ಆಬಾಂಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೋಗಾಂಯಿ ಆಬಾಂಕ್ ದೆಕ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಮಜೆಂ ಜನನ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಣಿಂ ಪ್ರಾಣ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ನಾತ್ವಾಕ್ ಆಬಾಂಚೊ ಕೊಂಡಾಟೊ ಮೆಳ್ಳೊ ನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಯ್ಚ್ಯಾ ಬಾಪಯ್ನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ (ಶಿಕ್ಷಕ್) ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಪ್ಪಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್. ’ಅಪ್ಣಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಶೆತ್ಕಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ’ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಮ್ಮಿನ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪಂದ್ರಾ – ವೀಸ್ ಎಕ್ರೆ ಸಾಗೊಳೆಚಾ ಜಾಗ್ಯಾಚೊ ವಾರೆಸ್ದರ್ ಆನಿ ದಡಂಗ್ ಜೀವಾಚೆಂ ಆಬಾಚೆಂ ವೆಕ್ತಿತ್ವ್, ತಾಕಾ ಗಾಂವಾಂಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಮರ್‍ಯಾದ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಮಣ್ ಮಾಮ್ಮಿನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ನಾತ್ರಾಂಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಭೊಗ್ತಾಲೊ.

ತಾಚಿ ಜಿಣ್ಯೆ ಚರಿತ್ರಾ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮಜಾ ಮಾಮ್ಮಿಚೊ ಬಾಪಯ್ ಮಾತ್ಸೊ ’ಸೆಕ್ಸಿ ಸ್ವರೂಪ್’ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸುಸ್ತೊಂಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ’ಕಿತೆಂ ಧೈರ್ ಹ್ಯಾ ನಾತ್ವಾಚೆಂ, ಮ್ಹಜಿಂ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರ್ಚಿ ಬಾಳ್‍ಬೂಧ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ ಹಾಕಾ,’ ಮ್ಹಣ್ ಆತಾಂ ಆಬ್ ಚಿಂತಾ ಆಸ್ತೊಲೊ. ಹಿಂ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ನಯ್, ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚೆರ್ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮಯ್ಪಾಸಾಚೊ ಪ್ರತೀಕ್. ಆಬ್ ಐ ಲವ್ ಯೂ….

ದೆಕಾನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಬಾಚೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಾಯ್ಪಾಸ್? ಸವಾಲ್ ವಾಜ್ಬಿ ಕಾಸ್ತಾಚೆಂ. ತಾಚೆಂ ಜಿಣ್ಯೆ ಸಾಧನ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ನಯ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗಾನಾ. ಅಪ್ಲೆ ಸಾಟ್ ವರ್‍ಸಾಂಚೆರ್ ತೊ ದುಸ್ರ್ಯಾಪಣಾಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತವಳ್ ವಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ಕ್ ಫಕತ್ ವೀಸ್ ವರ್‍ಸಾಂ. ತೊ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್  ನಯ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಾರಾ – ತೆರಾ ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ ಮ್ಹಜಿ ವಡ್ಲಿ ಮಾಂಯ್ ಸಾತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಸೂತ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಸರ್‍ವ್ ಆಬಾಪರಿಂ ಧಡಂಗ಼್ ಜೀವಾಚಿಂ. ಮ್ಹಜೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಮಾವ್ಳೆ ಸ ಫುಟಿಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಲಾಂಬ್ ಆನಿ ಬಳ್ವಂತ್ ಕಾಸ್ತಾಚೆ.

ಮಧ್ಯಮ್ ಪ್ರಾಯ್ ಯಾ ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಜಾತಾತ್. ಪುಣ್ ಸಾಟ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲಗ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಸಂತತ್ ಕರ್ಚಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಖುಶಾಲಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ನಯ್. ಹಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸೆಕ್ಸಿ ಆಬಾಚಿ ಕಾಣಿ. ತ್ಯಾಚ್ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ಐ ಲವ್ ಯೂ ಆಬ್… ಐ ಎಮ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಯೂ. ದೆಕಾನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಬಾಕ್ ಮಜಿ ಹಿ ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಾಲಿ. ತಮಾಶೆ ನಯ್!

ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ತರ್ನ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದೊಳೆ ದಿಸಾನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾನ್ ಕುರ್‍ಕುರಿತ್ ಕಾಣಿಯೆ ಬೂಕ್ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ವಾಚ್ಚಾ ಬಾಬ್ತಿನ್ ಹಾಡ್ಲಾ, ಮಣ್ಚಿ ಏಕ್ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಹಾಂವೆ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾ. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಸಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಬಾಚಿಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಭುರ್ಗಿಂ ತಾಚೆಚ್ ಸ್ವರೂಪಾಚಿಂ ದಢಂಗ್ ಕಾಸ್ತಾಚಿಂ ಮಣ್ತಾನಾ ತಾಚೊ ಬೂಕ್ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾಂನಿ ವಾಚುಂಕ್ ನಾ ಮಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ. ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಸಕತ್ ಜಾಯ್ ಪಳೆ. ವಿಶೇಸ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ’ವಾಯೆಗ್ರಾ’ ಮಣ್ಚಿ ಗುಳಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ! ಬದ್ಲಾಕ್ ತೊ ಬೆಂಡಾಂ ಯಾ ಮುಸ್ಕಾಂ ಸಾಂಗೊ ಖಾತಾಲೊ ಯಾ ಆಲೊ – ಪಾಲೊ ಪಿಯೆತಾಲೊ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ.

 ಮಾತಾರ್‌ಪಣಾರ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ/ಜಾಂವ್ಚೆ ದಾಕ್ಲೆ ಜಾಯ್ತೆ ಆಸಾತ್. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪುಡಾರಿ ಎನ್.ಡಿ. ತಿವಾರಿ 88 ವರ್ಸಾಂಚೆರ್‍ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲೊ ತೆಂ ಆಮಿ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ. ಆನ್ಯೇಕ್ಲೊ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಫುಡಾರಿ 67 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ದಿಗ್ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗಾಚೆಂ ಪ್ರೇಮ್ ಪ್ರಕರಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. 2012 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್‍ಚೊ  98 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಎಲನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 95 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಲಿಲಿಯನ್ ಹಾರ್ಟ್‌ಲಿ-ಲಾಗಿಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲೊ. ವಿಶೇಸ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೆಂ ಜೊಡೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಟ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ’ಲಿವಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್’ ಸಂಬಂಧಾಚೆರ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ವ್ಹಾವ್!

ಗಾಯಕ್ ಪಾವ್ಲ್ ಮೆಕಾರ್ಟನಿ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾಜಾರ್ 27 ವರ್ಸಾಂಚೆರ್, ದುಸ್ರೆಂ ಕಾಜಾರ್ 60 ವರ್ಸಾಂಚೆರ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಸ್ರೆಂ ಕಾಜಾರ್ 69 ವರ್ಸಾಂಚೆರ್. ಮ್ಯೂಜಿಕ್ ಆಲ್ಬಮ್ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಕರ್ನ್ ತಾಣೆ ಜಾಯ್ತೆ ದಾಕ್ಲೆ ಆಸಾ ಕೆಲೆ ತರೀ ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಬಾಚೆಂ ರೆಕೊರ್ಡ್ ತಾಚ್ಯಾನ್ ಮೊಡುಂಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ.

ಅಸಲ್ಯೊ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆಚೊ ಪ್ರೇಮಾಳ್ ಆತ್ಮ್ ಚರಿತ್ರಾ ತವಳ್-ತವಳ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್ ಹೆಂ ವಾಯೆಗ್ರಾಚೆಂ ನವಾಲ್ ಯಾ ಕಮಾಲ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊವ್ಯೆತ್-ಗಿ? ಥೊಡ್ಯಾಂ ದೀಸಾಂ ಆದಿಂ ಮಜೆ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಈಷ್ಟಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೊ ಜೋಕ್ ಹೊ. ತುಮಿ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಆಯ್ಕಾಲಾ ತರ್ ಸುಧಾರ್‍ಸುಂಚೆಂ. 90 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಆಬಾಕ್  ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಭರ್ತಿ ಕೆಲೊ. ರಾತಿಚೆಂ ತಾಚಿ ಜತನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ನರ್ಸಾಕ್ ನಿಯುಕ್ತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ದೀಸ್ ಭರ್ ತಾಚಿ 80 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಭಾಯ್ಲ್ ಆಬಾಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತಾಲಿ.

“ಕಸೊ ಆಸಾಯ್ ಆಜ್ ತುಂ?” ವಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ನ್ ಸಕಾಳಿಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಪಾವ್ತಾಚ್ ಘೊವಾಕ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್.” ಆಬಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

“ರಾತಿಂ ನೀದ್ ಪಡ್ಲಿಗಿ?” ವಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ನ್ ಮುಕಾರ್ಸಿಲೆಂ.

“ಸುಶೆಗಾತ್.” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಆಬ್. “ರಾತಿಂ ನಿದೊಂಕ್ ವೆತಾನಾ ನರ್ಸಾನ್ ಗ್ಲಾಸ್‍ಭರ್ ಹೊಟ್ ಚೊಕ್ಲೆಟ್ ಆನಿ ಆನಿ ಏಕ್ ವಾಯೆಗ್ರಾ ಗುಳಿ ದಿಲಿ. ಸಕಾಳಿಂ ಉಟ್ತಾಚ್ ಹಾಂವ್ ಎಕ್‍ದಮ್ ಫ್ರೆಶ್.”

ಹೊಟ್ ಚೊಕ್ಲೆಟ್ ಆನಿ ವಾಯೆಗ್ರಾ? ವಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ ಘಡ್ಬಡ್ಲಿ. ತರ್‍ನಾಟ್ಯಾ ನರ್ಸಾ ಸಂಗಿಂ ಅಬಾನ್ ರಾತಿಂ ಕಿತಾಫತಿ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ತಿ ದುಬಾವ್ಲಿ ಆನಿ ಕಠಿಣ್ ತಾಪ್ಲಿ.

“ತುಂವೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘೊವಾಕ್ ರಾತಿಂ ವಾಯೆಗ್ರಾ ಗುಳಿ ದಿಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಕಿತೆಂ ಘಡೊನ್ ಆಸಾ ಹ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್?” ವಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ನ್ ನರ್ಸಾಚೊ ವಿಚಾರ್ ಕೆಲೊ.

“ವ್ಹಯ್, ವ್ಹಯ್, ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸತ್.” ನರ್ಸಾನ್ ಸಮಧಾನೆನ್ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ. “ರಾತಿಂ ಧಾ ವೊರಾಂಚೆರ್ ಹಾಂವೆ ಆಬಾಕ್ ಹೊಟ್-ಚೊಕ್ಲೆಟ್ ಆನಿ ವಾಯೆಗ್ರಾ ಗುಳಿ ದಿಲ್ಲಿ. ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಅಪೂರ್ವ್. ರಾತಿಂ ನಿದೊಂಕ್ ವೆತಾನಾ ಹೊಟ್-ಚೊಕ್ಲೆಟ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಸಮಧಾನೆನ್ ನಿದೊಂಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾ.”

“ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಸಮ್ಜಾತಾ. ಪುಣ್ ವಾಯೆಗ್ರಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್?” ವಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ಚಿಂ ದಾಡಾಮಾಂ ಅಡ್ಚಾಲಿಂ.

“ತೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್….” ನರ್ಗೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ ನರ್ಸ್. “ಸುಶೆಗಾತ್ ನಿದೆಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಬೆಡ್ದಾ ಥಾವ್ನ್ ಲೊಳೊನ್ ಸಕ್ಲಾ ಪಡಾನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಆಧಾರ್ ಜಾಯ್ ಪಳೆ.”

► ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಮುಲ್ಕಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !