ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ್, ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಇತ್ಯಾದಿ

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾಚೊ ಮೂಲ್ಯಾ ಫಾತೊರ್‌ಚ್ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಲೊಕಾ ಥಾವ್ನ್, ಲೊಕಾ ಖಾತಿರ್, ಲೊಕಾನ್ಂಚ್ ಚಲಂವ್ಚಿ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ವೆವಸ್ತಾಚ್ ಪ್ರಜಾ ಪ್ರಭುತ್ವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವ್ಯಾಕ್ಯಾನ್ ಬೋವ್ ಪರ್ನೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ತಶೆಂ ಲೊಕಾಚಾ ಖುಶೆಂಕ್, ಅಭಿಪ್ರಾಯೆಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಪ್ರಾಮುಕ್ಯತಾ ಮೆಳಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಲೊಕಾಚೆ ಖುಶೆ ವಿರೋಧ್ ತಾಂಚೆರ್ ಥಾಪ್ಚೆಂ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಕೃತ್ಯೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ಶಿವಾಯ್ ತೆಂ ಪ್ರಜಾರಾಜ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ನಾ. ಲೊಕಾನಿಂಚ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೊಲೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಲೊಕಾಚಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆಂಕ್ ವಿರುಧ್ ಚಲ್ಚೆಂ ಆಸಾ. ಸರ್ಕಾರಾಚೆಂ ಹೆಂ ಧೋರಣ್ ಲೋಕ್ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ತಾ. ಹೊ ವಿರೊದ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಜಾವ್ನ್, ಧರಣಿ ಜಾವ್ನ್, ವಿಣ್ಗೆ, ಆರ್ವಾಸ್ ವಿಣ್ಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನ್, ರಾಸ್ತಾ ರೋಕೋ, ಉಪಾಸ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ್ ತಶೆಂ ವಿಭಿನ್ನ್ ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಜಾವ್ನ್ ಲೋಕ್ ಪ್ರಗಟ್ ಕರ್ತಾ. ಲೋಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಸಮಾಧಾನ್ ವಿವಿಧ್ ರುಪಾನಿಂ ಪ್ರಗಟ್ ಕರ್ತಾ, ಆನಿ ಹಾಕಾ ಗುಮಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಸರ್ಕಾರಾಚೆಂ ಕರ್ತವ್ಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.
ಅಸಲಿಂ ಪ್ರತಿಭಟನಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಲಾಬ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಜ್ಯಾರಿ ಆಸುಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸರ್ವ್ ಜಣಾಂತ್. ಹಿ ಪರಂಪರಾ ಗಾಂಧಿನ್ ಸುರ್ವಾತುನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಲಾಭ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಲೊವ್ನ್ ಹಾಡ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮಿ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರ‍್ತೇ ಆಸಾಂವ್. ಗಾಂಧಿನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಮೀಟಾ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ್ ಜಾಂವ್, ತಿರ್ವೊ ನಿರಾಕಣ್ ಚಳ್ವಳ್ ಜಾಂವ್, ವಿದೇಶಿ ಜೊವ್ಳಿ ಉಲ್ಪಾಂವ್ಚಿ ಚಳ್ವಳ್ ವ ಉಪಾಸ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.
ಗಾಂಧಿನ್ ತಶೆಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮುಕಲಿನಿಂ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ್ ಆನಿ ಚಳ್ವಳೆಂಕ್ ಏಕ್ ಮಕ್ಸದ್, ಹಟ್, ಧೃಡತಾ ಆಸುಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಹ್ಯೊ ಚಳ್ವಳ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾತಾಲ್ಯೊ. ಕೊಣಾ ವಿರುಧ್ ಗಾಂಧಿ ಚಳ್ವಳ್ ಸುರು ಕರ್ತಾಲೊಗಿ, ತೆ ಮ್ಹನಿಸ್ ಗಾಂಧಿಚಾ ನೈತಿಕ್ ಸಕ್ತೆಕ್ ಮಾನ್ ಬಾಗಾಯ್ತಾಲೆ. ಆಮಿ ಆಮ್ಚಾ ದೇಶಾಚೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಹ್ಯಾ ತತ್ವಾ ವಯ್ರ್ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮಿ ಜಾಣಾಂವ್.
ಗೊರೆ ಆಮ್ಕಾಂ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚಿಚ್ ರಾಜ್ವೊಟ್ಕಿ ಸುರು ಕೆಲ್ಯಾ ನಂತರ್‌ಯೀ ಆಮ್ಚಿ ಆದ್ಲಿ ಚಳ್ವಳಿ ಪರಂಪರಾ ಮುಂದರ‍್ಸುನ್ ವೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂಯ್ ನೀಜ್. ಆಮಿ ಬ್ರಿಟಿಶಾಂ ವಿರುಧ್ ವಾಪಾರ‍್ಲೆಲ್ಲೆಂ ಹಾತೆರ್ ಆಮ್ಚಾಚ್ ಸರ್ಕಾರಾ ವಯ್ರ್‌ಯೀ ವಾಪಾರುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಏಕ್ ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್! ಗಾಂಧಿನ್ ಗೊರ‍್ಯಾಂ ವಿರುಧ್ ಗಳ್ಸಿಲ್ಲಿಂ ಹಾತೆರಾಂ ಆಮಿ ಆಮ್ಚಾ ಸರ್ಕಾರಾಂ ವಿರುಧ್ ವಾಪಾರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ತರೀ ನೀಜ್!
ಆಮ್ಚಾಚ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಲೊಕಾ ವಿರೊಧ್ ಚಲೊಂಕ್ ಸುರು ಕರ್ತಾನಾ ಅಸಲಿಂ ಮೆಟಾಂ ಅವಶ್ಯಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿಂ. ಲೊಕಾ ಮಧೆಂ ನಾಸಮಧಾನ್, ಅತೃಪ್ತಿ ಚಡೊನ್ ಎಕಾನೆ‌ಏಕ್ ಕಾರಣಾ ಲಾಗೊನ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಸದಾಂಚೆ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೆಂ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಪುರ್ವಿಂ ಚಲೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಾಂ, ಚಳ್ವಳಿ, ಬಂಧ್, ಬಹಿಷ್ಕಾರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ತ್ಯಾ ವರ‍್ನಿ ವ್ಹಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಅತಾಂಯ್ ಚಲೊನ್ಂಚ್ ಆಸಾತ್. ಆಜ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಶೆತಾಂತ್ ಚಳ್ವಳ್, ಪ್ರತಿಭಟನಾಂ ಚಡೊನ್ಂಚ್ ಯೆತೇ ಆಸಾತ್. ಬ್ರಿಟಿಶಾಂಚಾ ಕಾಳಾರ್ ಹಾಂಚಿ ವ್ಯಾಪಕತಾ ಇತ್ಲಿ ನಾತ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಭಗ್ತಾ. ಆಮ್ಚಿ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ವೆವಸ್ತಾ ಇತ್ಲಿ ಪಾಡ್ ಜಾಲ್ಯಾಗೀ ವ, ಮುಷ್ಕರಾಂ, ಚಳ್ವಳ್, ಆನಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಂ ಕರ‍್ಚೆಂ ಲೊಕಾಕ್ ಏಕ್ ಹವ್ಯಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಾಗಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಮಾರ‍್ತಾ.

ದುಸ್ರಿ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಚಳ್ವಳೆಂನಿ, ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಾನಿಂ ಆಪ್ಲೆಂ ನೈತಿಕ್ ಬಳ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಲೆಂ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಹರ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್, ಚಳ್ವಳೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಖರೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೀಜ್ ತರೀ, ತಿ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾನಿಂ ಆಪ್ಲಿ ಧಾರ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತಾಯೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೀಜ್. ಕಸಲಿಗಿ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯ್ ಹ್ಯಾ ಚಳ್ವಳೆಂಕ್ ಧೊಸ್ತಾ ಆನಿ ತಾಚಾ ನಾಸಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ. ಹಾಂಕಾ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಹಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಪುಣಿ ಬರೆಂಪಣ್ ಲಾಭ್ತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ರಾಕ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಮುಷ್ಕರ್ ನಿರತ್ ಮುಕೆಲಿ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲೊ ತಂಬು ನಿಕ್ಳಾವ್ನ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾತಾತ್!
ಹ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಅಸಲೆಚ್ ಸಬಾರ್ ಮುಷ್ಕರ್ ಆನಿ ಚಳ್ವಳಿ ಆಮಿ ಪಳೆಲ್ಯಾತ್. ಚಳ್ವಳಿ ವಿಫಳ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೊ, ಸುರು ಕೆಲ್ಲೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾವನಾ ಜಾಂವ್ಚೊ ಸದಾಂಚೆ ಜಾಲಾಂ. ಹೊ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾಚೊ ಏಕ್ ಊಣ್‌ಯೀ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ಕೊಣ್ಣಾ.  ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾಂತ್ ಲೊಕಾಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿಚ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾನಿಂ. ದೆಕುನ್, ಚಳ್ವಳಿ ನಿರ್ಫಳ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಬರ‍್ಯಾ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾಚೆಂ ಲಕ್ಷಣ್ ನ್ಹಯ್.
ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಸೆಂ ಘಡ್ತಾ ?
ಹೊ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಕರ್ಚೆ ತಸಲೊ ವಿಷಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹಾಕಾ ಸಬಾರ್ ಕಾರಣಾಂ ದಿವ್ಯೆತ್.
ಚಳ್ವಳಿ, ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದೇಣ್ಗಿ ಜಾವ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಧೃಡ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ನಾ ಆಸ್ಚೊ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ತೆದ್ನಾ ಚಳ್ವಳಿ ಕರುಂಕ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪಾಟ್ ಥಳಾರ್ ಆಸ್ಲೆಲೊ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ್ ಉದ್ದೇಶ್ ಆತಾಂ ನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಚಳ್ವಳಿ ನಿರ್ಫಳ್ ಜಾತಾತ್. ಆಪ್ಣೆ ಪ್ರತಿಪಾದ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಾಂತಾನಿಂ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಧೃಡತಾ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್, ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಾಂತಾಂಕ್ ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಉಭಯ್ತಾನಾ ಚಳ್ವಳಿ ವೊಮ್ತೆ ಪಡ್ಚೆಂ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಕೊಣಾ ವಿರುಧ್ ಚಳ್ವಳ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕರ್ತಾಂವ್‌ಗಿ, ತಾಣಿ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್‌ಗಿ, ಬೆಷ್ಠಾವ್ಣೆನ್‌ಗಿ ಚಳ್ವಳ್ ಮೊಡುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾನಾ ಮುಕೆಲಿ ರಾಜಿ ಜಾವ್ನ್ ಚಳ್ವಳಿ ನಿರ್ಫಳ್ ಜಾತಾತ್. ಹೆಂ ಏಕ್ ದುರಂತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಆತಾಂ ಚಳ್ವಳಿ ಸುರು ಕರ್ತೆಲೆ ಚಡಾವತ್ ಬಾಯ್ಲ್, ಭುರ್ಗಿಂ, ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಂಸಾರಿಕ್ ರಾಟಾವಳಿನಿಂ ಬುಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಆಸ್ತಾಂ, ಜೈಲಾಕ್ ವಚಾಜೆ ಪಡಾತ್‌ಗಿ, ಕಾಮಾಂತ್ಲೆಂ ನಿಕ್ಳಾಯ್ತಿತ್‌ಗಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಿಂಯಾನ್ ಚಳ್ವಳಿ ವಾಟ್ ಚುಕ್ತಾ. ಚಳ್ವಳ್ ನಿರತ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂ ಭಿತೆರ್ ಮತ್‌ಬೇದ್, ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ವರ್ವಿಂಯ್ ಚಳ್ವಳ್ ವೊಮ್ತಿ ಪಡ್ತಾ. ಮುಕೆಲ್ಯಾಕ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಚಳ್ವಳ್ ಮೊಡ್ಚಿ ದುಸ್ರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ರೀತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಪುರ್ವಿಂಯ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಭಿತೆರ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಗೊರ‍್ಯಾನಿಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರುಂಕ್ನಾತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ತೆದ್ನಾಂಚಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಚೆ ನೈತಿಕ್ ಮಟ್ಟ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಊಂಚ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ. ಆಧುನಿಕ್ ಸುಖಾಳ್ ಜಿವಿತಾ ಶೈಲೆಕ್ ಲಾಬ್ದಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ಚಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಅಸಲೊ ತ್ಯಾಗ್ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಕರ್ಚೊ ಚಡಾವತ್ ಅಸಂಭವ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಚಳ್ವಳಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಂತ್‌ಚ್ ವೊಮ್ತೆ ಪಡ್ಚಿಂ ಲಕ್ಷಣಾ ಘೆವ್ನ್ಂಚ್ ಜಲ್ಮ್ ಘೆತಾತ್.

ಚಳ್ವಳ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ತಮಾಶಾ

ಆಯ್ಚೆ ಚಳ್ವಳ್ ಆಪ್ಲಿ ಘನತಾ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ತಮಾಶಾ ಜಾವ್ನ್ ಪರಿವರ್ತಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆಂ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ನದ್ರೆಕ್‌ಚ್ ಕಳ್ತಾ. ಹೆ ತಮಾಶಾ, ಚಳ್ವಳಿ ಲೊಕಾಕ್ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಕರ‍್ಚಿ ಸಕತ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಲೊಕಾನಿಂ ಹಾಂಕಾ ಗಂಭೀರಾಯೆನ್ ಮಾಂದ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ಲಾಂ. ಆಮಿ ಕೊಣಾಕ್ ದೇಶಾಚೊ ಪಾಟಿಕಣೊ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್‌ಗಿ, ತೆ ಹಾಂಗಾ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚಾ ಚಳ್ವಳೆಂಕ್ ಆನಿ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸಂಬಂಧ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿಂ ವೊರೆವಿಂಗಡ್ ರಾವೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಚಳ್ವಳೆಂಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ನಿರ್ಫಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಮುಕೆಲ್ ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.  ಸಾರ್ವ್‌ಜಣಿಕ್ ಮೆತೆರ್‌ಪಣ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಖಂಚಾಯ್ ಚಳ್ವಳೆಚೆಂ ಆವ್ಕ್ ಉಣೆ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮುಕೆಲ್ಯಾನಿಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ.

ಚಳ್ವಳ್ ಸುರು ಕರ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣೊನ್ಂಚ್ ಥೊಡ್ಯಾನಿಂ ಪಯ್ಶೆ ವಸೂಲಾಯೆಕ್ ದೆಂವ್ಚೆಂಯ್ ಚಳ್ವಳ್ ವೊಮ್ತೆ ಪಡೊಂಕ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಮಸ್ಯಾಂಕ್ ಪರ‍್ಯಾರ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡಿನಾಸ್ತಾಂ ಹರ್ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ್ ಕಾರಣಾಂ ಲಾಗೊನ್ ಚಳ್ವಳೆಕ್ ದೆಂವ್ಚೆ, ಚಳ್ವಳೆಚೆಂ ಹಾತೆರ್ ಬಡ್ಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಬಡ್ಡ್ ಹಾತೆರಾನ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ಪ್ರೇಜನ್ ನಾ. ಆತಾಂಚ್ ಹಾಕಾ ಏಕ್ ವಕಾತ್ ಸೊದುನ್ ಕಾಡಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಚಳ್ವಳ್, ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಏಕ್ ಪ್ರಬಲ್ ಹಾತೆರ್ ಆಮಿ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತೆಲ್ಯಾಂವ್.

ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ : ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !