ಕೊಕ್ರೋಚ್ ! ಶಿ ಗೊ ದೇರ್ !!

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದಕ್ತುರ್ / ಪ್ರೊಫೆಸೊರಾ೦ಕ್ ಇ೦ಗ್ಲೆ೦ಜಾಚಾ ’ಹಿ’ ಆನಿ ’ಶಿ’ ಮಧೆ೦ ಅಶೀಯ್ ಕಿತೆ೦ ಘುಸ್ಪೊಡಾಯ್ ತಿ೦ ಹಾ೦ವ್ ನೊಕೊ.  ಕ೦ಟ್ರೋಲ್ ರೂಮಾ೦ತ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಖ೦ಯ್ ಭಿತರ್ ಧಾ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಜರ‍್ಲ್ಯಾಕ್ (ವಯ್, ಜರ‍್ಲೆ ಹಾ೦ಗಾಯ್ ಆಸಾತ್!) ಪಳೆವ್ನ್ ಕೋಣ್ ಎಕ್ಲೊ ಉದ್ಗಾರ‍್ತಾ.
“ಕೊಕ್ರೋಚ್! ಶಿ ಗೊ ದೇರ್!!”
ಆನ್ಯೆಕ್ಲೊ ಕೆನ್ನಾ೦ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿ೦ ವಿಚಾರ‍್ತಾ.
“ಯುವರ್ ಸಿಸ್ತರ್. ಹಿ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಒಮಾನ್!?”
ಕ೦ಟ್ರೋಲ್ ರೂಮಾ೦ತ್ಲ್ಯಾ ಕ೦ಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಯಾನೆಲಾನಿ೦ ಕಿತೆ೦ಗಿ ವಿಚಾರ್ಚ್ಯಾ  ‘ಲೋಕಲ್’ ತರ‍್ನಾಟ್ಯಾಕ್ ಮೊಹಾ೦ದಿಸ್ ಶಿಕಯ್ತಾ. ಪ್ರೆಶರ್ ಆನಿ ವೊಲ್ಯೂಮ್..  ಹೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ.
“ವೆನ್ ಶಿ ಗೊ ಅಪ್, ಹಿ ಕಮ್ ಡಾವ್ನ್ ಎ೦ಡ್ ವೆನ್ ಹಿ ಗೊ ಅಪ್, ಶಿ ಕಮ್ ಡಾವ್ನ್!”
ರಜೆರ್ ವೊಚೊನ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಹುಶ್ಯಾರ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಇಲ್ಲೊ ತಡೊವ್ ಕರ್ನ್  ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಲಾಗಿ೦ ಜರ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆ೦ಯ್ ಕಿತೆ೦ ಜಾಲೆ೦ , ಜಾಪ್ ತಯಾರ್.
“ವಾತ್ ತು ತೆಲ್ ಯಾ ಹಬೀಬಿ?  ಯು ನೊ ಗೂದ್, ಯುವರ್ ವಾಯ್ಫ್ ನೊ ಗೂದ್”
ತು೦ ತಕ್ಲಿ ಧಾಡಾಯ್ತಾಯ್.
ಇ೦ಗ್ಲೆ೦ಜಾ೦ತ್  G ,  ಗ ಆನಿ ಜ ಹ್ಯಾ ದೋನ್‌ಯ್ ಉಚ್ಛಾರಾ೦ಕ್ ವಾಪಾರ‍್ತಾತ್. ತಶೆ೦ಚ್ ಹಾ೦ಗಾಚಾ ಭಾಶೆ೦ತ್ “ಜಿ೦” ವಾಪಾರು೦ಕ್ ಜಾತಾ.  ಫರಕ್ ಇತ್ಲೊಚ್. ಇ೦ಗ್ಲೆ೦ಜಾ೦ತ್  G ಕಶೆ೦ ಉಚ್ಛಾರ್ ಕರ‍್ತಾತ್ ತಾಕಾ ತಾಚೀ೦ಚ್ ನೇಮಾ೦ ಆಸಾತ್ ಆನಿ  ತೆ೦ ಸಬ್ದಾ೦ವಯ್ರ್ ನಿರ‍್ಭರ್ ಆಸಾ ತರ್ ಹಾ೦ಗಾ ಹೆ೦ ಉಚಾರ‍್ಚಾ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಚೆರ್.  ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಬರಿ೦ ವಾಪಾರ‍್ಯೆತ್.
ಅಶೆ೦ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಗೋರ‍್ಡಾನ್ ಸಮಾ ತರ್ ಜೋರ‍್ಡಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್‌ಯ್ ಸಾರ‍್ಕೆ೦.  ಶಾರ‍್ಗಾ ಆನಿ ಶಾರ‍್ಜಾ  ದೊನಾ೦ಯ್ತೀ ತಫಾವತ್ ನಾ. ಜಾವೇದ್ ಆನಿ ಗಾವೇದ್ ಹಾ೦ಚೆ ಮಧೆ೦ ಫರಕ್ ನಾ೦. ಆಗಾಮೀಯ್ ಜಾತಾ, ಆಜಾಮೀಯ್ ಚಲ್ತಾ.
ಪೂಣ್ ಹೆಚ್ ಮ್ಹನಿಸ್ ಇ೦ಗ್ಲೆ೦ಜಾ೦ತ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ತಾ೦ಚಿ ಹಿ ಮುಳಾವಿ ಘುಸ್ಪೊಡಾಯ್ ಥ೦ಯ್ಸರ್‌ಯ್ ಘುಸ್ತಾ.
ಹಿ ದೇಖ್ ಪಳೆಯಾ.
“Javeid goes to Jeddah in Jumbo jet to perform Haj in the months of June and July”
ಹಾ೦ಚ್ಯಾ ತೊ೦ಡಾ೦ತ್

“ಗಾವೀದ್ ಗೋಸ್ ತು ಗೆಡ್ಡಾ ಇನ್ ಗ೦ಬೊಗೆಟ್ ತು ಪರ‍್ಫೋಮ್ ಹಗ್ ಇನ್ ದ ಮ೦ಥ್ ಒಫ್ ಗೂನ್ ಎ೦ಡ್ ಗುಲಾಯ್ ” ಜಾತಾ.
ಆನಿ ಆಯ್ಕಾತಲೊ ಪುರ‍್ತೊ ಕಾಲುಬುಲೊ ಜಾತಾ.

 ಆದ್ಲೆ ಕೀಸ್ತ್ :

 ♦    ಶಾರ್ಕ್, ಡೊಲ್ಫಿನ್ ಆನಿ ಸಬ್‌ಮೇರಿನ್

 ♦    ವನ್ ಬೀಪಲ್

 ♦    ಬಿಗ್ ಬಿ ದೋಟ್ ಬಿಗ್ ಎಸ್ ದೋಟ್ . . .

 ♦    ಪಿಯುಸಿ ಆನಿ ಪಿಎಚ್‌ಡಿ

 ♦    ಕಾಳ್ಯಾಭಾಂಗಾರಾಚಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !