Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -98

Reventhlefathor 1Reventhlefathor 2‘ಆತಾಂ ತುಕಾ ಎಕ್ ಪುತ್ ಉದೆಲೊ, ಹಾಂ?’ ಬೊಬಾಟ್ಲೊ ಜೆರೊಮ್. ‘ಕೊಣಾಚೊ ಪುತ್, ಮೆಥ್ಯುಚೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ನಾ ತರ್ ತುಜ್ಯಾ ಅಂಕಲಾಚೊಚ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಆನಿ ತುಕಾ ತುಜೊ ಪೂತ್ ಪಾಟಿಂ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಒಸಿಸಾಂತ್ಲೊ ದೇವ್, ರಿಂಗ್‌ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ ತುಜ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಸೊದುನ್ ದಿತಲೊ. ಕಸಲ್ಯಾಚೆಂ ರುಸುಂ ಹೆಂ? ದಯಾದಯಾಳಾಯೆಚಿ ಕರ್ನಿ ಹಿ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ತುಕಾ ಹಾಂವೆಂ ದಾಕಯಿಲ್ಲೆಂ ಡಾಯ್ನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಸ್ತಾಯ್ ನಾಡ್ಗಿ ಸ್ತ್ರೀಯೆ? ಆನಿ ತುಂ, ಮಾನೇಸ್ತ್ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ, ಹ್ಯಾ ಶತಕಾಚೊ ಮಾಡ್ತಿರ್, ಪೆಟ್ರೊಚೊ ಪಾತ್ರೊನ್ ಸಾಂತ್, ತುಜ್ಯಾ ಲೀಜಾಚ್ಯಾ ಖುನಿಗಾರಾ‌ಅಚೆ ಸೊದ್ನೆರ್ ಆಸಾಯ್ ನ್ಹಯ್ ತುಂ? ತುಕಾ ಹಾಂವೆಂ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲಾಂ ಕಿ ತುಜ್ಯಾ ಒಸಿಸಾಂತ್ಲೆಂ ಚಿಟ್ಟ್ಯಾ ವಾಗಾಚೆಂ ಪೀಲ್, ರಿಚರ್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್‌ಚ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಪುತ್ ತುಜ್ಯಾ ಲೀಜಾಚಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮರ್ಡರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಡೊ|ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟಾಚೊ. ರಿಚರ್ಡ್ ಆಸಾ ತರಿ ಖಂಯ್? ತಾಚ್ಯಾ ಕಟ್ಟ್ಯಾಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ ಬುಲ್ಲೆಟ್ ರಿಗಯ್ನಾಂಯ್? ಕಸೊ ರಿಗಯ್ತೊಲೊಯ್, ತುಜೆಂ ಸೆಕ್ಸಿ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಧುವ್ ರಮೋನಾ ಆಸಾ ನ್ಹಯ್? ಸಮಾಜಿಕ್ ಚಲಿ, ಸಮಾಜಿಚ್ಯಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ವರ್ತುಲಾಂನಿ page three material! ತಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಟೇಯ್ಲರಾನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಝಡ್ತೆಂಚ್ಯಾ ಝುಜಾಂತ್ ಶಾಮೀಲ್ ಕರಿನಾಂಯ್?’

ಮಿಸ್ ರಮೋನಾ ಲಿಯೊನ್, ಜೆರೊಮಾಕ್ ದಿಲ್ಲೊ ಹಾಸೊಚ್ ಜೆರೊಮಾಕ್ ಫೊಂಡಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಪುರೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ‘ಪುಣ್ ತುಕಾ ಲಜ್ ನಾ,’ ರಮಿನ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ವ್ಹಯ್, ಹಾಂವ್ ಮೆಥ್ಯುಚಿಂ ಸೆಕ್ಸಿ ಧುವ್, ಪೆಟ್ರೊಚಿ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಸೆಕ್ಸ್ ನಿಶಾನಿ. ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಲೆಂಬೆಲಾಯ್, ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾ? ಆಕ್ರೆಕ್ ಹಾಂವ್ ರಿಚರ್ಡಾ ಸಾಂಗಾತಾ ನಿದ್ಲ್ಯಾಂಚ್ ಮ್ಹಲ್ಲೆಂ ಖಚಿತ್ ಕರುಂಕ್‌ಯಿ ತುಂ ಸಕ್ಲೊ ನಾಂಯ್. ಪುನ್ ತುಕಾ ನಿರಾಶೆಂತ್‌ಚ್ ಮರೊಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಸೊಡಿಶಿಂ ನಾ. ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ತುಕಾ ಯಾ ಚಡಿ ಕಿತೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಫಸ್ವಿ ಜಮ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆನಿ ರಿಚರ್ಡಾಚ್ಯಾ ಎಕಾಂತಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ ತೆಂ?

♣ ♣ ♣

‘ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಶಿಂ, ರಿಚರ್ಡ್?’ ಆಪ್ಣಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರಿಚರ್ಡಾಕ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ರಮಿನ್. ರಿಚರ್ಡಾಚ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾರ್ ಕಸಲಿಚ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಲಿಂ ನಾ.

‘ಹೆಂ ಎಕ್ ಸವಾಲ್ ಯಾ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ ಕಳವ್ಣಿ ದಿತಾಯ್?’

‘ತುಂ ಕಶೆಂ ಸಮ್ಜತಾಯ್?’

‘ತುಜೆಂ ಹೆ ಎಕ್ ಬಾಳ್ ಸವಾಲ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜಾತಾಂ!’

‘ಡ್ರಿಂಕ್ ಘೆತಾಯ್?’ ರಮಿನ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ. ‘ಹಿ ಬೀಚ್ ಕೊಟೆಜ್ ಸುಸಜ್ಜಿತ್ ಆಸಾ.’

‘ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜಾಲೊಂ!’ ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ರಿಚರ್ಡಾನ್. ‘ದೊದೋನ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಗಾರ್‍ಡ್ಸ್? ಮೆಥ್ಯು ಆಪ್ಲೆ ಧುವೆಚಿ ಬರಿಚ್ಚ್ ಜತನ್ ಘೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ.’

‘ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಯೆತಾಂ ಆನಿ ತುಕಾಯಿ ಆಪವ್ಣೆಂ ದಿಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಡೆಡಿ ನೆಣಾಂ!’ ತೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಿಮೊನೊ ಬಿತರ್ ಚಿಕ್ಕೆಸೆ ಹುಳ್ವುಳ್ಳೆಂ. ‘ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜಿ ಜತನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾಂ’ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಲಚ್ ಬೆಗಾಕ್ ಥಾಪುಡ್ಲೆಂ. ‘ಶಾಣೊ ಜಾಶಿ ತರ್ 0.22 ಬೆರೆಟ್ಟಾ ಪಿಸ್ತುಲೆಂತ್ಲೊ ಎಕ್ ಬುಲ್ಲೆಟ್ ತುಜ್ಯಾ ಕಪಾಲಾಂತ್ ರಿಗಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾಂ!’

ರಿಚರ್ಡ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಲೊ. ‘ಖಂಡಿತ್!’ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ರಮಿಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಚರವ್ನ್. ಮ್ಹಾಕಾ ದುಬಾವಚ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಪಿಸ್ತುಲೆಚ್ಯಾ ಬುಲ್ಲೆಟಾಚ್ಯಾಕ್ ಚಡ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಅಸ್ತ್ರಾಂ ತುಜೆ ಲಾಗಿಂ ಆಸಾತ್.’

‘ಹೆಂ ತುಂ ವಿಚಾರ್‍ತಾಯ್ ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್ತಾಯ್?’

‘ಹಾಂವ್ ಶಾಣೊ ಜಾತೊಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಹಮಿದಾರಿ ತುಕಾ ಆಸಾ?’

‘ನಾ ಜಾವ್ಯೆತ್!’ ತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಯೆಕಾಚಾಣೆ ಆಪ್ಲಿ ದೀಷ್ಟ್ ಶೂನ್ಯ್ ಕರುನ್. ‘ಹೆಲೀನಾಚೆ ಎಸ್ಟೇಟಿಂತ್ ದೋನ್ ರಾತಿ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶಾಣೊ ಜಾಂವ್ಚಿ ಶಾಥಿ ತುಜೆ ಥಂಯ್ ನಾ ಜಾವ್ಯೆತ್.’

‘ರಮಿ!,’ ಮ್ಹಳೆಂ ರಿಚರ್ಡಾನ್ ವಿರಾರಾಯ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರುನ್. ‘ತುಂವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಪಯ್ಲೊಯ್?’

‘ಮ್ಹಾಕಾ ಥೊಡಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಸತಾಯ್ತಾತ್.’

‘ರೆವರೆಂಡ್ ಫ್ರೆಡ್ ಟೇಯ್ಲರಾ ಲಾಗಿಂ ಸುಲೂಸ್ ಲಾಬ್ಲೆನಾಂತ್? ಮಾನಸಿಕ್ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯೊ ಗಡಿ ಉತ್ರಾಲ್ಲೆಂ ತುಂ ಹಿಂ ಬಾಳ್ ಸವಾಲಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂಯ್. ಫ್ರೆಡ್ ಟೇಯ್ಲರಾ ಲಾಗಿಂ ಮೆಳಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಸಲೆಂ ಹಾಂವ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕಾನ್?’

‘ಫ್ರೆಡ್ ಟೇಯ್ಲರಾಚೆಂ ಭಾಂಡೆಂ ಫೊಡುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಸಕ್ತಾಂ!’

‘ಆನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಕಸಲೆಂ ತರಿ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್?’

‘ನಿರಾಶೆಚೆಂ’ ರಮಿನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ‘ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ತರಿ ಮಾನಸಿಕ್ ಥಂಡಕ್ ಮೆಳ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಜಮಾತಿಂನಿ ಪ್ರಮುಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಹಾಂವೆಂ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ.’

‘ತುಕಾ ಕಿತೆಂಚ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ನಾ?’

‘ತುಂ ಶೀದಾ ವಿಚಾರ್‍ತಾಯ್ ತರ್ ಶೀದಾ ಜಾಪ್ ಆಯ್ಕ್ – ಹಾಂವ್ ಫ್ರೆಡ್ ಟೇಯ್ಲರಾ ಸಂಗಿಂ ನಿದುಂಕ್ ನಾ.’

ರಿಚರ್ಡಾನ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಂ ದಾಕಯ್ಲೆಂ ನಾ.

‘ತುಂ ಪಾತ್ಯೆತಾಯ್ ತರ್ ಆನಿ ಸತ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಸಕ್ತಾಯ್ ತರ್ – ಹಾಂವ್ ಆಜೂನ್ ನಿಸ್ಕಳ್ ಆಸಾಂ! Goddamnit! I’m still a virgin!’

‘ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ ಯಾ ನಾ, ಹಾಂತುಂ ದೆವಾಕ್ ಮೆತೆರ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ.’

‘ಮತ್ಲಬ್?’

‘ತುಂ ಆಜೂನ್‌ಯಿ ನಿಸ್ಕಳ್ ಪುಣ್ ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ತುಕಾ ಸದಿಳ್ ಚಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಾತಾ ಆನಿ ತುಕಾ ಹೆಂಚ್ ಜಾಯ್.’

‘ಹೆಂ ತುಂ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಸಕ್ತಾಯ್, ರಿಚರ್ಡ್ ಪುಣ್… ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಥಂಯ್ ಥಕ್ಲ್ಯಾಂ, ರಿಚರ್ಡ್.’

‘ಕಿತ್ಲೊ ಫರಕ್ ತುಜ್ಯಾ ಆನಿ ಈವಾ ಮದೆಂ!’

‘ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?’

‘ಈವಾಕ್‌ಯಿ ಚಡ್ ಉಣೆಂ ಅಸಲಿಚ್ಚ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಆಸಾ ಪುಣ್ ಪುಣ್ ತೆಂ ಥಕೊಂಕ್ ನಾ!’

ರಮೋನಾ ಹಾಸ್ಲೆಂ. ‘ವಿಸರ್ಲಿಂ ಹಾಂವ್… ಸ್ಕಾಯ್‌ಪಾರ್ಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜೊ ಡೆಡಿ ಈವಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ವಿಚಿತ್ರ್ ದಾದ್ಲೆ ತುಮಿ….ಈವಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಡೆಡಿ ಗೆಲೊ ಆನಿ ಹೆಲೀನಾ ತುಕಾ ಘೆವ್ನ್ ಎಸ್ಟೇಟಿಕ್ ಗೆಲೆಂ…’

‘ಆನಿ ತುಂವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೀಚ್ ಕೊಟೆಜಿಕ್ ಆಪಯ್ಲಾಯ್!’ ಮ್ಹಳೆಂ ರಿಚರ್ಡಾನ್. ‘Now, I’ll have my Barcardi’

ರಮೋನಾನ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ. ‘ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ ಜಿನ್ನ್ ಆಂಡ್ ಟೊನಿಕ್, ಪ್ಲೀಜ್’

ತಾತಾಂಚಿಂ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಘೆವ್ನ್ ತಿಂ ಬಸ್ಲಿಂ. ಗ್ಲಾಸ್ ಅರ್ವಾಸ್ ಖಾಲಿ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಂಚೆ ಮದೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಚಲ್ಲೆಂ ನಾ.

‘ದರ್ಯಾ ಕಿನಾರೆರ್ ಚಲೊಂಕ್ ಜಾಯ್?’

ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಮಿನ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ. ‘ದರ್ಯೊ ಶಾಂತ್ ಆಸಾ.’

ರಿಚರ್ಡಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ. ಡ್ರಿಂಕ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾತಾನ್ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಘಂಟೊ ಉತ್ರಾಲ್ಲೊ. ರಿಚರ್ಡ್ ಉಟ್ಲೊ. ‘ಆತಾಂ ವಚ್ಯಾಂ!’ ತಾಣೆ ಹಾತ್ ಮುಕಾರ್ ಹಾಡ್ಲೊ. ರಮಿನ್ ತೊ ಧರ್‍ಲೊ ಆನಿ ರಿಚರ್ಡಾನ್ ತಾಕಾ ಉಟಯ್ತಾನಾ ರಮಿ ಕಸ್ಕಸೋನ್ ರಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ರಿಚರ್ಡಾಚೆ ಪಾಸ್ಳೆಂತ್ ಉಬ್ಲೆಂ. ರಿಚರ್ಡಾನ್ ತಾಚೆಂ ಮಾತೆಂ ಪೊಶೆಲೆಂ ಆನಿ ರಸ್ಮ್ಯಾಳ್ಯಾ ಕೆಂಸಾಂಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ಘೆತ್ಲೊ.

‘ಹ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ,’ ಮ್ಹಳೆಂ ರಮೋನಾನ್. ‘ಹ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ ತುಂವೆಂ ಕಿತೆಂ ವಿಚಾರ್‍ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಬೂಲ್ ಜಾತೆಲಿಂ.’

‘ಫಟಿ!’ ಮ್ಹಳೆಂ ರಿಚರ್ಡಾನ್. ‘ನಿಸ್ಕಳ್‌ಪಣಾಚೊ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಭೆಟಂವ್ಕ್ ತುಂವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಪಂವ್ಕ್‌ನಾಂಯ್. ‘ದೆಕುನ್ ಫಟಿ ಮಾರಿನಾಕಾ.’

‘Will you be my freind?’

‘Yes and a good freind!’ ಮ್ಹಳೆಂ ತಾಣೆ ರಮಿಕ್ ಆರಾವ್ನ್ ಧರುನ್.

♣ ♣ ♣

ರಮಿ ಫಳ್ಳ್ ಕರುನ್ ರಡ್ಲೆಂ. ‘ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರಿಚರ್ಡಾಕ್ ಖಂಯ್ ಲಿಪಯ್ಲಾ ತುಮಿಂ?’ ಸುಸ್ಕಾರಾಂ ಮದೆಂ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ. ‘ರೆವರೆಂಡ್ ತುಂ ಜಾವ್ನಾಸಾಯ್ ಹ್ಯಾ ಪರಿಗತಿಚೊ ಕರ್ತ್. ಜಾಪ್ ದಿ. ಕೋಣ್ ತುಂ, ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಜೆಂ ಮಾತೆಂ ತುಂವೆಂ ಲಿಪಯ್ಲಾಂಯ್? ಕಿತೆಂ ಚಿಂತಾಯ್ ತುಂ, ಪೆಟ್ರೊಚಿ ಪ್ರಜಾ ಬಕ್ರ್ಯಾಂಚೊ ಎಕ್ ಹಿಂಡ್ ಮ್ಹಣ್?’

‘ತಶೆಂ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲೊಂ ತರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಯೆತೊಂ ನಾ.’ ತೊ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುನ್ ರಮೋನಾ ಸರ್ಶಿಂ ಆಯ್ಲೊ. ‘ಪಳೆ ಹಾಂವ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯೊ ಝಡ್ತಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚಲ್ಲ್ಯೊ. ಕುಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮೆಳ್ಕುಟೆಂ ಕೊಶೆಡ್ದ್ ಘೆವ್ನ್ ಕೊಣಾಚಾಂನಿಯಿ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ನಾ, ರಮೋನಾ. ಮ್ಹಜೆವರ್ವಿಂ ಸಯ್ತ್. ಸರ್ವಾಂಚೆ ನಖಾಬ್ ಉತ್ರಾಜೆಚ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಉತ್ರಾತೆಲೆಂ, ವೇಳ್ ಯೆತಾನಾ.’

‘ಆನಿ ಕಸಲೊ ವೇಳ್ ತುಕಾ ಜಾಯ್, ಕಪಟ್ಯಾ?’ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ ಜೆರೊಮಾನ್, ಟೇಯ್ಲರಾಕ್ ಎಕ್ ಮೂಟ್ ದಾಕವ್ನ್. ‘ಸರ್ವಾಂಕ್ ತಾತಾಂಚಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಗುಪ್ತಿಂ ಕಬಾಟಾಂ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಎಕ್ ನ್ಹಯ್ ಎಕ್ ದೀಸ್ ತಿಂ ಉಗ್ತಿಂ ಜಾತಾತ್ and skeletons will roll out.’

‘ಪುಣ್ ತುಜ್ಯಾ ಕಬಾಟಾಂತ್ ಫಕತ್ ಎಕ್ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ್ ಆಸಾ ಆನಿ ತೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ತುಜೆಂ!’ ಆವ್ಚಿತ್ ಉಟ್‌ಲ್ಲೊ ತಾಳೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ ಹೆಲೀನಾಚೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಸ್ಕೆಥಾವ್ನ್ ಉಟೊನ್ ತೆಂ ವೇದಿ ಕುಶಿನ್ ವೆತಾಲೆಂ. ಕಾಂಯ್ ರಾವೊನ್ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾಂತ್ ಘುಸ್ಗುಸೆ ಉಟ್ಲೆ. ಜಮಾತಿಂತ್ ಘಡ್ಚೆಂ ರಾವೊನ್ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಯೆಕಾಚಾಣೆ ಅಸಲ್ಯಾ ದೆಕ್ಣೆಚೆಂ ಜಾಲೆಂ ಕಿ ಕೋಣ್ಂಚ್ ಆತಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ವೆಚಿ ಉರ್‍ಬಾ ದಾಕಯ್‌ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಭಾತ್ಮಿದಾರಾಂಚಿಂ ಪೆನ್ನಾಂ ಸ್ತಬ್ದ್ ಜಾಲ್ಲಿ, ಫ್ಲಾಶ್ ಲಾಯ್ಟ್ ಪುಟೊನ್ ಪೆಟಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆ.

ಯೆಕಾಚಾಣೆ ಉಟೊನ್ ಲಿಲಿಯನ್ ಜೆನಿಸ್, ಹೆಲೀನಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂವ್ಲಿ. ‘You come back stupid girl! ಕಿತೆಂ ಉಚಾರೊಂಕ್ ತುಂ ವೆತಾಯ್? ಉಡಾಸ್ ದವರ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲಾಂ ಆನಿ….’

‘ಹಾಂವೆಂ ಉಚಾರೊಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಉಚಾರಿಜೆಚ್ಚ್, ಮಮ್ಮಿ!’ ಆಪ್ಲಿ ಚಾಲ್ ರಾವಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಹೆಲೀನಾನ್. ‘ವಿಸ್ರಾಲಿಯ್ ಡೆದೀಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ – ಮರೊನ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾಕಿ ಪಡೊನ್ ಮರ್‍ಚೆಂ ಬರೆಂ. ಹ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಖರೊ ಅರ್ಥ್ ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಾಲಾ. ಪುಣ್ ತುಕಾ?

ಲಿಲಿಯನಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಆದಾರುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಎಕಾ ಕದೆಲಾಚೆ ಪಾಟಿಕ್ ಧರ್‍ಲೆಂ. ‘ತುಂ ಪಿಶೆಂ ಜಾಲಾಂಯ್! ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಕ್ರಿತ್ ಕರ್ತಾಯ್.’

‘ಆನಿ ತುಂವೆಂ ಕಿತೆಂ ಕೆಲೆಂಯ್, ಮಿಸೆಸ್ ಲಿಲಿಯನ್ ಜೆನಿಸ್ ಉರುಫ್ ಲಿಲಿಯನ್ ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಡೊಮಿನಿಕ್?’

ಲಿಲಿಯನ್ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕದೆಲಾರ್ ಗಳ್ಳಿ. ತಿಕಾ ಆದಾರುಂಕ್ ಫುಡೆಂ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಡೊಮಿನಿಕಾಕ್, ಮೌರಿಸಾನ್ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಆಡಾಯ್ಲೊ.

‘ಡಬ್ಬ್ಯಾಂತ್ ಗೆಲೆಂ ಹೆಂ ಎಲಿಸಾಂವ್!’ ಹೊ ಎಕ್ ನವೊಚ್ಚ್ ತಾಳೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿಂ ಮಾತಿಂ ತ್ಯೆ ಕುಶಿನ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲಾಗ್ಲೊ.

ರಾಜಕಾರಿಣಿ ಮೌರಿಸ್ ಅಗುಸ್ತಿನ್.

‘ತೆಂ ವೇದಿ ಚಡೊಂದಿ, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಲಿಲಿಯನ್!’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ಡಬ್ಬ್ಯಾಂತ್ ಗೆಲೊ ಹೊ ಚುನಾವ್. ಹೆಲೀನಾನ್ ವೇದಿ ಚಡವ್ನ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕಾಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಸವೆಸಾಂವ್ ನ್ಹಯ್. ಆಮಿ ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾಂವ್, ಮಿಸೆಸ್ ಲಿಲಿಯನ್ ಜೆನಿಸ್ ಉರುಫ್ ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಡೊಮಿನಿಕ್. ಹೊ ಕಾಂಯ್ ಬೇಜ್‌ಬೊಲ್ ಖೆಳ್ ನ್ಹಯ್, ಹಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಶತೃಂಜ್ ರಾಜ್‌ನೀತಿಚಿ. ಜಶೆಂ ತುಂವೆಂ ಜೆರೊಮಾಕ್ ನಮಿಯಾರ್‍ಲೊಯ್, ಟೇಯ್ಲರಾಚಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಉಸ್ತೊಂಕ್ ತಶೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ದಲಾಲ್ಯಾಂಕ್ ತುಜ್ಯಾ ಆನಿ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಕ್ಲೆರೆನ್ಸಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಶಿರ್‍ಕಾಯಿಲ್ಲೆ. ಆಮಿ ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾಂವ್.’

ಲಿಲಿಯನಾಚೆ ವೋಂಟ್ ಬಿಳಾಪರಿಂ ಉಸಲೆ.

‘ಆನಿ ತುಂ ಆಯಿನ್ನ್ ವೆಳಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ಲೊಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾತಾಲಾಕ್ ಧಾಡುಂಕ್?’

ಮೌರಿಸ್ ಆಪಾಲಿಪಾ ಹಾಸೊ ಹಾಸ್ಲೊ. ‘ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ವ್ಹಯ್ ಯಾ ನ್ಹಯ್.’

‘ಮತ್ಲಬ್?’ ಲಿಯನಾಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮೌರಿಸ್ ತಿಚೆ ಲಾಗಿಂ ಸರ್‍ಲೊ ಆನಿ ತಿ ಬಸುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕದೆಲಾಚೆ ದೆಗೆನ್ ದಿಂಬಿ ಘಾಲುನ್ ತಾಣೆ ಲಿಲಿಯನಾಕ್ ಭೋವ್ ವರ್ತ್ಯಾ ಆರಾದಾನಾನ್ ಆರಾವ್ನ್ ಧರ್ಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಪಾತಳ್ ದುಕಾಂಚಿ ಸಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.

‘ಹೆಂ ತುಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾಯ್, ಮೌರಿಸ್ ಆಗುಸ್ತಿನ್?’ ತಿಣೆ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ. ‘ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಂ ರಡ್ತಾಯ್?’

‘ಆನಿ ತುಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾಯ್, ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಲಿಲಿಯನ್?’ ಮೌರಿಸಾನ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ. ‘ತುಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್ತಾತ್ ತಿ ದುಕಾಂಚ್ ನ್ಹಯ್?’

‘ಪುಣ್….’

‘ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಚುನಾವ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ತಾಂ, ಲಿಲಿಯನ್!’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗುಳ್ಗು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಲಾಂಬಾಯೆಕ್ ಉಬೊ ಜಾವ್ನ್. ‘ಹೆಲೀನಾ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಯೆ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಮಮ್ಮಿಚಿ ಜತನ್ ಘೆ. ಮ್ಹಜ್ಯಾಕಿ ಊಂಚ್ಲಿ ರಾಜ್‌ಕಾರಿಣಿ ತಿ, ಪೆಟ್ರೊಕ್ ತಿಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. She’s a brave and remarkable lady!’

♣ ♣ ♣

ಆನಿ ತವಳ್-

ಕಾರಾಥಾವ್ನ್ ತೆಗಾಂ ಜಮಾತಿಚ್ಯಾ ಸ್ಥಳಾಕ್ ಪ್ರವೇಸ್ ಜಾಲಿಂ, ರೆವರೆಂಡ್ ಫ್ರೆಡ್ ಟೇಯ್ಲರಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಧರುನ್ ಥಂಯ್ಚ್ ರಾವ್ಲಿಂ. ಟೇಯ್ಲಾರಾನ್ ಎಕಾ ಲಾಂಬ್ ಸ್ವಾಸ್ ಸೆವ್ಲೊ ಅನಿ ವೇದಿರ್‌ಚ್ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಿಂಬಿಯೆಂಚೆರ್ ಪಡ್ಲೊ. ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾಥಂಯ್ ಪರತ್ ಪಿಸ್ಪಿಸೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಉಟ್ಲೆಂ. ಪ್ರವೇಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂಚೊ ಪಂಘಡ್ ಆತಾಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುನ್ ವೇದಿ ಸರ್ಶಿಂ ಚಲೊನ್ ಆಯ್ಲೊ.

‘ರೆವರೆಂಡಾಕ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಜಾಲಾಂ!’ ಸಗ್ಳೊಚ್ ಕಾಂಪೊನ್ ಪಿಂರ್ಗೊಚ್ಯಾ ಟೇಯ್ಲಾರಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಜಮ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ತಾಕಾ ಮಜತ್ ಜಾಯ್ ಕೊಣ್ಣಾ…. what’s happening here is too much for anyone…’
ತೆಗಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್ ಥಾಂಬ್ಲೊ.

‘ರೆವರೆಂಡ್ ಫ್ರೆಡ್ ಟೇಯ್ಲರಾಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ!’ ತೆಗಾಂ ಪಯ್ಕಿ ದೋಗ್ ದಾದ್ಲೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಆನಿ ಎಕ್ಲಿ ಸ್ತ್ರಿ. ‘ದಾದ್ಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಚಡ್ ತರ್ನಾಟೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಿ ಹುಕುಮ್ ಉಚಾರ್ಲಿ. ‘ಸರ್ವಾಂನಿ ತಾತಾಂಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಆಸ್ಚೆಂ!’
ಥಂಯ್ಸರ್ ದೆಂವ್ಲೆಲೆಂ ತೆಂ ಮೌನ್ ಯಾ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಂದಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾತೆಂ ನಾ. ಕಿತೆಂಯಿ ತರಿ ತೆಂ ಫಾಸಾಳ್ಳೆಂ ಎಕೆ ಚಲಿಯೆಚ್ಯಾ ಬೊಬೇನ್.

‘ರಿಚರ್ಡ್, ರಿಚರ್ಡ್ ಕ್ಲೆಂಮೆಂಟ್!’ ಹೆಲೀನಾನ್ ಬೊಬಾಟ್ ಘಾಲಿ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಲೊಟುನ್. ‘ತುಕಾ ಖಂಯ್ ಲಿಪಯಿಲ್ಲೊ ಹ್ಯಾ ದಳ್ದಿರ್‍ಯಾ ಜೆರೊಮಾನ್? ಖಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಯ್ ತುಂ? ಕಸಲಿ ಚೀಟ್ ತುಂವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದಾಡ್ಲಿಯ್? ಹಿಂ ಕೋಣ್ ತುಜ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್? ಆನಿ… ಆನಿ…. ತುಂ ಹಾಂಗಾಸರ್, ಝಡ್ತೆಂಚ್ಯಾ ಝುಜಾಂತ್ ಆನಿ ಹಿಂ ಕೋಣ್….’

‘ಇತ್ಲಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಆನಿ ಎಕ್‌ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ, ಹೆಲೀನಾ?’

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಮ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಳೆಂ – ರೆವರೆಂಡ್ ಟೇಯ್ಲರ್ ಆತಾಂ ಉಬೊ ಜಾತಾ.

ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಮೌನ್ ದೆಂವ್ಲೆಂ. ಟೇಯ್ಲರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೂರ್ಣ್ ಲಾಂಬಾಯೆಕ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಸರ್ಜನಾನ್ ಬೆಂಡೆಜಾಂ ಸುಟಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೆಂ ಮುಖ್ವಾಡ್ ಸುಟಯ್ಲೆಂ, ಪಟ್ಟೇ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಟ್ಟಿ.

‘ಅಸಲೊ ನಾಟ್‌ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕರಿಜೆಚ್ ಪಡ್ಲೊ ಜೆನ್ನಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಕ್ಸದಾಚಿ ದೇಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ.’ ತಾಚೆಂ ಮುಖ್ವಾಡ್ ಸಗ್ಳೆಂಚ್ ತಾಣೆಂ ಸುಟಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೆಂ ಎಕ್ ಮುದೊ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂ ಮುಳಾಂತ್ ಪಡ್ಲೆಂ.

‘ಆತಾಂ!’ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೆ ಬಾವ್ಳೆ ವಿಸ್ತಾರ್‍ಲೆ. ‘ಆತಾಂ, ಪಳೆಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ – ಆಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪವಿತ್ ಅತ್ಮ್ಯಾನ್ ಸಾಂಕ್ಳಿ ಮುಕ್ತ್ ಕೆಲಾ. I’m the only free man in this World today!’

ರೆವರೆಂಡ್ ಫ್ರೆಡ್ ಟೇಯ್ಲರಾಚ್ಯಾ ಗಾಲಾಂಚೆರ್ ಆತಾಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಖಾಡ್, ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ವೊಂಟಾಂಚೆರ್ ಮಿಶಿಯೊ ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಚೆರ್ ಕಾಳಿಂ ಚಷ್ಮಾಂ. ‘ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆಯಾ!’ ತಾಣೆಂ ಆಪವ್ಣೆಂ ದಿಲೆಂ. ‘ಹಾಂವ್ ಕೋಣ್?’
ಜಮ್ಯಾಂತ್ ಪರತ್ ಗುಗುಜು ಚಲ್ಲೆಂ.

‘ಆಮಿ ನೆಣಾಂವ್!’ ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾನ್ ತಾಳೊ ಕಾಡ್ಲೊ. ‘ಪುಣ್ ಯೆದೊಳ್ ಖಾಡಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಆತಾಂ ಮುಕ್ವಾಡಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತುಂ, ಆಮ್ಚಿ ಝಡ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ತುಂ…ಬನಾವಟಿ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್?’

‘ಹಾಂವ್ ಸೊದ್ನೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ ಆನಿ ಆತಾಂ ಮ್ಹಜಿಂ ಸೊದ್ನಾಂ ಸಂಪ್ಲಿಂ ಪುಣ್ ಪ್ರಾಚಿತ್ ಸಂಪ್ಲೆಂ ನಾ.’ ಟೇಯ್ಲರಾನ್ ಮುಂದರಿಲೆಂ. ‘ಥೊಡಿಂ ಸುತಾಂ ಘಾಂಟಾಂವ್ಕ್ ಉರ್‍ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ತಿಂ ಆಜ್ ಘಾಂಟಾತೆಲಿಂ. ತಾತಾಂಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಲಾರಾಂಚೆ ಮಾರ್ ಖಾವ್ನ್ ಖಾವ್ನ್ ಕರಾವಳಿ ವಯ್ಲೆ ರೆವೆಂಚೆ ಕಣ್ ಜಿಣಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಗೊಂಪಿಣೆಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೆ ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿ ಸರ್ವಾಂನಿ ರಾಕಾಜೆ, ಸರ್ವಾಂನಿ ಜಿಯೆಜೆ!’

‘ಆನಿ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್?’

‘ಜಾಪ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್‌ಚ್ ಆಸಾ – ಝಡ್ತೆಂಚಿ ಝುಜಾಂ!’ ಟೇಯ್ಲರಾಲಾಗಿಂ ಜಾಪ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ‘ಯೆದೊಳ್ ತುಮ್ಕಾ ಗಮ್ಲಾಂ, ಹಾಂವ್ ರೆವರೆಂಡ್ ಫ್ರೆಡ್ ಟೇಯ್ಲರ್ ನ್ಹಯ್ಂಚ್!’

‘ತೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ, ದೆಂವ್ಚಾರಾ!’ ಮೂಟ್ ಹಾಲಯ್ಲಾಗ್ಲೊ ಜೆರೊಮ್. ‘ಹಾಂವ್ ಸಲ್ವಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತುಂವೆಂ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ನಾಕಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕೋಣ್ಂಚ್ ಸಲ್ವವಂವ್ಕ್ ಸಕಾನಾ. ತರಿ ಆಸುಂ, ಕೋಣ್ ತುಂ?’

‘ಆಜ್ ಕೋಣ್ಂಚ್ ಸಲ್ವನಾ ಯಾ ಜಿಕಾನಾ!’ ಮ್ಹಳೆಂ ಟೇಯ್ಲರಾನ್. ‘ಹರ್‌ಎಕ್ಲೊ ಆಜ್ ತಾತಾಂಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾನಾ ತಾಣಿಂ ಆರಾಯಿಲ್ಲೆ ರೆಂವೆಂಚೆ ಫಾತೊರ್ ಚಿರಿಯೆಂತ್ ಘಾಲುನ್ ವರ್ತೆಲೆ. ಹಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ತೆಲಿ ಸುರುವಾತ್ ಸಬಾರಾಂಕ್, ಜಿಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್. ಹೆರಾಂಚಿ ದಿಶಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾ.’

‘ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚಿ ನಾಕಾ!’ ಮ್ಹಳೆ ಜೆರೊಮಾನ್. ‘ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಬಾರ್ ನವಾಲಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಲಿಂ!’ ದಾಂತ್ ಖಿರ್ಲೊನ್ ತೊ ಹಾಸ್ಲೊ. ‘ಕಿತೆಂ ಸುಟಾವಿಂ ಕುಮ್ಸಾರಾಂ, ಮೌರಿಸಾನ್ ಆನಿ ಲಿಲಿಯನಾನ್ ಯೆಕಾಮೆಕಾ ವೆಂಗ್ಚೆಂ… ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ಟೇಯ್ಲರ್ – ಹಾಂ, ತುಜೆಂ ನಾಂವ್ ಟೇಯ್ಲರ್‌ಯಿ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ತುಂ -ತುಜೆ ಚಿರಿಯೆಂತ್? ಕರಾವಳಿ ವಯ್ಲೆ ಸಬಾರ್ ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ ತುಂವೆಂ ಚಿರಿಯೆಂತ್ ಭರ್‍ಲ್ಯಾತ್ ಆಸ್ತೆಲೆ. ಗೊಂಪಿಣ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾ, ವ್ಹಯ್? ತೀಬ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾತ್, ವ್ಹಯ್?’

ಟೇಯ್ಲರಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ.

‘ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಜಾಪಿ ಆಸ್ಚ್ಯೊನಾಂತ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಜೆರೊಮಾನ್. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಟ್ಟ್ಯಾ ವಾಗಾಚ್ಯಾ ಪಿಲಾ ಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್‍ತಾಂ – ಖಂಯ್ ಮಾಯಕ್ ಜಾಲ್ಲೊಯ್ ತುಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ರಿಚರ್ಡಾ? ಕೊಣೆ ಲಿಪಯಿಲ್ಲೊ ತುಕಾ?’

‘ತಾಕಾ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಲಿಪಯಿಲ್ಲೊ!’ ಮ್ಹಳೆಂ ಟೇಯ್ಲರಾನ್. ‘ಆತಾಂ ನಿಮಾಣೆಂ ದೃಶ್ ಆನಿ ನಿಮಾಣೊ ಪಡ್ದೊ. ಹಾಂವ್ ವಿನತಿ ಕರ್ತಾಂ ಸ್ವಯಂ-ಸೇವಕಾಂ ಲಾಗಿಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್, ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಪಾರ್ಯಾಂಕ್ ತಾತಾಂಚ್ಯಾ ಜವಾಬ್ದಾರೆಥಾವ್ನ್ ಮುಕ್ತ್ ಕರಾ, ಕೊಣೆಂಚ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸುಂಕ್ ನಜೊ. ತಾಂಕಾಂ ದೆವೆಂ ಆಸ್ಚೆಂ ಸಘ್ಲೆಂ ತಾಣಿ ಸಿಸೇರೊಥಾವ್ನ್ ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಸಲೊಚ್ ಅಪಾಯ್ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಆತಾಂ ಪರಿಪುರ್ಣ್ ಭದ್ರತೆಂತ್ ಆಸಾಂ.’

‘ಭದ್ರತೆಂತ್ ಆಸಾಯ್?’ ವಿಚಾರ್‍ಲೆ ಜೆರೊಮಾನ್. ‘ತುಕಾ ಹಾಂವೆಂ ವಚುಂಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ನ್ಹಯ್? ಖಂಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸವಲಾಚಿ ಜಾಪ್, ರಿಚರ್ಡ್? ತುಂ ಆಜೂನ್‌ಯಿ ಪೀಲ್‌ಚ್ ಜಾವ್ನಾಸಾಯ್ ಯಾ ಚಿಟ್ಟೊ ವಾಗ್‌ಚ್ಚ್ ಜಾಲಾಯ್?’

ಟೇಯ್ಲರಾನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಹುಕುಮ್ ಸಿಸೇರೊನ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರ್ತಾನಾ ತೆತ್ತೀಸ್ ಮಿನುಟಾ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿಂ. ತ್ಯೆ ಆವ್ದೆಂತ್ ಭೆಟೊಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆಲೀನಾ ಹೆರಾಂಕ್ ಪಯ್ಸ್ ಲೊಟುನ್ ಶೀದಾ ಟೇಯ್ಲರಾ ಸರ್ಶಿಂ ಗೆಲೆಂ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಲಾಂಬಾಯೆ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ತೆಮೆಟ್ಯಾಂಚೆರ್ ಉಬೆಂ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣ್ ಟೇಯ್ಲರಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ತಿಳ್ಳೆಂ. ತಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಎಕ್ ಉದ್ಗಾರ್ ಸುಟ್ಲೊ.

‘ಹೆ ದೊಳೆ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಲ್ಯಾತ್!’ ತೆಂ ಉದ್ಗಾರ್‍ಲೆಂ. ‘ಹೆ ದೊಳೆ ಹಾಂವೆಂ ಖಂಯ್ಸರ್‌ಗಿ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಲ್ಯಾತ್.’

ಟೇಯ್ಲರಾನ್ ಜಾಪ್ ಕಾಡ್ಲಿ ನಾ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತೆಂ ಶೀದಾ ರಿಚರ್ಡಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಗೆಲೆಂ ಆನಿ ತಾಣೆ ಹಿಚ್ಚ್ ಕಸ್ರತ್ ಕೆಲಿ. ‘ವ್ಹಯ್! ಹಾಂವೆಂ ಹೆ ದೊಳೆಯಿ ಪಳೆಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಆತಾಂ ತೆ ಹಾಂವ್ ಟೇಯ್ಲರಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಹಾಂವ್ ಪಳೆತಾಂ. ಕಸಲೊ ಘುಟ್ ಹೊ, ಜಲ್ಮಾಚೊ ಆನಿ ತುಮಿ ಕೋಣ್? ರಿಚರ್ಡಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲಿಂ ಯಾ ಟೇಯ್ಲರಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲಿಂ?’

ಆತಾಂಯಿ ಕೊಣೆಂಯಿ ಕಿತೆಂಚ್ ಮ್ಹಳೆಂ ನಾ.

ಟೇಯ್ಲರಾಚ್ಯಾ ಹುಕುಮೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಪೊಲಿಸ್, ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಆನಿ ಗರ್ಜೆಬಾಯ್ಲೆ ಪ್ರಕಾಸ್ಬರಿತ್ ದಿವೆ ನಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಸುಶಿಸ್ತೆನ್ ಹೆಂ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾತಾನಾ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ – ಹಿ ಜಮಾತ್ ಟೇಯ್ಲರಾನ್ ಕಸಲ್ಯಾಗಿ ಎಕಾ ನಿಗೂಡ್ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲಿ. ತಾಚೆ ಸಗ್ಳೆ ಕುಡಿಂತ್ ಕಸಲಿಗಿ ಎಕ್ ಅದೃಶ್ ಸಕತ್ ವ್ವ್ಹಾಳೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿ.

ಕಿತೆಂ ಘಡ್ತಾಲೆಂ ಪೆಟ್ರೊಂತ್? ಖಂಡಿತ್ ಹಿ ಸಕತ್ ಕಸಲಿಯಿ ದೈವೀಕ್ ನ್ಹಯ್ ಪುಣ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಥಂಯ್ ಘೆಟೆವ್ನ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಖಡ್ಪಾಂ ಫುಟೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಹಿಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಕೋಣ್ ಆತಾಂ ರಿಚರ್ಡಾ ಸಂಗಿಂ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ?

ಆನಿ ಖರ್‍ಯಾನ್ ಹೊ ಟೇಯ್ಲರ್ ಕೋಣ್?

ಮೆಥ್ಯು ಫುಡೆಂ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಟೇಯ್ಲಾರಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ. ‘ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ, ಹೊ ತುಜೊ ನಾಟಕ್, ಹೊ ತುಜೊ ಖ್ಹೆಳ್ ಮೀತ್ ಮಿರ್ವೊನ್ ಜಾಲೊ. ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ತುಂ, ತುಂ ಕಸಲ್ಯಾಗಿ ಸೊದ್ನೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಯ್ ಮ್ಹಣ್. ಹೆಂ ಒಕ್ಕಾಣೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಮ್ಚೆ ಕಾನ್ ಪಿಕ್ಲೆ. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಕಾ ಜಾಪ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ಆಸ್ತೆಲಿ ಆನಿ ತಿ ಜಾಪ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಪುಣಿ ಮಿಸ್ಳಾಯ್ತಾ.’ ತಾಣೆ ಲಿಲಿಯನ್ ಜೆನಿಸಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಆತಾಂ ಕ್ಲೆರೆನ್ಸಾನ್ ಲಿಲಿಯನಾಕ್ ಆರಾವ್ನ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮೌರಿಸ್ ಥಂಯ್ಸರ್‌ಚ್ ಉಬೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ನದರ್ ಫೆರಾಯ್ತಾನಾ ದಿಸ್ತಾಲೆಂಕಿ ಸರ್ವಾಂ ತಾತಾಂಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ಉಬಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ.

ಪುಣ್ ಕಸಲೆ ಜಾಗೆ ತೆ, ಕಸಲಿಂ ಸ್ಥಾನಾಂ ತಿಂ? ‘ತುಂ ನಿಮಾಣೊ ಎಕ್ ಪಡ್ದೊ, ನಿಮಾಣೆ ಎಕ್ ಸನ್ನಿವೆಶ್ ಉಬೆಂ ಕರ್‍ಚಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಯ್. ಕರ್! ಆತಾಂ ಪೆಟ್ರೊಸ್ಟೇಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿಶಾಲ್ ಸಂಸಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಫಕತ್ ತುಜೆಂ ಯಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಖಾಸ್ಕಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಜಾಲಾಂ.

‘ಸಾರ್ಕೆಂಚ್ ತುಂ ಉಲಯ್ಲೊಯ್ ತುಂ, ಶಾಣ್ಯಾ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ!’ ಮ್ಹಳೆ ಟೇಯ್ಲರಾನ್, ಆಪ್ಲಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ ತ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಅಪರಿಚಿತಾಂ ಕುಶಿನ್ ಕಾಡುನ್. ‘ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ… ಹಾಂವ್ ರೆವರೆಂಡ್ ಫ್ರೆಡ್ ಟೇಯ್ಲರ್ ನ್ಹಯ್. ಹಾಂವ್ ಅಮೆರಿಕನ್ಂಚ್ ನ್ಹಯ್. ಮ್ಹಜಿ ಕಾತ್ ಎಕ್ ಫೊಲಿ ಚಡ್ ಗೊರಿ ಆಸತ್, ರಿಚರ್ಡಾಚಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾಚ್ ದೇಶಾಂತ್ಲೊಂ.’

‘ಆನಿ ತುಜೆ ಮಾಂತ್ರಿಕ್ ದೊಳೆ ರಿಚರ್ಡಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಪರಿಂಚ್ ಆಸಾತ್!’ ಮದೆಂ ಪಡ್ಲೆಂ ಹೆಲೀನಾ.

ಆನಿ ದೋನ್ ಆನಿ ದೋನ್ ಕುಡ್ಸೊನ್ ಪಾಂಚ್ ಕರ್ಚೆಂ ತರ್….’

‘ಆನಿ ತಶೆಂ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂ!’ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಆನಿ ಸೊಬಿತ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಉಲವ್ನ್ ಫುಡೆಂ ಆಯ್ಲಿ ತಿ ಅಪರಿಚಿತ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್. ‘ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ಜೂಡಿ ಜಾಫ್ರಾ, ಪುಣ್ ಲಗ್ನಾ ಪಯ್ಲೆಂಚೆಂ ನಾಂವ್ ಫಕತ್ ಜೂಡಿ. ಹಾಂವ್ ಎರ್‌ಹೊಸ್ಟೆಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ಹೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಕಮಾಂಡರ್ ಜೋರ್ಜ್ ಜಾಫ್ರಾ, ವಿಮಾನಾಚೊ ಪಾಯ್ಲೆಟ್, ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೊ ಸಾಂಗಾತಿ ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಮ್ಹಜೊ ಪತಿ. ಜೊರ್ಜಾಲಾಗಿ ಲಗಿನ್ ಜಾತೆಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನವ್ಕರಿ ಸೊಡ್ಚಿ ಪಡ್ಲಿ ಎರ್‌ಲಾಯ್ನ್ಸಾಸಾಚ್ಯಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಂ ಪ್ರಕಾರ್.’ ತಿ ಥಾಂಬ್ಲಿ. ತಿಚೊ ಸ್ವಾಸ್ ಕಷ್ಟಾತಾಲೊ. ‘ವಿವರ್ ಹಾಂವ್ ಫುಡೆಂ ದಿತಾಂ ಯಾ…’ತಿಣೆ ಟೇಯ್ಲರಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ‘ಕೋಣ್ ತರಿ ದಿತಲೊ.’

‘ಆಮಿ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾಂವ್, ಮಾನೆಸ್ತಿಣಿ!’ ಮ್ಹಳೆಂ ಹೆಲೀನಾನ್. ‘ತುಮ್ಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಆನಿ ಹುದ್ದೆ ಆಮಿ ಜಾಣಾಂ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್ ವ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ತುಂ ಆನಿ ರಿಚರ್ಡ್ ಚಾರ್- ಪಾಂಚ್ ದಿಸಾಂಕ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಆತಾಂ ಹ್ಯೆ ಸಾಂಜೆರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಸಾಂಗಾತಾ ಯೆಂವ್ಕ್ ಕಾರಾಣ್?’

‘ರಿಚರ್ಡಾಕ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ, ತುಮಿ ರೆವರೆಂಡ್ ಫ್ರೆಡ್ ಟೇಯ್ಲರ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊಂಚ್ಯಾ, ಹಾಣೆ ಲಿಪಯಿಲ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ರಿಚರ್ಡಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ಚಿ ಭಯ್ಣ್ – ಜೂಡಿ!’

ಅವಸ್ವರ್ – 99 ►►►

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.