ಹಾಂವ್ ಮೆಲಾಂ ಸಾಯ್ಬಾ!

ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಯುವಸಂಚಾಲನಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಾಂಯ್ ಥೆಂಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಪಾಂಯ್ ಥೆಂಕುನ್ ರಾವ್ಳೆರ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿನಿಯರ್ಸಾಚೆಂಚ್ ರಾಜ್. ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಂಯ್ ಥೆಂಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಕಾಂ 7 – 8  ಜಣಾಂಕ್ ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಇಶಿಲಿ ಕಾಡಿ ತಿಶಿನ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ತಿಶಿಲಿ ಕಾಡಿ ಹಿಶಿನ್ ಕರುಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಥಂಯ್ಸರ್ ಪರ್ದ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮಿ ದಿಂವ್ಚಿ ಲ್ಹಾನ್ – ಲ್ಹಾನ್ ಸೆವಾ ಕೊಣೆಂಯ್ ಒಳ್ಕಾಲ್ಯಾರ್ ಒಳ್ಕಾಲಿ ನಾ ತರ್ ಎಡ್ರೆಸ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆತಾಲಿ.

ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಆಮ್ಚೊ ಯುವಜಣಾಂಚೊ ವಾರ‍್ಶಿಕ್ ದೀಸ್ ಚಲ್ತಾಲೊ. ವಾರ್ಷಿಕ್ ದೀಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ -ನಾಟಕ್ ಆಸ್ತಲೊಚ್ಚ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಆನಿ ತರ್ನ್ಯಾಟ್ಯಾಂಕ್ ನಾಟಕಾಚೆಂ ಪಿಶೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಚಡ್‌ಚ್. ಹಾಚೆ ಶಿವಾಯ್ ಆಮಿ ತರ್ನ್ಯಾಟ್ಯಾನಿಂಚ್ ನಾಟಕ್ ಖೆಳೊನ್ ದಾಕಂವ್ಚೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ನಾಟಕಾಚಿ ಆಸಕ್ತ್ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಡಬ್ಬಲ್ ಜಾವ್ನ್‌‌ಚ್ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕೀ ಕೋಣ್ ಖಂಯ್ಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ತಾ? ಕೊಣ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ? ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಚಿ ಆಶಾ. ಕಿತೆಂಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಆಮ್ಚೆಚ್ಚ್ ತರ್ನಾಟೆ ನ್ಹಂಯ್ಗಿ? ಕಶೆಂ ಕರ್ತಾತ್ ಪಳೆವ್ಯಾಂ? ಮ್ಹಣ್ ತಿಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಲಿಂ.

ನಾಟಕಾಂತ್ ಪಾತ್ರ್ ಆಭಿನಯ್ ಕರುಂಕ್ ಪಯ್ಲೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಿನಿಯರ್ಸಾಂಕ್. ತಾಣಿ ಪಾತ್ರ್ ಘೆವ್ನ್ ಖಂಯ್ ತರೀ ಪಾತ್ರ್ ಉರ್ಲೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಅಂಕು-ಡೊಂಕು ಪಾತ್ರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜೂನಿಯರ್ಸಾಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆ. ನಾ ತರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಪರ್ದ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಮ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್( ನಾಟಕಾಚೆ ಸಂಭಾಷಣ್ ಚುಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಾಂಗೊನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ), ದೃಶ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಲೈಟ್ ಬಂಧ್ ಆನಿ ಚಾಲು ಕರುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ, ಪಾತ್ರ್ ಆಭಿನಯ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಗರ್ಜೆಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ಹಾಡ್ನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕಾಮಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮಾನತ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ತೆಲಿಂ.

ಆನಿ ಚಲಿಯೊ, ಸಿನಿಯರ್ಸಾಂ ಜಾಂವ್ದಿತ್ ಯಾ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ಸಾಂ ,  ಕಿತೆಂಯ್ ಏಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕರ್ನ್ ಆಮಿಂಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಅಪ್ಣಾಚೆಂ ಹಾಜರ್ಪಣ್ ದಾಕೊವ್ನ್ ದಿತಾಲಿಂ. ಪುಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಪೆಂಕಾಟ್ ಘುಂವಾನಾತ್ಲೆಂ.  ಪೆಂಕಾಟ್ ಘುಂವ್ಲ್ಯಾರೀ ಥೊಡ್ಯಾಚಿಂ ಪಾಟ್ ಭಾಗ್ವಾನಾತ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಸಿನಿಯರ್ಸಾಂ ವಯ್ರ್ ಹಟ್ ಮಾತ್ರ್ ಖಂಯ್ ನಾತ್ಲೊ ಆಸ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಹಟಾ ನಿಮ್ತಿಂಚ್ಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜೂನಿಯರ್ಸಾಂನಿ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕರ್ಚೆ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಟಯ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಪ್ರೊಮ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗಾಕ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಪೊಂಯ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ದಾಟೊ – ಮೊಟೊ ಜೀವ್ ಘೆವ್ನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾನ್ ಹಾಂವ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ತಿಕ್ಕೆಶೆ ಪಯ್ಸ್‌ಚ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಉರ್ಲೆಲ್ಯಾಂನಿ ಎಕಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟ್ಯೀಸ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂಚ್.

ಹಾಣಿ ಅಪಯಿಲ್ಲೊ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ಆಮ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ರೊಸಾಚ್ಯಾ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ಇನಾಸಾಬಾಚ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಡಾಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪರ್ಬುಗೆಲೆ ’ಬಾಯ್ಲಾ’ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಾಂಕ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಪೆಂಕಾಟ್ ಹಾಲಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾ, ಮೆಟಾಂ ಘಾಲ್ಲಿಂ ನಾಂತ್. ತ್ಯಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರಾನ್ ’ಜಡೆ ನಾಚ್’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಾಪ್ಡಾಂತ್ ನಾಚ್ತಾನಾಚ್ಚ್ ಜಡೆ ಬಾಂಧ್ಚೆಂ ಆನಿ ಸುಟೊಂವ್ಚೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಶಿಕಯ್ಲೆಂ, ಜಾಲ್ಯಾರೀಯ್ ಆಭ್ಯಾಸ್ ಕರ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜಡೆ ತಾಂಚ್ಯಾನ್‌ಚ್ ಸುಟೊಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ.  ಹಾಂಚ್ಯಾನ್ ಜಡೆ ಸುಟೊಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲಿ ಆವಸ್ಥಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಮಾಸ್ಟರಾನ್ ’ಜಡೆ ನಾಚ್’ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಕರ್ನ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲೆ ’ಲೆಜಾವತಿಯಾ’ ಪದಾಕ್ ಎಕ್ ಫಿಲ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಶಿಕಯ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಖಂಚೆ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಕಿತೆಂ? ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ವೆದಿರ್ ನಾಚಾನಾತ್ಲ್ಯಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಪೆಂಕ್ಟಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಪದಾಕ್ ಹಾಲಾನಾತ್ಲೊ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲ್ಲೊ.  ಹಾಚೆಂ ಶಿವಾಯ್ ಹಾಣಿ  6 ಜಣಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಪ್ರಾಕ್ಟ್ಯೀಸ್ ಕೆದಾಳಾರಿಯ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನಾ. ತಾಚ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ದೋನ್ ದಿಸಾಂ ಪಯ್ಲೆ ಬೊಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ  ರೋಶನ್ ಆನಿ ಸ್ಟೀವನಾನ್ ಹಟ್ ಧರ್ನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾತಾನಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಗ್ಳೊ ಕಾಲು ಬುಲೊ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ಸಾಚಿಂ ಕಾಣಿ ಆಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಸಿನಿಯರ್ಸಾಚಿಂ ಕಾಣಿ ಕಿತೆಂಯ್ ಭಾಗೆವಂತ್ಪಾಣಾಚಿ ನಂಯ್. ತಾಣಿಂಯ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ನಾಟಕ್ ಆಭ್ಯಾಸ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ನಾಟಕಾ ದಿಸಾ ನಾಟಕಾ  ವೆಳಾರ್ ಪಾತ್ರ್ ಆಭಿನಯ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅವಾಜಾಚಾಕೀ ಚಡ್ ಪ್ರೋಮ್ಟ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಆಯ್ಕಾತಾಲೊ. ಥೊಡೆ ಡೈಲಾಗ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾತ್ಲೆಂ ಘಾಲ್ನ್ ನಾಟಕ್ ಖಂಯ್ – ಖಂಯ್ ವೋಡ್ನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಪ್ರೊಮ್ಟಾಗಾರಾಂಕ್‌‌ಚ್ ಕನ್‌ಪ್ಯೂಷನ್ ಕರ್ತಾಲೆ.  ಆನಿ  ಥೊಡೆಂ ಪಾಟಿಂ ನಾಟಕಾಕ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಶಿರ್ಕಾತಾಲೆಯ್ ಆಸ್ಲೆ.

ಸಿನಿಯರ್ಸಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆಲ್ಲುಕ್ ನಾಟಕಾಂತ್ ಆಸಕ್ತ್ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಚಡ್‌ಚ್‌. ತಾಣೆ ತಾಕಾ ನಾಟಕಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಮೆಳ್ತೆಚ್ಚ್ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ತೊಂಡ್ಪಾಟ್ ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತೊ ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಯಾರೀ, ಖಂಯ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾರೀಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ನಾಟಕಾಚೊ ಬೂಕ್ ಆಸ್ತಾಲೊಚ್ಚ್. ಉಟ್ಲ್ಯಾ – ಬಸ್ಲ್ಯಾಲಾಗಿಂ, ಖಾಂವ್ಚ್ಯಾ – ಜೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ನಾಟಕ್ ವಾಚುನ್‌‌ಚ್ ಆಸ್ತಲೊ. ಪುಣ್ ಕಿತ್ಲೆಯ್ ವಾಚ್ಲ್ಯಾರೀ, ನಾಟಕ್ ತೊಂಡ್ ಪಾಠ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ, ನಾಟಕಾ ದೀಸ್ ನರ್ವಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಜಾತಾಲೊಚ್ಚ್  ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಪ್ತ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊಂ ನಾಟಕ್ ತೊ. ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಮಧೆಂ ’ರಂಗನಾಥ’ಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಆಭಿನಯ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚೊ ವಾಸುದೇವ ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂತ್ ಮಧೆಗಾತ್ ಮೊರ್ತಾ. ತೊ ಮೊರ್ತೆಚ್ಚ್ ರಂಗನಾಥಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಸಂಪ್ತಾ ಆನಿ ನಾಟಕ್ ಮುಂದಾರುನ್ ವೆತಾ. ಪುಣ್ ವಾಸುದೇವ ನಾಟಕ್ ಮುಂದಾರುನ್ ವೆತಾನಾ ಪರ್ದ್ಯಾಚ್ಯಾ ಇಡ್ಯಾಂತ್ ರಾವೊನ್ ನಾಟಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಲೊಕಾಕ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ.  ಹೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಥೊಡೊ ಲೋಕ್ ಮೆಲ್ಲೊ,  ಜೀವ್ ಜಾವ್ನ್ ನಾಟಕ್ ಪಳೆಯ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತಮಾಸೊ ಕರ್ತಾಲೊ. ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ದಿರೆಕ್ತೊರಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಮಧೆಗಾತ್ ಮೊರ‍್ಚ್ಯಾ ಆಲ್ಲುಕ್ ಪಾತ್ರಾಂತ್ ಮೊರ್ತೆಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆನಾಸ್ತಾನಾ ಭಿತರ್‌‌ಚ್ ಕೊಣಾಕೀ ದಿಸಾನಾತ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ರಾವೊಂಕ್ ಖಡಾಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜೂನಿಯರ್ಸಾನಿಂ ವಾರ್ಷಿಕ್ ದಿಸಾ ಹಾಣಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಂ ಪುಡೆಂ ಹಾಣಿ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಡ್ಯಾನ್ಸಾಚೊ ಫೊಟೊ ಕಾಡುಂಕ್ ಶರ್ಟಾಚೊ ಕೊಲರ್ ವಯ್ರ್ ಕರ್ನ್ ಉಲೊ ದಿಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಸ್ಟರಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಹೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಪ್ಣಾನ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನ್ಹಜೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಖಡಾಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಮ್.ಸಿ ಸರ್ಶಿನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರಾನ್ ತಶೆಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್‌ಚ್  ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಾ ತವಳ್ ಹಾಂಚೆಂ ಪೆಂಕಾಟ್ ಖಂಯ್ಗಿ, ಪಾಯ್ ಖಂಯ್ಗಿ ?  ಪಾಯಾಂಕ್ ಆರ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ಹೆಂ ನಾಚ್ತೆಲೆ. ಹಾಂಚೆಂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಲೈಟಿಂಗ್‌ಗಾರಾಕ್  ಮಾತ್ರ್ ಸ್ಮೋಕರ್ ಲೈಟ್( ಧುವೊರ್ ಸೊಡ್ಚೊ ಲೈಟ್) ಚಾಲು ದವರ್ನ್‌‌ಚ್ ಬಸಾಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ.

ಆಶೆಂ ಸ್ಮೋಕರ್ ಲೈಟ್ ಗಾಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಕೊಣೆಂಗೀ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ” ಎನಾ, ಸ್ಟೆಜಿಡ್ ಉಮಿಲ್ ಬಯ್ದ್ಂ ಡಾ”  ಮ್ಹಣ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.  ಹಾಂಚ್ಯಾ ಡ್ಯಾನ್ಸಾಚೆ ಪೊಟೊ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಣಿಂ ಕೊಣಿಂಯ್ ಪೊಟೊಯ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೊ.  ಫೊಟೊಗ್ರಾಫಾರಾನ್ ಪೊಟೊ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲಿಚ್ ಆಯ್ಲಿ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂಚೆಂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಾಕಾಂಚ್ಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾ ತಿತ್ಲೆ ಹಾಣಿಂ ಬರೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ.  ತೆ ಫೊಟೊ ಆಜೂನಿಯ್ ಯುವಸಂಚಾಲನಾಚ್ಯಾ ಕಬಾಟಾಂತ್ ಕುಸ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪೊರ್ಚ್ಯಾ – ಪೋರ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ.

ಜ್ಯೂನಿಯರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಡ್ಯಾನ್ಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಿನಿಯರ್ಸಾಂಚೊ ನಾಟಕ್ ಸುರು ಜಾಲೊ. ಮಧೆಗಾತ್ ಆಲ್ಲುಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಮೆಲೊ. ನಾಟಕ್ ಮುಕಾರುನ್ ಗೆಲೊ. ಆಕೇರಿಕ್ ನಾಟಕ್ ಸಂಪ್ಲೊ. ನಾಟಕ್ ಸಂಪ್ತೆಚ್ಚ್ ನಾಟಕ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸರ್ವಾಂನಿ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಪಾಟಯ್ಲಿ. ಆಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಾಯ್ತಾಸ್ತಾನಾ ಸರ್ವ್ ಪಾತ್ರ್‌ಧಾರಿ ದಿಸ್ತೆಲೆ. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೊ ಆಲ್ಲು ಮಾತ್ರ್ ದಿಸಾನಾತ್ಲೊ. ಆಮಿ ಕೂಡಾಂತ್, ಇಡ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಖಂಯ್ ಸೊಧ್ಲ್ಯಾರೀ ಆಲ್ಲು ಮಾತ್ರ್ ಖಂಯ್ಸರೀ ದಿಸಾನಾತ್ಲೊ.

ಸಗ್ಳೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮಿ ತಾಕಾ ಸೊಧುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಕೂಡಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂತ್ ಎಕ್ ಕಾಂಬೊಳ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್ ಎಕ್ ಮ್ಹನಿಸ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ವಚೊನ್ ಕಾಂಬೊಳ್ ಕಾಡ್ನ್ ಪಳೆಯ್ತಾನಾ ತೊ ಆಮ್ಚೊ ಆಲ್ಲು. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಮಧೆಗಾತ್ ನಾಟಕಾಂತ್ ಸರ್ಲೊಲೊ ಆಲ್ಲು. ತುಕಾ ಖಂಯ್ -ಖಂಯ್ ಸೊಧ್ಲೆಂ ಸಾಯ್ಭಾ, ನಾಟಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಲೊಯ್ ಆನಿ ಹಾಂಗಾ ಕಿತೆಂ ಹ್ಯಾ ಅವಸ್ಥಾರ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾಯ್ ? ಮ್ಹಣೊನ್ ನಾಟಕಾಂತ್ ಹೀರೊ ಪಾತ್ರ್ ಆಭಿನಯ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಿನಾಶಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ” ಆಯ್ಯೋ ಬೆಂಕ್ರ್ಯಾನೋ, ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಡೈರಕ್ಟರಾನ್ ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಮೊರ್ತೆಚ್ ಕೊಣಾಚ್ಯಾಯ್ ಮುಕಾರ್ ದಿಸೊಂಕ್ ನ್ಹಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಉಡಾಸ್ ನಾಂಗಿ? ತಾಕಾಚ್ಚ್ ಹಾಂವ್ ಲೋಕ್  ಘರಾ ವೆಚ್ಯಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಲಿಪೊನ್ ಬಸ್ಲಾಂ.  ನಾ ತರ್ ಲೊಕಾಮುಕಾರ್ ದಿಸೊನ್ ಲೋಕ್ ತಮಾಸೊ ಕರಿತ್ ತರ್? ಆಮ್ಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಸುಣ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ಜಾಯ್ತ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತ್ಯಾ ನಾಟಕ್ ಡೈರಕ್ಟರಚೆ ಆಯ್ಕೊಂಚೆ ಕೊಣೆಂ? ತುಮ್ಕಾಂ ತಿತ್ಲೆಂಯ್ ಕಳಾನಾಯೆ ಸಾಯ್ಭಾ, ಹಾಂವ್ ಮೆಲಾಂ ಸಾಯ್ಬಾ” ಮ್ಹಣ್ ಆಲ್ಲುನ್ ಸವಾಯ್ ಬುಧ್ವಂತಾಚಿ ಜಾಪ್ ದಿತಾನಾ ಆಮ್ಚೆ ದೊಳೆ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲೆ.

► ಮೆಲ್ವಿನ್, ಕೊಳಲ್‌ಗಿರಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !