ಮಂತ್ರಿ ನರ್ವಸ್

ಹಾಂವೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿ ನಾಟಕಾಂತ್ ಆಭಿನಯ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಾತ್ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಆಕ್ರೇಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ವಾರ್ಶಿಕ್ ದಿಸಾಕ್ ’ಚಿತಚಂಚಲೆ’ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪೌರಣಿಕ್ ನಾಟಕಾಂತ್ ’ಕಾಶಿರಾಜ’ಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಹಾಂವೆ ಆಭಿನಯ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಆಮ್ಚೆಂ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಅಪುಟ್ ಹಳ್ಳೆಂಚೆ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ನಿಮ್ತಿ ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾ ’ವಾರ್ಶಿಕ್ ದೀಸ್’ ಆಚರ್ಸುಂಚಿ ತಾಂಕ್ ತವಳ್ ನಾತ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಕ್ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾರ್ಶಿಕ್ ದೀಸ್ ಚಲ್ತಲೊ. ಎಕಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ’ವಾರ್ಶಿಕ್ ದಿಸಾಕ್’ ದೋನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂಚಿ ಭರ್ಪೂರ್ ತಯಾರಾಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಿ ಮುಖೆಲ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿಣ್ ಹಿಲ್ಡಾ ಟಿಚೆರ್, ಸೆಲಿನ್ ಟಿಚೆರ್ ಆನಿ ಲಿಲ್ಲಿ ಟಿಚೆರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಶಿಕೊಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ವ್ಯಸ್ಥ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಆಮ್ಚೊ ದಿವಾಕರ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಾಟಕ್ ಶಿಕೊಂವ್ಚೆ ಪುಡಾರ್ಪಣ್ ಘೆತಾಲೊ. ಪೂಣ್ ಹಾಂಕಾಂ ಸರ್ವ್ ವೆಗ್ಳೊಚ್ಚ್ ಆಮ್ಚೊ ಲೆಕ್ಕ ಶಿಕೊಂವ್ಚೊ ಅಂತೋನ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ವಾರ್ಶಿಕೋತ್ಸವಾಚೊ ಎಕ್ ಹಪ್ತೊ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರ್ ದಿಸಾಂನಿ ಕಸಲಿಚ್ಚ್ ಸೊಡ್-ದೊಡ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಲೆಕ್ಕ ಶಿಕೊಂವ್ಚ್ಯಾತ್‌‌ಚ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ತಾಚಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಚುಕಾರಿ ಮಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ.

ಆಮ್ಚೊ ದಿವಾಕರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ನಾಟಕ್ ಶಿಕೊಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಭೋವ್ ಹುಶಾರ್. ಆಮಿ ಖೆಳೊನ್ ದಾಖಯ್ಲ್ಯಾ ನಾಟಕಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ ದಿಗ್ದರ್ಶನ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಖೆಳೊನ್ ದಾಖಯಿಲ್ಲೆ ಶಕುಂತಳಾ, ಸತ್ಯವಾನ ಸಾವಿತ್ರಿ ಆನಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ನಾಟಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾವಾಂತ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನುಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ’ದಿವಾಕರ ಮಾಸ್ಟರರ ನಾಟಕ ಆಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ’ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲೊ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂಚ್ಯಾ ನಾಟಕಾಕ್ ಕೊಣಿಯ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹೊ ಆಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಖೇರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಉರ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ನಿಘಂಟ್ ಆಸ್ಲೆಂ.

ಆಮಿ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ನಾಟಕ್ ಖೆಳೊನ್ ದಾಖಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸಕ್ಡಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ವಯ್ರ್ ಉಡಿ ಮಾರ್ಲೊ ಮ್ಹಜೊ ಚಡ್ಡಿ ದೊಸ್ತ್ ’ಸಂತೋಷ’ ತಾಣೆ ಉಡಿ ಮಾರ್ಚ್ಯಾಕಿಯ್ ಕಾರಣ್ ಆಸ್ಲೆಂ, ನಾಟಕಾಚೆ ಖಂಯ್ ನಾಸ್ಲೆಂ ಪಿಶೆಂ ತಾಕಾ. ದಿವಾಕರ ಮಾಸ್ಟರಾಚ್ಯಾ ನಾಟಕ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತಾಣೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾಯ್ ನಾಟಕಾಂತ್ ಪಾತ್ರ್ ಆಭಿನಯ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ತಾಕಾ ಆಸ್ಲಿ.  ಅಪ್ಣಾಕ್ ಋಷಿಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಆಭಿನಯ್ ಕರಿಜೆಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ತಾಕಾ ಚಡ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಎಕ್ ಸಾರ‍್ಯಾರುಕಾಚಿ ಬೊಡಿ ಕಾತ್ರುನ್ ತಾಂತು ಋಷಿಚಿ ತಪಸ್ಸು ಕರ್ಚಿ ಬೆತ್ಕಾಟಿ ಕರ್ನ್ ದಿವಾಕರ ಮಾಸ್ಟರಾಕ್ ಇಪ್ರೆಸ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ತವಳ್ – ತವಳ್ ಭಂವ್ತಾಲೊ.

ವಾರ್ಶಿಕ್ ದಿಸಾಕ್ ದೋನ್ ಮಹಿನೆಂ ಆಸ್ತಾನಾಚ್ಚ್ ತಯಾರಾಯ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಸಾತ್ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಂತೋನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಲೆಕ್ಕ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಸೊಡ್ – ದೊಡ್ ಕರುಂಕ್  ತಯಾರ್ ನಾತ್ಲೊ. ಹೆರಾಂನಿಂ ಸೊಡ್ – ದೊಡ್ ಕೆಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ವಾರ್ಶಿಕ್ ದಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್  ಆಮ್ಕಾಂ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಯ್ರ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಕರ್ತಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಆಡ್ ಉತರ್ ನಾತ್ಲೆಂ.  ಹಾಚ್ಯಾ ಮಧೆಂ ದಿವಾಕರ ಮಾಸ್ಟರಾನ್ ಏಕ್ ಪೌರಣಿಕ್ ನಾಟಕ್ ಹಾಡ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಿ. ಹಿ ಖಬರ್ ಸಂತೋಷಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕೀಯ್ ಪಡ್ಲಿ. ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಚ್ಚ್ ಸಂತೋಷಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಬೊಡಿಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಋಷಿಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ಹಾತಿಂ ಏಕ್ ದೂದ್ ವ್ಹರ್ಚೆ ಸ್ಟಿಲಾಚೆಂ ಕ್ಯಾನ್ ಸಯ್ತ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೆಂ, ಪುಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ದಿವಾಕರ್ ಮಾಸ್ಟರಾನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂತ್ ಋಷಿಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಕ್ ತಪಸ್ಸು ಕರ್ಚಿ ಬೆತ್ಕಾಟಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್.

ದಿವಾಕರ ಮಾಸ್ಟರಾನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೌರಣಿಕ್ ನಾಟಕಾಚಿ ಕಾಣಿ ’ಭೀಷ್ಮಾ ಆನಿಂ ಅಂಬಾಚಿ’. ಅಪುಣ್ ಜಿಣಿ ಸರ್ವ್ ಆಂಕ್ವಾರ್‌ಚ್ ರಾವ್ತಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಶಪಥ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ ಭೀಷ್ಮ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಭಾವಾ ಪಾಸತ್ ಕಾಶಿರಾಜನ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾಂ ಧುವಾಂ ಪಾಸತ್ ಆಯೋಜನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಯಂವರಾಕ್ ವಚೊನ್ ರಾಜ್ ಕುಮಾರಿ ಅಂಬಾ, ಅಂಬಿಕಾ ಆನಿ ಆಂಬಾಲಿಕಾಕ್  ಝುಜೊನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆತಾ. ಪುಣ್ ಅಂಬಾ ಭೀಷ್ಮಾಚ್ಯಾ ಭಾವಾ ಸರ್‍ಶಿ ಲಗ್ನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ, ಭೀಷ್ಮಾನ್‌‌ಚ್ ಅಪ್ಣಾ ಸಂಗಿಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾಯ್ಜೆಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಟ್ ಕರ್ತಾ. ಭೀಷ್ಮಾನ್ ಲಗ್ನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂಬಾ ಭೀಷ್ಮಾಚೊ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಪರಶುರಾಮಚೊ ಆಧಾರ್ ಮಾಗ್ತಾ. ಪುಣ್ ಭೀಷ್ಮಾ ಆಪ್ಣಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಸರಾನಾಸ್ತಾನಾ ಅಂಬಾ ಸರ್ಶಿ ಲಗ್ನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಖಡಾಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ನೆಗಾರ್ ಕರ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಭೀಷ್ಮಾನ್ ಅಪ್ಣಾಚಿ ಜಿಣಿ ವಿಭಾಡ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕುನ್ ಅಪುಣ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಭೀಷ್ಮಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತೆಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಕರುನ್ ಜಳ್ಚ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಉಡೊನ್ ಅಂಬಾ ಆಪ್ಲೊ ಪ್ರಾಣ್ ನಾಸ್ ಕರ್ತಾ. ಹಿ ಕಾಣಿ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೊ ಸಂತೋಷ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಾತಾಂತ್ ಲ್ಹಾನ್ ಎಕ್ ಕುಡಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಭಂವ್ತಾಲೊ.

ಆಶೆಂ ಆಸ್ತಾ ಎಕ್ ದಿಸ್ ದಿವಾಕರ ಮಾಸ್ಟರಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಅಪೊವ್ನ್ ನಾಟಕಾಚೆ ವಿವಿಧ್ ಪಾತ್ರ್ ವಾಂಟುನ್ ದಿಲೆ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ನವೀನಾಕ್ ಮಂತ್ರಿ, ಮಂಜುನಾಥಾಕ್ ಮಾತಾರ‍್ಯಾಚೊ ಪಾತ್ರ್, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಕ್ ಸತ್ಯವತಿಚೊ ಪಾತ್ರ್, ವಿದ್ಯಾಕ್ ಅಂಬಾ, ರಜನಿಕ್ ಅಂಬಿಕಾ,  ವೀಣಾಕ್ ಅಂಬಾಲಿಕಾ, ಪ್ರದೀಪಾಕ್ ವಿಚಿತ್ರಾವಿರ್ಯ, ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಶಿರಾಜ ಆನಿ ಆಲ್ವಿನಾಕ್ ಪರಶುರಾಮಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಲಾಬ್ಲೊ. ಸರ್ವಾಂಕ್ ಪಾತ್ರ್ ವಾಂಟುನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭೀಷ್ಮಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಂತೋಷಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಲಜೆಚ್ಯೊ ಹಾಸೊ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊಂಕ್  ಸುರು ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ. ಪುಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭೀಷ್ಮಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಕೆದಳಾಯ್ ಫಸ್ಟ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪುಷ್ಪಲತಾಕ್ ಲಾಭ್ಲೊ, ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂತೋಷಾಕ್ ನಾಟಕಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಶಿಪಾಯಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ದಿಲೊ.

ಸಂತೋಷಾಕ್ ನಾಟಕಾಂತ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಪಾತ್ರ್ ದಿನಾಸ್ತಾನಾ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾಕೀ ಏಕ್ ಕಾರಣ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಸಂತೋಷ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಇಲ್ಲೊಸೊ ಪಾಟಿಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಪಾತ್ರಾಚೆ ಡೈಲಾಗ್ ತೊಂಡ್‌ಪಾಠ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಚ್ಯಾನ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ದಿವಾಕರ ಮಾಸ್ಟರಾಚಿ ಆಭಿಪ್ರಾಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ. ”ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳೇ, ಭಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರಿಯೊಬ್ಬಳು ಬಂದು ನಿಂತು, ಒಳಗೇ ಬರಲು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಫಕತ್ ಏಕ್‌ಚ್ ಡೈಲಾಗ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂತ್ ಸಂತೋಷಾಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಸಂತೋಷಾಚ್ಯಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಉರ್ಭೆಕ್ ದಿವಾಕರ ಮಾಸ್ಟರಾನ್ ಥಂಡ್ ಉದಾಕ್ ವೊತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಸಂತೋಷಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಭಾವೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂಯ್ ಸಂತೋಷ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ತಾನಾ ತ್ಯಾಚ್ ನಾಟಕಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಚಿಂ ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂಚ್ ಉಡಾಸಾಕ್ ಯೆತಾತ್.

ದಿವಾಕರ ಮಾಸ್ಟರಾಚೆ ನಾಟಕಾಚೆ ಪ್ರಾಕ್ಟ್ಯೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್  ಆಸ್ಲೆಂ. ಸರ್ವಾಂನಿ ನಾಟಕಾಚೊ ಡೈಲಾಗ್ ಸಾರ್ಕ್ಯಾನ್ ತೊಂಡ್‌ಪಾಠ್ ಕರಿಜೆ ಆಸ್ಲೊ. ನಾಟಕಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಹೆರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂನಿ ವಾಂಟೊ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾತ್ಲೊ. ನಾಟಕಾಚೊ ಅಭ್ಯಾಸ್  ಆರಂಭ್ ಜಾತಚ್ ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಖಂಚಾಯ್ ರೀತಿನ್ ಐಸ್‌ಕ್ರೀಮ್, ಥಂಡ್ ಪೀವನ್ ಸೇವನ್ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ ಆಸ್ಲೆಂ, ನಾಟಕ್ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಚಲ್ತಾನಾ ಸರ್ವ್ ಪಾತ್ರ್ ಆಭಿನಯ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಸಾಜೆ ಆಸ್ಲೆಂ. ನಾಟಕಾಂತ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾನಿಂ ಥಂಯ್ಸರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾತ್ಲೊ.

ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಮಾಂಚಿಯೆರ್ ಎಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ವೆದಿ ಮಧೆಗಾತ್ ಡೈಲಾಗ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ, ದೋನ್ ಪಾತ್ರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಖಂಚಿಯ್ ಕೂಸ್ ಖಾಲಿ ಸೊಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ದೊಗಾಂ ಪಾತ್ರ್ ಧಾರಿನ್ ದೊನೀ ಕುಶಿನ್ ರಾವೊನ್ ವೆದಿ ಬ್ಯಾಲನ್ಸ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಸಂಭಾಷಣ್ ಕರ್ತಾನಾ ಎಕಾ ಕುಶಿನ್ ಥಾವ್ನ್ ಆನ್ಯೇಕಾ ಕುಶಿನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ, ಪಾಯಾಂಕ್ ವ್ಹಾಣೊ ಘಾಲುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾತ್ಲೊ. ಹೆಂ ಸಗ್ಳ್ಯೊ ದಿವಾಕರ ಮಾಸ್ಟರಾಚ್ಯಾ ನಾಟಕಾಚ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ರೂಲಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಯೊ.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ದಿವಾಕರ ಮಾಸ್ಟರಾ ತಿತ್ಲೊ ಖಡಕ್ಕ್ ಕೊಣ್‌ಚ್ ನಾತ್ಲೊ. ಸಗ್ಳೆಂ ಇಸ್ಕೊಲ್ ತಾಕಾ ಭಿಯೆನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವಾನಾತ್ಲೆಂ. .ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸಾ ಸರ್ಶಿಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ಎಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಲಾಗೊನ್ ಎಕ್ ಪಿಲ್ಲುಕ್ ಸದಾಂಚ್ಚ್ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಸ್ಟಡಿ ಬೆಲ್ಲಾ ವೆಳಾರ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಖಂಚಾಯ್ ಕ್ಲಾಸಿ ಥಾವ್ನ್ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ರೂಮಾಂತ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆ ಕಡೆ ಥಾವ್ನ್‌ಚ್ ಪಿಲ್ಲುಕ್  ಫುಂಕ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಆಮಿ ಸರ್ವ್ ಥಂಯ್ಚ್  ಗಪ್ಪ್ – ಚುಪ್ಪ್ ಜಾತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬೆಲ್ಟಾಚೆ ಮಾರ್  ಚುಕಾನಾತ್ಲೆ.  ಪುಣ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಅಂತೋನ್ ಮಾಸ್ಟರಾನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಬೆತ್ಕಾಟಿಚ್ಯಾ ಮಾರಾಚ್ಯಾಕಿಯ್ ದಿವಾಕರ ಮಾಸ್ಟರಾಚ್ಯಾ ಬೆಲ್ಟಾಚ್ಯಾ ಮಾರಾಂಚಿ ದೂಕ್ ತಿಕ್ಕೆಶೆಂ ಉಣಿಚ್ಚ್. ತರೀ ಬೆಲ್ಟಾಚೊ ಮಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ.

ಆಶೆ-ತಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಾರ್ಷಿಕ್ ದಿಸಾ ನಾಟಕಾಚೊ ವೇಳ್ ಆಯ್ಲೊಚ್, ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೆಂ ತೆಂ ಸಗ್ಳೆ ಮುಗ್ದಾಲ್ಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾನ್ ನಾಟಕ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಲೊ. ದಿವಾಕರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಾತ್ರ್ ಪರಿಚಯ್ ಕರ್ನ್, ಕಥಾ ಹಿನ್ನಲೆ ಸಾಂಗೊನ್ ಕೊಣಾಕಿಯ್ ಡೈಲಾಂಗ್ ಚುಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಾಂಗೊನ್ ದಿಂವ್ಕ್ ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಪರ್ದ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಲಿಪೊನ್ ರಾವ್ಲೊ. ಸತ್ಯವತಿ ಆನಿ ವಿಚಿತ್ರಾವೀರ್ಯ ಹಾಂಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಸಂಪ್ಲೆಂ. ದುಸ್ರೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಕಾಶಿರಾಜಾಚೆ ಆನಿ ಮಂತ್ರಿಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಮ್ಹಜೆಂ ಆನಿ ನವೀನಾಚೆಂ. ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜೊ ಸುರ್ವೆಚೊ ವ್ಹಡ್ ಎಕ್ ಡಾಯ್ಲೊಗ್ ದಮ್ಮ್ ಬಾಂದುನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಸಂಪಯ್ಲೊ ಆನಿ ಮಂತ್ರಿಚ್ಯಾ ಜಾಪಿಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲೊಂ. ಪೂಣ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ನವೀನಾಚೆ ತೋಂಡ್ ಹಾಲ್ತಾಲೆಂ ಶಿವಾಯ್, ತೊಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಆವಾಜ್ ಮಾತ್ರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡಾನಾತ್ಲೊ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಸಂಜೆರ್ ನವೀನಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ದೀಪೊತ್ಸಾವಾಕ್ ವಚೊನ್ ಸಕತ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಖೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾ ನವೀನಾಚೊ ತಾಳೊ ಪಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಆನಿ ನವೀನಾನ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಉಲೊಂವ್ಚೆ ಮಾತ್ರ್ ಕೊಣಾಕೀ ಆಯ್ಕಾನಾತ್ಲೆಂ.  ದಿವಾಕರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪರ್ದ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಲಿಪೊನ್ ರಾವೊನ್ ಮಂತ್ರಿಕ್ ಜೊರಾನ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಲ್ ದೀವ್ನ್‌ಚ್ ಆಸ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೊ ಮಂತ್ರಿ ಮಾತ್ರ್ ನಾಟಕ್ ಸಂಪ್ತೆಚ್ಚ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಬೆಲ್ಟಾಚ್ಯಾ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಮಾರಾಚ್ಯಾ ಭಿಯಾನ್ ನರ್ವಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ.

► ಮೆಲ್ವಿನ್, ಕೊಳಲ್‌ಗಿರಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !