Trending Now

ಬಾರಾಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ಘಡಿ

ಹೊಟ್ಲಾಚ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆಮಿ ತೇಗ್ ಜಣ್ ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಗಾಂವ್ಚಿಂ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚಿಂ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಚಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತಾಚೆಂ ಮಧೆಂ ಖಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ತಾಳೊ ಬರೊ ಆಸಾ ಆನಿ ಕೊಣೆ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಗಾಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವಿಶಿಂ ಆಮ್ಚೆಂಚ್ ’ಅಮೆಚೂರ್’ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕಾರ್ಯೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂಯ್ ಜಾಂವ್ದಿ, ಬಾರಾಚೆಂ ಆಕರ್ಷಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಡಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾಗೀ? ಹ್ಯಾ ಬಾರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಅಯಸ್ಕಾಂತ್ ಆಸಾಗಿ? ಮಧೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಬ್ರೇಕ್ ಮೆಳ್ತಚ್ ಆಮಿ ಬಾರಾಂತ್ ಹಾಜಿರ್.

ಹ್ಯಾ ಬಾರಾಂತ್ ಖಂಯ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರೀ ಚಲಿಯೊಚ್ ಭರ್ಲ್ಯಾತ್. ಭಿತರ್ ವೆತಾನಾ ಫುಕಾಟ್ಚಾಚೊ ಹಾಸೊ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್, ತಾಂಚೊ ’ಹಸ್ತ ಲಾಘವ’ ಸಯ್ತ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಯೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಿಕ್ ದಿತಾ. ಪ್ರಕಾಸಾ ಉಣೆ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವೀಜ್ ದಿವ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಏಕ್ ನವೊ ಸಂಸಾರ್ ಉಗ್ತೊ ಜಾತಾ. ಆಮಿಯೀ ಹ್ಯಾ ಅಮಾಲಾಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂವ್.

ಆಮಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್‌ಚ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಸಂಭಾಷಣ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ. ತಾಕಾ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆಮಿ ತಾಕಾ ಒತ್ತಾಯ್ ಕರುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಆನ್ಯೆಕಾ ದೆಗೆನ್ ವೇಟ್ರೆಸ್ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ’ಆಳೆ ಸಾಯ್ಬಾ ವೆಗಿಂ ಸಾಂಗ್, ತಿ ವ್ಹದೊಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾ” ಮ್ಹಣೊನ್ ತಿಸ್ರೊ ಬೊಬಾಟ್ಲೊ. “ನಾ ವ್ಹಡ್ ನಾ. ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾ,” ಮ್ಹಣೊನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಾಲೊ. ಹಾಂವ್ ಎಕಾ ಘಡ್ಯೆ ಶಿರಿಂ ಚುಕ್ಲೊಂ. ಆಮ್ಚೆಂ ಆರ್ಡರ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ವೇಟ್ರೇಸ್ ಕೊಣ್‌ಗೀ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕಿರಿಸ್ತಾಂವ್! ಕಿತೆಂಗೀ ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಾಂಯ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಯಾ ತುಳು ಭಾಷೆಂತ್ ಉಳ್ಟೆಂ -ಶಿಳ್ಟೆಂ ಉಲೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಕಳ್ಳೆಂ ಬರೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

ತಿ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕಿರಿಸ್ತಾಂವ್. ಪ್ರಾಯ್ ಕಾಂಯ್ ಚಾಳಿಸ್ ಉತ್ರೊನ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಜೀವ್ ದಡಂಗ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಮೊಗಾಳಿ ಉಲೊಣೆಂ. ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಉತ್ರಾಂನಿ, ಚಾಲಿಂತ್ ಶಿಸ್ತ್ ಆಸಾ. ಆಶೆಂ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚೆಂ ಉಲೊಣೆ ಮುಂದರುನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿಣೆಂ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಮ್ಹಜೆ ವಯ್ರ್ ಉಡಯ್ಲೆಂ. “ತೋ ಪೋರ್ ಏಕ್ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ಚೊ ತರ್ನಾಟೊ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲೊ ಖಂಯ್ ನೆ. ತಾಚೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತುಕಾ ಕಾಂಯ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾಗೀ?’’

“ವ್ಹಯ್, ಎಕ್ಕೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ತರ್ನಾಟೊ ತೊ. ಹಾಂಗಾಚ್ ಎಕಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ಶಿಕ್ತಾಲೊ. ರಾತಿಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಜೇವ್ನ್ ನಿದ್ ಲ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ಹೊ ತರ್ನಾಟೊ ಕಾರ್ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊ. ಘರ್‍ಚಾಂನಿ ತಾಕಾ ಮೊಸ್ತು ಆಡಾಯ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಹೊ ತರ್ನಾಟೊ ಆಯ್ಕಾಲೊ ನಾ. ಸಾಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ತೀನ್ ವೊರಾರ್ ಕಾರ್ ಅವ್ಘಡ್ ಜಾಲೆಂ. ತಾಚೆ ಕಡೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸನ್ಸ್ ಯೀ ನಾತ್ ಲ್ಲೆಂ…” ಅಶೆಂ ಕಾಣ್ಯೆಚೆಂ ವಿವರಣ್ ಆಮಿ ತಿಕಾ ದಿಲೆಂ.

“ತಿಚಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಹಾಸೊ ಮಾಯಾಗ್. ತೊ ಫೇಸ್ಬುಕಾರ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ ನೆ,” ತಾಚೆ ವಿಶಿಂ ಆನಿಕಿ ಚಡ್ ಸೊಧ್ನಾಂ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಆಶೆನ್ ತಿಣೆ ಆನ್ಯೆಕ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ. “ವ್ಹಯ್ ಆಸಾ ತೊ. ಪಳೆ; ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್…..” ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಮುಗ್ದುಂಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತಿಣೆ ತಿಚಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ಲೆಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಕಾಡ್ನ್ ತ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಲಿ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ದಾಕಯ್ಲಿ.

ಹ್ಯಾ ಸರ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಇತ್ಲೆಂ ಖಂತಿಷ್ಟ್ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಕಾರಣ್ ಆಸಾಜೆಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ವೇಳ್ ಜಾಯ್ ಪಡ್ಲೊ ನಾ. “ತುಕಾ ಕಿತ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ,” ಹಾಂವೆಂ ಸೀದಾ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.

ತಿಕಾ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಪೂತ್, ಗಾಂವಾಂತ್ ಶಿಕ್ತಾ. ಶಿಕ್ಚಾಂತ್ ಬುದ್ವಂತ್. ಪುಣ್ ಬೈಕ್ ಸ್ಟಂಟ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಪಿಶೆಂ ಚಡ್ ಚ್ ಆಸಾ ತಾಕಾ. ತ್ಯಾಚ್ ದೆಕುನ್ ತ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಚಾ ಮೊರ್‍ನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೀ ಖಂತಿಷ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಆನಿ ಆಮಿ ದಿಲ್ಲಿ ಮಾಹೆತ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೀ ಕಾಲೊಬುಲೊ ಜಾಲಿ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನಂಯ್ ತಿಣೆ ಆನ್ಯೆಕ್ ಘಡಿತ್ ಆಮ್ಚೆ ಮುಕಾರ್ ದವರ್‍ಲೆಂ. ತಿಕಾ ಕಾಂಯ್ ಆಜ್ ತಿಚೆಚ್ ಭಾವ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ.

ತಿಚೊ ಪೂತ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಬೈಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ವೆತಾಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಎಕ್ಲೊ ಸೈಕಲಾರ್ ಆಡ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಟಾಲೊ. ಚೂಕ್ ಬೈಕಾವಾಲ್ಯಾಚಿ ಕಾಂಯ್ ನಂಯ್. ಪುಣ್ ಬೈಕಾವಾಲ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಲೈಸನ್ಸ್ ನಾತ್ ಲ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ಬಾವ್ಡ್ಯಾನ್ ಸೈಕಲ್ ವಾಲ್ಯಾಚಾ ಒಕ್ತಾಚೊ ಖರ್ಚ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಪಳೆಜೆ ಪಡ್ಲೊ. ಆನಿ ತೊ ಖರ್ಚ್ ಕಿತ್ಲೊ ಗೊತ್ತಾಸಾಗೀ? ಬರೋಬರ್ ಸಾಡೆ ತೀನ್ ಲಾಕ್ ರುಪಯ್!

ಪುತಾನ್ ಖೊಂಡುಲ್ಲೊ ಸಾಡೆ ತೀನ್ ಲಾಕ್ ರುಪ್ಯಾಂಚೊ ಫೊಂಡ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಆವಯ್ನ್ ಭರಿಜೆ ಪೊಡ್ಲೊ.

ಹಿಚಿ ಝಡಾಯೆನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ ಆಯ್ಕೊನ್ ಪಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಏಕ್ ಘೊಟ್ ಬಿಯರಿಚೆಂ ಅಮಾಲ್ ಯೀ ದೆಂವೊನ್ ಗೆಲೆಂ. ಅಮಾಲಾಚ್ಯಾ ಸರ್ಗಾರ್ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಕ್ ವೆತಾನಾ ಸವಾಲಾಂಚ್ಯಾ ಭಾಲಿಯಾಂನಿ ಆಮ್ಕಾ ಅಧೀರ್ ಕರ್ನ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ಜಾಲೆಂ.

ನ್ಹಂಯ್, ಹಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನಿಸ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಘೊಳ್ತಾ, ಆನಿ ತೊ ಪೂತ್ ಫಿಕಿರ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಜಿಯೆತಾ. ಹಾಕಾ ಆವಯ್ಚೆ ಕಷ್ಟ್ ಸಮ್ಜಾನಾಂತ್ ಗಾಯ್ ? ಹಾಂವೆಂ ಸವಾಲಾಂಚೊ ಸಲಾದ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲೊ.

ಪುಣ್ ಎಕಾ ಇಷ್ಟಾಚೆಂ ರಾಜಾಂವ್ ವೆಗ್ಳೆಂಚ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯೆಂತ್ ತಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಆವಯ್ಚಿಚ್ ಚೂಕ್ ದಿಸ್ತಾ. ತಿ ಹಾಂಗಾ ಕಸಲ್ಯಾ ಪರಿಗತಿಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಸಮ್ಜಾಯ್ಜೆ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಾದ್ ತಾಚೊ.

ತಿಣೆ ಸಮ್ಜಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಖಂಯ್ ಆಯ್ಕಾತಾಲೊ. ಹಾಂಗಾ ತೀ ಪಯ್ಶಾಂಚೆ ರೂಕ್ ಹಾಲಯ್ತಾ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪುರೊ ತೊ ಮ್ಹಣ್ ಆನ್ಯೆಕ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಮದ್ಗಾತ್ ಉದೆಲಿ.

ಹ್ಯಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆಂಚಾ ಘರ್ಷಣಾಂತ್ ಆಮಿ ಹ್ಯಾ ಬಾರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಚ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಸವಾಲಾಂ ಧೊಸುನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿಂ. ಫಕತ್ ಅಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಾ ವಯ್ರ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ ಲ್ಲ್ಯೊ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ಯೊ ಮಾತ್ರ್ ಆಮ್ಚೆ ಮುಕಾರ್ ಝಜೊನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯೊ. ಹಕೀಕತ್ ಕೊಣಾಕೀ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಹ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯೆಂತ್ ವಿಲನ್ ಕೋಣ್? ತಿಚೊ ಪೂತ್ ಗೀ? ವಾ ಹಿಚ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನಿಸ್ ಗೀ? ವಾ ಕಾಣ್ಯೆಂತ್ ಉಲ್ಲೇಕ್‌ ಚ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೊ ತಿಚೊ ಘೊವ್‌ಗೀ?

► ಮೆಲ್‌ಕ ಮಿಯಾರ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don\'t COPY....Please Share !