ಚಾರ್ ಬೊತಲ್ ವೊಡ್ಕಾ

ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯಾನ್ ಬೊಬಿ ಅಂಜು ಕುಟ್ಟನ್. ದುಬೈಂತ್ ಮಜೊ ವಳ್ಕಿಚೊ, ಗಾಂವಾಂತ್ ಕೇರಳಾಚೊ. ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ದುಬೈ ಇಗರ‍್ಜೆಂತ್ ಭೆಟ್ ಜಾತಾನಾ ’ಗಾಂವಾಂಕ್ ಕೆದಾಳಾ ಸವಾರಿ?’ ಮಣ್ ಹಾಂವೆ ತಾಕಾ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ. ತಾಚಿ ಜಾಪ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಹಾಂವ್ ಥಟಾಕ್ಕ್. ’ಹಾಂವೆ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವೆಚೆಂ?’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. “ಮ್ಹಜೆ ಗಾಂವಾಂತ್ ಸೊರೊ ನಿಷೇದಿತ್ ಜಾಲಾ. ಹಾಂವೆ ಗಾಂವಾಂಕ್ ವಚೊನ್ ಕಿತೆಂ ಕರ‍್ಚೆಂ?”
ಕೇರಳಾಚಾ ನಿವಾಸಿಂಕ್ ಆಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತರ್ ಪ್ರವಾಸಿಂನಿ ಅಪ್ಲೊ ನಿರಾಸ್ ಕಶೆಂ ವೆಕ್ತ್ ಕರ‍್ಚೊ? ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕೇರಳಾಂತ್ ಫಕತ್ ಸೊರೊ ವಿಕ್ಚೆಂ ಆಡ್ವಾರ‍್ತೆಲೆಂ ಯಾ ಸೊರ‍್ಯಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ’ಚಾರ್ ಬೊತಲ್ ವೊಡ್ಕಾ’ ತಸಲಿಂ ಪದಾಂ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಡ್ಕಳ್ ಯೆತೆಲಿ? ಮ್ಹಾಕಾ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಾನಾಕಾತ್. ಸೊರೊ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉತ್ತೇಜಿತ್ ಕರ‍್ಚೊ ಉಧ್ಧೇಶ್ ಮ್ಹಜೊ ನಯ್. ತುಮ್ಚೆ ಪರಿಂಚ್ ಹಾಂವ್‍ಂಯಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪಿ ಸೊಧುನ್ ಆಸಾಂ.
ಸೊರೊ ನೀಷೇಧ್ ಜಾಲೊ ತರ್ ಪಾದ್ರಿಂನಿ ಲಿತುರ‍್ಜಿಕ್ ಭೆಟವ್ಣೆಂತ್ ಕೇರಳಾಂತ್ ವಾಯ್ನ್ ಕಸೊ ಸೆಂವ್ಚೊ? ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಶೆಕುಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ಅಕೇರ್ ಜಾತೊಲೊಗಿ? ಕೊಣೆಂಗಿ ಪುನೆವಂತಾನ್ ಭೆಟವ್ಣೆಂತ್ ’ಬೊಂಡ್ಯಾಚೆಂ ಉದಾಕ್’ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಾಪರುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಲಹಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಹೆಂ ಕಶೆಂ ಸಾಧ್ಯ್? ಮೀಸಾ ತವಳ್ ವಾಯ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ರಗತ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಆತಾಂ ಆವ್ಚಿತ್ ಬೊಂಡ್ಯಾಚೆಂ ಉದಾಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ರಗತ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೆಂ? ಇತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್, ವಾಯ್ನಾಂತ್ ಆಸ್ಚಿ ಮಝಾ ಬೊಂಡ್ಯಾಚಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಕಶೆಂ ಮೆಳಾತ್? ತಶೆಂ ಚಿಕನ್ ಖಾವ್ನ್ ಖರಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ ತರ್ ಯಾ ಕುಡಿಚಾ ಆಟೆವಿಟ್ಯಾಂನಿ ಗರ‍್ಮಿ ಚಡ್ಲ್ಯಾ ತರ್ ಬೊಂಡ್ಯಾಚೆಂ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚಾಂತ್ ವಾಯ್ಟ್ ನಾ. ಬೊಂಡ್ಯಾಚೆಂ ಉದಾಕ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಹೆಂಚ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಪನ್ನಾಸ್ ಉತ್ರಾಲ್ಲೆ ಚಡಾವತ್ ಕಾಜಾರಿ ದಾದ್ಲೆ ಬೊಂಡ್ಯಾಚೆಂ ಉದಾಕ್ ಚಡ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಕರ‍್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಜಿ ಸಮಿಕ್ಷಾ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಕೂಲಿಂಗ್ ಪಳೆ!
ಯೊಯೊ ಹನಿ ಸಿಂಗಾಚೆಂ ’ಚಾರ್ ಬೊತಲ್ ವೊಡ್ಕಾ’ ಆಯ್ಕೊನ್ ಚಾ-ಚಾರ್ ಬೊತ್ಲ್ಯೊ ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಮಾರೆಕಾರ್. ಹೆಂ ತುಮಿ ಜಾಣಾಂತ್, ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಪುಣ್ ವಾಯೆಗ್ರಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಗರ‍್ಮಿ ವೊಡ್ಕಾಂತ್ ಆಸಾ ಮಣ್ತಾ ಮ್ಹಜೊ ಎಕ್ಲೊ ಲೇಕಕ್ ಮಿತ್ರ್. ತಾಣೆಂ ಬಹುಶಾ ದೋನ್‍ಯಿ ಸಂಗ್ತಿಂಚೊ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ವೊಡ್ಕಾ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಬೊಂಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಕಂಟ್ರ‍ೋಲ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮಣ್ತಾ ತೊ! ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲೇಕಕ್ ಮಿತ್ರಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ’ಸ್ವಘೋಷಿತ್ ಧಾರ‍್ಮಿಕ್ ಗುರು ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಕಕಾಂ ಮಧೆಂ ಏಕ್ ಸಂಗತ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್: ದೋಗ್‍ಯಿ ಸಕತ್ತ್ hot ಕಾಸ್ತಾಚೆ’ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂಗೀ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ಜಿವೊ ಜಾಲೊ.
ಆತಾಂ, ವಿಶಯ್ ಕೇರಳಾ ಆನಿ ಸೊರ‍್ಯಾಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಕಕಾಂಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ವಿಶಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೆಚೆಂ ಸಾರ‍್ಕೆಂ ನಯ್. ಏಕ್ ಸಂಗತ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಚಿಂತಾಜನಕ್. ಸೊರ‍್ಯಾಚೆಂ ಲೇಕ್‍ಪಾಕ್ ಕೆಲೆಂ ತರ್, ಭಾರತ್ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ’ಆಮಾಲಿ’ ರಾಜ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಕೇರಳಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸಾ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಣಾಸಂಖ್ಯಾಚಾ ಆಧಾರಾಚೆರ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಎಕಾ ಮನ್ಶಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ 8.5 ಲೀಟರ್ ಸೊರ‍್ಯಾಚೆಂ ಸೇವನ್ ಎಕಾ ವರ‍್ಸಾಂತ್ ಕೇರಳಾಂತ್ ಜಾತಾ. ಆಖ್ಖ್ಯಾ ದೇಶಾಚೊ ಸೊರೊ ಸೇವನ್ ಮಾಪ್ ಕೆಲೆಂ ತರ್ ಕೇರಳಾಂತ್ ಸೆಂವ್ಚಾ ಸೊರ‍್ಯಾಚಾ ಅರ‍್ಧ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಉಣೆ ಸೊರೊ ಎಕೇಕಾ ಮನ್ಶಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಖರ‍್ಚಾತಾ. ತಶೆಂ ಟೆನ್ಶನಾರ್ ಕೇರಳಾಚಾ ಮುಕೇಲ್ ಮಂತ್ರಿನ್ ’ಸೊರೊ’ ನಿಶೇದ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಯೋಜನ್ ಘಾಲೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ.
ಕೇರಳಾಚಾ ಮುಕೇಲ್ ಮಂತ್ರಿನ್ ತಿತ್ಲೆಂಯಿ ಟೆನ್ಶನ್ ಕರ‍್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಬ್ರಿಟನಾಂತ್ ಏಕಾ ಮನ್ಶಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕಾ ವರ‍್ಸಾಕ್ 11.6 ಲೀಟರ್ ಸೊರೊ ಖರ‍್ಚಾತಾ. ಬೆಲರಸ್ ದೇಶಾಂತ್ ಏಕಾ ಮನ್ಶಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವರ‍್ಸಾಕ್ 17.6 ಲೀಟರ್ ಸೊರ‍್ಯಾಚೆಂ ಸೇವನ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತ್ಯಾ ಲೆವೆಲಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಕೇರಳಾನ್ ಜಾಯ್ತಿ ಮಿನತ್ ಕರ‍್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ.
ತುಮಿ ವರ‍್ಸಾಕ್ ಕಿತ್ಲೊ ಸೊರೊ ಪಿಯೆತಾತ್ ಮಣ್ಚೆಂ ಲೇಕ್ ದವರ‍್ಲಾಂ? ಪುಣ್ 8.5 ಲೀಟರ್ ಏಕೆಕ್ಲೊ ಪಿಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ವಿಶಯ್ ಖುಶಾಲಾಯೆಚೊ ನಯ್. ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಣಾಂತ್? ಕೇರಳಾಂತ್ 40% ರಸ್ತೆ ಅವ್ಗಾಡಾಂ, 69% ಅಪ್ರಾಧ್ ಆನಿ 80% ಘರಾ ಭಿತರ‍್ಲಿ ಹಿಂಸಾ ತಶೆಂ ವಿವಾಹ್ ವಿಛ್ಛೇಧನ್ ಸೊರ‍್ಯಾಚಾ ಪರಿಣಾಮಾನ್ ಜಾತಾತ್.
ಮಳ್ಯಾರ್ ಬಾಕಿಚಿಂ 60% ಆವ್ಗಾಡಾಂ ಸೊರೊ ಪಿಯೆನಾಸ್ತಾನಾ ಜಾತಾತ್. ತರ್ ಸೊರೊ ಪಿಯೊನ್ ವಾಹನ್ ಚಲೊಂಚೆಂ ಬರೆಂ ಯಾ ಸೊರೊ ಪಿಯೆನಾಸ್ತಾನಾ? ಬಾಕಿಚೆ 31% ಸೊರೊ ಪಿಯೆನಾಸ್ತಾನಾ ಅಪ್ರ‍ಾಧ್ ಕರ‍್ತಾತ್ ತರ್ ಹಾಂಕಾಂ ಕಠಿಣ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಫಾವೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಾತಾಂ ಹಾಂವ್. ಸೊರೊ ಪಿಯೆನಾಸ್ತಾನಾ ತಕ್ಲಿ ಥಿರಾರ್ ಆಸೊನ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಚೂಕ್. 80% ಸೊರೊ ಪಿಯೊನ್ ಡಿವೊರ್ಸ್ ಕರ‍್ತಾತ್ ತರ್ ಹೆ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಬುಧ್ವಂತ್ ಮಣ್ ಸಮ್ಜಾತಾಂ ಹಾಂವ್. ಕಾಜಾರಿ ಬಂಧನಾಂತ್ ವಳ್ವಳೊನ್ ಜಿಣಿ ಸಾರ‍್ಚಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಯೊ ಯೊ ಹನಿಸಿಂಗಾ ಪರಿಂ ಚಾರ್ ಬೋತಲ್ ವೊಡ್ಕಾ ಸೆಂವ್ಚಾಂತ್ ಚೂಕ್ ನಾ. ಸೊರೊ ಘೊಟ್ಲ್ಯಾರ್ ವಿವಾಹ್ ವಿಛ್ಛೇಧನ್ ಮೆಳ್ತಾ ತರ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾಂವ್ಚಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಚೂಕ್?

ಹ್ಯೊ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಗಜಾಲಿ ಕರ‍್ತಾನಾ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೋಡ್ತಿನ್ ಸೊರೊ ನಿಶೇದಾಚೆರ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ’ಸ್ಟೇ-ಆರ‍್ಡರ್’ ಹಾಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್. ತರ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯಾನ್ ಬೊಬಿ ಅಂಜು ಕುಟ್ಟನ್ ದುಬೈ ಥಾವ್ನ್ ಖಂಡಿತ್ ರಜೆರ್ ಗಾಂವಾಂಕ್ ವೆತೊಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ.

1970ವ್ಯಾ ದಶಕಾಂತ್ ಭಾರತ್ ದೇಶಾಂತ್ ಸೊರೊ ಪ್ರೇಮಿಂಚೆರ್ ಅಸಲಿಂಚ್ ಭಯನಕ್ ಕಾಳಿಂ ಮೊಡಾಂ ಉಟ್‍ಲ್ಲಿಂ. ತುರ್ತ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜನತಾ ದಳ್ ಅಧಿಕಾರಾಚೆರ್ ಯೇವ್ನ್ ಮೊರಾರ‍್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಲ್ಲೊ. ಮೊರಾರ‍್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಸೊರೊ ಪಿಯೆನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಣೆಂಯಿ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಸೊರೊ ನಿಶೇದಿತ್ ಕರ‍್ಚೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಮಣ್ಚಿ ಖಬರ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಹೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಆಮಾಲ್ಯಾಂನಿ ಪಾಸ್ ಕೆಲೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಆನ್ಯೇಕ್ ಖಬರ್. ಮೊರಾರ‍್ಜಿ ದೇಸಾಯಿಚ್ಯಾ ಲಾಂಬ್ ಆವ್ಕಾಚೊ ಘುಟ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೊ ಸಕಾಳಿಂ ಉಟೊನ್ ಅಪ್ಲೆಂಚ್ ಮೂತ್ ಪಿಯೆತೊಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೆ. ಹೆಂ ಕೊಣೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಗಾಬ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ. ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಎಕಾ ಬುಧ್ವಂತ್ ಮನ್ಶಾನ್ ಆಶೆಂ ಅಭಿಪ್ರಾಯಿ ದಿಲ್ಲಿ  “ದೇಶಾಂತ್ ಸೊರೊ ನಿಶೇದ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಆಡ್ಕಳ್ ನಾ. ಪುಣ್ ದೆವಾ,  ಭಾರತೀಯ್ ನಿವಾಸಿಂಕ್ ಮೂತ್ ಪಿಯೊಂಕ್ ಕಡ್ಡಾಯ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ.”
ಮೊರಾರ‍್ಜಿ ದೇಸಾಯಿನ್ ತವಳ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಲೊಕಾಂಕ್ ಮೂತ್ ಪಿಯೊಂಚೆಂ ಕಡ್ಡಾಯ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಆಜ್ ಯೊ ಯೊ ಹನಿ ಸಿಂಗ್, ’ಚಾರ್ ಬೊತಲ್ ಪಿಶಾಬ್ ಕಾ, ಕಾಮ್ ಮೇರಾ ರೋಜ್ ಕಾ, ನಾ ಮಜ್ಕೊ ಕೋಯಿ ರೋಕೆ, ನಾ ಕಿಸಿ ನೆ ರೋಕಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಪದ್ ಗಾಯ್ತಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಕೊಣ್ಣಾ.

ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಮುಲ್ಕಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !