌ಲೆಂಡಾಕ್ . ನೆಮಾಳ್ಯಾಂಚಿ ಸಂಗತ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಮಂಡಳೆಂತ್ ಆಸ್ಚೆ ಹೆಚ್ಚ್ ಹಿಪೊಕ್ರಿತ್,  ಬಾರೀಕ್ಸಾಣೆನ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಹೆಂ ವಿಬಜನ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. ಹಾಂಚ್ಯಾ ಲಗ್ನಾ-ಸೊಬಾಣಾಂನಿ, ಸಯ್ರಿಕ್/ಸಂಬಂದ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರಿ ಹ್ಯಾ so-called Mangaloreans – ಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ನಾ. ಹಾಂವೆಂ ಖುದ್ದ್ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ, you see, they do not fit into our crowd. Do they know to dance, Tango, Polka and other forms, they cannot even join the grandmarch!

ಹೆಂ ಆಮ್ಸಾಣೆಚೆಂ ಪೊಸಾಂವ್, ಆದ್ಲ್ಯಾ ನತಾಲಾಂಚೆ ರಾತಿಂ ಎಕಾ ಪ್ರತಿಶ್ಟಿತ್ ಕೊಪೆಲಾಂತ್ ಮಿಸಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಎಕ್ ಘಡಿತ್ ಲಿಕ್ಲ್ಯಾ ಖೆರಿತ್ ಸೆವೊಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ. ಮ್ಹಜಿ ಧುವ್ ಆನಿ ನಾತ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸೆಜಾರ‍್ನಿಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ, ನತಾಲಾಂಚೊ ಸಂಬ್ರಮ್ ಮಾನಾಂವ್ಕ್. ತಿ ತಾಂಚಿ ಸೆಜಾರ‍್ನ್ ಎಕ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಚಲಿ. ಭಾರತೀಯ್ ತರಿ ಸಬಾರ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ವಾಗ್‌ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಸಂಸಾರ್ ಭಂವ್‌ಲ್ಲಿ ಚಲಿ. ಆಮಿ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಸ್ಕೆಂಚ್ಯಾ ದಿಟ್ಟ್ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೊಳಿಂಚೆರ್ ಎಕ್ ಕುಟಮ್ ಯೆವ್ನ್ ಬಸ್ಲೆಂ. ಆವಯ್, ಫುಲ್ಲ್ ಸುಟಾರ್ ಆಸ್ಚೊ ಬಾಪಯ್ ಆನಿ ಮಾಣ್ಸುಗೆಥಾವ್ನ್  ಫಕತ್ ದೇಡ್-ದೋನ್ ಇಂಚಾಂ ಲಾಂಬ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಕಾಳಿ ಟಾಯ್ಟ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಕ್ವಿನ್ಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಯುವತಿ. ಯೆವ್ನ್ ಬಸ್ತೆಚ್ ತಿಣೆ ಆಪ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ‘ಲಾಂಬ್’ ಕರ‍್ಚೆಂ ಅಬಿಯಾನ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ, ಹುಳ್ವಳೋನ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಚೆಂ ಪೊಂತ್ ಥೊಡೆ ಮಿಲ್ಲಿಮೀಟರ್ ಪುಣಿ ಲಾಂಬ್ ಕರುಂಕ್ ತಿ ಉರ‍್ಡಾತಾಲಿ. ಹೆವ್ಶಿನ್ ಹಿಚೊ ಡ್ರಾಮಾ ಚಲ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೆ ತಸಲ್ಯಾ ಪಾತ್ಕ್ಯಾಂಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಲಟ್ಟು ಘುಂವ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಘುಂವ್ತಾಲಿ, ಮಾರಿವಾನಾ ಡ್ರಗ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ. ತ್ಯೆ ಚಲಿಯೆಚೆಂ ಬ್ಲೂ ಬ್ಲಡ್ ದೆಕ್ಣ್ಯೊ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ತ್ರೀ-ಪೀಸ್ ಸುಟಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಬಾಪಯ್ ಘಾಮಾನ್ ಬುಡ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಚಿ ಧರಮ್ ಪತಿಣ್ ಎಕ್ ಆಯ್ಣೊ ಘೆವ್ನ್ ತಾಕಾ ವ್ಹಾರೆಂ ಘಾಲ್ತಾಲಿ (ಕಸಲೊ ಬ್ಲೂ ಬ್ಲಡ್ ಮೋಗ್, ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂನೊ) ಆನಿ ಮದೆಂ ಮದೆಂ ರಸ್ಮಾಳ್ಯಾ ತುವಾಲ್ಯಾನ್ ತಾಚೊ ಘಾಮ್ ಪುಸ್ತಾಲಿ. ಅಸಲೊ ಅಮರ್ ಪ್ರೇಮ್ ಹಾಂವೆಂ ಖಂಯ್ಸರೀ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ ಜಾಂವ್ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಯಾ ಈಸ್ಟರ್! ಮೀಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾರ್ ಪಾರ‍್ಕಾಕ್ ಚಲೊನ್ ವೆತಾನಾ ಚಿಕಾರ್ ಲೋಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆದಾಳ್ತಾಲೊ – ಹ್ಯಾ ಹಿಪೊಕ್ರಿತಾಂಚಿ ಚುಂಬನ್ ಸೆರೆಮನಿ ಚಲ್ತಾಲಿ. ಪಾದ್ರಿಂಕ್‌ಯಿ ಹಾಣಿ ಉಮ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ನೆಗಾರ್ ಕೆಲೆಂ ನಾ. ಬರೊಬ್ಬರ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಯುವತಿನ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ (ಇಂಗ್ಲಿಷಾನ್) ‘ಅಂಕಲ್ ತುಕಾ ಮೀಸ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲೆ ಆಸ್ತೆಲೆ. There was quite a distraction right under your nose! (ತುಜ್ಯಾ ನಾಕಾ ಪಂದಾಕ್‌ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂಚ್ಯೊ ಸಮಯೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ನ್ಹಯ್?)

ಪುರೊ?

ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹೆಂ ಸರ‍್ವ್ ತುಮಿ, ಫಾರಿಜೆವಾಂನೊ? ತುಮ್ಚೆಂ ಬ್ಲೂ ಬ್ಲಡ್ ರಾಜ್ ಆಕೇರ್ ಜಾಲಾಂ. ತುಮ್ಚೆ ಬಂಗ್ಲೆ ಆನಿ ಪಿಯಾನೊ ತುಮಿಂ ಬ್ರೀಫ್‌ಕೇಜಿಂನಿ ದುಡು ಘೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಅನ್ಯ್‌ಭಾವಾಡ್ತಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಕರೋಡಾಂಚ್ಯಾ ಮೊಲಾಂಕ್ ವಿಕ್ಲ್ಯಾತ್; ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ದೆವಾಳಾಂಚೊ ತೊರಿ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಮಧ್ಯ್‌ಪ್ರಾಚ್ಯಾಚೆ ಬುರುಜ್ ದಿಸ್ತಾತ್. ತುಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಫುಂಕ್ಯಾ ಸವಾಯ್ ವಿಕುನ್ ತುಮಿ ಕೆನಡಾ, ಅಮೆರಿಕಾ, ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಆನಿ ಜರ‍್ಮನಿಂತ್ ಸೆಟಲ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.

ಆನಿ ಆತಂಕಾರಿ ಪಂಗಡ್ ಸಂಸಾರಾರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾನಿತ್ಲ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆ ಗಳೆ ಕಾತರ‍್ತಾತ್, public executions. ಹಿ ಪರಿಗತ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಚಡ್ ತೇಂಪ್ ಲಾಗ್ಚೊ ನಾ. ತವಳ್ ದೊರೆ, ವೋಣಿ, ಕೆಂಳ್ಬೆ, ಖಂಯ್ ಉರ‍್ತೆಲೆ? ತುಮಿ ದಣ್ಸಿಲ್ಲಿಂ ವೊಕ್ಲಾಂ – ತುಮ್ಕಾಂ ಕರೆಂಟ್ ದೀನಾಂವ್, ನಳೆ ದಾಂಪುಂಕ್ ಸೊಡಿನಾಂವ್, ವೋಣ್ ರಿಪೆರಿ ಕರುಂಕ್ ಸೊಡಿನಾಂವ್ ತುಮಿ ದಣ್ಸಿಲ್ಲಿಂ ವೊಕ್ಲಾಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂ ಧಿನ್ವಾಸ್ತೆಲಿಂ, ತಲ್ವಾರಿಚ್ಯಾ ಧಾರೆಥಾವ್ನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಬಚಾವ್ ಕರ‍್ತೆಲಿಂ?

ಭಿರ‍್ಮತ್!

ಇತ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಕಾಡುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಲೇಖನ್ ಲಿಕ್ಲಾಂ ಪುಣ್ ತುಮಿಂ ಹೆಂ ವಾಚುಂಕ್ ಸಕಾನಾಂತ್, ಕೊಣೆ ತರಿ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ತರಿ ಎಡ್ವಿನಾಚೆರ್ ವಿಗಾರಾಲಾಗಿಂ ಫಿರ‍್ಯಾದ್ ವ್ಹರುನ್ ‘ಫತ್ವಾ’ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ತೆಲ್ಯಾತ್.

ಕಾಂಯ್ ನಜೊ.

ಹೆಂ ಸರ‍್ವ್ ಘಡ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂಚ್ ಭಾರತಾ ಭಿತರ್‌ಚ್ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ ಐ.ಎಸ್.ಐ.ಸ್. ಮೊಡೆಲಾಚೊ ಸರ‍್ಪಾಚೊ ಫಾಣೊ (hood of the cobra) ಬಳಿಷ್ಟ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಆಸುಂ.

– ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿ’ಸೊಜಾ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.